1. Bytového družstva Seidlova, IČ sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00"

Transkript

1 VZOR SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY A SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA POZEMKU uzavřená níže uvedeného dne podle ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, a ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, (dále též jako Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1. Bytového družstva Seidlova, IČ sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ (dále jen Prodávající ) a 2...., r.č.... trvale bytem..., PSČ... (dále jen Kupující ) I. Předmět smlouvy 1.1. Prodávající prohlašuje, že je na základě Prohlášení vlastníka budovy ze dne... vloženého do katastru nemovitostí pod č.j.... s právními účinky vkladu práva ke dni... vlastníkem jednotky... - byt, o celkové podlahové ploše s příslušenstvím... m2, která se nachází v... nadzemním podlaží budovy č.p.... (dále jen Budova ), stojící na pozemku parc.č.... (dále jen Pozemek ), obec Praha, katastrální území Kamýk (dále jen Bytová jednotka ) Vstup do Bytové jednotky je umístněn vlevo od hlavního schodiště vestibulu, první dveře v pořadí ve směru od vstupu do budovy z ulice a se sestává z níže uvedených místností: č. místnosti název místnosti plocha (m2) 1.3. Součástí Bytové jednotky jsou nenosné příčky uvnitř jednotky, nášlapné vrstvy podlah (podlahová krytina), vnitřní povrchy stěn a stropních konstrukcí (omítky, malby a obklady), vnitřní okna a vnitřní dveře, vnitřní povrch vstupních dveří do Bytové jednotky včetně vnitřního povrchu zárubní, vnitřní povrch vnějších oken přístupných v rámci Bytové jednotky, rozvody elektřiny od hlavního vypínače přívodu elektřiny pro Bytovou jednotku včetně navazujících rozvodů v Bytové jednotce včetně navazujících instalačních předmětů (podomítkové elektrické instalace, zásuvky, vypínače, světla, zářivky apod.), rozvody zemního plynu od uzávěru zemního plynu pro Bytovou jednotku včetně navazujících rozvodů v Bytové jednotce, rozvody vody od uzávěru přívodu vody pro Bytovou jednotku včetně navazujících rozvodů v Bytové jednotce, dále včetně navazujících instalačních předmětů (vodovodní baterie apod.), rozvody kanalizace v Bytové jednotce až po vyústění do stoupacího vedení včetně, datové a telekomunikační rozvody (domácí vrátný, kabelová televize, Internet, telefon, společná televizní anténa apod.) od každé odbočky pro Bytovou jednotku včetně navazujících rozvodů v Bytové jednotce včetně navazujících instalačních předmětů (podomítkové instalace, datové zásuvky, zásuvky pro připojení televize, rádia, domácí telefon apod.). Bytová jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí a stropních konstrukcí, vnitřní stranou vstupních dveří včetně vnitřní strany zárubní vstupních dveří, vnitřní stranou vnějších oken přístupných v rámci Bytové jednotky, uzavíracími ventily přívodu vody, zemního plynu, hlavním vypínačem přívodu elektřiny pro Bytovou jednotku, vyústěním vedení kanalizace z Bytové jednotky do stoupacího vedení a dále odbočkami vedení datových a telekomunikačních rozvodů pro Bytovou jednotku K Bytové jednotce dále náleží níže uvedené vybavení a zařízení: název zařízení a vybavení počet (ks) Stránka 1 z 5

