POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s."

Transkript

1 POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. Pedstavenstvo akciové spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s., se sídlem Plze, Vejprnická. 56, PS , IO: , zapsané v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1445 (dále jen Spolenost ) tímto svolává MIMOÁDNOU VALNOU HROMADU Místo konání: Datum a hodina konání: v sídle Spolenosti, zasedací místnost 15. kvtna 2014 v 10:00 hodin Poad jednání mimoádné valné hromady 1. Zahájení 2. Volba pedsedy valné hromady, zapisovatele, ovovatel zápisu a osob povených sítáním hlas 3. Schválení zmny stanov Spolenosti v souladu se zákonem. 90/2012 Sb., o obchodních spolenostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znní pozdjších pedpis (dále jen ZOK ) 4. Závr Zápis úastník do listiny pítomných akcioná bude probíhat od 9:30 hodin v míst konání valné hromady. Návrhy usnesení k jednotlivým bodm poadu valné hromady a zdvodnní návrh jsou uvedeny níže. V Plzni dne 15. dubna 2014 Pedstavenstvo spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. Strana 1 z 2

2 Návrhy usnesení a zdvodnní návrh pedstavenstva na usnesení mimoádné valné hromady Spolenosti K bodu 2 poadu (Volba pedsedy valné hromady, zapisovatele, ovovatel zápisu a osob povených sítáním hlas): Návrh usnesení: Valná hromada volí pedsedou valné hromady pana Ing. Marka Tenglera, zapisovatelkou paní Mgr. Marcelu Havlovou, ovovateli zápisu pana Ing. Jana Sedláka a pana Christophera Paula McClaina a osobami povenými sítáním hlas (skrutátory) pana Charlese Waltera Kurze a pana Ing. Marka Tenglera. Zdvodnní: Návrh na obsazení orgán valné hromady vychází z požadavk ZOK a stanov Spolenosti a navazuje na dosavadní praxi Spolenosti. Navrhované osoby považuje pedstavenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce. K bodu 3 (Schválení zmny stanov Spolenosti v souladu se ZOK): Návrh usnesení: Valná hromada schválila zmnu stanov Spolenosti ve znní uvedeném v píloze. 1 tohoto usnesení. Zdvodnní: Návrh na usnesení, stejn jako jeho pedmt, je v souladu se ZOK, který ukládá obchodním korporacím pizpsobit své spoleenské smlouvy požadavkm ZOK do dne Navrhovaná zmna stanov Spolenosti tvoí pílohu. 1 této pozvánky. Pílohy: Úplné znní stanov obchodní spolenosti Rizzo Associates Czech, a.s. v navrhovaném znní. Strana 2 z 2

3 Úplné znní stanov obchodní spolenosti Rizzo Associates Czech, a.s. úinné od lánek l Obchodní firma, sídlo a trvání spolenosti 1.1. Obchodní firma spolenosti je: Rizzo Associates Czech, a. s Sídlo spolenosti je: Plze Spolenost je založena na dobu neuritou Internetové stránky spolenosti jsou dostupné na elektronické adrese pípadn na jiné adrese, kterou urí pedstavenstvo (dále jen internetové stránky ). lánek 2 Pedmt podnikání spolenosti 2.1. Pedmtem podnikání spolenosti je: poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software; píprava a vypracování technických návrh; inženýrská innost v investiní výstavb; grafické práce a kresliské práce; projektová innost ve výstavb; výzkum a vývoj v oblasti technických vd energetiky. lánek 3 Jednání a podepisování za spolenost 3.1. V zastoupení spolenosti jedná navenek pedseda pedstavenstva samostatn V pípad, že pedseda pedstavenstva nemže z jakýchkoli dvod jednat za spolenost, jedná za spolenost v zastoupení místopedseda pedstavenstva Podepisuje se tak, že k firm spolenosti pipojí svj podpis. lánek 4 Základní kapitál spolenosti a akcie 4.1. Výše základního kapitálu spolenosti je ,- K (slovy: dva milióny korun eských). Základní kapitál je rozvržen na 200 (slovy: dv st) kmenových listinných akcií znjících na jméno, o jmenovité hodnot ,- K (slovy: deset tisíc korun eských) na akcii Akcie spolenosti nejsou registrovány na veejných trzích.

