St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, Kop ivnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice"

Transkript

1 Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání služby I. ZÁKLADNÍ INFORMACE Posláním odlehovací služby je poskytnout podporu a pomoc peujícím osobám se zajištním doasné pée o jejich blízkého v pípad, kdy potebují as ke svému odpoinku, dovolené a regeneraci sil, pop. tehdy, nejsou-li samy schopny zajistit náronou péi o svého blízkého. 2. Cíle služby podpoit peující osobu tím, že doasn zajistíme péi o jejího blízkého tak, že u nho budeme rozvíjet, posilovat nebo alespo udržovat jeho schopnosti a dovednosti ; aktivn podporovat uživatele sociální služby a pomoci mu s návratem do domácího v prostedí v pípad, kdy není schopen sám zstat doma a doasn potebuje celodenní péi ; 3. Okruh osob, kterým je služba urena Odlehovací služba je urena : uživatelm - osobám se zdravotním postižením a seniorm nad 65 let vku, kteí se nacházejí v nepíznivé životní situaci a potebují celodenn pomoc a podporu jiné osoby pi zabezpeení svých životních a osobních poteb. peujícím osobám uživatel, kterým poskytujeme odlehovací službu v dob, kdy peujeme o jejich blízké. Služba není urena: - osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje neodkladnou nebo stálou zdravotní nebo psychiatrickou péi ve zdravotnickém zaízení; Strana 1 (celkem 10)

2 - osobám s poruchou autistického spektra; - osobám trpícím závažným infekním onemocnním; - osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou pítomnost jiné osoby (asistenta). Poskytovatel neuzave Smlouvu o poskytnutí služby sociální pée v pípad : - žádá-li osoba o jiný druh služby, než poskytovatel poskytuje; - poskytovatel nemá dostatenou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá; - zdravotní stav zájemce, který žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vyluuje poskytnutí takové sociální služby; - osob, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypovl poskytovatel v dob kratší 6 msíc ped touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby. 4. Zásady pro poskytování sociální služby individuální pístup každý uživatel je pro nás jedinenou osobností s vlastními potebami. zachování dstojnosti k uživateli pistupujeme na základ rovnocenného partnerství, které se zakládá na stejné lidské dstojnosti každého lovka, a to bez ohledu na situaci, ve které se nachází. podpora samostatnosti a sobstanosti - s ohledem na vk, zdravotní i jiná omezení uživatel usilujeme o zachování jejich nezávislosti a co nejvyšší míry samostatnosti. respektování volby uživatele snažíme se vytváet podmínky, v nichž se uživatelé služeb mohou cítit dstojn, rozhodovat se sami s porozumním sledku svého rozhodnutí. flexibilita snažíme se naše služby pružn pizpsobovat potebám uživatel. odbornost, kvalita vzdláváme se pro práci s uživateli, zvyšujeme své dovednosti a znalosti potebné pro poskytování sociální služby. 5. Poskytované služby pomoc pi zvládání bžných úkon pée o vlastní osobu: podporujeme uživatele a pomáháme pi podávání jídla a pití, pi oblékání a svlékání, pi esunu na lžko nebo vozík, pi prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitním prostoru; pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: zajišujeme pomoc pi bžných úkonech osobní hygieny, pomoc s celkovou hygienou tla, pomoc pi péi o vlasy a pi použití WC; Strana 2 (celkem 10)

3 poskytnutí stravy nebo pomoc pi zajištní stravy: zajišujeme 1x denn teplé jídlo, pomáháme pi píprav a podávání jídla a pití; poskytnutí ubytování zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím: doprovázíme uživatele k lékai, na úady a instituce, pop. na jiná místa dle jejich poteby; sociáln terapeutické innosti : innosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální zaleování osob; pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a pi obstarávání osobních záležitostí: pomoc pi komunikaci vedoucí k uplatování práv a oprávnných zájm, pomoc pi vyizování bžných záležitostí; výchovné, vzdlávací a aktivizaní innosti : nácvik a upevování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. 6. Rozsah a kapacita poskytované služby Odlehovací služba je poskytována 24 hod denn po dobu platnosti Smlouvy o poskytování služby sociální pée - Odlehovací služby. Kapacita: 14 míst II. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 1. Žádost o poskytování odlehovací služby zájemce o službu (vtšinou peující osoba, která peuje o svého blízkého), který má zájem o poskytnutí odlehovací služby, podá písemnou žádost o poskytnutí služby. žádost se vypluje na pedepsaném tiskopise a obsahuje základní informace o budoucím uživateli jeho osobní údaje, kontakt na ošetujícího lékae, údaje o kontaktní osob, vyjádení lékae ke zdravotnímu stavu budoucího uživatele odlehovací služby. žádost o sociální službu musí být budoucím uživatelem služby podepsána. V pípad, že budoucí uživatel není schopen žádost podepsat, je povinen o tom doložit lékaské osvení. žádost je možno podat osobn v sídle poskytovatele nebo zaslat prostednictvím eské pošty na adresu, eská 320, Kopivnice. Strana 3 (celkem 10)

