CZECH ENVIRONMENT AL INSPECTORA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZECH ENVIRONMENT AL INSPECTORA"

Transkript

1 V ROâNÍ ZPRÁVA 2006

2 V ROâNÍ ZPRÁVA 2006

3 OBSAH V ROâNÍ ZPRÁVA âiîp ZA ROK Úvod Základní identifikaãní údaje Obecné údaje Charakteristika ãinnosti âiîp Organizaãní struktura Rozhodování ve správním fiízení Spolupráce s vefiejností âinnost âiîp podle sloïek Ochrana ovzdu í Ochrana vod a prevence závaïn ch prûmyslov ch havarií Odpadové hospodáfiství, chemické látky a biocidní pfiípravky Ochrana pfiírody Ochrana lesa IPPC Úãast âiîp na fie ení havárií Mezinárodní spolupráce Lidské zdroje Ekonomika...48 Kontakty...52 Zkratky a vysvûtlivky...53 Tabulky...54 V roãní zprávu doplàují fotografie vybran ch ohroïen ch druhû kvûtin, které se vyskytují na území âeské republiky. Starost o to, aby tato krásná a jedineãná souãást na eho Ïivotního prostfiedí zûstala zachována ve své pfiirozené podobû, je nedílnou souãástí na í kaïdodenní práce.

4 V ROâNÍ ZPRÁVA âiîp ZA ROK 2006 Rok 2006 byl pro âeskou inspekci Ïivotního prostfiedí rokem pomûrnû nároãn m. Zejména v oblasti odpadového hospodáfiství jsme se v znamnû podíleli na fie ení nelegálního pfieshraniãního dovozu odpadû a nelegálního skladování nebezpeãn ch odpadû v nedostateãnû zabezpeãen ch objektech. Získanou prestiï a dobré jméno smûrem k iroké vefiejnosti si posílila âiîp profesionálním pfiístupem v kauzách t kajících se nezákonného kácení stromû. Novou oblastí ãinnosti âiîp se stala od roku 2006 kontrola zdrojû zapojen ch do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkov ch plynû. Tyto nejviditelnûj í aktivity jsou ov em pouze piãkou ledovce na í práce. Jejím základem je kaïdodenní trpûlivá práce, desítky proveden ch kontrol, fiada doprovodn ch úfiedních jednání. Nezbytností pro úspû nou ãinnost a fungování Inspekce je vzájemná spolupráce s Ministerstvem Ïivotního prostfiedí, a to nejen pfii tvorbû ãi novelizaci zákonû a jejich provádûcích pfiedpisû. âeská inspekce Ïivotního prostfiedí se dlouhodobû snaïí vûnovat problémûm s nejv znamnûj ím dopadem pro Ïivotní prostfiedí, souãasnû v ak kaïdoroãnû roste poãet podnûtû od obãanû, k jejichï fie ení jsou zpravidla kompetentní také orgány obcí (v roce 2000 âiîp pro etfiila 768 podnûtû, roce 2005 jiï 1380 podnûtû a v roce 2006 jich bylo dokonce 1981). PfiestoÏe je fie ení podnûtû ãasto znaãnû nároãné na ãas na ich inspektorû, tû í nás dûvûra vefiejnosti v odbornost a nezávislost na eho rozhodování. Dûkuji v em pracovníkûm na í organizace, ktefií sv m nemal m úsilím pfiispûli k ochranû Ïivotního prostfiedí v âeské republice a k efektivnûj ímu fungování âeské inspekce Ïivotního prostfiedí v roce Ing. Hynek Bene, fieditel âiîp

5 1. ÚVOD 1.1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAâNÍ ÚDAJE Název zpracovatele: âeská inspekce Ïivotního prostfiedí Adresa fieditelství: Na Bfiehu 267, Praha 9 Telefonní spojení: (ústfiedna) Fax: Internet: Úfiední hodiny: Pondûlí a stfieda ostatní pracovní dny na objednání Název zfiizovatele: Ministerstvo Ïivotního prostfiedí 2007 âeská inspekce Ïivotního prostfiedí Poradenství, produkce a design: grafick ateliér Leonardo, spol. s r. o. Foto: archiv âiîp a archiv Leonardo

6 1.2. OBECNÉ ÚDAJE âeská INSPEKCE ÎIVOTNÍHO PROST EDÍ byla zfiízena v roce 1991 zákonem ânr ã.282/1991 Sb. o âeské inspekci Ïivotního prostfiedí a její pûsobnosti v ochranû lesa, ostatní sloïky se k ní pfiipojily následnû v prûbûhu let je samostatnou organizaãní sloïkou státu zfiízenou Ministerstvem Ïivotního prostfiedí âr ãinnost vykonává v 5 oblastech: v ochranû ovzdu í, ochranû vod, v odpadovém hospodáfiství, ochranû pfiírody a ochranû lesa do okruhu své pûsobnosti pfiijala i dal í oblasti: ochranu ozónové vrstvy Zemû, dohled nad nakládáním s chemick mi látkami, prevenci havárií, problematiku obalû a geneticky modifikovan ch organismû 1.3. CHARAKTERISTIKA âinnosti âiîp âinnost âiîp dozírá na dodrïování právních pfiedpisû na ochranu Ïivotního prostfiedí provádí inspekce kontroly ukládá opatfiení k nápravû zji tûn ch nedostatkû ukládá sankãní opatfiení za nedodrïování zákonû Ïivotního prostfiedí kontroluje obchod a nakládání s ohroïen mi druhy ÏivoãichÛ a rostlin a v robkû z nich (nelegálnû získané jedince a pfiedmûty odebírá ) omezuje, pfiípadnû zastavuje provozy, pokud váïnû ohroïují Ïivotní prostfiedí podílí se na fie ení star ch ekologick ch zátûïí fie í podnûty obãanû i právnick ch osob poskytuje informace na základû Ïádostí ve smyslu platn ch zákonû informuje vefiejnost i sdûlovací prostfiedky a orgány státní správy o údajích o Ïivotním prostfiedí, které získává pfii inspekãní ãinnosti vypracovává stanoviska pro jiné orgány státní správy podílí se na fie ení havárií v oblasti Ïivotního prostfiedí spolupracuje s inspekãními orgány zemí Evropské unie a sítí inspekãních orgánû EU (tzv. IMPEL) stanovuje poplatky za vypou tûní odpadních vod a odbûr podzemních vod 1.4. ORGANIZAâNÍ STRUKTURA âiîp âiîp je ãlenûna na 10 oblastních inspektorátû a fieditelství, v souãasné dobû zamûstnává 585 zamûstnancû, z toho cca 75 % tvofií inspektofii. oblastní inspektoráty: Praha (PH), âeské Budûjovice (âb), PlzeÀ (PL), Ústí n/labem (UL), Hradec Králové (HK), HavlíãkÛv Brod (HB), Brno (BR), Olomouc (OL), Ostrava (OV), Liberec (LI). fieditel inspekce je jmenován ministrem Ïivotního prostfiedí.

