P ED KAÎD M JÍDLEM VYPIJTE VELKOU SKLENICI VODY BEZPODMÍNEâNù!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P ED KAÎD M JÍDLEM VYPIJTE VELKOU SKLENICI VODY BEZPODMÍNEâNù!"

Transkript

1 PRAVIDLO â. 1 P ED KAÎD M JÍDLEM VYPIJTE VELKOU SKLENICI VODY BEZPODMÍNEâNù! Tohle pravidlo by mûlo b t nejsnadnûj í. A to je vhodn zaãátek. Ale zároveà patfií k tûm nejdûleïitûj ím. Musíte mít fiádnû zavodnûn organismus. Pfiinejmen ím po vás chci, abyste pfied kaïd m jídlem vypili jednu velkou sklenici vody. Byl bych ov em radûji, kdybyste vypili dennû alespoà pût sklenic vody, pfiiãemï tu první do patnácti minut po probuzení. Divíte se, proã na tom tolik záleïí? ProtoÏe v procesu hubnutí jde o rozhodující faktor va eho úspûchu. Voda je naprosto nezbytná k fungování v ech tûlesn ch orgánû, rozvádí Ïiviny a dodává pocit plnosti. eknu to po lopatû: Zv en pfiíjem vody pfiispívá ke sniïování váhy. Nejnázornûji to ilustruje pfiíklad silnû obézních dûtí. Nedávno provádûl t m izraelsk ch vûdcû v zkum v deje energie v klidu u jednadvaceti monstróznû pfietloustl ch dûtí. Energetick v dej v klidovém stavu se t ká mnoïství spálen ch kalorií ve spánku, pfii sledování televize nebo pfii naprostém nicnedûlání. Dûti mûly za úkol jednorázovû vypít vût í objem studené vody a potom se jim kaïd ch 10 minut mûfiil energetick v dej. V sledek byl naprosto neãekan. Bûhem 24 minut se v dej

2 24 PRAVIDLA HUBNUTÍ kalorií zaãal zvy ovat. Do 75 minut vzrostl o 25 procent a úãinek trval dal ích 40 minut. UÏ mi rozumíte? Pouh m pitím vody se spalování energie stupàuje. Vûdci odhadli, Ïe pokud budete pitn reïim dodrïovat cel rok, bezpracnû zhubnete pûldruhého kilogramu. Sice to není moc, ale já to beru. A vy? SoutûÏící na í reality show jsou zpravidla chronicky dehydrovaní a jejich spoleãná zku enost pfiidává dal í dûvod, proã pít hodnû vody. NeÏ se pofiadu úãastnili, v ichni bûïnû konzumovali vy í dávky soli. Jedli je mimovolnû, ve smaïen ch a prûmyslovû zpracovan ch v robcích, které si dennû dopfiávali k obûdu nebo veãefii, a pfiedev ím proto trpûli nadváhou vûdomû. Mnozí z nich si ãasto pfiisolovali v echno, co vloïili do úst. Nakonec do sebe dostali tolik soli, Ïe po kodili kfiehk mechanismus chemické rovnováhy, jaká je pro fungování organismu nezbytná. JEDNODUCHÉ TIPY NA HYDRATACI Pfied kaïd m jídlem vypijte velkou sklenici vody. Pfied kaïd m jídlem. Bez v jimky. KaÏd den ukonãete pfiípravou na ten následující: pfied spaním postavte na noãní stolek plnou sklenici vody a ráno po probuzení ji vypijte. Své úsilí si trochu zpfiíjemnûte: do dïbánu vody pfiidejte rozpustné vitaminy a minerální látky bez pfiídavku cukru, napfiíklad s pfiíchutí zeleného ãaje nebo citronu. Tyto potravinové doplàky jsou bûïnû k dostání v lékárnû buì v sáãcích ve formû prá ku, nebo jako umivé tablety. MnoÏství pfiípravku pfiizpûsobte objemu nádoby. DÏbán s nápojem mûjte pfiipraven v chladniãce pokud moïno ve v i oãí a pfied kaïd m jídlem si dopfiejte plnou sklenici. Já tuhle formuli popíjím i bûhem cviãení a posilování.

