Kondenzační sušiče PoleStar HP. řady PHP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kondenzační sušiče PoleStar HP. řady PHP 030-090"

Transkript

1 Compressed Air Treatment Kondenzační sušiče PoleStar HP řady PHP Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: Vydání 0 ze dne

2 Bezpečnostní upozornění Důležité: Mějte k dispozici tento návod po celou dobu provozu zařízení. Pečlivě prostudujte tento návod před každou činností na zařízení. Toto zařízení je navrženo pouze pro PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ. Používejte je proto pouze k tomu účelu, pro který je určeno. Při nesprávném používání zařízení nenese výrobce žádnou odpovědnost. Návod je určen pro uživatele a je zpracován jen pro ty činnosti, které nevyžadují demontáž krytů. Všechny činnosti, které vyžadují sejmutí krytů z přístrojů, elektrických spínačů s použitím nářadí, stejně jako činnosti na částech obsahujících rotující součásti nebo na dílech pod tlakem musí být prováděny proškolenými pracovníky. Každý sušič je vybaven zařízením pro odpojení elektrického proudu, které umožňuje obsluze práci na sušiči při zachování plné bezpečnosti. Toto zařízení musí být použito k odpojení hlavního přívodu proudu,aby se vyloučila všechna rizika při údržbářských pracích (úraz elektrickým proudem, popálení, úraz od pohyblivých částí při automatickém nastartování a dálkovém ovládání). Před opravami na sušiči se vždy ubezpečte, že okruh stlačeného vzduchu je odtlakován. Klíč pro sejmutí krytů musí být uložen u vedoucího údržby. Požadujete-li technickou pomoc, nebo objednáváte náhradní díly, vždy uveďte označení typu sušiče a výrobní číslo ze štítku, umístěného na vnější straně zařízení. DŮLEŽITÉ: Tento návod podléhá změnám. Pro získání nejúplnějších a nejnovějších informací používejte vždy návod, který byl dodán spolu se zařízením. Obsah 1. Úvod 4. Údržba 1.1 Předmluva 4.1 Preventivní údržba 1.2 Balení 4.2 Demontáž zařízení 1.3 Doprava 4.3 Případný únik chladiva 1.4 Skladování 4.4 Plnění chladiva 1.5 Přejímka 5. Nastavení 2. Instalace 2.1 Elektrické připojení 6. Seznam náhradních dílů 2.2 Připojení odváděče kondenzátu 7. Odstranění závady 3. Uvedení do provozu a provoz 3.1 Předběžná kontrola 3.2 Uvedení sušiče do provozu 3.3 Zastavení sušiče 3.4 Provoz Poznámka: Vyobrazení dle odvolávek viz Obr. jsou uvedena v příloze. Rejstřík k popisu štítků na sušiči, výkresům a schematům viz list čís. 9 Kód: PHP

3 1 Úvod 1.1 Předmluva Řada sušičů PoleStar je navržena tak, aby zaručila vysokou kvalitu stlačeného vzduchu při minimálních nárocích na údržbu. Čtěte pečlivě tento návod, abyste od Vašeho sušiče získali maximální výkonnost a zabezpečili jeho správnou instalaci a uvedení do provozu v souladu s instrukcemi výrobce. 1.2 Balení Sušič je zabalen do pevného kartónového obalu upevněného na dřevěné paletě. Na dvou stranách krabice jsou vytištěny všechny potřebné instrukční symboly dle UNI ISO 780 pro manipulaci, dopravu a skladování výrobku. 1.3 Doprava Udržujte zařízení ve stojaté poloze a neinstalujte je ve venkovním prostoru. K dopravě použijte vidlicový vysokozdvižný vozík. Nevystavujte balení nadměrnému namáhání, které by mohlo poškodit vnitřní díly zařízení. Zařízení vybalte, pokud je to možné, co nejblíže místu instalace. Nevystavujte sušič okolním teplotám převyšujícím 50 C. Výrobce nepřevezme žádnou odpovědnost za náhradu škody, které může být způsobena zchátráním nebo upravením balení. 1.4 Skladování Pokud je zabalené zařízení skladováno, musí být uloženo ve vnitřním prostoru, chráněno před vlhkostí, přímým světlem a deštěm. Teplota ve skladovacím prostoru nesmí být vyšší než 50 C. Navíc, pokud je zboží ve skladu ukládáno na sebe, nesmí být překročena maximální povolená zátěž, která je uvedena na obalu. Kód: PHP

