PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY"

Transkript

1 PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/ Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín

2 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU EKONOMIKA Obchodní společnosti Autorem tohoto výukového materiálu je Bc. Dana Kovandová SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín

3 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

4 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání, nestanoví-li zákon z jinak. Zakládaj dají ji jak fyzické,, tak i právnick vnické osoby tzv. společníci, i společně se zahraničními osobami a kapitálem.

5 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI DĚLÍME D NA: 1) osobní - veřejn ejná obchodní společnost - komanditní společnost 2) kapitálov lové - společnost s ručen ením omezeným - akciová společnost

6 ZALOŽEN ENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI Vzniká ve dvou fázích: f 1. založen ení zpracování potřebných dokladů (společensk enská smlouva, zakladatelská listina) ověř ěření notářem předložení živnostenskému úřadu předložení rejstříkov kovému soudu 2. vznik dnem zápisu z do obchodního rejstříku

7 OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma (firma) je název, n pod kterým je podnikatel zapsán n do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit právn vní úkony pod svou firmou. Firmou fyzické osoby musí být vždy v její jméno a příjmení (jméno). MůžM ůže e obsahovat dodatek odlišuj ující osobu podnikatele nebo druh podnikání. Firmou obchodní společnosti nebo družstva je název, pod kterým jsou zapsány v obchodním rejstříku. Součást stí firmy právnických osob je i dodatek označuj ující jejich právn vní formu.

8 OBCHODNÍ REJSTŘÍK - je veřejný ejný seznam - zapisují se do něj n j zákonem z stanovené údaje o podnikatelích - je veden v elektronické podobě - vede ho zvláš áštním m právn vním m předpisem p určený soud rejstříkový soud - je každému přístupný p - každý do něj n j můžm ůže e nahlížet a pořizovat si z něj j kopie či i výpisy.

9 DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU SE ZAPISUJÍ: a) obchodní společnosti, b) družstva, c) zahraniční osoby, d) fyzické osoby, které jsou podnikateli a mají bydliště v České republice, pokud o zápis z požádaj dají, e) další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláš áštní právn vní předpis.

10 ZÁKLADNÍ KAPITÁL Základní kapitál l společnosti je peněž ěžní vyjádřen ení souhrnu peněž ěžitých i nepeněž ěžitých vkladů všech společníků do společnosti. Základní kapitál l se vytváří povinně v komanditní společnosti, ve společnosti s ručen ením m omezeným a v akciové společnosti. Jeho výše e se zapisuje do obchodního rejstříku.

11 VKLAD SPOLEČNÍKA Vkladem společníka je souhrn peněž ěžních prostředk edků ( peněžitý vklad ) ) nebo jiných penězi ocenitelných hodnot ( nepen( nepeněžitý vklad ), které se určit itá osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšen ení účasti ve společnosti.

12 Typy obchodních společnost ností 1. Veřejn ejná obchodní společnost (v. o.s.) počet společníků: : nejméně dvě osoby ručen ení: : veškerým svým majetkem vklad: : minimáln lní vklad není předepsán řízení: : společnou dohodou, ale v zásadních otázk zkách mám každý společník k právo veta. Všichni V mohou zastupovat společnost a podpisovat za ni smlouvy. rozdělov lování zisku: : nejčast astěji rovným dílem, d jinak podle společensk enské smlouvy

13 2. Komanditní společnost (k. s.) Zakládaj dají ji dvě skupiny společníků komplementáři i a komanditisté. počet společníků: : nejméně dva, z nichž jeden je komanditista a druhý je komplementář ručen ení: : komplementáři i osobním m majetkem komanditisté do výše e svého nesplaceného vkladu vklad: : minimáln lní vklad je předepsp edepsán n pouze pro komanditisty a činí KčK řízení: : společnost vedou komplementáři

14 Rozdělen lení zisku: a) zisk se dělíd ve dvou krocích ch podle obchodního zákonz koníku: ku: % zisku připadne p skupině komplementářů a 50 % skupině komanditistů 2. komplementáři i si zisk mezi sebou dělíd rovným dílem d a komanditisté podle výše splacených vkladů b) zisk se můžm ůže e dělit d i podle společensk enské smlouvy

15 3. Společnost s ručen ením m omezeným (s. r. o.) počet společníků: : minimáln lně 1, maximáln lně 50 ručen ení: : do výše e nesplacených vkladů vklad: : každý společník k musí vložit nejméně KčK základní kapitál: : musí činit alespoň KčK řízení: : společnost zastupuje jednatel rozdělen lení zisku: : podle výše e vkladů, nestanoví-li společensk enská smlouva jinak

