1. Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základní údaje o škole"

Transkript

1 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Petrovice, okres Příbram Adresa školy Petrovice 196 IČ DIČ cz IZO ředitelství Telefon Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Petrovice IČ zřizovatele Součásti školy Základní škola IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO Vedoucí pracovníci Ředitelka školy: Mgr. Jana Šejbová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Kdolský Přehled hlavní činnosti školy Základní vzdělávání, výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, školní stravování žáků, závodní stravování zaměstnanců Vedlejší hospodářská činnost Hostinská činnost, pronájem a půjčování věcí movitých, realitní činnost, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Ve škole pracuje školská rada, která vznikla v lednu 2005 z rady školy. Předsedkyní školské rady je pí. Marcela Vanišová, další členové jsou pí. Jana Kubíčková, p. Jiří Soukup, pí. Marie Křížová, p. Petr Čihák, Mgr. Pavel Kdolský, Mgr. Libuše Nebřenská, Mgr. Svatava Kutilová a Mgr. Eliška Čandová. Na škole pracuje také SRPDŠ, předsedou je p. Petr Doubrava, jednatelem pí. Marie Dvořáková, pokladníkem pí. Eva Bartošová a členy pí. Ludmila Jarolímková, pí. Ivana Šťastná, p. Jiří Soukup, p. Vladimír Bílek, pí. Irena Hlavsová, pí. Milena Křížová a pí. Dagmar Lesáková. Charakteristika školy Základní škola Petrovice je úplná základní škola. Ve školním roce se vyučovalo v devíti ročnících. Ve škole se učilo 137 žáků, tzn. Průměrný počet 15,2 dětí ve třídě, na 1. st. 69 žáků průměr 13,8 žáků na třídu, na 2. stupni 68 žáků průměr 17 žáků na třídu. Ve škole učilo 11 pedagogů na plný úvazek. Dále vyučovala Mgr. Věra Vitáčková na 0,364 úvazku na 2. stupni a vychovatelka školní družiny pí. Jitka Ringesová vyučovala na 0,045 úvazku na 1. stupni. Ve škole pracovala na 0,3 úvazku jako asistent pedagoga pro dítě se zdravotním postižením v 1. třídě pí. Renata Marie Kolínová. Výchovným poradcem je Mgr. Ladislava Mrázová, školním metodikem prevence Mgr. Miroslava Koutníková a metodikem ICT Mgr. Filip Staněk.

2 Ve škole pracují předmětové komise: cizích jazyků (ved. Mgr. Libuše Nebřenská), přírodovědných předmětů (ved. Ing. Šárka Hedviková), ČJ, D, Z (ved. Mgr. Ladislava Mrázová), tělesné výchovy (ved. Mgr. Pavel Kdolský), výtvarné výchovy (ved. Mgr. Svatava Kutilová) a metodická komise učitelů 1. stupně (ved. Mgr. Vladislava Kdolská). Do školní družiny bylo zapsáno 46 dětí. Provoz školní družiny byl ráno (hodinu před začátkem vyučování) a odpoledne (po skončení 4. vyučovací hodiny). Odpoledne, pokud bylo ve školní družině více než 30 dětí, pracovala družina ve dvou odděleních a vedle vychovatelky pracovala ve školní družině na 0,035 úvazku Mgr. Eliška Čandová učitelka 1. stupně, (po jejím odchodu na MD pracovala ve ŠD Mgr. Šárka Michálková učitelka 1. stupně). Ve školní jídelně se stravovalo 129 dětí. Školní jídelna zároveň zajišťuje závodní stravování zaměstnancům školy a jako vedlejší hospodářskou činnost vaření pro veřejnost. Mzdy pro ZŠ Petrovice zpracovává pracovník o.s. Elrond Příbram Bc. Lukáš Halenkovský. Ekonomkou školy je paní Eva Fořtová. Budova školy funguje od Máme v ní 9 kmenových tříd s kapacitou 270 žáků, dále odborné učebny fyziky a chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, informatiky (2 počítačové učebny s 24 počítači), učebna cizích jazyků, učebna zeměpisu a dějepisu, tělocvična, cvičná kuchyňka, cvičný byt, dílna, učebna dramatické výchovy. Budova školy bezprostředně sousedí se soustavou sportovišť (travnaté hřiště, víceúčelové hřiště, atletická dráha, tenisový kurt). V prostorách školy se nachází i školní družina s kapacitou 50 dětí ve dvou odděleních a školní jídelna určená pro 250 strávníků. ZŠ Petrovice navštěvují nejenom žáci z Petrovic a přilehlých osad obce (Krchov, Zahrádka, Mašov, Nálesí, Ohrada, Obděnice, Vilasova Lhota, Žemličkova Lhota, Kuní, Kojetín, Skoupý, Týnčany, Zahrádka), ale i z obcí Počepice, Vysoký Chlumec, Kovářov ( osady Chrást, Řenkov, Vladyčín, Předbořice), Krásná Hora nad Vltavou ( osada Krašovice). V Petrovicích mají žáci školy možnost navštěvovat pobočku ZUŠ Sedlčany, která zde má dvě oddělení výtvarné a hudební. Dále se dětí účastní života veřejných spolků, které vyvíjejí svou činnost v obci. Ve škole pracuje žákovský parlament, který se schází jednou za měsíc. Děti mohou své požadavky, problémy a připomínky řešit také přes schránku důvěry. Velmi dobrá je spolupráce s obcí Petrovice. Pan starosta Petr Štěpánek a paní místostarostka Vlasta Roubíková, příp. členka rady obce paní Marie Křížová se zúčastňují významných akcí školy (zahájení a ukončení školního roku, školní akademie, vánoční jarmark, zápis dětí do 1. ročníku). Loučení se žáky 9. ročníku probíhá každoročně v obřadní síni OÚ. Bývalá paní starostka pracuje ve školské radě. Jeden učitel pracuje v zastupitelstvu obce.