2 1.5. Prodávající dále prohlašuje, že k výše uvedené Bytové jednotce náleží samostatně smluvně nepřevoditelný ideální spoluvlastnický podíl o velikosti... na společných částech Budovy společných všem vlastníkům jednotek v Budově. K Bytové jednotce nenáleží žádný ideální spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy společných jen některým vlastníkům jednotek v Budově Částmi Budovy společnými všem vlastníkům jednotek v Budově jsou veškeré části Budovy s výjimkou těch, které jsou součástí jednotek vymezených v Budově, a to zejména: a) hlavní svislé a vodorovné konstrukce, zejména základy včetně izolací, obvodové a jiné nosné zdivo, stropní konstrukce jednotlivých podlaží Budovy, střecha (střešní konstrukce vč. střešní krytiny, okapy a jiné klempířské konstrukce) včetně okapních svodů a bleskosvodu, komíny a příslušenství komínů, b) vstupní dveře a vchody do Budovy, společné schodiště a chodby, výtahová šachta a zařízení výtahu včetně strojovny, okna a dveře přímo přístupné ze společných prostor Budovy, c) rozvody vody až po uzavírací ventily pro jednotlivé jednotky v Budově, d) rozvody kanalizace od vyústění z jednotlivých jednotek v Budově do stoupacího vedení, e) rozvody zemního plynu až po uzavírací ventily pro jednotlivé jednotky v Budově, f) rozvody elektřiny až po hlavní vypínače pro jednotlivé jednotky v Budově, g) datové a telekomunikační rozvody až po odbočky pro jednotlivé jednotky v Budově, včetně rozvodů společné televizní antény a h) veškeré prostory, které nejsou součástí jednotek vymezených v Budově včetně prostor, kde jsou umístěny sklepní kóje, a dále včetně lodžií, které mají zvláštní režim užívání v souladu s Prohlášením vlastníka Budovy Prodávající dále prohlašuje, že k výše uvedené Bytové jednotce náleží samostatně smluvně nepřevoditelný ideální spoluvlastnický podíl o velikosti... na Pozemku Bytová jednotka je zapsána v katastru nemovitostí na LV č.... vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Kamýk, obec Praha. Bližší umístění Bytové jednotky a dispozice jednotlivých místností jsou patrné z půdorysu příslušného podlaží Budovy, který je přílohou č. 1 této smlouvy. (Bytová jednotka a odpovídající spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy a na Pozemku dále jen Nemovitosti ) II. Projev vůle smluvních stran 2.1. Prodávající touto smlouvou prodává Kupujícímu Bytovou jednotku uvedenou v čl. I. této smlouvy se všemi právy a povinnostmi a se všemi součástmi a příslušenstvím, tak jak on tuto vlastní a Kupující tuto Bytovou jednotku od Prodávajícího kupuje a přijímá do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu podle podmínek této smlouvy Spolu s Bytovou jednotkou přechází na Kupujícího rovněž ideální spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy společných všem vlastníkům jednotek v Budově ve výši... Tento spoluvlastnický podíl nemůže být samostatným předmětem převodu a podle ustanovení 8 odst. 1 a 20 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. přechází ze zákona spolu s převáděnou Bytovou jednotkou na Kupujícího Prodávající touto smlouvou dále prodává Kupujícímu ideální spoluvlastnický podíl na Pozemku uvedeném v čl. I. této smlouvy ve výši... se všemi právy a povinnostmi, tak jak on tento Pozemek vlastní, a Kupující tento ideální spoluvlastnický podíl na Pozemku od Prodávajícího kupuje a přijímá do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu podle podmínek této smlouvy. Tento spoluvlastnický podíl na Pozemku nemůže být samostatným předmětem převodu a podle ustanovení 20 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb. je převáděn společně s převáděnou Bytovou jednotkou na Kupujícího. III. Kupní cena a platební podmínky 3.1. Smluvní strany se dohodly na konečné celkové kupní ceně za převod Bytové jednotky se spoluvlastnickým podílem na společných částech Budovy a na Pozemku ve výši: =...,- Kč= (slovy:... tisíc korun českých) (dále jen Kupní cena ) Kupní cena se skládá z těchto složek: a) Kupní cena za převod Bytové jednotky se spoluvlastnickým podílem na společných částech Budovy ve výši...,- Kč (slovy:... tisíc korun českých) a Stránka 2 z 5

