R E G U L A Č N Í P L Á N Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R E G U L A Č N Í P L Á N Y"

Transkript

1 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y R E G U L A Č N Í P L Á N Y TŘEBOŇ Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A B M 3 Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A O S 5 (VŠE V K.Ú. TŘEBOŇ) POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ, ODBOR ÚPaSŘ PROJEKTANT: MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ, ODBOR ÚPaSŘ, ING. ARCH. ALEŠ VALDER ZÁŘÍ 2014

2 I. Obsah - výrok (TEXTOVÁ ČÁST A. str. 1 až 20) a) vymezení řešené plochy b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, c) podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury, d) podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území, e) podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí, f) podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu, g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, v případě, že nahrazuje pro tyto stavby územní rozhodnutí, též s uvedením katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených vymezením, h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst. 1 katastrálního zákona, i) výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje, j) údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části k) návrh rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek uplatněných při veřejném projednání (TEXTOVÁ ČÁST B. str. 20) ve smyslu 19 vyhl. 500/20069 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., a její přílohy č.11 se nezpracovává, vzhledem k tomu, že regulační plány v ničem nenahrazují územní rozhodnutí (GRAFICKÁ ČÁST) a) hlavní výkres funkční regulace / HV 2a b) hlavní výkres prostorová regulace / HV 2b c) hlavní výkres veřejná prostranství a zeleň / HV 2c d) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací / VPSaO 3 e) staveb, opatření a asanací / VPSaO 3 II. Obsah odůvodnění (TEXTOVÁ ČÁST str. 21 až 39) Textová část odůvodnění regulačního plánu obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v 68 odst. 5 stavebního zákona, zejména a) výsledek posouzení regulačního plánu a jeho souladu 1. s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací, 2. s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, 3. s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 4. s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 4), popřípadě s výsledkem řešení rozporů. b) zpráva o závěrech vyplývajících z dokumentace vlivů c) stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů návrhu regulačního plánu na životní prostředí d) sdělení, jak bylo stanovisko podle písmene c) zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení f) údaje o způsobu pořízení regulačního plánu g) vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu pořizovaného krajem s politikou územního rozvoje a zásadami územního rozvoje, u ostatních regulačních plánů též souladu s územním plánem

3 h) údaje o splnění zadání regulačního plánu, popřípadě vyhodnocení souladu s pokyny pro jeho přepracování ( 69 odst. 3 stavebního zákona) i) zdůvodnění navržené koncepce řešení j) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa k) zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí (GRAFICKÁ ČÁST) a) výkres širších vztahů / VSV 1 b) koordinační výkres / KV 4 c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu / ZPF 5 d) urbanistický návrh / UN 6 Legislativní nástroje uváděné v textové části výroku a odůvodnění regulačních plánů: 1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění dále používáno označení stavební zákon. 2) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění - používáno označení silniční zákon 3) Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. 4) Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 5) Opatření obecné povahy Územní plán Třeboň

4 Výrok - TEXTOVÁ ČÁST A a) vymezení řešené plochy ZASTAVITELNÁ PLOCHA BM3 /1/ Zastavitelná plocha BM3 je vymezena opatřením obecné povahy Územní plán Třeboň (dále jen ÚPT ), které vydalo zastupitelstvo města Třeboň dne usnesením č. 178/ a které je v účinnosti dnem , jako plocha s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití dle kapitoly F/ výroku opatření obecné povahy ÚPT - (BK) Plochy bydlení bydlení městské kolektivní. /2/ Hranice řešené plochy je vyobrazena v Hlavním výkresu (v.č. I.1 a I.2) tohoto regulačního plánu. /3/ Řešená plocha je tvořena těmito pozemkovými parcelami katastru nemovitosti s aktuálním stavem ke dni : 1504/ / / / / / /8 1639/7 1639/2 1639/1 1643/ /1 1908/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1 1912/7 1912/ / /8 1912/9 1912/ / / / / /2 1912/3 1912/ /1 1915/ / / / / / / / / / /3 1915/4 1915/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ZASTAVITELNÁ PLOCHA OS5 /4/ Zastavitelná plocha OS 5 je vymezena opatřením obecné povahy Územní plán Třeboň (dále jen ÚPT ), které vydalo zastupitelstvo města Třeboň dne usnesením č. 178/ a které je v účinnosti dnem , jako plocha s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití dle kapitoly F/ výroku opatření obecné povahy ÚPT - (OS) Plochy občanského vybavení obchod, služby. /5/ Hranice řešené plochy je vyobrazena v Hlavním výkresu (v.č. I.1 a I.2) tohoto regulačního plánu. /6/ Řešená plocha je tvořena těmito pozemkovými parcelami katastru nemovitosti s aktuálním stavem ke dni : 1636/4 1636/1 1636/2 1695/ / /1 1915/ / / / / /1 1915/ / /4 1919/3 1919/ / / b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků ZASTAVITELNÁ PLOCHA BM3 /7/ V ploše BM3 se vymezují: a) bloky 3.01 až 3.19 se zastavitelnými stavebními pozemky pro využití ve smyslu hlavního funkčního využití kapitoly F/ výroku opatření obecné povahy ÚPT, b) bloky 3.DT.2 až 3.DT.20 tvořící plochy veřejných prostranství/zastavitelné stavební pozemky pro dopravní a technickou infrastrukturu s doprovodnou zelení, c) bloky 3.Z.01 až 3.Z03 a 3.Z.5 až 3.Z.10 tvořící plochy veřejných prostranství/nezastavitelné pozemky pro veřejnou zeleň s převažujícím charakterem sídelní zeleně, d) bloky 3.ZP.01 až 3.ZP.03 tvořené zastavěnými stavebními pozemky.

5 Toto vymezení, vyobrazené v Hlavním výkrese č. I.2, je závazné pro dělení a scelování pozemků ve smyslu ustanovení 82 stavebního zákona. Stavební pozemky, vymezené z důvodu tvaru a polohy a jako pozemky zbytkové s výměrou nižší než 800 m2, lze zastavět také rodinnými dvojdomy. /8/ Pro veškeré pozemky v ploše BM3 se stanovují tyto podmínky funkčního využití: a) PLOCHY BYDLENÍ BYDLENÍ MĚSTSKÉ INDIVIDUÁLNÍ (BM) Hlavní funkční využití: stavby pro bydlení bydlení individuální (v rodinných domech). Přípustné funkční využití: církevní zařízení, malá ubytovací zařízení (do kapacity 10 lůžek jedné provozní jednotky), zařízení veřejného stravování, obchodní zařízení a zařízení služeb (do kapacity 200 m2 hrubé podlažní plochy jedné provozní jednotky). Podmíněně přípustné funkční využití: stavby pro veřejnou správu, školská zařízení, kulturní zařízení, sportovní zařízení, zdravotnická a sociální zařízení, ubytovací zařízení (do kapacity 50 lůžek jedné provozní jednotky), obchodní zařízení a zařízení služeb (do kapacity 500 m2 hrubé podlažní plochy jedné provozní jednotky), při rodinných domech stavby pro drobné zemědělské hospodaření. Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním funkčním využitím, nesmí narušit stávající charakter území a nesmí snižovat svým provozem obytný standard území. Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím. b) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (DT) Stavby a zařízení pro nezbytnou automobilovou osobní a nákladní dopravu, sloužící výlučně dopravní obsluze v ploše BM3 a sloužící výlučně jejímu dopravnímu napojení na síť místních komunikací v navazujícím zastavěném území a v navazujících zastavitelných plochách, stavby a zařízení pro dopravu v klidu vyvolané výlučnou potřebou dopravní obsluhy plochy BM3. c) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (DT) Stavby a zařízení technické infrastruktury, kterými jsou zásobování vodou, odkanalizování a likvidaci odpadních vod, zásobování plynem, zásobování teplem, zásobování elektrickou energií, telekomunikace). d) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - VEŘEJNÁ ZELEŃ (Z) Hlavní funkční využití: záměrně založené, případně záměrně dotvořené plochy zeleně, nezastavitelné plochy veřejných prostranství bez omezení přístupu včetně dopravní infrastruktury zajišťující přístup k pozemkům a stavbám, užívání a údržbu veřejné zeleně a průchodnost územím. Přípustné funkční využití: drobné stavby městského mobiliáře, stavby a zařízení pro provoz a údržbu dané plochy. /9/ Rozhodnutí o umístění staveb ( 79 stavebního zákona), rozhodnutí o změně využití území ( 80 stavebního zákona) a rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území ( 81 stavebního zákona) budou v rozsahu bloků 3.01 až 3.19 a bloků 3.ZP.01 až 3.ZP.03 vydávána výlučně pro záměry, které jsou v souladu s hlavním funkčním využitím PLOCH BYDLENÍ BYDLENÍ MĚSTSKÉ INDIVIDUÁLNÍ (BM), jak je uvedeno v článku /8/. /10/ Rozhodnutí o umístění staveb ( 79 stavebního zákona), rozhodnutí o změně využití území ( 80 stavebního zákona) a rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území ( 81 stavebního zákona) budou v rozsahu bloků 3.DT.19 a 3.DT.20 vydávána výlučně pro záměry, které jsou v souladu s funkčním využitím PLOCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (DT), jak je uvedeno v článku /8/ písmeno c). Pro tyto bloky se jejich oplocení, ve smyslu ustanovení 24c vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, považuje za přípustné. ZASTAVITELNÁ PLOCHA OS5 /11/ V ploše OS5 se vymezují: a) bloky 5.01 a 5.02 se zastavitelnými stavebními pozemky pro využití ve smyslu hlavního funkčního využití kapitoly F/ výroku opatření obecné povahy ÚPT, b) bloky 5.DT.01 a 5.DT.02 tvořící plochy veřejných prostranství/zastavitelné stavební pozemky pro dopravní a technickou infrastrukturu s doprovodnou zelení, c) bloky 5.Z.01 až 5.Z.04 tvořící plochy veřejných prostranství/nezastavitelné pozemky pro veřejnou zeleň s převažujícím charakterem sídelní zeleně, Toto vymezení, vyobrazené v Hlavním výkrese č. I.2, je závazné pro dělení a scelování pozemků ve smyslu ustanovení 82 stavebního zákona. /12/ Pro veškeré pozemky v ploše OS5 se stanovují tyto podmínky funkčního využití: a) PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ OBCHOD, SLUŽBY (OS) Hlavní funkční využití: stavby a zařízení pro obchod a služby, stavby pro administrativu.

