ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou"

Transkript

1 č. j. MVNM/30173/2015 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou I. ÚČEL Tyto Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou (dále jen Zásady ) stanoví závazné postupy a podmínky pro žadatele stavebníka, který hodlá umístit stavbu nebo nově budovanou či jinak upravovanou inženýrskou síť do pozemků nebo nad pozemky, které jsou ve vlastnictví města Veselí nad Moravou (dále jen město ). Dále tyto Zásady stanoví závaznou výši finanční náhrady za souhlas s umístěním inženýrské sítě či stavby nebo za zřízení služebnosti zatěžující pozemek města, stejně jako postup při vyřizování předložených žádostí vedoucí k rozhodnutí orgánů města ve věci uzavření smluv o právu umístit inženýrské sítě nebo jiné stavby na pozemcích ve vlastnictví města nebo smluv o zřízení služebnosti zatěžující pozemky ve vlastnictví města. II. POJMY A ZKRATKY pozemek jakýkoliv pozemek ve vlastnictví města bez ohledu na druh pozemku a bez ohledu na skutečnost, zda je zastavěný či nezastavěný zastavěný pozemek pozemek s jakoukoliv stavbou (bez ohledu na skutečnost, zda je stavba součástí pozemku nebo zda je zapsána v katastru nemovitostí) inženýrské sítě stavby technické infrastruktury dle ustanovení 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, např. vodovody, kanalizace, energetické vedení, rozvod plynu, komunikační vedení, veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovod) a dále též vodovodní, kanalizační a energetické přípojky drobná stavba stavba, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (zejm. vjezdy, chodníky, oplocení, zídky, opěrné zdi apod.) do 20 m délky nebo 25 m 2 plochy, která zároveň nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle stavebního zákona a zateplení staveb pro bydlení bez omezení plochy smlouva o zřízení smlouva o zřízení služebnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti zřízení služebnosti služebnost právo zatížit věc služebností tak, že majitel věci musí něco strpět nebo se něčeho zdržet oprávněný ze fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch bude služebnost služebnosti žadatel zřizována fyzická nebo právnická osoba, která hodlá umístit inženýrskou síť nebo drobnou stavbu do pozemku nebo nad pozemky města

2 osoba oprávněná jednat za žadatele katastr nemovitostí pozemek funkčně související s domem MěÚ RMV MI KT KMVI ObčZ stavební zákon Další související předpisy osoba oprávněná jednat jménem žadatele v souladu s obecně závaznými právními předpisy nebo osoba jednající za žadatele na základě plné moci - v tomto případě je nezbytné žádost doložit originálem nebo úředně ověřenou kopií plné moci Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín pozemek, který s domem funkčně souvisí zejména tím, že je užíván převážně vlastníky nebo nájemci domu, tím, že umožňuje lepší užívání domu, a jehož samostatné vlastnictví, bez vlastnictví domu, nemá pro město zásadní význam Městský úřad Veselí nad Moravou Rada města Veselí nad Moravou Odbor majetku a investic Městského úřadu Veselí nad Moravou Odbor kancelář tajemníka Městského úřadu Veselí nad Moravou Komise majetku, výstavby a investic zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících zákonů zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) III. ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV 1. Drobnou stavbu nebo stavbu inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města je možné provést pouze na základě smlouvy uzavřené mezi městem a žadatelem při splnění podmínek stanovených těmito Zásadami. Drobnou stavbu nebo stavbu inženýrské sítě na pozemcích města lze provést: a) na základě smlouvy o zřízení služebnosti, nebo b) na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, nebo c) na základě smlouvy o možnosti umístit drobnou stavbu nebo stavbu inženýrské sítě na pozemcích města uzavřené v souladu s ust odst. 2 občanského zákoníku, (dále jen smlouvy ). 2. Jakoukoliv jinou stavbu, než která je uvedena v odst. 1 tohoto článku Zásad, je možné provést na pozemcích ve vlastnictví města pouze na základě smlouvy uzavřené mezi městem a žadatelem při splnění podmínek stanovených těmito Zásadami. Takovou stavbu lze na pozemcích města provést: a) na základě smlouvy o zřízení služebnosti, nebo b) a základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, nebo c) na základě smlouvy o zřízení práva stavby.

3 3. Žádost o uzavření smlouvy (dále jen žádost ) musí obsahovat zejména: a) základní identifikační údaje žadatele (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo název, IČ a sídlo společnosti) a kontaktní telefonické a příp. e- mailové spojení a základní údaje oprávněného z věcného břemene nebo stavebníka, je-li tento odlišný od žadatele, b) dokumentaci stavby obsahující textovou část a výkresovou část se zakreslením polohy stavby nebo trasy inženýrské sítě a jejího ochranného pásma, včetně odkazu na místo v obecně závazném právním předpisu stanovujícím šíři ochranného pásma sítě, nebo alespoň situační výkres v případě drobných staveb nebo přípojek, c) seznam dotčených pozemků ve vlastnictví města, d) snímek katastrální mapy dotčených pozemků s vyznačením polohy stavby nebo trasy inženýrských sítí, e) výpočet předpokládané plochy stavby v m 2 nebo délky trasy inženýrské sítě vedoucí přes pozemky města v běžných metrech. 4. Žádost se podává na formuláři, který tvoří Přílohu č. 1 těchto Zásad a doručuje se písemnou formou nebo datovými schránkami na podatelnu MěÚ (adresa podatelny: Městský úřad Veselí nad Moravou, park Petra Bezruče 697, Veselí nad Moravou). 5. Řádně podanou žádostí se rozumí vyplněný formulář Žádosti o uzavření smlouvy, včetně všech požadovaných příloh dle těchto Zásad. Žádost musí být vlastnoručně nebo elektronicky podepsána žadateli nebo osobami oprávněnými jednat za žadatele. 6. Pracovištěm určeným k přijetí žádosti a ke zpracování a projednání návrhu na uzavření smlouvy je odbor MI, který obsah návrhu smlouvy konzultuje s odborem KT v záležitostech dotýkajících se městské optické sítě. Návrhy smluv se zpracovávají dle vzorů, které tvoří Přílohu č. 2 těchto Zásad. Právník odboru MI provede kontrolu souladu návrhu smlouvy s obecně závaznými právními předpisy a těmito Zásadami. 7. Uzavřená smlouva vyjadřuje souhlas města, jako vlastníka pozemku, k žádosti o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy a k činnosti autorizovaného inspektora s certifikátem, stejně jako souhlas s provedením stavby či opravy nebo rekonstrukce stávajících inženýrských sítí a souhlas vlastníka s užíváním místní komunikace. Stejnopis smlouvy je uložen na odboru MI. Kopii smlouvy v elektronické podobě předá odbor MI na odbor KT a správci místních komunikací a veřejné zeleně, kterým jsou Služby města Veselí nad Moravou. 8. Žadatel předkládá návrh trasy vedení inženýrských sítí tak, aby co možná nejméně ohrozil oprávněné zájmy vlastníka dotčených pozemků, dále tak, aby trasa inženýrské sítě včetně jejího ochranného pásma neomezila užívání jiných inženýrských sítí a dále tak, aby v případě výměny či poruchy vedení inženýrských sítí byla zajištěna ochrana celistvosti povrchu (zeleně, dlažby, živice, apod.). Má-li být umístěna inženýrská síť do pozemků s nově nebo nedávno vybudovanými povrchy, navrhne odbor MI stavebníkovi alternativní umístění inženýrské sítě; v takovém případě se náhrada za omezení užívání nemovitostí dle čl. IV těchto Zásad stanoví v délce původně stavebníkem navržené. 9. Žadatel předkládá návrh umístění stavby do pozemků tak, aby co možná nejméně ohrozil oprávněné zájmy vlastníka dotčených pozemků. 10. Žadatel má povinnost před zahájením prací požádat Služby města Veselí nad Moravou o předání pozemku k účelu stanovenému v uzavřené smlouvě. Po ukončení stavebních prací žadatel předá pozemek zpět do správy Službám města Veselí nad Moravou, které tímto převzetím potvrzují splnění podmínky dle čl. III odst. 12 těchto Zásad. 11. Žadatel má dále povinnost provést po umístění inženýrské sítě nebo stavby na svůj náklad geodetické digitální zaměření skutečného provedení inženýrské sítě nebo stavby, které předá do jednoho měsíce po provedení stavby odboru KT. Dokumentace

