Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci"

Transkript

1 Lekce. 1 Úvod do problematiky právní odpovdnosti ve zdravotnictví I. Úvod II. Orientace ve zdravotnických pedpisech III. Základní výkladová pravidla IV. Vybrané právní pedpisy V. Druhy právní odpovdnosti Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci I. Úvod Zdravotnické právo je jedním z nejrychleji se rozvíjejících právních obor. Dvodem jsou pedevším zmny v náhledu na vztah mezi lékaem a pacientem. Tradiní paternalistický model, ve kterém léka rozhoduje za pacienta, jaký léebný postup bude zvolen, je postupn nahrazován modelem založeným na rozhodovací autonomii pacienta. Rychlé a asté zmny zdravotnických pedpis do znané míry znesnadují zdravotníkm orientaci v právu. U základního zdravotnického kodexu, zákona. 20/1966 Sb., o péi o zdraví lidu, lze k dnešnímu dni napoítat padesát novelizací, k podobnému íslu lze dojít též u zákona. 48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní. Pesto však platí zásada, že neznalost zákona neomlouvá. Zdravotníkm lze proto jen doporuit, aby sledovali zmny v právu prostednictvím školení svých profesních sdružení a komor i jiných vzdlávacích institucí. Tato zmna má výrazné dopady jak na ekonomický, tak na právní kontext poskytování zdravotní pée. Aktuáln probíhající reformy vedou, v souladu s evropským trendem, k systému, kde je zdravotní pée vnímána jako služba, pacient rozhoduje o jejím erpání, nese však též finanní dsledky své volby. Pechod ke klientskému modelu mezi lékaem a pacientem je v dob pípravy tohoto kurzu pinejlepším na pli cesty. Po zmnách k sice pacient doplácí na zdravotní péi z vlastní kapsy pomocí tzv. regulaních poplatk, ty však neodrážejí skutenou cenu pée a jsou vzhledem ke svému nastavení jen pomrn hrubým nástrojem pro zamezení zneužívání pée. Dále zákonodárce umožnil od piplácet z vlastního na zdravotní služby nehrazené ze zdravotního pojištní, avšak s touto péi související. Vtšímu praktickému uplatnní této novinky však brání znan vágní definice toho, co je a co není z veejného pojištní hrazeno. Dsledkem tchto spoleenských zmn je vývoj právní úpravy zejména v tchto oblastech zdravotnické praxe: a) komunikace s pacientem,

2 b) vedení zdravotnické dokumentace, c) úhrada zdravotní pée, d) odpovdnost za chybný postup. Byla-li pée administrativn pidlována, pacient o tomto procesu prakticky nerozhodoval a nemusel se zajímat ani o náklady pée, nebylo zvykem pacienta podrobn informovat o rizicích i možnostech alternativního postupu, naopak lékai považovali za správné zamlovat nepíznivé medicínské informace. Naopak pokud je zdravotní pée považována za službu, nemocný si volí poskytovatele této služby, platí ji a rozhoduje, kdy a jak bude provedena, je zapotebí, aby pro svá rozhodnutí ml k dispozici potebné informace. astým námtem právn-etických diskusí je tzv. milosrdná lež. Dívjší právní úprava lékai takto postupovat umožovala, nynjší zákon však vyžaduje úplné a pesné pouení o zdravotním stavu, prognóze, možných zákrocích, jejich rizicích a alternativách, pokud se pacient práva na tyto informace výslovn nevzdá. Pipravovaná právní úprava v zákon o zdravotních službách výslovn zmiuje též povinnost pouit pacienta o cen zákroku. Pirozeným dsledkem vnímání zdravotní pée jako služby je též stále rostoucí tlak zejména: a) na finanní odškodnní dsledk léebných chyb, b) narušení práva pacienta na soukromí, c) poskytnutí zavádjících informací i jiných zásah do práv spotebitele zdravotní pée. V posledních letech lze sledovat nárst soudních spor o náhradu škody vedených pacienty i pozstalými proti zdravotnickým zaízením, a souasn výše odškodných piznávaných soudy. K tomuto trendu pispívá i zájem médií o zdravotnickou problematiku. Zatímco ješt ped nkolika lety byly široce diskutovány pípady s odškodnním pouze v ádu statisíc, nejvyšší piznané náhrady škod v souasné dob již pesáhly 15 milion korun. Podobný trend lze sledovat i v oblasti ochrany osobnosti, v široce medializovaném pípadu zámny dtí žalobci zcela vážn požadují zadostiuinní za zásah do rodinných práv ve výši 12 milion korun. Znalost práva se stává nezbytnou souástí vzdlání moderního zdravotníka. Na jedné stran musí být zejména lékai dobe obeznámeni s právy pacient, stále podrobnji definovanými v mnících se právních pedpisech, aby se v dsledku jejich porušení nevystavili riziku právní odpovdnosti, trestního postihu i citelné finanní ztráty. Na druhou stranu zdravotník potebuje znalosti práva k tomu, aby mohl úinn hájit sám sebe. Ochrana práv zdravotníka a zdravotnického zaízení je dležitá v mnoha právních vztazích: a) ve vztahu ke zdravotním pojišovnám (zejména ohledn úhrady pée),