4 2. Zpsob poskytování odlehovací služby odlehovací služba je poskytována celodenn uživatelm sociální služby. odlehovací služba je poskytována pracovníky v pímé péi v zaízení poskytovatele, tzv. Domovince, v Kopivnici, na ul. eská 320. na základ písemné žádosti a po provedeném sociálním šetení je v souladu se zákonem. 108/2006 Sb., o sociálních službách mezi budoucím uživatelem o službu a poskytovatelem uzavena písemná Smlouva o poskytování služby sociální pée - Odlehovací služby ( dále jen Smlouva). ve Smlouv je vymezen rozsah a frekvence jednotlivých úkon a inností, ve kterých uživatel potebuje pomoc a podporu. rozsah úkon a inností je vymezen a konkretizován v plánu pée, který je souástí individuálním plánu uživatele. o poskytování služby vedou pracovníci poskytovatele písemné záznamy Výkaz úkon odlehovací služby ( výkaz), který obsahuje údaje o innosti (den, kdy byl úkon poskytnut, druh úkonu, as poskytování úkon). Výkaz je podkladem pro vyútování poskytnutých služeb. 3. Individuální plánování s každým uživatelem sociální služby je sestaven tzv. individuální plán. Jedná se o dokument, který vymezuje smr, kterým se uživatel a pracovníci poskytovatele budou ubírat pi poskytování služeb. každý individuální plán je vypracován na míru jednotlivému uživateli a je pro pracovníky poskytovatele závazný. innost individuálního plánu je stanovena na ti msíce. Individuální plán je v prhu tí msíc nejmén dvakrát vyhodnocen. Za zpracování a vyhodnocení individuálního plánu je zodpovdný klíový pracovník. klíový pracovník je pracovník, který se podílí na individuálním plánování a na kterého se mže uživatel obrátit v pípad, kdy potebuje ešit záležitostí týkající se sociální služby. Uživatel je se svým klíovým pracovníkem seznámen pi zahájení poskytování služby. Uživatel má právo na zmnu klíového pracovníka. 4. Dvody pro prodloužení smlouvy Smlouva na pobytovou formu odlehovací služby mže být uzavena až na dobu 3 msíc. uživatel mže požádat o prodloužení Smlouvy. Smlouva mže být prodloužena o 1 msíc. celkov strávená doba pobytu jednoho uživatele nesmí pesáhnout 6 síc v jednom kalendáním roce. Strana 4 (celkem 10)

5 vodem pro prodloužení Smlouvy nad stanovenou dobu tí msíc mže být nenaplnní osobního cíle uživatele v pípad, kdy : a) zdravotní stav uživatele mu ješt neumožuje vrátit se zpt do domácího prostedí b) rodinný peovatel nemže zajistit péi o svého píbuzného (nap. nemoc peovatele). 5. Stravování obdy jsou zajišovány prostednictvím dodavatele stravy. Obd se poskytuje v rozsahu 1 jídla denn. obd je vydáván od hod do hod. Uživatelé mohou využít jídelnu nebo je jim obd donášen pímo na pokoj. Strava se pipravuje dle jídelního lístku, který je uživatelm k dispozici. snídan, vee a svainy jsou pipravovány z vlastních potravin uživatele a nejsou asov omezeny. Na požádání zajišuje Poskytovatel nákupy potravin. obd lze odhlásit a zpt pihlásit min. 1 den pedem do hod. 6. Nakupování uživatelm je možno zajistit nákupy potravin, osobních hygienický poteb a lék. nákupy se provádjí na základ písemné objednávky pedané pracovníkm poskytovatele nejmén 1 den pedem. uživatelé mohou poskytnout finanní zálohu na nákupy urenému pracovníkovi. Pedání finanní zálohy uživatele je zaznamenáno s podpisem uživatele, pop. osoby blízké. zajišuje-li nákupy potravin, osobních hygienických poteb a lék ( dále jen pomcek) uživateli osoba blízká, je pro pípad pozdního doruení pomcek uživatel povinen mít u sebe finanní hotovost. V pípad, že osoba blízká nedodá pomcky vas a uživatel je nezbytn potebuje, jsou mu nakoupeny bez ohledu na to, kdy je osoba blízká doruí. nákupy se provádí pouze v obchodní síti msta Kopivnice. Strana 5 (celkem 10)