4 lánek 5 Pevod akcií 5.1. Akcie jsou neomezen pevoditelné. lánek 6 Práva a povinnosti akcioná 6.1. Akcioná má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdlení mezi akcionáe. Po zrušení spolenosti s likvidací má akcioná právo na podíl na likvidaním zstatku za podmínek stanovených zákonem. 90/2012 Sb., o obchodních spolenostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon o obchodních korporacích ) Spolenost nesmí rozdlit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáe, pokud se ke dni skonení posledního úetního období vlastní kapitál vyplývající z ádné nebo mimoádné úetní závrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdlení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov rozdlit mezi akcionáe. ástka urená k rozdlení mezi akcionáe jako podíl na zisku spolenosti nesmí pekroit výši hospodáského výsledku posledního skoneného úetního období zvýšenou o nerozdlený zisk z pedchozích období a sníženou o ztráty z pedchozích období a o pídly do rezervních a jiných fond v souladu se zákonem o obchodních korporacích a tmito stanovami. Podíl na zisku se nevrací, ledaže akcioná, kterému byl podíl na zisku vyplacen, vdl nebo ml vdt, že pi vyplacení byly porušeny podmínky stanovené právními pedpisy; v pochybnostech se dobrá víra akcionáe pedpokládá Podíl len pedstavenstva, len dozorí rady nebo jiných osob na zisku mže stanovit valná hromada ze zisku ureného k rozdlení. lánek 7 Orgány spolenosti 7.1. Byl zvolen dualistický systém vnitní struktury Orgány spolenosti jsou: a) Valná hromada; b) Pedstavenstvo; c) Dozorí rada. lánek 8 Valná hromada 8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolenosti; všichni akcionái jsou oprávnni se úastnit jejích jednání. Hlasovací práva pipadající na akcii se ídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každou akcii na jméno o jmenovité hodnot ,- K (deset tisíc korun eských) pipadá deset (10) hlas. Celkový poet hlas pipadající na všechny akcie spolenosti iní spolen dva tisíce (2.000) hlas. Hlasování se provádí aklamací.

5 8.2. Do výluné psobnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o zmn stanov, nejde-li o zmnu v dsledku zvýšení základního kapitálu poveným pedstavenstvem nebo o zmnu, ke které došlo na základ jiných právních skuteností; b) rozhodování o zmn výše základního kapitálu nebo o povení pedstavenstva ke zvýšení základního kapitálu; c) rozhodování o možnosti zapotení penžité pohledávky vi spolenosti proti pohledávce spolenosti na splacení emisního kurzu; d) rozhodování o vydání vymnitelných nebo prioritních dluhopis e) volba a odvolání len pedstavenstva a dozorí rady; f) schválení ádné nebo mimoádné úetní závrky, pípadn též konsolidované úetní závrky, a v zákonem stanovených pípadech i mezitímní úetní závrky; g) rozhodování o rozdlení zisku nebo jiných vlastních zdroj, nebo o úhrad ztráty; h) rozhodování o schválení smluv o výkonu funkce len pedstavenstva a dozorí rady vetn jejich zmn a o jejich odmování nebo pípadn jiných plnních podle 61 zákona o obchodních korporacích; i) rozhodování o pemn podoby, formy, i druhu akcií nebo o štpení i spojení akcií, j) rozhodování o podání žádosti k pijetí úastnických cenných papír spolenosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyazení tchto cenných papír z obchodování na evropském regulovaném trhu; k) rozhodování o zizování fond spolenosti a urování pravidel jejich tvorby a erpání; l) rozhodování o zrušení spolenosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, vetn urení výše jeho odmny, schválení návrhu rozdlení likvidaního zstatku; m) schválení pevodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho ásti, která by znamenala podstatnou zmnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou zmnu v pedmtu podnikání nebo innosti spolenosti; n) schválení smlouvy o tichém spoleenství, vetn schválení jejích zmn a jejího zrušení; o) rozhodování o dalších záležitostech svených tmito stanovami nebo zákonem do psobnosti valné hromady Valná hromada si nemže vyhradit rozhodování pípad, které do její psobnosti nesvuje zákon nebo stanovy ádná valná hromada se koná alespo jednou za úetní období, vždy nejpozdji do 6 msíc od posledního dne pedcházejícího úetního období. Valnou hromadu svolává pedstavenstvo, popípad jeho len, pokud ji pedstavenstvo bez zbyteného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svolání valné hromady vyžadují, anebo pokud pedstavenstvo není dlouhodob schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. Akcioná mže svolat valnou hromadu za podmínek stanovených zákonem. V pípad, kdy spolenost nemá zvolené pedstavenstvo nebo zvolené pedstavenstvo dlouhodob neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho len, svolá valnou hromadu dozorí rada; ta mže valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy spolenosti. Dozorí rada zárove navrhne potebná opatení. Pokud dozorí rada valnou hromadu nesvolá, mže ji svolat kterýkoliv len dozorí rady. Valná hromada se svolává do sídla spolenosti i na jiné vhodné místo Pedstavenstvo svolá bez zbyteného odkladu valnou hromadu: a) požádají-li o to akcionái, kteí mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota pesahuje 5 % základního kapitálu spolenosti, a to projednání jimi navržených záležitostí. Pokud