3 b) ve vztahu k zamstnavateli (napíklad ve vci zajištní náležitých pracovních podmínek i ochrany proti neoprávnnému ukonení pracovního vztahu), c) vi správním orgánm státu a samospráv ve vci registrace a provozu zdravotnického zaízení, d) vi orgánm inným v trestním ízení, bylo-li na lékae podáno trestní oznámení, e) a v neposlední ad vi pacientm i jejich píbuzným, porušují-li ke škod lékae své právní povinnosti, dopouštjí-li se agresivního jednání i poškozují-li lékae na cti, nebo pokud podali na zdravotnické zaízení neopodstatnnou žalobu na náhradu škody. Tento kurz by ml poskytnout znalosti nutné pro správné právní ešení bžných situací, ve kterých se léka mže ocitnout. II. Orientace ve zdravotnických pedpisech Zdravotnické právo je v souasné dob tvoeno znan nepehledným souborem právních norem rzné právní síly. Práva a povinnosti lékae jsou upraveny též obecnými právními pedpisy, jako je napíklad obanský i trestní zákoník. Pro orientaci v tchto právních normách je zapotebí porozumt jejich vzájemným vztahm. Hierarchie právních norem v grafické podob vypadá následovn: 1. Evropské právo 2. Ústava R, Listina, ústavní zákony 3. Mezinárodní smlouvy ratifikované Parlamentem 4. Obyejné zákony 5. Podzákonné pedpisy (vyhlášky, naízení atd.) Ústava eské republiky, Listina základních práv a svobod a další ústavní zákony mají vyšší právní sílu a aplikaní pednost ped obyejnými zákony schválenými Parlamentem. To je významné zejména z toho dvodu, že Listina základních práv a svobod pímo stanoví dležitá základní práva pro oblast zdravotnictví. Z nich patrn nejpodstatnjší je ustanovení l. 31, podle kterého obané mají na základ veejného pojištní právo na bezplatnou zdravotní péi a na zdravotní pomcky za podmínek, které stanoví zákon; základní práva stanovená s právní silou ústavních zákon mohou být zákonem omezena pouze v té míe, do které to jejich znní samo umožuje. Zákony, ústavní i obyejné, mají pednost ped podzákonnými právními pedpisy veejné moci (zejména naízení vlády a vyhlášky ministerstev). Zcela zvláštní kategorií jsou pak nejrznjší metodické pokyny a stanoviska ministerstev, popípad odborných spoleností, která nemají znaky obecn závazného právního pedpisu; jejich charakter je spíše doporuující a zásadn nemohou zužovat rozsah Listinou i zákonem stanovených práv.