6 III. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE Uživatelm jsou zajištna práva vyplývající z Listiny základních lidských práv a svobod nap.: právo na osobní svobodu, zachování lidské dstojnosti, osobní cti, dobré povsti, právo ochrany svého jména, soukromých listin, majetku, ochrany ed neoprávnným zasahování do soukromého a rodinného života, právo svobody pohybu a pobytu, svobodu myšlení, svdomí, právo na informace, právo podílet se na správ veejných vcí pímo nebo svobodnou volbou svých zástupc, právo na ochranu zdraví a další politická, hospodáská, kulturní a sociální práva zakotvená v zákonech R, mezinárodních úmluvách, smlouvách a dohodách nebo rozhodnutích soudu i správních orgán. 1. Práva uživatel Právo na osobní svobodu a volný pohyb uživatel má právo domluvit si takovou dobu pro uskuteování služeb, která mu vyhovuje, kdy nechce být rušen apod. Uživatel má právo pohybovat se ve veejných prostorách zaízení. Právo na soukromí uživatel má právo na soukromí. Poskytovatel se snaží o zajištní maximáln možné míry soukromí uživatele v bytové jednotce použitím vertikální žaluzie. Pestože pracovníci poskytovatele mají klíe od Domovinky, je respektován vstup na výzvu po zaklepání. Právo na slušné a dstojné jednání a zacházení uživatel má právo na slušné a dstojné jednání a zacházení ze strany pracovník poskytovatele. Vztah mezi pracovníky poskytovatele a uživatelem je založen na vzájemné úct, respektu a de. Právo na ochranu osobních údaj osobní údaje uživatele jsou zpracovávány jen v souvislosti s poskytováním sociální služby. Pístup k tmto informacím mají pouze pracovníci, kteí s nimi pracují v rámci svých pracovních úkol. Právo sám si zvolit rozsah poskytovaných služeb uživatel má právo zvolit si rozsah služeb, pomoci a podpory, které mu budou v rámci sociální služby poskytovány. Právo navrhovat zmny v poskytování sociální služby uživatel má právo navrhovat zmny v poskytování sociální služby dle svých individuálních poteb, svého zdravotního stavu a sociální situace. Právo kdykoliv nahlédnout do své osobní dokumentace uživatel má právo nahlédnout do své složky s dokumentací, kterou o nm poskytovatel vede. Strana 6 (celkem 10)

7 Právo na odstoupení od smlouvy bez udání dvod uživatel má právo odstoupit od smlouvy o poskytování sociální služby. Právo na ochranu ped zneužitím poskytnutých informací uživatel má právo na ochranu ped zneužitím poskytnutých informací, závazek mlenlivosti platí pro všechny pracovníky poskytovatele. Právo na vlastní názor, projev vlastní vle, pimené riziko uživatel má právo rozhodovat o svých záležitostech sám. Právo na podnt, pipomínku nebo stížnost ve vztahu k poskytování sociální služby i ke konkrétním pracovníkm uživatel má právo kdykoliv vznést podnt, pipomínku nebo stížnost k poskytované sociální služb. S postupem pi uplatování a vyizování stížností je uživatel seznámen pi uzavírání smlouvy. Právo na poskytnutí sociálního poradenství uživatel má právo na sociální poradenství pi ešení jeho nepíznivé sociální situace. Právo na zmnu klíového pracovníka uživatel má právo znát, kdo je jeho klíovým pracovníkem. Uživatel má právo zmnit svého klíového pracovníka. 2. Povinnosti uživatel uživatel respektuje základní lidská práva pracovník poskytovatele. uživatel respektuje právo poskytovatele na stídání pracovník v rámci zajištní provozu, v pípad erpání ádných dovolených nebo pi nemoci pracovník. uživatel hradí provedené sociální služby na základ pedloženého výkazu. uživatel oznamuje poskytovateli skutenosti, které mají vliv na poskytování sociální služby. uživatel je povinen dodržovat jednotlivá ustanovení uzavené Smlouvy. IV. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE poskytovatel zajišuje poskytování služby v souladu s platnými právními normami. poskytovatel ádn a pravdiv eviduje provedené úkony sociální služby, zaznamenává zmnu rozsahu služeb. pracovníci poskytovatele jsou zavázáni mlenlivostí o zdravotním stavu uživatele, sociálních podmínkách a pomrech v rodin a to i po ukonení pracovního pomru. poskytovatel písemn informuje uživatele o zmnách v poskytování sociální služby. Strana 7 (celkem 10)