16 Orgány společnosti 1. Valná hromada 2. Jednatelé 3. Dozorčí rada

17 1. Valná hromada - je nejvyšší orgán n společnosti - rozhoduje o záležitostech společnosti - společníci rozhodují hlasováním - společník k se zúčastz astňuje jednání osobně anebo v zastoupení na základz kladě plné moci - koná se nejméně jednou za rok

18 2.. Jednatelé - jsou statutárn rním m orgánem a jednají jménem společnosti - může e být jeden nebo více v jednatelů - jmenuje je valná hromada - svolávaj vají valnou hromadu - jsou povinni zajistit vedení účetnictví - informují společníky o zález ležitostech společnosti

19 3. Dozorčí rada - je kontrolní orgán - dohlíží na činnost jednatelů - nahlíží do obchodních a účetních knih a kontroluje tam obsažen ené údaje - přezkoumává účetní závěrku a návrh n na rozdělen lení zisku - podává zprávy valné hromadě - členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou - musí mít t alespoň tři členy

20 Rezervní fond - společnost vytvoří fond z čistého zisku - ročně se doplňuje aža do výše e určen ené ve společensk enské smlouvě - o použit ití fondu rozhodují jednatelé - používá se k úhradě ztráty ty

21 4. Akciová společnost Je společnost, jejíž základní kapitál l je rozvržen na určitý počet akcií o určit ité nomináln lní hodnotě.. Kapitál l akciové společnosti vzniká emisí akcií a jejich prodejem na trhu,, zpočátku za nomináln lní hodnotu,, která je na akcii vyznačena. Zakládá se v případě, že e je třeba t shromáždit většív množstv ství kapitálu. Každý může e získat z podíl l na majetku akciové společnosti koupí tzv. akcie, a stát t se akcionářem em.

22 Akcionáři i akcie kupují,, protože e očeko ekávají zisk, jednak z vyplácených dividend,, jednak z růstu kapitalizace akcie. Nákup akcií ve vhodné době může e být dobrý způsob zhodnocení peněz, hodnota akcie můžm ůže e vzrůst aža o stovky procent. Stejně tak je ale možný pokles cen akcií a ztráta ta peněz, které do nich akcionáři vložili. Proto je obchod s akciemi rizikový. V názvu musí obsahovat označen ení akciová společnost nost nebo zkratku akc.. spol. nebo a. s..

23 počet zakladatelů: : jeden, je-li to právnick vnická osoba, nebo dva a více, je-li to fyzická osoba ručen ení za závazkyz vazky: : společnost ručí celým svým majetkem, akcionář neručí (můž ůže e přijp ijít t o investované peníze do nákupu n akcií) základní kapitál: : musí činit nejméně ,- Kč a při i veřejn ejném m upisování akcií ,- Kč

24 řízení: : společnost řídí představenstvo rozdělen lení zisku (po zdanění): každý akcionář má právo na podíl l na zisku ( (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělen lení příděl l do rezervního fondu zbytek se převede p do nového účetního období

25 Akcie Akcie je cenný papír,, který potvrzuje, že jeho majitel je akcionář,, tj. že e vložil určitý majetkový podíl l ( (kapitál)) do akciové společnosti. Akcionář má různá práva. Např.. je oprávn vněn n podílet se na zisku společnosti formou dividendy a účastnit se na řízení společnosti mimo jiné tím, že e je oprávn vněn hlasovat na valné hromadě,, případnp padně se podílet na likvidačním m zůstatkuz společnosti v případě likvidace.

26 Podoba, forma a druh akcií Akcie lze rozdělit podle několika n hledisek: Dělení z hlediska podoby Akcie listinné (fyzické listiny) Akcie zaknihované (zápis v evidenci)

27 Dělení z hlediska formy Akcie na jméno (na řad) vydávány na jméno určit ité osoby (právnick vnické nebo fyzické). V listinné podobě se převp evádějí rubopisem a jejich fyzickým předp edáním. V zaknihované podobě se převp evádějí smlouvou a registrací. Akcie na majitele (na doručitele) držitel je pro společnost anonymní.. V zaknihované podobě se také převádějí smlouvou a registrací.. V listinné podobě stačí nicméně jen fyzické předání.. Akcie na majitele jsou vždy v volně převoditelné.

28 Dělení z hlediska druhu Akcie kmenové nejb nejběžnější, s právem na dividendu (podíl l na zisku), na účast na valné hromadě, na podíl l na likvidačním m zůstatku. z Akcie prioritní s přednostním m právem na výplatu dividendy či i na privilegovaný podíl l na likvidačním zůstatku, s omezeným právem hlasovat (toto omezení ovšem musí uvádět t stanovy).