4 V roce 2007 byly bouliv diskutovány situace, kdy rodika hodlá krátce po porodu opustit i s díttem zdravotnické zaízení, kde porod probhl, šlo-li o bezproblémový porod a rodika ani dít nejeví žádné zdravotní problémy. Rodikám s novorozenci bylo v nkterých zdravotnických zaízeních v odchodu bránno s poukazem na to, že dle metodického pokynu MZ mže být novorozenec propuštn do domácí pée nejdíve 72 hodin po porodu. Takový výklad je však nesprávný, protože metodický pokyn nemže zasahovat do rodiovských práv; má-li být novorozenec ponechán ve zdravotnickém zaízení proti vli rodi, musí být naplnn nkterý ze zákonem stanovených dvod, napíklad špatný zdravotní stav novorozence vyžadující neodkladné provedení zákroku. Velký význam pro zdravotnické právo má oblast mezinárodních úmluv. Podle l. 10 Ústavy R platí, že vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je eská republika vázána, jsou souástí právního ádu; stanoví-li mezinárodní smlouva nco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Tyto smlouvy jsou tedy pímo závazné, práva v nich stanovená tedy zásadn platí i bez toho, aniž by k jejich provedení musel být vydán zvláštní zákon. Práva a povinnosti stanovené mezinárodní úmluvou mají aplikaní pednost ped pravidly stanovenými v bžném zákon. V souvislosti s lenstvím eské republiky v Evropské unii je teba vzít na vdomí, že komunitární právo má prioritu ped právem národním a obsahuje dležitá pravidla pro oblast zdravotnictví. Podle lánku 152 Amsterdamské smlouvy je sice organizace systém zdravotního zabezpeení ponechána v kompetenci jednotlivých lenských stát, avšak komunitární právo výrazným zpsobem zasahuje do organizace zdravotnictví nepímo. Podle ustálené judikatury Evropského soudního dvora (ESD) je zdravotní pée považována za službu ve smyslu práva volného pohybu služeb v rámci EU, což má velký význam pro poskytování pée zahraniním pacientm v R a eským pacientm v jiných lenských státech. Evropská unie též stanoví dležitá pravidla pro uznávání kvalifikací v zahranií, podmínky hospodáské soutže, pracovní podmínky zamstnanc, registraci léiv a mnohé další oblasti. Nástroji komunitárního práva jsou zejména naízení a smrnice; naízení je pímo závazné a zakládá práva a povinnosti obanm v lenských státech, zatímco smrnice je nástrojem harmonizaním, ukládá tedy státu, aby pijetím právních pedpis na národní úrovni naplnil cíle ve smrnici pedvídané. Smrnice pímo závazná není a obanm nemže sama od sebe zakládat povinnosti, k tomu je nutný národní provádcí pedpis. Pokud však stát vbec smrnici neprovede nebo tak uiní nedostaten, odpovídá obanm za poškození jejich práv, ke kterému následkem toho došlo; v takovém pípad, jde-li o ochranu práv oban, smrnice pímého úinku nabývá. Pi práci s mezinárodními právními dokumenty je nutno si uvdomit, zda mají samy závazný charakter; mnohé mezinárodní dokumenty mají povahu pouhých doporuení i stanovisek, adresovaných lenským státm, avšak nezakládajících konkrétní práva i povinnosti jednotlivým obanm. Nejvýznamnjší mezinárodní úmluva pro oblast zdravotnictví, Úmluva o ochran lidských práv a dstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací

5 biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicín) však konkrétní práva osobám erpajícím zdravotní péi jednoznan zakládá, a je proto aplikovatelná pímo. V praxi, zejména pi kontaktu se správními orgány, se lze nkdy setkat s tím, že píslušní pracovníci mají tendenci aplikovat pednostn pedpisy nižší právní síly i dokonce pokyny bez právní závaznosti, které byly vydány jejich institucí, by by byly v rozporu s právním pedpisem vyšší síly (zákon, Listina). Takovému postupu je teba se bránit. III. Základní výkladová pravidla Nkdy se mžeme setkat s tím, že si právní pedpisy zdánliv odporují. V takovém pípad je možné pomocí výkladových pravidel dovodit, který z pedpis má v konkrétním pípad pednost. Jedno z pravidel již bylo popsáno jde-li o pedpisy rzné právní síly, platí pedpis vyšší právní síly. Mezi pedpisy stejné právní síly platí pravidlo, že pedpis pozdjší ruší pedpis díve vydaný. Pokud zákonodárce provádí novelizace, ml by zásadn vždy výslovn uvést, které z díve vydaných pedpis nebo jejich ástí se po nabytí úinnosti nového pedpisu ruší; ne vždy se však tohoto cíle podaí dosáhnout. Dalším dležitým pravidlem je, že zvláštní právní pedpis (nebo zvláštní pravidlo) má pednost ped právním pedpisem nebo pravidlem obecným. Píkladem mže být právní úprava informovaného souhlasu v Úmluv o lidských právech a biomedicín. lánek 5 stanoví jako obecné pravidlo, že lékaský zákrok není možno provést bez souhlasu pacienta. Co se však stane, pokud je pacient napíklad pivezen v bezvdomí po autonehod, souhlas nemže dát, a pesto je operován? lánek 8 Úmluvy stanoví, že ve speciálních pípadech, kdy není možné souhlas pacienta získat a uvažovaný zákrok je nutný a nezbytný pro záchranu života i zdraví pacienta, je možno postupovat i bez souhlasu. lánek 8 tedy není v rozporu s lánkem 5, nýbrž pro urité pesn definované okolnosti z nj stanoví výjimku. Obdobn se postupuje, pokud je výjimka stanovena v jiném pedpise než obecné pravidlo; jako píklad je možno uvést obecnou povinnost mlenlivosti zdravotníka stanovenou v 55 zákona o péi o zdraví lidu a výjimku v 168 trestního zákona pikazující zdravotníkovi navzdory povinnosti mlenlivosti oznámit spáchání zvlášt závažných trestných in. IV. Vybrané právní pedpisy Mezi nejvýznamnjší právní dokumenty vztahující se na oblast zdravotnictví patí následující pedpisy: Ústavní zákony a mezinárodní dokumenty - Listina základních práv a svobod,. 2/1993 Sb. - Úmluva o ochran lidských práv a svobod,. 209/1992 Sb.