3 b) Kupní cena za převod spoluvlastnického podílu na Pozemku ve výši ve výši...,- Kč (slovy:... tisíc korun českých) Smluvní strany se dohodly, že pohledávka Prodávajícího na zaplacení Kupní ceny se tímto s účinností ke dni vkladu (spolu)vlastnického práva Kupujícího k Nemovitostem podle této smlouvy do katastru nemovitostí započítává na pohledávku Kupujícího vůči Prodávajícímu na vrácení příslušné části dalšího členského vkladu ve stejné výši v souladu s usnesením členské schůze Bytového družstva Seidlova ze dne... Tím bude závazek Kupujícího zaplatit Kupní cenu zcela splněn, což smluvní strany tímto výslovně potvrzují Správní poplatek za návrh na vklad (spolu)vlastnického práva Kupujících k Nemovitostem podle této smlouvy do katastru nemovitostí zaplatí Kupující. Daň z převodu nemovitostí v souladu se zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění, zaplatí Prodávající, přičemž této dani podléhá v daném případě pouze převod spoluvlastnického podílu na Pozemku. Úhrada této daně je součástí vypořádání smluvních stran v souvislosti s převodem Nemovitostí na Kupujícího tak, jak je dále uvedeno v této smlouvě. IV. Prohlášení smluvních stran 4.1. Prodávající prohlašuje, že Bytová jednotka nemá žádné právní vady, zejména že na ní neváznou žádné dluhy, zástavní práva, věcná břemena, nájemní či jiná užívací práva, předkupní práva, práva věřitelů vyplývající z nařízeného výkonu rozhodnutí nebo exekuce ani jiné právní povinnosti s výjimkou práv a břemen zapsaných v katastru nemovitostí a uvedených v této smlouvě Pokud jde o věcné vady Nemovitostí, tak smluvní strany konstatují, že Kupující dlouhodobě užívá Bytovou jednotku jako člen Bytového družstva Seidlova, a proto je mu věcný stav Nemovitostí dobře znám, přičemž Nemovitosti kupuje tak, jak stojí a leží. Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoliv pochybností sjednávají, že Prodávající neodpovídá za případné věcné vady nemovitostí, když pokud nějaké takové existují, tak jsou nedílnou součástí stavu předmětu převodu. V. Předání Bytové jednotky a platby na správu Budovy a Pozemku 5.1. Smluvní strany konstatují, že Kupující dlouhodobě užívá Bytovou jednotku jako člen Bytového družstva Seidlova, a proto se má Bytová jednotka za předanou vkladem (spolu)vlastnického práva Kupujícího do katastru nemovitostí Kupující jako uživatel Bytové jednotky již v současné době odebírá elektřinu, zemní plyn a veškeré ostatní samostatně jednané služby a dodávky související s užíváním Bytové jednotky Smluvní strany se dohodly, že až do ustavujícího shromáždění společenství vlastníků jednotek v rámci Budovy a do přijetí nového usnesení shromáždění vlastníků jednotek o výši plateb na správu Budovy a Pozemku a způsobu rozúčtování nákladů na správu Budovy a Pozemku budou Kupující platit měsíční platby na správu Budovy a Pozemku v souladu s Předpisem plateb, který je přílohou č. 2 této smlouvy. VI. Vkladové řízení 6.1. Smluvní strany zároveň s touto smlouvou podepsali též návrh na zahájení řízení o vkladu (spolu)vlastnického práva Kupujícího k Nemovitostem podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Kupující nabude (spolu)vlastnické právo k Nemovitostem vkladem této smlouvy do katastru nemovitostí s účinky zpětně ke dni podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu (spolu)vlastnického práva do katastru nemovitostí Smluvní strany se zavazují, pro případ, že by nedošlo ke vkladu (spolu)vlastnického práva ve prospěch Kupujícího k Nemovitostem podle této smlouvy katastru nemovitostí z formálních důvodů nebo z důvodu nesplnění některé zákonné podmínky pro vklad práva do katastru nemovitostí, že nejpozději do 14 dnů ode dne doručení eventuelní výzvy nebo rozhodnutí katastrálního úřadu doplní nebo doloží požadované listiny nebo skutečnosti, popřípadě že v téže lhůtě uzavřou dodatek k této smlouvě nebo novou smlouvu o převodu vlastnictví Bytové jednotky a spoluvlastnického podílu k Pozemku tak, aby vytýkané vady byly odstraněny a (spolu)vlastnické právo ve prospěch Kupujícího k Nemovitostem podle bylo do katastru nemovitostí zapsáno. VII. Práva a povinnosti spojená s Nemovitostmi 7.1. Nad rámec jiných práv a povinností vyplývajících z právních předpisů jsou s Nemovitostmi spojena práva a povinnosti vyplývající z níže uvedených smluv či předpisů, která přecházejí na Kupujícího s převodem Nemovitostí: a) Smlouva o zavedení a provozování vícekanálového televizního vysílání uzavřená mezi Prodávajícím a společností UPC Česká republika, a.s. dne ve znění dodatků, b) Mandátní smlouva o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností uzavřená mezi Prodávajícím a společností Správa družstevních realit, s.r.o. dne ve znění dodatků, c) Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Prodávajícím a společností Pražská teplárenská a.s. dne , d) práva a povinnosti na základě zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů, která svědčí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a společnosti UPC Česká republika, a.s. jako provozovatelům sítě elektronických komunikací, Stránka 3 z 5