6 pedstavenstvo nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozdji do 40 dn od doruení žádosti o její svolání, mohou tito akcionái požádat soud, aby je zmocnil ke svolání valné hromady a ke všem úkonm s tím souvisejícím; b) jestliže zjistí, že celková ztráta spolenosti na základ jakékoli úetní závrky dosáhla takové výše, že pi jejím uhrazení z disponibilních zdroj spolenosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti pedpokládat, nebo z jiného vážného dvodu, a navrhne valné hromad zrušení spolenosti nebo pijetí jiného vhodného opatení; nebo c) v dalších pípadech uvedených v píslušných právních pedpisech Podmínky pro usnášení a pijímání rozhodnutí valné hromady: a) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou pítomni akcionái spolenosti (nebo jejich zmocnnci) vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo poet pesahuje 30 % základního kapitálu. Pi posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listm, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabydou-li tyto doasn hlasovacího práva. b) Valná hromada rozhoduje prostou vtšinou hlas pítomných akcioná, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nestanoví vyšší poet hlas Pozvánka na valnou hromadu a organizace valné hromady: a) Poad jednání valné hromady pipravuje pedstavenstvo spolenosti a oznamuje jej akcionám zpsobem dále uvedeným. b) Svolavatel nejmén 30 dn pede dnem konání valné hromady uveejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách spolenosti a souasn ji zašle akcionám vlastnícím akcie na jméno na adresu sídla nebo bydlišt uvedenou v seznamu akcioná. c) Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespo: a. firmu a sídlo spolenosti; b. místo, datum a hodinu konání valné hromady; c. oznaení, zda se svolává ádná nebo náhradní valná hromada; d. poad jednání valné hromady, vetn uvedení osoby, je-li navrhována jako len orgánu spolenosti; e. rozhodný den k úasti na valné hromad, pokud byl uren, a vysvtlení jeho významu pro hlasování na valné hromad; f. návrh usnesení valné hromady a jeho zdvodnní; g. lhtu pro doruení vyjádení akcionáe k poadu valné hromady, je-li umožnno korespondenní hlasování, která nesmí být kratší než 15 dn; pro zaátek jejího bhu je rozhodné doruení návrhu akcionái. Není-li pedkládán návrh usnesení podle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádení pedstavenstva spolenosti ke každé navrhované záležitosti; souasn spolenost na svých internetových stránkách bez zbyteného odkladu po jejich obdržení uveejní návrhy akcioná na usnesení valné hromady. d) Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepimen neomezovaly práva akcioná úastnit se valné hromady. e) Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit její konání. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí spolenost akcionám zpsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespo jeden týden ped pvodn oznámeným datem jejího konání, jinak je spolenost povinna uhradit akcionám, kteí se dostavili podle pvodní! "

7 pozvánky, s tím spojené úeln vynaložené náklady. V pípad, že byla valná hromada svolána z podntu kvalifikovaných akcioná, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionái. f) Záležitosti, které nebyly zaazeny na poad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionái. g) Pokud má být pedmt valné hromady zmna stanov, spolenost umožní ve svém sídle každému akcionái, aby ve lht uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul zdarma do návrhu zmny stanov. Na toto právo spolenost akcionáe upozorní v pozvánce na valnou hromadu. h) Nedosáhne-li valná hromada potebného potu pítomných akcioná tak, aby byla schopna se usnášet, svolá pedstavenstvo bez zbyteného odkladu náhradní valnou hromadu se stejným poadem zpsobem pedepsaným zákonem o obchodních korporacích a tmito stanovami s tím, že lhta uvedená v lánku 8.6. písm. b) výše se zkracuje na 15 dní a pozvánka nemusí obsahovat informace o podstat jednotlivých záležitostí zaazených na poad valné hromady podle lánku 8.6 písm. c) bod d. tchto stanov. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionám zašle nejpozdji do 15 dn ode dne, na který byla svolána pvodní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozdji do 6 týdn ode dne, na který byla svolána pvodní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na ustanovení lánku 8.5. písm. a) tchto stanov. i) Zápis o valné hromad a listina akcioná pítomných na valné hromad musí obsahovat náležitosti požadované píslušnými právními pedpisy. j) Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionái, mže se valná hromada konat i bez splnní požadavk stanovených pro svolání valné hromady dle zákona o obchodních korporacích Pokud má spolenost jediného akcionáe, vykonává psobnost valné hromady jediný akcioná Akcionái mohou pijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam). Postup je v tomto pípad následující: a) Osoba oprávnná svolat valnou hromadu zašle písemný návrh rozhodnutí všem akcionám, vetn: (i) textu navrhovaného rozhodnutí a jeho zdvodnní; (ii) stanovení lhty, v níž mají akcionái doruit písemné vyjádení k návrhu, piemž lhta pro doruení písemného vyjádení akcionáe iní 15 dn od doruení návrhu akcionái; a (iii) podklad potebných pro pijetí návrhu rozhodnutí. b) Rozhodnutí je pijato, jestliže je alespo nadpoloviní vtšina všech hlas akcioná pro pijetí tohoto rozhodnutí, nepožaduje-li zákon nebo tyto stanovy pro pijetí takového rozhodnutí jiný poet hlas. Jestliže akcioná ve výše uvedené 15 denní lht nedoruí osob oprávnné ke svolání valné hromady svj souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. c) Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvdeno veejnou listinou, má rozhodnutí akcionáe formu veejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádení týká. d) Výsledek rozhodování, vetn dne jeho pijetí, oznámí osoba oprávnná jednání svolat zpsobem stanoveným zákonem a tmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionám bez zbyteného odkladu.