6 - Úmluva o ochran lidských práv a dstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicín),. 96/2001 Sb.m.s. - Evropská sociální charta,. 14/2000 Sb. Zákony specifické pro oblast zdravotnictví - Zákon. 20/1966 Sb., o péi o zdraví lidu, ve znní pozdjších pedpis - Zákon. 48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní, ve znní pozdjších pedpis - Zákon. 160/1992 Sb., o zdravotní péi v nestátních zdravotnických zaízeních, ve znní pozdjších pedpis - Zákon. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zpsobilosti a specializované zpsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékae, zubního lékae a farmaceuta, ve znní pozdjších pedpis - Zákon. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zpsobilosti k výkonu nelékaských zdravotnických povolání a k výkonu innosti související s poskytováním zdravotní pée, ve znní pozdjších pedpis - Zákon. 220/1991 Sb., o eské lékaské komoe, eské stomatologické komoe a eské lékárnické komoe, ve znní pozdjších pedpis - Zákon. 285/2002 Sb., o darování odbrech a transplantacích tkání a orgán (transplantaní zákon), ve znní pozdjších pedpis - Zákon. 66/1986 Sb., o umlém perušení thotenství, ve znní pozdjších pedpis - Zákon. 79/1997 Sb., o léivech, ve znní pozdjších pedpis - Zákon. 123/2000 Sb., o zdravotních prostedcích, ve znní pozdjších pedpis - Zákon. 258/2000 Sb., o ochran veejného zdraví, ve znní pozdjších pedpis - Zákon. 379/2005 Sb., o opateních k ochran ped škodami psobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o zmn souvisejících zákon, ve znní pozdjších pedpis - Zákon. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových bukách a souvisejících innostech a o zmn nkterých souvisejících zákon Obecné zákonné pedpisy - Zákon. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj, ve znní pozdjších pedpis - Trestní zákon,. 140/1961 Sb., ve znní pozdjších pedpis - Zákon. 141/1961 Sb., o trestním ízení soudním (trestní ád), ve znní pozdjších pedpis - Zákon. 200/1990 Sb., o pestupcích, ve znní pozdjších pedpis - Obanský soudní ád,. 99/1963 Sb., ve znní pozdjších pedpis - Obanský zákoník,. 40/1964 Sb., ve znní pozdjších pedpis - Zákoník práce,. 262/2006 Sb., ve znní pozdjších pedpis

7 Vybrané podzákonné pedpisy - Vyhláška. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znní pozdjších pedpis - Vyhláška. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon o umlém perušení thotenství, ve znní pozdjších pedpis - Vyhláška. 31/1993 Sb., o posuzování doasné pracovní neschopnosti pro úely sociálního zabezpeení, ve znní pozdjších pedpis - Vyhláška. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné služb, ve znní pozdjších pedpis - Vyhláška. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znní pozdjších pedpis - Vyhláška. 49/1993 Sb., o technických a vcných požadavcích na vybavení zdravotnického zaízení, ve znní pozdjších pedpis - Vyhláška. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a asové rozmezí preventivních prohlídek, ve znní pozdjších pedpis - Vyhláška. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léebné pípravky pln hrazené z veejného zdravotního pojištní a výše úhrad jednotlivých léivých látek, ve znní pozdjších pedpis - Vyhláška. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikaní seznam pro lázeskou péi o dosplé, dti a dorost, ve znní pozdjších pedpis - Vyhláška. 59/1997 Sb., kterou se stanoví indikaní seznam pro zdravotní péi v odborných dtských léebnách, ve znní pozdjších pedpis - Vyhláška. 60/1997 Sb., kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární pée, asové rozmezí dispenzárních prohlídek a oznaení specializace dispenzarizujícího lékae, ve znní pozdjších pedpis - Vyhláška. 134/1998 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkon s bodovými hodnotami, ve znní pozdjších pedpis - Vyhláška. 457/2000 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, ve znní pozdjších pedpis - Vyhláška. 440/2001 Sb., o odškodnní bolesti a ztížení spoleenského uplatnní, ve znní pozdjších pedpis - Vyhláška. 196/2005 Sb., kterou se upravují podmínky pedcházení vzniku a šíení infekních onemocnní a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zaízení a ústavy sociální pée, ve znní pozdjších pedpis V. Druhy právní odpovdnosti Trestní odpovdnost se u nás vztahuje pouze na fyzické osoby (nap. lékae, sestry), nikoliv však na osoby právnické (nap. nemocnice). Základním právním zdrojem je trestní zákon. Mezi nejvýznamnjší trestné iny pro oblast zdravotnictví patí: a) neposkytnutí pomoci ( 207),