4 e) práva a povinnosti na základě zákona č. 79/1957 Sb., elektrizační zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, která svědčí společnosti PREdistribuce a.s. jako provozovateli elektrické distribuční soustavy, f) práva a povinnosti na základě zákona č. 67/1960 Sb., plynárenský zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, která svědčí společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. jako provozovateli plynárenské distribuční soustavy, g) práva a povinnosti na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších právních předpisů, která svědčí společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovateli rozvodů vody a kanalizace, h) práva a povinnosti na základě zákona č. 79/1957 Sb., elektrizační zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, resp. nařízení č. 80/1957 Sb., kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb., která svědčí společnosti Pražská teplárenská a.s. jako provozovateli teplárenské distribuční soustavy, i) Smlouva o zřízení věcného břemene č uzavřená se společností Pražská teplárenská a.s. dne , j) Smlouva o dodávce elektřiny č.... se společností Pražská energetika a.s. ze dne..., k) Smlouva o dodávce elektřiny č.... se společností Pražská energetika a.s. ze dne..., l) Smlouva o dodávce elektřiny č.... se společností Pražská energetika a.s. ze dne..., m) Smlouva o dodávce elektřiny č.... se společností Pražská energetika a.s. ze dne..., n) Smlouva o dodávce elektřiny č.... se společností Pražská energetika a.s. ze dne..., o) Smlouva o zajištění svozu a zneškodnění komunálního odpadu na území hl.m. Prahy se společností Pražské služby a.s. p) Smlouva o zajištění úklidových prací uzavřená s panem Tomášem Podlešákem o provádění úklidu domu č.p. 472 dne , q) Smlouva o dodávce tepelné energie č se společností Pražská teplárenská a.s. ze dne (dům č.p. 477) včetně Dohody o procentuálním rozdělení tepelné energie a studené vody mezi odběrateli z předávací stanice ze dne , r) Smlouva o dodávce tepelné energie č se společností Pražská teplárenská a.s. ze dne (dům č.p. 466, 468, 469, 470, 471, 172, 479) včetně Dohody o procentuálním rozdělení tepelné energie a studené vody mezi odběrateli z předávací stanice ze dne , s) Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. B30948 se společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne , t) Pojistná smlouva č , živelní pojištění, pojištění obecné odpovědnosti, a odpovědnosti za výrobek se společností Kooperativa pojišťovna a.s. ze dne VIII. Pravidla pro přispívání spoluvlastníků Budovy na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí Budovy, popřípadě Budovy jako celku 8.1. Do zajišťuje správu Budovy a Pozemku Prodávající, přičemž Kupující bude platit na správu Budovy a Pozemku platby uvedené v příloze č. 2 této smlouvy Od bude zajišťovat správu Budovy a Pozemku společenství vlastníků jednotek v Budově, přičemž pravidla pro přispívání spoluvlastníků Budovy na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí Budovy, popřípadě Budovy jako celku budou určena usnesením shromáždění vlastníků jednotek, případně jejich dohodou, nebo se podpůrně uplatní zákon. IX. Vypořádání mezi Prodávajícím jako bytovým družstvem a Kupujícím jako členem bytového družstva 9.1. Kupující již před podpisem této smlouvy zaplatil Prodávajícímu náhradu za náklady související s vymezením jednotek v Budově a převodem Bytové jednotky na Kupujícího ve výši...,- Kč. Tím jsou závazky Kupujícího v souvislosti s převodem Bytové jednotky mez smluvními stranami zcela vypořádány Kupující se v souladu s usnesením členské schůze Prodávajícího ze dne... zavazuje zaplatit Prodávajícímu další členský vklad ve výši...,- Kč (slovy:... korun českých), který odpovídá poměrné části závazků s příslušenstvím, které má Prodávající vůči společnosti Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 na základě Smlouvy o poskytnutí meziúvěru a úvěru ze stavebního spoření č.... ze dne... a Smlouvy o stavebním spoření č.... ze dne..., která připadá na převáděnou Bytovou jednotku, respektive na Kupujícího (dále jen Podíl na závazcích ). Tato částka byla zaplacena již před podpisem této smlouvy na základě Dohody o přijetí závazku k dalšímu členskému vkladu v příslušné výši uzavřené mezi Prodávajícím jako bytovým družstvem a Kupujícím jako členem bytového družstva, což Prodávající výslovně potvrzuje. / Tato částka bude zaplacena postupně ve splátkách v souladu s Dohodou o přijetí závazku k dalšímu členskému vkladu v příslušné výši uzavřené mezi Prodávajícím jako bytovým družstvem a Kupujícím jako členem bytového družstva, přičemž závazek Kupujícího bude zajištěn zástavním právem na Bytové jednotce na základě samostatné Smlouvy o zřízení zástavního práva. Stránka 4 z 5