6 Přípustné funkční využití: ubytovací zařízení, zařízení veřejného stravování, stavby a zařízení pro výrobu nerušící; nerušící výrobou se rozumí taková výroba, kdy negativní účinky a vlivy staveb a jejich zařízení nenarušují provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršují životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru; míra negativních účinků a vlivů a způsob jejich omezení musí být přiměřeně prokázány v dokumentaci pro územní řízení, popř. v projektové dokumentaci pro stavební povolení, a ověřeny po dokončení stavby měřením před vydáním kolaudačního rozhodnutí. Podmíněně přípustné funkční využití: plochy a zařízení pro skladování, čerpací stanice pohonných hmot Podmínkou je, že nesmí narušit stávající charakter území. Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím. Prostorové uspořádání: max. zastavěnost parcely nadzemními objekty: 50%; max. výška nadzemních objektů: 10 m od průměrné hladiny terénu v půdorysu objektu. Podél silnice I/34 bude založena plocha charakteru veřejné parkové zeleně o šířce odpovídající obdobné ploše podél protější straně silnice; minimální zastoupení zeleně v lokalitě: 20%. Před realizací zástavby v lokalitě je nutno posoudit zásah do krajinného rázu ve smyslu 12 zák. č. 114/1992 Sb.. V rámci projektové přípravy provést biologický průzkum lokality. b) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (DT) Stavby a zařízení pro nezbytnou automobilovou osobní a nákladní dopravu, sloužící výlučně dopravní obsluze v ploše BM3 a sloužící výlučně jejímu dopravnímu napojení na síť místních komunikací v navazujícím zastavěném území a v navazujících zastavitelných plochách, stavby a zařízení pro dopravu v klidu vyvolané výlučnou potřebou dopravní obsluhy plochy BM3. c) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (DT) Stavby a zařízení technické infrastruktury, kterými jsou zásobování vodou, odkanalizování a likvidaci odpadních vod, zásobování plynem, zásobování teplem, zásobování elektrickou energií, telekomunikace). d) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - VEŘEJNÁ ZELEŃ (Z) Hlavní funkční využití: záměrně založené, případně záměrně dotvořené plochy zeleně, nezastavitelné plochy veřejných prostranství bez omezení přístupu včetně dopravní infrastruktury zajišťující přístup k pozemkům a stavbám, užívání a údržbu veřejné zeleně a průchodnost územím. Přípustné funkční využití: drobné stavby městského mobiliáře, stavby a zařízení pro provoz a údržbu dané plochy. /13/ Rozhodnutí o umístění staveb ( 79 stavebního zákona), rozhodnutí o změně využití území ( 80 stavebního zákona) a rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území ( 81 stavebního zákona) budou v rozsahu bloků 5.01 a 5.02 a bloků vydávána výlučně pro záměry, které jsou v souladu s funkčním využitím PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ OBCHOD, SLUŽBY (OS), jak je uvedeno v článku /12/ písmeno a). c) podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury /14/ Veřejnou infrastrukturu tvoří: a) V zastavitelné ploše BM3-1. pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury, která je tvořena místními komunikacemi kategorie c) třídy III. a IV. ve smyslu znění silničního zákona a v rozsahu daném příčným uspořádáním prostoru místních komunikací dle ČSN Projektování místních komunikací; 2. pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury, která je tvořena vedením a stavbami a s nimi provozně souvisejícími zařízeními technického vybavení, jimiž jsou vodovody, kanalizace, čerpací stanice odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetická vedení vč. plynovodů, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě; 3. veřejná prostranství. b) V zastavitelné ploše OS5-1. pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury, která je tvořena místními komunikacemi kategorie c) třídy III. a IV. ve smyslu znění silničního zákona včetně jejich připojení na silnice I.třídy a v rozsahu daném příčným uspořádáním prostoru místních komunikací dle ČSN Projektování místních komunikací a souvisejícími ČSN;

7 2. pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury, která je tvořena vedením a stavbami a s nimi provozně souvisejícími zařízeními technického vybavení, jimiž jsou vodovody, kanalizace, čerpací stanice odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetická vedení vč. plynovodů, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě; 3. veřejná prostranství. /15/ Pozemky pro stavby a zařízení občanského vybavení ve smyslu ustanovení 2 odstavce (1) písmene k) článku 3. stavebního zákona se v plochách BM3 a OS5 samostatně nevymezují. ZASTAVITELNÁ PLOCHA BM3 Dopravní infrastruktura: /16/ Pro pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury se v ploše BM3 samostatně vymezují bloky 3.TD.02 až 3.TD.18. /17/Stavby a zařízení dopravní infrastruktury lze umístit v ploše bloku 3.Z.01 až 3.Z.10 jako podmíněně přípustné pouze pro nezbytnou obsluhu daného bloku nebo sousedících bloků. /18/ Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání dopravní infrastruktury jsou dány ČSN Projektování místních komunikací; /19/ Příčné uspořádání prostoru místních komunikací: Blok kategorie třída místní vozovka chodník obratiště parkování vozidel zelený pás komunikace 3.DT.02 místní III. 4 m (obruba jednostranný ano ne ano komunikace obousměrná zvýšená) 3.DT.03 místní III. 6 m (obruba oboustranný ano parkoviště ne komunikace obousměrná zvýšená) 5 OA 3.DT.04 místní IV. obytná zóna s nájezdovým ano ne ne komunikace obousměrná prahem 3.DT.05 místní III. 6 m (obruba oboustranný ne mimo komunikaci, ne komunikace obousměrná zvýšená) dle dopravního značení 3.DT.06 místní III. 6 m (obruba jednostranný ne parkoviště ne komunikace 3.DT.07 místní komunikace 3.DT.08 místní komunikace 3.DT.09 3.DT.10 3.DT.11 3.DT.12 3.DT.13 3.DT.14 místní komunikace místní komunikace místní komunikace místní komunikace místní komunikace místní komunikace obousměrná III. obousměrná III. obousměrná III. obousměrná III. obousměrná III. jednosměrná III. jednosměrná III. jednosměrná III. obousměrná zvýšená) 6 m (obruba zvýšená) 6 m (obruba zvýšená) 6 m (obruba zvýšená) 6 m (obruba zvýšená) 6 m (obruba zvýšená) 6 m (obruba zvýšená) 6 m (obruba zvýšená) 6 m (obruba zvýšená) 3 OA oboustranný ne mimo komunikaci, dle dopravního značení oboustranný ne mimo komunikaci, dle dopravního značení oboustranný ne mimo komunikaci, dle dopravního značení oboustranný ne parkoviště 6 OA oboustranný ne mimo komunikaci, dle dopravního značení oboustranný ano mimo komunikaci, dle dopravního značení oboustranný ne Parkoviště 6 OA ne oboustranný ano mimo komunikaci, dle dopravního značení ne ne ne ne ne ano - stromořadí ne - stromořadí