8 b) ublížení na zdraví ( 221 a násl.), c) neoprávnné nakládání s osobními údaji ( 178). Zdravotníci by též mli dobe znát ustanovení 167 o nepekažení trestného inu a 168 o neoznámení trestného inu, nebo se jedná o dležité výjimky z povinné mlenlivosti. Trestným inem je pouze pro spolenost nebezpený in; in, jehož stupe nebezpenosti pro spolenost je nepatrný, není trestným inem, i když jinak vykazuje znaky trestného inu, obvykle pjde o pestupek podle zákona o pestupcích. Pokud se tedy objeví v médiích napíklad zpráva, že pozstalí podali trestní oznámení na nemocnici nebo na urité oddlení nemocnice, jde z hlediska právního o nesmysl. Trestn odpovdný mže být jedin konkrétní léka, sestra nebo jiný pracovník nemocnice, nikdy ne kolektiv i instituce. Obanskoprávní odpovdností je jednak: a) odpovdnost za škodu ( 420 a násl.), b) odpovdnost za zásah do ochrany osobnosti ( 11 a násl.). Právní úprava se nalézá v obanském zákoníku. Obanskoprávn odpovdné mohou být právnické i fyzické osoby. Zejména pro lékae, kteí jsou zamstnanci, je dležité, že na rozdíl od trestnprávní odpovdnosti za škodu v obanskoprávní sfée bude odpovídat jejich zamstnavatel (nap. nemocnice). Zamstnanec odpovídá zamstnavateli pouze podle pracovnprávních pedpis, a to maximáln do výše 4,5 násobku prmrné msíní mzdy. V nkterých pípadech mže být zdravotnické zaízení soudem uznáno odpovdným za škodu a mže mu být uložena povinnost tuto škodu pacientovi nebo pozstalým nahradit, aniž by škodu zavinil nkterý konkrétní zamstnanec. V pípadech tzv. objektivní odpovdnosti, napíklad dojde-li neoekávanou vadou pístroje k popálení pacienta, nebo dojde-li k poškození pacienta chybou v provozní innosti zdravotnického zaízení, se zavinní nezkoumá. Mže tedy nastat situace, že zdravotnické zaízení platí odškodné, avšak žádného konkrétního zdravotníka není možno postihnout trestn ani jinak. Lékai jsou povinn leny eské lékaské komory, v pípad porušení lékaské etiky se mohou setkat s disciplinární odpovdností. Ta se ídí zákonem. 220/1991 Sb. o komorách a postihuje vždy konkrétního lékae lena komory; takto není možno postihnout nelena komory, tedy nap. zdravotní sestru. Povinnosti léka, pi jejichž porušení mohou být kárn postiženi, jsou stanoveny v Etickém kodexu eské lékaské komory.

9 Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci Vaším úkolem je odpovdt na následující otázky: 1. Listina základních práv a svobod stanoví v lánku 31 následující principy organizace eského zdravotnictví: a) princip veejného pojištní, bezplatnosti a vymezení podmínek nároku na péi zákonem, b) princip ízené pée, veejného pojištní a spoluúasti pacient, c) princip rovné hospodáské soutže, individuálního pojištní a prhledných vlastnických vztah. 2. Pokud je právo pacienta popsáno v Úmluv o lidských právech a biomedicín, avšak žádný eský zákon ani vyhláška nestanoví bližší podrobnosti: a) pacient se takového práva nemže u eských soud domáhat, protože mezinárodní úmluvy stanoví pouze základní, všeobecné principy, vymahatelné jen na základ provádcího pedpisu, b) pacient se takového práva nemže u eských soud domáhat, protože Úmluva o lidských právech a biomedicín není souástí vnitrostátního, ale mezinárodního práva, c) pacient se takového práva mže úspšn domoci, protože vyhlášené a ratifikované mezinárodní úmluvy jsou souástí právního ádu a jsou použitelné pímo. 3. Je-li vyhlášená mezinárodní úmluva, napíklad Úmluva o lidských právech a biomedicín, v rozporu se zákonem ádn schváleným Parlamentem: a) postupuje se podle znní zákona, b) postupuje se podle znní mezinárodní úmluvy, c) situace musí být pedložena Evropskému soudu pro lidská práva, aby posoudil, který z pedpis se použije. 4. Mjme následující hypotetický píklad: Ministerstvo zdravotnictví vydalo ve spolupráci s píslušnou odbornou spoleností metodický pokyn, podle kterého je v rámci prevence onemocnní X teba provést u každého pacienta pi pijetí k hospitalizaci vyšetení Y, pln hrazené pojišovnou, piemž opomenutí takového postupu je pro pacienta nebezpené a tedy non lege artis. Zákon stanoví pouze obecnou povinnost postupovat v souladu s profesními povinnostmi a standardy. Do zdravotnického zaízení je pijat pacient Z, dosplý a

