JAK EVROPSKÉ FINANČNÍ REFORMY IGNORUJÍ ROZVOJOVÉ ZEMĚ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK EVROPSKÉ FINANČNÍ REFORMY IGNORUJÍ ROZVOJOVÉ ZEMĚ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ"

Transkript

1 CHYBĚJÍCÍ ROZMĚR CHYBĚJÍCÍ ROZMĚR JAK EVROPSKÉ FINANČNÍ REFORMY IGNORUJÍ ROZVOJOVÉ ZEMĚ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Pražský institut pro globální politiku Glopolis Říjen 2011

2

3 OBSAH 1. ÚVOD A SHRNUTÍ BANKOVNÍ REFORMA: DOTČENÉ ROZVOJOVÉ ZEMĚ SE K NÍ NEMOHOU VYJÁDŘIT DOHLED NAD EVROPSKÝM BANKOVNÍM SEKTOREM: REFORMY IGNORUJÍ DOHLEDOVÉ ORGÁNY V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH KOLEGIUM BANKOVNÍHO DOHLEDU: NEEXISTUJE ZÁRUKA PŘÍSTUPU PRO ZÁSTUPCE DOHLEDOVÝCH ORGÁNŮ Z ROZVOJOVÝCH ZEMÍ EBA A SPORY MEZI DOHLEDOVÝMI ORGÁNY EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA (ESRB) NEMÁ ŽÁDNÉ VAZBY NA ROZVOJOVÉ ZEMĚ DOPORUČENÍ PRO ZLEPŠENÍ DOHLEDOVÝCH ORGÁNŮ EU NOVÁ BANKOVNÍ PRAVIDLA V EU BANKOVNÍ PRAVIDLA, KTERÁ JIŽ EU REVIDOVALA CRD 4: LEPŠÍ A VYŠŠÍ KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY PŘEHLÍŽENÝ VÝZNAM ÚVĚROVÝCH RATINGOVÝCH AGENTUR PRO ROZVOJOVÉ ZEMĚ SELHÁNÍ RATINGOVÝCH AGENTUR NEÚPLNÉ REFORMY RATINGOVÝCH AGENTUR DOPORUČENÍ, JAK SE VYPOŘÁDAT S NEDOSTATEČNÝMI RATINGOVÝMI AGENTURAMI FINANČNÍ TRHY: I NADÁLE VYSOCE RIZIKOVÉ TRHY DERIVÁTŮ: SPEKULACE POTRAVINAMI A MĚNAMI SPUŠTĚNÍ REGULAČNÍHO REŽIMU V EU DOPORUČENÍ PRO ZLEPŠENÍ EVROPSKÝCH ZÁKONŮ O KOMODITNÍCH DERIVÁTECH NOVÉ REGULACE HEDGEOVÝCH FONDŮ: MÁLO VÝHOD PRO ROZVOJOVÉ ZEMĚ? NOVÝ A OFICIÁLNÍ NÁVRH NA ZAVEDENÍ DANĚ Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ (FTT) V EU ROZVOJOVÉ ZEMĚ A OBČANÉ PROHRÁVAJÍ S DAŇOVÝMI RÁJI FINANČNÍ, MĚNOVÁ A EKONOMICKÁ SPRÁVA EU CHYBĚJÍCÍ REFORMA EVROPSKÉHO ROZHODOVACÍHO PROCESU EU, JEJÍ ČLENSKÉ STÁTY A MEZINÁRODNÍ FINANČNÍ A MĚNOVÝ ROZHODOVACÍ PROCES DOHODY O VOLNÉM OBCHODU V OBLASTI FINANČNÍCH SLUŽEB PODKOPÁVAJÍ FINANČNÍ REFORMY ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY PŘÍLOHA: GLOSÁŘ Jak evropské finanční reformy ignorují rozvojové země a udržitelný rozvoj 3

4 1. ÚVOD A SHRNUTÍ Finanční krize, která v Evropě vypukla na podzim roku 2008, vyústila v krizi hospodářskou, jež rovněž významně zasáhla mnoho rozvojových zemí, což dokládá mnoho různých zpráv. Například nedostatek exportních příležitostí a bankovních úvěrů pro podniky 1 těžce zasáhl příjmy rozvojových zemí. 1 Viz například: UNCTAD, Assessing the impact of the current financial and economic crisis on global FDI flows, leden 2009, <http://www.unctad.org/en/docs/webdiaeia20091_en.pdf>; Oxfam, The Global Economic Crisis and Developing Countries, <http://www.oxfam.org/en/policy/global-economic-crisis-and-developing-countries>. 4 Chybějící rozměr

