Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 20. září 2012 RNDr. Věra Havelková

2 Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru vzdělávání c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy d) Údaje zápisu o povinné školní docházce a následném přijetí do školy e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI j) Základní údaje o hospodaření školy k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů při vzdělávání 2

3 a) Základní údaje o škole Název školy, sídlo: Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace PSČ IČ: DIČ: CZ Právní forma: Příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Odloučená pracoviště: Mateřská škola, Družební 5 Výdejna, Družební 5 Zřizovatel školy, sídlo: Statutární město Ostrava, Městský obvod Krásné Pole Družební, Právní forma: územní samosprávný celek IČ: Ředitelka školy: RNDr. Věra Havelková Krásnopolská 149 Ostrava - Krásné Pole, www: e mail: Školská rada: zřízena Zařazení do sítě škol: změna k

4 b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje Škola sdružuje Cílová kapacita Stav k IZO Základní škola C/01 Studium denní Školní družina Školní jídelna Mateřská škola Výdejna - ŠJ Vzdělávací programy Ročníky název ZŠ ŠVP pro základní vzdělávání platné od l. 3. MŠ - Perlička ŠVP pro předškolní vzdělávání Školní družina ŠVP pro školní družinu ŠVP Školní vzdělávací program Statistické údaje pro školní rok 2011/2012 Počet tříd ZŠ Počet žáků Počet žáků na l třídu Počet žáků na l pedagoga ,3 14,68 Počet tříd MŠ Počet dětí Počet dětí na l třídu Počet dětí na 1 pedagoga ,04 Základní škola poskytuje vzdělání základní, učí podle výše uvedeného programu se zvýšenou pozorností na environmentální (ekologickou) výchovu a prvky programu Zdravá škola. Výuce anglického jazyka se věnujeme od 1. ročníku, druhým cizím jazykem je jazyk německý. Mateřská škola PERLIČKA pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání se zaměřením na ekologickou výchovu, zdravý životní styl a rozvíjení talentu, dále jsou do výchovně vzdělávacího procesu zaváděny prvky alternativní MŠ a Začít spolu. 4

5 Vybavení základní školy: 10 kmenových tříd 1 hřiště tartanový povrch 1 tělocvična 1 žákovská knihovna 1 učitelská knihovna Odborné učebny: pro fyziku, chemii a biologii jazyková laboratoř cvičná kuchyně dílna pro pracovní vyučování počítačová učebna - 22 žákovských PC a 1 učitelský PC interaktivní tabule ve speciálních učebnách 3ks interaktivní tabule v kmenových třídách 5 ks keramická dílna žákovský školní nábytek je v souladu s ergonometrickými požadavky Pracovní činnosti: Výchova mimo vyučování: Předškolní výchova: Školní stravování: Výdejna: Jiná zařízení: školní pozemek školní družina - herna realizována v samostatné budově MŠ školní jídelna v budově MŠ dětské hřiště v areálu školy Vybavení mateřské školy 3 samostatné třídy / Kuřátka, Žabičky, Berušky / samostatná jídelna samostatná lehárna počítačové pracoviště dětské hřiště dětský nábytek je v souladu s ergonometrickými požadavky třídy jsou vybaveny klavír, televize, DVD a CD přehrávač, sportovní nářadí a náčiní, hrací koutky, hračky atd. Budova, kde sídlí Základní škola a Školní družina, je v technicky vyhovujícím stavu. Budova Mateřské školy prošla v roce 2008 částečnou rekonstrukcí, v říjnu 2012 by měla začít výstavba nové budovy MŠ, a to v areálu základní školy. Školní jídelna sídlí v nové, moderně vybavené budově vedle základní školy. 5

6 c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy 1) Pedagogové ZŠ, ŠD Funkce Kvalifikace Aprobace ředitelka VŠ CH, BI Zástupkyně ŘŠ VŠ M, PČ učitelka, VP VŠ NŠ učitelka VŠ NŠ učitelka VŠ NŠ učitelka SŠ Vychovatelství, SOPŠ učitelka VŠ NŠ učitelka VŠ NŠ učitelka VŠ NŠ učitelka VŠ JČ, HV učitelka VŠ JČ, HV, JA učitel VŠ Z, INF učitelka VŠ JA, JN, HV učitel VŠ OV, TV učitelka VŠ M, BI vychovatelka SŠ vychovatelka VŠ věkový průměr: 47 let 2) Pedagogové MŠ Funkce Kvalifikace Aprobace učitelka VŠ učitelka MŠ učitelka VŠ učitelka MŠ učitelka SPŠ učitelka MŠ učitelka SPŠ učitelka MŠ učitelka SPŠ učitelka MŠ učitelka studující učitelství pro MŠ věkový průměr: 46 let 6

7 3) Odborná kvalifikace Pracoviště Kvalifikovanost ZŠ 86,66 % MŠ 83,33 % ŠD 100 % 4) Správní zaměstnanci ZŠ Pracovní zařazení Počet hospodářka 1 účetní 1 uklízečka 3 topič + údržbář 1 školnice 1 5) Správní zaměstnanci MŠ Pracovní zařazení Počet školnice 1 uklízečka 1 topič 1 6) Absolventi, kteří nastoupili na školu v tomto školním roce Pracoviště Počet ZŠ 0 MŠ 0 ŠD 0 7) Pedagogové, kteří nastoupili nebo odešli v tomto školním roce: Odešli: Pracoviště Počet - odešli ZŠ 1 MŠ 0 ŠD 0 7