3 P ED KAÎD M JÍDLEM SKLENICI VODY 25 Jakmile ledvinami prochází nadbytek soli a chybí bohat pfiísun vody, tûlo trpí nedostatkem draslíku a dal ích nerostn ch látek, jeï se podílejí na hubnutí. Náv tûvníci m ch soukrom ch hodin fitnessu potvrdili, Ïe zv en pfiíjem vody pûsobí blahodárnû i na jejich tûlesnou aktivitu. Sotva zaãali úmyslnû pít vodu, jejich tréninkové v kony se zlep ovaly. Ménû trpûli svalovou únavou, rychleji se zotavovali a odpoledne se necítili vyãerpaní.

4 PRAVIDLO â. 2 VYHNùTE SE TEKUT M KALORIÍM Kalorické nápoje ohroïují zdraví a okrádají vás o znamenité pokrmy. To je nezvratn fakt. Díky tomu, Ïe jsou doslova nabité kaloriemi, zaplní vás neïádoucím balastem. Probereme si v echny kategorie, pûknû jednu po druhé. NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE: AÏ si pfií tû pfiiloïíte plechovku nebo láhev slazeného nápoje k ústûm, uvûdomte si, Ïe se do sebe chystáte vpravit tolik kalorií, jaké by vydaly za cel obûd. Tohle pravidlo mû napadlo bûhem pfiípravy na í reality show. KdyÏ jsem znovu proãítal dosavadní jídelníãky soutûïících, zjistil jsem, Ïe vût ina pije obrovské mnoïství slazen ch nápojû, jejichï celková energetická hodnota ãiní aï 500 kalorií. A nûktefií zvládnou vypít dokonce i trojnásobek, tedy kcal dennû! Pravda je taková, Ïe do v ech limonád se pfiidává kukufiiãn sirup. A kalorií odpovídá 15 kilogramûm kukufiice. Víte, co dûlají farmáfii, kdyï chtûjí vykrmit dobytek? Dávají mu kukufiici. VzpomeÀte si na to, aï si zase koupíte limonádu. Jste snad dobytek? Nejste. A je tû nûco. Pfii pití slazen ch nápojû polykáte to, co kaïd soudn lékafi na svûtû povaïuje za nejnebezpeãnûj í faktor stále

5 VYHNùTE SE TEKUT M KALORIÍM 27 se ífiící epidemie cukrovky II. typu. Jeden mûj kamarád se mi svûfiil, Ïe jeho dospívající dûti tuhle skuteãnost pochopily pfied pár lety, kdy mu doktofii zjistili diabetes. Teì kdyï nûkter ãlen rodiny poïádá o limonádu, potomstvo vesele odpovídá: Fajn. Co si dá na cukrovku? A to jsou, pûknû prosím, dûti JestliÏe jste podobnû jako vût ina ãlenû moderní civilizace zvyklí na vysok pfiíjem tekut ch kalorií, odepfiít si limonádu nejspí nebude snadné. Ale nic naplat. Tento návyk budete muset odbourat co nejdfiíve. KdyÏ z nealko nápojû nepijete nic jiného neï slazené limonády, naléváte se prázdn mi a neuspokojiv mi kaloriemi. A kdo si myslí, Ïe na to vyzrál dietním pitivem bez cukru, hluboce se m lí. Místo kukufiiãného sirupu lokáte umûlá sladidla, o nichï jak vám budu neustále pfiipomínat, nemám valné mínûní. Jen dráïdí chuèové buàky, které dychtí po dal í dávce sladkého. Tak se na to vyka lete. Spoléhám na vás! Pfii odvykání na limonády zaãnûte experimentovat s jin mi ochucen mi nekalorick mi nápoji, které si mûïete sami pfiipravit. Zkuste tfieba minerálku s limetovou nebo citronovou Èávou. Zásobte se bylinn mi ãaji s pfiirozen mi pfiíchutûmi a pochopitelnû je neslaìte. NaplÀte pûllitrov dïbán, dejte ho do chladniãky a pfied odpolední svaãinkou si z nûj pofiádnû pfiihnûte. V odvykání vám mûïe pomoci také moje vyzkou ená a osvûdãená alternativa zvaná náhraïka limonády, popsaná v Pravidle ã. 15. Mrknûte se! OVOCNÉ ËÁVY A KOKTEJLY. Vût ina ovocn ch Èáv obsahuje na chlup stejné mnoïství kalorií a jednoduch ch cukrû jako Coca-Cola. To není moïné, ohradíte se, copak ten problém nefie í vláknina v pfiírodní Èávû? Ne. To se pí e na obalu. Vlastnû je to stejné, jako byste pili limonádu. Máte chuè na ovoce?