5 Aby bylo možné předejít vzniku nové krize, zahájila Evropská unie (EU) reformu svého bankovního sektoru. Přestože je bankovní sektor jednoznačně celosvětově propojený a mnohé evropské banky jsou tak přítomny v rozvojových zemích, nebyl doposud přikládán zásadní význam dopadu finančních reforem EU na rozvojové státy. Finanční reformy EU neberou ohled na celosvětové environmentální a sociální problémy a nesnaží se ani zajistit podporu finančního sektoru pro transformaci směrem k jeho větší udržitelnosti. Tato zpráva se zaměřuje na řadu nových finančních zákonů, jež se EU rozhodla přijmout nebo již přijala, z nichž si vybrala ty, které lze považovat za významné z hlediska rozvojových zemí a udržitelného rozvoje. Tyto finanční reformy se v ní hodnotí a činí se zde rovněž doporučení ohledně toho, jakým způsobem by měly být vylepšeny, aby zohlednily zájmy rozvojových zemí i otázky udržitelného rozvoje. Za podklad byla použita zpráva Náprava globálních financí (Fixing Global Finance) 2 od indického odborníka Kavaljita Singha, jejíž prostudování rovněž doporučujeme pro pochopení otázek, jimž se v této zprávě věnujeme. Dopad některých finančních reforem EU byl poprvé probírán v průběhu setkání expertů SOMO (26. května 2010). Výsledný koncept dokumentu vycházející z této diskuse je v oběhu od listopadu 2010 a pro účely této zprávy byl aktualizován. Tato zpráva je součástí projektu, 3 který má za cíl zajistit, že při rozhodování o řadě finančních reforem v rámci EU budou brány v úvahu zájmy rozvojových zemí i otázky udržitelného rozvoje. Partnerskými organizacemi projektu jsou: AITEC (Francie), Glopolis (Česká republika), New Economic Foundation (Velká Británie), SOMO (Nizozemsko), Vedegylet (Maďarsko) a WEED (Německo). Kolegové z těchto organizací poskytli své komentáře ke konceptu dokumentu a budou se rovněž účastnit aktivit následujících po vydání této zprávy. 2 Zprávu je možné si stáhnout na adrese: <http://somo.nl/ news-en/fixing-global-finance/> a <http://www.madhyam.org. in/admin/tender/fgf2510.pdf> 3 Více informací o projektu Towards a Global Finance System at the Service of Sustainable Development naleznete na adrese: <http://somo.nl/dossiers-en/sectors/financial/eufinancial-reforms>. Shrnutí hlavních zjištění a doporučení vyplývajících z této zprávy Přestože mnoho evropských bank funguje v rozvojových zemích, nemají dohledové orgány těchto zemí žádnou záruku, že budou moci participovat v rámci nových struktur bankovního dohledu EU a hájit tak zájmy svých zemí. Nové evropské bankovní reformy nedostatečně omezují riskantní chování bank. Nová pravidla týkající se kapitálových rezerv, o nichž musí EU ještě rozhodnout, by mohla vést k omezení úvěrů a služeb poskytovaných evropskými bankami v rozvojových zemích. Nová legislativa by měla donutit evropské banky k změně modelu směrem ke službám pro reálnou ekonomiku. Nové mechanismy EU zaměřené na ochranu základních finančních služeb a peněz drobných střadatelů by měly rovněž pokrývat klienty evropských bank operujících v rozvojových zemích. Ratingové agentury (CRA) mají významný vliv na to, kolik rozvojové země zaplatí za úvěry i jaké do nich budou přicházet investice. Reformy, na nichž se EU doposud shodla, nevedou k tomu, aby ratingy těchto agentur byly dostatečně spolehlivé. Evropská komise (EC) musí co nejrychleji provést navrhované strukturální reformy. Kromě toho by měla EU vyžadovat, aby ratingy plně zohledňovaly otázky společenské a environmentální udržitelnosti. Rozvojové země a jejich společnosti potřebují lépe zaručený přístup k vysoce kvalitním ratingům, a to i prostřednictvím vládou zaštítěných iniciativ. Vzhledem k tomu, že trhy komoditních derivátů a zahraničních měn ovlivňují například také ceny, za něž rozvojové země dovážejí a vyvážejí potraviny, měla by EC při regulování těchto trhů uplatňovat princip předběžné opatrnosti. Aby bylo možné předcházet a bránit nadměrné spekulaci, musí chystané zákony (MiFID) zavést přinejmenším striktní právní omezení ex-ante zaměřené na to, kolik komoditních derivátů v oblasti potravin mohou finanční aktéři držet. Hodnocení sociální neužitečnosti celého trhu derivátů by mělo vést ke strukturním změnám. Jak evropské finanční reformy ignorují rozvojové země a udržitelný rozvoj 5

