SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 1 z 108 Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (energetický zákon), jak vyplývá z pozdjších zmn Citace: 91/2005 Sb. ástka: 26/2005 Sb. Na stran (od-do): Rozeslána dne: 28. února 2005 Druh pedpisu: Úplné znní zákona Autoi pedpisu: Pedseda vlády Datum pijetí: Datum úinnosti od: 30. prosince 2004 Platnost pedpisu: ANO Pozn. k ú.: Hesla rejstíku: (budou doplnna až po uzavení roníku podle vcného rejstíku redakce Sbírky zákon) ydáno na základ: Pedpis mní: Pedpis ruší: Související pedpisy EU: 32003L0054; 32003L0055; 32004L0008; 32004R0139 ext pedpisu: 91 PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (energetický zákon), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 151/2002 Sb., zákonem. 262/2002 Sb., zákonem. 278/2003 Sb., zákonem. 356/2003 Sb. a zákonem. 670/2004 Sb. ZÁKON o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích (energetický zákon) Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ

2 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 2 z 108 PODMÍNKY PODNIKÁNÍ A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVTVÍCH HLAVA I OBECNÁ ÁST 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských spoleenství 1) podmínky podnikání, výkon státní správy a ediskriminaní regulaci v energetických odvtvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i ráva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. 2 Vymezení pojm (1) Pro úely tohoto zákona se rozumí ) nediskriminaní regulací organizace podnikání v energetických odvtvích pi zachování funkce hospodáské soutže, uspokojování poteb spotebitel a zájm držitel licencí a zajišování spolehlivých, bezpených a stabilních dodávek elektiny, plynu a tepelné energie za pijatelné ceny, ) stavem nouze omezení nebo perušení dodávek energie na celém území eské republiky nebo na její ásti z dvod a zpsobem uvedeným v tomto zákon, c) odpovdným zástupcem fyzická osoba ustanovená držitelem licence na výrobu, penos a distribuci elektiny, na pepravu, distribuci a uskladování plynu, na výrobu a rozvod tepelné energie a na obchod s elektinou nebo plynem (dále jen "držitel licence"), která odpovídá za výkon licencované innosti podle tohoto zákona. (2) Dále se pro úely tohoto zákona rozumí a) v elektroenergetice 1. distribucí elektiny doprava elektiny distribuní soustavou, 2. distribuní soustavou vzájemn propojený soubor vedení a zaízení 110 kv, s výjimkou vybraných vedení a zaízení 110 kv, která jsou souástí penosové soustavy, a vedení a zaízení o naptí 0,4/0,23 kv, 3 kv, 6 kv, 10 kv, 22 kv nebo 35 kv sloužící k zajištní distribuce elektiny na vymezeném území eské republiky, vetn systém micí, ochranné, ídicí, zabezpeovací, informaní a telekomunikaní techniky; distribuní soustava je zizována a provozována ve veejném zájmu, 3. elektrickou pípojkou zaízení, které zaíná odboením od spínacích prvk nebo pípojnic v elektrické stanici a mimo ní odboením od vedení distribuní soustavy smrem k odbrateli, a je ureno k pipojení odbrných elektrických zaízení, 4. elektrickou stanicí soubor staveb a zaízení elektrizaní soustavy, který umožuje transformaci, kompenzaci, pemnu nebo penos a distribuci elektiny, vetn prostedk nezbytných pro zajištní jejich provozu, 5. elektrizaní soustavou eské republiky vzájemn propojený soubor zaízení pro výrobu, penos, transformaci a distribuci elektiny, vetn elektrických pípojek a pímých vedení, a systémy micí, ochranné, ídicí, zabezpeovací, informaní a telekomunikaní techniky (dále jen "elektrizaní soustava"),

3 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 3 z chránným zákazníkem fyzická i právnická osoba, která má právo na pipojení k distribuní soustav a na dodávku elektiny ve stanovené kvalit a za regulované ceny, 7. kombinovanou výrobou elektiny a tepla pemna primární energie na energii elektrickou a užitené teplo ve spoleném souasn probíhajícím procesu v jednom výrobním zaízení, 8. koneným zákazníkem fyzická i právnická osoba, která odebranou elektinu pouze spotebovává, 9. micím zaízením veškerá zaízení pro mení, penos a zpracování namených hodnot, 10. nízkým naptím naptí mezi fázemi do 1000 V vetn, 11. obchodníkem s elektinou fyzická i právnická osoba, která je držitelem licence na obchod s elektinou a nakupuje elektinu za úelem jejího prodeje, 12. vyrovnávacím trhem s regulaní energií trh s regulaní energií vypoádaný a organizovaný operátorem trhu s elektinou v souinnosti s provozovatelem penosové soustavy, 13. odbratelem fyzická i právnická osoba odebírající elektinu, 14. odbrným místem odbrné elektrické zaízení jednoho odbratele, vetn micích transformátor, jehož odbr je men jedním micím zaízením nebo jiným zpsobem na základ dohody, 15. odchylkou souet rozdíl skutených a sjednaných dodávek nebo odbr elektiny v daném asovém úseku, 16. oprávnným zákazníkem fyzická i právnická osoba, která má právo pístupu k penosové soustav a distribuním soustavám za úelem volby dodavatele elektiny, 17. podprnými službami innosti fyzických i právnických osob, jejichž zaízení jsou pipojena k elektrizaní soustav, které jsou ureny k zajištní systémových služeb, a po jejichž aktivaci zpravidla dochází k dodávce elektiny, 18. provozováním distribuní soustavy veškerá innost provozovatele distribuní soustavy související se zabezpeením spolehlivé distribuce elektiny, 19. provozováním penosové soustavy veškerá innost provozovatele penosové soustavy související se zabezpeením spolehlivého penosu elektiny, 20. provozovatelem distribuní soustavy fyzická i právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektiny, 21. provozovatelem penosové soustavy právnická osoba, která je držitelem licence na penos elektiny, 22. penosem doprava elektiny penosovou soustavou vetn dopravy elektiny po mezistátních vedeních, 23. penosovou soustavou vzájemn propojený soubor vedení a zaízení 400 kv, 220 kv a vybraných vedení a zaízení 110 kv, uvedených v píloze Pravidel provozování penosové soustavy, sloužící pro zajištní penosu elektiny pro celé území eské republiky a propojení s elektrizaními soustavami sousedních stát, vetn systém micí, ochranné, ídicí, zabezpeovací, informaní a telekomunikaní techniky; penosová soustava je zizována a provozována ve veejném zájmu, 24. pímým vedením vedení elektiny spojující výrobnu elektiny, která není pipojena k penosové soustav nebo k distribuní soustav, a odbrné místo, které není elektricky propojeno s penosovou soustavou nebo s distribuní soustavou, nebo elektrické vedení zabezpeující pímé zásobování vlastních provozoven výrobce, jeho ovládaných spoleností nebo oprávnných zákazník, a není vlastnno provozovatelem penosové soustavy nebo provozovatelem distribuní soustavy,

4 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 4 z regulovaným pístupem možnost použití penosové soustavy nebo distribuní soustavy pro dopravu elektiny na základ podmínek stanovených tímto zákonem a za regulované ceny stanovené Energetickým regulaním úadem, 26. systémovými službami innosti provozovatele penosové soustavy a provozovatel distribuních soustav pro zajištní spolehlivého provozu elektrizaní soustavy eské republiky s ohledem na provoz v rámci propojených elektrizaních soustav, 27. vymezeným územím oblast, v níž má držitel licence na distribuci elektiny povinnost pipojit každého odbratele, který o to požádá a spluje podmínky stanovené tímto zákonem, 28. výrobcem fyzická i právnická osoba, která vyrábí elektinu a je držitelem licence na výrobu elektiny, 29. výrobnou elektiny energetické zaízení pro pemnu rzných forem energie na elektinu, zahrnující technologické zaízení pro pemnu energie, stavební ást a všechna nezbytná pomocná zaízení, 30. domácností konený zákazník, který nenakupuje elektinu pro jiné úely než pro svou vlastní spotebu v domácnosti, 31. vertikáln integrovaným podnikatelem podnikatel nebo skupina podnikatel, pokud jejich vzájemné vztahy odpovídají bezprostedn závaznému pedpisu Evropských spoleenství 1a) a jsou držiteli alespo jedné z licencí na penos elektiny nebo distribuci elektiny a alespo jedné z licencí na výrobu elektiny nebo obchod s elektinou, 32. druhotným energetickým zdrojem využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt pi pemn a konené spoteb energie, pi uvolování z bituminozních hornin nebo pi energetickém využívání nebo odstraování odpad a náhradních paliv vyrobených na bázi odpad nebo pi jiné hospodáské innosti, 33. malým zákazníkem konený zákazník, který zamstnává v pracovním pomru mén než 50 zamstnanc, jehož istý obrat za poslední úetní období nepesahuje 250 mil. K a jehož odbrné místo je pipojeno k síti nízkého naptí, 34. subjektem zútování odchylek (dále jen "subjekt zútování") úastník trhu s elektinou, pro kterého operátor trhu s elektinou na základ smlouvy o zútování provádí vyhodnocení, zútování a vypoádání odchylek, 35. regulaní energií elektina zajišovaná aktivací podprných služeb nebo na vyrovnávacím trhu s regulaní energií, 36. elektinou z kombinované výroby elektiny a tepla elektina vyrobená ve spoleném procesu spojeném s výrobou užiteného tepla, 37. celkovou úinností souet roního objemu elektiny vyrobené v procesu kombinované výroby elektiny a tepla a užiteného tepla dlený energií vstupního paliva použitého na výrobu užiteného tepla, na výrobu elektiny a mechanické energie, 38. referenní hodnotou úinnosti pro oddlenou výrobu elektiny a tepla (dále jen "referenní hodnota") celková úinnost pi alternativní samostatné výrob tepla a elektiny, kterou je možno kombinovanou výrobu elektiny a tepla nahradit, 39. pomrem elektrické a tepelné energie íselná hodnota vyjadující podíl výroby elektiny k výrob užiteného tepla v zaízení kombinované výroby elektiny a tepla za urité asové období, b) v plynárenství 1. distribucí plynu doprava plynu distribuní soustavou sloužící pevážn k zásobování konených zákazník,