8 8.9. Hlasovat na valné hromad nebo rozhodovat per rollam je možné také s využitím technických prostedk, které umožují spolenosti ovit totožnost osoby oprávnné vykonat hlasovací právo a urit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo (nap. telekonference, videokonference, net-meeting, Cisco Webex); v opaném pípad se k hlasm odevzdaným takovým postupem ani k úasti takto hlasujících akcioná nepihlíží. Konkrétní podmínky hlasování na valné hromad nebo rozhodování per rollam urí vždy pedstavenstvo a vždy se uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí pi rozhodování per rollam. Za hlasování na valné hromad s využitím technických prostedk se považuje i hlasování takovým zpsobem, že akcionái odevzdají své hlasy písemn ped konáním valné hromady. lánek 9 Pedstavenstvo 9.1. Pedstavenstvo je statutárním orgánem spolenosti, ídí innost spolenosti a jedná v zastoupení spolenosti zpsobem uvedeným v píslušných právních pedpisech a tchto stanovách. Pedstavenstvu písluší obchodní vedení spolenosti. Do jeho psobnosti zejména náleží všechny záležitosti, které nejsou zákonem nebo stanovami sveny do psobnosti valné hromady nebo dozorí rady lenové pedstavenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Pedstavenstvo volí a odvolává svého pedsedu len pedstavenstva mže ze své funkce odstoupit písemným oznámením dorueným valné hromad. Skonení funkního období píslušného lena pedstavenstva se ídí píslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích Pedstavenstvo má ti leny volené na neomezené funkní období Neklesl-li poet len pedstavenstva pod polovinu, mže pedstavenstvo jmenovat náhradní leny do píštího jednání valné hromady. # $%& ' 9.6. Valná hromada mže jmenovat náhradníky, kteí nastoupí na uvolnné místo lena pedstavenstva v poadí ureném rozhodnutím valné hromady. V takovém pípad se lánek 9.5 tchto stanov použije pouze, pokud již není žádného náhradníka, který by nastoupil na uvolnné místo lena pedstavenstva Jednání pedstavenstva se konají podle poteby spolenosti a svolává je pedseda pedstavenstva ped jednáním do sídla spolenosti i na jiné vhodné místo Pro pijetí usnesení pedstavenstva je teba prostá vtšina hlas všech len pedstavenstva. Každý len pedstavenstva má jeden hlas. Hlasuje se aklamací O prbhu jednání pedstavenstva a o jeho rozhodnutích se poizují zápisy podepsané pedsedajícím a zapisovatelem; pílohou zápisu je seznam pítomných. V zápise o jednání pedstavenstva musí být jmenovit uvedeni lenové pedstavenstva, kteí hlasovali proti jednotlivým usnesením pedstavenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není uvedeno nco jiného, má se za to, že neuvedení lenové hlasovali pro pijetí rozhodnutí.

9 9.10. Pedstavenstvo mže uinit rozhodnutí také s využitím technických prostedk. V takovém pípad lenové pedstavenstva mohou hlasovat písemn nebo prostednictvím technických prostedk (nap. telekonference, videokonference, net-meeting, Cisco Webex), které umožují ovit totožnost píslušné osoby. Hlasující se považují za pítomné lenové pedstavenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou, potebnými znalostmi a pelivostí. Peliv a s potebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl pi podnikatelském rozhodování v dobré víe rozumn pedpokládat, že jedná informovan a v obhájitelném zájmu spolenosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo uinno s nezbytnou loajalitou len pedstavenstva, který porušil povinnost pée ádného hospodáe, vydá spolenosti prospch, který v souvislosti s takovým jednáním získal. Není-li vydání prospchu možné, nahradí ho len pedstavenstva v penzích. Vznikla-li porušením pée ádného hospodáe spolenosti újma, mže ji spolenost vypoádat podle smlouvy uzavené s lenem pedstavenstva; pro úinnost smlouvy se vyžaduje souhlas valné hromady spolenosti pijatý alespo dvoutetinovou vtšinou hlas všech akcioná. Nenahradil-li len pedstavenstva spolenosti újmu, kterou spolenosti zpsobil porušením povinnosti pi výkonu funkce, akoli byl povinen újmu nahradit, ruí viteli spolenosti za její dluh v rozsahu, v jakém újmu nenahradil, pokud se vitel plnní na spolenosti nemže domoci lenové pedstavenstva jsou povinni dodržovat zákaz konkurence v rozsahu stanoveném píslušnými právními pedpisy lenové pedstavenstva jsou povinni dodržovat pravidla o stetu zájm stanovená píslušnými právními pedpisy. lánek 10 Dozorí rada Dozorí rada dohlíží na výkon psobnosti pedstavenstva a na innost spolenosti. Nikdo není oprávnn udlovat dozorí rad pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly psobnosti pedstavenstva Dozorí rada se ídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo tmito stanovami. Porušení tchto zásad nemá úinky vi tetím osobám Dozorí rada je oprávnna nahlížet do všech doklad a záznam týkajících se innosti spolenosti a kontrolovat, zda jsou úetní zápisy vedeny ádn a v souladu se skuteností a zda se podnikatelská i jiná innost spolenosti dje v souladu s právními pedpisy a tmito stanovami. Toto oprávnní mohou lenové dozorí rady využívat jen na základ rozhodnutí dozorí rady, ledaže dozorí rada není schopna plnit své funkce Dozorí rada pezkoumává ádnou, mimoádnou, konsolidovanou, popípad také mezitímní úetní závrku a návrh na rozdlení zisku nebo na úhradu ztráty a pedkládá svá vyjádení valné hromad. Dozorí rada pezkoumává zprávu pedstavenstva o vztazích mezi propojenými osobami. O pezkoumání této zprávy je povinna informovat valnou hromadu a sdlit jí své stanovisko.