7 6 V ROâNÍ ZPRÁVA âeská INSPEKCE ÎIVOTNÍHO PROST EDÍ ASTER ALPINUS ORGANIZAâNÍ STRUKTURA âiîp editel âiîp Oblastní inspektorát Praha Oblastní inspektorát âeské Budûjovice Oddûlení personalistiky Kanceláfi fieditele Oblastní inspektorát PlzeÀ Oddûlení vnitfiního auditu a kontroly Oddûlení právní Oblastní inspektorát Òstí nad Labem námûstek Odborná sekce I námûstek Odborná sekce II námûstek Ekonomicko-provozní sekce Oblastní inspektorát Hradec Králové Oddûlení ochrany ovzdu í Oddûlení ochrany pfiírody a krajiny Oddûlení ekonomiky Oblastní inspektorát HavlíãkÛv Brod Oddûlení odpadového hospodáfiství Oddûlení ochrany lesa Oddûlení informatiky a souhrnn ch agend Oblastní inspektorát Brno Oddûlení ochrany vod Oddûlení technick ch sluïeb Oblastní inspektorát Olomouc Oblastní inspektorát Ostrava Oblastní inspektorát Liberec

8 1.5. ROZHODOVÁNÍ VE SPRÁVNÍM ÍZENÍ V roce 2006 provedla âiîp celkem kontrol. Poãet kontrol na jednoho inspektora ãinil 39 (40 v roce 2005). âeská inspekce Ïivotního prostfiedí vydala celkem správních rozhodnutí, z toho pravomocn ch (do uvedeného poãtu je zahrnuto vydan ch rozhodnutí o poplatcích za vypou tûní odpadních vod a vydan ch rozhodnutí o poplatcích za odbûr podzemních vod). V VOJ POâTU INSPEKCÍ DLE SLOÎEK (v letech ) Rok Ochrana ovzdu í Ochrana vod Odpadové hospodáfiství Ochrana pfiírody Ochrana lesa IPPC Celkem SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ SANKâNÍHO CHARAKTERU âiîp uloïila celkem pokut, z toho bylo v tomto roce pravomocn ch. Celkov poãet uloïen ch pokut oproti pfiedcházejícímu roku mírnû poklesl (2 861 pokut v roce 2005), ale v raznû se zv il celkov objem pokut na ,- Kã ( ,- Kã v roce 2005, v roce 2004, Kã v roce 2003). NárÛst pokut zaznamenal pfiedev ím úsek odpadového hospodáfiství, a to ,- Kã ( ,- Kã v roce 2005). PrÛmûrná v e pravomocné pokuty vymûfiené ve správním fiízení tedy vzrostla na ,- Kã (36 221,- Kã v roce 2005 ). PRÒMùRNÁ V E POKUT DLE OI (v roce 2006) PH CB PL UL HK HB BR OL OV LI editelství

9 8 V ROâNÍ ZPRÁVA âeská INSPEKCE ÎIVOTNÍHO PROST EDÍ ADONIS VERNALIS SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ NÁPRAVNÉHO CHARAKTERU Tato rozhodnutí se vydávají samostatnû nebo s rozhodnutím o pokutû. V roce 2006 bylo vydáno 448 rozhodnutí o opatfiení k nápravû (634 v roce 2005) a 28 rozhodnutí o zastavení provozu (37 v roce 2005). V VOJ POâTU SANKâNÍCH A NÁPRAVN CH OPAT ENÍ DLE SLOÎEK (v letech ) Rok Ochrana ovzdu í Ochrana vod Odpadové hospodáfiství Ochrana pfiírody Ochrana lesa Celkem âinnost MIMO SPRÁVNÍ ÍZENÍ Tvofií ji vyjádfiení a stanoviska pro jiné orgány, jako napfi. vyjádfiení k Ïádostem o podporu ze SFÎP, stanoviska ke zpracovan m studiím EIA apod. âiîp vydala celkem takov ch stanovisek. âiîp spolupracuje s MÎP a organizacemi resortu, dále s Generálním fieditelstvím cel v oblasti CITES, GMO a pfieshraniãního pohybu odpadû, s Policií âr, s Hasiãsk m záchrann m sborem, s âeskou obchodní inspekcí, Inspekcí bezpeãnosti práce, hygienickou sluïbou, s krajsk mi a místními orgány a institucemi, soudními orgány atd SPOLUPRÁCE S VE EJNOSTÍ PODNùTY, STÍÎNOSTI âeská inspekce Ïivotního prostfiedí vyfiizuje podnûty na po kozování nebo ohroïování Ïivotního prostfiedí a stíïnosti na nevhodné chování úfiedních osob nebo proti postupu správního orgánu, a to podle právního rámce, kter mi jsou: zákon ã. 500/2004 Sb., správní fiád zákon ã. 85/1990 Sb., o právu petiãním Právní úprava pfied vydáním zákona ã. 500/2004 Sb., správní fiád, nerozli ovala pojmy. Hovofiilo se obecnû o stíïnostech a jako právního rámce se pouïívalo k etfiení vládní vyhlá ky ã. 150/1958 Ú. l., o vyfiizování stíïností, oznámení a podnûtû pracujících. Právní rámec postup i lhûty byly jednotné aè lo o stíïnosti, oznámení nebo podnûty. Souãasná právní úprava pfiesnû rozli uje, kdy se jedná o pfiijímání podnûtû k zahájení fiízení a kdy jde o stíïnosti.