8 poskytovatel pravideln plánuje a hodnotí práci s uživatelem. poskytovatel respektuje základní lidská a obanská práva uživatel a vytváí podmínky k naplnní tchto práv, zamezuje stetm zájm uživatel se zájmy poskytovatele. uživatel respektuje právo pracovníka poskytovatele neposkytnout sociální službu v pípad problematického chování uživatele, které vede k ohrožení bezpenosti pracovníka, ke snížení jeho dstojnosti nebo k vytváení nepátelského, ponižujícího prostedí. V. UKONENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZE STRANY POSKYTOVATELE uživatel je povinen respektovat lidskou dstojnost pracovník poskytovatele a svým jednáním a chováním nenarušovat soužití s ostatními uživateli. poskytovatel mže jednostrann ukonit pobyt uživatele v pípad, kdy dochází z jeho strany ke snižování dstojnosti pracovník poskytovatele nebo ostatních uživatel nebo k vytváení nepátelského, ponižujícího nebo zneklidujícího prostedí v pípad, kdy : a) uživatel je slovn agresivní - slovní útoky na pracovníky nebo na ostatní uživatele (urážky, nadávky, zesmování, vyhrožování, zastrašování), užití vulgarizm vi pracovníkm nebo ostatním uživatelm; b) uživatel omezuje práva ostatních uživatel nap. uživatel nerespektuje základních hygienické normy; c) uživatel fyzicky napadne pracovníka poskytovatele nebo jiného uživatele zpsobem, který lze považovat za projev agresivity (ohrožování nebezpenými pedmty, bití); každé výše popsané chování uživatele je pracovníky poskytovatele písemn zaznamenáno. V pípad, že nedojde k odstranní závadného stavu postupuje poskytovatel následovn: Ad a) Uživatel je ústn vyzván k odstranní závadného stavu pracovníkem poskytovatele. O ústním projednání je proveden záznam. Pi tetím písemném zápisu o slovní agresivit uživatele následuje ústní projednání s vedoucím pracovníkem, uživatel obdrží písemný zápis z jednání s pouením o následcích neodstranní závadného stavu, vetn upozornní na možnost ukonení Smlouvy a poskytování sociální služby; Ad b) Uživatel je ústn vyzván k odstranní závadného stavu pracovníkem poskytovatele. O ústním projednání je proveden záznam. Pi tetím písemném zápisu o omezení práv ostatních uživatel následuje ústní projednání s vedoucím pracovníkem, uživatel obdrží písemný zápis z jednání s pouením o následcích neodstranní závadného stavu, vetn upozornní na možnost ukonení Smlouvy Strana 8 (celkem 10)

9 a poskytování sociální služby; Ad c) Pi fyzickém napadení pracovníka poskytovatele nebo jiného uživatele že být Smlouva ukonena ihned. VI. ZPSOBY ÚHRADY POSKYTNUTÝCH SLUŽEB každý uživatel sociální služby obdrží doklad s vyútováním dané služby. Na každém dokladu má uživatel uvedeno svého jméno, osobní íslo, rozpis a výše úhrady za poskytnuté sociální služby. Platba dokladem Doklad s vyútováním lze v hotovosti zaplatit na poboce Komerní banky. Platba složenkou Na základ dokladu s vyútování vyplníte složenku typu A. Pi vyplnní složenky je variabilním symbolem osobní íslo uživatele. Osobní íslo se nachází na dokladu ped jménem uživatele. Platba pes úet V pípad platby pes úet je variabilním symbolem osobní íslo, které se nachází ped jménem uživatele. íslo útu : /0100. Povolení inkasa i vyízení povolení inkasa v bankovním ústav uživatele, ve prospch Stediska sociálních služeb msta Kopivnice, p.o, íslo útu: /0100, je uživatel povinen doložit potvrzení o povolení inkasa. VII. PEDÁVÁNÍ INFORMACÍ KONTAKTNÍM OSOBÁM všichni pracovníci poskytovatele jsou povinni zachovávat mlenlivost o skutenostech týkajících se uživatel, kterým je sociální služba poskytována a to i po ukonení pracovního pomru v organizaci. kontaktní osoba je osoba blízká uživateli rodinný píslušník, opatrovník, ítel, známý. uživatel podpisem Žádosti dává písemné svolení s informováním kontaktní osoby ve stanovených situacích: - náhlá zmna zdravotního stavu uživatele nebo je-li uživatel náhle hospitalizován a není schopen ( nap. z dvodu dezorientace, neschopnosti komunikovat ) vyjádit svou vli informovat o svém stavu kontaktní osobu; Strana 9 (celkem 10)