10 10.5. Dozorí rada urí svého lena, který zastupuje spolenost v ízení ped soudy a jinými orgány proti lenu pedstavenstva Dozorí rada má ti leny volené na funkní období pti let. leny dozorí rady volí a odvolává valná hromada. ( ' len dozorí rady mže ze své funkce kdykoliv odstoupit písemným oznámením o odstoupení dorueným valné hromad. Skonení funkního období píslušného lena dozorí rady se ídí píslušnými právními pedpisy Neklesl-li poet len dozorí rady pod polovinu, mže dozorí rada jmenovat náhradní leny do píštího jednání valné hromady Valná hromada mže jmenovat náhradníky, kteí nastoupí na uvolnné místo lena dozorí rady v poadí ureném rozhodnutím valné hromady. V takovém pípad se lánek 10.8 tchto stanov použije pouze, pokud již není žádného náhradníka, který by nastoupil na uvolnné místo lena dozorí rady lenové dozorí rady volí ze svého stedu pedsedu dozorí rady. Jednání dozorí rady se konají podle poteby a svolává je pedseda dozorí rady ped jednáním do sídla spolenosti i na jiné vhodné místo. Dozorí rada rozhoduje na základ souhlasu vtšiny všech svých len. Hlasy všech len dozorí rady (vetn hlasu pedsedy dozorí rady) budou pi rozhodování dozorí rady rovnocenné. O prbhu jednání dozorí rady a o jejích rozhodnutích se poizuje zápis podepsaný pedsedajícím; pílohou zápisu je seznam pítomných. V zápisu se jmenovit uvedou lenové dozorí rady, kteí hlasovali proti pijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených len se má za to, že hlasovali pro pijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny len, jestliže o to požádají Dozorí rada mže uinit rozhodnutí také s využitím technických prostedk. V takovém pípad lenové dozorí rady mohou hlasovat písemn nebo prostednictvím technických prostedk (nap. telekonference, videokonference, net-meeting, Cisco Webex), které umožují ovit totožnost píslušné osoby. Hlasující se považují za pítomné lenové dozorí rady se zúastují valné hromady spolenosti a povený len dozorí rady ji seznamuje s výsledky innosti dozorí rady lenové dozorí jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou i s potebnými znalostmi a pelivostí. Peliv a s potebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl pi podnikatelském rozhodování v dobré víe rozumn pedpokládat, že jedná informovan a v obhájitelném zájmu spolenosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo uinno s nezbytnou loajalitou len dozorí rady, který porušil povinnost pée ádného hospodáe, vydá spolenosti prospch, který v souvislosti s takovým jednáním získal. Není-li vydání prospchu možné, nahradí ho len dozorí rady v penzích. Vznikla-li porušením pée ádného hospodáe spolenosti újma, mže ji spolenost vypoádat podle smlouvy uzavené s lenem dozorí rady; pro úinnost smlouvy se vyžaduje souhlas valné hromady spolenosti pijatý alespo dvoutetinovou vtšinou hlas všech akcioná. Nenahradil-li len dozorí rady újmu, kterou spolenosti zpsobil porušením povinnosti pi