8 3.DT.15 3.DT.16 3.DT.17 3.DT.18 místní komunikace místní komunikace místní komunikace místní komunikace III. obousměrná III. obousměrná IV. obousměrná IV. obousměrná 6 m (obruba zvýšená) oboustranný ne Parkoviště 5 OA ano - stromořadí 6 m (obruba oboustranný ne mimo komunikaci, ne zvýšená) dle dopravního značení obytná zóna s nájezdovým ano parkoviště ne prahem 6 OA obytná zóna s nájezdovým ano ne ne prahem /20/ V plochách bloků 3.DT.12, 3.DT.14 a 3.DT.15 se v uličním prostoru umístí výsadba vzrostlé zeleně (stromy) v podobě stromořadí v druhové a velikostní skladbě blízké přírodnímu prostředí CHKO Třeboňsko a s podmínkou dodržení prostorové polohy dle ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a byla tak zajištěna min. vzdálenost 2,5 m stromů od všech staveb včetně staveb technické infrastruktury. /21/ Pro konkrétní umístění vzrostlé zeleně dle článku /20/ jsou rozhodující botanická kritéria a poloha technické infrastruktury území vč. jejich ochranných pásem a polohy připojení jednotlivých stavebních pozemků (sjezdy z komunikace, přípojky technické infrastruktury). Technická infrastruktura: /22/ Pro umisťování staveb a zařízení technické infrastruktury se vymezují plochy bloků 3.DT.02 až 3.DT.20. Jejich poloha a prostorové uspořádání musí vyhovovat ustanovení ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. /23/ V případě nezbytné potřeby odůvodněné požadavky na připojení stavebních pozemků a dalšími požadavky na technickou infrastrukturu v území lze umisťovat technickou infrastrukturu v plochách bloků 3.Z.01 až 3.Z.10 za podmínky, že nedojde k redukci ploch vyhrazených pro zřízení veřejné zeleně. /24/ Blok 3.DT.20 je tvořen stavebním pozemkem pro stavbu a zařízení technické infrastruktury trafostanice. Pro tento blok se jeho oplocení, ve smyslu ustanovení 24c vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, považuje za přípustné. /25/ Vodovod zásobování plochy BM3 a jednotlivých stavebních pozemků v této ploše pitnou vodou je možné výlučně z veřejné vodovodní sítě. /26/ Kanalizace (splašková) likvidace splaškových vod produkovaných v ploše BM3 a na jednotlivých stavebních pozemcích v této ploše je možná výlučně prostřednictvím gravitační popř. výtlačné veřejné kanalizační sítě připojené na čistírnu odpadních vod Třeboň. /27/ Kanalizace (dešťová) dešťové vody v ploše BM3 a na jednotlivých stavebních pozemcích budou likvidovány: - na stavebních pozemcích ze zastavěných nebo zpevněných ploch vsakováním za podmínky prokázání možnosti zasakování hydrogeologickým posudkem. Zasakovací objekt bude opatřen bezpečnostním regulovaným odtokem do oddílné dešťové kanalizace.; - na propustných plochách veřejných prostranství vsakováním; - na zpevněných nebo málo propustných plochách veřejných prostranství oddílnou dešťovou kanalizací do otevřeného melioračního kanálu, který je součástí bloku 2.Z.07 v ploše vydaného regulačního kanálu BM2. Na dešťové kanalizaci, v případě požadavků hydrotechnického výpočtu navazující dokumentace, bude před zaústěním do melioračního kanálu vybudována retenční a usazovací nádrž s kapacitou odpovídající kapacitě koryta a objektů na něm {především propustky a mostky níže po toku) a s přihlédnutím k množství srážkových vod, které již byly do koryta dříve zaústěny. /28/ Plynofikace - základním mediem pro vytápění, přípravu TUV a pro vaření je v ploše BM3 zemní plyn. Plynofikace v ploše BM3 bude provedena rozšířením stávající středotlaké sítě s provozním tlakem P = kpa. Stávající plynárenská zařízení a plochy, na nichž jsou umístěna, budou při výstavbě v ploše BM3 respektovány vč. jejich ochranných pásem. /29/ Elektrifikace Rozvodné napětí 3 + PEN 400/230V 50Hz Kmenová linka 22 kv Lázně

9 Nadřazený systém TR 110/22 kv Lipnice Centrální části plochy prochází přípojka VN k stávající trafostanici 22/0,4 kv - T2 - Rybáři. Kmenová linka 22 kv procházející plochou (bloky 3.DT.08, 3.DT.10, 3.DT.13 a 3.Z.5 až 8) je respektována včetně ochranného pásma. /30/ Elektrifikace veškeré rozvody sítě NN 0,4 kv budou provedeny v plochách bloků 2.DT a 2.Z kabelizací. Vzdušné vedení NN se v ploše BM3 nepřipouští. /31/ Veřejné osvětlení (VO) plochy veřejných prostranství budou opatřeny veřejným osvětlením s odpovídajícími normovými hodnotami. Kabelizace se zasmyčkuje na stávající rozvody VO, provoz zaokruhovaný, s možností spínání režimu noc a polonoc. Vzdušné vedení pro napojování osvětlovacích bodů VO se v ploše BM3 nepřipouští. /32/ Telekomunikační rozvody - Východně od lokality, v blízkosti komunikace na Břilice, se nachází digitální ústředna, která má dostatečnou kapacitu. Pro řešenou lokalitu se požaduje cca 160 telefonních linek, které se zajistí ze stávající ústředny samostatným kabelem. S ohledem na budoucí etapy realizace se bude postupně pokládat páteřní telekomunikační kabel, na který se osadí účastnické rozvaděče ÚR. Z ÚR se kabely napojí jednotlivé objekty. Kabely se uloží v chodnících nebo zatravněných pásech podél komunikací, nejlépe podle ČSN uspořádán v jednom výkopu s rozvody NN a VO. /33/ Zařízení armády ČR Řešené území plochy BM3 se nachází v ochranném pásmu radiolokačního prostředku RTH Třebotovice a v ochranném pásmu leteckého koridoru LK TRA 78 Veselí. Ve vymezeném území radiolokačního prostředku a leteckého koridoru lze vydat územní rozhodnutí a povolit novou výstavbu přesahující výškovou hladinu stávající zástavby jen na základě závazného stanoviska ČR - Ministerstva obrany, zastoupeného AHNM, Odborem územní správy majetku Pardubice. ZASTAVITELNÁ PLOCHA OS 5 Dopravní infrastruktura: /34/ Pro pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury se v ploše OS5 samostatně vymezují bloky 5.DT.01 a 5.DT.2. /35/ Stavby a zařízení dopravní infrastruktury lze umístit v ploše bloku 5.01 a 5.02 jako podmíněně přípustné pouze pro nezbytnou obsluhu daného bloku nebo sousedících bloků. /36/ Podmínkou umisťování staveb v ploše OS5 je předchozí nebo souběžná realizace dopravního připojení plochy na silnici I/34 v poloze dle hlavního výkresu průsečnou úrovňovou křižovatkou tvaru T bez světelné signalizace se samostatným odbočovacími a připojovacími jízdními pruhy dle normových hodnot a v souladu s ustanovením 39 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Bude zpracováno kapacitní posouzení stávající okružní křižovatky silnic I/34 a II/154 a studie její přestavby. Dojde-li k podstatnému nárůstu zatížení části pozemní komunikace, jejíž stavební stav nebo dopravně technický stav tomuto nárůstu zjevně neodpovídá, je osoba, která nárůst způsobila, povinna uhradit vlastníkovi dotčené části pozemní komunikace náklady spojené s nezbytnou úpravou a opravou takto dotčené části pozemní komunikace. Nedojde-li k dohodě o výši úhrady s vlastníkem dotčené části pozemní komunikace, rozhodne na návrh vlastníka soud. Plocha OS5 musí respektovat silniční ochranné pásmo sil. I/34 dle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. V ochranném pásmu lze provádět stavby vyžadující povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu a provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky, jen na základě povolení vydaného silničním správním úřadem a za podmínek v povolení uvedených. Výsadba zeleně podél silnice 1/34 musí respektovat technické podmínky č. TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace a musí být schválena ŘSD ČR. 4/ V platnosti zůstává naše upozornění k podmínce /36/ uvedené v textové části pro zastavitelnou plochu OS5, že investorem realizace připojení těchto ploch, a to včetně úprav sil. I. tř., nebude RSD ČR, ale investor těchto ploch. Výsledky Dopravně inženýrského posouzení rozvojových ploch OS5, BM2 a BM3 v Třeboni (Zenkl CB, spol. s r.o. v 10/2013) a konkrétní požadavky ŘSD ČR k technickému řešení ovlivněné sil. sítě budou zohledněny v následujících stupních územního a stavebního řízení dotčených ploch. Pro rozhodování o umístění zástavby podléhající splnění hyg. limitů v blízkosti silnic 1/34 a 1/24 pak budou sloužit závěry upraveného "Hlukového posouzení - Třeboň, rozvojové plochy BM2 a BM3" (Zenkl CB, spol. s r.o. v 11/2013), které je součástí spisu pořizování RP BM3 a OS5. Ve věcech dopravního řešení jsou podmínky stanoveny ve vyjádření ŘSD ČR č.j.: ŘSD-l 1110 ze dne , který je součástí spisu.