5 9.3. Část Podílu na závazcích Kupujícího ve výši...,- Kč odpovídající podílu Bytové jednotky, respektive Kupujícího na stavebním spoření převede Prodávající na příslušný účet stavebního spoření vedený Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. nejpozději do 60 dnů ode dne úplného splacení Podílu na závazcích Kupujícího. Zbývající část Podílu na závazcích Kupujícího ve výši...,- Kč použije Prodávající na postupné splácení úroků z meziúvěru a úroků z řádného úvěru po dobu trvání úvěrového vztahu s Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. a jejími případnými právními nástupci, přičemž pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k zániku úvěrového vztahu a splacení všech závazků vůči Wüstenrot - stavební spořitelna a.s. aniž by byla použita celá tato zbývající část Podílu na závazcích Kupujícího na splácení těchto závazků, naloží Prodávající ze zbývající částkou jako s dalším členským vkladem v souladu se Stanovami a schválenými usneseními členské schůze Prodávajícího Vypořádání prostředků z nájemného určených na financování oprav a údržby budovy, popřípadě domu a jednotky (tzv. fond oprav) a dále kladných zůstatků prostředků tvořených ze zisku bytového hospodářství (dále jen Prostředky určené k vypořádání ) připadajících na převáděnou jednotku bude provedeno tak, že Prodávající bude vykonávat správu Budovy a Pozemku až do , přičemž kdykoliv po datu 15. ledna 2012 nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne písemného sdělení bankovního účtu vzniklého společenství vlastníků jednotek v Budově převede na takto sdělený bankovní účet částku odpovídající podílu Bytové jednotky, respektive Kupujícího na Prostředcích určených k vypořádání podle stavu ke dni Tato částka se považuje za příspěvek Kupujícího na náklady spojené se správou Budovy a Pozemku v souladu s ustanovením 24 odst. 7 a 15 zákona o vlastnictví bytů. Prodávající následně v průběhu roku 2012 provede vyúčtování zálohových prostředků zaplacených Kupujícím na služby spojené s užíváním Bytové jednotky do , a to co nejdříve, jak jen to bude možné, přičemž případný přeplatek zaplatí na bankovní účet Kupujícího za tím účelem mu písemně sdělený nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne vyhotovení vyúčtování; případný nedoplatek vyplývající z vyúčtování zaplatí Kupující na bankovní účet Prodávajícího v souladu s instrukcí uvedenou ve vyúčtování nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení vyúčtování Kupujícímu Prodávající poskytne Kupujícímu předem zálohu na úhradu Prostředků určených k vypořádání podle ustanovení čl této smlouvy, a to následovně: a) první záloha ve výši ,- Kč bude poskytnuta nejpozději do v hotovosti k rukám předsedy výboru společenství vlastníků jednotek v Budově po ustavujícím shromáždění a po jeho zvolení a b) druhá záloha ve výši ,- Kč bude poskytnuta nejpozději do bankovním převodem na účet společenství vlastníků jednotek v Budově Členství Kupujícího v Bytovém družstvu Seidlova převodem Bytové jednotky nezaniká, neboť Kupující má nadále majetkovou účast v tomto družstvu převyšující výši jeho základního členského vkladu. V případě, že členství Kupujícího v Bytovém družstvu Seidlova v budoucnu zanikne z jakéhokoliv důvodu za trvání družstva, má nárok na vypořádací podíl v souladu s platnými Stanovami a usneseními členské schůze družstva S ohledem na skutečnost, že v daném případě nejde o povinný převod bytu/jednotky podle ustanovení 24 zákona o vlastnictví bytů a výše zmíněný meziúvěr není možné částečně předčasně splatit, neuplatní se ustanovení 503 odst. 3 obchodního zákoníku ani ustanovení 24 odst. 6 zákona o vlastnictví bytů Smluvní strany prohlašují, že výše uvedená ujednání představují kompletní vypořádání jejich vzájemných práv a závazků, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. X. Závěrečná ujednání Tato Smlouva je platná a účinná podpisem všech smluvních stran Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jsou s jejím obsahem seznámeny a jejímu obsahu dobře rozumí a tento odpovídá jejich skutečné vůli, což potvrzují svými podpisy Tato smlouva je vyhotovena ve... stejnopisech, z nichž každý má pravost originálu, přičemž každá smluví strana obdrží po jednom z nich a zbývající počet stejnopisů bude přiložen k návrhu na vklad (spolu)vlastnického práva Kupujícího k Nemovitostem do katastru nemovitostí Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: Příloha č. 1 Půdorysy všech podlaží Budovy Příloha č. 2 Předpis plateb pro Bytovou jednotku V Praze dne... Prodávající: Kupující: Stránka 5 z 5

Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00

Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00 VZOROVÉ PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů (dále jen Zákon ) (dále též jako Prohlášení ) přijaté dnešního dne vlastníkem: Bytového družstva Seidlova,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů mezi těmito

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2015 o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva)

KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2015 o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva) KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2015 o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva) kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky I. Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislavem Langrem IČ. 00239640 bankovní spojení: Komerční

Více

prohlášení vlastníka budovy:

prohlášení vlastníka budovy: Hlavní město Praha, Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ:00063941 Zastoupená starostou Mgr. Vladislavem Lipovským jako vlastník dále uvedené nemovitosti vydává podle ust. 4 zák. č. 72/1994

Více

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově ust. 1140-1149 zákona č. 89/2012 Sb., oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví a dle 1166 zákona 89/2012

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Bc. Bohumilem Zoufalíkem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká

Více

Podmínky prodeje a regulativy výstavby

Podmínky prodeje a regulativy výstavby 1 Zastupitelstvo obce Tvarožná Lhota schválilo 17.6.2015 zveřejnění následujícího záměru obce prodat nemovitost: 12 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v I.etapě ulice Za školou Obec Tvarožná

Více

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku)

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) Magda Salíková nar. 12.03.1971, r.č. 715312/4176 bytem Napajedla, Jiráskova 1603, PSČ: 76361 číslo účtu UniCredit Bank 2112184421/2700 jako prodávající

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 0, Vršovická 429/68, Praha 0 IČ : 0006394 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské části

Více

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující)

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující) SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVA Č..../2012 A SMLOUVA O VĚCNÉM PRÁVU PŘEDKUPNÍM kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 588 a násl. 602 a násl. zák. č. 40/1996 Sb., Občanský

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 01N/12/2011. NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ č. 01N/12/2011. prodeje BYTOVÉ JEDNOTKY č. 1054-13 V JABLONSKÉHO ULICI č.p.