3 2. Přehled oborů vzdělávání a učebních plánů Ve školním roce se v ročníku vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání PETROVICKÁ ŠKOLA (vychází RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j / , č.j / a čj / ) Učební plány (počty hodin v jednotlivých třídách v jednotlivých předmětech): Třída st hod. celkem Český jazyk Cizí jazyk (AJ) Matematika Informatika Náš svět Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty ,4 3 5, Celkem Vysvětlivky: 1 vyučuje se podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Petrovická škola (vychází RVP ZV: č.j / , ve znění úpravy č.j / , č.j / a čj / )

4 3 volitelný předmět technické kreslení (1 hodina) 4 volitelný předmět seminář z matematiky (1 hodina) a seminář z českého jazyka (1 hodina) 5 volitelný předmět německý jazyk pokročilí (2 hodiny) nebo chemicko-biologická praktika (1 hodina)a sportovní hry (1 hodina) 6 konverzace z anglického jazyka (1 hodina) 7 volitelný předmět německý jazyk pokročilí (2 hodiny) nebo sportovní hry (1 hodina) a chemickobiologická praktika (1 hodina) Volitelné předměty V 7. ročníku technické kreslení pro všechny a dále si vybírají NJ pro začátečníky nebo seminář z matematiky a seminář z českého jazyka. V 8. ročníku konverzace z anglického jazyka pro všechny a dále pokračuje NJ pro pokročilé nebo chemicko-biologická praktika a sportovní hry. V 9. ročníku informatika pro všechny a dále pokračuje NJ pro pokročilé nebo sportovní hry a chemicko-biologická praktika. 3. Personální obsazení školy jinak): Ve škole pracují tito pedagogové (trvalý pracovní poměr a plný úvazek, není-li uvedeno Jméno a příjmení: Funkce: Vzdělání: Aprobace: Vyučoval(a): Mgr. Jana Šejbová Ředitelka Pedagogická fakulta Hradec Králové 1. st (zam. PV) M, NS Mgr. Pavel Kdolský Zástupce ředitelky Pedagogická fakulta UK Praha ČJ - D ČJ, F, TV, SH Mgr. Svatava Kutilová Třídní učitelka Pedagogická fakulta České Budějovice 1. st (zam. VV) 1. roč., VV i na 2. st., Z, OV, TV i na 2. st Mgr. Táňa Strýčková Třídní učitelka (po dobu MD pí uč UK Praha, ZČU Plzeň Spec.pg. AJ pro 1.a2st.ZŠ 3.roč, VV i na 2. st, TV i na 2. st, OV