4 skutečného provedení stavby musí odpovídat podmínkám stanovených v ustanovení 121 odst. 1 stavebního zákona. Kontrolu plnění této smluvní povinnosti vykonává odbor KT v součinnosti s odborem Stavební úřad. 12. Žadatel má povinnost uvést, současně s provedením stavby, povrch pozemku v předešlý stav s tím, že za kvalitu řádně provedených prací spojených s uvedením pozemku v předešlý stav (úprava zeleně, povrchová úprava chodníku či komunikace) odpovídá v plném rozsahu žadatel po dobu 5 let od provedení prací, a to i v případě, kdy práce pro žadatele byly realizovány třetí osobou (provozovatelem inženýrských sítí - např. VaK, RWE, apod.). IV. STANOVENÍ NÁHRAD ZA OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ NEMOVITOSTÍ V MAJETKU MĚSTA 1. Náhrada za omezení užívání nemovitostí města při umístění inženýrských sítí do pozemků nebo nad pozemky ve vlastnictví města formou uzavření smlouvy o umístění inženýrské sítě dle ustanovení 1746 odst. 2 občanského zákoníku se stanoví takto: Nadzemní vedení (NN, VN, telekomunikace) Podzemní vedení Smlouvy o umístění inženýrské sítě 100,- Kč/bm + DPH při uzavření smlouvy a dále 30Kč/bm + DPH ročně 150,- Kč/bm + DPH při uzavření smlouvy 2. Náhrada za omezení užívání nemovitostí města při umístění drobných staveb na pozemky ve vlastnictví města formou uzavření smlouvy o umístění drobné stavby dle ustanovení 1746 odst. 2 občanského zákoníku se stanoví takto: Drobná liniová stavba Drobná plošná stavba Smlouvy o umístění drobné stavby 100,- Kč/bm + DPH při uzavření smlouvy 150,- Kč/m 2 + DPH při uzavření smlouvy 3. Náhrada za omezení užívání nemovitostí města při umístění inženýrských sítí nebo drobných staveb do pozemků ve vlastnictví města formou uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se stanoví takto: Smlouvy o zřízení služebnosti (inženýrské sítě i drobné stavby) Podzemní vedení (plyn VTL, kanalizace ø nad 200 mm, elektřina VN) Podzemní vedení (ostatní) Rozvodná skříň, sloup, stožár nebo pilíř na pozemku nebo na budově ve vlastnictví města Drobná liniová stavba Drobná plošná stavba 350,- Kč/bm + DPH 250,- Kč/bm + DPH 2000,- Kč/ks + DPH 250,- Kč/bm + DPH 350,- Kč/m 2 + DPH

5 4. Každý žadatel má povinnost před uzavřením smlouvy složit kauci na zajištění smluvních povinností žadatele ve výši 5.000,- Kč. Tuto výši kauce může odbor MI navýšit, byla-li by ve zjevném nepoměru k předpokládané výši nákladů žadatele na splnění smluvních povinností stanovených těmito Zásadami. Do 12 měsíců od uzavření příslušné smlouvy propadá kauce ve prospěch města, nepožádá-li žadatel o prodloužení této lhůty. 5. Spolu s kaucí dále každý žadatel uhradí zálohu na úhradu částky ve výši 100 % odpovídající předpokládané výši náhrady za omezení užívání nemovitostí města dle výše uvedeného ceníku. 6. Kauci a zálohu zaplatí žadatel bezhotovostně na účet města (samostatný VS pro kauci a zálohu bude uveden v příslušné smlouvě), nebo složením částky v pokladně Městského úřadu Veselí nad Moravou po podání žádosti a po zpracování návrhu smlouvy. Kauce i záloha musejí být zaplaceny před podpisem příslušné smlouvy. 7. Skutečnou výši náhrady za omezení užívání nemovitostí města dle těchto Zásad stanoví odbor MI ve spolupráci s odborem KT po odevzdání geodetického digitálního zaměření skutečného provedení inženýrské sítě nebo stavby. O nedoplatku nebo přeplatku (rozdíl mezi zálohou a skutečnou výší náhrady) neprodleně informuje odbor MI žadatele a odbor E. 8. Náhrada po odečtení zálohy (nedoplatek) je splatná jednorázovou platbou bezhotovostně na účet města nebo složením částky v pokladně MěÚ. Při uzavření smlouvy o zřízení služebnosti je náhrada splatná do 30 dnů od vložení tohoto práva do katastru nemovitostí. Při uzavření smlouvy o umístění inženýrské sítě nebo drobné stavby je náhrada splatná do 30 dnů od stanovení skutečné výše náhrady. Je-li smlouvou stanovena opakující se platba roční, je splatná vždy k 30. červnu příslušného kalendářního roku. Případný přeplatek bude neprodleně vrácen žadateli. 9. Podmínkou pro navrácení kauce je předání digitálního zaměření skutečného provedení stavby odboru KT dle čl. III odst. 11 a předání pozemku do správy Služeb města Veselí nad Moravou dle čl. III odst. 10 těchto Zásad. 10. Splní-li žadatel všechny své povinnosti stanovené smlouvou, je žadateli neprodleně navrácena kauce. Nesplní-li žadatel některou z povinností stanovených smlouvou, propadá kauce ve prospěch města, a to do výše nákladů, které město vynaloží k dosažení smluvního závazku žadatele. O splnění či nesplnění smluvních podmínek rozhoduje odbor MI, který dává pokyn ke vrácení kauce. V případě sporu rozhoduje RMV. 11. Náhrady za umístění inženýrských sítí do pozemků i nad pozemky ve vlastnictví města Veselí nad Moravou nejsou vyžadovány v případech, kdy investorem je město nebo jím zřízené organizace nebo založené společnosti. Tím není dotčena povinnost těchto organizací uhradit kauci a splnit řádně všechny povinnosti stanovené těmito Zásadami. 12. Návrh na vklad práva služebnosti do katastru nemovitostí podává vždy žadatel. Veškeré náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí popř. další náklady vzniklé v souvislosti se zřízením služebnosti nese žadatel. V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV 1. Odbor MI dohlíží na dodržování povinností stanovených těmito Zásadami, a to při kontrole podané žádosti, včetně návrhu umístění stavby nebo návrhu vedení trasy inženýrské sítě, při zpracování návrhu smlouvy, při realizaci stavby nebo inženýrské sítě i při kontrole plnění smlouvy ze strany žadatele. V případě nesouhlasu odboru MI s návrhem žadatele vyvolá tento odbor dohodovací jednání s žadatelem s cílem navrhnout variantní řešení.