10 - v pípad, že se uživatel nezdržuje na Domovince a pracovníkm není známo, kde se uživatel nachází; - úmrtí uživatele. VIII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ podepsáním smlouvy o poskytování služby sociální pée dává uživatel souhlas se zpracováním osobních údaj. ve spisové dokumentaci uživatele jsou shromažovány osobní údaje uživatele - jeho jméno, píjmení, datum narození, adresa. Další informace, které poskytovatel shromažuje jsou: telefon uživatele, jméno kontaktní osoby a její telefon, jméno ošetujícího lékae a dále údaje charakterizující sociální a rodinnou situaci uživatele. uživatel má právo na pístup ke své spisové dokumentaci, kterou o nm poskytovatel vede. uživatel mže svj souhlas se zpracování osobních údaj kdykoliv písemn odvolat. IX. ZÁVRENÁ USTANOVENÍ Tato Pravidla poskytovatele pro odlehovací službu ( dále jen Pravidla) jsou závazná pro všechny pracovníky i uživatele odlehovací služby. Tato Pravidla nahrazují a ruší platnost veškerých pedchozích verzí tohoto dokumentu. Platnost a úinnost tchto Pravidel zaíná dnem V Kopivnici Schválila: Ing. Eva Mndleinová editelka SSSmK Strana 10 (celkem 10)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEOVATELSKÁ SLUŽBA BRNO-STED Poslání peovatelské služby Peovatelská služba M Brno -sted je zaízení, které prostednictvím svých služeb pomáhá seniorm a zdravotn

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (číslo smlouvy: <<cislo>>)

Smlouva o poskytování služeb sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (číslo smlouvy: <<cislo>>) Smlouva o poskytování služeb sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (číslo smlouvy: ) Smluvní strany Vy jako klient sociální služby Pan/paní a My jako poskytovatel sociálních

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Služba: Denní stacionáře Aktualizace:

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. bydliště: v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený(á) :

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. bydliště: v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený(á) : Příloha č. 9. standardu č. 4. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově Březnici, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Sadová 618, 262 72 Březnice, IČ 61903302 Níže uvedeného dne, měsíce a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby 40 Pečovatelská služba Poskytovatel: Nová Belaria, o.s. Žimrovická 663 747 41 Hradec nad Moravicí Kontakt: Statutární zástupci: Dagmar Bielská předseda sdružení

Více

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55 Domácí řád I. Úvodní ustanovení II. 1. Domácí řád, Domova s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří, Trnávka 55, obsahuje

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově klidného stáří v Žinkovech, p.o. č. XXX / 2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (-í) %KLIENT narozený (-á) %DATNAR bydliště %TBYDULICE, %TBYDPSC %TBYDOBEC v textu této

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

Sociální rehabilitace Veřejný závazek

Sociální rehabilitace Veřejný závazek Sociální rehabilitace Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú.. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT:

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK

DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VY IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A P IPOMÍNEK íloha. 4 ke Smlouv Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p. o. Denní stacioná Kopretina, Vlovice. 76, 742 21 Kopivnice DENNÍ STACIONÁ KOPRETINA PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODN A

Více

Domov pro seniory. (dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Pohled do historie Soukromého penzionu pro důchodce v Nechanicích

Domov pro seniory. (dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Pohled do historie Soukromého penzionu pro důchodce v Nechanicích Soukromý penzion pro důchodce v Nechanicích Pražská 20 503 15 Nechanice IČ: 86703951 Telefon: 495 441 821 Internet: www.senior-centrum.cz E-mail: info@senior-centrum.cz Popis realizace poskytované sociální

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.cz: Provozovatelem obchodu je: Obchodní společnost: ARBOTEQ s.r.o.