10 âiîp A OBâANSKÁ VE EJNOST etfiení podnûtû a stíïností tvofií zhruba 8 % z celkové ãinnosti âiîp. Podnûty a stíïnosti jsou dûleïit m prvkem komunikace âiîp s vefiejností. Obãanská vefiejnost upozoràuje mnohdy na poru ení zákona, které by jinak zûstalo skryto. Oprávnûné podnûty jsou v chodiskem pro dal í postup âiîp, tj. správní fiízení buì sankãní povahy nebo správní fiízení o opatfiení k nápravû. Nûkteré oprávnûné podnûty jsou také postoupeny jin m orgánûm státní správy nebo samosprávy k zjednání nápravy. StíÏnosti proti nevhodnému chování inspektorû nebo proti postupu oblastního inspektorátu âiîp tvofií dûleïitou zpûtnou vazbu, která pomáhá organizaci zlep ovat svoji práci. Dal ím dûleïit m prvkem fie ení podnûtû a stíïností je zvy ování právního vûdomí vefiejnosti v oblasti ochrany Ïivotního prostfiedí. VYHODNOCENÉ PODNùTY ZA ROK 2006 Oblastní inspektoráty PH CB PL UL HK HB BR OL OV LI Celkem Oprávnûné Neoprávnûné Postoupené Z toho anonymní NÁRÒST POâTU PODNùTÒ (v letech ) NárÛst poãtu pro etfien ch podnûtû (dfiíve stíïností) t kající se ochrany Ïivotního prostfiedí ze strany vefiejnosti je patrn z uvedeného grafu. NárÛst je kontinuální. Poãet podnûtû se od roku 1993 zv il ãtyfinásobnû. Agenda podnûtû, stíïností a petic je dûleïitou souãástí ãinnosti âiîp ve v ech sloïkách ochrany Ïivotního prostfiedí. e ení podnûtû a petic je vyhrazenou ãinností fieditele âiîp a fieditelû oblastních inspektorátû. Tato ãinnost je takto zakotvena i ve Statutu âiîp a v Organizaãním fiádu âiîp. Metodick m pracovi tûm pro tuto agendu je oddûlení kontroly fieditelství âiîp. Kromû toho se oddûlení kontroly podílí na centrální evidenci podnûtû a na etfiení nejzávaïnûj ích stíïností v regionech. V roce 2006 se oddûlení kontroly fieditelství pfiímo podílelo na urãení 94 podnûtû, etfiilo 46 stíïností a 3 petice.

11 10 V ROâNÍ ZPRÁVA âeská INSPEKCE ÎIVOTNÍHO PROST EDÍ DACTYLORHIZA FUCHSII POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V roãní zpráva âeské inspekce Ïivotního prostfiedí je zvefiejàována na základû 18 odst. 1 zákona ã.106/1999 Sb., o svobodném pfiístupu k informacím a v souladu s usnesením vlády ã. 875/2000 ze dne 6. záfií 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánû vefiejné správy pfii zaji tûní práva fyzick ch a právnick ch osob na poskytování informací podle zákona ã. 106/1999 Sb., o svobodném pfiístupu k informacím a podle zákona ã.123/1998 Sb., o právu na informace o Ïivotním prostfiedí. V roce 2006 vyfiizovala âiîp celkem 182 Ïádostí o informace, z toho 24 ve smyslu zákona ã.106/1999 Sb., o svobodném pfiístupu k informacím, a 151 ve smyslu zákona ã.123/1998, o právu na informace o Ïivotním prostfiedí. 7 Ïádostí se t kalo obou zmínûn ch zákonû. Z dûvodu neukonãeného správního fiízení byla 1 Ïádost ( podle zákona ã. 106/1999) poskytnuta ãásteãnû. V 9 pfiípadech (podle zákona ã. 123/1998 Sb.) byla Ïádost odepfiena (z dûvodu neukonãeného správního fiízení nebo se informace t kala dosud nezpracovan ch dat). V vojov trend zájmu vefiejnosti v oblasti poskytování informací zaznamenal v tomto roce v razn nárûst (96 v roce 2005, 106 v roce 2004, 146 v roce 2003, 163 v roce 2002, 194 v roce 2001). Nejvíce Ïádostí smûfiovalo do oblasti ochrany ovzdu í (informace se t kaly napfi. mnoïství vypou tûn ch emisí zneãi Èujících látek do ovzdu í, zejména emisí látek pachov ch), nejménû do oblasti ochrany lesa. Do lo také k nárûstu poãtu Ïádostí v oblasti ochrany vod, odpadového hospodáfiství a v oblasti ochrany pfiírody. V roce 2006 se zv il i poãet Ïádostí fyzick ch osob v rámci jednotliv ch regionû. Z této skuteãnosti lze vyvodit jist pokrok ve vnímání problematiky Ïivotního prostfiedí na imi spoluobãany. Nejvíce Ïádostí o informace fie il OI v Praze a nejménû OI v Olomouci. Podávání informací pfiispívá ke zv ení efektu inspekãní ãinnosti a k vytvofiení silnûj í zpûtné vazby âiîp s vefiejností. Hlavním cílem je udrïovat kontakty se sdûlovacími prostfiedky, a také s odbornou i laickou vefiejností, informovat o v sledcích kontrolní ãinnosti âiîp vûcnû a v rozsahu odpovídajícím dodan m podkladûm, a také v rámci moïností zaji Èovat odpovûdi na dotazy t kající se kontrolních a dozorov ch pravomocí âiîp. V echny dotazy a informace byly vyfiízeny vãas a bez poplatku za poskytnutí. âiîp vyfiizuje stále více informací i v rámci diskusního fóra webov ch stránek bez omezení lhûtami zákona. Îádosti vyfiizované neformálnû prostfiednictvím diskusního fóra nejsou zahrnuty do evidence ve smyslu uveden ch zákonû. Kromû informací, které poskytuje podle uveden ch zákonû, dává âiîp vefiejnosti informace z vlastního podnûtu formou broïur a letákû i tiskov ch zpráv nebo na vyïádání médií. Tyto informace poskytuje okamïitû mimo jakékoli lhûty.