10 /37/ Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání dopravní infrastruktury jsou dány ČSN Projektování místních komunikací a ČSN Projektování silnic a dálnic; /38/ Příčné uspořádání prostoru místních komunikací: Blok kategorie třída místní vozovka chodník obratiště parkování vozidel zelený pás komunikace 5.DT.01 místní III. 7 m (obruba jednostranný ano parkoviště přiléhající komunikace obousměrná zvýšená) v bloku OA 5.DT.02 místní komunikace III. obousměrná 7 m (obruba zvýšená) jednostranný ano v bloku 5.01 parkoviště min. 69 OA přiléhající Technická infrastruktura: /39/ Pro umisťování staveb a zařízení technické infrastruktury se vymezují plochy bloků 5.DT.01 a 5.DT.02. Jejich poloha a prostorové uspořádání musí vyhovovat ustanovení ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. /40/ V případě nezbytné potřeby odůvodněné požadavky na připojení stavebních pozemků a dalšími požadavky na technickou infrastrukturu v území lze umisťovat technickou infrastrukturu v plochách bloků 5.Z.01 až 5.Z.04 za podmínky, že nedojde k redukci ploch vyhrazených pro zřízení veřejné zeleně. /41/ Vodovod zásobování plochy OS5 a jednotlivých stavebních pozemků v této ploše pitnou vodou je možné výlučně z veřejné vodovodní sítě. /42/ Kanalizace (splašková) likvidace splaškových vod produkovaných v ploše OS5 a na jednotlivých stavebních pozemcích v této ploše je možná výlučně prostřednictvím gravitační popř. výtlačné veřejné kanalizační sítě připojené na čistírnu odpadních vod Třeboň. /43/ Kanalizace (dešťová) dešťové vody v ploše OS5 a na jednotlivých stavebních pozemcích budou likvidovány: - na stavebních pozemcích ze zastavěných nebo zpevněných ploch přednostně vsakováním za podmínky prokázání možnosti zasakování hydrogeologickým posudkem, v případě omezených nebo nevhodných hydrogeologických poměrů pro vsakování kombinací retence se vsakováním, případně dostatečně kapacitní retencí, - na propustných plochách veřejných prostranství vsakováním, - na zpevněných nebo málo propustných plochách veřejných prostranství oddílnou dešťovou kanalizací do vsakovacích objektů za podmínky prokázání možnosti zasakování hydrogeologickým posudkem, v případě omezených nebo nevhodných hydrogeologických poměrů pro vsakování do kombinace retenčních nádrží se vsakováním, případně do dostatečně kapacitních retenčních nádrží, umístěných na pozemcích bloku a /44/ Plynofikace - základním mediem pro vytápění, přípravu TUV je v ploše OS5 zemní plyn. Plynofikace v ploše OS5 bude provedena rozšířením stávající středotlaké sítě s provozním tlakem P = kpa. Stávající plynárenská zařízení a plochy, na nichž jsou umístěna, budou při výstavbě v ploše OS5 respektovány vč. jejich ochranných pásem popř. přeloženy na náklady stavebníka stavby, jehož potřebou je přeložka vyvolána. /45/ Elektrifikace Rozvodné napětí 3 + PEN 400/230V 50Hz Kmenová linka 22 kv Lázně Nadřazený systém TR 110/22 kv Lipnice Případná potřeba posílení příkonu bude řešena zřízením nové trafostanice vestavěné do objektu, jehož vybudování zvýšení potřeby vyvolá. Připojovací vysokonapěťové vedení bude kabelizováno. /46/ Elektrifikace veškeré rozvody sítě NN 0,4 kv budou provedeny kabelizací. Vzdušné vedení NN se v ploše OS5 nepřipouští. /47/ Veřejné osvětlení (VO) plochy veřejných prostranství budou opatřeny veřejným osvětlením s odpovídajícími normovými hodnotami. Kabelizace se zasmyčkuje na stávající rozvody VO, provoz zaokruhovaný, s možností spínání režimu noc a polonoc. Vzdušné vedení pro napojování osvětlovacích bodů VO se v ploše OS5 nepřipouští. /48/ Telekomunikační rozvody -

11 Východně od lokality, v blízkosti komunikace na Břilice, se nachází digitální ústředna, která má dostatečnou kapacitu. S ohledem na budoucí etapy realizace se bude postupně pokládat páteřní telekomunikační kabel, na který se osadí účastnické rozvaděče ÚR. Z ÚR se kabely napojí jednotlivé objekty. Kabely se uloží v chodnících nebo zatravněných pásech podél komunikací, nejlépe podle ČSN uspořádán v jednom výkopu s rozvody NN a VO. /49/ Zařízení armády ČR Řešené území plochy OS5 se nachází v ochranném pásmu radiolokačního prostředku RTH Třebotovice a v ochranném pásmu leteckého koridoru LK TRA 78 Veselí. Ve vymezeném území radiolokačního prostředku a leteckého koridoru lze vydat územní rozhodnutí a povolit novou výstavbu přesahující výškovou hladinu stávající zástavby jen na základě závazného stanoviska ČR - Ministerstva obrany, zastoupeného AHNM, Odborem územní správy majetku Pardubice. d) podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území ZASTAVITELNÁ PLOCHA BM3 Hodnoty přírodní: /50/ Úpravy terénního reliéfu při umisťování staveb a provádění terénních úprav na nezastavěných částech stavebních pozemků lze provádět max. do 1 m proti úrovni původního terénu. /51/ Při hranici zastavitelné plochy na jejím styku s nezastavěným územím lze plochy stavebních pozemků využít pouze ke zřízení vzrostlé zahradní zeleně liniová zeleň o šíři min. 10 m. /52/ Bloky 3.DT.03, 3.DT.06 a 3.DT.13 jsou vymezeny pro zajištění průchodnosti územím do volné krajiny bez omezení a ve vazbě na síť veřejných účelových komunikací (polní cesty). Hodnoty kulturní: /53/ Charakter a forma nové zástavby budou respektovat parametry architektonické rukověti z Územní studie Třeboňsko Novohradsko (usnesení zastupitelstva Jihočeského kraje č.u. 115/2010/ZK-14. ÚS ze dne zdroj Pro bloky 3.06, 3.13 a 3.17: - typ zástavby jednostranná II a oboustranná III s pevnou stavební čárou dle výkresu HV3 Prostorová regulace - domy typ C venkovský dům s mírnější regulací Pro bloky 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18 a 2.19: - typ zástavby příměstská zástavba IV s pevnou stavební čárou dle výkresu HV3 Prostorová regulace - domy typ D příměstský dům 1 - samostatně stojící Hodnoty civilizační: /54/ Veřejná dopravní a technická infrastruktura území bude svým uspořádáním a technickým provedením navazovat na již vybudované a užívané infrastrukturní plochy, stavby a zařízení. ZASTAVITELNÁ PLOCHA OS 5 Hodnoty přírodní: /55/ Úpravy terénního reliéfu při umisťování staveb a provádění terénních úprav na nezastavěných částech stavebních pozemků lze provádět max. do 1 m proti úrovni původního terénu. /56/ Při hranici zastavitelné plochy na jejím styku s nezastavěným územím lze plochy stavebních pozemků využít pouze ke zřízení vzrostlé ochranné a okrasné zeleně. /57/ Bloky 5.01 a 5.02 jsou vymezeny rovněž pro zajištění průchodnosti územím do volné krajiny bez omezení a ve vazbě na síť veřejných účelových komunikací (polní cesty).