Více

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče Evidenční číslo: datum: SMLOUVA Uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené strany tuto smlouvu: Jméno a příjmení: bytem: narozen: (dále jen uživatel ) na straně jedné a Ruprechtický farní spolek Sídlem:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová

Více

PRAVIDLA. pro poskytování služby Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení PRAVIDLA PRO UŽIVATELE

PRAVIDLA. pro poskytování služby Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení PRAVIDLA PRO UŽIVATELE PRAVIDLA pro poskytování služby Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Čl. I Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení (dále jen ASU ) 1. Posláním

Více

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Nářadí Slavkov, s.r.o. se sídlem Slavkov u Brna, Zborovská 26, PSČ 694 01 identifikační číslo: 262 59 479 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Smluvní podmínky (KTv)

Smluvní podmínky (KTv) Smluvní podmínky (KTv) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Robert Lazna AB Parket se sídlem Soběslavská 9, Praha 3, 130 00 identifikační číslo: 15282899 pro prodej zboží prostřednictvím obchodu umístěného na internetové adrese

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on line obchodu umístěného na internetové

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Husinec Komenského 73, 384 21 Husinec, tel. 388 331 274, email: az.rybka@iol.cz

Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Husinec Komenského 73, 384 21 Husinec, tel. 388 331 274, email: az.rybka@iol.cz Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Husinec Komenského 73, 384 21 Husinec, tel. 388 331 274, email: az.rybka@iol.cz Smlouva o poskytování sociální služby v Azylovém domě Rybka v Husinci smlouva č. Rybka, o.

Více

příspěvková organizace IČO: 70878030 Telefon: 272 654 151, 3 (linka 112) zahradkova@dszm.cz

příspěvková organizace IČO: 70878030 Telefon: 272 654 151, 3 (linka 112) zahradkova@dszm.cz Domov pro seniory Zahradní Město, Sídlo: Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10 Zahradní Město Základní informace pro žadatele Název zařízení: Domov pro seniory Zahradní Město Adresa, místo poskytování služby:

Více

P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice.

P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice. P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice.cz POPIS REALIZACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Identifikátor služby

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti E.M.A. Europe, s.r.o. se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 273 98 307 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 1 z 108 Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Úplné znní zákona.

Více

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Tereza Hynková se sídlem Sedlec 60, Mšeno 277 35 identifikační číslo: 87796155 nejsem plátce DPH pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění Smluvní podmínky Obecná ustanovení 1. Společnost Pronajmiauto.cz (Blueway s.r.o.), se sídlem na adrese Praha Staré Město, V Kolkovně 920/5, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 014 17 151, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým.

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Číslo registrace 8986384 Motto: Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Standardy kvality Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AIKEN s. r. o. se sídlem Jakubská 3, 284 01 Kutná Hora identifikační číslo: 24698440 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu korporace:

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu korporace: Všeobecné obchodní podmínky e-shopu korporace: Realsan Group SE, Ruprechtická 732/8, Liberec, PSČ 46001, IČO: 28701062, DIČ: CZ28701062, zapsaná v oddílu H, vložka 5 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné

Více

Knihovní řád. Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5

Knihovní řád. Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5 Knihovní řád Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5 Praha 2015 V souladu se zřizovací listinou hlavního města Prahy, usnesením č. 26/11 ze dne 31.3. 2005 a

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Příloha č. 3 Popis realizace sociální služby I. Přesný název služby Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory - 66, zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů II.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Ing. Milana Bobka, se sídlem 63500 Brno - Bystrc, Rerychova 1075/6, IČ: 134 20 496, zapsaného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ Olomouc, epínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST STAVBA: ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT

Více

1. Základní informace organizace

1. Základní informace organizace Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb KOMUNITNÍ CENTRUM Tyršova 678/21, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady Směrnice č.2/2014 Veřejný závazek - Komunitní centrum Sociální rehabilitace 1. Základní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jan Skopka - Rybářské potřeby Praha 4 - Podolí se sídlem Čenětická 4/2133, 14900 Praha 11 provozovna Rybářské potřeby Praha 4, Podolská 158/33, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SK RASEKO MORAVA s.r.o. se sídlem Městečko 9, Rajhrad 66461 identifikační číslo: 02441705 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29 6. Bytové domy I. 6.1 Charakteristika, výhody, nevýhody 6.2 Odstupové vzdálenosti a tídní BD 6.3 Funkní lenní a prostory bytového domu vstupní prostory domovní komunikace domovní vybavení venkovní doplkové

Více

č. A/0../10 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Azylovém domě Samaritán

č. A/0../10 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Azylovém domě Samaritán č. A/0../10 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Azylovém domě Samaritán Níţe uvedeného měsíce, dne a roku uzavřeli 1) Pan/paní: Datum narození: Rodné číslo: Trvalý pobyt: Číslo OP: v textu této smlouvy