6 2. Návrh umístění stavby nebo navržené trasy inženýrské sítě předloží odbor MI před projednáním v RMV k posouzení KMVI. Vyjádření odboru MI, stejně jako stanovisko KMVI je podpůrným a odborným stanoviskem pro konečné rozhodnutí RMV. 3. V případech, kdy se jedná o inženýrskou síť do délky 15 bm nebo drobnou stavbu (tj. stavbu, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní do 20 m délky nebo 25 m 2 plochy, která zároveň nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení podle stavebního zákona nebo zateplení staveb pro bydlení bez omezení plochy) a zároveň povaha umístění inženýrské sítě nebo drobné stavby nenaruší významně urbanistické principy a vzhled dané lokality města, je návrh posouzen městským architektem a po jeho vyjádření může vedoucí odboru MI uzavřít příslušnou smlouvu bez projednání v RMV. Tím není dotčena povinnost žadatele splnit všechny ostatní podmínky stanovené těmito Zásadami. 4. V případech zvláštního zřetele hodných, které nejsou upraveny těmito Zásadami, může RMV rozhodnout o upuštění od zpoplatnění náhrady za omezení užívání nemovitostí města při umístění inženýrských sítí nebo drobných staveb do pozemků nebo nad pozemky ve vlastnictví města (spolu s podmínkami pro upuštění), nebo může stanovit jinou cenu odlišnou od ceny stanovené těmito Zásadami. Jedná se zejména o případy, kdy vybudování inženýrských sítí nebo staveb bude v zájmu města a stavebník se ve smlouvě zaváže, že bezprostředně po kolaudaci stavbu bezplatně převede do vlastnictví města nebo o případy, kdy vybudování inženýrských sítí nebo staveb bude v zájmu města a budoucí oprávněný se smluvně zaváže poskytnout jiné protiplnění odpovídající hodnoty. 5. Pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti předloží dále žadatel geometrický plán s vyznačeným rozsahem služebnosti potvrzený katastrálním úřadem. 6. Na uzavření smlouvy dle těchto Zásad není právní nárok. 7. Je-li žadatelem fyzická osoba, která žádá o uzavření smlouvy o umístění inženýrské sítě nebo drobné stavby na pozemcích města v rámci stavby související s bydlením, nestanoví se jí náhrada dle čl. IV. odst. 1, 2 a 3 těchto Zásad. Tím není dotčena povinnost takového žadatele uhradit kauci a splnit všechny ostatní povinnosti stanovené těmito Zásadami a uzavřenou smlouvou. VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. V případě žádosti o zřízení jiného druhu právního zatížení pozemků města dle příslušných ustanovení ObčZ, rozhoduje RMV na základě návrhu žadatele, po posouzení MI a KMVI, a to způsobem obdobným dle těchto Zásad. 2. Tyto Zásady byly schváleny usnesením 24. RMV č. 3m-1 dne Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 1. září Nabytím účinnosti se ruší Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských sítí na pozemcích města Veselí nad Moravou schválené dne 17. března Ing. Miloš Kozumplík starosta JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. místostarosta

7 Příloha č. 1 Město Veselí nad Moravou Veselí nad Moravou Odbor majetku a investic tř. Masarykova Veselí nad Moravou Ž Á D O S T o uzavření smlouvy o umístění inženýrské sítě nebo drobné stavby na pozemcích města dle ust odst. 2 občanského zákoníku. Žádám o uzavření smlouvy o právu umístit stavbu.... (rozměry, délka)..... na pozemku parc. č.. katastrální území.. Jméno, příjmení, titul... Datum narození. Bydliště.. Telefon... Podpis žadatele:. Přílohy: dokumentace stavby se zákresem drobné stavby, ev. inženýrské sítě a jejího ochranného pásma, nebo situační výkres snímek katastrální mapy dotčených pozemků s vyznačením drobné stavby, ev. trasy inženýrských sítí předběžný výpočet předpokládané délky trasy vedoucí přes pozemky města

8 Město Veselí nad Moravou Odbor majetku a investic Veselí nad Moravou tř. Masarykova Veselí nad Moravou Ž Á D O S T o zřízení služebnosti: Žádám(e) tímto o zřízení služebnosti (jaké)... na pozemku (pozemcích) parc. č v k.ú.... ve prospěch... Celková plocha dotčená zřízením služebnosti v m 2 Jméno, příjmení, titul:... Trvalé bydliště: (pozn. v případě rodinného stavu ženatý vdaná uveďte dále pro účely sepsání smlouvy): manžel manželka: Jméno, příjmení, titul:... Trvalé bydliště:... tel.:... Podpis žadatele:... Přílohy: - dokumentace stavby se zákresem inženýrské sítě a jejího ochranného pásma, nebo situační výkres - snímek katastrální mapy dotčených pozemků s vyznačením trasy inženýrských sítí - předběžný výpočet předpokládané délky trasy vedoucí přes pozemky města

9 Příloha č. 2 Čj. xx xxx S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle ustanovení 1785 a násl. a 1257 a násl. občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Město Veselí nad Moravou Adresa: tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou IČ: Zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx starostou Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Veselí nad Moravou Číslo účtu: /0800 a (dále jen budoucí povinný) XXXXXXXXXX se sídlem XXXXXXXXXXXXXXX IČ: XXXXXXXX, DIČ: CZXXXXXXXXX, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v XXXXX, oddíl XX, vložka č. XXXX zastoupená XXXXXXXXXXXXXXX, bankovní spojení: XXXXXXX, a.s., č.ú. XXXXXXXXXXXX (dále jen budoucí oprávněný) (dále též jen budoucí smluvní strany) II. Předmět budoucí smlouvy 1. Budoucí povinný je vlastníkem pozemku parc.č. XXXX o výměře XXX m 2, zapsaném na LV č pro katastrální území XXXXXXXXXX, obec Veselí nad Moravou u Katastrálního pracoviště Hodonín. 2. Budoucí oprávněný je investorem stavby XXXXXXXXXXXXXX (dále jen stavby), která bude umístěna v/na pozemku parc.č. XXXX dle přiložených kopií situací z projektové dokumentace a kopie katastrální mapy vyznačeno.(např. červeně), které jsou přílohami č.1 a 2 této smlouvy a jsou jejími nedílnými součástmi. 3. Budoucí smluvní strany touto smlouvou sjednávají, že pro případ realizace stavby dle čl. II.2. této smlouvy spolu v budoucnu uzavřou písemnou smlouvu o zřízení služebnosti následujícího znění a dále za podmínek v této budoucí smlouvě níže uvedených:

10 S M L O U V A o zřízení služebnosti dle ustanovení 1257 a násl. Občanského zákoníku Město Veselí nad Moravou Adresa: tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou IČ: Zastoupeno., starostou Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Veselí nad Moravou Číslo účtu: /0800 (dále jen povinný) a Čj.... XXXXXXXXX se sídlem XXXXXXXXXXXXXXX IČ: XXXXXXXXXX, DIČ: CZXXXXXXXXX, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v XXXXX, oddíl X, vložka č. XXXXX zastoupená XXXXXXXXXXXXX bankovní spojení: XXXXX, a.s., č.ú. XXXXXXXXXX (dále jen oprávněný) (dále společně též jen smluvní strany) uzavírají tuto smlouvu I. 1. Povinný je vlastníkem níže uvedených nemovitostí - pozemků parc. č. XXX orná půda, o výměře XXX m 2, parc. č. XXX trvalý travní porost, o výměře XXX m 2 a parc. č. XXX ostatní plocha, o výměře XX m 2 zapsaných na LV č pro katastrální území XXXXXXX, obec Veselí nad Moravou u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Katastrální pracoviště Hodonín. 2. Na pozemcích jsou se souhlasem povinného na základě kolaudačního souhlasu vydaného Stavebním úřadem Veselí nad Moravou pod č.j. XXXX, ze dne XXXXX, v právní moci dne XXXXXX, umístěny inženýrské sítě - XXXXXXXXXXX, které vybudoval oprávněný. Originál kolaudačního souhlasu tvoří přílohu č. 1, X, X a X této smlouvy a její nedílnou součást. 3. Pro vyznačení služebnosti na části pozemků byl vypracován geometrický plán č. XXXXX ze dne XXXXXXX Ing. XXXX XXXX, adresa - XXXXXXX, potvrzený Katastrálním úřadem, kdy tento vydal souhlas dne XXXXX pod čj. XXXXX). Originál geometrického plánu tvoří přílohu č. X této smlouvy a její nedílnou součástí. II. 1. Povinný ze služebnosti zřizuje oprávněnému z věcného břemene - investorovi inženýrských sítí - XXXXX, XXXXX, XXXXXX právo XXXXXXXXXXX za účelem provozování inženýrských sítí, spočívající v: (doplň dle potřeby, např. v právu vstupu, chůze, jízdy, uložení a provozování inženýrských sítí na pozemcích specifikovaných v článku I. bod 1. této smlouvy) 2. Oprávněný právo odpovídající uvedené služebnosti v rozsahu uvedeném výše přijímá a povinný se zavazuje toto právo strpět.

11 3. Oprávněný se zavazuje, že při realizaci práva služebnosti v rozsahu uvedeném výše bude toto právo šetřit. 4. Veškeré škody, které by vznikly povinnému nebo třetím osobám při realizaci práva služebnosti nebo jím pověřenou třetí osobou, jdou plně k tíži oprávněného. 5. Právo služebnosti specifikováno v bodu 1. článku II. této smlouvy zřizuje povinný jako závazné po dobu existence inženýrských sítí specifikovaných v článku I., bodech 2. a 3. a zavazuje se toto právo strpět, a oprávněný toto právo, včetně povinností specifikovaných v této smlouvě přijímá. Zánikem předmětných inženýrských sítí zaniká příslušná služebnost, a to i jednotlivě. III. 1. Smluvní strany se dohodly, že za zřízení služebnosti se sjednaná jednorázová finanční náhrada v souladu se Zásadami pro uzavírání smluv na pozemcích města Veselí nad Moravou (dále jen cena služebnosti). Výpočet ceny služebnosti z této smlouvy je uveden v příloze č. X této smlouvy a tvoří její nedílnou součást. 2. Vypracování znaleckého posudku na ocenění služebnosti pro potřeby povinného zajistí na své náklady oprávněný, s tím, že jedno originální paré znaleckého posudku je oprávněný povinen předat povinnému při podpisu této smlouvy. 3. Cenu služebnosti po odečtení uhrazené zálohy (nedoplatek) se oprávněný zavazuje uhradit nejdéle do 30 dnů od vložení služebnosti do Katastru nemovitostí, a to bankovním převodem na účet povinného, VS, nebo v hotovosti v pokladně povinného. 4. Cena služebnosti bude uhrazena na základě vystavené faktury, o kterou včas požádá oprávněný povinného. Poté má oprávněný možnost uhradit cenu služebnosti v náhradním termínu do dalších 20 dnů po uplynutí lhůty podle bodu 3. tohoto článku (dále jen prodloužená lhůta). 5. Nebude-li ve lhůtě uvedené v bodu 3. tohoto článku cena služebnosti zaplacena, je oprávněný povinen uhradit povinnému smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení. 6. Pro případ nezaplacení ceny služebnosti ani v prodloužené lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení po uplynutí prodloužené lhůty. 7. Smluvní pokuty jsou splatné na účet povinného specifikovaný v bodu 3. tohoto článku. Uplatněním smluvních pokut nezaniká právo povinného na náhradu škody. IV. 1. Nebude-li ani v prodloužené lhůtě sjednaná cena služebnosti uhrazena, má povinný právo od této smlouvy okamžitě odstoupit. Tímto úkonem se smlouva i služebnost ruší. Odstoupení je účinné doručením tohoto písemného projevu vůle oprávněnému. 2. Povinný má právo v případě odstoupení od smlouvy umístěné inženýrské sítě odstranit a dotčené pozemky uvést do původního stavu nebo jejich odstranění a uvedení do původního stavu zajistit na náklady oprávněného. Nezahájí-li povinný práce k odstranění inženýrských sítí do 30 dnů od odstoupení od této smlouvy je oprávněný pro tento případ povinen umístěné inženýrské sítě z dotčených pozemků odstranit a pozemky uvést do původního stavu na své náklady nejpozději do 90 dnů od účinku odstoupení od smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinou smlouvou jinak. V. 1. Na základě této smlouvy lze v katastru nemovitostí zapsat na list vlastnictví č pro katastrální území XXXXXXXXX, obec Veselí nad Moravou, vedený u Katastrálního pracoviště Hodonín právo služebnosti ve prospěch oprávněného z inženýrských sítí XXXXXXXXXX. 2. Povinný a oprávněný vstoupí do práva služebnosti vyplývající z této smlouvy vkladem služebnosti dle této smlouvy do Katastru nemovitostí. 3. Oprávněný se zavazuje na svůj náklad podat návrh na vklad do 10 pracovních dní po podpisu této smlouvy a jednu kopii návrhu na vklad opatřenou originálním podacím