5 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 5 z distribuní soustavou vzájemn propojený soubor velmi vysokotlakých, vysokotlakých, stedotlakých a nízkotlakých plynovod a souvisejících technologických objekt, vetn systému ídicí a zabezpeovací techniky a zaízení k pevodu informací pro innosti výpoetní techniky a informaních systém, který není pímo propojen s kompresními stanicemi a na kterém zajišuje distribuci plynu držitel licence na distribuci plynu; distribuní soustava je zizována a provozována ve veejném zájmu, 3. chránným zákazníkem každý konený zákazník, který není oprávnným zákazníkem, 4. koneným zákazníkem fyzická i právnická osoba nakupující plyn pro vlastní spotebu, pípadn, která ást svého nakoupeného plynu poskytuje jiné fyzické i právnické osob a nejedná se o podnikání podle obchodního zákoníku, 5. obchodníkem s plynem držitel licence na obchod s plynem nakupující plyn za úelem jeho dalšího prodeje ostatním úastníkm trhu s plynem, 6. odbrným místem místo, kde je instalováno odbrné plynové zaízení pro jednoho koneného zákazníka, do nhož se uskuteuje dodávka plynu mená micím zaízením, 7. odbrným plynovým zaízením veškerá zaízení poínaje hlavním uzávrem plynu vetn zaízení pro konené využití plynu; není jím micí zaízení, 8. oprávnným zákazníkem fyzická i právnická osoba, která má právo zvolit si dodavatele plynu a má právo pístupu k pepravní soustav, distribuním soustavám, podzemním zásobníkm plynu, tžebním plynovodm a volné akumulaci, 9. plynárenskou soustavou vzájemn propojený soubor zaízení pro výrobu, pepravu, distribuci a uskladnní plynu, vetn systému ídicí a zabezpeovací techniky a zaízení k pevodu informací pro innosti výpoetní techniky a informaních systém, které slouží k provozování tchto zaízení, 10. plynárenským podnikatelem fyzická i právnická osoba, která se na základ licence udlené podle tohoto zákona zabývá výrobou, tžbou nebo provozováním pepravní soustavy nebo provozováním distribuní soustavy anebo provozováním podzemního zásobníku plynu, 11. plynárenským zaízením plynovody, plynovodní pípojky a technologické objekty s nimi související, 12. plynem zemní plyn, svítiplyn, koksárenský plyn istý, degazaní a generátorový plyn, bioplyn, propan, butan a jejich smsi, pokud nejsou používány pro pohon motorových vozidel, 13. plynovodní pípojkou zaízení zaínající odboením z distribuní soustavy a ukonené ped hlavním uzávrem plynu, za nímž pokrauje odbrné plynové zaízení zákazníka, 14. plynovým zaízením zaízení pro výrobu a úpravu plynu, podzemní zásobníky plynu, zásobníky zkapalnných plyn, plynojemy, plnírny, zkapalovací, odpaovací, kompresní a regulaní stanice, nízkotlaké, stedotlaké, vysokotlaké, velmi vysokotlaké a pímé plynovody, plynovodní pípojky a tžební plynovody, 15. podzemním zásobníkem plynu plynové zaízení, vetn souvisejících technologických objekt a systému ídicí a zabezpeovací techniky a zaízení k pevodu informací pro innosti výpoetní techniky a informaních systém, sloužící k uskladování plynu; podzemní zásobník plynu je zizován a provozován ve veejném zájmu, 16. provozováním distribuní soustavy veškerá innost provozovatele distribuní soustavy související se zabezpeením spolehlivé distribuce plynu a dodávky chránným zákazníkm, 17. provozováním podzemního zásobníku plynu veškerá innost provozovatele podzemního zásobníku plynu související se zabezpeením podzemního uskladování plynu, 18. provozováním pepravní soustavy veškerá innost provozovatele pepravní soustavy související se zabezpeením spolehlivé pepravy plynu,

6 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 6 z provozovatelem distribuní soustavy fyzická i právnická osoba, která provozuje distribuní soustavu a je držitelem licence na distribuci plynu, 20. provozovatelem podzemního zásobníku fyzická i právnická osoba, která provozuje podzemní zásobník a je držitelem licence na uskladování plynu, 21. provozovatelem pepravní soustavy fyzická i právnická osoba, která provozuje pepravní soustavu a je držitelem licence na pepravu plynu, 22. pepravní soustavou vzájemn propojený soubor velmi vysokotlakých a vysokotlakých plynovod a kompresních stanic a souvisejících technologických objekt, vetn systému ídicí a zabezpeovací techniky a zaízení k penosu informací pro innosti výpoetní techniky a informaních systém, propojený s plynárenskými soustavami v zahranií, na kterém zajišuje pepravu plynu držitel licence na pepravu plynu; pepravní soustava je zizována a provozována ve veejném zájmu, 23. pepravou doprava plynu pepravní soustavou, 24. pímým plynovodem plynovod, který není souástí pepravní soustavy nebo distribuní soustavy a který je dodaten zízený pro dodávku plynu oprávnnému zákazníkovi a slouží pouze pro vlastní potebu oprávnného zákazníka, 25. vymezeným územím oblast stanovená v udlené licenci na distribuci plynu, ve které má držitel této licence povinnosti a práva stanovené tímto zákonem, 26. výrobcem fyzická i právnická osoba, která vyrábí i tží plyn a je držitelem licence na výrobu plynu, 27. výrobnou plynu zaízení na výrobu nebo tžbu plynu vetn stavební ásti a nezbytných pomocných zaízení, kde uskuteuje svoji innost držitel licence na výrobu plynu, 28. plynovodem zaízení k potrubní doprav plynu pepravní nebo distribuní soustavou a pímé a tžební plynovody, 29. spoleným odbrným plynovým zaízením odbrné plynové zaízení v nemovitosti vlastníka, jehož prostednictvím je plyn dodáván koneným zákazníkm v této nemovitosti, 30. technickým pravidlem pravidlo vyjadující stav technického poznání a techniky v odvtví plynárenství, 31. domácností konený zákazník, který neodebírá plyn pro jiné úely než pro svou vlastní spotebu v domácnosti, 32. vertikáln integrovaným plynárenským podnikatelem podnikatel nebo skupina podnikatel, jejichž vzájemné vztahy odpovídají bezprostedn závaznému pedpisu Evropských spoleenství 1a) a kteí vykonávají alespo jednu z inností pepravy plynu, distribuce plynu nebo uskladnní plynu a alespo jednu z inností výroba plynu nebo obchod s plynem, 33. volnou kapacitou rozdíl mezi skutenou kapacitou pepravní soustavy nebo distribuní soustavy nebo podzemního zásobníku plynu nebo tžebního plynovodu a souhrnem všech kapacit smluvn zajišovaných pro jednotlivé zákazníky v daném asovém období pi dodržení smluvních tlak, dále pak soutem všech kapacit zajišovaných pro plnní zákonných povinností zajištní kapacity píslušným držitelem licence a soutem kapacit nezbytných pro píslušného držitele licence k zajištní bezpenosti a spolehlivosti provozu píslušného plynárenského zaízení, 34. tžebním plynovodem plynovod pipojující výrobnu plynu k pepravní soustav nebo distribuní soustav, 35. tlakovou úrovní maximální provozní tlak pro plynová, plynárenská a odbrná plynová zaízení, uvedený v technických normách nebo technických pravidlech,