Více

STANDARD č. 7 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č. 7 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

o užívání služby elektronického dodávání dokumentů a dalších služeb kooperačního systému e-pk uzavřená mezi

o užívání služby elektronického dodávání dokumentů a dalších služeb kooperačního systému e-pk uzavřená mezi Smlouva č. NPMK/... / o užívání služby elektronického dodávání dokumentů a dalších služeb kooperačního systému e-pk uzavřená mezi Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, státní příspěvkovou

Více

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Pravidla pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory 1 I. Základní ustanovení Domov Pod Lipami Smečno služba Denního stacionáře pro

Více

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci Lekce. 1 Úvod do problematiky právní odpovdnosti ve zdravotnictví I. Úvod II. Orientace ve zdravotnických pedpisech III. Základní výkladová pravidla IV. Vybrané právní pedpisy V. Druhy právní odpovdnosti

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Příloha č.16b Charita Zlín Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Posláním Charity Zlín je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné,

Více

1) Vstup uživatele do služby:

1) Vstup uživatele do služby: NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno, IČO: 44990260 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 70 sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 70 JI 525 Adapta Jihlava FORMULÁŘ A: Popis realizace

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. Pedstavenstvo akciové spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s., se sídlem Plze, Vejprnická. 56, PS 318 00, IO: 453 53 409, zapsané v

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

Denní stacionář. Veřejné informace o službě

Denní stacionář. Veřejné informace o službě Denní stacionář Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Mgr. Věra Kosinová Adresa sídla poskytovatele: Mgr. Věra Kosinová, Prodloužená 226, Pardubice -

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) chráněné bydlení (CHB) odlehčovací služba (OS) standard kvality služeb číslo PŘEDMĚT: Směrnice k úhradám sociálních

Více

Platnost od: 1.7.2014

Platnost od: 1.7.2014 Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Platnost od: 1.7.2014 Název poskytovatele

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 Úvodní ustanovení konkretizuje, kdo je prodávající (Veronika Bryjová) a kdo kupující (Vy, fyzická osoba).

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 Úvodní ustanovení konkretizuje, kdo je prodávající (Veronika Bryjová) a kdo kupující (Vy, fyzická osoba). OBCHODNÍ PODMÍNKY Osoby samostatně výdělečně činné Veroniky Bryjové s provozovnou: Ǔvoz 432/ 80, 602 00 Brno-střed a sídlem: Hranická 35/9, 751 24 Přerov II - Předmostí, identifikačním číslem: 73212385

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CWUF5* *MMOPP00CWUF5* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V K 1 Základní informace, možnost poradit se Možnosti řešit nepříznivou sociální situaci Identi ikace vlastních potřeb Vytvoření pocitu přijetí a bezpečí pro řešení situace Podpora motivace k přijetí dlouhodobých

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby TeamKnowledge (dále jen Podmínky )

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby TeamKnowledge (dále jen Podmínky ) Všeobecné smluvní podmínky užívání služby TeamKnowledge (dále jen Podmínky ) I. Obecná ustanovení 1. Provozovatelem internetové služby TeamKnowledge provozované na adrese teamknowledge.com (dále jen služba

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Svobodná cesta jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování LORM Společnost pro hluchoslepé z.s. TLUMOČNICKÉ SLUŽBY PRO OSOBY

Více

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Popis realizace stavby a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby Pro realizaci stavby si následný zhotovitel zpracuje dodavatelskou dokumentaci na úsekovou

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov. Domácí řád

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov. Domácí řád DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Domácí řád Obsah: I. Úvodní ustanovení 2 III. Stravování 3 IV. Lékařská, ošetřovatelská a rehabilitační péče 4 VII. Aktivizační činnost a volnočasové

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby Poslání Posláním našeho domova je celoročně poskytovat nepřetrţitou pomoc, podporu a péči jednotlivcům, muţům, ţenám a manţelským párům se stařeckou demencí,

Více

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.nakupni-dum.cz/lekarna. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELIN- Ing. Michal Lasák Šilheřovická 33 747 14 Markvartovice IČ:74765299 CZ8211165413 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.trend-moda.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY občanského sdružení Otevíráme, o.s. se sídlem Dobrovského 1483/31, 17000 Praha 7 IČ: 227 35 291 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.sciencecafe.cz

Více

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD 1. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÉ SLUŽBY a) Tento domovní řád je určen pro Armádu spásy, Dům pro matky s dětmi, Dvořákova 21/235, Havířov. Řád je