6 28 PRAVIDLA HUBNUTÍ Tak si posluïte. A nejlépe ãerstvé. Na tu vyïdímanou prefabrikovanou bfieãku zapomeàte. Ale ovocné koktejly, takzvané smoothies, jsou zdravé, Ïe? Zdravé moïná, pokud si je objednáte bez konzervantû a pfiidaného cukru. Nehledû na to, po koktejlech, které jste si nepfiipravili sami (tudíï nemáte pfiehled o velikosti porce ani o tom, co nápoj obsahuje), pravdûpodobnû ztloustnete stejnû jako po limonádû. POVZBUZUJÍCÍ ENERGETICKÉ NÁPOJE. Jsem pro ale jen pokud trénujete na maraton. V ostatních pfiípadech pozornû ãtûte jejich sloïení. PÛllitrov sportovní drink (tedy takové mnoïství, jaké potfiebujete k uha ení Ïíznû) obsahuje 130 kalorií. Tedy stejnû jako tfii deci Coca-Coly, ale bez prima bublin a kofeinu. Podobné nápoje vnímám jako mimofiádnû zákefiné, jelikoï je máme podvûdomû pevnû spojené se sportem a ten je zase pevnû spojen se zdravím a dobrou fyziãkou. Tuhle souvislost vyïeàte z hlavy. UMùLÁ SLADIDLA Aãkoli se odborná vefiejnost zatím neshodla na tom, jestli existuje pfiím vztah mezi pouïíváním umûl ch sladidel a touhou cpát se sladk mi produkty, já to znám ze své praxe, mám zku enosti se sv mi klienty, soutûïícími z pofiadu Kdo nejvíc zhubne, a nakonec i sám se sebou. âím víc sladkého sníte, tím víc ho chcete. Vyjádfiím se je tû o nûco srozumitelnûji. KdyÏ okusíte nûco sladkého (tfieba jen jednu dvû kalorie v umûlém sladidle), naladíte se na stálou potfiebu, ba dokonce závislost na tutéï sladkou chuè. A to neutuchající dychtûní vám hubnutí rozhodnû neulehãí. To nejlep í, co pro sebe mûïete udûlat, je konzumovat sladké pfii povolené hostinû jednou t dnû a snaïit se o zdrav nadhled. Sladkosti povaïujte za odmûnu, ne bûïnou záleïitost.

7 VYHNùTE SE TEKUT M KALORIÍM 29 Stejnû jako po vás vyïaduji postupné odvykání limonádû, chci, abyste si okamïitû pfiestali vylep ovat kafe smetanou nebo slevili na plnotuãné mléko, jen abyste mi víceménû vyhovûli. Pfiidávejte si do kávy mléko nanejv se 2 procenty tuku, v ideálním pfiípadû odtuãnûné, a v kavárnû si objednávejte to samé. Odedne ka. ALKOHOL. MoÏná to zní divnû, ale jestli existuje jeden zdroj tekut ch kalorií, nad nímï ve své fií i neslazen ch nápojû pfiivfiu oãi, je to alkohol. Víno, jmenovitû ãervené, si zaslouïí ãestné místo v domácím baru i na stole. Ale ne v dobû, kdy se snaïíte hubnout. Dokud nedocílíte vytãené tûlesné hmotnosti, vnímejte alkohol jako slazenou limonádu. AÏ dospûjete k cíli, ãervené víno vám schválím. Ov em na cestû k úspûchu si promluvíme pouze a jen o pivu. LATTÉ CESTOU DO TùLOCVIâNY? Je mi líto. Mléko kaloriemi vyloïenû pfiekypuje. I kdyï ze samotné kávy která se mimochodem témûfi na celé zemûkouli pije bez mléka se vyklubal pfiízniv prvek v ech diet, pfiestoïe se neví proã ani do jaké míry. K tomuto nápoji se je tû vrátím, prozatím Ïádné latté, chai latté, frappé ani macchiato. BaÏíte-li po nûãem ryze evropském, dejte si cappuccino, ve kterém je mléka jenom trochu (kdyï se správnû pfiipraví), nebo americano, v nûmï si obsah mléka urãujete sami. A pokud se bez mléka neobejdete, volte nízkotuãné ãi odtuãnûné. A Ïádnou smetanu. Ani pûl napûl. Plnotuãné mléko? BohuÏel A proã mám na tekuté kalorie tak spadeno? Tohle ví asi kaïd : Slazené nápoje obsahují cukr a cukr se skládá z molekul, které podporují tvorbu nov ch tukov ch bunûk a pfiiïivují ty staré. To platí o v ech cukrech, od pfiírodních sladidel, jako je med