4 1.5 Přejímka Při převzetí zařízení se ubezpečte, že během dopravy nedošlo k jeho poškození. Při zjištění jakéhokoli poškození se ihned spojte s dopravcem. 2 Instalace (viz Obr. 4 ) a) Sušič by měl být instalován uvnitř; tam kde to není možné, musí být instalován na čistém suchém místě s teplotou mezi +5 a +50 C a chráněn před vlivy přímého počasí (včetně přímého slunce) b) Vstupní teplota stlačeného vzduchu nesmí nikdy překročit 65 o C. Pokud je tato teplota vyšší, spojte se s výrobcem. Provozní tlak na vzduchové straně nesmí překročit 50 bar g. Sušič nesmí být vystaven dlouhodobému únavovému namáhání způsobenému opakovaným kolísáním v přicházející teplotě vzduchu. c) Pokud je sušič umístěn v prašném prostředí, instalujte ho nejménš 30 cm nad podlahou. d) Okolo sušiče ponechejte prostor zhruba 1,5 m, abyste umožnili údržbu a zabezpečili volný průchod chladícího vzduchu přes kondenzátor. e) Pro většinu aplikací úpravy stlačeného vzduchu doporučujeme uspořádání zařízení dle Obr.1. Toto řazení může napomoci optimálnímu využití kompresoru, filtrů a sušiče a získání vynikající kvality vzduchu s minimálními provozními náklady. f) Nezakrývejte větrací mřížky sušiče. g) Zabraňte recirkulaci chladicího vzduchu vystupujícího od kondenzátoru zpět na vstup ke kondenzátoru. h) Pokud je systém takový, že okamžitá spotřeba vzduchu krátkodobě překračuje jmenovitý výkon sušiče, pak za výstupním hrdlem sušiče má být nainstalován vzdušník, který svou kapacitou pokryje toto přetížení. Se specifickými dotazy se obraťte na výrobce nebo svého distributora. i) Je nutné, aby byl před sušičem instalován předfiltr (s filtrační schopností max. 3 µm). Ten chrání vnitřní prostory sušiče před zanášením rzí, okujemi a jinými nečistotami a zabraňuje ucpávání odváděče kondenzátu a výměníků, což způsobuje značné zvyšování tlakové ztráty. Předfiltr instalujte co nejblíže k sušiči. j) Do potrubí k sušiči vždy instalujte obtok s uzavíracími ventily, aby bylo možné provádět údržbu nebo seřizování sušiče bez přerušení dodávky stlačeného vzduchu. Okruh vzduchu v sušiči musí být chráněný jedním nebo více bezpečnostními ventily, aby nedošlo k překročení provozního tlaku (50 bar g). Tyto ventily musí být namontovány tak, aby nevzniklo žádné riziko pro obsluhou při jejich aktivaci. k) Správně připojte sušič na vstupní a výstupní hrdlo. Pokud potrubí přenáší zvýšené vibrace, proveďte připojení hadicemi. Při výskytu vysoké úrovně pulsací instalujte na připojení pulzační kompenzátor. l) Výstup kondenzátu z odváděče nezapojujte do společného uzavřeného tlakového okruhu s jiným odváděčem. Zabezpečte, aby odvod kondenzátu byl volný a neucpával se. Potrubí kondenzátu připojte tak, aby nedocházelo k nadměrné úrovni hluku při vypouštění kondenzátu. Zabezpečte správnou likvidaci kondenzátu z hlediska příslušných předpisů na ochranu životního prostředí. m) Vzduch v okolí sušiče a kompresoru nesmí obsahovat pevné ani plynné příměsi. Všechny plyny po stlačení a kondenzaci mohou tvořit kyseliny nebo jiné chemické sloučeniny, které poškozují vnitřní části kompresoru nebo sušiče. Zvláštní pozornost věnujte výskytu síry, čpavku a chlóru a instalacím v mořském prostředí. Potřebujete-li výpomoc nebo radu v této otázce, spojte se s výrobcem nebo distributorem. n) Jestliže je sušič nainstalován v seismicky aktivní zóně, měla by být zajištěna vhodná ochrana proti účikům zemětřesení. Kód: PHP

5 o) Při nastaveních, kdy je průměrné nebo vysoké nebezpečí vznícení, zajistěte adekvátní protipožární systém nebo vybavte chladící obvod sušiče pojistným ventilem umístěným přímo(bez jakéhokoliv uzavíracího ventilu) na straně nízkého tlaku, nastavte tlak 19 barg s průtokovým množstvím přinejmenším 0,2 kg/s (chladiva R407C). Tato operace musí být prováděna školeným a kvalifikovaným technikem. Ventil musí být umístěn takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení obsluhy. 2.1 Elektrické připojení (viz Obr. 4 a Obr. 9 ) a) Sušiče jsou dodány včetně přívodního stíněného kabelu (bez zástrčky) typu FROR 450/750V. b) Před zařízení nainstalujte jistič s proudovým chráničem (I n = 0,03 A) s mezerou 3 mm mezi kontakty při rozepnutí (v souladu s místními pravidly).! c) Výměna napájecího kabelu ( viz.obr. 7 ) Zkontrolujte, zda je sušič úplně odpojen od el. napětí a hlavní vypínač je vypnut ( poloha OFF ). Odpojte přívodní kabel od svorkovnice v následujícím pořadí: fázi a nulový vodič (L,N) a potom zemnicí vodič. Odstraňte kabelovou průchodku (26) a vytáhněte kabel (24). Ze zadní strany sušiče vložte nový kabel do elektrického panelu, jak je naznačeno na výkresu. Připojte zemnicí vodič, fázi a nulový vodič (L,N) a vložte kabelovou průchodku (26). 2.2 Připojení odváděče kondenzátu a) Odváděč kondenzátu je již namontován na sušiči a zapojen. b) Připojte odváděč k odpadnímu systému. c) Není nutné provádět žádný úkon specializovaným servisním technikem. 3 Uvedení do provozu a provoz 3.1 Předběžná kontrola Před uvedením sušiče do provozu se ubezpečte, že: a) ventil na vstupu vzduchu do sušiče je uzavřen a sušičem neproudí vzduch, b) přívodní napětí odpovídá požadovanému napájení sušiče, c) sušič je nainstalován v souladu s instrukcemi dle Oddílu Uvedení sušiče do provozu a) Ke spouštění sušiče používejte vypínač nebo tlačítko. b) Sušič uveďte do provozu vždy před startem vzduchového kompresoru. c) Přestavte hlavní vypínač (QS) do polohy ON, čímž se rozsvítí (zelená) dioda na panelu řídící jednotky. Kód: PHP