12 OCHRANA OVZDU Í

13 2. âinnost âiîp PODLE SLOÎEK 2.1. OCHRANA OVZDU Í HODNOCENÍ A TRENDY âinnosti ZA ROK 2006 Ve sledovaném období se potvrdily nûkteré trendy z pfiedchozích let, zejména posun ve struktufie zdrojû, u kter ch je zji tûno poru ení povinností pfii ochranû ovzdu í. Relativnû ãastûji je zji Èováno poru ení povinností u stfiedních a jin ch zdrojû s ménû v znamn m vlivem na kvalitu ovzdu í, pfiedev ím men ích zdrojû emitujících tûkavé organické látky z procesû pouïívajících organická rozpou tûdla a nûkter ch spalovacích zdrojû (star í uhelné kotle), neï u v znamn ch zvlá tû velk ch a velk ch zdrojû, které byly v minulosti v centru pozornosti inspekce, a kter m byly nejãastûji ukládány pokuty, zejména za pfiekroãení emisních limitû zneãi Èujících látek. Dal í trend se projevuje ve skladbû dûvodû pro ukládání pokut, resp. opatfiení k nápravû. Zatímco v minulosti pfievaïovaly pokuty za pfiekraãování emisních limitû, v souãasné dobû vzrûstá, mezi uloïen mi pokutami, relativní podíl pokut za poru ení ménû závaïn ch povinností, napfiíklad povinností administrativního charakteru, a dále pak za provozování zdroje bez povolení orgánu ochrany ovzdu í P EHLED PLNùNÍ SLOÎKOV CH ÚKOLÒ Kontroly dodrïování emisních limitû a dal ích povinností provozovateli zvlá tû velk ch, velk ch a stfiedních zdrojû zneãi Èování ovzdu í byly provádûny prûbûïnû pfii kontrolách u provozovatelû zdrojû, pfii kontrolách v sledkû mûfiení emisí v souvislosti s ovûfiováním údajû souhrnné provozní evidence i na základû vlastních mûfiení provádûn ch oddûlením ochrany ovzdu í fieditelství âiîp. Plánované kontroly se uskuteãnily v souladu s plánem kontrol, s v jimkou ojedinûl ch pfiípadû, kdy bylo nezbytné kontrolu pfiesunout do následujícího období nebo byla nahrazena kontrolou jiného zdroje. Dal í neplánované kontroly byly v prûbûhu roku provádûny v návaznosti na aktuální situaci a potfieby. Inspektofii se dále zúãastnili více neï stovky kontrol provádûn ch podle zákona ã. 76/2002 Sb., nûkteré sloïkové kontroly se uskuteãnily ve spolupráci s pracovníky oddûlení odpadového hospodáfiství nebo ochrany vod. V roce 2006 bylo provedeno pracovníky oddûlení ochrany ovzdu í oblastních inspektorátû celkem 3334 kontrol zvlá tû velk ch, velk ch a stfiedních zdrojû, kromû toho 160 kontrol mal ch zdrojû zneãi Èování ovzdu í, a to v souvislosti s pro etfiováním podan ch podnûtû a kategorizací zdrojû.v oblastech ochrany ovzdu í, ochrany ozonové vrstvy i klimatického systému Zemû bylo provedeno celkem 4229 kontrol. Ve sledovaném období nabyla právní moci rozhodnutí o pokutách za poru ení povinností pfii ochranû ovzdu í, ozónové vrstvy a klimatického systému Zemû ve v i 19,3 mil. Kã. Za poru ení povinností, které stanoví zákon o ochranû ovzdu í jako dûvody pro rozhodnutí o omezení nebo zastavení provozu zdroje, vedla inspekce ve sledovaném období 7 fiízení ukonãen ch pravomocn mi rozhodnutími. Jednalo se o zdroje Zemûdûlské druïstvo Librantice, Tfiebechovice pod Orebem (odchov a v krm kachen), RANGER INVEL s. r. o., PlzeÀ (laminování a lisování desek), JEDNOTA, spotfiební druïstvo Tfie È (kotelna), 2 x Dfievointeriér Jimramov s. r. o. (kotelna, technologie zpracování dfieva), 2 x Strojírny Opatov, spol. s r. o. (povrchová úprava kovû, povrchová úprava dfieva). DÛvody pro vydání rozhodnutí byly provozování zdroje bez povolení orgánu ochrany ovzdu í a nesplnûní uloïeného opatfiení k nápravû. S v jimkou jednoho velkého zdroje se jednalo ve v ech pfiípadech o stfiední zdroje zneãi Èování ovzdu í.

14 Dnem 1. srpna 2006 vstoupily v platnost vyhlá ky MÎP ã. 362/2006 Sb. a 363/2006 Sb., které zásadnû zmûnily zpûsob hodnocení a stanovování emisí pachov ch látek a znamenaly omezení rozsahu ãinnosti âiîp v této oblasti. V prûbûhu 1. pololetí byla pravomocn m rozhodnutím ukonãena dvû fiízení o uloïení pokuty za pfiekroãení emisního limitu pachov ch látek (VEOLIA WATER âr, a.s. Praha BâOV Rybitví a Farma Doubrava spol. s r.o. velkov krm brojlerû). âiîp zaji Èuje kaïdoroãnû sbûr a ovûfiování údajû souhrnné provozní evidence zvlá tû velk ch a velk ch zdrojû zneãi Èování ovzdu í. V roce 2006 se jednalo o 3672 provozoven, z tohoto poãtu bylo 706 souhrnn ch provozních evidencí podáno pfies centrální ohla ovnu integrovaného registru zneãi Èování. Ovûfiování úplnosti a správnosti údajû probíhá nejprve na úrovni oblastních inspektorátû a následnû na oddûlení ochrany ovzdu í fieditelství. Po ovûfiení jsou údaje pfiedávány MÎP, resp. âeskému hydrometeorologickému ústavu, jako povûfiené organizaci ministerstva pro zpracování registru emisí a zdrojû zneãi Èování ovzdu í. Pfiesto, Ïe oddûlení ochrany ovzdu í fieditelství po nûkolik let pofiádalo pro provozovatele zdrojû i inspektory oblastních inspektorátû kolení k problematice zpracování souhrnné provozní evidence, kvalita zpracování zûstává u mnoha provozovatelû stále nedostateãná a nesprávnû nebo neúplnû vyplnûné formuláfie se opakovanû vyskytují cca u tfietiny podan ch souhrnn ch provozní evidencí. V prûbûhu roku 2006 rozhodovala inspekce ve 250 pfiípadech o vymezení zdrojû zneãi Èování ovzdu í a jejich zafiazení do kategorie zdrojû. V znamná ãást této agendy se ve sledovaném období t kala mal ch nebo stfiedních zdrojû aplikujících nátûrové hmoty (opravy automobilû a pfiestfiíkávání vozidel apod.). V prûbûhu roku 2006 bylo v provozu 39 spaloven odpadu vãetnû 8 zafiízení pro spoluspalování odpadu (pfiedev ím Ïivoãi ného pûvodu). Kontroly zdrojû i v sledkû mûfiení emisí zneãi Èujících látek ve sledovaném období neprokázaly nedostatky v provozu tûchto zafiízení, s v jimkou pfiípadu spalovny DESTRA Co., s. r. o., provozovna Chropynû, kde inspekce uloïila pokutu za neohlá ení krátkodobého havarijního úniku spalin. Ve sledovaném období nebyla uloïena pravomocná pokuta za pfiekroãení emisních limitû zneãi Èujících látek. Provoz spaloven, dodrïování podmínek ochrany ovzdu í a ve keré zmûny oblastní inspektoráty prûbûïnû sledují a mûsíãnû pfiedávají fieditelství inspekce pro zpracování souhrnn ch údajû poskytovan ch âeskému hydrometeorologickému ústavu povûfienému vedením a zvefiejàováním registru tûchto zafiízení. Ve sledovaném období probíhaly kontroly ãinnosti osob autorizovan ch MÎP k ãinnostem stanoven m zákonem o ochranû ovzdu í, kde nejvût í podíl ãinnosti se t kal osob autorizovan ch k mûfiení emisí a imisí. Tyto kontroly spoãívají jednak v kontrole protokolû o mûfiení emisí, jednak v pfiímé úãasti pracovníkû inspekce pfii vlastním mûfiení u zdrojû. Odborné posudky, pfiípadnû rozptylové studie, kontroluje inspekce zejména v souvislosti s vydáváním stanovisek jako dotãen orgán v povolovacích fiízeních veden ch krajsk mi úfiady. Kontroly dodrïování povinností osobami zacházejícími s regulovan mi látkami a v robky, které tyto látky obsahují, jsou zamûfieny zejména na dodrïování podmínek a rozsahu povolení MÎP, dodrïování závazné technologie znovuzískávání regulovan ch látek, na kontrolu osob provádûjících servis chladicích a klimatizaãních zafiízení a provozovatelû nepfiemístiteln ch zafiízení s náplní regulované látky nad 3 kg. Kontroly byly ãasto provádûny spoleãnû s pracovníky oddûlení ochrany ovzdu í oblastních inspektorátû, fieditelství i za úãasti pracovníkû sloïky odpadového hospodáfiství. V návaznosti na zákon ã. 695/2004 Sb., o obchodování s povolenkami na emise skleníkov ch plynû, je od roku 2006 novou oblastí kontrolní ãinnosti kontrola zdrojû zapojen ch do tohoto systému, spoãívající pfiedev ím ve vyhledávání zafiízení náleïejících do systému a dosud neregistrovan ch a v kontrolách dodrïování podmínek zji Èování a vykazování emisí oxidu uhliãitého. Ve sledovaném období bylo provedeno 154 tûchto kontrol, za zji tûné poru ení povinnosti ze zákona ã. 695/2004 Sb. byla uloïena 1 pokuta.