7 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 7 z hlavním uzávrem plynu uzavírací armatura odbrného plynového zaízení, která oddluje odbrné plynové zaízení od plynovodní pípojky, 37. volnou akumulací uskladnní plynu jeho stlaením v pepravní nebo distribuní soustav, 38. malým zákazníkem konený zákazník, který zamstnává v pracovním pomru mén než 50 zamstnanc a jehož istý obrat za poslední úetní období nepesahuje 250 mil. K, 39. plánováním plánování výroby plynu, dodávek plynu, pepravní, distribuní a uskladovací kapacity píslušných soustav nebo podzemních zásobník plynu na dlouhodobém základ s cílem uspokojit poptávku po plynu a zabezpeit jeho plynulou dodávku koneným zákazníkm, 40. právem pístupu tetích stran právo úastníka trhu s plynem na uzavení smlouvy s provozovatelem pepravní soustavy, provozovatelem distribuní soustavy nebo provozovatelem podzemního zásobníku plynu nebo výrobcem o zajištní píslušné licencované innosti podle tohoto zákona; právo pístupu k volné akumulaci lze využít pouze souasn s právem pístupu k pepravní soustav nebo distribuním soustavám, 41. zdrojem plynu stát, na jehož území byl plyn vytžen, 42. rozhodujícím zdrojem plynu stát, na jehož území se vytžilo více jak 50 % celkové roní spoteby plynu v eské republice, 43. odchylkou rozdíl skutených a sjednaných dodávek a odbr plynu v daném obchodním dni, ) v teplárenství 1. distributorem tepelné energie vlastník nebo nájemce rozvodného tepelného zaízení, kterým se tepelná energie dopravuje nebo transformuje a dodává k dalšímu využití jiné fyzické i právnické osob, 2. dodavatelem tepelné energie fyzická i právnická osoba dodávající tepelnou energii jiné fyzické i právnické osob; dodavatelem mže být výrobce, distributor a rovnž vlastník nebo spoleenství vlastník zajišující tepelnou energii jako plnní poskytované s užíváním byt i nebytových prostor nebo k technologickým úelm, 3. dodávkou tepelné energie dodávka energie tepla nebo chladu k dalšímu využití jinou fyzickou i právnickou osobou; dodávka energie tepla k dalšímu využití se uskuteuje ve veejném zájmu, 4. koneným spotebitelem fyzická i právnická osoba, která dodanou tepelnou energii pouze spotebovává, 5. odbratelem tepelné energie distributor, vlastník i spoleenství vlastník odbrného tepelného zaízení; odbratelem mže být také konený spotebitel; dodávka tepelné energie pímo konenému spotebiteli je podmínna pímým odbrem pro všechny konené spotebitele v centráln vytápném objektu, 6. odbrem tepelné energie pevzetí dodávky tepelné energie od výrobce nebo distributora ke konené spoteb nebo dalšímu využití, 7. odbrným místem místo plnní stanovené ve smlouv o dodávce tepelné energie, v nmž pechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele do vlastnictví odbratele, 8. odbrným tepelným zaízením zaízení pipojené na zdroj i rozvod tepelné energie urené pro vnitní rozvod a spotebu tepelné energie v objektu nebo jeho ásti, pípadn v souboru objekt odbratele, 9. rozvodem tepelné energie doprava, akumulace, pemna parametr a dodávka tepelné energie rozvodným tepelným zaízením, 10. rozvodným tepelným zaízením zaízení pro dopravu tepelné energie tvoené tepelnými sítmi a pedávacími stanicemi; tepelnou sítí se rozumí soustava zaízení sloužících pro dopravu tepelné energie nebo i k propojení zdroj mezi sebou; rozvodné tepelné zaízení je zizováno a provozováno ve veejném zájmu; odbrné tepelné

8 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 8 z 108 zaízení není souástí rozvodného tepelného zaízení, 11. tepelnou energií energie tepla nebo chladu obsažená v teplonosné látce, 12. vymezeným územím oblast výkonu licencované innosti dodavatele tepelné energie, 13. výrobcem fyzická i právnická osoba, která tepelnou energii získává z paliv nebo jiných typ energie a vyrobenou energii dodává, 14. zdrojem tepelné energie zaízení, v nmž se využíváním paliv nebo jiných typ energie získává tepelná energie, která se pedává teplonosné látce, 15. objektem ucelené stavební dílo technicky propojené jedním spoleným odbrným tepelným zaízením, 16. užiteným teplem teplo vyrobené, sloužící pro dodávky do soustavy centralizovaného zásobování teplem nebo pro pímé dodávky fyzickým i právnickým osobám k dalšímu využití a pro technologické úely s výjimkou odbru pro vlastní spotebu zdroje, 17. soustavou centralizovaného zásobování teplem soustava tvoená zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zaízením a odbrnými tepelnými zaízeními. 3 Podnikání v energetických odvtvích (1) Pedmtem podnikání v energetických odvtvích je výroba elektiny, penos elektiny, distribuce elektiny a obchod s elektinou, innosti operátora trhu s elektinou, výroba plynu, peprava plynu, distribuce plynu, uskladování lynu a obchod s plynem a výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie. (2) Penos elektiny, peprava plynu, distribuce elektiny a distribuce plynu, uskladování plynu, výroba a rozvod epelné energie se uskuteují ve veejném zájmu. (3) Podnikat v energetických odvtvích na území eské republiky mohou za podmínek stanovených tímto zákonem fyzické i právnické osoby pouze na základ státního souhlasu, kterým je licence udlená Energetickým regulaním adem. Licence podle tohoto zákona se neudluje na obchod, výrobu, distribuci a uskladování propan-butanu a jeho msí, pokud se nejedná o distribuci potrubními systémy, a na výrobu tepelné energie urené pro dodávku koneným spotebitelm jedním odbrným tepelným zaízením ze zdroje tepelné energie umístného v tomtéž objektu. Dále se licence podle tohoto zákona neudluje na innost, kdy odbratel poskytuje odebranou elektinu, plyn nebo tepelnou energii jiné fyzické i právnické osob prostednictvím vlastního nebo jím provozovaného odbrného zaízení, piemž náklady na nákup elektiny, plynu nebo tepelné energie na tyto osoby pouze rozútuje dohodnutým nebo ureným zpsobem a nejedná se o podnikání. 4 Licence (1) Licence se udluje nejvýše na 25 let, a to na a) výrobu elektiny, b) výrobu plynu,

9 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 9 z 108 c) penos elektiny, d) pepravu plynu, e) distribuci elektiny, ) distribuci plynu, ) uskladování plynu, h) výrobu tepelné energie, ) rozvod tepelné energie. (2) Licence na obchod s elektinou nebo obchod s plynem se udluje na dobu 5 let. Licence na innosti operátora trhu s elektinou se udluje na dobu 25 let. (3) Pro celé území eské republiky jsou vydávány jako výluné ) licence na penos elektiny, ) licence na pepravu plynu a c) licence na innosti operátora trhu s elektinou. (4) V pípad, že žadatel o udlení licence podle odstavce 1 doloží vlastnictví nebo jiné užívací právo k energetickému aízení, které má sloužit k výkonu licencované innosti na dobu kratší než 25 let, licence se udluje nejvýše na tuto dobu. 5 Podmínky udlení licence (1) Podmínkou pro udlení licence fyzické osob je ) dosažení vku 21 let, ) úplná zpsobilost k právním úkonm, c) bezúhonnost, d) odborná zpsobilost nebo ustanovení odpovdného zástupce podle 6. (2) Žádá-li o udlení licence právnická osoba, musí podmínky podle odstavce 1 písm. a) až c) splovat lenové statutárního orgánu. Dále je podmínkou pro udlení licence právnické osob ustanovení odpovdného zástupce. (3) Fyzická nebo právnická osoba, která žádá o udlení licence, musí prokázat, že má finanní a technické pedpoklady k zajištní výkonu licencované innosti a že touto inností nedojde k ohrožení život a zdraví osob, majetku i zájm na ochranu životního prostedí. Fyzická nebo právnická osoba žádající o udlení licence je povinna doložit vlastnické nebo užívací právo k energetickému zaízení, které má sloužit k výkonu licencované innosti. Není-li žadatel o licence lastníkem energetického zaízení, je povinen doložit i souhlas vlastníka energetického zaízení s jeho použitím k úelm vymezeným tímto zákonem, a to nejmén po dobu, na kterou má být licence udlena. Energetické zaízení musí mít