6 Hedgeové fondy a fondy soukromého kapitálu mají na rozvojové země nejrůznější dopady: jde např. o nákup půdy či o společnosti zakládané v těchto zemích zaměřené na krátkodobý zisk. Nová evropská legislativa (AIFMD) škodlivé aktivity těchto fondů nezastaví. Přehodnocení AIFMD by mělo být vedeno plným zhodnocením hedgeových fondů a aktivit v oblasti soukromého kapitálu. Daň z finančních transakci (FTT) se jeví jako dobrý nástroj k omezení nadměrných spekulací na finančních trzích. Evropská komise, Německo a Francie uznaly, že FTT by mohla být prostředkem pro financování rozpočtu EU i členských států a vyvážit tak náklady na záchranu bank. Občanská společnost se však dlouhodobě snaží prosadit ideu, že by výtěžek z FTT měl být určen pro rozvojové země a udržitelný rozvoj. Nové návrhy EC ohledně FTT v rámci EU jsou užitečné, budou však muset čelit mnoha nástrahám, než dojde k jejich implementaci. strukturální změny zaměřené na oddělení spekulativních aktivit finančních trhů od základních bankovních služeb, ani tvorbu rozmanitějšího finančního systému. K tomu, aby bylo možno zajistit, že finanční sektor již dále nerozšiřuje trhlinu mezi bohatými a chudými, ale naopak pomáhá zvrátit změnu klimatu, podporovat potravinovou bezpečnost, udržitelnou produkci a spotřebu, a to nejen v rozvojových zemích, je nutný větší tlak ze strany občanů. Pro čtenáře, kteří nejsou obeznámeni se všemi otázkami a termíny, které se objevují v této zprávě, je v příloze k dispozici vysvětlující glosář. Zajímavé informace lze rovněž nalézt ve věstníku týkajícím se finančních reforem. 4 Rozhodování EU ohledně finančních reforem a řízení hospodářství potřebuje zásadní proměnu, protože v něm nyní dochází ke střetům zájmů, je nadměrně ovlivněno lobbováním finančního průmyslu a to na úkor hlasu občanské společnosti a rozvojových zemí, stává se nedemokratickým a vynucuje si přísná opatření v sociální oblasti. Na mezinárodní úrovni by měla EU zvrátit pozici, která při finančním rozhodování upřednostňuje skupinu G20 a další malá mezinárodní fóra před OSN, v níž by mohly být rozhodování účastny všechny rozvojové země i státy EU. Obchodní a investiční dohody EU s rozvojovými zeměmi liberalizující finanční služby jsou v rozporu s finančními reformami EU. Proto by také mělo být zastaveno jakékoli vyjednávání EU s rozvojovými zeměmi o liberalizaci obchodu a investic a měla by být odstraněna pravidla narušující politický prostor pro finanční reformy či kontrolu kapitálu. Obecně lze říci, že finanční reformy EU postrádají vizi finančního sektoru ve službách hospodářství a transformace směrem k trvale udržitelným společnostem. EU například ani nenavrhuje 4 Všechny věstníky Newsletters EU financial reforms si lze stáhnout na adrese: <http://somo.nl/dossiers-en/ sectors/financial/financial>; <http://www.weed-online.org/ publikationen/publikationen/ html>. 6 Chybějící rozměr

7 2. BANKOVNÍ REFORMA: DOTČENÉ ROZVOJOVÉ ZEMĚ SE K NÍ NEMO- HOU VYJÁDŘIT V různých rozvojových zemích dosahují zahraniční banky podílů na trhu vyšších než 50 % což tyto země činí velmi závislými na stabilitě těchto zahraničních bank. Některé velké mezinárodní banky a finanční instituce se sídlem v EU jsou přítomny v mnoha rozvojových zemích. Jak evropské finanční reformy ignorují rozvojové země a udržitelný rozvoj 7