5 Studentové) Miroslava Koutníková Třídní učitelka Pedagogická fakulta ZU Plzeň 1. st 4. roč., HV i na 2. st, TV i na 2. st, OV Mgr. Šárka Michálková Třídní učitelka JU České Budějovice AJ a NJ pro 2. st 5. roč., NJ, ŠD Mgr. Fili Staněk Třídní učitel Pedagogická fakutka ZU Plzeň Mgr. Libuše Nebřenská Třídní učitelka Pedagogická fakulta UK Praha M Inf. NŠ - HV M, Inf., F, SzM AJ a HV Ing. Šárka Hedviková Třídní učitelka Vysoká škola zemědělská Praha, DPS, PF UK Praha RV CH, PŘ, RV, Z, INF.,CHBP Mgr. Ladislava Mrázová Třídní učitelka Pedagogická fakulta České Budějovice ČJ - D ČJ, D, OV, S z ČJ Mgr. Věra Vitáčková Učitelka Pedagogická fakulta České Budějovice M - Z M, TK, Z Mgr. Eliška Bílková Třídní učitelka (od MD) AJ a NJ pro 2. st 5. roč., NJ, ŠD Jitka Ringesová Vychovatelka ŠD SPgŠ Beroun, obor vychovatelství a MŠ ŠD (0,922 úv.), učení (0,045 úv.) Renata Marie Kolínová Asistent pedagoga Pg škola v Berouně, obor MŠ 1. roč. (0,3 úv.) Na rodičovské dovolené jsou paní učitelka Jana Studentová, paní učitelka Veronika Pšeničná a na mateřské dovolené paní učitelka Eliška Bílková. Souvislou pedagogickou praxi v ZŠ Petrovice absolvovala studentka Pedagogické fakulty České Budějovice Eva Fořtová. Provozní pracovníci: Jméno a příjmení: Pracovní zařazení: Tomáš Vanžura Bohuslava Krejčová Růžena Lesáková Věra Bláhová Školník, údržbář od (0,5 úv.) Uklízečka Uklízečka (0,4úv.ZŠ, 0,6úv.OÚ) uklízečka

6 Zaměstnanci školní jídelny: Jméno a příjmení: Iveta Peterková Václava Vanžurová Ludmila Jarolímková Anna Bílková Pracovní zařazení: Vedoucí ŠJ (0,375 úv.), zastupuje po dobu MD pí Hlavsovou Hlavní kuchařka Kuchařka Pomocná kuchařka (0,2 úv.zš, 0,4úv. OÚ) Věk pedagogů (přepočteno na plný úvazek) Počet učitelů Věk do 30 Věk let Věk 46 důchod.věk Pracující důchodce Praxe pedagogů (přepočteno na plný úvazek) Počet učitelů Praxe do 6 let Praxe do 12 let Praxe do 19 let Praxe do 27 let Praxe nad 27 let zápis k povinné školní docházce, údaje o přijímacím řízení Do 1. třídy ve školním roce nastoupilo 13 žáků. Dne proběhl zápis dětí do 1. třídy pro školní rok Bylo zapsáno 19 žáků, 1 žák dostal odklad školní docházky. Ve školním roce nebylo žádáno o dodatečný odklad školní docházky. Docházku v ZŠ Petrovice končí 24 žáků 9. ročníku. Výsledky přijímacího řízení viz tabulka.

7 Počet žáků Gymnázium Střední odborné školy Učební obory Do víceletého gymnázia se hlásil 1 žák, ale nebyl přijat. Slavnostní předání vysvědčení vycházejícím žákům proběhlo 29. června v obřadní síni OÚ Petrovice. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků podle ročníků v 2. pololetí: ročník počet žáků z toho dívek prospěli z toho s vyznamenáním neprospěli opravné zkoušky