10 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy... Stránka. 10 z 108 technickou úrove odpovídající právním pedpism a technickým normám. Finanní pedpoklady podle odstavce 7 není ovinen prokazovat žadatel o licenci na výrobu elektiny z obnovitelných zdroj nebo žadatel o licenci na výrobu tepelné energie z obnovitelných zdroj, pokud bude instalovaný elektrický výkon zaízení nižší než 200 kw nebo instalovaný tepelný výkon nižší než 1 MWt. (4) Za bezúhonného se pro úely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocn odsouzen a) pro trestný in spáchaný úmysln k nepodmínnému trestu odntí svobody v trvání alespo 1 roku, ) pro trestný in spáchaný úmysln, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písmeno a), nebo c) pro trestný in spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním, pokud se na nho nehledí, jako by nebyl odsouzen. (5) Odbornou zpsobilostí pro udlení licence podle 4 odst. 1 se rozumí ukonené vysokoškolské vzdlání technického smru a 3 roky praxe v oboru nebo úplné stední odborné vzdlání technického smru s maturitou a 6 rok praxe v oboru. U výroby elektiny nebo tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW vetn a samostatného istribuního zaízení elektiny nebo rozvodného zaízení tepelné energie s instalovaným výkonem do 1 MW vetn postauje vyuení v oboru a 3 roky praxe v oboru nebo osvdení o rekvalifikaci k provozování malých energetických droj nebo obdobné osvdení vydané v jiném stát. U výroby elektiny z obnovitelných zdroj do instalovaného výkonu ýrobny 20 kwe není povinnost prokazovat odbornou zpsobilost. Odbornou zpsobilostí pro udlení licence podle 4 dst. 2 se rozumí ukonené vysokoškolské vzdlání a 3 roky praxe nebo úplné stední odborné vzdlání s maturitou a 6 ok praxe. (6) Finanními pedpoklady se rozumí schopnost žadatele finann zabezpeit provozování innosti, na kterou je yžadována licence, a schopnost zabezpeit souasné i budoucí závazky nejmén na období 5 let. Finanní pedpoklady žadatel nespluje, pokud v prbhu uplynulých 3 let soud zrušil konkurz vedený na majetek žadatele proto, že bylo splnno rozvrhové usnesení, nebo soud zrušil konkurz proto, že majetek úpadce nepostauje k úhrad náklad konkurzu, nebo soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. Žadatel o licenci není finann zpsobilý, jestliže má vidovány nedoplatky na daních, clech a poplatcích, pojistném na sociální zabezpeení, píspvku na státní politiku amstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištní a na pokutách. (7) Finanní pedpoklady se prokazují na základ doložení ) obchodního majetku, ) istého obchodního majetku, ) objemu dostupných finanních prostedk vetn stavu bankovních út a úvr, ) poslední úetní závrky ovené auditorem v pípad, že mají povinnost zpracovat audit, vetn její pílohy v úplném rozsahu v pípad, že žadatel v pedcházejícím úetním období vykonával podnikatelskou innost, ) podnikatelského plánu na prvních 5 let provozování podnikatelské innosti v energetických odvtvích. (8) Podnikatelský plán obsahuje zpravidla následující údaje osvdující a) charakteristiku žadatele, b) dlouhodobou schopnost financování podnikatelského zámru, c) pedpokládané náklady a výnosy,

11 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy... Stránka. 11 z 108 d) majetkoprávní vztahy k zaízením sloužícím k výkonu licencované innosti, ) základní technické a materiální podmínky pro požadovanou innost, zejména výkony zaízení, spotebu surovin, dodávku produkt, f) finanní bilance žadatele. (9) Podrobnosti o finanních a technických pedpokladech a zpsobu jejich prokazování stanoví pro jednotlivé druhy licencí provádcí právní pedpis. (10) K udlení licence na výrobu elektiny nebo tepla v jaderných zaízeních je nezbytný souhlas Státního úadu pro jadernou bezpenost. 6 Odpovdný zástupce (1) Odpovdný zástupce, je-li ustanoven, odpovídá za výkon licencované innosti podle tohoto zákona. (2) Odpovdný zástupce musí splovat podmínky pro udlení licence podle 5 odst. 1. (3) Funkci odpovdného zástupce lze vykonávat vždy jen pro jednoho držitele licence. (4) Je-li držitel licence právnickou osobou, je vždy povinen ustanovit odpovdného zástupce. Je-li držitel licence fyzickou osobou, je povinen ustanovit odpovdného zástupce, nespluje-li sám podmínku odborné zpsobilosti. (5) Odpovdným zástupcem právnické osoby nesmí být len dozorí rady nebo jiného kontrolního orgánu této právnické osoby. (6) Ustanovení odpovdného zástupce držitele licence schvaluje Energetický regulaní úad. (7) Pestane-li v prbhu výkonu licencované innosti odpovdný zástupce svou funkci vykonávat nebo pestane-li plovat podmínky pro výkon funkce odpovdného zástupce, má držitel licence povinnost do 15 dn navrhnout nového odpovdného zástupce. Do doby schválení nového odpovdného zástupce odpovídá za výkon licencované innosti držitel licence. 7 Žádost o licenci (1) Licence se udluje na základ písemné žádosti. (2) Žádost o udlení licence fyzické osob obsahuje a) jméno a píjmení, trvalý pobyt, rodné íslo, pokud bylo pidleno, nebo datum narození; ustanoví-li odpovdného

12 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy... Stránka. 12 z 108 zástupce, též tyto údaje týkající se odpovdného zástupce, ) pedmt, místo a rozsah podnikání, seznam provozoven, u licencí na distribuci a rozvod též vymezené území, c) obchodní firmu, je-li žadatel zapsán do obchodního rejstíku, a identifikaní íslo, bylo-li pidleno, d) požadovanou dobu, na kterou má být licence udlena, a navrhovaný termín zahájení výkonu licencované innosti, ) u zahraniní fyzické osoby bydlišt mimo území eské republiky, místo pobytu v eské republice, pokud byl povolen, umístní organizaní složky v eské republice a údaje uvedené podle písmene a) týkající se vedoucího organizaní složky; je-li odpovdným zástupcem nebo vedoucím organizaní složky osoba s bydlištm mimo území eské republiky, místo jejího pobytu v eské republice, pokud na území eské republiky pobývá. (3) Žádost o udlení licence právnické osob obsahuje a) obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, jméno a píjmení, rodné íslo a identifikaní íslo, pokud byla pidlena, a bydlišt osoby nebo osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu nebo jsou jeho leny, a zpsob, jakým jednají jménem právnické osoby, ) pedmt, místo a rozsah podnikání, seznam provozoven, u licence na distribuci a rozvod též vymezené území, c) identifikaní íslo, bylo-li pidleno, ) údaje týkající se odpovdného zástupce, ) požadovanou dobu, na kterou má být licence udlena, a navrhovaný termín zahájení výkonu licencované innosti, ) u zahraniní právnické osoby umístní organizaní složky v eské republice a údaje uvedené v písmeni a) týkající se vedoucího organizaní složky; je-li odpovdným zástupcem nebo vedoucím organizaní složky osoba s bydlištm mimo území eské republiky, též místo jejího pobytu v eské republice, pokud na území eské republiky pobývá. (4) K žádosti podle odstavc 2 a 3 se pipojí ) originál nebo ovená kopie smlouvy nebo listiny o zízení nebo založení právnické osoby, u osob zapsaných v obchodním i obdobném rejstíku postaí výpis z tohoto rejstíku; zahraniní právnická osoba pipojí výpis z obchodního i obdobného rejstíku vedeného ve stát sídla a doklad o tom, že její organizaní složka na území eské republiky je zapsána do obchodního rejstíku, pokud byl již její zápis proveden, a doklad o provozování podniku v zahranií, b) v pípad fyzické osoby, osoby, která je statutárním orgánem nebo jeho lenem, a odpovdného zástupce, originál nebo ovená kopie výpisu z evidence Rejstíku trest nebo obdobného rejstíku vedeného ve stát, kde se naposledy tato osoba zdržovala po dobu nejmén 6 msíc, a to ne starší než 6 msíc, ) doklady prokazující odbornou zpsobilost fyzické osoby a odpovdného zástupce, ) doklady prokazující finanní a technické pedpoklady, e) doklady prokazující vlastnické nebo užívací právo k energetickému zaízení, f) prohlášení odpovdného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce a že není ustanoven do funkce odpovdného zástupce pro licencovanou innost u jiného držitele licence, ) u zahraniní fyzické osoby doklady o trvalém pobytu, nejedná-li se o fyzickou osobu, která je obanem lenského státu Evropské unie; zahraniní fyzická osoba, která zizuje na území eské republiky organizaní složku podniku, doklad prokazující, že má podnik mimo území eské republiky, a doklady o jeho provozování,