10 bez duševní poruchy, který tvrdí, že dle víry, kterou vyznává, provádní vyšetení Y uráží nesmrtelné bohy a vehementn se mu brání. Jak má léka postupovat? a) dodržet metodický pokyn, pouit pacienta o nutnosti provedení vyšetení Y a provést je pípadn i proti vli pacienta, b) odmítnout pacienta hospitalizovat nebo mu poskytovat jakoukoliv péi, pokud dobrovoln nepodstoupí vyšetení Y, c) pacienta pouit o dležitosti vyšetení Y, jeho rizicích a rizicích jeho nepodstoupení; pokud pacient vyšetení nadále odmítá, nechat mu podepsat negativní revers, vyšetení Y neprovést a dále mu poskytovat pouze tu potebnou péi, kterou pacient v reversu neodmítl. 5. Pacient, který utrpl hrub nedbalým postupem ošetujícího lékae-internisty škodu na zdraví, mže s úspchem podat trestní oznámení nebo stížnost k lékaské komoe: a) na tohoto lékae, na interní oddlení dané nemocnice nebo na nemocnici jako celek, b) pouze na nemocnici, která odpovídá za jednání svých pracovník, c) pouze na tohoto lékae, který trestnprávn a disciplinárn odpovídá sám.

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby 53 (1) Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 1 z 108 Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Úplné znní zákona.

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

Direktor na Direkcia Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencia za prichodite,

Direktor na Direkcia Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencia za prichodite, Downloaded via the EU tax law app / web ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu) 13.?ervna 2013(*) Spole?ný systém dan? z p?idané hodnoty Sm?rnice 2006/112/ES?lánek 9 odstavec 1 Pojem,osoba povinná k dani

Více

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Struktura informací, zveejovaných o povinném subjektu zpsobem, umožujícím dálkový pístup podle vyhlášky.442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006 1.

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

M S T S K Ý Ú A D. Stavební úad

M S T S K Ý Ú A D. Stavební úad M S T S K Ý Ú A D Stavební úad Sídlo: Svatovítské námstí 105, 463 52 Osená Telefon: +420 485 164 814 Fax: +420 485 179 208 E-mail: stavebniurad.osecna@volny.cz Web: http://osecna.info Na doruenku Dle rozdlovníku

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA Diplomová práce Lidské zdroje Bc. Milada ezáová Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Brno 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 16 9. funkční období 16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AIKEN s. r. o. se sídlem Jakubská 3, 284 01 Kutná Hora identifikační číslo: 24698440 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.cz: Provozovatelem obchodu je: Obchodní společnost: ARBOTEQ s.r.o.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 10/2009-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Bohuslava

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jan Skopka - Rybářské potřeby Praha 4 - Podolí se sídlem Čenětická 4/2133, 14900 Praha 11 provozovna Rybářské potřeby Praha 4, Podolská 158/33, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

1. Pojem ochranná známka

1. Pojem ochranná známka www.profit.cz 11.07.2005 Mgr. Jana Bartošová, LL.M., JUDr. David Štros Ochranné známky hrají v dnešním podnikatelském prostedí stále dležitjší úlohu. Následující text pináší shrnutí souasné právní úpravy.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SK RASEKO MORAVA s.r.o. se sídlem Městečko 9, Rajhrad 66461 identifikační číslo: 02441705 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Aps 10/2012 20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

1. Základní informace organizace

1. Základní informace organizace Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb KOMUNITNÍ CENTRUM Tyršova 678/21, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady Směrnice č.2/2014 Veřejný závazek - Komunitní centrum Sociální rehabilitace 1. Základní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 27. kvìtna 2002 Cena 69,- Kè OBSAH 3. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. èervence

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Robert Lazna AB Parket se sídlem Soběslavská 9, Praha 3, 130 00 identifikační číslo: 15282899 pro prodej zboží prostřednictvím obchodu umístěného na internetové adrese

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti E.M.A. Europe, s.r.o. se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 273 98 307 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Obchodní podmínky. konference Restart myšlení

Obchodní podmínky. konference Restart myšlení Obchodní podmínky konference Restart myšlení 1. Preambule 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti organizátora akce, který je prodávajícím a objednatele vstupenky na akci, který je kupujícím.