15 14 V ROâNÍ ZPRÁVA âeská INSPEKCE ÎIVOTNÍHO PROST EDÍ PLATANTERA BIFOLIA P EHLED PLNùNÍ SPECIFICK CH ÚKOLÒ EDITELSTVÍ âiîp Kontrolní mûfiení emisí zneãi Èujících látek provádí oddûlení ochrany ovzdu í fieditelství na základû poïadavkû oblastních inspektorátû âiîp, zejména v souvislosti se etfiením stíïností na provoz nûkter ch zdrojû. V roce 2006 bylo provedeno 62 mûfiení emisí tuh ch, plynn ch a pachov ch zneãi Èujících látek, z toho v 6 pfiípadech bylo zji tûno pfiekroãení emisního limitu (3x u tuh ch a plynn ch zneãi Èujících látek, 3x u pachov ch látek). V souvislosti s novou právní úpravou problematiky pachov ch látek, bylo stanovování emisí tûchto látek za úãelem kontroly dodrïování emisních limitû provádûno pouze v prûbûhu 1. pololetí Ve druhém pololetí byla mûfiení emisí pachov ch látek provádûna pro potfieby inspekce za úãelem objektivizace emisí tûchto látek z vybran ch zdrojû. Oddûlení ochrany ovzdu í provádí kaïdoroãnû koneãné ovûfiování správnosti a úplnosti údajû souhrnné provozní evidence zvlá tû velk ch a velk ch zdrojû zneãi Èování ovzdu í. V pfiípadû zdrojû, které podávají evidenci prostfiednictvím centrální ohla ovny, zaji Èuje pfiedávání údajû z centrální ohla ovny oblastním inspektorátûm. Oddûlení dále shromaïìuje a zpracovává údaje o provozu spaloven odpadu a zafiízení pro spoluspalování odpadu a 1x mûsíãnû je pfiedává âhmú pro tvorbu vefiejnû pfiístupného registru tûchto zafiízení. V souvislosti s problematikou ãinnosti osob s autorizací MÎP k mûfiení emisí a imisí zaji Èuje oddûlení ochrany ovzdu í fieditelství pro rozhodnutí ministerstva mezilaboratorní porovnání zkou ek ÏadatelÛ o autorizaci k mûfiení emisí. Oddûlení ochrany ovzdu í fieditelství provedlo v roce 2006 kontrolu dodrïování podmínek ochrany ozónové vrstvy Zemû pfii zacházení s regulovan mi látkami a v robky, které tyto látky obsahují u 258 fyzick ch a právnick ch osob. Kontrolami zjistila inspekce pfieváïnû ménû v znamná poru ení podmínek technického nebo administrativního charakteru. Zv ená pozornost je vûnována spoleãnostem zab vajícím se likvidací vyfiazen ch chladicích zafiízení, kde jsou provádûny spoleãné kontroly pracovníky fieditelství i oblastních inspektorátû (RUMPOLD, s. r. o., SITA CZ a. s., PRAKTIK LIBEREC s. r. o.). OBLASTNÍ INSPEKTORÁTY âiîp V rámci specofick ch úkolû byla ãinnost oblastních inspektorátû zamûfiena na kontroly instalací, provozování a ovûfiování systémû kontinuálního mûfiení emisí u zdrojû zneãi Èování ovzdu í, pro které je tato povinnost stanovena právními pfiedpisy o ochranû ovzdu í. V pfiípadech, kdy jsou v územní pûsobnosti oblastních inspektorátû takové zdroje, ve kter ch jsou spalovány konfiskáty a regulované látky, byly dal ími specifick mi úkoly kontroly zafiízení spalující a spoluspalující zpracované vedlej í produkty Ïivoãi ného pûvodu, respektive regulované látky. Kromû samostatn ch kontrol systémû kontinuálního mûfiení emisí byla tato problematika i souãástí kontrol v rámci sloïkového úkolu kontrol dodrïování povinností provozovateli zdrojû. Ve dvou pfiípadech bylo kontrolami zji tûno poru ení povinností pfii provozu systémû kontinuálního mûfiení a byla uloïena pokuta (PlzeÀská energetika a.s., Bombardier Transportation CR a.s.). Pfii provozu zafiízení spalujících vedlej í produkty Ïivoãi ného pûvodu bylo kontrolami zji tûno poru ení povinností pfii ochranû ovzdu í v jednom pfiípadû (Lafarge Cement a.s. âíïkovice). Spalování odpadû regulovan ch látek probíhá pouze ve spalovnách v pûsobnosti OI Ústí nad Labem a OI Ostrava a jejich kontrolami ve sledovaném období nebylo zji tûno poru ení povinností pfii ochranû ovzdu í. Kromû uveden ch úkolû byla ãinnost jednotliv ch oblastních inspektorátû zamûfiena na v znamné zdroje nebo skupiny zdrojû v daném regionu, napfi. kontroly dodrïování plánû zásad správné zemûdûlské praxe u zemûdûlsk ch zdrojû (OI âeské Budûjovice), zdrojû emitující tûkavé organické látky z procesû pouïívajících organická rozpou tûdla (OI Brno, OI âeské Budûjovice), galvanoven, sléváren neïelezn ch kovû a odma Èoven (OI Liberec), OI PlzeÀ pokraãoval v systematick ch kontrolách zdrojû z kategorie kamenolomû, které byly zahájeny jiï v roce 2005.