13 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy... Stránka. 13 z 108 h) doklady o umístní provozovny nebo vymezeného území. (5) Zpsob urení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání nergetického zaízení, náležitosti prohlášení odpovdného zástupce, a vzory žádostí k udlení, zmn a zrušení licence, a lenní licencí pro úely regulace, stanoví provádcí právní pedpis. (6) Žadatel o licenci je povinen neprodlen ohlásit Energetickému regulanímu úadu zmny údaj uvedených v ádosti o licenci a v dokladech pipojených k žádosti o licenci, které nastaly po podání žádosti o licenci. 8 Udlení licence (1) Energetický regulaní úad rozhodne o udlení licence na základ posouzení splnní podmínek pro její udlení podle 5. Neprokázal-li žadatel splnní podmínek podle 5, Energetický regulaní úad žádost zamítne. Energetický regulaní úad rovnž zamítne žádost, pokud žadatel ve stanovené lht neodstranil nedostatky žádosti nebo žádost požadovaným zpsobem nedoplnil. (2) Rozhodnutí o udlení licence obsahuje a) obchodní firmu fyzické nebo právnické osoby, jíž se licence udluje, je-li zapsána v obchodním rejstíku; jinak jméno a píjmení, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, jde-li o právnickou osobu, identifikaní íslo, bylo-li pidleno, sídlo nebo bydlišt, rodné íslo a identifikaní íslo, pokud byla pidlena, nebo datum narození, b) pedmt, místo a rozsah podnikání; u licencí na distribuci elektiny, distribuci plynu a rozvod tepelné energie též vymezené území, c) technické podmínky, které je držitel licence pi výkonu licencované innosti povinen dodržovat, ) termín zahájení výkonu licencované innosti, e) dobu, na kterou je licence udlena, a den vzniku oprávnní k licencované innosti, ) schválení odpovdného zástupce podle 6, ) seznam provozoven, pro nž se licence udluje, nebo seznam vymezených území i specifikaci distribuních i rozvodných zaízení, pro nž se licence udluje, h) u zahraniní fyzické osoby jméno a píjmení, rodné íslo a identifikaní íslo, byla-li pidlena, jinak datum narození, bydlišt mimo území eské republiky, místo pobytu v eské republice, byl-li povolen, umístní organizaní složky v eské republice, byla-li zízena, a údaje týkající se odpovdného zástupce, byl-li ustanoven; u zahraniní právnické osoby název, sídlo, identifikaní íslo, bylo-li pidleno, umístní organizaní složky v eské republice a údaje týkající se odpovdného zástupce. (3) Na každé výrobní, penosové, pepravní, distribuní nebo rozvodné zaízení a na každé zaízení na uskladování lynu lze vydat pouze jednu licenci. (4) Seznam rozhodnutí o udlení, zmn nebo zrušení licence a obsah tchto rozhodnutí s výjimkou údaj, které jsou edmtem obchodního tajemství, uveejuje Energetický regulaní úad v Energetickém regulaním vstníku.

14 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy... Stránka. 14 z Zmny rozhodnutí o udlení licence (1) Držitel licence je povinen neprodlen oznámit Energetickému regulanímu úadu zmny podmínek pro udlení licence podle 5 a všechny zmny týkající se údaj a doklad, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udlení icence podle 7, pedložit o nich doklady do 15 dn ode dne jejich vzniku a požádat o zmnu rozhodnutí o udlení licence. (2) Na základ oznámení podle odstavce 1 Energetický regulaní úad rozhodne o zmn rozhodnutí o udlení licence nebo o zrušení licence podle 10 odst. 2 a 3. (3) O zmnách rozhodnutí o udlení licence mže Energetický regulaní úad rozhodnout i z vlastního podntu v ípadech, kdy se dozví o skutenostech, které tuto zmnu odvodují. (4) Na rozhodnutí o zmn rozhodnutí o udlení licence se vztahuje ustanovení 8. V pípad rozhodnutí o zmn rozhodnutí o udlení licence na innosti uvedené v 3 odst. 2, jehož dsledkem je zmenšení vymezeného území, zúžení seznamu provozoven, pro nž byla licence udlena, nebo omezení rozsahu podnikání, se pimen použijí ustanovení 10 odst. 4 až Zánik licence (1) Licence zaniká ) u fyzických osob smrtí nebo prohlášením za mrtvého, ) zánikem právnické osoby, ) uplynutím doby, na kterou byla licence udlena, ) rozhodnutím Energetického regulaního úadu o zrušení licence. (2) Energetický regulaní úad licenci zruší, pokud její držitel a) pestal splovat podmínky pro její udlení podle tohoto zákona, ) porušováním povinností stanovených tímto zákonem ohrožuje život, zdraví nebo majetek osob, c) pi výkonu licencované innosti závažným zpsobem porušuje právní pedpisy s touto inností související, ) požádal písemn o její zrušení. (3) Energetický regulaní úad mže licenci zrušit, zjistí-li, že ) její držitel nezahájil výkon licencované innosti v termínu stanoveném v rozhodnutí o udlení licence nebo nevykonává licencovanou innost po dobu delší než 24 msíc, b) na majetek držitele licence byl prohlášen konkurs nebo byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek

15 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy... Stránka. 15 z 108 majetku nebo držitel licence vstoupil do likvidace, ) nezaplatí-li píspvek do fondu podle 14. (4) Požádá-li držitel licence na innosti uvedené v 3 odst. 2 o zrušení licence, je povinen pokraovat ve výkonu icencované innosti po dobu stanovenou Energetickým regulaním úadem, nejvýše však po dobu 12 msíc ode dne podání žádosti. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že není schopen plnit své závazky vyplývající z udlené licence pro pekážky, jež nastaly nezávisle na jeho vli a které není s to vlastními silami pekonat. (5) O zkrácení lhty uvedené v odstavci 4 a o termínu zrušení licence rozhodne Energetický regulaní úad. (6) Souasn s podáním žádosti o zrušení licence pedloží žadatel návrh na ešení vzniklé situace a doklady o tom, že e zamýšleným ukonením své innosti seznámil všechny dotené úastníky trhu, se kterými má uzavené smlouvy podle ohoto zákona. (7) Fyzická nebo právnická osoba nebo její právní nástupce, které byla zrušena licence na innosti uvedené v 3 odst. 2 nebo je takové ízení o zrušení licence zahájeno, je povinna v pípad naléhavé poteby zajištní tchto inností a ve eejném zájmu poskytnout za úhradu svá, v rozhodnutí Energetického regulaního úadu uvedená, energetická zaízení pro pevzetí povinnosti nad rámec licence jinému držiteli licence na základ rozhodnutí Energetického regulaního úadu, a to na dobu uritou, nejdéle však na 12 msíc. Pokud držitel licence není vlastníkem energetického zaízení, vztahuje se ato povinnost na vlastníka energetického zaízení, a to na dobu uritou, nejdéle však na 12 msíc. Zárove musí umožnit renému držiteli licence pístup k tomuto zaízení tak, aby se dalo využívat k plnému rozsahu. Opravný prostedek proti ozhodnutí Energetického regulaního úadu nemá odkladný úinek. (8) Energetický regulaní úad stanoví na základ znaleckého posudku úhradu za poskytnutí energetických zaízení podle odstavce 7, pokud se zúastnné fyzické i právnické osoby nedohodnou jinak. (9) Fyzická i právnická osoba, které licence zanikla, je povinna do 7 dn ode dne pevzetí oznámení o zániku licence vrátit originál rozhodnutí o udlení licence Energetickému regulanímu úadu. Toto ustanovení se nevztahuje na pípady podle odstavce 1 písm. a). 11 Práva a povinnosti držitel licencí (1) Držitel licence je povinen a) vykonávat licencovanou innost tak, aby byla zajištna spolehlivá a trvale bezpená dodávka energie, pokud je mu tato povinnost uložena ve zvláštní ásti tohoto zákona, ) uskuteovat dodávku energie pouze na základ smlouvy s odbratelem, která obsahuje náležitosti uvedené ve zvláštní ásti zákona, c) zajistit, aby k výkonu licencované innosti byla používána technická zaízení, která splují požadavky bezpenosti a spolehlivosti stanovené právními pedpisy a technickými normami, v plynárenství i technickými pravidly, d) zajistit, aby práce spojené s výkonem licencované innosti byly provádny osobami s odbornou zpsobilostí, ) poskytovat Ministerstvu prmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo"), Energetickému regulanímu úadu a Státní energetické inspekci pravdivé a úplné informace a podklady nezbytné pro výkon jejich zákonem stanovených