12 Hodnoty kulturní: /58/ Charakter a forma nové zástavby budou respektovat tyto parametry: - typ zástavby individuální architektonické řešení navazující tvarem, měřítkem, barevným a materiálovým provedením na navazující zástavbu Hodnoty civilizační: /59/ Veřejná dopravní a technická infrastruktura území bude svým uspořádáním a technickým provedením navazovat na již vybudované a užívané infrastrukturní plochy, stavby a zařízení. e) podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí ZASTAVITELNÁ PLOCHA BM3 /60/ V ploše BM3 lze umisťovat a povolovat také stavby s vytápěním a ohřevem teplé užitkové vody na principu spalování fosilních paliv a biomasy. /61/ V ploše BM3 lze umisťovat a povolovat pouze ty stavby a zařízení, které budou připojeny na veřejný vodovod a veřejnou splaškovou kanalizaci. /62/ V ploše BM3 lze umisťovat a povolovat stavby, které budou mít na vlastním pozemku vyřešeno umístění nádob na směsný komunální odpad. /63/ V ploše BM3 lze umisťovat a povolovat stavby, které budou mít na vlastním pozemku vyřešeno kapacitní parkování a odstavování vozidel v kapacitě odpovídající potřebě dané stavby dané příslušnou českou normou. Garážování vozidel bude řešeno jako součást stavby hlavní a samostatně stojící garáže nejsou přípustné. /64/ V ploše BM3 budou jako součást veřejného prostranství zřízeny zpevněné plochy pro umístění kontejnerů na tříděný odpad s max. docházkovou vzdálenosti 100 m. /65/ Stavby a zařízení tvořící příslušenství ke stavbě hlavní, které lze v ploše BM3 zřizovat jako samostatné stavby jsou tyto: - zahradní bazén, - zahradní pergola (min. 5 m od společné hranice se sousedními pozemky), - skleník. Jiné příslušenství jako samostatně stojící stavby nelze v ploše BM3 zřizovat a musí být v případě potřeby řešeno jako součást stavby hlavní. /66/ Nezastavěné části stavebních pozemků (zahrady) budou tvořeny okrasnou nebo užitkovou zelení v rozsahu min. 40% plochy pozemku. ZASTAVITELNÁ PLOCHA OS 5 /67/ V ploše OS5 nelze umisťovat a povolovat stavby s vytápěním a ohřevem teplé užitkové vody na principu spalování fosilních paliv jako je hnědé uhlí a hnědouhelné brikety. /68/ V ploše OS5 lze umisťovat a povolovat pouze ty stavby a zařízení, které budou připojeny na veřejný vodovod a veřejnou splaškovou kanalizaci. /69/ V ploše OS5 lze umisťovat a povolovat stavby, které budou mít na vlastním pozemku vyřešeno umístění nádob na směsný komunální odpad. /70/ V ploše OS5 lze umisťovat a povolovat stavby, které budou mít na vlastním pozemku vyřešeno kapacitní parkování a odstavování vozidel v kapacitě odpovídající potřebě dané stavby dané příslušnou českou normou. Garážování vozidel bude řešeno jako součást stavby hlavní a samostatně stojící garáže nejsou přípustné.

13 /71/ V ploše OS5 budou jako součást veřejného prostranství zřízeny zpevněné plochy pro umístění kontejnerů na tříděný odpad s max. docházkovou vzdálenosti 100 m. /72/ Nezastavěné části stavebních pozemků budou tvořeny veřejnou parkovou zelení v rozsahu min. 20% plochy pozemku s podmínkou dodržení prostorové polohy dle ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích tak, aby byla tak zajištěna min. vzdálenost 2,5 m stromů od všech staveb včetně staveb technické infrastruktury. /73/ Podél silnice I/34 bude založena plocha charakteru veřejné parkové zeleně o šířce odpovídající obdobné ploše podél protější straně silnice; minimální zastoupení zeleně v lokalitě: 20%. f) podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu ZASTAVITELNÁ PLOCHA BM3 /74/ V blocích 3.17, 3.18 a 3.19 bude podmínkou pro umisťování staveb a zařízení, vyžadujících posouzení na hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací resp. jiného obdobného platného právního předpisu, ověřeni splnění požadovaných hodnot hlukovou studií. V případě, že zjištěné hodnoty budou překračovat stanovené meze, budou nezbytná opatření realizována současně se stavbou nebo zařízením a na náklad stavebníka, jehož záměr taková opatření vyvolá. /75/ Všechny stavební pozemky, stavby a zařízení umisťované v ploše BM2 budou mít na náklady stavebníka vyřešen přístup požární techniky a nezbytný manévrovací prostor pro ni a zajištění požární vody v potřebném množství v provedení daném příslušnou Českou státní normou. ZASTAVITELNÁ PLOCHA OS 5 /76/ Všechny stavební pozemky, stavby a zařízení umisťované v ploše OS5 budou mít na náklady stavebníka vyřešen přístup požární techniky a nezbytný manévrovací prostor pro ni a zajištění požární vody v potřebném množství v provedení daném příslušnou Českou státní normou. g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, v případě, že nahrazuje pro tyto stavby územní rozhodnutí, též s uvedením katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených vymezením ZASTAVITELNÁ PLOCHA BM3 /77/ V ploše BM3 se vymezují tyto veřejně prospěšné stavby a zařízení, pro které lze práva k pozemkům nebo k jejich částem a práva ke stavbám vyvlastnit: Druh stavby/zařízení/ opatření Název stavby/zařízení/ opatření Označení stavebního pozemku/ Umístění dle údajů katastru nemovitostí p.č. k.ú. Oprávněná osoba Vyvlastňovaná plocha pro stavební technická infrastruktura bloku trafostanice 3.DT /1 Třeboň Město Třeboň IČ pozemek (m2) 285

