2 ZJIŠTĚNÍ GENDEROVÉHO AUDITU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 ZJIŠTĚNÍ GENDEROVÉHO AUDITU"

Transkript

1 2 ZJIŠTĚNÍ GENDEROVÉHO AUDITU 2.1 GENDEROVĚ KOREKTNÍ INZERCE VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST V České republice se často v inzerci volných pracovních míst užívá genderově nekorektního jazyka. A to buď explicitně, kdy je výslovně uvedeno preferované pohlaví kandidáta či kandidátky, nebo implicitně, kdy je použito generického maskulina či feminina. Taková praxe však nejenom, že porušuje pravidla rovného přístupu k zaměstnání (Zákon o zaměstnanosti, č. 435/2004 Sb., Antidiskriminační zákon, č. 198/2009 Sb.), ale může mít také negativní dopad na samotný náborový proces. Například inzerát Přijmeme produktovou manažerku nemá potenciál oslovit mnoho mužských uchazečů. Analogicky, inzerát typu Přijmeme produktového manažera nemusí oslovit všechny ženy a mnohé nebudou na pracovní nabídku reagovat. Užití genderově nekorektního jazyka v náborové inzerci tak může vést ke zbytečnému plýtvání potenciálními lidskými zdroji. Přestože česká judikatura prozatím neoplývá přílišnou genderovou citlivostí, Veřejný ochránce práv již označil následující inzerát za diskriminující, a to ve smyslu výše zmíněných právních norem: Komentář [PP3]: Proč je tu jednotné číslo, když se díváte na používání jazyka? Pod indikátorem se myslí např. procento genderově korektních tvarů slov a podobně. Také, ve skutečnosti zde není popisován indikátor, ale vysvětlována relevance zkoumané oblasti. Vysvětlování indikátorů, podle kterých je hodnocena, by muselo vypadat jinak. Zákon 435/2004 v logických případech umožňuje výjimku, ale pouze tehdy, pokud je ženské či mužské pohlaví uchazečů podstatným, rozhodujícím a nezbytným předpokladem pro výkon povolání. Výjimku lze aplikovat pouze ve výjimečných případech, typicky v oblasti uměleckých povolání (herec/herečka). Například ze zaměstnání, která jsou spojena s vyšší fyzickou náročností, není možné předem vyloučit všechny ženy. Naplnění požadavku fyzické síly je nutné posuzovat u uchazečů i uchazeček o zaměstnání individuálně. Jako první jsme hodnotili způsob zveřejňování inzerce. Městský úřad ve Slaném je orgánem místní samosprávy a jako takový by měl zcela bez výjimek dodržovat platnou legislativu. Pro potřeby šetření byl z webových stránek MěÚ získán inzerát na aktuální pozici na ředitele/ředitelku knihovny. Tento inzerát zcela následuje antidiskriminační legislativu ČR a pozici uvádí v obou rodech mužském i ženském. Tato praxe není v ČR stále obvyklá, a proto hodnotím velmi kladně vypsání inzerátu v genderově korektním jazyce.

2 Citace https://www.google.com/url?q=http://www.meuslany.cz/cs/urady-skolstvi-zdravotnictvi/skolstvi/kontaktyskol/&sa=u&ei=xscwubmxiq6f7abv1ihqbq&ved=0cbeqfjae&client=internal-uds-cse&usg=afqjcnec-evxjrw2oxf3a5ewadshptjcba Doporučení Do metodiky Personální minimum pro vedoucí zaměstnance MěÚ Slaný doporučuji v kapitole 1.5. Místa zveřejnění volného pracovního místa uvést poznámku o nutnosti uvádět pozice v genderově korektním jazyce. 2.2 VÝBĚR A PŘIJÍMÁNÍ PRACOVNÍCH SIL Proces výběru a přijímání pracovních sil je důležitým mechanismem, který významně ovlivňuje personální složení firmy. Pro firmu je pravděpodobně nejdůležitější, aby přijímala co nejkvalitnější zaměstnance za daných podmínek. Dalším hlediskem může být důraz na diverzitu týmu jako dlouhodobou komparativní výhodu. Z hlediska genderové rovnosti je důležité, aby proces výběru a přijímání nesnižoval šance potenciálních zájemců a zájemkyň, a aby je nepoškozoval na jejich právech. Proto by měl být náborový proces nastaven tak, aby zamezil výskytu nevhodných a diskriminujících praktik, které by mohly zapříčinit nerovný přístup žen a mužů na pracovní pozice. Komentář [PP4]: Opět, popisujete nějaký process a v rámci něho se dá sledovat celá řada indikátorů: kvalita přijímaných zaměstnanců, diverzita týmu, transparentnost výběru, složení přijímací komise atd. Už to nebudu psát, ale je to relevnatní ve všech oblastech. Komentář [PP5]: Tady i jinde se píše o firmě, ale jde přeci o úřad? Opakuje se to v celém dokumentu, protože to asi je převzaté z nějakého jiného auditu a needitované.