6 d) Ponechejte sušič asi 5 minut v chodu bez průtoku, aby došlo k ustálení činnosti na správných provozních teplotách a tlacích. e) Pomalu otevřete ventil na vstupu do sušiče a tím jej natlakujte. f) Otevřete ventil na výstupu. Sušič je tímto v provozu (suší). g) Nechejte sušič v činnosti vždy, když je vzduchový kompresor v provozu. h) POZOR! Po vypnutí sušiče počkejte 3 minuty před jeho dalším zapnutím.! 3.3 Zastavení sušiče a) K vypínání sušiče používejte vypínač nebo tlačítko. b) Sušič zastavte 2 minuty po vypnutí vzduchového kompresoru nebo po uzavření průtoku vzduchu sušičem.! Stlačený vzduch nesmí nikdy procházet sušičem, pokud je sušič vypnut nebo pokud byl provoz sušiče přerušen alarmem, který zastavil chod chladicího kompresoru. 3.4 Provoz Sušič pracuje zcela automaticky. Z výroby je seřízen tak, aby zaručoval tlakový rosný bod stlačeného vzduchu na výstupu +3 o C (ISO 7183, díl 2), a nevyžaduje žádné další seřizování. Nepřekračujte konstrukční parametry zařízení. Pokud k tomu dochází, přepouštějte nadměrný průtok stlačeného vzduchu obtokem a zkontrolujte správnost velikosti sušiče a / nebo způsob jeho instalace. Pro maximální využití Vašeho sušiče dodržujte plán údržby popsaný v Oddílu 4. Hladina akustického tlaku naměřená u těchto sušičů (ve vzdálenosti 1 m od stroje v podmínkách volného prostoru) je menší než 70 db(a). Schéma chladicího a vzduchového okruhu je uvedeno na Obr Údržba Uživatel zodpovídá za registraci všech údržeb ve strojních záznamech, které mají být přístupné servisnímu personálu. Tyto záznamy by měly přinejmenším obsahovat následující informace: - podklady všech oprav a údržeb - kvalita a typ chladiva doplněného nebo vypruštěného při každé události - výsledky každé analýzi recyklovaného chladiva - původ recyklovaného chladiva - operace provedené na strojních součástech - výsledky běžné plánované prohlídky - delší období, během kterých nebyl sušič v provozu. Kód: PHP

7 ! Před přístupem k částem pod elektrickým napětím odpojte sušič od sítě vypnutím vypínače QS nebo odpojením přívodního kabelu. OCHRANNÉ PRVKY SK ochrana proti přetížení ST termostat vysoké teploty HP spínač vysokého tlaku TYP KOMPRESORU PÍSTOVÝ (jednofázový) Poznámka: Vždy používejte náhradní díly dodávané výrobcem. Pokud nejsou dodržena předchozí pravidla, výrobce není zodpovědný za případný nesprávný chod zařízení. 4.1 Preventivní údržba Pro optimální využití Vašeho sušiče dodržujte níže popsaný plán periodické preventivní údržby: TÝDNĚ ODVÁDĚČ KONDENZÁTU Viz příslušný samostatně dodávaný návod k odváděči. MĚSÍČNĚ KOMPRESOR Ubezpečte se, že teplota hlavy kompresoru je za provozu mezi 15 o až 75 o C. Pokud není, odkažte se na Oddíl 8. KAŽDÉ 4 MĚSÍCE KONDENZÁTOR Odstraňte všechen prach z žeber kondenzátoru. KOMPRESOR Ubezpečte se, že proud odebíraný kompresorem odpovídá údajům na štítku. ROČNĚ ODVÁDĚČ KONDENZÁTU Úplně rozeberte odváděč a vyčistěte všechny jeho součásti. Podrobnosti k údržbě a provozu odváděče jsou uvedeny v samostatném návodu. 4.2 Demontáž zařízení Zařízení bylo navrženo a zkonstruováno pro nepřetržitý provoz. Životnost některých částí jako je ventilátor a kompresor závisí na kvalitě údržby. Zařízení může být rozebíráno pouze odborníkem na chladící zařízení. Kapalné chladivo a mazací olej uvnitř chladícího okruhu musí být regenerovány nebo likvidovány v souladu s předpisy platnými v příslušné zemi. Kód: PHP