14 /78/ V ploše BM3 se vymezují pro veřejná prostranství tyto pozemky nebo jejich části, u nichž lze právo k pozemku nebo stavbě vyvlastnit pro vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě: Druh stavby/zařízení/ opatření Název stavby/zařízení/ opatření Označení pozemku/ bloku Umístění dle údajů katastru nemovitostí p.č. k.ú. Oprávněná osoba Vyvlastňovaná plocha pro pozemek (m2) Celkem veřejné prostranství Veřejné prostranství určené pro umístění veřejné dopravní a technické infrastruktury s doprovodnou zelení 3.DT.02 Části 1912/1, 1912/7, 1912/8, 1912/9 3.DT.03 Části 1912/51, 1912/52, 1912/53, 1912/55 Třeboň Město Třeboň IČ DT.04 Části 1912/52, /53 3.DT.05 Části 1912/ DT.06 Části 1912/1, 1912/58, 1920/22 Celá 1920/ DT.07 Části 1639/1, 1639/8, 1912/1, 1912/61, 1912/62, 1912/63, 1912/64, 1912/65, 1915/587, 1915/589, 1915/ DT.08 Části 1912/1, 1912/ DT.09 Část 1912/ DT.10 Část 1912/ Celá 1504/31, 1912/30 3.DT.11 Část 1912/ DT.12 Části 1639/2, 1912/53, 1912/60, 1912/59, 1912/58, 1912/1, 1912/62, 1912/64, 1912/65, 1912/71, 1912/74, DT.13 Část 1912/65 Celá 1504/32, 1504/33, 1504/34, DT.14 Části 1639/1, 1639/8, /587 3.DT.15 Části 1639/1, 1639/2, /8, 1915/587 3.DT.16 Části 1639/ DT.17 Část 1915/ Celá 1915/520 3.DT.18 Části 1915/589, 1915/ m2 ZASTAVITELNÁ PLOCHA OS 5 /79/ V ploše OS5 se vymezují pro veřejná prostranství tyto pozemky nebo jejich části, u nichž lze právo k pozemku nebo stavbě vyvlastnit pro vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě: Druh stavby/zařízení/ opatření Název stavby/zařízení/ opatření Označení pozemku/ bloku Umístění dle údajů katastru nemovitostí p.č. k.ú. Oprávněná osoba Vyvlastňovaná plocha pro pozemek (m2)

15 veřejné prostranství Veřejné prostranství určené pro umístění veřejné dopravní a technické infrastruktury s doprovodnou zelení 5.DT.01 Části 1695/44, 1915/1, Třeboň Město DT /588, 1915/586, Část /1 Třeboň IČ Celkem m 2 h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst. 1 katastrálního zákona ZASTAVITELNÁ PLOCHA BM3 /80/ Regulační plán nevymezuje. ZASTAVITELNÁ PLOCHA OS 5 /81/ Regulační plán nevymezuje. i) výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje ZASTAVITELNÁ PLOCHA BM3 /82/ Regulační plán v ploše BM3 nenahrazuje žádné územní rozhodnutí ve smyslu ustanovení 78 odstavce (2) stavebního zákona. ZASTAVITELNÁ PLOCHA OS 5 /83/ Regulační plán v ploše OS5 nenahrazuje žádné územní rozhodnutí ve smyslu ustanovení 78 odstavce (2) stavebního zákona. j) údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části ZASTAVITELNÁ PLOCHA BM3 ZASTAVITELNÁ PLOCHA OS 5 /84/ Textová část výrok a odůvodnění /85/ Grafická část - 1) hlavní výkres funkční regulace / HV 2a 2) hlavní výkres prostorová regulace / HV 2b

16 3) hlavní výkres veřejná prostranství a zeleň / HV 2c 4) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací / VPSaO 3 5) výkres širších vztahů / VSV 1 6) koordinační výkres / KV 4 7) výkres předpokládaných záborů půdního fondu / ZPF 5 8) urbanistický návrh / UN 6 k) návrh rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek uplatněných při veřejném projednání /86/ rozhodnutí o námitkách uplatněných pro plochu BM3: Město Třeboň Ev.č. 01 odbor rozvoje a investic MěÚ na základě pověření, Palackého nám. 46/II Třeboň k.ú. Třeboň p.č. Neuvedeno celá plocha BM3 námitka Podací znak podatelny MěÚ Třeboň METRP z Regulační plán pro zastavitelnou plochu BM3 - námitka k textové části výroku čl. / 60 / na str. 11. Navrhujeme upravit textaci "...V ploše BM3 nelze umisťovat a povolovat stavby s vytápěním a ohřevem teplé užitkové vody na principu spalování fosilních paliv..." tak, aby nebylo vyloučeno vytápění staveb a ohřev TUV např. zemním plynem nebo biomasou. Zemní plyn je fosilním palivem, jehož využití pro daný účel je naopak vhodné. Výrok rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje v plném rozsahu; text výrokové části bude upraven ve smyslu námitky takto: V ploše BM3 lze umisťovat a povolovat také stavby s vytápěním a ohřevem teplé užitkové vody na principu spalování fosilních paliv a biomasy /87/ rozhodnutí o námitkách uplatněných pro plochu OS5: Ev.č. 01 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4 k.ú. Třeboň p.č. Neuvedeno celá plocha OS5 Podací znak podatelny MěÚ Třeboň METRP00809GY z

17 námitka Text námitky: ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady. Zpracovává vyjádření k ÚPD, která jsou podkladem pro stanovisko Ministerstva dopravy, které je v procesu územního plánování dotčeným orgánem podle 4 zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon). ŘSD ČR, oddělení před investiční přípravy zasílá následující námitky k upravenému návrhu regulačního plánu (dále jen RP) zastavitelné plochy OS5 v Třeboni dle 67 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) jako oprávněný investor. Původně byl návrh RP zastavitelné plochy OS5 projednáván spolu s RP zastavitelné plochy BM2 a zastavitelné plochy BM3. 1/ Plochou OS5 (a také plochami BM2 a BM3) jsou dotčeny sil. I/24 a I/34, protože celé řešené rozvojové území bude napojeno pomocí sil. nižších tříd následně právě na sil. 1/24 a 1/34. Silniční síť nebude ovlivněna pouze vjednom konkrétním místě napojení na sil. 1/34 (přes plochu OS5), ale bude významně ovlivněno i širší území, a to díky dopravě generované z tohoto velkého rozvojového území. Proto se musí na RP pohlížet jako na celek, který je provázán nejen vnitřními vazbami v plochách řešených RP, ale i vazbami na širší území města Třeboň. 2/ Plocha OS5 musí respektovat silniční ochranné pásmo sil. I/34 dle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. V ochranném pásmu lze provádět stavby vyžadující povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu a provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky, jen na základě povolení vydaného silničním správním úřadem a za podmínek v povolení uvedených. 3/ Výsadba zeleně podél silnice 1/34 musí respektovat technické podmínky č. TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace a musí být schválena ŘSD ČR. 4/ V platnosti zůstává naše upozornění k podmínce /36/ uvedené v textové části pro zastavitelnou plochu OS5, že investorem realizace připojení těchto ploch, a to včetně úprav sil. I. tř., nebude RSD ČR, ale investor těchto ploch. 5/ I nadále zůstává v platnosti náš požadavek, a to, že výsledky Dopravně inženýrského posouzení rozvojových ploch OS5, BM2 a BM3 v Třeboni (Zenkl CB, spol. s r.o. v 10/2013) a konkrétní požadavky ŘSD ČR k technickému řešení ovlivněné sil. sítě budou zohledněny v následujících stupních územního a stavebního řízení dotčených ploch. Pro rozhodování o umístění zástavby podléhající splnění hyg. limitů v blízkosti silnic 1/34 a 1/24 pak budou sloužit závěry upraveného "Hlukového posouzení - Třeboň, rozvojové plochy BM2 a BM3" (Zenkl CB, spol. s r.o. v 11/2013). Ve věcech dopravního řešení zůstává v platnosti naše vyjádření č.j.: ŘSD-l 1110 ze dne Protože RP v ploše OS5 nenahrazuje žádné územní rozhodnutí, nemáme k tomuto RP dalších námitek.