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 01N/12/2011. NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ č. 01N/12/2011. prodeje BYTOVÉ JEDNOTKY č. 1054-13 V JABLONSKÉHO ULICI č.p. MĚSTO HOŘICE Strana 1 (celkem 6) Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Zastupitelstva

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ Příloha č. 10 k bodu č. 49 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky r SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky I. Sluvní strany Město Poděbrady Jiřího náěstí 0/1, 90 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislave Langre IČ: 0039640 bankovní spojení: Koerční banka,

Více

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících a AMEAICKÁ REALITNÍ KANCEL.Á~ PUBEC s.r.o. ič: 26331004, oič: CZ26331004 2487/80, 301 00 PL2EN PUBLC Tel/tax: 377 22 67 67 K 5262-27 ZIl -6- Niže uvedeneho dne, mesiče a roku uzavreli: 1) Město Blovice,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. Ó ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. ič 26331004, oič~ CZ26331 004 AMERICKÁ 2487(60, 301 00 PL2EN PU~EC TeI.~fax: 377 2267 67 K 5262-22 ZIl Níže uvelného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1) Město Blovice, ič:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 46 ze dne 8.12.2010 k Prohlášení vlastníka dle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, kterým jsou vymezeny jednotky dle shora

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník: NAXOS a.s. se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 IČ: 26445867 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Tuto smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (dále jen Smlouva o budoucí smlouvě ) uzavřely dne podle ust. 1785 a

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: a I. Smluvní strany Indra-Šebesta v.o.s. se

Více

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující 1. MĚSTYS OKŘÍŠKY, IČO: 00290050 sídlo: Jihlavská 1, 675 21 Okříšky za společnost jedná starosta: Zdeněk Ryšavý dále jen jako prodávající 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

Prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnického práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám a založení Společenství vlastníků jednotek dle zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Bytové družstvo

Více

Prohlášení o změně prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek. Prohlášení jediného vlastníka o změně prohlášení vlastníka

Prohlášení o změně prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek. Prohlášení jediného vlastníka o změně prohlášení vlastníka Prohlášení jediného vlastníka o změně prohlášení vlastníka Společnost Hurbanova 1171/5 s.r.o., se sídlem Praha 4, Hurbanova 1171/5, PSC 14200, IČ: 624 15 531, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi Dnešního dne byla uzavřena mezi M Ě S T E M SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, IČO 268321, DIČ CZ 00268321 se sídlem nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupeným starostou Mgr. Janem Tourkem jako prodávajícím

Více

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Česká republika Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 IČ: 60498021 zastoupená Mgr. Miloslavem Koudelným,

Více

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem 1) JUDr. Věra Sedloňová insolvenční správkyně dlužníka.., r.č... trvale bytem jednající v rámci insolvenčního řízení sp.zn.. (jako

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Real, a.s. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ 30100

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

Kupní smlouva na pozemek E_/2. I. Úvodní ustanovení

Kupní smlouva na pozemek E_/2. I. Úvodní ustanovení Kupní smlouva na pozemek E_/2 Účastníci smlouvy: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: Mgr. Martin Kopčil, r.č. 680711/0156, IČ: 15533387,

Více

Účastníci smlouvy KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU NEMOVITOSTI

Účastníci smlouvy KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU NEMOVITOSTI Prodávající: Obec Opatovice IČ 00301655 se sídlem Opatovice, Hlavní 170, PSČ 753 56 starosta obce Antonín Tomeček Kupující: Xxxx xxxxxx rodné číslo oooooo/oooo bytem Yyyyyy, PSČ zzz zz Účastníci smlouvy

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/30173/2015 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou I. ÚČEL Tyto Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA (dle 4 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, dále jen zákon o vlastnictví bytů ) o budově : č.p. 207 v k.ú. Sněžné 8 bytových jednotek Obsah : str.č. A. Označení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění b.j.1193/15 - ul. Čs. armády 30, k.ú. Hlučín I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EDTRL* Prodávající: KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Statutární město Článek I. Smluvní strany Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