8 30 PRAVIDLA HUBNUTÍ a ovocné Èávy, po dvojí ìáblovo poku ení zvané rafinovan cukr a kukufiiãn sirup s vysok m podílem fruktózy. Sacharidy zvy ují hladinu krevního cukru a ten vy le signál slinivce, aè vytvofií víc inzulinu. Tehdy se dostaví hlad a tak to jde pofiád dokola. A co kdybych vám fiekl, Ïe lidé vûbec nejsou stvofieni ke konzumaci tekut ch kalorií? Na tom se shoduje stále víc dietologû a expertû na lékafisk v zkum. Ve studii s názvem Struãné dûjiny nápojû a jejich zpracování v lidském tûle si t m obezitologû v ãele se piãkov m odborníkem Barrym Popkinem vzali na mu ku evoluci lidstva a pokusili se vysvûtlit, proã si moderní organismus nedokáïe poradit s rûzn mi druhy nápojû. Proã napfiíklad na e tûlo neumí odhadnout, kdy mu pfiísun tekut ch kalorií staãí nebo kdy má pfiestat jíst? Po vyhodnocení úãinkû rozmanitého pitiva, od piva po limonády, dospûli vûdci k ohromujícímu závûru: Zaprvé, ãlovûk postrádá psychologické podklady pro zpracování sacharidû nebo kalorií v alkoholick ch nápojích, proto- Ïe pfieváïnou ãást své evoluce mûl k dispozici pouze matefiské mléko a vodu. První náhraïky jmenovan ch dvou nápojû zaãaly vznikat teprve pfied 11 tisíci let, pfiiãemï druh Homo sapiens se objevil v západní Evropû pfied 350 tisíciletími. Zadruhé, nápoje s obsahem sacharidû a alkoholu vytváfiejí posloupnost neúplné saturace, která brání vzniku pocitu dokonalého nasycení tûmito nápoji. Pfieklad: KdyÏ se naléváte velk m mnoïstvím tekut ch kalorií, vzdorujete rokûm lidské historie. A nemûïete zvítûzit.

9 VYHNùTE SE TEKUT M KALORIÍM 31 PROâ PIJI KÁVU Pfiedev ím proto, Ïe mi chutná. A protoïe to bohaté, dokonalé snoubení chutû s vûní je zároveà konej ivé i vzru ující. Navozuje blaïenost. Nedávné v zkumy naznaãují, Ïe stfiídmá konzumace kávy má je tû dal í pfiednosti. Je prokázáno, Ïe nûkolik álkû ãerné kávy dennû pfiíznivû ovlivàuje mírnûj í stadia cukrovky, obsah antioxidantû posiluje imunitu a nervovou soustavu a v neposlední fiadû stimuluje ãinnost mozku. Není zcela jasné proã, ale hlavním podezfiel m je bezesporu kofein. JakoÏto stimulant potlaãuje chuè k jídlu a pfiispívá ke spalování kalorií. Ale proto kafe nepiju. Sotva mi chfiípí podráïdí jeho lahodná vûnû, zavfiu oãi a pfiedstavuju si, Ïe jsem v PafiíÏi. CoÏ je bájeãná vize. Pro ty, ktefií si kávu neodpustí, uvádím pár rad: Pijte v hradnû ãernou kávu nebo espresso. Pokud zatouïíte po cappuccinu, poïádejte obsluhu, aby pfii pfiípravû pouïili odtuãnûné nebo sójové mléko. Tak to dûlám já. Konzumaci kávy omezte na dva álky pfied obûdem. Jste-li opravdu v PafiíÏi, vychutnávejte si tento magick nápoj cel den. Espressem bez kofeinu se h ãkejte nanejv do pûti odpoledne. Pak uï i sebemen í mnoïství kofeinu mûïe zpûsobit nespavost.