18 Výrok rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje v rozsahu článků 2/ až 5/; Námitka v rozsahu článku 1/ je námitka irelevantní /88/ vypořádání připomínek k ploše BM3: MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí, Ev.č. 02 Palackého nám. 46/II Třeboň k.ú. Třeboň p.č. Neuvedeno celá plocha BM3 Podací znak podatelny MěÚ Třeboň METRP887RA8L z Text připomínky: Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, uplatňuje k předloženému návrhu regulačního plánu zastavitelné plochy BM3 v Třeboni z června 2014, pořizovatel MěÚ Třeboň, odbor ÚPaSŘ, projektant: MéÚ Třeboň, odbor ÚPaSŘ, Ing. arch. Aleš Valder tuto 1/ připomínku Podle 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: a/ K regulačnímu plánu Třeboň, zastavitelná plocha BM3 žádáme o doplnění ploch veřejné zeleně o plochu 1162 m2 tak, aby byl splněn požadavek 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecních požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. b/ Dále připomínkujeme, aby v plochách veřejné zeleně (bloky 3.DT.12, 3.DT.14 a 3.DT.15) nebyly umísťovány sítě technické infrastruktury tak, aby byla dodržena norma ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a byla zajištěna min. vzdálenost 2,5 m stromů od staveb (včetně sítí technické infrastruktury). připomínka (stanovisko dotčeného orgánu) 2/ námitku: Podle 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů: Z hlediska námi chráněných zájmů máme námitku k části regulačního plánu j) vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský fond, bod) 48. Upozorňujeme, že je zde nesprávně napsáno, cit: Souhlas dotčeného orgánu s vynětím byl vydán pro celé území Třeboně při pořizování ÚPT a zahrnuje v sobě také území plochy BM3 a OS5." K tomuto sdělujeme, že v souladu s 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, bude k zástavbě výše uvedených ploch třeba souhlasu příslušného orgánu ochrany ZPF k odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely. Výrok vypořádání připomínky: Připomínka 1a/ je irelevantní v celém rozsahu tím, že požadavek daný 7 odst. 2 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecních požadavcích na využívání území, v platném znění, je splněn v rámci zastavitelné plochy, pro kterou jsou regulační plány BM2, BM3 a OS5 pořizovány, s rezervou 3703 m2 veřejné zeleně; 1b/ je oprávněná a vyhovuje se jí v celém rozsahu úpravou textu výrokové části v čl. /20/ kapitoly c) takto: /20/ V plochách bloků 3.DT.12, 3.DT.14 a 3.DT.15 se v uličním prostoru umístí výsadba vzrostlé zeleně (stromy) v podobě stromořadí v druhové a velikostní skladbě blízké přírodnímu prostředí CHKO Třeboňsko a s podmínkou dodržení prostorové polohy dle ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích tak, aby byla tak zajištěna min. vzdálenost 2,5 m stromů od všech staveb včetně staveb technické infrastruktury ; Námitka 2/ není námitkou ani připomínkou ve smyslu 67 odstavce /2/ stavebního zákona a je vyhodnocena jako stanovisko dotčeného orgánu, které je nutno respektovat úpravou textu čl. /48/ odůvodnění tak, že se text Souhlas dotčeného orgánu s vynětím byl vydán nahradí textem Souhlasné stanovisko dotčeného orgánu (Krajský úřad Jihočeský kraj) k odnětí zastavitelných ploch ze zemědělského půdního fondu bylo vydáno

19 Ev.č. 03 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4 k.ú. Třeboň p.č. Neuvedeno celá plocha BM3 připomínka Podací znak podatelny MěÚ Třeboň METRP00809IO z ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady. Zpracovává vyjádření kúpd, která jsou podkladem pro stanovisko Ministerstva dopravy, které je v procesu územního plánování dotčeným orgánem podle 4 zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon). ŘSD ČR, oddělení předinvestiční přípravy zasílá následující námitky k upravenému návrhu regulačního plánu (dále jen RP) zastavitelné plochy BM3 v Třeboni dle 67 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) jako oprávněný investor. Původně byl návrh RP zastavitelné plochy BM3 projednáván spolu s RP zastavitelné plochy BM2 a zastavitelné plochy OS5. Plochou BM3 (a také plochami BM2 a OS5) jsou dotčeny sil. 1/24 a 1/34, protože celé řešené rozvojové území bude napojeno pomocí sil. nižších tříd následně právě na sil. 1/24 a 1/34. Silniční síť nebude ovlivněna pouze vjednom konkrétním místě napojení na sil, 1/34 (přes plochu OS5), ale bude významně ovlivněno i širší území, a to díky dopravě generované z tohoto velkého rozvojového území. Proto se musí na RP pohlížet jako na celek, který je provázán nejen vnitřními vazbami v plochách řešených RP, ale i vazbami na širší území města Třeboň. S ohledem na provázanost ploch a především na jejich návaznost napojení na silniční síť je potřeba podmínku /36/ uvedenou v textové části pro zastavitelnou plochu OS5 respektovat a zapracovat i pro plochu BM3. V platnosti zůstává naše upozornění, že investorem realizace připojení těchto ploch, a to včetně úprav sil. I. tř., nebude ŘSD ČR, ale investor těchto ploch. I nadále zůstává v platnosti náš požadavek, a to, že výsledky Dopravně inženýrského posouzení rozvojových ploch OS5, BM2 a BM3 v Třeboni (Zenkl CB, spol. s r.o. v 10/2013) a konkrétní požadavky ŘSD ČR k technickému řešení ovlivněné sil. sítě budou zohledněny v následujících stupních územního a stavebního řízení dotčených ploch. Pro rozhodování o umístění zástavby podléhající splnění hyg. limitů v blízkosti silnic 1/34 a 1/24 pak budou sloužit závěry upraveného "Hlukového posouzení - Třeboň, rozvojové plochy BM2 a BM3" (Zenkl CB, spol. s r.o. v 11/2013). Ve věcech dopravního řešení zůstává v platnosti naše vyjádření č.j.: RSD ze dne Protože RP v ploše BM3 nenahrazuje žádné územní rozhodnutí, nemáme k tomuto RP dalších námitek. Výrok vypořádání připomínky: Připomínce se nevyhovuje /89/ vypořádání připomínek k ploše OS5: MěÚ Třeboň - odbor životního prostředí, Ev.č. 02 Palackého nám. 46/II Třeboň k.ú. Třeboň p.č. Neuvedeno celá plocha OS5 Podací znak podatelny MěÚ Třeboň METRP007RA9G z

20 Text připomínky: Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, uplatňuje k předloženému návrhu regulačního plánu zastavitelné plochy OS5 v Třeboni z června 2014, pořizovatel MěÚ Třeboň, odbor ÚPaSŘ, projektant: MéÚ Třeboň, odbor ÚPaSŘ, Ing.arch. Aleš Valder tyto připomínky: Podle 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 1a/ K regulačnímu plánu Třeboň, zastavitelná plocha OS5 žádáme o doplnění ploch veřejné zeleně o plochu 675 m2 tak, aby byl splněn požadavek platného ÚP Třeboně - minimální zastoupení zeleně 20%, lokalita OS5 - doplňující podmínky. Připomínka (stanovisko DO) 1b/ Dále připomínkujeme, aby v plochách veřejné zeleně nebyly umísťovány sítě technické infrastruktury tak, aby byla dodržena norma ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních pioch při stavebních pracích a byla zajištěna min. vzdálenost 2,5 m stromů od staveb (včetně sítí technické infrastruktury). a námitky: 2/ Podle 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů: Z hlediska námi chráněných zájmů máme námitku k části regulačního plánu j) vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský fond, bod) 48. Upozorňujeme, že je zde nesprávně napsáno, cit: Souhlas dotčeného orgánu s vynětím byl vydán pro celé území Třeboně při pořizování ÚPT a zahrnuje v sobě také území plochy BM3 a OS5." K tomuto sdělujeme, že v souladu s 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, bude k zástavbě výše uvedených ploch třeba souhlasu příslušného orgánu ochrany ZPF k odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely. Výrok vypořádání připomínky: Připomínka 1/ je irelevantní v celém rozsahu tím, že požadavek daný opatřením obecné povahy Územní plán Třeboň na 20% zastoupení ploch zeleně (nikoliv výlučně veřejné zeleně) v ploše OS5 o celkové výměře 7639 m2 je splněn tak, že vedle navrhovaných ploch veřejné zeleně (5.Z.01 a až 5.Z.04 s celkovou výměrou 3756 m2), bude chybějící výměra zeleně v území (3883 m2) zajištěna ve formě zeleně na jednotlivých stavebních pozemcích v souvislosti s konkrétními stavebními záměry, jež nejsou v této fázi známy, a je plně v kompetenci stavebního úřadu a orgánu ochrany přírody a krajiny (MěÚ Třeboň) v navazujících fázích (územní řízení, stavební řízení) uvedený požadavek aplikovat v rámci své zákonné kompetence; 1b/ je oprávněná a vyhovuje se jí v celém rozsahu doplněním stávajícího textu výrokové části v čl. /72/ kapitoly e) takto: /72/ s podmínkou dodržení prostorové polohy dle ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích tak, aby byla tak zajištěna min. vzdálenost 2,5 m stromů od všech staveb včetně staveb technické infrastruktury. ; Námitka 2/ není námitkou ve smyslu 67 odstavce /2/ stavebního zákona a je vyhodnocena jako stanovisko dotčeného orgánu, které je nutno respektovat úpravou textu čl. /48/ odůvodnění tak, že se text čl. /48/ Souhlas dotčeného orgánu s vynětím byl vydán nahradí textem Souhlasné stanovisko dotčeného orgánu (Krajský úřad Jihočeský kraj) k odnětí zastavitelných ploch ze zemědělského půdního fondu bylo vydáno Výrok - TEXTOVÁ ČÁST B /88/ Regulační plán neobsahuje část B. ve smyslu 19 vyhl. 500/20069 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., a její přílohy č.11, vzhledem k tomu, že regulační plán v ničem nenahrazuje územní rozhodnutí.