3 Výběr a přijímání pracovníků a pracovnic by měl být transparentní a dobře zdokumentovaný, včetně evidování důvodů pro přijetí či nepřijetí specifického uchazeče či uchazečky. Dokumentace by měla být archivována. Výběrová kritéria by měla být formulována genderově korektním jazykem, a to i při využití služeb personální agentury. Přijímacího pohovoru by se měli účastnit minimálně dva lidé, ideálně muž a žena, aby se snížila možnost osobní předpojatosti. Pracovníci a pracovnice zodpovědní za nábor by měli být proškolení v problematice genderové ne/rovnosti. Pro potřeby šetření byla poskytnuta metodika Personální minimum pro vedoucí zaměstnance MěÚ Slaný (dále jako Personální minimum ) tato metodika zcela srozumitelně a jasně popisuje, jak má proces náboru a výběru zaměstnanců a zaměstnankyň vypadat, jak se má postupovat, kdo je kompetentní za výběr a ostatní náležitosti procesu výběrového řízení. Metodika je doplněna metodikou Kompetenční model, která doplňuje oblasti obsahu výběrového řízení. Během šetření v rámci fokusních skupin bylo zjištěno, že se podle zpracovaných metodik nepostupuje. Při ověřování během individuálních rozhovorů tento fakt byl vysvětlen tím, že metodiky budou zaváděny do praxe v roce 2013 a vše je v přípravě. Co považuji za důležité je fakt, že nikdo z oslovených nepotvrdil, že by se cítil během výběrového řízení diskriminován, ačkoliv výběr probíhal v období, kdy směrnice nebyly zavedeny. Zaměstnaní napříč organizací potvrzují, že výběr probíhal vždy korektně a je překvapivé, že si všichni pamatují, jak výběrové řízení probíhalo. Komentář [PP6]: Kdy byly vypracovány? Pokud v roce 2012, tento argument obstojí, pokud ne, pak je asi problematický. Komentář [PP7]: Jak mohli/y být diskriminováni při přijímacím řízení, když byli přijati? To by asi mohli zodpovědět pouze ti, kdo nebyli přijati. Velmi pozitivní je, že zaměstnaní vnímají nediskriminaci i z důvodu pohlaví, kdy několik matek potvrdilo, že se na pozici hlásily v době těsně po rodičovské dovolené, kdy je ostatní zaměstnavatelé odmítaly, kdežto na úřadě nebylo jejich překážkou. Na cílený dotaz, zda byly dotazovány na svůj rodinný stav, všechny dotčené odpověděli, že nikoliv, že ony samy požadovaly flexibilitu práce právě kvůli svému rodičovství. Na druhou stranu, a toto zjištění je nad rámec auditu, skupina pracovníků/pracovnic, kteří byli převedeni v rámci reorganizace veřejné správy při zániku okresních úřadů, tento přesun vnímali a vnímají jako nedobrovolný. Jejich pocit se může, ale nemusí, promítat do loajality k současnému