29 Složen ení akcie: - z pláš áště (vlastní akcie) - a musí obsahovat: 1. firmu a sídlo společnosti (emitenta), 2. označen ení formy akcie, u akcie na jméno firmu, název nebo jméno akcionáře, 3. nomináln lní hodnotu, 4. výši i základnz kladního kapitálu, 5. počet akcií k datu emise akcie, 6. datum emise, 7. pořadov adové číslo akcie, 8. podpis členů představenstva.

30 Složen ení akcie: - z kupónov nového archu s talónem - na kupóny se vyplácí dividendy talón poukázka na nový kupónový arch

31 Obchodní společnosti AKCIE - UKÁZKA

32 Hodnoty akcie Nomináln lní hodnota je hodnota akcie při i její emisi (vydání). Tato hodnota je napsána na pláš ášti akcie a za tuto hodnotu si ji koupí první akcionář. Tržní hodnota je hodnota akcie, za kterou si ji koupí každý další zájemce. Tato hodnota je určena nabídkou a poptávkou na trhu a téžt závisí na hospodařen ení akciové společnosti (emitenta).

33 Orgány společnosti 1. Valná hromada 2. PředstavenstvoP 3. Dozorčí rada

34 1. Valná hromada - je nejvyšší orgán n společnosti - akcionář se zúčastz astňuje jednání osobně anebo v zastoupení na základz kladě plné moci - koná se nejméně jednou za rok - akcionáři i rozhodují hlasováním - rozhoduje o záležitostech společnosti - rozhoduje o změnách stanov - volí a odvolává členy představenstva p a dozorčí rady - schvaluje účetní závěrku a rozdělen lení zisku

35 2. PředstavenstvoP - je statutárn rní orgán n (řídí( činnost společnosti) a jedná jménem společnosti - členy jmenuje a odvolává valná hromada - má nejméně tři členy - svolává valnou hromadu - zabezpečuje vedení účetnictví

36 3. Dozorčí rada - je kontrolní orgán - dohlíží na činnost představenstvap - nahlíží do obchodních a účetních knih a kontroluje tam obsažen ené údaje - přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělen lení zisku nebo úhradu ztráty ty - podává zprávy valné hromadě - členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou - musí mít t alespoň tři členy

37 Rezervní fond - společnost je povinna vytvořit fond z čistého zisku - fond se ročně doplňuje aža do dosažen ení výše e určen ené ve stanovách - o použit ití fondu rozhoduje představenstvo - používá se k úhradě ztráty ty

38 Zrušen ení a zánik společnosti Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchp edchází její zrušen ení s likvidací nebo bez likvidace.

39 Zrušen ení společnosti Zrušen ení může e být provedeno: a) s likvidací jmenuje se likvidátor, soustřed edí se zbylé peněž ěžní prostředky a rozprodá se majetek podniku. Z těchto prostředk edků se zaplatí dluhy nejprve vůčv ůči i státu, tu, poté vůči i zaměstnanc stnancům a nakonec vůčv ůči i dodavatelům. Zbytek si rozdělí majitelé. Nejtypičtější to bývá v případě: dobrovolného ukončen ení činnosti, úpadku (bankrotu) podniku, uplynutím m doby, na kterou byla založena, rozhodnutím m soudu.

40 b) bez likvidace majetek společnosti přechází na jiný podnik (nástupce). Společnost vlastně pokračuje v činnosti. Často zůstz stává zachováno i jméno původního podniku. Typickými případy p pady zrušen ení bez likvidace jsou: prodej společnosti, fúze (sloučen ení,, splynutí) ) s jiným podnikem, rozdělen lení společnosti na více v společnost ností.

41 Zdroje: Obchodní zákoník cz

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Podnikání Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikání a podnikatelé... 3 1.1 Podnikatelská

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

Obchodní společnosti - 1 -

Obchodní společnosti - 1 - - 1 - Obchodní společnosti Základem tržního hospodářství je existence vlastnických vztahů ve kterých mají všichni vlastníci rovnocenné postavení. Z toho vyplývá, že žádný z vlastníků nemá specifická práva

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Kapitálové obchodní společnosti

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zadání: Typy ch í. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zákon č. 1/1993 Sb. = Ústava upravuje - práva hospodářská - práva na svobodnou volbu povolání - právo podnikat - právo na získání prostředků na životní

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011 OBSAH KAPITOLY PODNIK A Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Podnikání Podnikatelský záměr Podnikání dle Živnostenského zákona Založení, zrušení a zánik podniku Členění podniků Právní formy podnikání Specifika

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Slapy a.s. II. Sídlo

Více

Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností

Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Porovnání

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti STANOVY akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZP Hospříz, a. s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou ve smyslu ustanovení

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více