16 V ZNAMNÉ P ÍPADY Zv enou pozornost a opakované kontroly si vyïadovaly pfiípady dlouhodobû problémov ch zdrojû, ke kter m patfií pfiedev ím provoz kataforézní linky naná ení nátûrov ch hmot spoleãnosti KATAFORESIS s. r. o. Da ice (OI Hradec Králové) a zdroj v pûsobnosti OI HavlíãkÛv Brod KRONOSPAN CR s. r. o. Jihlava. V pfiípadû spoleãnosti KATAFORESIS s. r. o. inspekce zahájila fiízení o uloïení pokuty za provoz zdroje bez povolení orgánu ochrany ovzdu í, na konci roku 2006 nabylo právní moci rozhodnutí krajského úfiadu o povolení zku ebního provozu. K problému zatûïování lokality pachov mi látkami ze su árny dfievních tfiísek spoleãnosti KRONOSPAN CR s. r. o. se pfiidal v roce 2006 problém sekundární pra nosti ze skládky pilin a zku ební provoz dal í spoleãnosti obdobného v robního zamûfiení KRONOSPAN OSB s. r. o. Pfiedmûtem ãetn ch stíïností a opakovan ch kontrol oblastního inspektorátu Ústí nad Labem se stal zku ební provoz v roby izolaãních materiálû spoleãnosti KNAUF INSULATION, s. r. o. Krupka. Oblastní inspektorát Praha vedl (dosud pravomocnû neukonãené) fiízení o uloïení pokuty za pfiekroãení emisních limitû zneãi Èujících látek se spoleãností Luãební závody Draslovka a.s. Kolín. Oblastním inspektorátem Liberec byla i v tomto období vûnována pozornost provozu spoleãnosti PRAKTIK LIBEREC s. r. o., která se zab vá likvidací chladicích zafiízení VYJÁD ENÍ, POSUDKY A STANOVISKA PRO JINÉ ORGÁNY Rozhodující podíl této agendy vypl vá z postavení inspekce jako dotãeného orgánu v fiízeních obsahujících podmínky ochrany ovzdu í veden ch krajsk mi úfiady. Ve sledovaném období do lo k nárûstu poãtu tûchto stanovisek o cca 10 % proti rokûm 2004 a 2005 (4307 v roce 2006). Zv ené poïadavky se projevily i ve vydávání stanovisek k fiízením o integrovaném povolení a procesûm EIA. V posledních tfiech letech do lo naopak k poklesu poãtu Ïádostí o stanoviska k akcím podporovan m ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí, které se t kaly nejãastûji plynofikací obcí a objektû.

17 16 V ROâNÍ ZPRÁVA âeská INSPEKCE ÎIVOTNÍHO PROST EDÍ ORCHIS TRIDENTATA ZÁVùRY KONTROLNÍ âinnosti Ve sledovaném období pokraãoval trend z let 2004 a 2005 spoãívající v mírném poklesu celkového poãtu proveden ch kontrol doprovázen zv enou pozorností problematick m zdrojûm a zdrojûm s povinnostmi jak na poli ochrany ovzdu í, tak ochrany klimatického systému Zemû, poznamenan nárûstem ãinností administrativního charakteru, zejména vydávání stanovisek a vyjádfiení pro ostatní správní a jiné orgány, napfi. stanoviska inspekce jako dotãeného orgánu v povolovacích fiízeních veden ch krajsk mi úfiady, v fiízeních podle zákona o posuzování vlivû na Ïivotní prostfiedí a k Ïádostem o vydání integrovaného povolení. Kromû úãasti na vlastních integrovan ch kontrolách zdrojû v pûsobnosti zákona ã. 76/2002 Sb., je pfii kontrolní ãinnosti i v ostatních pfiípadech, kde je to opodstatnûné, vyuïíváno i vícesloïkov ch kontrol. RovnûÏ je pfii kontrolách inspektory ochrany ovzdu í ve vût í mífie vûnována pozornost souvislostem mezi jednotliv mi sloïkami Ïivotního prostfiedí i povinnostem provozovatelû vûãi tûmto sloïkám. Tûmito kontrolními postupy dochází k postupnému prosazování integrovaného pfiístupu v kontrolní ãinnosti inspekce. V roce 2006 byla dále rozvíjena kontrolní ãinnost v oblasti ochrany klimatického systému Zemû v návaznosti na zákon ã. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkov ch plynû, zahájená v roce Kontrolní ãinnost potvrzuje urãit posun jak ve struktufie zdrojû, u kter ch je zji tûno poru ení povinností pfii ochranû ovzdu í, tak v typu povinností, k jejichï poru ení dochází (podrobnûji k této problematice viz bod 1. Hodnocení a trendy ãinnosti za rok 2006).