8 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školním metodikem prevence je p. uč. Miroslava Koutníková. Je vypracována Školní preventivní strategie. Prevence sociálně patologických jevů se prolíná v učivu všech ročníků. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se pravidelně dle nabídky, zájmu a potřeb školy zúčastňovali vzdělávání: Datum: Místo konání: Délka konání: Název akce: Příjmení účastníka: Září 2011 červen 2012 VISK (SkU Zborovská, Praha) Studium pro ředitele (SŘ 2) Šejbová Září červen 2012 ZU Plzeň Učitelství 1. stupně ZŠ Koutníková VISK Příbram 6 h Novela ZP Šejbová VISK Příbram 6 h Novela škol. zákona Šejbová VISK Příbram 4 h BOZP Šejbová Vzdělávací středisko, Pod Anenskou 245, Příbram 3 h Odborná příprava preventistů PO Vanžura ABC Music 16 h Sfumato (splývavé čtení) Kutilová 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žáci ZŠ Petrovice se v letošním školním roce zapojili do různých soutěží a olympiád. Do okresního kola Pythagoriády žáků postoupili Petr Štěpánek a Daniela Procházková z 8. ročníku, Aneta Procházková a Lukáš Kubíček ze 7. ročníku, Veronika Čiháková a Veronika Fořtová ze 6. ročníku. Do celosvětové matematické soutěže klokan se zapojili žáci 2. až 9. Ročníku. V kategorii Cvrček počítalo 22 žáků z 2. a 3. ročníku, z nichž nejlepší byli Matěj Vanžura, Jan Škoch a Simona Holanová z 2.

9 ročníku. V kategorii Klokánek pro žáky 4. a 5. ročníku počítalo 26 žáků a nejlepší byli Tomáš Mikota, Dominik Štemberk a Petra Šimečková z 5. ročníku. V kategorii Benjamín soutěžilo 26 žáků 6. a 7. ročníku, nejlepší byli Aneta Procházková, Sára Studená a Lukáš Kubíček ze 7. ročníku. Mezi 37 žáky v kategorii Kadet získali prvenství Miroslav Procházka, Jitka Doubravová a Štěpán Jarolímek z 9. ročníku. V okresním kole Zeměpisné olympiády reprezentovali školu v okresním kole Lukáš Marešovský a Lukáš Pešta z 7. ročníku a Pavla Bartošová z 9. ročníku. Dobře si vedla Jitka Doubravová z 9. ročníku v okresním kole konverzační soutěži v anglickém jazyce, kde obsadila 11. místo. Dobře si vedla Ivana Dlouhá z 9.ročníku v oblastním kole dějepisné olympiády. Ve školním kole olympiády z českého jazyka si nejlépe vedla Pavla Bartošová a Ivana Dlouhá z 9. ročníku. Škola se zapojila do projektu zaměřeného na testování žáků 5. a 9. ročníků základních škol realizované Společností pro kvalitu školy. Dále se škola zapojila do plošného testování MŠMT žáků 5. a 9. tříd. v celorepublikovém hodnocení znalostí žáků škol byly výsledky našich žáků následující: 5. ročník anglický jazyk 35,07%, český jazyk 50,96%, matematika 65,38%, 9. ročník anglický jazyk 72,45%, český jazyk 87,08%, matematika 65,13%. V rámci environmentální výchovy škola spolupracovala se záchrannou stanicí Votice. Jsme partnerskou školou této stanice. Žáci prvního stupně absolvovali projekt EVVO v Milevsku a zároveň se ještě žáci 2. a 3. ročníku zúčastnili projektu EVVOLUCE pořádaného partnerskou záchrannou stanicí. Projektu EVVO se zúčastnili i žáci 8. a 9. ročníku a v rámci projektu uskutečnili žáci 8. ročníku exkurzi v čistírně odpadních vod v Sedlčanech. Celá škola se zúčastnila v rámci EVVO pořadu Sovy. Žáci 8. A 9. Ročníku navštívili záchrannou stanici Makov. V průběhu výuky přírodopisu absolvovali žáci 6. ročníku přírodopisnou vycházku a žáci 9. ročníku exkurzi v lomu Agir ve Skoupém. V rámci výtvarné výchovy se žáci 6. a 7. ročníku zapojili do celostátní výtvarné soutěže Halloween, kterou pořádala agentura zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Součástí soutěže bylo internetové hlasování, které naši žáci vyhráli a za odměnu dostali vstupenky do IQ centra v Liberci. Žáci 8.a9.ročníku navštívili Technické muzeum v Praze. Při Dni Země děti pracovaly na úpravě okolí školy a hřiště. Celoročně ve škole probíhá sběr starého papíru a víček od PET lahví a projekt Recyklohraní, který se zaměřuje na sběr odpadových materiálů. Ve škole se konal jeden Den otevřených dveří a několik projektových dnů. Všichni žáci se zapojili do projektových dnů Ochrana při mimořádných událostech, Kam s odpady? (exkurze Kompostárna, Sběrný dvůr) Den Země a Den dětí. Na 1. Stupni proběhl projekt Obec a na 2. Stupni Můj byt, můj dům. Při těchto dnech byli žáci rozděleni do skupin složených z žáků různých ročníků a plnili úkoly doma i ve škole. Tradiční Vánoční jarmark proběhl v pátek na začátku adventu v átriu školy. Zahájila ho děvčata z 2. stupně koledami. Návštěvníci si mohli koupit výrobky s vánoční tematikou, které připravili žáci se svými učiteli, některé i rodiče. Vánoční atmosféru žákům 1. stupně ještě dotvořil výlet do Červeného Újezdu.