8 RECYKLOVATELNOST DÍLŮ Rám a kryty Ocel / epoxidová pryskyřice, polyester Výměník tepla (chladič) Hliník Trubky/kolektor Měď / hliník/uhlíková ocel Výpustný systém Mosaz / PC Isolace tepelného výměníku EPS (pěnový polystyren) Isolace potrubí Syntetická pryž Kompresor Ocel / měď / hliník / olej Kondenzátor Ocel / měď / hliník Chladivo R407C (H, F, C) Ventil Mosaz Elektrické kabely Měď / PVC 4.3 Případný únik chladiva Zařízení je dodáváno v perfektním provozním stavu včetně náplně chladiva dle specifikace v tabulce viz Obr. 4. Případný únik chladiva může být indikován vypnutím kompresoru od přetížení (SK) nebo zapůsobením bezpečnostního termostatu (ST). JESTLIŽE JE ZJIŠTĚN ÚNIK Z CHLADÍCÍHO OKRUHU, VYŽÁDEJTE SI ZÁSAH SERVISNÍHO TECHNIKA. 4.4 Výměna chladiva (viz Obr. 4) TATO OPERACE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA POUZE ODBORNÍKY V OBORU CHLAZENÍ. PŘI OPRAVĚ CHLADÍCÍHO OKRUHU SOUSTŘEĎTE VEŠKERÉ CHLADIVO DO URČENÉ NÁDOBY A ZACHÁZEJTE S NÍM ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM. Vlastnosti chladiva R407C Při normální teplotě a tlaku je chladivo R407C bezbarvý plyn třídy A1/A1, je nehořlavé s hodnotou TVL 1000 ppm (podle klasifikace ASHRAE). V případě úniku příslušné prostory před vstupem řádně vyvětrejte. 5 Nastavení Sušič je dodáván z výroby nastavený na hodnoty, které jsou uvedeny v tabulce viz Obr. 8 a nepotřebuje žádné další seřizování. 6 Seznam náhradních dílů (viz Obr. 6) Tento seznam obsahuje většinu použitelných náhradních dílů. Při objednávání náhradních dílů vždy uvádějte název, množství, číslo dílu (kód) a výrobní číslo sušiče. Kód: PHP

9 7 Odstranění závady Následující diagram uvádí různé závady, které se mohou vyskytnout v průběhu doby životnosti sušiče. V případě jakýchkoliv vážných potíží se spojte s odborníkem na chlazení. Poznámka: Pokud je sušič mimo provoz, vzduch přepouštějte vždy pouze přes obtok. Kód: PHP

10 Rejstřík k popisu štítků na sušiči, výkresům a obrázkům ŠTÍTKY NA SUŠIČI a. Model Výrobní číslo Min./max. tlak chladiva Min./max. tlak vzduchu Max. vstupní teplota vzduchu Min. teplota okolí Klimatická třída Krytí Napájení Chladivo Olej Číslo schéma el. zapojení Hmotnost b. Číslo inspekce kvality (302) c. Viz Oddíl 2 d Vstup vzduchu e Výstup vzduchu f. POZOR! Součásti jsou pod napětím g. POZNÁMKY na zpětném ventilu Schrader POZOR. 1. Tato jednotka je naplněna chladivem, jehož množství a typ je uveden v návodu na provoz a údržbu. 2. Jakákoli zkouška anebo výměna chladiva mimo přípojku je možná pouze po vyčerpání chladiva. Vyčerpání musí být úměrné délce a rozměrům použitého připojení. Ventilu může být použito pouze v případě, když sušič není v provozu. 3. Během záruční doby může být ventil Schrader používán pouze odborným servisem, jinak za škodu vzniklou chybnou výměnou chladiva dodavatel neručí. h. Připojení odvaděče kondenzátu i. POZOR. Nikdy do sušiče nevpouštějte vzduch, pokud je mimo provoz. Sušič spouštějte vždy alespoň 5 minut před spuštěním kompresoru. Vzduch vpouštějte pozvolna pomalým otevíráním vstupního ventilu. Pokud hodláte sušič zastavit, tak nejdříve uzavřete ventilem průchod vzduchu sušičem a potom teprve sušič vypněte. l. NASTAVENÍ (obtokového ventilu na horkém plynu) Výparný tlak při 0 o C, měřeno přesným manometrem připojeným na výstup z výparníku. VÝKRESY A SCHÉMATA A. ČASOVÝ ODVÁDĚČ KONDENZÁTU 1. MC Kompresor 2. Kondenzátor chladiva 3. EV Motor ventilátoru 4. Výparník a výměník vzduch-vzduch 5. Odlučovač 6. Automatický odváděč kondenzátu-solenoidový ventil 7. Expansní kapilára 8. Filtr chladiva 9. Obtokový ventil na horkém plynu 11. Teploměr rosného bodu 12. PV Tlakový spínač ventilátoru 13. HL ON kontrolka (zelená) 14. QS Hlavní vypínač 15. HP Tlakový spínač vysokého tlaku 16. ST Termostat vysoké teploty 19. HLA Kontrolka alarmu (červená) 21. C2 Rozběhový kondenzátor ventilátoru 22. C Rozběhový kondenzátor kompresoru 25. Místo plnění chladiva 26. Kabelová průchodka 27. Ventil s filtrem 34. Pojistný ventil SK Ochrana proti přetížení QF Pomocný automatický jistič /*/ (zabezpečuje montážní firma) Kód: PHP

11 Obr. 1 Instalace ALTERNATIVNÍ UMÍSTĚNÍ VZDUŠNÍKU Kód: PHP

12 Obr. 2 Popis štítků umístěných na sušiči (viz Obr. 3) COD Kód: PHP

13 Obr. 3 Pozice štítků umístěných na sušiči PHP Kód: PHP

14 Obr. 4 Hlavní rozměry PHP Model Hmotnost Chladivo Jmenovitý Max. teplota Teplota okolí Připojení Max. tlak ( kg ) R407C ( kg ) proud ( A ) vstupního vzduchu vzduchu 230 1~50Hz vzduchu min. max. PHP030 PHP045 PHP065 PHP ,68 4,2 82 1,20 7,7 65 o C 5 o C 50 o C 1 1/4 BSPT-F 50 bar Kód: PHP