12 razítkem a číslem jednacím řízením se zavazuje oprávněný předat bezodkladně povinnému. VI. 1. Platnost právního jednání, v souladu s ust. 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dokládá povinný výpisem z usnesení rady města Veselí nad Moravou č. XXX ze dne XXXXXX, který tvoří přílohu č. X této smlouvy a její nedílnou součást. 2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Dále prohlašují, že jim je tato smlouva srozumitelná a že nebyla uzavřená ani v tísni ani za nevýhodných podmínek. 3. Smlouva zavazuje i právní nástupce obou smluvních stran. 4. Jakékoliv změny smlouvy lze provádět výlučně písemně ve formě posloupně číslovaných dodatků k této smlouvě. 5. Tato smlouva o zřízení služebnosti je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s tím, že jeden stejnopis bude předložen příslušnému Katastrálnímu úřadu pro účely vkladu práva služebnosti do katastru nemovitostí, dva stejnopisy obdrží povinný a jeden oprávněný. 6. V ostatním se tento smluvní vztah řídí platným právním řádem ČR. Veselí nad Moravou.... povinný. oprávněný III. Práva a povinnosti budoucích smluvních stran 1. Uzavřením této smlouvy vzniká budoucímu oprávněnému: a) právo zřídit stavbu inženýrských sítí - XXXXXXXXXX v rozsahu vyplývajícím z platného územního rozhodnutí a stavebního povolení b) právo tuto stavbu v budoucnu provozovat v souladu s obsahem služebnosti, c) právo na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti za dodržení podmínky XXXXXXXXXX d) povinnost uhradit budoucímu povinnému cenu za právo služebnosti ve výši a v termínu dle čl. III smlouvy e) povinnost zajistit na své náklady zpracování znaleckého posudku pro ocenění práva služebnosti z této smlouvy a předat znalecký posudek v originálním vyhotovení budoucímu povinnému při podpisu smlouvy 2. Uzavřením této budoucí smlouvy vzniká budoucímu povinnému: a) právo na bezplatné vytýčení stavby inženýrských sítí - XXXXXXXX b) právo na uvedení pozemku do původního (řádného) stavu po realizaci stavby případně po jejím odstranění, a to na náklady budoucího oprávněného. c) právo na jednorázovou finanční náhradu za zřízení věcného břemene v souladu se Zásadami pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví města Veselí nad Moravou. 3. Budoucí oprávněný složil před uzavřením této smlouvy kauci na zajištění svých smluvních povinností ve výši.. Kč (VS..). Tato kauce propadá ve prospěch budoucího povinného, nesplní-li budoucí oprávněný povinnosti vyplývající

13 z této smlouvy ve lhůtě 12 měsíců od jejího uzavření, nebo nepožádá-li budoucí oprávněný o prodloužení této lhůty. 4. Spolu s kaucí dále budoucí oprávněný uhradil zálohu na cenu služebnosti ve výši. Kč (VS.), která odpovídá předpokládané výši ceny služebnosti. 5. Skutečnou cenu služebnosti stanoví budoucí povinný po odevzdání geodetického digitálního zaměření skutečného provedení inženýrské sítě nebo stavby. O nedoplatku nebo přeplatku (rozdíl mezi zálohou a skutečnou cenou služebnosti) informuje budoucí povinný budoucího oprávněného. Případný přeplatek bude budoucímu oprávněnému neprodleně vrácen. 6. Budoucí oprávněný má povinnost před zahájením prací požádat Služby města Veselí nad Moravou o předání pozemku k účelu stanovenému v této smlouvě. Po ukončení stavebních prací budoucí oprávněný předá pozemek zpět do správy Službám města Veselí nad Moravou. 7. Budoucí oprávněný se zavazuje uvést povrch dotčeného pozemku v předešlý stav. Za kvalitu řádně provedených prací spojených s uvedením pozemku v předešlý stav (úprava zeleně, povrchová úprava chodníku či komunikace) odpovídá v plném rozsahu oprávněný po dobu 5 let od provedení prací, a to i v případě, kdy práce pro stavebníka byly realizovány třetí osobou. Kontrolu plnění této smluvní povinnosti vykonávají Služby města Veselí nad Moravou jako správci veřejné zeleně a místních komunikací. Uvedení pozemku v předešlý stav je podmínkou pro navrácení kauce. 8. Budoucí oprávněný se dále zavazuje provést po umístění stavby inženýrské sítě nebo stavby na svůj náklad geodetické digitální zaměření skutečného provedení inženýrské sítě nebo stavby, které předá do jednoho měsíce po provedení stavby Městskému úřadu Veselí nad Moravou - Odbor kancelář tajemníka. Odevzdání geodetického digitální zaměření je podmínkou pro navrácení kauce. 9. Smlouva o zřízení práva služebnosti bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího oprávněného nejpozději do 60 dnů od vydání kolaudačního souhlasu. IV. Odstoupení od smlouvy 1. Smluvní strany se dohodly, že od této budoucí smlouvy lze odstoupit v následujících případech: a) stavbou budoucího oprávněného nedojde k dotčení nebo omezení nemovitosti uvedené v čl. II. této smlouvy. b) nedojde-li k vydání příslušných povolení a stavba nebude realizována. 2. Odstoupením se budoucí smlouva ruší a toto odstoupení je účinné doručením písemného projevu této vůle druhé budoucí smluvní straně. V. Závěrečná ustanovení 1. Práva a povinnosti dohodnuté v této budoucí smlouvě zavazují i případné právní nástupce obou budoucích stran. 2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou budoucí stranu. 3. Obě strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy znám a že tato byla uzavřena na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy. 4. Ostatní práva touto smlouvou neupravená se řídí platnou právní úpravou ČR. 5. Přílohy : příloha č. 1 situace z dokumentace stavby umístění XXXXXXXXXXX

14 příloha č. 2 kopie katastrální mapy umístění XXXXXXXXXXX Veselí nad Moravou.201 budoucí povinný budoucí oprávněný