4 zaměstnavateli. Toto šetření na zjištění nenašlo odpověď a je proto nutné jej brát pouze jako informaci nad rámec zjišťování. Co hodnotím jako velmi pozitivní je existence metodiky Metodika adaptace nových zaměstnanců. Adaptační program je velmi důležitý a často velmi problematický. Zde je jasně a srozumitelně popsán v citované metodice. To, jak je adaptační program používán a zda pomohl vedoucím zaměstnancům/zaměstnankyním nebylo možné ověřit, program je zaveden velmi krátce. Komentář [PP8]: To záleží na tom, jak je stará. Pokud je tu již vice než rok a nebyla použita, pak je to prázdné gesto. Komentář [PP9]: Co to je? Dosud to nebylo zmíněno, ani vysvětleno. Komentář [PP10]: Od kdy? Doporučení Zvážit doplnění příslušných metodik o doporučení na sestavení komise, která by měla být minimálně tříčlenná se zastoupením muž, žena, osoba 55+ a to z toho důvodu aby každý kandidát, kandidátka měl/měla svého advokáta. Doporučení dávám pouze ke zvážení, protože proces byl identifikován jako nediskriminační. Zvážit zavedení genderových statistik, které by sledovaly, na které pozice se hlásí ženy a muži. 2.3 PROPOUŠTĚNÍ A ODCHOD ZAMĚSTNANÝCH Propouštění a odchod zaměstnanců a zaměstnankyň by mělo být prováděno na základě jasně stanovených kritérií. Z hlediska genderové rovnosti musí být zajištěno, aby se pohlaví zaměstnance či zaměstnankyně nestalo důvodem rozvázání pracovního poměru. Také je určitě vhodné udržet korektní vztahy se zaměstnanými i po rozvázání pracovního poměru. Firma by také měla být schopna reflektovat, když zaměstnaný ukončí pracovní poměr, protože chod ve společnosti nevyhovuje jejím specifickým potřebám, nebo se ve společnosti prostě necítí dobře. Takový odchod, který může být způsoben systematickým znevýhodňováním, je pro firmu ztrátou. Ještě horší však může být, pokud se vedení firmy o důvodech této ztráty nic nedozví, protože podobná situace se může zbytečně opakovat. Pro výše zmíněné důvody je proto v zájmu firmy zjišťovat co nejúplnější informaci o důvodech odchodu, a tuto informaci zachovat pro pozdější porovnání či analýzu. Samostatnou kapitolou pak je příprava na teoretickou možnost hromadného propouštění, pro kterou by firma měla mít připravenu genderově korektní strategii.

5 V průběhu auditu jsme nezaznamenali známky genderově nekorektního propouštění. Nikdo nezmínil, že by důvodem pro rozvázání pracovního poměru bylo pohlaví propuštěného nebo propuštěné. Zjištění ohledně propouštění, která byla vnímána negativně, se vztahují do minulosti, kdy došlo k reorganizaci. Komentář [PP11]: Dělaly se rozhovory s propuštěnými? Ti jsou asi jediná relevantní skupina, která by to mohla zodpovědět. V šetření na otázku: Myslíte si, že MěÚ uplatňuje nediskriminační propouštění zaměstnanců (zejména v období výraznějšího snižování stavu)? odpovědělo 90 % dotázaných, kladně, tedy ANO. U záporných odpovědí ve vysvětlení postoje byl uveden jediný komentář: Měli by se propouštět "neschopní" pracovníci a ne perspektivní.. Na fokusních skupinách ovšem zaznělo, že propouštěni byli pracovníci a pracovnice ze skupiny 55+ a to z důvodů že byla hrubě porušena pracovní kázeň. Při konfrontaci s vedoucími pracovníky a a pracovnicemi se toto tvrzení nepotvrdilo. Při ověřování, jak historicky probíhal výběr těch, kteří musí být propuštěni, na druhé straně bylo uváděno, že výběr proběhl na základě pracovního výkonu nebo vzájemné dohody. V rozhovorech bylo také identifikováno, že u perspektivních zaměstnanců a zaměstnankyň se nadřízení pokoušeli najít způsob, jak vyhovět požadavky na snížení pracovních pozic a při tom schopné lidi nepropustit a to tak, že se snažili přesunout lidi do jiných odborů. Tato praxe byla potvrzena i na fokusních skupinách zaměstnanců/zaměstnankyň, které nejsou ve vedoucí pozici. Dá se pro to usuzovat, že propouštění, které není časté, probíhá maximálně korektně. 2.4 ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ NA PRACOVNÍCH POZICÍCH Dívky a chlapci jsou od dětství směřováni rodinou, vzdělávacími institucemi a působením společnosti k volbě povolání, které jakoby reflektovalo přirozenost jejich pohlaví. Proto se například setkáme se situací, kdy bylo v České republice na základních školách zaměstnáno 84% učitelek a 16% učitelů 1. Objektivně však neexistuje žádná predispozice nebo vloha, která by měla ženám zaručit jejich větší úspěšnost na poli vzdělávání. Tuto segregaci pracovního trhu na základě pohlaví nazýváme horizontální genderovéou segregacíe:. Horizontální segregaci můžeme obecně definovat jako vysokou koncentraci mužů nebo žen v určitém sektoru trhu práce nebo v určitých povoláních. Za silně Komentář [PP12]: Snad máme aktuální data ve Statistické ročence školství? 1 Údaj z roku Zdroj:

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ. evropský sociální fond v ČR. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.

METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ. evropský sociální fond v ČR. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr. METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ evropský sociální fond v ČR PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ Obsah

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

METODIKA IMPLEMENTACE ROVNÉHO PŘÍSTUPU

METODIKA IMPLEMENTACE ROVNÉHO PŘÍSTUPU Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 METODIKA IMPLEMENTACE ROVNÉHO PŘÍSTUPU

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Ženy se zdravotním postižením v ČR

Ženy se zdravotním postižením v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Ženy se zdravotním postižením v ČR Sekundární komparativní analýza postavení žen se zdravotním postižením v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha, 9.

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Bakalářská práce Veronika Fojtíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra managementu Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA Rovné šance jako konkurenční výhoda Příručka pro personalisty a liniové manažery zodpovědné za řízení a rozvoj lidských zdrojů Tato publikace vychází v rámci projektu

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

ROVNÉ POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ NA TRHU PRÁCE Zpracovala JUDr. Barbara Havelková, LL.M.

ROVNÉ POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ NA TRHU PRÁCE Zpracovala JUDr. Barbara Havelková, LL.M. ROVNÉ POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ NA TRHU PRÁCE Zpracovala JUDr. Barbara Havelková, LL.M. I. Který zákon se uplatní na mou situaci?... 1 Ústavní pořádek... 1 Antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb., dále

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

DRAFT VERZE Z 19 ŘÍJNA 2012 PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE

DRAFT VERZE Z 19 ŘÍJNA 2012 PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE DRAFT VERZE Z 19 ŘÍJNA 2012 Tento dokument je považován za pracovní. Dokument bude upraven v návaznosti na komentáře sekretariátu Výboru Rady ministrů a veřejné diskuse. Dokument bude podroben korektuře.

Více

Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání

Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání Publikace byla vydána v rámci kampaně Ženská práva jsou lidská práva jako součást projektu Vzděláním k překonání genderových stereotypů a nerovností, který byl

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Pasivita, břemeno, nebo výzva? Role zřizovatele ZŠ při zajišťování rovného přístupu ke vzdělání INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Pasivita, břemeno, nebo výzva? Role zřizovatele ZŠ při zajišťování rovného přístupu ke vzdělání INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 2 3 Pasivita, břemeno, nebo výzva? INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 5 Editor: Jaroslav Šotola Na textu spolupracovali: Jan Černý Miloš Hrubý Daniel Hůle Petra Klingerová Vít Kučera Jan Musil Jan Němeček

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce Obsah Úvod 1. Teoretická část Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce Postavení žen na trhu práce z hlediska rovných příležitostí Genderové

Více

kolektiv autorů Texty k personálnímu řízení v neziskové organizaci

kolektiv autorů Texty k personálnímu řízení v neziskové organizaci kolektiv autorů Texty k personálnímu řízení v neziskové organizaci Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

Kvalitativní zpráva z projektu QALLL (český překlad úvodu, metodologie a závěru)

Kvalitativní zpráva z projektu QALLL (český překlad úvodu, metodologie a závěru) Zajišťování kvality v celoživotním vzdělávání se zvláštním zřetelem k odbornému vzdělávání a přípravě a vzdělávání dospělých Kvalitativní zpráva z projektu QALLL (český překlad úvodu, metodologie a závěru)

Více

Praktická příručka k zavádění práce z domova jako nástroje slaďování rodiny a práce

Praktická příručka k zavádění práce z domova jako nástroje slaďování rodiny a práce Praktická příručka k zavádění práce z domova jako nástroje slaďování rodiny a práce Projekt Rodina a práce šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, listopad 2013 Tato publikace vznikla v rámci

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY Pro Asociaci Public Relations Agentur připravila advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět veřejné

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů }

Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů } Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů } Vydání této publikace podpořila Nadace Open Society Fund Praha Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí

Více

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích Universita Karlova v Praze Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Název diplomové práce: Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 1. Přehled případu D. H. a ostatní proti České republice... 2 2. Statistické

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více