15 Obr. 5 Schéma chladicího okruhu PHP Kód: PHP

16 Obr. 6 Seznam náhradních dílů (viz Obr. 7) Díl PHP030 PHP045 PHP065 PHP Kód: PHP

17 Obr. 7 Rozložený sušič PHP Obr. 9 Nastavení Obr. 9 Nastavení A. ČASOVÝ ODVÁDĚČ KONDENZÁTU 1. Kompresor 2. Kondenzátor chladiva 3. Ventilátor 4. Výparník - výměník vzduchvzduch 5. Odlučovač 7. Expanzní kapilára 8. Filtr chladiva 9. Obtokový ventil na horkém plynu 11. Teploměr rosného bodu 12. Tlakový spínač ventilátoru 13. Kontrolka ON (zelená) 14. Hlavní vypínač 15. Spínač vysokého tlaku 16. Termostat vysoké teploty 19. Kontrolka alarm (červená) 21. Rozběhový kondenzátor ventilátoru 22. Rozběhový kondenzátor kompresoru 24. Přívodní kabel 25. Místo plnění chladiva 26. Kabelová průchodka 34. Pojistný ventil Kód: PHP

18 Obr. 8 Nastavení MODEL DÍL NASTAVENÍ VYOBRAZENÍ PHP Obtokový ventil na horkém plynu 4,6 bar ( +0,1, -0 ) kalibrace PHP Tlakový spínač ventilátoru (PV ) START: 18 bar DIFF: 4 bar ( STOP: 14 bar ) PHP PHP Tlakový spínač vysokého tlaku ( HP ) STOP: 28 bar ( START: 19 bar ) reset PHP Termostat vysoké teploty ( ST ) 130 o C reset Kód: PHP

19 Obr. 8 Nastavení MODEL DÍL NASTAVENÍ VYOBRAZENÍ PHP Pojistný ventil 26 bar PHP A Časový odváděč kondenzátu Maximální čas zavření 3 min. Kód: PHP

20 Obr. 9 Elektrické schéma PHP Kód: PHP

Compressed Air Treatment. Kondenzační sušič. Starlette. řady SGB 002 až 030. Návod na obsluhu, údržbu a provoz

Compressed Air Treatment. Kondenzační sušič. Starlette. řady SGB 002 až 030. Návod na obsluhu, údržbu a provoz Compressed Air Treatment Kondenzační sušič Starlette řady SGB 002 až 030 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 272635 Vydání 2. ze dne 6.3.2001 Upozornění! Mějte k dispozici tento návod po celou dobu

Více

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain Compressed Air Treatment Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain řady HDE010 a HDE020 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 171080230 Vydání 1. ze dne 12. 4. 2000 HDE 010 HDE 020 1 1. Úvod Prostudujte

Více

BAZÉNOVÉ ODVLHČOVAČE. Calorex DH 75 DH 110. Montážní návod * Návod k obsluze a údržbě. Bezpečnostní upozornění. Instalace model DH 75 / 110

BAZÉNOVÉ ODVLHČOVAČE. Calorex DH 75 DH 110. Montážní návod * Návod k obsluze a údržbě. Bezpečnostní upozornění. Instalace model DH 75 / 110 BAZÉNOVÉ ODVLHČOVAČE Calorex DH 75 DH 110 Děkujeme Vám za důvěru projevenou zakoupením bazénového odvlhčovače Calorex. Prostudujte prosím pečlivě montážní návod a návod k obsluze a údržbě a uložte jej

Více

CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400

CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400 CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400 Návod k obsluze Výrobce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

CZ - MOBILNÍ PRŮMYSLOVÉ ODVLHČOVAČE MONTÁŽNÍ a UŽIVATELSKÝ NÁVOD

CZ - MOBILNÍ PRŮMYSLOVÉ ODVLHČOVAČE MONTÁŽNÍ a UŽIVATELSKÝ NÁVOD - MOBILNÍ PRŮMYSLOVÉ ODVLHČOVAČE MONTÁŽNÍ a UŽIVATELSKÝ NÁVOD OBSAH: Rozsah použití Popis použitých dílů Bezpečnostní pokyny Funkce odvlhčovače Poruchy a jejich odstranění Čištění Technické údaje Likvidace

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

Návod k použití. Odsávačka Miniaspir T. CH-03-03-071116-Odsávačka Miniaspir T

Návod k použití. Odsávačka Miniaspir T. CH-03-03-071116-Odsávačka Miniaspir T Návod k použití Odsávačka Miniaspir T Blahopřejeme Vám k nákupu tohoto odsávacího přístroje a děkujeme Vám za Vaši důvěru. Připomínáme Vám, že na www.flaemnuova.it naleznete informace o kompletní produktové

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Compressed Air Treatment. Filtry stlačeného vzduchu. Hyperfilter 2000. řady HFN 005 až 370. Návod na obsluhu, údržbu a provoz

Compressed Air Treatment. Filtry stlačeného vzduchu. Hyperfilter 2000. řady HFN 005 až 370. Návod na obsluhu, údržbu a provoz Compressed Air Treatment Filtry stlačeného vzduchu Hyperfilter 2000 řady HFN 005 až 370 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód:271057 Vydání 2. ze dne 2.10.2001 1 Přípravné práce Filtr nebo skupina filtrů