15 SMLOUVA Čj.: podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o možnosti umístit drobnou stavbu nebo inženýrské sítě na pozemku města 1. Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova č. 119, IČ , DIČ CZ , PSČ Veselí nad Moravou, zastoupeno starostou města.. jako vlastník pozemku (dále jen vlastník pozemku ) a 2... jako stavebník (dále jen stavebník ) I. Účastníci smlouvy se dohodli na tom, že vlastník pozemku p.č... v obci Veselí nad Moravou a k.ú... zapsaném na LV č souhlasí s umístěním drobné stavby jako stavby dočasné /př. chodník, vjezd k RD, oplocení, zídky, opětné zdi / nebo inženýrských sítí přípojky /př. kanalizace, vody, elektro, plynu / na pozemcích p.č. v ul.. v k.ú.... (Drobná stavba) nebo inženýrské sítě budou provedeny dle projektu zpracovaného. č. zak.... II. Stavebník se zavazuje, že před zahájením prací svůj záměr projedná se správci sítí. Stavebník bere na vědomí, že vlastník pozemku neodpovídá za případnou škodu na majetku správce sítí, která by mohla vzniknout v souvislosti se stavbou. V případě vzniku takové škody se zavazuje stavebník ji nahradit. Veškeré náklady spojené s realizací stavby, včetně odpovědnosti za škodu související s její realizací, nese stavebník. Stavebník se zavazuje, že na základě této smlouvy provede pouze takovou stavbu, která je specifikována v článku I. této smlouvy. III. Vlastník pozemku a stavebník se dohodli na úplatě ve výši..kč/ za možnost provést stavbu blíže specifikovanou v čl. I. této smlouvy. IV. Stavebník výslovně prohlašuje, že umožní vlastníku pozemku kdykoliv v budoucnu takové stavební zásahy do stavby, které budou v souladu se zájmy vlastníka pozemku a rozvojem města Veselí nad Moravou, včetně možného odstranění stavby, bude-li to k dosažení výše uvedeného účelu nezbytně nutné. Vlastník pozemku se zároveň zavazuje, že bude šetřit práv stavebníka a jakékoliv stavební zásahy budou provedeny v míře nezbytně nutné. V. Stavebník výslovně prohlašuje, že po vlastníku pozemku nebude požadovat jakékoliv náklady související s vybudováním stavby blíže specifikované v čl. I. této smlouvy, nebude požadovat převedení pozemku pod stavbou ani nebude po vlastníku pozemku kdykoliv v budoucnu požadovat provedení jakékoliv opravy stavby nebo úhradu nákladů s ní spojených. Stavebník dále prohlašuje, že odpovídá za případnou škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s běžným užíváním stavby.

16 VI. a) Stavebník složil před uzavřením této smlouvy kauci na zajištění svých smluvních povinností ve výši.. Kč (VS..). Tato kauce propadá ve prospěch vlastníka pozemku, nesplní-li stavebník povinnosti vyplývající z této smlouvy ve lhůtě 12 měsíců od jejího uzavření, nebo nepožádá-li budoucí oprávněný o prodloužení této lhůty. b) Spolu s kaucí dále stavebník uhradil zálohu na náhradu za omezení užívání nemovitostí města ve výši. Kč (VS.), která odpovídá předpokládané výši náhrady za omezení užívání nemovitostí msta dle platného ceníku města. c) Skutečnou výši náhrady za omezení užívání nemovitostí města stanoví vlastník pozemku po odevzdání geodetického digitálního zaměření skutečného provedení inženýrské sítě nebo stavby. O nedoplatku nebo přeplatku (rozdíl mezi zálohou a skutečnou výší náhrady) neprodleně informuje vlastník pozemku stavebníka. d) Náhrada po odečtení zálohy (nedoplatek) je splatná jednorázovou platbou bezhotovostně na účet vlastníka pozemku nebo složením částky v pokladně Městského úřadu Veselí nad Moravou. Náhrada splatná do 30 dnů od stanovení skutečné výše náhrady. Je-li smlouvou stanovena opakující se platba roční, je splatná vždy k 30. červnu příslušného kalendářního roku. Případný přeplatek bude neprodleně vrácen stavebníkovi. e) Stavebník má povinnost před zahájením prací požádat Služby města Veselí nad Moravou o předání pozemku k účelu stanovenému v této smlouvě. Po ukončení stavebních prací stavebník předá pozemek zpět do správy Službám města Veselí nad Moravou. f) Stavebník se zavazuje uvést povrch dotčeného pozemku v předešlý stav. Za kvalitu řádně provedených prací spojených s uvedením pozemku v předešlý stav (úprava zeleně, povrchová úprava chodníku či komunikace) odpovídá v plném rozsahu stavebník po dobu 5 let od provedení prací, a to i v případě, kdy práce pro stavebníka byly realizovány třetí osobou. Kontrolu plnění této smluvní povinnosti vykonávají Služby města Veselí nad Moravou jako správci veřejné zeleně a místních komunikací. Uvedení pozemku v předešlý stav je podmínkou pro navrácení kauce. g) Stavebník se dále zavazuje provést po umístění stavby inženýrské sítě nebo jiné stavby na svůj náklad geodetické digitální zaměření skutečného provedení inženýrské sítě nebo jiné stavby, které předá do jednoho měsíce po provedení stavby Městskému úřadu Veselí nad Moravou - odbor Kancelář tajemníka. Odevzdání geodetického digitální zaměření je podmínkou pro navrácení kauce. VII. S uzavřením této smlouvy vyjádřila souhlas Rada města Veselí nad Moravou na své. schůzi dne v zápisu uvedeno pod bodem.. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou. (Smlouva se nevkládá do katastru nemovitostí). Veselí nad Moravou vlastník pozemku stavebník

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Tuto smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (dále jen Smlouva o budoucí smlouvě ) uzavřely dne podle ust. 1785 a

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

I. ÚČEL II. POJMY A ZKRATKY

I. ÚČEL II. POJMY A ZKRATKY Č. j. MVNM/39519/2016 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb, reklamních, informačních zařízení a staveb pro reklamu na pozemcích města Veselí nad Moravou

Více

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující 1. MĚSTYS OKŘÍŠKY, IČO: 00290050 sídlo: Jihlavská 1, 675 21 Okříšky za společnost jedná starosta: Zdeněk Ryšavý dále jen jako prodávající 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu

Více

Podmínky prodeje a regulativy výstavby

Podmínky prodeje a regulativy výstavby 1 Zastupitelstvo obce Tvarožná Lhota schválilo 17.6.2015 zveřejnění následujícího záměru obce prodat nemovitost: 12 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v I.etapě ulice Za školou Obec Tvarožná

Více

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava MMOPP00GGO5L SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI Č.: uzavřená na základě ust. 1785 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany:

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. ze dne 12. 4. 2011. č. 09/11

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. ze dne 12. 4. 2011. č. 09/11 Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina ze dne 12. 4. 2011 č. 09/11 Čl. 1 Vymezení působnosti (1) Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-049-020-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-049-020-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-049-020-15 ze dne 14.12.2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - umístění plynárenského zařízení - STL plynovodní přípojka, mezi městskou částí Praha

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene

Smlouva o zřízení věcného břemene Smlouva o zřízení věcného břemene č. 4100934324. (dále jen Smlouva ) k provedení (v souladu s) ustanovení 76 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: / u (1) vlastník Město Poděbrady, se sídlem Jiřího náměstí 20/1, 29031, Poděbrady I, IČ: 00239640 zastoupené: PhDr. Langr Ladislav,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 2 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy B SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí Příloha č.1 usnesení č. 0030/1/R/2016 Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1,

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

Obsah: Metodický postup při uzavírání smluv o věcných břemenech k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí

Obsah: Metodický postup při uzavírání smluv o věcných břemenech k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí Úplné znění Metodiky pro uzavírání smluv o zřizování věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným inženýrskými sítěmi schválené na Z3/025. zasedání ZMB konaném ode dne 6. 2.