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 4/2001 ze dne 11.10.2001, o závazných částech

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

TŘEBOŇ ZASTAVITELNÁ PLOCHA BM 10 V K.Ú. HOLIČKY U STARÉ HLÍNY

TŘEBOŇ ZASTAVITELNÁ PLOCHA BM 10 V K.Ú. HOLIČKY U STARÉ HLÍNY ÚZEMNÍ STUDIE TŘEBOŇ ZASTAVITELNÁ PLOCHA BM 10 V K.Ú. HOLIČKY U STARÉ HLÍNY Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ ODBOR ÚPaSŘ Zastoupený Ing.arch. Alešem Valderem Palackého náměstí 46/II 379 01 Třeboň tel.:

Více

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt územní v obci Újezdec obsah 1 / Průvodní zpráva 2 / Základní údaje 3 / Navržené využití dle ÚP 4 / Podmínky prostorového uspořádání zástavby 5 / Regulace veřejných prostor a dopravy 6 / Plošné využití

Více

Územní plán obce Přísečná

Územní plán obce Přísečná 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, tel. 387 311 238, tel. 387 312 513, mobil 605 277 998 Územní plán obce Přísečná Změna č. 2 TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán ZMĚNA č. 3 A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY RP ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

VRANOVICE okr. Brno-venkov

VRANOVICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRANOVICE okr. Brno-venkov I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Zaječí, Projektant: Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební

Více

Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Vypracoval:

Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Vypracoval: ÚZEMNÍ STUDIE HOMOLKA SEVER + JIH Pllochy VP 24,, SO 25,, SO 26,, VP 131,, SO 132 z ÚP Viimperrk ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, Steinbrenerova 6, 385 17

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2009

Opatření obecné povahy č. 1/2009 Opatření obecné povahy č. 1/2009 Strana 1 (celkem 24) Opatření obecné povahy č. 1/2009 Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Vimperk Zastupitelstvo města Vimperk příslušné podle 6 odst. 5 písm. c)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5.

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5. SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. 3 ÚPO BOROVÁ část I. N Á V R H Z M Ě N Y č. 3 I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..2 požadavky na vymezení pozemků

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 Objednavatel: Město Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 17 Hustopeče Zhotovitel: Ing arch Aleš Fiala, Zatloukalova 81, 621 00 Brno Březen 2015 Akce: ÚZEMNÍ

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Lučina je správní území obce Lučina, které je tvořeno k. ú. Lučina a k. ú Kocurovice. Celková rozloha řešeného území je 744 ha. 2) Zastavěné

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

K E L N Í K Y. Změna č. 4

K E L N Í K Y. Změna č. 4 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU K E L N Í K Y TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Zlína, útvar hlavního architekta středisko územního plánování Obec : Kelníky Katastr. území : Kelníky Okres : Zlín

Více

Zadání změny č.3 územního plánu Polerady

Zadání změny č.3 územního plánu Polerady Zadání změny č.3 územního plánu Polerady okres Praha - východ kraj Středočeský říjen 2007, leden 2008 Pořizovatel změny č.3 územního plánu Polerady: Obecní úřad Polerady 250 63 Mratín Marek Šplíchal Na

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE GREŠLOVÉ MÝTO ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO září 2014 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto Pořizovatel:

Více

Územní studie: Sousedovice US.1

Územní studie: Sousedovice US.1 BUILDING-INVESTMENT S.R.O., PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ POZEMNÍCH A DOPRAVNÍCH STAVEB A - Textová část Územní studie: Sousedovice US.1 Ing.arch. Václav Franěk 10.1.2016 Building-Investment, s.r.o., arch.dubského

Více

Návrh zadání. Regulačního plánu Pod Humny. Odolena Voda

Návrh zadání. Regulačního plánu Pod Humny. Odolena Voda Návrh zadání Regulačního plánu Pod Humny Odolena Voda ( k projednání ) březen 2015 1 Zastupitelstvo města Odolena Voda ze dne 13.11. 2013 usnesením č.7/2013 předběžně rozhodlo o pořízení regulačního plánu

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY Stavebník : Architekt: Kopecký Bohumil, Kopecká

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy - změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou textová část

příloha č. 1 opatření obecné povahy - změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy - změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Novosedly nad Nežárkou datum vydání: oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA Ú Z E M N Í P L Á N HORČÁPSKO POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. DUBEN 2015 1 AUTORISACE Pořizovatel: Městský úřad Příbram Odbor koncepce

Více

Územní studie. ÚS ST 62 Katovická

Územní studie. ÚS ST 62 Katovická -1- Textová část Územní studie ÚS ST 62 Katovická k.ú. Strakonice Vypracoval: Ing.arch. Lukáš Velíšek, Architektonický atelier Aleš, s.r.o. Praha 4, Podolská 888/12, PSČ 14700 Datum: září 2015 -2- OBSAH

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

část první úvodní ustanovení

část první úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2002 o závazných částech novely územního plánu sídelního útvaru Strakonice a veřejně prospěšných stavbách Zastupitelstvo města Strakonic schválilo dne 18.

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY

OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY 1 Investor : Obec Výčapy OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY ÚZEMNÍ STUDIE DISprojekt s.r.o., Havlíčkovo nábř. 37, Třebíč, IČO 60715227, DIČ CZ 60715227 Ing.arch. M. Grygar, M. Kheková 04/2010 tel/fax 561 204

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

AUTORISACE. Ing.arch. Ivan Plicka, IVAN PLICKA STUDIO. Architektonicko-urbanistická část a koordinace:

AUTORISACE. Ing.arch. Ivan Plicka, IVAN PLICKA STUDIO. Architektonicko-urbanistická část a koordinace: AUTORISACE Pořizovatel: Zpracovatel: Město Třeboň Ing.arch. Ivan Plicka, IVAN PLICKA STUDIO Architektonicko-urbanistická část a koordinace: Ing. arch. Ivan Plicka Přírodní podmínky, životní prostředí a

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

DUBICE, lokalita Z16a

DUBICE, lokalita Z16a Územní studie DUBICE, lokalita Z16a Identifikační údaje: Stupeň dokumentace: Řešená lokalita: Obec: Sídlo, katastrální území: Lokalita dle změny č. 4 ÚPnSÚ Územní studie Řehlovice Dubice lokalita Z16a

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Záznam o účinnosti Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou Ing.Tomáš Jirsa starosta města Číslo usnesení: podpis: Datum vydání: Otisk úředního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Miloslav SOHR, Ph.D., Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Hustopeče Odbor regionálního rozvoje Objednatel

Více

Rakvice RD v lokalitě Dílce

Rakvice RD v lokalitě Dílce DOPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Rakvice RD v lokalitě Dílce Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.00 Identifikační údaje Název: Územní studie rozvojových lokalit X2 a X4, k.ú. Helvíkovice Obec: Helvíkovice Pořizovatel: Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ k. ú. Bělá u Staré Paky Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Bělá, usnesením č. Číslo jednací: Datum vydání: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Oprávněná úřední osoba

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Textová část Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Vypracoval: ing. arch. Luděk Kamiš; Nová 60, České Budějovice 370 01 Datum: 01.2013 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE:

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem BĚLÁ POD BEZDĚZEM Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem Datum vydání: 11. dubna 2001 1 Vyhláška č. 14 / 2001 Města Bělá pod Bezdězem ze dne 11.dubna

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více