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU T 17/16

ODVLHČOVAČ VZDUCHU T 17/16 ODVLHČOVAČ VZDUCHU T 17/16 Návod k obsluze EKOTEZ, spol. s r.o. 130 00 Praha 3 Koněvova 47 Česká republika tel.: + 420 222 582 291-4 fax: + 420 222 586 265 e-mail: ekotez@ekotez.cz edit 07/03/2007/t -

Více

Compressed Air Treatment. Vodou chlazené dochlazovače s pevnou trubkovnicí. Hypercool. Návod na obsluhu, údržbu a provoz

Compressed Air Treatment. Vodou chlazené dochlazovače s pevnou trubkovnicí. Hypercool. Návod na obsluhu, údržbu a provoz Compressed Air Treatment Vodou chlazené dochlazovače s pevnou trubkovnicí Hypercool řady WFN/WFC/WFS/WFA Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 271584 Vydání ze dne 15.7.2002 - Rev. 0 Bezpečnostní upozornění

Více

Odvlhčovač D 810. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04

Odvlhčovač D 810. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Odvlhčovač D 810 - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

Hypercool. Vodou chlazené dochlazovače s vyjímatelnou trubkovnicí. řady WRN/WRC/WRS/WRA. Návod na obsluhu, údržbu a provoz

Hypercool. Vodou chlazené dochlazovače s vyjímatelnou trubkovnicí. řady WRN/WRC/WRS/WRA. Návod na obsluhu, údržbu a provoz Compressed Air Treatment Vodou chlazené dochlazovače s vyjímatelnou trubkovnicí Hypercool řady WRN/WRC/WRS/WRA Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 271577 Vydání ze dne 15.7.2002 - Rev. 0 Bezpečnostní

Více

Odvlhčovač D 950 EH. - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03

Odvlhčovač D 950 EH. - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03 Odvlhčovač D 950 EH - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3.

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Dr. Sonic 320 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Dříve než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod, neboť obsahuje

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu SMART Line SL & SLEW 00 30 60 20 240 2/204 OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ... 4 NÁVOD K OBSLUZE... 5 Ovládací panel ( SLEW )... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 6 Modely SL / SLEW 00 30

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

Kondenzační sušič PoleStar

Kondenzační sušič PoleStar Compressed Air Treatment Kondenzační sušič PoleStar řady PGN 110 až PGN 1100 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 272665 Vydání 0 ze dne 30.3.2001 ! Upozornění Důležité: Mějte k dispozici tento návod

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL KÁVOVARY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL KÁVOVARY UŽIVATELSKÝ MANUÁL KÁVOVARY TENTO PRODUKT NEMŮŽE BÝT ZLIKVIDOVÁN JAKO BĚŽNÝ ODPAD. MUSÍ BÝT DÁN DO AUTORIZOVANÉHO LIKVIDAČNÍHO CENTRA INSTRUKCE PRO POUŽITÍ Bezpečnostní opatření Zařízení konstruováno vyráběno

Více

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol 2 OBECNÁ VAROVÁNÍ 1. Tento návod je důležitou a nedílnou součástí spotřebiče. Je třeba jej pečlivě uschovat spolu se spotřebičem, i když bude spotřebič převeden na jiného vlastníka nebo uživatele a/nebo

Více

BURAN Kondenzační sušička stlačeného vzduchu

BURAN Kondenzační sušička stlačeného vzduchu BURAN Kondenzační sušička stlačeného Kompaktní design Pro stlačený vzduch se dělá více, než že se pouze stlačuje Stlačený vzduch je nepostradatelný zdroj provozního a zpracovatelského výkonu ve všech oblastech

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU HRs 321-601 - 800-1000 321-601 DUPLEX JUMBO 800-1000 OBSAH OBECNÁ DOPORUČENÍ......4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA...5 Termostat... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 Modely - Typy HRs

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami. 1. Použití Čerpadlo

Více

Stereo Turntable System

Stereo Turntable System Stereo Turntable System Stereofonní gramofon Návod k obsluze Gramofon stereofoniczny Instrukcja obsługi Stereofonický gramofón Návod k obsluhe Sztereó lemezjátszó Kezelési útmutató CZ PL SK HU PS-J20 2000

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/9 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Obecné 3 1.1. O této příručce 3 1.2. Další dodávaná dokumentace 3 1.3. Používání produktů značky Flamco 3 1.4. Další pomoc a informace 3 1.5. Prohlášení

Více

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X "Trickle" minimální otáčky

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X Trickle minimální otáčky VENTILÁTORY DX 200 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

Odvlhčovač D 750. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04

Odvlhčovač D 750. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Odvlhčovač D 750 - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/8 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

T20 PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ. Návod k používání

T20 PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ. Návod k používání PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ Návod k používání Obsah Strana Poškození během transportu Diagram výkonu Popis Funkční princip Schéma chladícího okruhu Příprava Zapnutí Indikace stavu Poruchy a jejich

Více

Odvlhčovač D 950 S. - uživatelský návod na použití, verze 02

Odvlhčovač D 950 S. - uživatelský návod na použití, verze 02 Odvlhčovač D 950 S - uživatelský návod na použití, verze 02 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava na spuštění

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE CZ ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05 Návod CZ INSTALACE 3 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení

Více

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682 Odsavač par Návod k obsluze HHT 682 1 1 2 3 9.5 mm 4 5 6 A 2 7 8 S 260 80 48 80 36 9 B C 10 D 11 12 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3 Varování Vzdálenost mezi varnou deskou a