SMLOUVA o BUDOUCÍ kupní SMLOUVĚ

SMLOUVA o BUDOUCÍ kupní SMLOUVĚ SMLOUVA o BUDOUCÍ kupní SMLOUVĚ uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 1) Budoucí strana prodávající: a Bytové družstvo RADOUČ PARK IČ: 27332608, DIČ: CZ27332608 Sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení Kupní smlouva na pozemek E_/1 Účastníci smlouvy: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

mezi těmito smluvními stranami:

mezi těmito smluvními stranami: DAROVACÍ SMLOUVA č.j. OLP/1186/2014 reg. č.: uzavřená podle 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami: Liberecký

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-049-020-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-049-020-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-049-020-15 ze dne 14.12.2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - umístění plynárenského zařízení - STL plynovodní přípojka, mezi městskou částí Praha

Více

i) ) KUPNÍ SMLOUVA Č. 9047/K ič; 00231126 uzavřená podle ust. ý 588 až 610 občanského zákoníku Učastníci smlouvy:

i) ) KUPNÍ SMLOUVA Č. 9047/K ič; 00231126 uzavřená podle ust. ý 588 až 610 občanského zákoníku Učastníci smlouvy: Učastníci smlouvy: uzavřená podle ust. ý 588 až 610 občanského zákoníku Č. 9047/K KUPNÍ SMLOUVA uzavřeli tuto kupní smlouvu: dáte jen kupující ) na straně druhé ks.: 0308 9330 ič; 00231126 č.ú.: 27-2000807399/0800

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 IČ: 27069079 DIČ: CZ27069079 jednající: Tomáš

Více

o převodu vlastnictví bytové j e d n o t k y a o zřízení věcného předkupního práva

o převodu vlastnictví bytové j e d n o t k y a o zřízení věcného předkupního práva om / S M L O U V A o převodu vlastnictví bytové j e d n o t k y a o zřízení věcného předkupního práva Sluvní strany Město Poděbrady Jiřího náěstí 0/I, 90 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislave

Více

Smlouvu o budoucí kupní smlouvě

Smlouvu o budoucí kupní smlouvě Smluvní strany Stanislav Kříž, narozen dne 00.00. 000, RČ 000000/0000 trvale bytem Nymburk, Dlouhá třída 91/23, PSČ 288 02 na straně jedné (dále jen jako budoucí prodávající ) a Město Milovice, IČ: 002

Více

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky strana1 P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek.

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě Krajský soud v Praze náměstí Kinských 234/5 150 75 Praha 5 Datovou schránkou K sp.zn.: KSPH 68 INS 31769 / 2014 Dlužník: Správce: Martin Havelka (dále jen dlužník ) JUDr. Ing. Petr Ševčík Oznámení o zahájení

Více

oprávněného: Komerční banka, a.s., sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 11407, Praha 1, IČ 45317054

oprávněného: Komerční banka, a.s., sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 11407, Praha 1, IČ 45317054 č.j. 024 EX 1653/08-175 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená usnesením o nařízení exekuce,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 720/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 100/2013-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 100/2013-D ., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 100/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 175/2013-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 175/2013-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 175/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 30. července 2013, na

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 2 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy B SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

NABÍDKA ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Fyzická osoba I. Označení výběrového řízení číslo výběrového řízení kolo II. Účastníci výběrového řízení Fyzická osoba: Titul, jméno, příjmení: Datum narození: Adresa

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 547/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 547/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 547/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

Základy vč. zemních prací - Svislé konstrukce - Stropy - Zastřešení mimo krytinu - Krytiny střech - Klempířské konstrukce -

Základy vč. zemních prací - Svislé konstrukce - Stropy - Zastřešení mimo krytinu - Krytiny střech - Klempířské konstrukce - DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 627-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Prodávající: město Šluknov Sídlo: nám. Míru

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 831/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 831/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 831/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 083 EX 666/15 - zjištění ceny obvyklé (tržní v čase a místě obvyklé)

ZNALECKÝ POSUDEK. 083 EX 666/15 - zjištění ceny obvyklé (tržní v čase a místě obvyklé) ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1/4271/2016 o ceně obvyklé nemovitostí zapsaných na LV č. 8467 a LV č. 2338 (bytová jednotka č. 233/1, vymezená v domě s byty a nebytovými prostory čp. 233, na stavební parcele

Více

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?(

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( 1616/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1419/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O

Více

DRAŽEBNí VYHLÁŠKA. Bod 2. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1)

DRAŽEBNí VYHLÁŠKA. Bod 2. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNí VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1007/2015-N Bod 1. Touto "Dražební vyhláškou" se

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1086/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1086/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1086/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 614-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 614-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 614-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

µ 2154/.Ρ.1/0/,ΓΛΡΝ?]