8 Například HSBC (Velká Británie) je k říjnu 2011 přítomna v 53 rozvojových zemích a Credit Agricole (Francie) ve 35 rozvojových zemích. Evropské banky vlastní velkou část bankovního sektoru v konkrétních rozvojových zemích (např. španělské banky v latinskoamerických). Mnohé mezinárodní finanční instituce či koncerny nevyvíjejí činnost pouze v oblasti bankovnictví v rozvojových zemích, ale jsou aktivní rovněž v sektoru pojišťovnictví, správy fondů, investičního bankovnictví, a dokonce hedgeových fondů. Před příchodem finanční krize se argumentovalo tím, že zahraniční banky zvýší efektivitu bankovního systému v rozvojových zemích. Političtí činitelé podporovali přítomnost zahraničních bank v těchto zemích a umožňovali akvizice domácích bank zahraničními subjekty. Některé země se zavázaly prostřednictvím obchodních úmluv k tomu, že cizím bankám otevřou své trhy natrvalo (viz kapitola 5.3), aniž by přitom měly k dispozici záruku dobrého dohledu a regulace domácího bankovního sektoru. Nicméně, těsně před vypuknutím krize narůstalo také povědomí o různých negativních dopadech činnosti zahraničních bank. Například v určitých zemích zahraniční banky poskytují méně úvěrů než banky domácí, nabízejí málo, či dokonce žádné finanční služby drobným zemědělcům, chudým občanům či malým společnostem a zaměřují své služby na bohatou klientelu přinášející zisky. 5 Banky hrají významnou roli v rámci finanční krize, která zasáhla celý svět v roce 2008, a to zvláště mezinárodní finanční instituce a investiční banky, z nichž některé mají svá sídla v Evropě. Finanční krize, jež vypukla po pádu americké banky Lehman Brothers v září 2008, se změnila v krizi hospodářskou v situaci, kdy banky drasticky omezily příliv úvěrů do ekonomiky firem. Rozvojové země byly touto hospodářskou a finanční krizí v letech významně zasaženy, protože poptávka po jejich vývozu poklesla, snížil se objem finančních toků a přímých zahraničních investic a došlo rovněž k omezení remitencí od migrantů. Krize odhalila následující nebezpečí a zranitelná místa zahraničních bank operujících v jejím průběhu v rozvojových zemích: 5 Viz například: K. Singh, M. Vander Stichele, Rethinking liberalisation of banking services under the India-EU free trade agreement, SOMO, září 2009; N. van Horen, Foreign Banking in Emerging Markets, prezentace na SOMO Expert meeting EU financial reforms, 26. květen Selhání dohledu a regulace v domovské zemi i na mezinárodní úrovni vyústilo v nestabilitu aktivit zahraničních bank v rozvojových zemích. Úvěry od zahraničních bank na obchodní aktivity (export-import) a pro (malé) podniky v hostitelské zemi byly omezeny, zcela chyběly nebo se jejich cena významně zvýšila. Mezinárodní banky stáhly kapitál ze svých dceřiných společností a poboček v rozvojových zemích, aby tak pokryly svou neodkladnou potřebu kapitálu. Zahraniční banky prodaly své dceřiné společnosti či pobočky v rozvojových zemích. Záchranné balíčky pro evropské banky nezaručily, že by se kapitál rozložil rovnoměrně do všech částí bank mimo domovskou zemi, včetně rozvojových zemí. Říká se, že záchranné balíčky mají skryté podmínky zaměřené na to, aby bylo malým a středním podnikům v domovské zemi poskytováno více úvěrů, a to na úkor úvěrů v hostitelských zemích. Zahraniční banky, jimž se dostalo záchrany, představovaly nerovnou konkurenci domácím bankám v rozvojových zemích, jež nebyly schopny své banky zachraňovat. Vzhledem k vazbám mezi evropskými mezinárodními bankami a rozvojovými zeměmi i negativním dopadům (evropských) bankovních krizí na rozvojové země je důležité, aby EU vzala tyto dopady v úvahu při zavádění nové bankovní legislativy a dohledu. 2.1 Dohled nad evropským bankovním sektorem: reformy ignorují dohledové orgány v rozvojových zemích Finanční krize odhalila, že dohled nad evropskými bankami působícími v zahraničí a dalšími finančními institucemi nedostačoval k tomu, aby bylo možno předejít vzniku krize s celosvětovými následky. EU liberalizovala svůj sektor finančních služeb, aniž by zároveň vytvořila přiměřené regulační a dohledové struktury, které tak v důsledku zůstaly na národní úrovni. Existovalo například jen velmi málo mechanismů umožňujících sdílení informací a spolupráci mezi domovskými 8 Chybějící rozměr

9 a hostitelskými zeměmi v oblasti hroutících se mezinárodních bank a dalších finančních institucí. EU se v letech 2009 a 2010 dohodla na zlepšení dohledu a vytvořila nový Evropský systém orgánů finančního dohledu zaměřený na: Kolegium bankovního dohledu; Evropský orgán pro bankovnictví (EBA); Evropskou radu pro systémová rizika (ESRB). Dále se v tomto textu věnujeme tomu, jaký vliv má tato nová dohledová struktura na rozvojové země a jaké zapojení umožňuje jejich dohledovým orgánům. Některé metody dohledu rovněž doznají vylepšení v rámci Směrnice o kapitálových požadavcích 4, jak je blíže vysvětleno v části věnované nové bankovní regulaci Kolegium bankovního dohledu: neexistuje záruka přístupu pro zástupce dohledových orgánů z rozvojových zemí Kolegia bankovního dohledu jsou orgány, jejichž prostřednictvím se dohledové orgány z domovských a hostitelských zemí, v nichž příslušná mezinárodní banka se sídlem v EU působí, setkávají a vzájemně konzultují různé otázky. Kolegia bankovního dohledu byla posílena a jejich fungování zlepšeno na základě první revize Směrnice o kapitálových požadavcích EU (CRD) přijaté v září Tato revize zavedla lepší spolupráci v rámci jednotlivých kolegií dozoru s cílem dohlížet nad riziky mezinárodních bank a předcházet jim. Podle pravidel 7 a zásad 8 pro vylepšení fungování kolegií dohledu se země, jež nejsou součástí EU nebo 6 Tato revize vyústila do tzv. CRD 2, jejíž oficiální znění s označením 2009/111/E je dostupné ke stažení na adrese: <http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv. do?uri=oj:l:2009:302:0097:0119:en:pdf>. 7 Viz především CRD 2, čl. 42a, 129 a CEBS, Guidelines for the Operational Functioning of Colleges, červen 2010, <http://www.c-ebs.org/documents/publications/ Standards---Guidelines/2010/Colleges/CollegeGuidelines. aspx>. Evropského hospodářského prostoru (EEA), 9 mohou stát členy kolegia dohledu konkrétní mezinárodní banky sídlící v EU a vyvíjející činnost v jejich zemi, je-li to vhodné. O tom, zda se dohledový orgán z rozvojové země stane členem kolegia dohledu v mezinárodní bance vyvíjející činnost v té které rozvojové zemi, v praxi rozhoduje domácí dohledový orgán, a to na základě různých kritérií, mezi něž patří i rizika dceřiné společnosti v rozvojové zemi pro mezinárodní banku jako celek. Mezi tato kritéria naopak nepatří význam příslušné banky sídlící v EU pro danou rozvojovou zemi, např. z hlediska plateb a systémů úspor. To je v kontrastu s kritérii použitými pro přijímání hostujících supervizorů EEA a doporučeními Basilejského výboru pro bankovní dohled ohledně společného dohledu. 10 I když je do kolegia přijat dohledový orgán z rozvojové země, zásady neukládají, že je nutné jej zvát ke všem jednáním. 11 Dohledový orgán z rozvojové země může získat veškeré relevantní informace, nikoli však podporu v oblasti financí či lidských zdrojů umožňující mu cestovat a aktivně se účastnit setkání či korespondence. To znamená, že dohledové orgány z rozvojových zemí, v nichž operují evropské banky, nemají zaručenou účast při přijímání rozhodnutí týkajících se mezinárodních bank, která by mohla mít vliv na jejich zemi, např. v situaci, kdy dojde ke vzniku krize. V červenci 2011 proběhlo hodnocení orgánů dohledu finančních konglomerátů se sídlem v Evropě i smíšených holdingových společností, provozujících bankovní i nebankovní činnost v rozvojových 9 Evropský hospodářský prostor tvoří země EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko. 10 Basel Committee of Banking Supervision, Good practice principles on supervisory colleges, říjen 2010, str. 5 (pod zásadou č. 2), <http://www.bis.org/ publ/bcbs177.pdf>: při stanovování příslušných dílčích struktur by měl brát rovněž ohled na skutečný stav bankovní skupiny v hostitelské(kých) jurisdikci(ích) ; viz rovněž Dodatek 1 o potřebě sdílení informací. 11 Viz zásady CEBS: umožňují, že na některých setkáních kolegia, na nichž se věnuje pozornost konkrétním otázkám, nemusí být přítomny všechny dohledové orgány. Jak evropské finanční reformy ignorují rozvojové země a udržitelný rozvoj 9