Více

Návod na obsluhu, montáž a údržbu kondenzačních sušiček

Návod na obsluhu, montáž a údržbu kondenzačních sušiček Návod na obsluhu, montáž a údržbu kondenzačních sušiček DK 500 VIA Obj. č. H 609 050 DK 3000 VIA Obj. č. H 609 300 DK 000 VIA Obj. č. H 609 00 DK 4000 VIA Obj. č. H 609 400 DK 600 VIA Obj. č. H 609 60

Více

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG. www.elit.cz

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG. www.elit.cz NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG www.elit.cz Copyright vyhrazen! Bez písemného souhlasu Launch Shanghai Machinery Co, Ltd (dále jen Launch ) není společnosti nebo jednotlivci povoleno kopírovat

Více

Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200. Obj. č. D 030 405 1,2

Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200. Obj. č. D 030 405 1,2 Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200 Obj. č. D 030 405 1,2 Květen 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé

Více

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška www.vorcz.cz Bezpečnostní pokyny Dříve než začnete pracovat s odčerpávací stanicí, nejprve si důkladně přečtěte pokyny a návod k obsluze. 1. Se zařízením

Více

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN Návod k použití a údržbě Model: CP35E7 ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN 28.11.2004 Strana 1 (celkem 11) TECNOINOX 5410.255.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití. Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG

Návod k použití. Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG Návod k použití Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG Vážení zákazníci, děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky NORDline. Přejeme Vám, abyste byli se zakoupeným přístrojem plně spokojeni. Předkládáme

Více

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152 Návod na obsluhu a údržbu přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG Obj. č. D 040 152 Leden 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům.

Více

Horkovzdušný vysoušeč rukou

Horkovzdušný vysoušeč rukou Horkovzdušný vysoušeč rukou high speed air Komfortní a rychlé osoušení pomocí soustředěného proudu vzduchu Návod na instalaci a používání Neprovádějte instalaci zařízení, pokud nejste způsobilá osoba s

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace CZ VENUS Recover HRV Návod: Instalace 1 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení a význam:

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouby Efesto

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouby Efesto NÁVOD K POUŽITÍ Trouby Efesto ÚVODNÍ INFORMACE Tato příručka by měla být pečlivě uschována v dosahu zařízení pro její případné použití. Dodržováním instrukcí obsažených v této příručce zajistíte bezpečnost

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké

Více

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu CS DOMEO 210 FL Návod k instalaci a uvedení do provozu OBSAH 1. Všeobecné informace 2. Technické informace 3. Umístění zařízení 4. Elektrické parametry a elektrická instalace 5. Uvedení do provozu jednotky

Více

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 IVAR.SOLAR K1_NÁVOD_4/2016 IVAR CS, spol. s r.o., Velvarská 9-Podhořany, 277 51 Nelahozeves 1/18 3) Všeobecné informace Instalace

Více

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z CHLADNIČKY A MRAZNIČKY TYP: HG 5.1 M (CHLADNIČKA) HG 5.1 Z (MRAZNIČKA) 1. POUŽITÍ Chladničky/mrazničky typu HG 5.1 se používají ve stravovacím

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

MULTIDEEP 4/7 MULTIDEEP 4/8

MULTIDEEP 4/7 MULTIDEEP 4/8 MULTIDEEP 4/7 MULTIDEEP 4/8 Návod k obsluze a montáži 1. ÚVOD Před použitím Vašeho čerpadla je nejprve nutné seznámit se s následujícím návodem a montážními pokyny. Tento návod Vám usnadní instalaci a

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO FCP-S

BAZÉNOVÉ ČERPADLO FCP-S BAZÉNOVÉ ČERPADLO -S INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami.

Více

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA 1.1 Název a adresa výrobce SEA-LAND S.R.L. Via E. Mattei, 25 I-35038 TORREGLIA (PD) Itálie 1.2 Identifikace čerpadla a) popis: čerpadla pro čerpání nafty

Více

Třístupňové hořáky na těžký topný olej

Třístupňové hořáky na těžký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Třístupňové hořáky na těžký topný olej

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru Obj. č. D 322 678 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

Návod na obsluhu a údržbu. Zásobníku na barvu typ FDB 2. Obj. č. D 040 056

Návod na obsluhu a údržbu. Zásobníku na barvu typ FDB 2. Obj. č. D 040 056 Návod na obsluhu a údržbu Zásobníku na barvu typ FDB 2 Obj. č. D 040 056 Červen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu.

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu. Relé SSR (jednofázová) G3PB Kompaktní polovodičové úzkého profilu s chladičem pro řízení topných těles pro jmenovité napětí 48 V AC Kompaktní konstrukce díky optimálnímu tvaru chladiče. Možná montáž na

Více

AMCOR. Odvlhčovač D 1000. - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03

AMCOR. Odvlhčovač D 1000. - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03 AMCOR Odvlhčovač D 1000 - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03 Obsah 1. Popis zařízení 1.1 Všeobecné údaje 1.2 Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1 Použití 2.2 Umístění a montáž 2.3 Příprava

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30 NÁVOD K POUŽITÍ Výrobník mlhy NH30 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 51701985 Eurolite NH-30 1 / 6 Návod k obsluze Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte

Více

Všeobecná bezpečnostní opatření čeština

Všeobecná bezpečnostní opatření čeština Všeobecná bezpečnostní opatření Všeobecná bezpečnostní opatření čeština 1 Všeobecná bezpečnostní opatření 1 Všeobecná bezpečnostní opatření 1.1 O této dokumentaci Původní dokumentace je napsána v angličtině.