Více

17 Vnitřní předpis. Domov pro seniory Havlíčkův Brod. Čl. 1 Úvod. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb.

17 Vnitřní předpis. Domov pro seniory Havlíčkův Brod. Čl. 1 Úvod. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb.cz 17 Vnitřní předpis Zásady pro podávání a vyřizování stížností Čl. 1 Úvod Každý klient Domova pro seniory Havlíčkův Brod

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Obecní knihovny v Sobíškách. I. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost knihovny. Čl. 2

KNIHOVNÍ ŘÁD. Obecní knihovny v Sobíškách. I. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost knihovny. Čl. 2 KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny v Sobíškách I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost knihovny Knihovna je knihovnou základní ve smyslu 3 a 12 zákona č.257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky") společnosti Petr Vodička, se sídlem Březová 14, 696 18 Lužice, identifikační číslo: 69719951, podnikatele (dále jen prodávající")

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.intrea.cz

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA Diplomová práce Lidské zdroje Bc. Milada ezáová Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Brno 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Studio Mamajóga OBCHODNÍ PODMÍNKY

Studio Mamajóga OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MAMAJÓGA spol. s r.o., sídlem Bořivojova 310/4, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 048 32 361, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spis. zn.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB DENNÍ POBYT

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB DENNÍ POBYT V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB DENNÍ POBYT uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK Ekipa NÁZEV POSKYTOVATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŢBY: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NÁZEV: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK PRACOVIŠTĚ: Kylešovská 829/35, Opava 746 01 17. listopadu 932/27, Opava Kylešovice, 747 06 POPIS REALIZACE

Více

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o. Česká 320, Kopřivnice

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o. Česká 320, Kopřivnice Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o. Česká 320, 742 21 Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče Odlehčovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHČOVACÍ SLUŽBU

Více

1. Veřejný závazek (poslání, cíle, cílová skupina osob, zásady)

1. Veřejný závazek (poslání, cíle, cílová skupina osob, zásady) Unie neslyšících Brno, z.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel.: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.unieneslysicichbrno.ch

Více

Kolejní řád. K o l e j n í ř á d. 1 Základní ustanovení

Kolejní řád. K o l e j n í ř á d. 1 Základní ustanovení Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava Čj.: KR/11/00208-11/04106 K o l e j n í ř á d 1 Základní ustanovení 1. Vysokoškolská kolej (dále jen kolej) je účelovým zařízením Vysoké

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA. Místo a čas poskytování služby:

INFORMAČNÍ BROŽURA. Místo a čas poskytování služby: INFORMAČNÍ BROŽURA Pečovatelská služba Město Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně, odpovědný vedoucí: Mgr. Jana Adlerová, tel. 354 479 242, 725 505 114 Druh poskytované sociální

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc POSKYTOVATEL: ŽIVOT 90, spolek Karolíny Světlé 18/286 110 00 Praha 1 IČ 00571709 DIČ CZ 00571709 tel.: 222 333 555, fax.: 222 333 999 e-mail: sekretariat@zivot90.cz www: http://www.zivot90.cz DRUH SOCIÁLNÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Central Food Service, s.r.o. se sídlem Mařákova 302/8, Dejvice, 160 00 Praha 6 identifikační číslo: 01813714 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese Obchodní podmínky obchodní společnosti: Svět pod střechou s.r.o. se sídlem: U Potoka 171, Mukařov Srbín, 251 62 identifikační číslo: 03921379 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb TOREAL, spol. s r. o. Pobytová sociální služba domov pro seniory Lázeňská čp. 173 a 174 Královské Poříčí 356 01 Jaroslav Pokorný jednatel Ing. Petr Mašek jednatel

Více

Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Azylový dům

Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Azylový dům Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Azylový dům Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci Základní stabilizace

Více

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče CQS - CZECH ASSOCIATION FOR QUALITY CERTIFICATION SECRETARIAT: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305 tel.: +420 286 019 533, +420 286 019 534 e-mail: jolsanska@cqs.cz, vfiliac@ezu.cz

Více

Městys Lomnice Nám. Palackého 32, 67923 Lomnice Druh sociální služby: Pečovatelská služba INFORMOVANOST O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ.

Městys Lomnice Nám. Palackého 32, 67923 Lomnice Druh sociální služby: Pečovatelská služba INFORMOVANOST O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ. Městys Lomnice Nám. Palackého 32, 67923 Lomnice Druh sociální služby: Pečovatelská služba STANDARD Č. 12 INFORMOVANOST O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ Článek 1 ÚVOD Poskytovatel má zpracován soubor informací o poskytované

Více