11 výkonu funkce, akoli byl povinen újmu nahradit, ruí viteli spolenosti za její dluh v rozsahu, v jakém újmu nenahradil, pokud se vitel plnní na spolenosti nemže domoci lenové dozorí rady jsou povinni dodržovat zákaz konkurence v rozsahu stanoveném píslušnými právními pedpisy lenové dozorí rady jsou povinni dodržovat pravidla o stetu zájm stanovená píslušnými právními pedpisy. lánek 11 Fondy spolenosti Valná hromada mže rozhodnout o zízení vlastních fond spolenosti k plnní stanovených úel a stanovit pravidla jejich tvorby a erpání (použití). lánek 12 Zisk a ztráty ) *'% ' $ ' $ O rozdlení zisku, popípad o úhrad ztráty spolenosti rozhoduje valná hromada na návrh pedstavenstva. Podíl na zisku lze rozdlit i mezi jiné osoby než akcionáe Zisk spolenosti dosažený v úetním období po splnní daových povinností podle právních pedpis a po rozdlení na další úely schválené valnou hromadou, se mže na základ rozhodnutí valné hromady rozdlit na výplatu podíl na zisku akcionám, lenm pedstavenstva, dozorí rady spolenosti nebo jiným osobám. Tím není vyloueno, aby valná hromada rozhodla, že ást zisku, která není úelov vázaná, bude použita na zvýšení základního kapitálu spolenosti nebo že se ást zisku nerozdlí Podmínky, za kterých spolenost nesmí rozdlit zisk, stanoví lánek. 6.2 tchto stanov Pedstavenstvo je povinno oznámit rozhodnutí valné hromady o dni splatnosti podílu na zisku, místo a zpsob výplaty Spolenost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpeí pouze bezhotovostním pevodem na úet akcionáe uvedený v seznamu akcioná Ztráty spolenosti budou uhrazeny z prostedk fondu zízeného dle lánku 11 tchto stanov, byl-li takový fond zízen a slouží-li ke krytí ztrát spolenosti, nebo snížením základního kapitálu spolenosti, avšak za pedpokladu, že základní kapitál spolenosti po takovém snížení nebude nižší než ,- K (slovy dva milióny korun eských). Dále je možno ztrátu uhradit z nerozdleného zisku minulých let. Valná hromada dále mže rozhodnout o ponechání ztráty na útu neuhrazené ztráty minulých let.

12 lánek 13 Zrušení a zánik spolenosti Zániku spolenosti pedchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti zrušení a zániku spolenosti upravuje zákon o obchodních korporacích, pípadn jiné právní pedpisy. lánek 14 Finanní a jiné zprávy spolenosti a pístup k tmto zprávám Pedstavenstvo pipravuje finanní a jiné zprávy v souladu s rozhodnutím valné hromady a v souladu s píslušnými právními pedpisy eské republiky Spolenost umožní kdykoliv neomezený pístup akcionám a jejich zástupcm k úetním dokladm a záznamm o majetku spolenosti. Akcionái jsou oprávnni požadovat od valné hromady a od pedstavenstva všechny informace o záležitostech spolenosti. lánek 15 Zmna a doplnní stanov, obecná ustanovení Mnit a doplovat stanovy je oprávnna výlun valná hromada, ledaže jde o zmny na základ jiných právních skuteností Právní vztahy, které tyto stanovy neupravují, se ídí zákonem o obchodních korporacích a zákonem. 89/2012 Sb., obanský zákoník, ve znní pozdjších pedpis, jakož i ostatními obecn platnými právními pedpisy eské republiky Spolenost se podizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. lánek 16 Úetní období Úetním obdobím spolenosti je kalendání rok. lánek 17 Úinnost Toto znní stanov nabývá úinnosti dne s výjimkou lánku 15 odst. 3 tchto stanov, který nabývá úinnosti zveejnním zápisu této skutenosti v obchodním rejstíku.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

Spoleenství vlastník Semická 2026

Spoleenství vlastník Semická 2026 Spoleenství vlastník Semická 2026 spoleenství vlastník jednotek I 274 44 465, se sídlem Praha 4, Modany, Semická 2026, PS 143 00, zapsané v rejstíku spoleenství vlastník jednotek vedeném Mstským soudem

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29. záí 2009, na adrese BLUE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI. FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČNOSTI. FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČNOSTI FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti, internetové stránky 1. Obchodní firma společnosti zní: FILMSERVICE a.s. 2. Sídlo společnosti: Praha.

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění I. Firma Firma společnosti zní: Zemědělská společnost Zalužany a.s. ------------------------------------

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 1 z 108 Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Úplné znní zákona.

Více

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda)

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda) Spoleenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 I: 27405320 P O Z VÁ N K A na 7. výroní shromáždní Spoleenství Plickova 571 a 572 které se koná ve stedu 12. prosince 2012 (steda) Program:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PHARMOS, a.s. 2. Sídlo společnosti 2.1. Sídlo společnosti je v obci Ostrava. 3. Předmět podnikání (činnosti) 3.1. Předmětem

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 VZNIK SPOLEČNOSTI 1) Společnost První Signální, a.s., vznikla dnem 8. listopadu 2 000 a bylo jí přiděleno identifikační číslo 258 66 907 (dále

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ Olomouc, epínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST STAVBA: ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

SALIX, družstvo pro zlepšování životního prostedí v Praze I 00148016, Upravená 253, 102 000 Praha 10 - Štrboholy DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

SALIX, družstvo pro zlepšování životního prostedí v Praze I 00148016, Upravená 253, 102 000 Praha 10 - Štrboholy DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA SALIX, družstvo pro zlepšování životního prostedí v Praze I 00148016, Upravená 253, 102 000 Praha 10 - Štrboholy DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník touto dražební vyhláškou vyhlašuje konání spolené dražby dobrovolné

Více

Teplárna České Budějovice, a.s.