Více

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku)

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) Magda Salíková nar. 12.03.1971, r.č. 715312/4176 bytem Napajedla, Jiráskova 1603, PSČ: 76361 číslo účtu UniCredit Bank 2112184421/2700 jako prodávající

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 čís. 0313/ZMOb-Vit/1014/16-0340/ZMOb-Vit/1014/16 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující)

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující) SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVA Č..../2012 A SMLOUVA O VĚCNÉM PRÁVU PŘEDKUPNÍM kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 588 a násl. 602 a násl. zák. č. 40/1996 Sb., Občanský

Více

1. Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00

1. Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00 VZOR SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY A SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA POZEMKU uzavřená níže uvedeného dne podle ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, a ustanovení 588 a násl.

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 IČ: 27069079 DIČ: CZ27069079 jednající: Tomáš

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?(

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( 1616/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1419/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O

Více

Smlouva o budoucím zřízení služebnosti

Smlouva o budoucím zřízení služebnosti Číslo smlouvy budoucího povinného: Smlouva o budoucím zřízení služebnosti uzavřená podle ustanovení 1257 a násl. a 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže

Více

uzavírají ve smyslu ust. 24 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění SMLOUVU O PŘELOŽCE Článek I. Předmět smlouvy

uzavírají ve smyslu ust. 24 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění SMLOUVU O PŘELOŽCE Článek I. Předmět smlouvy Severočeská vodárenská společnost, a.s. Zapsáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem Oddíl B, vložka 466 IČ: 49099469 DIČ: CZ49099469 Přítkovská 1689, Teplice 415 50 jednající Ing. Stanislavem Krylem, ředitelem

Více

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013 čís. 2470/RMOb-Vit/1014/86-2498/RMOb-Vit/1014/86 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH mezi městem Prostějov a MANTHELLAN a.s. ze dne 16.7. 2010 www.ssd.com OBSAH SMLOUVY Článek 1 Definice, výklad... 2 Článek 2 Povinnosti před uzavřením Kupních smluv... 5 Článek

Více

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Číslo smlouvy prodávajícího: PM027666/2011-ZDMaj/Sm rř/hhe e l - 2 (&$fo-h V* 7 Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Prodávající: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení:

Více

Účastníci smlouvy KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU NEMOVITOSTI

Účastníci smlouvy KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU NEMOVITOSTI Prodávající: Obec Opatovice IČ 00301655 se sídlem Opatovice, Hlavní 170, PSČ 753 56 starosta obce Antonín Tomeček Kupující: Xxxx xxxxxx rodné číslo oooooo/oooo bytem Yyyyyy, PSČ zzz zz Účastníci smlouvy

Více

jako budoucí oprávněná osoba (dále jen Oprávněný )

jako budoucí oprávněná osoba (dále jen Oprávněný ) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ve smyslu ust. 104 odst. 3 zákona

Více

NABÍDKA ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Fyzická osoba I. Označení výběrového řízení číslo výběrového řízení kolo II. Účastníci výběrového řízení Fyzická osoba: Titul, jméno, příjmení: Datum narození: Adresa

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT Město Česká Lípa se sídlem Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, PSČ: 470 36 IČ: 00260428, DIČ: CZ00260428

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EDTRL* Prodávající: KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Statutární město Článek I. Smluvní strany Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 5072/2016 Počet listů dokumentu: 9 Počet listů příloh: 9 Spisový znak: 532 Pravidla pro prodej stavebních

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

mezi těmito smluvními stranami:

mezi těmito smluvními stranami: DAROVACÍ SMLOUVA č.j. OLP/1186/2014 reg. č.: uzavřená podle 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami: Liberecký

Více

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( )

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( ) KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená ve smyslu 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) a zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví

Více

SMLOUVA. o společném postupu při realizaci a financování stavby II/608 UL. PRAŽSKÁ, TEREZÍN-OPRAVA OPĚRNÉ ZDI A KOMUNIKACE GLACISU HLAVNÍ PEVNOSTI

SMLOUVA. o společném postupu při realizaci a financování stavby II/608 UL. PRAŽSKÁ, TEREZÍN-OPRAVA OPĚRNÉ ZDI A KOMUNIKACE GLACISU HLAVNÍ PEVNOSTI Kraj: SMLOUVA o společném postupu při realizaci a financování stavby II/608 UL. PRAŽSKÁ, TEREZÍN-OPRAVA OPĚRNÉ ZDI A KOMUNIKACE GLACISU HLAVNÍ PEVNOSTI I. Smluvní strany Ústecký kraj Zastoupený: Janou

Více

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení Kupní smlouva na pozemek E_/1 Účastníci smlouvy: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále

Více

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: JI-014330023672/001

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: JI-014330023672/001 SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: JI-014330023672/001 Obec Kamenná sídlo: IČ: 00373761 DIČ: Zastoupena: vlastnický podíl: 1/1 (dále jen Povinný ) na straně jedné a E.ON Distribuce, a.s. Kamenná 46,

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

ZÁSADY PRO PRODEJ, PRONÁJEM, VÝPŮJČKY A PRO ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN U POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA LITVÍNOV

ZÁSADY PRO PRODEJ, PRONÁJEM, VÝPŮJČKY A PRO ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN U POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA LITVÍNOV ZÁSADY PRO PRODEJ, PRONÁJEM, VÝPŮJČKY A PRO ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN U POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA LITVÍNOV Čl.1 Úvodní ustanovení 1. Základní povinnosti obce a jejích orgánů při nakládání s obecním majetkem

Více

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY mezi Ing. David Jánošík jako Prodávajícím a [ ] jako Kupujícím uzavřená dne [ ] 1 z 12 SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY uzavřená mezi Ing. Davidem

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. Ó ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. ič 26331004, oič~ CZ26331 004 AMERICKÁ 2487(60, 301 00 PL2EN PU~EC TeI.~fax: 377 2267 67 K 5262-22 ZIl Níže uvelného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1) Město Blovice, ič:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 23/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a dle vyhlášky č. 18/2014 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 23/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a dle vyhlášky č. 18/2014 Sb. Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 23/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič:

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič: Smlouva o dodávce vody (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon ) mezi smluvními stranami:

Více

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr.

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar Nepřítomní členové rady:

Více

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 MĚSTO KARLOVY VARY A KARLOVARSKÝ KRAJ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 N í ž e u v e d e n é h o d n e, m ě s í c e a r o k

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475 271111

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475 271111 STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475 271111 č.jednací : MM/ORM/35365/15 č.evidenční: /2015,ORM/106/15 vyřizuje : Mgr.