18 OCHRANA VOD

19 2.2. OCHRANA VOD A PREVENCE ZÁVAÎN CH PRÒMYSLOV CH HAVÁRIÍ HODNOCENÍ A TRENDY âinnosti ZA ROK 2006 Pro ochranu vod nebyly v roce 2006 pfiijaty nové zákonné normy, které by upravovaly rozsah kompetencí âiîp. Roz ífiené kompetence v novém zákonû o prevenci závaïn ch havárií se promítly do kontrolní ãinnosti. Inspekce se proto soustfiedila i nadále na kontrolu nakládání s odpadními vodami, závadn mi látkami, kontrolu zemûdûlského zneãi tûní, star ch zátûïí, rozhodování o poplatcích za odbûr podzemních vod a vypou tûní vod odpadních. Bylo provedeno celkem kontrol, z toho plánovan ch (cca 51 %). Na základû tûchto kontrol bylo ve správním fiízení vydáno celkem 692 rozhodnutí o pokutû. Bûhem roku 2006 nabylo právní moci 628 rozhodnutí v celkové v i Kã. Bylo vydáno 94 opatfiení k nápravû a pro 1 subjekt bylo vydáno rozhodnutí o zastavení ãinnosti. V sledky jsou srovnatelné s rokem 2005, ve kterém bylo provedeno kontrol, bylo vydáno 712 rozhodnutí o pokutû a právní moci nabylo 637 rozhodnutí o pokutû ve v i Kã P EHLED PLNùNÍ SLOÎKOV CH ÚKOLÒ SLEDOVÁNÍ NEJV ZNAMNùJ ÍCH âistíren ODPADNÍCH VOD VELIKOSTI NAD EO Cílem provûrky nejv znamnûj ích ãistíren odpadních vod, provádûné kaïdoroãnû, je kontrola vodoprávního stavu nejv znamnûj ích zdrojû zneãi Èování, spojená se zji tûním skuteãného stavu v produkovaném a vypou tûném zneãi tûní. ZároveÀ je provûfiován aktuální stav postupu rekonstrukcí âov a kanalizací pro aglomerace âeské republiky velikosti nad EO, uveden ch âeskou republikou jako priority ke splnûní poïadavkû smûrnice Rady ã. 91/271/EEC o ãi tûní mûstsk ch odpadních vod. V roce 2006 byla tato provûrka provedena u 234 zdrojû na území âr. Jednalo se o 200 komunálních âov / tj. ãistírny zpracovávající spla kové vody nebo smûs spla kov ch a prûmyslov ch odpadních vod / na území âeské republiky s pfiedpokládan m zatíïením vût ím neï ekvivalentních obyvatel / EO / a 34 zdrojû prûmyslov ch odpadních vod. Z provûfien ch zdrojû mûlo 138 komunálních âov skuteãnou kapacitu vût í neï EO a v roce 2005 na nich bylo vyãi tûno 658 mil. m3 odpadních vod se vstupním zneãi tûním 172 tis. tun BSK5, coï odpovídá zatíïení cca 7,91 mil. EO. Do tokû bylo ve vyãi tûné odpadní vodû z tûchto zdrojû vypu tûno 3880 tun BSK pfii prûmûrné koncentraci 6,1 mg/l (odstranûno 169 tis. tun), tun CHSK pfii prûmûrné koncentraci 35 mg/l (odstranûno 356 tis. tun), 7983 tun anorganického dusíku pfii prûmûrné koncentraci 12,3 mg/l (odstranûno 11 tis. tun) a 604 tun fosforu pfii prûmûrné koncentraci 1,2 mg/l (odstranûno 3,8 tis. tun). PrÛmûrná úãinnost na odstraàování zneãi Èujících látek z odpadní vody byla pro BSK5 98,0 %, pro CHSK 93 %, anorganick dusík 57 % a pro fosfor 81 %. V e uvedené údaje jsou obdobné jako v roce 2004 a není pfiedpoklad, Ïe by se v pfií tích letech v raznû mûnily. Zásadní rekonstrukce velk ch zdrojû byly jiï dokonãeny a k v raznûj ímu sníïení vypou tûného zneãi tûní dojde pravdûpodobnû pouze u slouãenin dusíku pfiedev ím po provedení rekonstrukce ÚâOV Praha, která se podílí na vypou tûném mnoïství slouãenin dusíku z komunálních âov z 25 %. V echny provûfiované âov vypou tûly odpadní vody na základû platného povolení vodoprávního úfiadu. Za poru ení ustanovení zák.ã. 254/2001 Sb., bylo uloïeno v roce pouze 10 pokut v celkové v i 6,7 mil. Kã, v pfieváïné vût inû za pfiekroãení povolen ch limitû pro vypou tûní odpadních vod do vod povrchov ch. Otázkou zûstává, jak vliv má na tento stav skuteãnost, Ïe u velké ãásti sledovan ch zdrojû je oprávnûná laboratofi, jeï zaji Èuje monitoring k posouzení dodrïování limitû, úzce majetkovû svázána s provozovatelem zdroje.