10 PRAVIDLO â. 3 DO KAÎDÉHO JÍDLA ZA AëTE BÍLKOVINY NEBO HLADOVùJTE A UÎÍREJTE SE V mém svûtû vládnou bílkoviny témûfi v kaïdé své podobû. Pro dietáfie je to základní potravinová skupina a musí jí spofiádat víc, neï doporuãuje americk Ústav pro kontrolu potravin a léãiv (ãeská obdoba Státního zdravotního ústavu, pozn. red.). Ale proã pfii kaïdém jídle? ProtoÏe: 1. Uspokojení a omezení chuti k jídlu vám vydrïí cel den. Urãitû nechcete b t hladoví uï ve dvû odpoledne. A právû tomu zamezí bílkoviny k obûdu. 2. Kdo váïí metrák, mûl by dennû zkonzumovat nejménû 100 gramû bílkovin (pro pfiesnûj í pfiedstavu nakouknûte do dietetick ch tabulek s obsahem bílkovin v potravinách). Uvedené mnoïství potom rovnomûrnû rozdûlte do tfií jídel. A 3. Drtivá vût ina bílkovin chutná skvûle. Pokud je do sebe dostanete pfii kaïdém jídle, nejenïe si roz ífiíte jídelníãek, ale jednotlivé pokrmy zpestfiíte. A to je pro dietáfie moc dûleïité.

Problémy. Proã jsme obézní?

Problémy. Proã jsme obézní? Problémy Lidské tûlo je dobfie uzpûsobeno ke skladování energie. Tato na e obdivuhodná schopnost má svûj pûvod v minulosti, kdy na i pfiedkové proïívali období hojnosti, která se pravidelnû stfiídala s

Více

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Je mnoho odli ností v tom, jak probíhal porod dfiíve a jak probíhá dnes. Stejnû jako zûstává nezmûnûna fyziologie Ïeny, jeho podstata se nemûní. Pfiesto,

Více

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1 Kapitola 1 PŘÍPRAVA Před důležitým datem Doba ãekání na prvorozené dítû je jedním z nejúïasnûj ích období v na em Ïivotû ale také jedním z tûch nejúzkostlivûj- ích a nervy drásajících. Ve své rodiãovské

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 01-19_gh0409:Sestava 1 1.8.2009 11:54 Stránka 1 EDITORIAL I GASTRO & HOTEL 1 ãervenec srpen 2009 Redakce: Pfiístavní 24 170 00 Praha 7 T+ F: +420 296 837 232 W: www.gastroahotel.cz Vydavatel: Ing. Martin

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

ZÁSADY VEDENÍ. P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R

ZÁSADY VEDENÍ. P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R ZÁSADY VEDENÍ P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R ZÁSADY VEDENÍ P ÍRUâKA PRO UâITELE Kurs náboïenství 180R Pfiipravil Církevní vzdûlávací systém Vydala Církev JeÏí e Krista Svat ch posledních dnû

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

12/2011 č. 1230 ročník 114

12/2011 č. 1230 ročník 114 12/2011 č. 1230 ročník 114 Editorial Co jsem se doãetl o adventní nedûli Je druhá adventní nedûle. Jedu koupit vánoãní stromeãek k na emu Lidlu. Jedin, kter se mi líbí, pfiimûfienû vzrostl a soumûrn, stojí

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

Odûvní design na Malé Stranû

Odûvní design na Malé Stranû LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 1. 9. 30. 9. 2005 âesko-japonská spoleãnost koly... strana 3 Je jí nedávno vzniklé Studio Libûny Rochové, jedné z na ich nejuznávanûj ích odûvních

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Zemû rozkvétajícího máku

Zemû rozkvétajícího máku Afghánské Ïeny mají fiadu tajemství, nejvût ím je umûní konzumace zmrzliny Zemû rozkvétajícího máku VÍCE NEÎ T I ROKY PO PÁDU TALIBANU SE NEVYPLNIL ÎÁDN Z PESIMISTICK CH SCÉNÁ Ò. ZA SVÉ VZALY P EDPOVùDI,

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 8/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

ROâNÍK XIV. âerven 2007 âíslo 2

ROâNÍK XIV. âerven 2007 âíslo 2 âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XIV. âerven 2007 âíslo 2 Vážení chovatelé, i přesto, že červnové číslo zpravodaje by mělo dle kalendářních měsíců být prvním letním, při pohledu z okna alespoň

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 14. února 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 7 Máte na to je tû 12 dnû Uzávûrka pfiihlá ek 25. 2. 2008! strana 7 DNES V HORNÍKU Zase bude plakát STA Íâ Ve

Více

POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ

POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ pohyb a výživa POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ Pokusné ovûfiování úãinnosti

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 01-29_gh0310:Sestava 1 31.5.2010 8:52 Stránka 1 EDITORIAL I GASTRO & HOTEL 1 kvûten ãerven 2010 Redakce: Pfiístavní 24, 170 00 Praha 7 F: +420 296 837 232 W: www.gastroahotel.cz Vydavatel: Martin Sobotka

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více