16 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy... Stránka. 16 z 108 oprávnní a umožnit jim pístup k zaízením, která k výkonu licencované innosti slouží, f) být úetní jednotkou podle zvláštního právního pedpisu a sestavovat a pedkládat Energetickému regulanímu úadu regulaní výkazy podle tohoto zákona, ) zachovávat mlenlivost o skutenostech charakteru obchodního, technického a finanního, o kterých se dozvdl od svých zákazník, h) dodržovat stanovené parametry kvality dodávek a služeb, a v pípad jejich nedodržení poskytovat vyhláškou stanovenou náhradu. (2) Držitel licence pedkládá k rozhodnutí Energetickému regulanímu úadu sporné záležitosti týkající se dodávek nergie, poskytování podprných služeb, odmítnutí pipojení do sít, odmítnutí penosu elektiny, pepravy plynu nebo istribuce elektiny nebo plynu nebo uskladování plynu, odmítnutí pidlení kapacity mezinárodních propojovacích vedení penosové nebo distribuní soustavy, odmítnutí pidlení kapacity plynovod spojujících plynárenskou soustavu se ahraniními plynárenskými soustavami, odmítnutí uzavení smlouvy o prodeji energie nebo bezdvodného perušení její dodávky. (3) Další práva a povinnosti držitel licence podle jednotlivých odvtví jsou uvedeny ve zvláštní ásti tohoto zákona. 12 Povinnosti nad rámec licence (1) Povinností dodávek tepelné energie a povinností distribuce elektiny a distribuce plynu nad rámec licence se ozumí pevzetí povinností držitele licence, který pestal provádt výkon licencované innosti, jiným držitelem licence. (2) V pípad naléhavé poteby a ve veejném zájmu vzniká držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie ovinnost poskytovat dodávky nad rámec licence na základ rozhodnutí Energetického regulaního úadu. (3) V pípad naléhavé poteby a ve veejném zájmu vzniká držiteli licence na distribuci elektiny nebo na distribuci plynu povinnost zajišovat distribuci elektiny nebo distribuci plynu nad rámec licence na základ rozhodnutí Energetického regulaního úadu. (4) Rozhodnutí Energetického regulaního úadu podle odstavc 2 a 3 se vydává na dobu uritou, nejdéle však na 12 msíc. Opravný prostedek podaný proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný úinek. (5) Prokazatelná ztráta vzniklá držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie pevzetím povinnosti dodávek nad rámec licence se hradí z prostedk Energetického regulaního fondu (dále jen "fond") podle 14. Prokazatelná ztráta zniklá držiteli licence na distribuci elektiny nebo distribuci plynu nebo dodavateli poslední instance je dvodem pro úpravu regulovaných cen. (6) Vykonává-li držitel licence mimo plnní povinnosti nad rámec licence ješt jinou innost, je povinen vést amostatné úty vztahující se k plnní povinnosti nad rámec licence oddlen. (7) Povinnost poskytnout v pípad naléhavé poteby a ve veejném zájmu energetická zaízení k zajištní povinností nad rámec licence se vztahuje i na fyzickou i právnickou osobu, která není držitelem licence, a která pestala nebo bezprostedn hrozí, že pestane vykonávat innost, pi které se uskuteuje dodávka elektiny, plynu nebo tepelné energie. Ustanovení 10 odst. 7 a 8 platí obdobn.

17 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy... Stránka. 17 z a Dodavatel poslední instance (1) Dodavatel poslední instance je povinen dodávat elektinu nebo plyn za ceny stanovené Energetickým regulaním úadem domácnostem a malým zákazníkm, kteí o to požádají. Dodavatel poslední instance není povinen zajišovat dodávku elektiny nebo plynu pi zjištní neoprávnného odbru. (2) Dodavatelem poslední instance je držitel licence na obchod s elektinou nebo na obchod s plynem, o jehož výbru rozhoduje Energetický regulaní úad. (3) Do doby rozhodnutí Energetického regulaního úadu o výbru dodavatele poslední instance je a) dodavatelem poslední instance uvnit vymezeného území držitele licence na distribuci elektiny, jehož zaízení je pipojeno k penosové soustav, obchodník, který je nebo byl souástí téhož vertikáln integrovaného podnikatele, kde se nachází odbrné místo doteného koneného zákazníka, ) dodavatelem poslední instance uvnit vymezeného území držitele licence na distribuci plynu, jehož zaízení je pipojeno k pepravní soustav, obchodník, který je nebo byl souástí téhož vertikáln integrovaného plynárenského podnikatele, kde se nachází odbrné místo doteného koneného zákazníka. (4) Kritéria výbru dodavatele poslední instance a rozhodnutí o výbru dodavatele poslední instance pro dané území znamuje Energetický regulaní úad v Energetickém regulaním vstníku. Rozhodnutí o výbru dodavatele poslední instance doruí Energetický regulaní úad vybranému dodavateli a ostatním uchazem. (5) Kritéria výbru dodavatele poslední instance stanovená Energetickým regulaním úadem zahrnují zejména ožadavky na finanní a odborné pedpoklady uchaze. (6) Dodavatel poslední instance je též povinen dodávat elektinu ostatním oprávnným zákazníkm, kteí využili práva volby dodavatele, ale jejichž dodavatel elektiny pozbude v prbhu výkonu licencované innosti oprávnní nebo možnost skuteovat dodávku elektiny oprávnným zákazníkm a tito oprávnní zákazníci nemají ke dni perušení nebo ukonení innosti dodavatele zajištnu dodávku jiným zpsobem. V tomto pípad je dodavatel poslední instance povinen dodávat elektinu tmto oprávnným zákazníkm za ceny stanovené Energetickým regulaním úadem nejdéle po dobu 3 msíc de dne, kdy tomuto dodavateli operátor trhu s elektinou v souladu s pravidly pro organizování trhu s elektinou (dále jen Pravidla trhu s elektinou") neumožní úast na jím organizovaných trzích s elektinou. Tuto skutenost je dodavatel poslední instance povinen neprodlen oznámit doteným oprávnným zákazníkm. 13 Prokazatelná ztráta (1) Prokazatelnou ztrátou se rozumí rozdíl mezi ekonomicky oprávnnými náklady vynaloženými držitelem licence na plnní povinnosti dodávek nad rámec licence a výnosy dosaženými držitelem licence z plnní povinnosti dodávek nad rámec licence. (2) Zpsob výpotu prokazatelné ztráty a doklady, kterými musí být výpoty prokazatelné ztráty doloženy, stanoví provádcí právní pedpis.

18 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy... Stránka. 18 z Fond (1) Prostedky urené k úhrad prokazatelných ztrát držitel licence podle 13, kteí plní povinnost dodávky tepelné nergie nad rámec licence, vede Energetický regulaní úad na zvláštním bžném útu. Píjmy útu tvoí platby povinného ubjektu, úroky a penále. (2) Držitelé licencí podle 4 odst. 1 písm. h) a i) jsou povinni finann pispívat do fondu. Prostedky fondu jsou jinými penžními prostedky státu a jsou úelov vázány k úhrad prokazatelné ztráty držitele licence plnícího povinnost odávky tepelné energie nad rámec licence. (3) Povinnost držitel licencí k píspvkm do fondu vznikne, nedosahuje-li výše píspvk na útu ke konci zútovacího období výše K. Píspvky vymuje a pedepisuje, vybírá, vymáhá, evidenci a kontrolu píspvk vetn vypoádání peplatk a nedoplatk provádí Energetický regulaní úad; pitom postupuje podle zvláštního právního pedpisu. 1b) Vypoádáním peplatk a nedoplatk, vetn dodaten vymeného píspvku není dotena již stanovená výše píspvk držitel licencí. Píspvky do fondu se vymí za úetní období fondu, ve kterém klesne zstatek fondu nejmén o K. Peplatky do výše 100 K Energetický regulaní úad nevrací. (4) Postup pro stanovení výše píspvku jednotlivých držitel licence je uren souinem jejich podílu na celkovém roním objemu dosažených tržeb jimi provozovaných licencovaných inností za uplynulý kalendání rok a ástky vyplývající z odstavce 3 pro píslušný rok. Osvobozeni od povinnosti placení píspvku jsou ti držitelé licencí, jejichž výše íspvk nedosahuje 100 K. Celková ástka, o kterou se tak snížila celková výše tržeb oznámená držiteli licencí, se ozpoítá na držitele licencí, na které se osvobození nevztahuje, a o tento podíl se zvýší vymovaný píspvek, který jsou ovinni pispt do fondu. (5) Podle výsledk vymovacích ízení stanoví Energetický regulaní úad výši píspvku pro jednotlivé držitele licencí a vyrozumí o tom píslušného držitele licence. Držitelé licencí jsou povinni píspvek do fondu odvést nejpozdji do 31. íjna píslušného kalendáního roku. Zjistí-li Energetický regulaní úad po vymení píspvku, že takto stanovený píspvek je nižší oproti zákonné povinnosti, dodaten píspvek vymí ve výši rozdílu mezi píspvkem pvodn vymeným a píspvkem nov stanoveným. Dodaten vymený píspvek je splatný do 30 dn ode dne doruení platebního výmru. (6) Držitel licence, kterému byla uložena povinnost dodávek tepelné energie nad rámec licence, je povinen pedložit nergetickému regulanímu úadu nejpozdji do 30. ervna kalendáního roku vyútování prokazatelné ztráty vzniklé lnním povinnosti nad rámec licence v uplynulém kalendáním roce. Energetický regulaní úad oví vyútování prokazatelné ztráty a stanoví pro držitele licence výši úhrady této ztráty z finanních prostedk fondu. (7) Pesáhne-li prokazatelná ztráta držitel licencí prostedky fondu, mže být tento rozdíl hrazen formou návratné finanní výpomoci ze státního rozpotu, splatné nejpozdji do konce následujícího kalendáního roku. (8) Nevyerpané prostedky fondu se na konci kalendáního roku pevádjí do následujícího kalendáního roku. (9) Držitel licence, kterému byla uložena povinnost dodávek tepelné energie nad rámec licence, odpovídá za použití finanních prostedk fondu na hrazení prokazatelné ztráty, a za správnost vyútování prokazatelné ztráty za píslušný alendání rok.