Teplárna České Budějovice, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČO: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti

Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti České Budějovice...2014 Strana 1 (celkem 16) I. V š e o b e c n é ú d a j e čl.1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V akciové společnosti IČ: 48172898 Pro jednání valné hromady konané dne 08.06.2016. Za správnost: Ing. Iva Škopová 2 O B S A H

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti Rizzo Associates Czech, a. s. tímto svolává

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti Rizzo Associates Czech, a. s. tímto svolává POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti Rizzo Associates Czech, a. s. Představenstvo akciové společnosti Rizzo Associates Czech, a. s., se sídlem Plzeň, Vejprnická č. 56, PSČ 318 00, IČO: 453 53 409, zapsané

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Založení akciové společnosti

COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Založení akciové společnosti COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Založení akciové společnosti Článek 1 1. COLORLAK, akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti Stavoka Kosice, a.s. se sídlem Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 252 75 119, zapsané v OR Krajského soudu v Hradci Králové, vložka B 1689

Více

Stanovy. akciové společnosti. Teplárna Liberec

Stanovy. akciové společnosti. Teplárna Liberec Stanovy akciové společnosti Teplárna Liberec Datum vyhotovení úplného znění stanov představenstvem: [ ] 2014 Obsah 1. Obchodní jméno, sídlo, vznik a doba trvání společnosti (3) 2. Předmět podnikání společnosti

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. (dále jen Unie ) Čl. 1 Název, sídlo, postavení Unie (1) Unie je založena na principu dobrovolnosti

Více

Preambule Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Preambule Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Preambule Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK AKCIOVÁ SPOLEČNOST S T A N O V Y. úplné znění O B S A H S T A N O V

VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK AKCIOVÁ SPOLEČNOST S T A N O V Y. úplné znění O B S A H S T A N O V VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK AKCIOVÁ SPOLEČNOST S T A N O V Y úplné znění O B S A H S T A N O V Hlava I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 - Založení, vznik a trvání akciové společnosti Čl. 2 - Obchodní firma. Čl.

Více

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AIKEN s. r. o. se sídlem Jakubská 3, 284 01 Kutná Hora identifikační číslo: 24698440 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY eského zahrádká!ského svazu o.s. Vážení p átelé zahrádká i, dostáváte do rukou publikaci, kterou p ipravila právní komise p i RR ZS. V ní jsou uvedeny platné Stanovy eského

Více

Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST

Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANK Husova 4, eské Budjovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMNA. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST Únor 2016

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.cz: Provozovatelem obchodu je: Obchodní společnost: ARBOTEQ s.r.o.

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

NÁVRH. 1 Ustavení Společnosti -------------------------------------------------------------------------------

NÁVRH. 1 Ustavení Společnosti ------------------------------------------------------------------------------- NÁVRH -------------------------------------------------- STANOVY ----------------------------------------------- --------------------------------------- akciové společnosti GASCONTROL PLAST, a.s. ----------

Více

A N o v y obcanského sdružení. (dále jen" sdružení ") I. Název a sídlo sdružení. Domošov 459, 790 85 Belá pod Pradedem. a Právní postavení sdružení

A N o v y obcanského sdružení. (dále jen sdružení ) I. Název a sídlo sdružení. Domošov 459, 790 85 Belá pod Pradedem. a Právní postavení sdružení A N o v y obcanského sdružení JEB - KlTE o. s. (dále jen" sdružení ") I. Název a sídlo sdružení 1) Název sdružení zní: 2) Sídlem sdružení je: JEB - KlTE o.s. Domošov 459, 790 85 Belá pod Pradedem a Právní

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Ing. Milana Bobka, se sídlem 63500 Brno - Bystrc, Rerychova 1075/6, IČ: 134 20 496, zapsaného

Více

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Nářadí Slavkov, s.r.o. se sídlem Slavkov u Brna, Zborovská 26, PSČ 694 01 identifikační číslo: 262 59 479 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 )

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Článek 14 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Struktura informací, zveejovaných o povinném subjektu zpsobem, umožujícím dálkový pístup podle vyhlášky.442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006 1.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti E.M.A. Europe, s.r.o. se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 273 98 307 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

CENÍK únor 2016 Regulační technika pro vytápění

CENÍK únor 2016 Regulační technika pro vytápění CENÍK únor 2016 Regulační technika pro vytápění cz.danfoss.com . Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn. Danfoss Link FT bezdrátové spínací relé se snímačem teploty podlahy.