Více

Obsah 1 Upozornění a bezpečnostní informace... 3 2 Bezpečné uložení a práce s tlakovými láhvemi... 3 3 Používání přečerpávacího zařízení... 3 3.

Obsah 1 Upozornění a bezpečnostní informace... 3 2 Bezpečné uložení a práce s tlakovými láhvemi... 3 3 Používání přečerpávacího zařízení... 3 3. G5 TWIN-EP manuál Obsah 1 Upozornění a bezpečnostní informace... 3 2 Bezpečné uložení a práce s tlakovými láhvemi... 3 3 Používání přečerpávacího zařízení... 3 3.1 Standartní přečerpávání... 4 3.2 SELF

Více

English... 3 Čeština... 13 Slovenčina... 23 Magyarul... 33 Polski... 43 Deutsch... 55 Español... 67 Français... 79 italiano... 91 Lietuvių...

English... 3 Čeština... 13 Slovenčina... 23 Magyarul... 33 Polski... 43 Deutsch... 55 Español... 67 Français... 79 italiano... 91 Lietuvių... FVC 4001-EK FVC 4002-EK 2 English... 3 Čeština... 13 Slovenčina... 23 Magyarul... 33 Polski... 43 Deutsch... 55 Español... 67 Français... 79 italiano... 91 Lietuvių... 103 Русский... 115 1 2 7 3 4 1 3

Více

EASYCONTROL Návod k obsluze a montáţi

EASYCONTROL Návod k obsluze a montáţi EASYCONTROL Návod k obsluze a montáţi Provozní pokyny Automatická řídící tlaková jednotka s ochranou proti běhu nasucho EASYCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před pouţitím Vašeho Easycontrolu je nejprve

Více

ROREC PRO. www.rothenberger.com ROREC PRO

ROREC PRO. www.rothenberger.com ROREC PRO ROREC PRO ROREC PRO Brugsanvisning Användningsinstruktioner Instruksjoner for bruk Käyttöohjeet Návod k použitíí Instrukcje użytkowania Kullanim ve bakim Használati és karbantartási Руководство по эксплуатации

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu Některé poznatky o vlhkosti Vzduch obsahuje vždycky určité množství vlhkosti ve formě páry; od tohoto závisí stupeň vlhkosti v daném prostředí. Schopnost vzduchu obsahovat vodní páru je tím vyšší, čím

Více

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky Návod k použití Obsah Kap. 1 Úvod Kap. 2 Instalace 2.1 Manipulace a vybalení 2.2 Připojení k elektrickému proudu 2.3 Připojení ke zdroji vody 2.4 Připojení k odvodu vody 2.5 Nastavení 2.6 Dávkovač prostředku

Více

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM Perfekt Snaige CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM R 130 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážený zákazníku, Jsme potěšeni tím, že jste se rozhodl vybrat si náš výrobek. Děkujeme za provedený nákup. Při přípravě ledničky

Více

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz Vestavné spotřebiče Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160 Návod k použití cz 2 INSTALACE Správnou instalaci spotřebiče, díky které dosáhnete dobrých výkonů, proveďte pečlivě podle následujících pokynů:

Více

Kondenzační sušičky MDX. Edice 2015 02

Kondenzační sušičky MDX. Edice 2015 02 Kondenzační sušičky MDX Edice 2015 02 1 Program Průtok od 350 l/min do 84.000 l/min Tlakový rosný bod PDP: +3 C při referenčních podmínkách Celá řada je vybavena indikátorem rosného bodu Max. pracovní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M Venkovní jednotka Řady 38UYV025M, 035M, 050M, 060M Bezpečnostní opatření

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY CF 40 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných čerpadel řady

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných čerpadel řady NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ponorných čerpadel řady TM 10 OBSAH 1.0 Úvod str. 2 1.1 Záruka str. 2 1.2 Popis čerpadla str. 2 1.3 Přeprava a instalace str. 4 1.4 Technické detaily str.

Více

Global Water Solution PumpWave - průtokový spínač - návod k použití

Global Water Solution PumpWave - průtokový spínač - návod k použití Global Water Solution PumpWave - průtokový spínač - návod k použití Osoby, které nejsou obeznámeny s níže uvedenými pokyny, nesmí používat zařízení PumpWave. Doporučujeme kontaktovat spolehlivého instalatéra

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700 1 OBSAH ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 PROVOZNÍ PODMÍNKY... 5 POPIS PŘÍSTROJE... 5 INSTALACE A ZAPOJENÍ... 6 ČIŠŤĚNÍ A ÚDRŽBA... 7 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 8

Více

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením Lister Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením ZPS ECO obj.č. 3275 (50-6000000) CE Odpovídá normám: 2006/95 EG a 89/336 EWG Obr.: ZPS ECO Pro budoucí použití uschovejte! Dodržujte bezpečnostní

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK

AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení našeho mini kompresoru řady HS08 s příslušenstvím. Před použitím tohoto kompresoru si prosím pečlivě přečtěte celý tento návod

Více

PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL

PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL CR / CRB / CF-2 / BR-2 / CF-4 / NKM / NKP Před započetím montážních prací si podrobně pročtěte tuto příručku. Jsou v ní uvedeny zásadní pokyny, které je třeba

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více