19 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy... Stránka. 19 z 108 (10) Došlo-li k erpání finanních prostedk z fondu na základ nesprávných nebo neúplných údaj držitele licence, je tento držitel licence povinen neoprávnn erpané nebo zadržené finanní prostedky vrátit nejpozdji do 15 dn ode dne výzvy uinné Energetickým regulaním úadem nebo ode dne zjištní píjemcem do fondu. Zárove je držitel licence ovinen zaplatit penále ve výši 1 promile denn z neoprávnn erpaných nebo zadržených prostedk, nejvýše však do ýše této ástky. Penále je píjmem fondu. Energetický regulaní úad mže z dvodu zamezení tvrdosti penále snížit nebo rominout. Neoprávnn erpané nebo zadržené prostedky vetn penále vybírá a vymáhá Energetický regulaní úad. (11) Energetický regulaní úad je povinen pedložit audit fondu a zveejnit zprávu o hospodaení s prostedky fondu za píslušný kalendání rok v Energetickém regulaním vstníku. Zprávu o stavu fondu pedloží jako pílohu zprávy ke tátnímu závrenému útu kapitoly Energetický regulaní úad za píslušný rok zárove s návrhem rozpotu fondu na alší kalendání rok. (12) Postup pro stanovení výše roního finanního píspvku podle odstavce 4 u jednotlivých držitel licence do fondu a podrobná pravidla pro placení finanních píspvk stanoví provádcí právní pedpis. 15 Výkon státní správy Výkon státní správy v energetických odvtvích náleží ) ministerstvu, ) Energetickému regulanímu úadu, ) Státní energetické inspekci. 16 Psobnost ministerstva Ministerstvo jako orgán státní správy pro energetiku 2) ) vydává státní souhlas s výstavbou nových zdroj v elektroenergetice a teplárenství a státní souhlas s výstavbou pímých vedení a vybraných plynových zaízení podle podmínek uvedených ve zvláštní ásti, ) zpracovává státní energetickou koncepci, ) zabezpeuje plnní závazk vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je eská republika vázána, nebo závazk vyplývajících z lenství v mezinárodních organizacích, d) informuje Komisi Evropských spoleenství (dále jen "Komise") o 1. opateních pijatých ke splnní dodávky poslední instance, ochrany zákazník a ochrany životního prostedí, 2. souhrnné zpráv o sledování bilancí elektiny a bilancí plynu zpracovávané každé 2 roky, nejpozdji do 31. ervence, 3. pijatých ochranných opateních v pípad náhlé krize na trhu s energií, v pípad ohrožení bezpenosti osob a zaízení a ohrožení celistvosti energetických soustav; informuje rovnž všechny lenské státy Evropské unie,

20 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy... Stránka. 20 z dovozech elektrické energie z hlediska fyzických tok, ke kterým došlo bhem pedchozích 3 msíc ze tetích zemí, a to jednou za 3 msíce, 5. dvodech zamítnutí žádostí o udlení státní autorizace, 6. stavu trhu s elektinou a plynem, 7. o skutenostech týkajících se kombinované výroby elektiny a tepla, 8. roní statistice výkonu v kombinované výrob a k tomu užitých palivech a o primárních energetických úsporách dosažených uplatnním kombinované výroby; k tomu jsou povinni úastníci trhu s elektinou, operátor trhu s elektinou a Energetický regulaní úad poskytnout ministerstvu potebné údaje, ) zajišuje v pípad poteby nabídkové ízení na nové výrobní kapacity; podrobnosti stanoví provádcí právní pedpis, f) má právo z dvod zabezpeení dodávky dát pokyn, aby byla dána pednost pipojení výroben elektiny a plynu, které využívají domácí primární energetické palivové zdroje, do míry nepesahující v kalendáním roce 15 % celkové primární energie nezbytné na výrobu elektiny a výrobu plynu, g) rozhoduje o omezení dovozu elektiny podle 44 nebo dovozu plynu podle Energetický regulaní úad a jeho psobnost (1) Zizuje se Energetický regulaní úad jako správní úad pro výkon regulace v energetice se samostatnou kapitolou tátního rozpotu eské republiky. (2) Sídlem Energetického regulaního úadu je Jihlava. (3) V psobnosti Energetického regulaního úadu je podpora hospodáské soutže, podpora využívání obnovitelných druhotných zdroj energie a ochrana zájm spotebitel v tch oblastech energetických odvtví, kde není možná konkurence, s cílem uspokojení všech pimených požadavk na dodávku energií. Energetický regulaní úad vykonává psobnost regulaního úadu podle naízení 2a) o podmínkách pístupu k síti pro peshraniní výmny elektiny (dále jen "Naízení"). (4) Energetický regulaní úad ídí pedseda, kterého na dobu 5 let jmenuje a odvolává vláda. Pedseda regulaního adu je zamstnancem tohoto úadu. (5) Pedseda Energetického regulaního úadu mže být vládou odvolán ped uplynutím doby, na kterou byl jmenován, pouze v pípad nemoci trvale znemožující vykonávání jeho úkol, hrubého porušení jeho povinností, na základ ravomocného rozsudku soudu o spáchání trestného inu, nebo vzdá-li se funkce. (6) Energetický regulaní úad rozhoduje o ) udlení, zmn nebo zrušení licence, b) držení více licencí fyzickou i právnickou osobou v souladu s provádcím právním pedpisem, ) uložení povinnosti dodávek nad rámec licence,

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách

Více

ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000

ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Změna: 262/2002 Sb. Změna: 151/2002

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29 6. Bytové domy I. 6.1 Charakteristika, výhody, nevýhody 6.2 Odstupové vzdálenosti a tídní BD 6.3 Funkní lenní a prostory bytového domu vstupní prostory domovní komunikace domovní vybavení venkovní doplkové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ Olomouc, epínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST STAVBA: ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. Pedstavenstvo akciové spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s., se sídlem Plze, Vejprnická. 56, PS 318 00, IO: 453 53 409, zapsané v

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Spoleenství vlastník Semická 2026

Spoleenství vlastník Semická 2026 Spoleenství vlastník Semická 2026 spoleenství vlastník jednotek I 274 44 465, se sídlem Praha 4, Modany, Semická 2026, PS 143 00, zapsané v rejstíku spoleenství vlastník jednotek vedeném Mstským soudem

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA Diplomová práce Lidské zdroje Bc. Milada ezáová Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Brno 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

M S T S K Ý Ú A D. Stavební úad

M S T S K Ý Ú A D. Stavební úad M S T S K Ý Ú A D Stavební úad Sídlo: Svatovítské námstí 105, 463 52 Osená Telefon: +420 485 164 814 Fax: +420 485 179 208 E-mail: stavebniurad.osecna@volny.cz Web: http://osecna.info Na doruenku Dle rozdlovníku

Více

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Struktura informací, zveejovaných o povinném subjektu zpsobem, umožujícím dálkový pístup podle vyhlášky.442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006 1.