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ Olomouc, epínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST STAVBA: ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29 6. Bytové domy I. 6.1 Charakteristika, výhody, nevýhody 6.2 Odstupové vzdálenosti a tídní BD 6.3 Funkní lenní a prostory bytového domu vstupní prostory domovní komunikace domovní vybavení venkovní doplkové

Více

Sociální rehabilitace Veřejný závazek

Sociální rehabilitace Veřejný závazek Sociální rehabilitace Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú.. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti PIROS Czech s.r.o. se sídlem Mařanova 310, 463 12 Liberec identifikační číslo: 28752074 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová

Více

Informace o naší organizaci

Informace o naší organizaci Informace o naší organizaci Dne 15. 5. 2003 byla podle 35a odst. 1, 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s 24 a násl. zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s421/2012/vz-18044/2012/511/mgr V Brně dne 8. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s421/2012/vz-18044/2012/511/mgr V Brně dne 8. října 2012 *UOHSX004IWZ9* UOHSX004IWZ9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s421/2012/vz-18044/2012/511/mgr V Brně dne 8. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. Pedstavenstvo akciové spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s., se sídlem Plze, Vejprnická. 56, PS 318 00, IO: 453 53 409, zapsané v

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Úřední osoby a jejich trestní odpovědnost. Konference personalistů Brno dne 23. 9. 2015

Úřední osoby a jejich trestní odpovědnost. Konference personalistů Brno dne 23. 9. 2015 Úřední osoby a jejich trestní odpovědnost Konference personalistů Brno dne 23. 9. 2015 I. Vymezení pojmu úřední osoba v trestním právu Základy trestněprávní úpravy: trestní zákoník (z.č. 40/2009 Sb., ve

Více

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 706634/14 íslo žádosti: 0114 241 301 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

1) Vstup uživatele do služby:

1) Vstup uživatele do služby: NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno, IČO: 44990260 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 70 sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 70 JI 525 Adapta Jihlava FORMULÁŘ A: Popis realizace

Více

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Nářadí Slavkov, s.r.o. se sídlem Slavkov u Brna, Zborovská 26, PSČ 694 01 identifikační číslo: 262 59 479 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY občanského sdružení Otevíráme, o.s. se sídlem Dobrovského 1483/31, 17000 Praha 7 IČ: 227 35 291 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.sciencecafe.cz

Více

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby 40 Pečovatelská služba Poskytovatel: Nová Belaria, o.s. Žimrovická 663 747 41 Hradec nad Moravicí Kontakt: Statutární zástupci: Dagmar Bielská předseda sdružení

Více

Spolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Spolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí Spolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí V pátek, dne 17.10.2014, se konal v kavárně Café Práh v Brně, odborný seminář pro zástupce škol a školských zařízení, působících v rámci města Brna

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

SMLOUVA O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI Smlouva o patentové spolupráci (PCT*) SMLOUVA O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI pøijatá ve Washingtonu dne 19. èervna 1970, zmìnìná dne 28. záøí 1979, dne 3. února 1984 a dne 3. øíjna 2001 (sdìl. fed. min. zahr.

Více

V textu jsou barevn odlišeny metodické vsuvky barevn. Mly by studenta pi vypracovávání práce nasmrovat.

V textu jsou barevn odlišeny metodické vsuvky barevn. Mly by studenta pi vypracovávání práce nasmrovat. Státní dchod za souasných legislativních podmínek Vzorová semestrální práce s metodickými pokyny pro úely pedmtu KIV/MAF Tento dokument byl vypracován v rámci projektu financovaného z fondu rozvoje vysokých

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Ing. Milana Bobka, se sídlem 63500 Brno - Bystrc, Rerychova 1075/6, IČ: 134 20 496, zapsaného

Více

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Tereza Hynková se sídlem Sedlec 60, Mšeno 277 35 identifikační číslo: 87796155 nejsem plátce DPH pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřená podle ustanovení 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osoba v evidenci:. (dále jen pěstoun

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on line obchodu umístěného na internetové

Více

Knihovní řád. Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5

Knihovní řád. Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5 Knihovní řád Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5 Praha 2015 V souladu se zřizovací listinou hlavního města Prahy, usnesením č. 26/11 ze dne 31.3. 2005 a

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803 OBCHODNÍ PODMÍNKY provozovatele: Marie Pouchlá Podpěrova 518/6 Brno 62100 identifikační číslo: 68652518 zapsané v registru Živnostenského úřadu města Brna pod č. j. 370203-7813-00 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 184/2007-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky") společnosti Petr Vodička, se sídlem Březová 14, 696 18 Lužice, identifikační číslo: 69719951, podnikatele (dále jen prodávající")

Více

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah 1 Koncová zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb logistika KZ Dodání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další

Více

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Pozitiva a negativa př í padne ho zř í zení řozhodč í komise Š ŠČ R