10 zemích. 12 Začátkem roku 2013 zavede Směrnice o finančních konglomerátech zvláštní společná dohledová opatření týkající se koordinace mezi různými dohledovými orgány na národních i evropských úrovních a také veřejně dostupných informací týkajících se jejich struktury. Zpráva hodnotící, zda by neregulované bankovní aktivity, např. koncerny vyvíjející průmyslové i bankovní aktivity, měly být rovněž podrobeny dohledu a regulaci, bude dokončena až koncem roku způsobem, jenž ochrání zájmy rozvojových zemí, v nichž evropské banky působí. EBA může rozvíjet kontakty a vstupovat do administrativních vztahů s dohledovými orgány, státními orgány zemí mimo EU a mezinárodními organizacemi. Nicméně, omezené finanční zdroje, jež mají k dispozici dohledové orgány 13, mají za následek, že zatím není jasné, kolik kontaktů a dohod bude s dohledovými orgány v rozvojových zemích uzavřeno EBA a spory mezi dohledovými orgány Za jistých okolností může dojít k tomu, že dohledové orgány z domovské a hostitelské země nedospějí k dohodě, protože rozhodnutí domácího dohledového orgánu by mělo za následek menší objem poskytovaných úvěrů v hostitelské zemi. Kdo v případě nemožnosti dospět k dohodě přijme finální rozhodnutí, je velmi citlivá otázka, jelikož toto rozhodnutí může přinášet prospěch domovské zemi na úkor zemí hostitelských nebo naopak. V září 2010 přijala EU nové zákony týkající se bankovního dohledu, podle nichž není možné takovéto spory řešit pouze prostřednictvím rozhodnutí domácího dohledového orgánu. Nově vytvořený Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) díky tomu získal mandát činit závazná konečná rozhodnutí ve sporech mezi jednotlivými dohledovými orgány v rámci jednoho kolegia, a to po uplynutí období pokusů o mediaci. EBA může přimět národní orgány bankovního dohledu v jednotlivých členských státech EU k naplnění závazných rozhodnutí nebo, v případě, že tak neučiní, přimět k jejich realizaci přímo příslušnou mezinárodní evropskou banku. Tento postup je však založen na sporech mezi orgány bankovního dohledu v rámci EU. Vzhledem k tomu, že žádný z orgánů bankovního dohledu třetích zemí není členem EBA a tyto orgány rovněž nemusejí být členy kolegia orgánů bankovního dohledu (viz výše), neexistuje žádná záruka, že budou neshody mezi dohledovými orgány vyřešeny 12 Viz Evropský parlament: Financial conglomerates: supplementary supervision of financial entities (doplň. směrnice 98/78/EC, 2002/87/EC a 2006/48/EC), <http:// ng=2&procnum=cod/2010/0232> Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) nemá žádné vazby na rozvojové země Nově vytvořená Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) 14 má za úkol hodnotit systémová rizika vznikající ve finančním systému. ESRB tvoří veškeré evropské dohledové orgány a centrální bankéři jednotlivých zemí, může však pouze vydávat varování a nemá žádné pravomoci zasáhnout v případě vzniku systémového rizika. Definice systémového rizika je interpretována jako to, co představuje problémy pro finanční stabilitu a ekonomiku EU a nikoli světa jako celku nebo specificky rozvojových zemí. Kdyby mezi sebe přibrala centrálního bankéře z některé rozvojové země, mohla by ESRB rozšířit svou perspektivu. ESRB má svůj Výbor vědeckých poradců, jehož předseda se účastní schůzí ESRB na vysoké úrovni. Tento Výbor vědeckých poradců představuje příležitost pro začlenění jednoho či více zástupců dohledových orgánů či odborníků z rozvojových zemí. 13 Newsletter EU financial reforms, číslo 3, říjen 2010, <http://somo.nl/dossiers-en/sectors/financial/eufinancial-reforms/newsletter-finance/october-2010/ rendertexthtml?footer_url=http://somo.nl/dossiersen/sectors/financial/eu-financial-reforms/newsletterfinance/october-2010/xxx>. 14 Více informací o ESRB, naleznete v následujících zdrojích: Newsletter EU financial reforms, č.1, 2 a 3 (duben, červen, říjen 2010); <www.esrb.europa.eu>; <http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/ content/ ipr83190>; <http://www. europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubref=-// EP//TEXT+TA+P7-TA DOC+XML+V0// EN&language=EN>: viz čl. 11a. 10 Chybějící rozměr