Více

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Město Blovice VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2 /2012 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví pravidla pro poskytování informací

Více

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM.

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. Z á p i s. 148 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 15. 4. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová. p. ing. Jií

Více

M S T S K Ý Ú A D. Stavební úad

M S T S K Ý Ú A D. Stavební úad M S T S K Ý Ú A D Stavební úad Sídlo: Svatovítské námstí 105, 463 52 Osená Telefon: +420 485 164 814 Fax: +420 485 179 208 E-mail: stavebniurad.osecna@volny.cz Web: http://osecna.info Na doruenku Dle rozdlovníku

Více

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným PŘÍLOHA 1 SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným I. Zakladatelé Pan Roman Mucha a David Mucha zakládají společnost s ručením omezeným (dále jen společnost) za podmínek stanovených

Více

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Stanovy společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Úplné znění platné a účinné od [ ] 2015 Část A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: ČESKOLIPSKÁ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on line obchodu umístěného na internetové

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Pozvánka na valnou hromadu společnosti Představenstvo společnosti ČERNICE a.s., se sídlem Černice čp. 3, 382 32 Velešín, IČ 251 55 776, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

Více

STANOVY společnosti Gotberg a.s. ( Společnost )

STANOVY společnosti Gotberg a.s. ( Společnost ) STANOVY společnosti Gotberg a.s. ( Společnost ) 1. FIRMA SPOLEČNOSTI---------------------------------------------------------------------------- 1.1 Firma Společnosti je: Gotberg, a.s. -------------------------------------------------------------------

Více

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-395/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. 1501/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále

Více

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Popis realizace stavby a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby Pro realizaci stavby si následný zhotovitel zpracuje dodavatelskou dokumentaci na úsekovou

Více

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 - Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout,

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA Diplomová práce Lidské zdroje Bc. Milada ezáová Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Brno 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jan Skopka - Rybářské potřeby Praha 4 - Podolí se sídlem Čenětická 4/2133, 14900 Praha 11 provozovna Rybářské potřeby Praha 4, Podolská 158/33, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010 po oprav OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské innosti 2. Hospodáské výsledky emitenta za pololetí,

Více

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: JM Net, o. s. (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ N á v r h III ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek

Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek Ing. arch. Jiřina Vinterová, bytem Musílkova 488/12, 150 00 Praha 5 nar. 3. 4. 1983 r. č. 835403/4183 (dále jen Zřizovatel ) jako zřizovatel nadačního fondu

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Robert Lazna AB Parket se sídlem Soběslavská 9, Praha 3, 130 00 identifikační číslo: 15282899 pro prodej zboží prostřednictvím obchodu umístěného na internetové adrese

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

Stanovy akciové společnosti BAK stavební společnost, a.s. IČO: 284 02 758

Stanovy akciové společnosti BAK stavební společnost, a.s. IČO: 284 02 758 Stanovy akciové společnosti BAK stavební společnost, a.s. IČO: 284 02 758 Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení, vznik a vnitřní struktura Společnosti Akciová společnost BAK stavební společnost,

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Směrnice o registraci členů a subjektů ČTU

Směrnice o registraci členů a subjektů ČTU 2015 Směrnice o registraci členů a subjektů ČTU Obsah Část A Registrace členů (1-5) Str. 1 Část B Registrace organizačních jednotek (6-13) Str. 2 Část C Ochrana osobních údajů (14) Str. 5 Část D Závěrečná

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 27. kvìtna 2002 Cena 69,- Kè OBSAH 3. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. èervence

Více

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec odbor životního prostedí Adresa : Klášterská 135/II, 377 22 Jindichv Hradec II Telefon : ústedna - 384 351 111 fax 384 361 503 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 101/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK

NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Akciová společnost Prefa Brno a.s. (dále jen "Společnost") byla založena jednorázově

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Tereza Hynková se sídlem Sedlec 60, Mšeno 277 35 identifikační číslo: 87796155 nejsem plátce DPH pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, 377 22 Jindichv Hradec II j. OŽP 7839/15/199-IN v J.Hradci 11.2.2015 spis: OŽP 114/2015 e-mail: i.novakova@jh.cz, tel: 384 351 286

Více

Obsah. Obsah... 1. 1. Struèná charakteristika akciové spoleènosti... 2 1.1. Výhody akciové spoleènosti... 2 1.2. Nevýhody akciové spoleènosti...

Obsah. Obsah... 1. 1. Struèná charakteristika akciové spoleènosti... 2 1.1. Výhody akciové spoleènosti... 2 1.2. Nevýhody akciové spoleènosti... Obsah Obsah... 1 1. Struèná charakteristika akciové spoleènosti... 2 1.1. Výhody akciové spoleènosti... 2 1.2. Nevýhody akciové spoleènosti... 3 2. Bankrot a podmínky vyhláðení... 3 3. Platební neschopnost

Více

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY (schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004, ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005) Článek 1 NÁZEV,

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více