10 Velmi úspěšná byla školní akademie v měsíci dubnu. Tento rok měl název Maraton dobré zábavy. Během pořadu zaznělo velké množství písniček, básniček, nebyla nouze o scénky a malá divadelní představení. Do vystoupení se zapojily všechny ročníky školy. Dopravní kurz probíhal ve 4. a 5. ročníku. Žáci navštívili dopravní hřiště v Příbrami, kde si prakticky ověřili svoje znalosti. V dopravní soutěži potom vystupovala 2 školní družstva mladší (Lukáš Pešta 6. roč., Tomáš Mikota 5. roč., Veronika Čiháková a Nikola Hadáčková z 6. roč.) a starší ( Adam Jankovský a Aneta Procházková ze 7. roč., Tomáš Čapek a Lenka Štemberková z 8. roč.). Mladší družstvo obsadilo 2.místo v okrese. SSOU Sedlčany pořádalo pro žáky 9. ročníků soutěž A je to. Kategorii Výroba hlavolamu vyhrál Michal Procházka, kategorii Výroba krbové lopatky vyhrál Petr Novák, kategorii Práce se stavebnicí Merkur vyhrál Miroslav Procházka, v kategorii Demontáž kola obsadil Miroslav Procházka 2. místo. Naše škola se v celkovém součtu výsledků stala nejlepší školou. Žáci druhého stupně se zúčastnili oblastního kola v školském poháru v kopané. Chlapci z 2. stupně se zúčastnili mezi-školního turnaje v kopané v Kamýku nad Vltavou. Děti roč. se zapojili do soutěže v atletické všestrannosti družstev. Chlapci a děvčata z 1.roč.obsadili v oblastním kole v Sedlčanech 1. místo, 2. a 3. roč. obsadil 3. místo, 4. roč. 4. místo a 5. ročník skončil na 5. místě. Nejlepší z jednotlivců byla Anita Weigertová a Pavel Holan z 1. roč. na 2. místě, Eliška Lesáková z 1.roč a Olga Sejpalová z 5. roč. na 3.místě, Vladimír Schwarz ze 3.roč. na 4.místě. V okresním kole obsadili žáci 1. roč. 9. místo. Osm žáků 7. roč.+ 1 žák 6. roč. + 1 žák 8.ročníku se zúčastnili lyžařského výcviku v Nových Hutích na Šumavě. Plavecký výcvik v Sportovním zařízení města Příbram (10 dvoulekcí) absolvovalo 32 dětí z ročníku. Žáci ročníku se zúčastnili 3 sportovních dopolední se sportovním klubem DABA. Děti se zúčastnily několika kulturních akcí. Děvčata z 2. stupně svým pěveckým vystoupením otevírala vernisáž spisovatelky a malířky Burdové. Od 4.roč žáci naší školy s touto spisovatelkou besedovali v obecní knihovně. Historické představení Gotika zaujalo všechny žáky ze školy. Žáci 1.ročníku shlédli divadelní představení Dračí pohádka. V Kovářově navštívili naši žáci filmová představení : Čertova nevěsta (1.stupeň), Harry Porter (2.stupeň), Lidice (8.a 9.roč). V duchu prevence rizikového chování se žáci školy zúčastňovali různých besed a projektů: Drogy( 2.st.), Šikana (2.st.), Opatrnost tě ochrání (1.st.) a Extrémismus (2.st.). Při Pohádkovém lese pomáhali 2 učitelé a 28 žáků. Při školním výletu uviděli žáci 1., 3. a 5. ročníku krokodýlí farmu v Protivíně, zoologickou zahradu na Hluboké a České Budějovice (hřiště bez bot). Netradičně vlakem zažili výlet žáci 2.a4ročníku, kteří navštívili Tábor a jeho okolí. 6.a7.ročník si vyzkoušeli svoje znalosti a dovednosti v Techmánii v Plzni, prohlédli si zámek Nebílovy a navštívili ZOO Plzeň. Svoje fyzické síly a tělesnou zdatnost mohli vyzkoušet žáci 8.a9.ročníku v lanovém centru Slapy a navštívili Prahu. Dobře si vedly zájmové i kroužky. Výtvarné a keramické kroužky se zapojovaly do přípravy výrobků na vánoční jarmark, zdobily školu, obecní úřad.