Více

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. /20 (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona c. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále

Více

K u p n í s m l o u v a

K u p n í s m l o u v a K u p n í s m l o u v a číslo smlouvy: 9414000342/179155 uzavřena na základě smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy č. 1108000725/104 ze dne 10. 12. 2008 Prodávající: Město Česká Lípa adresa: náměstí

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 648-ODD/14

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 648-ODD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 648-ODD/14 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0295/RMOb-Vit/1418/12-0320/RMOb-Vit/1418/12 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících a AMEAICKÁ REALITNÍ KANCEL.Á~ PUBEC s.r.o. ič: 26331004, oič: CZ26331004 2487/80, 301 00 PL2EN PUBLC Tel/tax: 377 22 67 67 K 5262-27 ZIl -6- Niže uvedeneho dne, mesiče a roku uzavreli: 1) Město Blovice,

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 611-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 611-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 611-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SoVB r08v02 Obec Pletený Újezd IČO:00234796 DIČ: CZ00234796 Sídlo: Kladenská 40, 27351 Pletený Újezd Zastoupená: Jaroslavem Kolbekem, starostou obce email: pleteny.ujezd@cbox.cz č. účtu: 11129141/0100

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

#14368/Υ/2015 ΗΜΣΟ σ 14368/U/2015-HMSO Č.j.: UZSVM/U/10848/2015-HMSO

#14368/Υ/2015 ΗΜΣΟ σ 14368/U/2015-HMSO Č.j.: UZSVM/U/10848/2015-HMSO #14368/Υ/2015 ΗΜΣΟ σ 14368/U/2015-HMSO Č.j.: UZSVM/U/10848/2015-HMSO Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á

Více

Návrh Nájemní smlouvy... nar. trvalým bytem..

Návrh Nájemní smlouvy... nar. trvalým bytem.. Návrh Nájemní smlouvy podle ust. 663 a násl. Občanského zákoníku uzavřená níže uvedeného dne mezi : Obcí Plenkovice, IČ 00636916, 671 51 Kravsko, Plenkovice 71, bankovní spojení Komerční banka a.s., č.ú.

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: a I. Smluvní strany Indra-Šebesta v.o.s. se

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 30.08.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřila: Zapsala: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Smlouvu o budoucí kupní smlouvě

Smlouvu o budoucí kupní smlouvě Smluvní strany Stanislav Kříž, narozen dne 00.00. 000, RČ 000000/0000 trvale bytem Nymburk, Dlouhá třída 91/23, PSČ 288 02 na straně jedné (dále jen jako budoucí prodávající ) a Město Milovice, IČ: 002

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

Záměr provést stavbu lze uskutečnit na základě ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ:

Záměr provést stavbu lze uskutečnit na základě ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ: Životní situace Název: Žádost o STAVEBNÍ POVOLENÍ Základní informace: Záměr provést stavbu lze uskutečnit na základě ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ: Stavební povolení představuje jeden ze tří zákonných režimů

Více

Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul.

Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul. Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul. 1.O dotaci může žádat fyzická nebo právnická osoba písemně na předepsaném formuláři

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1291/2014-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1291/2014-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1291/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění Prodej pozemku společnosti ALEVEN MOST a. s. kupní smlouva Příloha č. 2 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

Více

Kupní smlouva na pozemek E_/2. I. Úvodní ustanovení

Kupní smlouva na pozemek E_/2. I. Úvodní ustanovení Kupní smlouva na pozemek E_/2 Účastníci smlouvy: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY - POZEMKY

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY - POZEMKY PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY - POZEMKY KVĚTEN 2013 OMEZENÍ ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ: NE SPOLEČNÁ NABÍDKA VÍCE OSOB: VARIANTY NABÍDEK:

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ PŘÍLOHA č. 1 (12 stran, včetně příloh) SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ uzavřená ve smyslu 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dálejen Smlouva") LINDĚ + WIEMANN CZ, s.r.o. se sídlem Lysá

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi Dnešního dne byla uzavřena mezi M Ě S T E M SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, IČO 268321, DIČ CZ 00268321 se sídlem nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupeným starostou Mgr. Janem Tourkem jako prodávajícím

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1086/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1086/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1086/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 742 ze dne 07.10.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 742 ze dne 07.10.2015 č.j.: 791/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 742 ze dne 07.10.2015 ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 - havarijní oprava hydroizolace suterenu kuchyně Rada městské

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 713/2013-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 713/2013-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 713/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické.

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU pravidla zastupitelstva města

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU pravidla zastupitelstva města STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU Rozsah platnosti dokumentu: pro zaměstnance města zařazené do MmM Název: Typ dokumentu: PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU pravidla zastupitelstva

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

Smlouva o dodávce pitné vody a/nebo odvádění odpadních vod číslo:, číslo OM :

Smlouva o dodávce pitné vody a/nebo odvádění odpadních vod číslo:, číslo OM : Smlouva o dodávce pitné vody a/nebo odvádění odpadních vod číslo:, číslo OM : uzavřená podle ustanovení 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a vyhlášky Ministerstva

Více

uzavřená dle ustanovení 1309 a 2128 občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

uzavřená dle ustanovení 1309 a 2128 občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00E4UQS* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle ustanovení 1309 a 2128 občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající: Se sídlem: Statutární

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 603/2013-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 603/2013-N Bod 1. , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 603/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

OBEC BEDIHOŠŤ Prostějovská 13, 798 21 Bedihošť, 582 368 528, e-mail: obecbedihost@volny.cz

OBEC BEDIHOŠŤ Prostějovská 13, 798 21 Bedihošť, 582 368 528, e-mail: obecbedihost@volny.cz OBEC BEDIHOŠŤ Prostějovská 13, 798 21 Bedihošť, 582 368 528, e-mail: obecbedihost@volny.cz Vaše zn.: Naše zn.: Vyřizuje: Ing. Datum.: věc: Výzva k předložení nabídky na zpracování PD v rozsahu a obsahu

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 766-ODD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 766-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 766-ODD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

S M L O U V A. o dodávce vody č.:... Název / jméno:... ... Identifikace (RČ/DN, IČ):... DIČ:... Plátce DPH:... Adresa majitele:...

S M L O U V A. o dodávce vody č.:... Název / jméno:... ... Identifikace (RČ/DN, IČ):... DIČ:... Plátce DPH:... Adresa majitele:... S M L O U V A o dodávce vody č.:...... 1. Smluvní strany Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71 IČ: 45193673, DIČ: CZ45193673 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Výběrové řízení Rekreační objekty Františkov (Nové Hutě) na prodej nemovitostí

Výběrové řízení Rekreační objekty Františkov (Nové Hutě) na prodej nemovitostí Výběrové řízení Rekreační objekty Františkov (Nové Hutě) na prodej nemovitostí Podmínky výběrového řízení Účastník sdružení Prodej nemovitého majetku ČZU, společnost GAUTE a.s., se sídlem Brno, Lidická

Více