Pozitiva a negativa př í padne ho zř í zení řozhodč í komise Š ŠČ R Zpracoval Jaroslav Benák Pozitiva a negativa př í padne ho zř í zení řozhodč í komise Š ŠČ R Úkol z Konference ŠSČR Konference ŠSČR konaná ve dnech 28. 2. 1. 3. 2014 v Havlíčkově Brodě uložila Výkonnému

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9a Při jednání s klientem

Více

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC)

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC) 3. Výdaje veřejných rozpočtů 3.1. Výdaje veřejných rozpočtů podle druhu péče (ICHA-HC) Veřejné rozpočty fungují jako doplňkový zdroj financování zdravotnické péče a nejinak tomu bylo i v roce 2004. Jejich

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Kárný řád

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Kárný řád Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna: 15. dubna 2005 Změna: 11. června 2010 Změna: 23. května 2013 Kárný řád Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora

Více

Jaké máte povinnosti vůči hasičům

Jaké máte povinnosti vůči hasičům Jaké máte povinnosti vůči hasičům Neznalost zákona neomlouvá. Jako občan máte vůči hasičům určité povinnosti. Hasičský záchranný sbor LK ve spolupráci s Policií ČR Krajské ředitelství Libereckého kraje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Dne 1. ledna 2011 nabývá účinnosti nové nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto nařízení nahrazuje

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101 Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: SMS na Internetu Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: SMS na Internetu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 62/2010-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 2 Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Libšicích VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Základní údaje Název Používaná zkratka : Škola obnovy venkova, o.p.s. : ŠOV Právní forma : Obecn prospšná spolenost Sídlo

Více

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče CQS - CZECH ASSOCIATION FOR QUALITY CERTIFICATION SECRETARIAT: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305 tel.: +420 286 019 533, +420 286 019 534 e-mail: jolsanska@cqs.cz, vfiliac@ezu.cz

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 JAK ŽÁDAT O NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE, POŘIZOVÁNÍ JEJÍCH VÝPISŮ NEBO KOPIÍ Vážená paní, vážený pane,

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST

Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANK Husova 4, eské Budjovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMNA. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST Únor 2016

Více

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení 1 Klientský portál WEB-UDS Plánovaný rozvoj systému UDS, který se oproti pvodnímu vnitropodnikovému systému i24reus vrací k využití standardní aplikaní úrovn, nyní zaazuje další stupe sdílení dat pes webové

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 o odm nách advokát a náhradách advokát za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve zn ní vyhlášky. 235/1997 Sb., vyhlášky.

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

o užívání služby elektronického dodávání dokumentů a dalších služeb kooperačního systému e-pk uzavřená mezi

o užívání služby elektronického dodávání dokumentů a dalších služeb kooperačního systému e-pk uzavřená mezi Smlouva č. NPMK/... / o užívání služby elektronického dodávání dokumentů a dalších služeb kooperačního systému e-pk uzavřená mezi Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, státní příspěvkovou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELIN- Ing. Michal Lasák Šilheřovická 33 747 14 Markvartovice IČ:74765299 CZ8211165413 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.trend-moda.cz

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Verze č. 3 ze dne 7. 6. 2016. Marketingová soutěž OLYMPIA OLOMOUC

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Verze č. 3 ze dne 7. 6. 2016. Marketingová soutěž OLYMPIA OLOMOUC ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Verze č. 3 ze dne 7. 6. 2016 Marketingová soutěž OLYMPIA OLOMOUC Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové soutěže. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který

Více

Pravidla pro rozhodčí řízení (dále jen Pravidla )

Pravidla pro rozhodčí řízení (dále jen Pravidla ) (dále jen Pravidla ) Čl. 1 Základní ustanovení 1. Pokud vznikne majetkový spor mezi stranami, tedy mezi Zhotovitelem a Objednatelem (dále jen strany ), může tento spor v souladu se zákonem č. 216/1994

Více

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. advokát zapsaný u ČAK pod ev. c. 3835 Revoluční 24 110 00 Praha 1 Česká republika

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. advokát zapsaný u ČAK pod ev. c. 3835 Revoluční 24 110 00 Praha 1 Česká republika doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. advokát zapsaný u ČAK pod ev. c. 3835 Revoluční 24 110 00 Praha 1 Česká republika Tel: 00420/224: ;i 77 43 00420/224 : II 47 80 Fax: 00420/224: II 40 54 USTAVNÍ SOUD CR

Více

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci /01. Identifikační kód PDY 00001 02. Kód životní situace SC00001 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Od 01.01.2012 se vyrábějí

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, 377 22 Jindichv Hradec II j. OŽP 7839/15/199-IN v J.Hradci 11.2.2015 spis: OŽP 114/2015 e-mail: i.novakova@jh.cz, tel: 384 351 286

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.intrea.cz

Více