11 2.1.4 Doporučení pro zlepšení dohledových orgánů EU Nově schválená evropská pravidla o kolegiích dohledových orgánů pro mezinárodní banky nezlepšují dostatečnou měrou nedostatečné dohody mezi dohledovými orgány v domovských a hostitelských rozvojových zemích, jež existovaly již před vypuknutím krize. 15 Následující doporučení by mohla zlepšit fungování nového evropského bankovního dohledu: Dohledový orgán domácí země a EBA by měly společně zajistit, že všechny dohledové orgány z rozvojových zemí, v jejichž domácím finančním systému banka hraje významnou roli, se mohou účastnit práce kolegia dohledových orgánů, a to prostřednictvím nezbytných úmluv o sdílení informací, pozvání na schůze a poskytnutí finančních prostředků. Přijímají-li se závazná rozhodnutí k řešení sporů mezi jednotlivými dohledovými orgány v rámci kolegia, měl by EBA zajistit, že jsou brány v úvahu zájmy rozvojových zemí, v nichž hraje banka se sídlem v EU (významnou) roli. Hodnocení Směrnice o finančních konglomerátech, jehož vydání je plánováno na 31. prosince 2012, by mělo přijít s návrhem na úplnou účast příslušných dohledových orgánů těch rozvojových zemí, v nichž příslušný konglomerát hraje významnou roli. Měly by být vytvořeny nové mechanismy, které by umožnily, aby na zodpovědnost za tyto nově zaváděné úkoly dohlížel parlament i široká veřejnost. To by parlamentům a občanům umožnilo přitáhnout pozornost k dopadu na rozvojové země a obecně pomoci předcházet tomu, aby chyby vzniklé v rámci dohledu mohly vést k utrácení vysokých částek z kapes daňových poplatníků. ESRB by měla vypracovat novou definici systémových rizik, která by zahrnula také rizika mimo EU, a nabídnout špičkovému odborníkovi z rozvojové země místo ve Výboru vědeckých poradců. ESRB by také měla do definice systémových rizik zahrnout rizika pro udržitelnost a společnost (např. chudí bez přístupu k finančním službám, příliš nízké objemy úvěrů pro činnosti v oblasti udržitelnosti a nadměrné úvěrování spekulativních finančních aktivit a produktů atp.). Mnohé rozvojové země se potýkají s problémy při hodnocení nových komplexních finančních produktů a postupů zaváděných bankami. Všechny dohledové orgány by měly mít mandát hodnotit všechny nové finanční produkty a postupy vytvářené, nabízené a používané bankami ( úřad pro bezpečnost finančních produktů ). Pokud se dospěje k závěru, že by finanční inovace mohla mít negativní dopad na finanční a sociální stabilitu, měla by být zakázána. 2.2 Nová bankovní pravidla v EU Finanční krize ukázala, že k tomu, aby banky nedestabilizovaly finanční systém, hospodářství a rozpočty vlád, je nutné přepracovat systém bankovních regulací. Protože banky neměly k dispozici nezbytné kapitálové rezervy zamezující destabilizujícím úpadkům, bylo nutné vynaložit obrovské částky z peněz daňových poplatníků. Zásadní evropská bankovní reforma proto mění nařízení o tom, kolik kapitálu musí mít banka k dispozici v rámci rezerv. Tyto tzv. kapitálové požadavky by měly bankám umožnit vyrovnat se s neplněním závazků ze strany dlužníků a se ztrátami vzniklými z aktivit na finančních trzích. Mezinárodní zásady ohledně kapitálových požadavků stanovuje Basilejský výbor pro bankovní dohled. Stávající kapitálové požadavky označované jako Basel II (viz dále) obsahují rovněž zásady týkající se toho, jak mají banky hodnotit rizika dlužníků a jakým způsoben nad nimi má být vykonáván dohled. Směrnice o kapitálových požadavcích (CRD) představuje zákonné ustanovení, které činí z úmluvy Basel II normu právně závaznou pro banky se sídlem v EU. 15 Viz obdobné dohody jako např. Concordat uzavřený Basilejským výborem pro bankovní dohled, <www.bis.org/bcbs>. Jak evropské finanční reformy ignorují rozvojové země a udržitelný rozvoj 11