µ 2154/.Ρ.1/0/,ΓΛΡΝ?] µ 2154/.Ρ.1/0/,ΓΛΡΝ?] 32650/S/2010-HMSO Č.j.: UZSVM/S/29999/2010-HMSO Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 110 00 Praha 1 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. SHMS/133/2010 a jeho podmínkách

Více

Smlouva o dodávce pitné vody a/nebo odvádění odpadních vod číslo:, číslo OM :

Smlouva o dodávce pitné vody a/nebo odvádění odpadních vod číslo:, číslo OM : Smlouva o dodávce pitné vody a/nebo odvádění odpadních vod číslo:, číslo OM : uzavřená podle ustanovení 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a vyhlášky Ministerstva

Více

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní

Více

uzavírají ve smyslu ust. 24 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění SMLOUVU O PŘELOŽCE Článek I. Předmět smlouvy

uzavírají ve smyslu ust. 24 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění SMLOUVU O PŘELOŽCE Článek I. Předmět smlouvy Severočeská vodárenská společnost, a.s. Zapsáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem Oddíl B, vložka 466 IČ: 49099469 DIČ: CZ49099469 Přítkovská 1689, Teplice 415 50 jednající Ing. Stanislavem Krylem, ředitelem

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 797/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 797/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 797/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 274/2016-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 274/2016-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 274/2016-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 395/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 395/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 395/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Byt 3 + kk s lodžií a sklepní kójí, Kpt. Stránského 993/8 Praha 9 Černý Most

Byt 3 + kk s lodžií a sklepní kójí, Kpt. Stránského 993/8 Praha 9 Černý Most JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Byt 3 + kk s lodžií a sklepní kójí, Kpt. Stránského 993/8 Praha 9 Černý Most Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo:

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 444/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 444/2012-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 444/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

S M L O U V A O D Í L O - návrh

S M L O U V A O D Í L O - návrh S M L O U V A O D Í L O - návrh ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 Příloha č. 1 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Výběrové řízení Výrobní a skladový areál Chomutov na zjištění zájemce o koupi stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 6177 a pozemků parc. č. 4071/71, parc. č. 4071/75, parc. č. 4071/132, parc. č. 4071/137,

Více

Statutární město Karlovy Vary. Bytové družstvo Stará Role č. 2 [ ] SMLOUVA O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH DAROVACÍCH DOHODA O NAROVNÁNÍ. bytová jednotka č.

Statutární město Karlovy Vary. Bytové družstvo Stará Role č. 2 [ ] SMLOUVA O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH DAROVACÍCH DOHODA O NAROVNÁNÍ. bytová jednotka č. Statutární město Karlovy Vary Bytové družstvo Stará Role č. 2 [ ] SMLOUVA O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH DAROVACÍCH DOHODA O NAROVNÁNÍ bytová jednotka č. [ ] B U R E Š M A G L I A A D V O K Á T I sídlo: Bělehradská

Více

VILÉMOV u Kadaně. RODINNÝ DŮM (4+kk + podkroví, pozemky 1271 m 2 ) okres Chomutov

VILÉMOV u Kadaně. RODINNÝ DŮM (4+kk + podkroví, pozemky 1271 m 2 ) okres Chomutov VILÉMOV u Kadaně RODINNÝ DŮM (4+kk + podkroví, pozemky 1271 m 2 ) okres Chomutov Dražební vyhláška pro nedobrovolnou dražbu (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: P/3/11/11 Dražebník vyhlašuje touto dražební

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 76/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 76/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení čís. OSM/Vá/2/2013 a jeho podmínkách

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení čís. OSM/Vá/2/2013 a jeho podmínkách Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Správa Krkonošského národního parku, se sídlem ve Vrchlabí, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí OZNÁMENÍ o výběrovém řízení čís. OSM/Vá/2/2013 a jeho podmínkách

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 782-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 782-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 782-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 133 odst. 2 a 588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku uzavřely tuto kupní smlouvu:

uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 133 odst. 2 a 588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku uzavřely tuto kupní smlouvu: Smi. č. 2011/178 Kupní smlouva Smluvní strany: ^rozdávající strana: AMříto Poděbrady, IČ 00239640, >$še sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, PSC 290 31, zastoupené starostou města Poděbrady panem PhDr.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 062015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 062015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 062015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník : Dražby EU s. r. o., se sídlem Černilov 396, 503 43 Černilov IČ: 287 76 836, zapsané v obchodním rejstříku

Více

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič:

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič: Smlouva o dodávce vody (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon ) mezi smluvními stranami:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 832/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 832/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 832/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene

Smlouva o zřízení věcného břemene Smlouva o zřízení věcného břemene č. 4100934324. (dále jen Smlouva ) k provedení (v souladu s) ustanovení 76 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY mezi Ing. David Jánošík jako Prodávajícím a [ ] jako Kupujícím uzavřená dne [ ] 1 z 12 SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY uzavřená mezi Ing. Davidem

Více