11 Žáci školy v současné době soutěží za SDH Kojetín a SDH Petrovice. Mladí hasiči z Petrovic v okresním kole zvítězili v mladší i starší kategorii, starší družstvo postoupilo na krajskou soutěž do Rakovníka, kde obsadilo 3. místo. Kvalitní práci odvádí v současné době i školní družina, která v tomto školním roce uspořádala několik akcí v době družiny i s rodiči (Družinový karneval, Vítání sv. Martina spolupráce s MŠ, Country odpoledne s tancem). roku. Na konci školního roku se škola připravovala na návštěvu hodnotící komise soutěže Vesnice Školská rada a RSPDŠ uspořádala dětský karneval. Na začátku školního roku přinesly děti domů rodičům Informace ze ZŠ, kde se rodiče dověděli základní informace o škole termíny prázdnin, provoz ŠD, ŠJ a školy, zájmové kroužky apod. V průběhu roku byla veřejnost informována o úspěších žáků a připravovaných akcích v tisku Informace z radnice, Milevské noviny, Sedlčanský kraj. Informace o škole lze získávat i na webových stránkách 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI Ve školním roce nebyla na škole provedena žádná inspekční kontrola. 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Základní škola Petrovice, okres Příbram se zapojila do programu MŠMT EU peníze školám v oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Na projekt, který jsme začali realizovat od pod názvem Petrovická škola, jsme získali Kč. Dosud bylo vyčerpáno ,- Kč (na DDHM, programové vybavení a mzdové náklady). 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Viz. DVPP.

12 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů Škola se nezapojila do projektů financovaných z cizích zdrojů. 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Ve škole nepracuje odborová organizace. Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne a projednána na pedagogické radě V Petrovicích příloha: Zpráva o hospodaření za rok 2011

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Petrovice, okres Příbram Adresa školy 262 55 Petrovice 196 IČ 750 34 514 DIČ cz 750 34 514 IZO ředitelství 600 054 829 Telefon 318 856 370 1 E-mail

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo:

Více

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Milevsku 17. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELIV okres Pelhřimov 394 44 ŽELIV 220 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 V Želivě 11. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová řed. školy 1. Základní údaje o škole Název:

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, 270 51 Lužná, IČ: 47014369 IZO: 102 602 107, RED.

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, 270 51 Lužná, IČ: 47014369 IZO: 102 602 107, RED. Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Masarykovo náměstí 252, 270 51 Lužná, IČ: 47014369 IZO: 102 602 107, RED. IZO 600 055 809 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

A) Organizace vyučování a provozu školy

A) Organizace vyučování a provozu školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Školní 147, 790 65 Žulová

Školní 147, 790 65 Žulová VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽULOVÁ, OKRES JESENÍK PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní 147, 790 65 Žulová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ

Více

za školní rok 2011 2012

za školní rok 2011 2012 Základní škola Zbraslavice, okres Kutná Hora Zbraslavice 190 285 21 Zbraslavice IČO: 48670804 E-mail: zszbraslavice@sendme.cz Tel., fax: 327 591 134 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012-1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V Roztokách 2. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2011/2012 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní školní rok 2011/2012 1 OBSAH OBSAH... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 NÁZEV, SÍDLO, PRÁVNÍ FORMA, ZPŮSOB HOSPODAŘENÍ, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Základní škola Milín, okres Příbram

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Základní škola Milín, okres Příbram Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Základní škola Milín, okres Příbram IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram Adresa: Školní 247, 262 31 Milín Právní forma:

Více

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov Mgr. Bc. Lenka Proschková Základní škola Čechtice, okr. Benešov 31. 8. 2011 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2013

Více

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 V Milevsku 1. 9. 2011 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy v Dolním Benešově. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy v Dolním Benešově. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2011/2012 Dolní Benešov: 12. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce /2012 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová OBSAH:

Více