12 2.2.1 Bankovní pravidla, která již EU revidovala 16 EU již provedla jisté úpravy Směrnice o kapitálových požadavcích (CRD), jimiž se snaží reagovat na nejvýznamnější problémy vyvolané finanční krizí, což vedlo k vytvoření směrnic CRD 2 a CRD 3 (schváleny v letech 2009 a 2010), obsahujících lepší řešení regulace v následujících oblastech: Omezení riskantní (re)sekuritizace bank. Sekuritizace představovala jednu z významných příčin finanční krize, protože jejím prostřednictvím banky odprodávaly nekvalitní ( sub-prime ) úvěry zabalené do neprůhledných finančních produktů a obcházely tak kapitálové požadavky. Banky držící sekuritizované produkty musejí být transparentnější v oblasti rizik a splňovat vyšší kapitálové požadavky. Mezibankovní půjčky jsou omezeny s cílem předejít přílišné vzájemné závislosti bank v oblasti běžného provozního kapitálu, což v průběhu finanční krize vedlo ke vzniku problémů. Nová regulační opatření omezují nepřiměřené odměňování a bonusy bankovních zaměstnanců, např. výplata % jakéhokoli bonusu musí být odložena o nejméně tři roky 17, což je opatření pro omezení krátkodobých pobídek k přijímání nadměrného rizika. Je třeba, aby banky zlepšily hodnocení rizik u svých spekulativních a riskantních aktivit na finančních trzích (např. obchod deriváty) a vytvořily si větší kapitálové rezervy. 16 Více informací získáte například v materiálu: New EU regulations on capital requirements to continue, Newsletter EU financial reforms, č. 1, duben 2010; New EU legislation after financial industry maintains high bonuses, Newsletter EU financial reforms, č. 3, říjen 2010, <http://somo.nl/dossiers-en/sectors/ financial/eu-financial-reforms/newsletter-items/issue- 3-october-2010/new-eu-legislation-after-financialindustry-maintains-high-bonuses>. 17 Bližší vysvětlení viz: New EU regulations on capital requirements to continue, Newsletter EU financial reforms, č. 3, říjen 2010, <http://somo.nl/dossiers-en/ sectors/financial/eu-financial-reforms/newsletteritems/issue-3-october-2010/new-eu-legislation-afterfinancial-industry-maintains-high-bonuses>. Tyto nově zavedené regulace neznamenají konec riskantních postupů bank ani jejich netransparentních mimoúčetních souvisejících aktivit. Výsledkem omezení mezibankovních půjček může potenciálně být méně úvěrů pro rozvojové země, neboť takové úvěry mohou být považovány za příliš riskantní CRD 4: lepší a vyšší kapitálové požadavky 20. června 2011 představila Evropská komise (EC) své návrhy zákonů běžně označované jako CRD 4 zaměřené na zlepšení kvality a kvantity kapitálu, který si evropské banky musejí odkládat (kapitálové rezervy), a vylepšení řízení bank. 18 Tyto návrhy EC musejí převést do práva EU nové mezinárodní zásady pro kapitálové požadavky, dohodnuté koncem roku 2010 Basilejským výborem pro bankovní dohled a skupinou G20 pod označením Basel III. 19 Návrhy obsažené v CRD 4 se skládají ze dvou různých evropských zákonů: Regulace 20 ohledně striktnějšího přístupu ke kapitálovým rezervám bank, která vyžaduje: Zvýšení kvality kapitálových rezerv prostřednictvím 14 striktních kritérií, aby mohl být kapitál použit v situaci, kdy se banka ocitne ve finančních těžkostech. 18 Pro detailní údaje, shrnutí a kritický komentář návrhů CRD 4 viz: <http://ec.europa.eu/internal_market/ bank/regcapital/index_en.htm#crd4>; M. Vander Stichele, The battle for big bank reforms, Newsletter EU financial reforms, č. 8, září 2011, <http://somo. nl/dossiers-en/sectors/financial/eu-financialreforms/newsletter-items/issue-8-september-2011/ the-battle-for-big-bank-reforms>. 19 Viz BCBS, text znění pravidel Basel III a kvantitativní studie dopadů vydaná Basilejským výborem, tisková zpráva, 16. prosince 2010, <http://www.bis.org/ press/p htm>; <http://www.bis.org/bcbs/ basel3.htm>. 20 Regulace zásad předběžné opatrnosti pro úvěrové společnosti a investiční firmy : Evropská regulace musí být po svém schválení Evropským parlamentem a Radou ministrů financí zavedena okamžitě, a to s minimálními či žádnými změnami. 12 Chybějící rozměr