Více

Naízení rady msta. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích a na parkovištích

Naízení rady msta. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích a na parkovištích Naízení rady msta. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích a na parkovištích Rada msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav se v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písm. d)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 27. kvìtna 2002 Cena 69,- Kè OBSAH 3. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. èervence

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Návod k použití SMI 69M15 EU B-967-01

Návod k použití SMI 69M15 EU B-967-01 Návod k použití SMI 69M15 EU B-967-01 Na tomto obrázku je vyobrazen max. poet mycích program a speciálních funkcí. Píslušné programy Vašeho spotebie si, prosím, zjistte na ovládacím panelu. cs Pípadné

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě N á v r h VYHLÁŠKA č. /2015 Sb. ze dne o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) stanoví podle 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci Lekce. 1 Úvod do problematiky právní odpovdnosti ve zdravotnictví I. Úvod II. Orientace ve zdravotnických pedpisech III. Základní výkladová pravidla IV. Vybrané právní pedpisy V. Druhy právní odpovdnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Údržbáské práce pro budovy ústedí SSZ Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010 po oprav OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské innosti 2. Hospodáské výsledky emitenta za pololetí,

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Tato výzva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Popis realizace stavby a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby Pro realizaci stavby si následný zhotovitel zpracuje dodavatelskou dokumentaci na úsekovou

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV PÍLOHA 6 STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV prosic2006 Schválil: ENERGETICKÝ REGULANÍ ÚAD d strana

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2004, o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

Návrh. ZÁKON ze dne 2004, o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) - 1 - vládní návrh po schválení vládou 1.9.2004 Návrh ZÁKON ze dne 2004, o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) Parlament se usnesl

Více

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 348/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů Změna: 235/2006 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 304/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 132/2010

Více

SMLOUVA O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI Smlouva o patentové spolupráci (PCT*) SMLOUVA O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI pøijatá ve Washingtonu dne 19. èervna 1970, zmìnìná dne 28. záøí 1979, dne 3. února 1984 a dne 3. øíjna 2001 (sdìl. fed. min. zahr.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

s vyznačením změn posledních dvou zákonů

s vyznačením změn posledních dvou zákonů Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

Více

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 372/2011 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 372/2011 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Ze dne 06.11.2011 Částka 131/2011 Účinnost od 01.04.2012 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372

Více

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle

Více

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST

Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANK Husova 4, eské Budjovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMNA. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST Únor 2016

Více

2. splašková kanalizace [441] - gravita ní Stoka Materiál Profil Délka gravita ní PVC KG DN 250 29,39 m V etn : 3 ks revizní šachta

2. splašková kanalizace [441] - gravita ní Stoka Materiál Profil Délka gravita ní PVC KG DN 250 29,39 m V etn : 3 ks revizní šachta Mstský úad ernošice odbor životního prostedí Oddlení vodního hospodáství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdlovníku oprávnná úední osoba: Renata Ciprysová telefon: 221

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Západní město Stodůlky, Administrativní dům A2 plynovod 1.etapa

Západní město Stodůlky, Administrativní dům A2 plynovod 1.etapa Dalkia Česká republika, a.s. Sídlo : Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74 (dále jen zadavatel) vyzývá dodavatele (dále jen uchazeče) k podání nabídek na realizaci díla Západní město Stodůlky, Administrativní

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ESKÉ REPUBLIKY. (schválená usnesením vlády eské republiky. 211 ze dne 10. bezna 2004)

STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ESKÉ REPUBLIKY. (schválená usnesením vlády eské republiky. 211 ze dne 10. bezna 2004) STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ESKÉ REPUBLIKY (schválená usnesením vlády eské republiky. 211 ze dne 10. bezna 2004) Praha 2004 1 Obsah Státní energetické koncepce (SEK): str.: Vize, cíle, nástroje SEK 3 Sumarizace

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 16 9. funkční období 16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb.,

Více

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ). OTEVŘENÉ NADLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY OBNOVA, MODERNIZACE

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Předkladatel: Ministerstvo dopravy Navrhovaný právní předpis

Více

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA

NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠT V NOVÉM SEDLE 1.ETAPA SMLOUVA O DÍLO íslo smlouvy zhotovitele: 841/VGGO/017/13z Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB íslo útu: 201293786/0300

Více

Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice

Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice číslo ve Sbírce zákonů název předpisu řešená problematika paragraf 406/2000 359/2003 694/2004 177/2006 406/2006 (úplné znění k 1.1.2006) 574/2006 393/2007

Více

Certifikační kritéria pro značku MORAVSKÝ KRAS regionální produkt " PRODUKTY A VÝROBKY

Certifikační kritéria pro značku MORAVSKÝ KRAS regionální produkt  PRODUKTY A VÝROBKY Certifikační kritéria pro značku MORAVSKÝ KRAS regionální produkt PRODUKTY A VÝROBKY A.Kritéria pro výrobce: 1.Místní subjekt a)živnostník, firma, organizace s provozovnou v Moravském krasu a okolí - v

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

Žádost o udělení značky

Žádost o udělení značky Žádost o udělení značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt včetně příloh A-D Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tento projekt je financován Evropskou unií Žádost

Více

Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069. Uživatelský manuál

Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069. Uživatelský manuál Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069 Uživatelský manuál 2 ELOE069ZK001 1.0 Úvod 4 1.1 Použití pevodníku pro RS-485 4 2.0 Principy innosti

Více

Zákon č. 311/2006 Sb.

Zákon č. 311/2006 Sb. Zákon č. 311/2006 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/2006 Sb., zákonem č. 107/2007 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb., zákonem

Více

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 40 ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o veřejných zakázkách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 1 Tento

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 634/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2006 Zmna: 217/1993 Sb. Zmna: 40/1995 Sb. Zmna: 104/1995

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis. zn.:

Více

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM.

Poet len RM pi hlasování odpovídá soutu hlas pítomných len RM. Z á p i s. 148 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 15. 4. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová. p. ing. Jií

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 191/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 29. záí 2009, na adrese BLUE

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 222942 Evidenní íslo formuláe: 7201011022942 Datum odeslání do TED: 02.07.2012 Typ: ádný Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské unie Oddíl I: Veejný

Více

5. Za spolehlivého se pro účely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje ten a) komu byla v posledních 12

5. Za spolehlivého se pro účely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje ten a) komu byla v posledních 12 Kontrolní otázky podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 1.

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

Stavba sbrného dvora

Stavba sbrného dvora SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: NB íslo útu: 94-118391/0710 Statutární zástupce: Bc. Martin LOUKOTA,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 6. května 2016 Cena Kč 61, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 6. května 2016 Cena Kč 61, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 54 Rozeslána dne 6. května 2016 Cena Kč 61, O B S A H : 138. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p. ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N HERÁLEC ZMNA. I NÁVRH PRO VEEJNÉ PROJEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu VÝBĚR DODAVATELE HW A SW PRO POČÍTAČOVOU UČEBNU A INTERAKTIVNÍ VÝUKU V rámci projektu,,ekoš a my hledáme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu F na akci Obytný soubor Beranových, Praha 18 Letňany

Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu F na akci Obytný soubor Beranových, Praha 18 Letňany Dalkia Česká republika, a.s. Sídlo : Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74 (dále jen zadavatel) vyzývá dodavatele (dále jen uchazeče) k podání nabídek na realizaci díla Dodávka a montáž výměníkové stanice

Více

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Vypracovali: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Autoøi: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Vydalo nakladatelství Hasièi, s. r. o., v Novém Mìstì nad Metují 2006 Grafická

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY K SNĚMOVNÍMU TISKU Č. 262

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY K SNĚMOVNÍMU TISKU Č. 262 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY K SNĚMOVNÍMU TISKU Č. 262 1. V Čl. II bodu 1 se na konci věty druhé doplňují slova tak, aby mimo případy, kdy to neumožňují přírodní nebo technické překážky, při vypínání zemského analogového

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

SLEVY I. ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SLEVY I. ZÁKLADNÍ SLUŽBY SLEVY I. ZÁKLADNÍ SLUŽBY Slevy úrovně 1 pro podání se Zákaznickou kartou České pošty Podmínky slev při podání se Zákaznickou kartou České pošty Každý držitel Zákaznické karty České pošty má nárok na uplatnění

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 968 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a

Více

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby 53 (1) Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby

Více

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf "

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf " 1.

Více

311/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 23. května 2006 o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů

311/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 23. května 2006 o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů 311/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006 o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) Změna: 575/2006 Sb. Změna: 107/2007

Více

Zákon byl po schválení Vládou ČR podroben standardní proceduře procesu přijímání zákonů:

Zákon byl po schválení Vládou ČR podroben standardní proceduře procesu přijímání zákonů: Zákon byl po schválení Vládou ČR podroben standardní proceduře procesu přijímání zákonů: - návrh zákona rozeslán poslancům dne 18. 7. 2014 - Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 6. 2015 návrh zákona Senátu

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií Příležitost pro poskytovatele FM služeb Novela zákona č. 406/2000 Sb. V roce 2012 byla Evropským parlamentem a Radou schválena směrnice 2012/27/EU

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací podmínky Název zakázky: Propagační předměty OPPA a OPPK 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor

Více

Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň č. 2/2007. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň č. 2/2007. o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň č. 2/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň se usneslo dne 19.12.2007 vydat na základě ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více