20 V znamná pokuta ,- Kã byla uloïena provozovateli ÚâOV Praha, spoleãnosti PVK a.s za pfiekroãení maximálnû povolen ch limitû vypou tûného zneãi tûní v ukazateli dusík amoniakální. K tomuto pfiekroãení do lo v souvislosti se vznikem prakticky havarijní situace v posledním ãtvrtletí roku Provozovatel se proti uloïené pokutû odvolal, rozhodnutí âiîp bylo odvolacím orgánem potvrzeno v celém rozsahu. V dûsledku nevyhovující kapacity âov hrozí stálé nebezpeãí kolapsu âov a vypou tûní neãi tûn ch odpadních vod z nejvût ího zdroje zneãi tûní v âr do Vltavy. Proto âiîp bude i nadále se zv enou ãetností a vyuïitím nezávisl ch laboratofií dûslednû kontrolovat dodrïování jak limitû vypou tûného zneãi tûní, tak provozního fiádu âov. Zásadní zlep ení situace lze oãekávat aï po dostavbû nové ãásti âov v roce KONTROLY âistíren ODPADNÍCH VOD VELIKOSTI OD 500 DO EO V roce 2006 bylo provûfieno celkem 289 âov této kategorie. Bylo uloïeno 33 pokut v celkové v i Kã, a to pfiedev ím za vypou tûní odpadních vod do vod povrchov ch v rozporu s povolením vodoprávního úfiadu a za poru ení jin ch povinností spoãívajících v nezaji tûní mûfiení mnoïství ãi kvality vypou tûn ch odpadních vod. V dal ích 8 pfiípadech bylo zahájeno správní fiízení o uloïení pokuty. Znamená to, Ïe u 14 % provûfiovan ch zdrojû bylo zji tûno prokázané poru ení pfiedpisû. PROVùRKA DODRÎOVÁNÍ POÎADAVKÒ NA ÍZENÍ VLÁDY â. 103/2003 SB. O STANOVENÍ ZRANITELN CH OBLASTÍ Provûrka byla zamûfiena na hospodafiení zemûdûlsk ch subjektû ve zraniteln ch oblastech a dodrïování ustanovení Nafiízení vlády ã.103/2003 Sb. s cílem sníïit a zabránit dal ímu zneãi tûní vod zpûsobenému dusiãnany ze zemûdûlsk ch zdrojû. Kontroly byly pfiednostnû zamûfieny na dodrïování zákazu hnojení v zimních mûsících, skladování a manipulaci se statkov mi hnojivy, hospodafiení na pûdách ohroïen ch erozí a v blízkosti vodních tokû a na pastvu na svaïit ch pozemcích. Kontroly probíhaly ve spolupráci s územními pracovi ti Ústfiedního kontrolního a zku ebního ústavu zemûdûlského. V roce 2006 bylo uskuteãnûno celkem 41 spoleãn ch kontrol, u 14 subjektû byly zji tûny váïnûj í nedostatky t kající se hlavnû skladování a manipulace se závadn mi látkami. Celkem bylo uloïeno 8 nápravn ch opatfiení a 8 pokut v celkové v i Kã, 11 subjektûm. Pfii kontrolách jednotliv ch subjektû se potvrdila zji tûní z dfiívûj ích kontrol. Zemûdûlské podniky vût inou disponují dostateãn mi kapacitami zásobníkû pro skladování tekut ch statkov ch hnojiv. V pfiípadû nedostateãné kapacity zpevnûn ch hnoji È jsou stále ãastûji zakládána polní sloïi tû. I pfii leto ních provûrkách byl potvrzen jiï nûkolikalet trend pfiednostního pouïívání statkov ch hnojiv, prûmyslová hnojiva jsou pouïívána v men í mífie, k jejich skladování vût inou nedochází, protoïe jsou po nákupu ihned aplikována. PROVùRKA PODLE ZÁKONA â. 59/2006 SB., O PREVENCI ZÁVAÎN CH HAVÁRIÍ, DO ZÁKON â. 353/1999 SB. Pfiedmûtem kontrol byly v echny subjekty zafiazené do skupiny B a vybrané subjekty zafiazené do skupiny A. Kontroly byly zamûfieny na ovûfiení aktuálnosti údajû bezpeãnostní dokumentace, na provûfiení, Ïe tato dokumentace obsahuje pokyny pro postup a zabezpeãení nestandardních úkonû pfii provozu (napfi. odstávky a ãi tûní technologick ch zafiízení, skladovacích prostorû apod.), na kontrolu provozních pfiedpisû, havarijních plánû, povodàov ch plánû a ve keré dal í související dokumentace. Dále byly zamûfieny na kontrolu dodrïování bezpeãnostního programu, na plnûní nápravn ch opatfiení z pfiedchozích kontrol, plnûní podmínek uveden ch ve vyjádfieních MÎP k bezpeãnostní zprávû a v rozhodnutích krajského úfiadu k bezpeãnostní dokumentaci a na kontrolu opatfiení, v souvislosti se závaïnou havárií v minul ch letech, preventivnû pfiijat ch proti opakování podobné události a kontrolu poskytování údajû pro vnûj í havarijní plány a vyhodnocení pfiípadného domino efektu. V roce 2006 spadalo pod agendu zákona 157 subjektû. Bylo provûfieno 80 subjektû spadajících do skupiny B a vybran ch 27 subjektû zafiazen ch do skupiny A. Celkem bylo provedeno 107 kontrol. Mimo schválen plán kontrol probûhly v souãinnosti s krajsk mi úfiady i neohlá ené kontroly, které byly zamûfieny na zji tûní skuteãného mnoïství nebezpeãn ch chemick ch látek a porovnání s údaji v oznámení a bezpeãnostní dokumentaci.

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice 3 Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice vnitfiního a vnûj ího uspofiádání souãasné hlavní budovy

Více

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY CENA 55 KČ 3 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY BŘEZEN 2001 odpad měsíce Kovový odpad Železné odpady Odpad amalgamu Přehled firem Nové kontejnerové nůžky na šrot Recyklace autobaterií ve světě

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

Severoãeská energetika, a. s.

Severoãeská energetika, a. s. Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Dûãín 2 O BSAH 4 4 6 6 7 7 8 10 11 15 18 21 22 23 24 26 26 27 28 30 34 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49

Více

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE Otázka archeologick ch v zkumû v kontextu evropské kastellologie Tomá DURDÍK Zacházení, respektive hospodafiení s archeologick mi prameny, a tedy provádûní, ãi neprovádûní

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ Ochrana sakrálních památek v v letech 1945 1958 ãesk ch zemích Kristina UHLÍKOVÁ Obr. 1. Prá ily (okres Klatovy), kostel sv. Prokopa, odstfielen v roce 1979. (Foto pfied rokem 1953, fotoarchiv NPÚ) Pfiedkládan

Více

Autorsk kolektiv. Dále na publikaci spolupracovali: Ing. Václav Podpûra, CSc., Anser, s. r. o. Vítûzslav Kadlec (obrázky)

Autorsk kolektiv. Dále na publikaci spolupracovali: Ing. Václav Podpûra, CSc., Anser, s. r. o. Vítûzslav Kadlec (obrázky) Metodická pfiíruãka byla vytvofiena v podpûrném programu 9.F.g Metodická ãinnost k podpofie zemûdûlského poradenského systému s finanãní podporou MZe âr. Pfii zpracování pfiíruãky byly vyuïity v sledky

Více

V STAVBA ROPOVODU. V BAVORSKU A âeské REPUBLICE. Ing. Václav Volf

V STAVBA ROPOVODU. V BAVORSKU A âeské REPUBLICE. Ing. Václav Volf V STAVBA ROPOVODU V BAVORSKU A âeské REPUBLICE Ing. Václav Volf OBSAH V STAVBA ROPOVODU MERO IKL NA ÚZEMÍ SVOBODNÉHO STÁTU BAVORSKO Úvod 6 Ropa nám vstoupila do Ïivota 7 Jednání s firmou TAL 10 V bûr projekãní

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 16 21. ÍJNA 2005 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Odbory a Evropa Pro nás, Evropany (asi bude chvíli trvat, neï si zvykneme, Ïe nejsme jenom âe i, Slováci, nebo Nûmci ãi Francouzi, ale Ïe

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u u Bfiezen 2000 u ã. 3 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u Uplynul rok od doby, kdy jsem poprvé napsal tento úvodník a vy ho mohli ãíst Jen jednou mû - oprávnûnû - pfieru il T. G.

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 Kyslík Zpracovali: Ing. Ludmila Dvofiáková Ing. Marie âíïková Ing. Tomá Zmydlen Ing. Tomá Klimek Ing. Vít Tuãek Jifií

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více