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2012 COM(2012) 777 final SDĚLENÍ KOMISE Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse CS CS Návrh prohloubené a skutečné HMU: zahájení

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP

Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP 2 Jak spolu souvisejí daně a rozvoj? Jak spolu souvisí daně a rozvoj? Jak spolu souvisejí daně a rozvoj? 3 Obsah Úvod 5 Problém 6 Význam daní

Více

Cesta k evropské bankovní unii

Cesta k evropské bankovní unii STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 13. ekonomika a řízení Cesta k evropské bankovní unii The way to the European banking union Autoři: Filip Ibl, Robin Ibl Škola: Gymnázium Oty Pavla, Loučanská 520,

Více

EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA

EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA 22.11.2011 Úřední věstník Evropské unie C 342/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA DOPORUČENÍ EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA ze dne 21. září 2011 o

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

BANKY VE VLASTNICTVÍ KLIENTŮ VÝHODY ROZMANITÉHO FINANČNÍHO SEKTORU

BANKY VE VLASTNICTVÍ KLIENTŮ VÝHODY ROZMANITÉHO FINANČNÍHO SEKTORU BANKY VE VLASTNICTVÍ KLIENTŮ VÝHODY ROZMANITÉHO FINANČNÍHO SEKTORU Prague Global Policy Institute Glopolis November 2012 Banky ve vlastnictví klientů - Výhody rozmanitého finančního sektoru Vydal: Glopolis,

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2006/48/ES na mikroúvěry

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2006/48/ES na mikroúvěry EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2012 COM(2012) 769 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2006/48/ES na mikroúvěry CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Situace v oblasti mikroúvěrů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 DAVID DOSTÁL

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 DAVID DOSTÁL VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 DAVID DOSTÁL VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKOVÁ EKONOMIKA Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2011 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 100. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2011 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

NA POKRAJI KOLAPSU? FINANČNÍ KRIZE: PŘÍČINY, DŮSLEDKY A MOŽNOSTI JEDNÁNÍ

NA POKRAJI KOLAPSU? FINANČNÍ KRIZE: PŘÍČINY, DŮSLEDKY A MOŽNOSTI JEDNÁNÍ NA POKRAJI KOLAPSU? FINANČNÍ KRIZE: PŘÍČINY, DŮSLEDKY A MOŽNOSTI JEDNÁNÍ Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec 2012 OBSAH A. PŘEDMLUVA 5 B. KOMPETENČNÍ RASTR 7 C. INFORMACE PRO VYUČUJÍCÍ

Více

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje Přehled Přímé zahraniční investice do rozvoje Maximalizace přínosů, minimalizace výdajů Overview Foreign Direct Investment for Development: Maximising Benefits, Minimising Costs Czech Translation Přehledy

Více

29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63

29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63 29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují

Více

Současná podpora pro kombinaci grantů a půjček ve vnějších vztazích Evropské unie a možné formy jejího využití pro rozvoj podnikání v zemích mimo EU

Současná podpora pro kombinaci grantů a půjček ve vnějších vztazích Evropské unie a možné formy jejího využití pro rozvoj podnikání v zemích mimo EU Současná podpora pro kombinaci grantů a půjček ve vnějších vztazích Evropské unie a možné formy jejího využití pro rozvoj podnikání v zemích mimo EU Zpracoval: Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Řízení bankovních rizik a jejich dopad na bankovní sektor Bc. Pospíchalová Veronika Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 5 3. Bankovnictví a platební systémy... 7 4.

Více

MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona

MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona BŘEZEN 2013 ONDŘEJ KRUTÍLEK, PETRA KUCHYŇKOVÁ, IVETA PALIČKOVÁ CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO, BŘEZEN 2013 Z NEJNOVĚJŠÍCH PUBLIKACÍ CDK O. KRUTÍLEK,

Více

KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ

KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ Evropský rozpočet a dopady přistoupení nových zemí 87 KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ Pro země střední a východní Evropy bude mít členství v Evropské unii 1*

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní systém Skandinávských zemí Michaela Koubková Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Kodex správy a řízení společností. založený na Principech OECD (2004)

Kodex správy a řízení společností. založený na Principech OECD (2004) Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD (2004) 2004 KPMG Česká republika, s.r.o. All rights reserved. Je vaše společnost chráněna proti možným rizikům? Víte, jak rizika správně řídit?

Více

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) Ing. DANA FORIŠKOVÁ, Ph.D. OSTRAVA 2008 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013

HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013 HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013 Vladimír Dvořáček o dopadech nové regulace: Proplouváme regulatorní smrští. Finanční ústav budoucnosti Expedice na regulatorní horu Znáte svoji distribuční

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ISBN 978-8-87225-44-8 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více