8 Nastoupili: Pracoviště Počet - nastoupili ZŠ 0 MŠ 0 ŠD 1 8) Počet zaměstnanců v důchodovém věku Pracoviště Počet - důchodci ZŠ 1 MŠ 0 ŠD 0 9) Přepočtený počet zaměstnanců školy: Základní škola pedagogové: 14,41 ostatní zaměstnanci: 5,25 celkem: 19,66 Mateřská škola pedagogové: 5,75 ostatní zaměstnanci: 1,75 celkem: 7,50 Školní družina vychovatelky: 1,5 Školní jídelna ostatní zaměstnanci: 4,5 Školní výdejna ostatní zaměstnanci: 0,75 Doplňková činnost ŠJ 1,00 Celkový počet 34,91 8

9 d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následné přijetí do základní školy a mateřské školy Zápis do první třídy Počet zapsaných žáků: 45 Počet odkladů k : 7 Počet nepřijatých žáků: 0 Počet přijatých žáků: 38 Zápis do mateřské školy Počet žádostí o přijetí: 41 Počet přijatých dětí: 27 Počet nepřijatých dětí: 14 9

10 Žáci končící povinnou školní docházku Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve státních SŠ v Ostravě: Kmenový obor a název oboru (obory K, L, M, N) Délka studia Počet přijatých žáků Informační technologie 4 2 Strojírenství 4 1 Gymnázium čtyřleté (všechna zaměření) 4 11 Umělecké obory umělecký kovář 4 1 Optik 4 1 Kosmetička 4 1 Masér 4 1 Obory vzdělávání ukončené výučním listem Kmenový obor a název oboru (obory K, L, M, N) Délka studia Počet přijatých žáků obchodník 3 1 kadeřník 3 1 Stojní mechanik 3 1 Truhlář 3 1 Počet přijatých žáků 22 Žáci přijatí do nižšího stupně víceletého gymnázia Název oboru vzdělání Délka studia Počet přijatých žáků Gymnázium 8 1 Gymnázium

11 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP ročník počet žáků na prospělo Prospělo neprospělo nehodnoceno konci pololetí s vyznamenáním 1. pol. / 2.pol. 1. pol. / 2. pol. 1. pol. / 2.pol. 1. pol./ 2. pol. 1. pol. / 2.pol / / A, B 32 / / / / 25 3 / / / 20 3 / / / 9 7 / Celkem 130 / / / 20 - l.stupeň / 25 5 / 3 20 / / 16 6 / 6 11 / / 18 5 / 6 13 / / / 7 11 / Celkem 82 / / / stupeň Celkem ZŠ 212/ / / Snížený stupeň z chování Stupeň z chování Počet 1. pol. / 2. pol. 2 2 / / 0 Celkový počet neomluvených hodin / Celkový počet omluvených hodin 1. pololetí Počet hodin Průměr na žáka Počet hodin Průměr na žáka ,33 2. pololetí Počet hodin Průměr na žáka Počet hodin Průměr na žáka 8 0, ,54 /na neomluvených hodinách se podíleli dva žáci / 11

12 Vývojové poruchy učení a chování Integrovaní individuálně Na začátku školního roku - 21 Na konci školního roku - 18 Integrovaní skupinově -speciální třída 0 Integrovaní bez zvýšených finančních 0 nároků Zdravotně znevýhodnění žáci 1 Počet hodin individuální výuky 3 skupiny, tj. celkem 3 hodiny týdně Počet kontrolních vyšetření na PPP 10 Počet kontrolních vyšetření na SCP 3 Počet nově podaných žádostí o 7 vyšetření na PPP Počet zohledněných žáků při 30 hodnocení VPUCH vývojové poruchy učení a chování PPP Pedagogicko psychologická poradna SPC Speciální pedagogické centrum Péče o žáky s vývojovými poruchami učení a chování, péče o žáky nadané Tato péče je na naší škole zajištěna dvěma pedagogy s příslušným vzděláním pro práci s těmito žáky. Odborná metodická pomoc ostatním pedagogům i zákonným zástupcům je poskytována výchovnou poradkyní, která pracuje zároveň jako metodik pro VPUCH, vede evidenci žáků s VPUCH, provádí depistáž, spolupracuje s pedagogicko - psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem a metodikem prevence. Výchovná poradkyně vede poradenství pro volbu povolání a výběr vhodné střední školy. Žákům nadaným je ze strany pedagogů věnována zvýšená pozornost tak, aby se co nejlépe mohly rozvíjet jejich individuální schopnosti. 12

13 Soutěže a olympiády Sportovní Školní kola Další kola Turnaj ve florbalu Turnaj stolní tenis 25 - Turnaj volejbal Streethockey 35 Plážový volejbal 26 Ostatní Pohádky dětí dětem 96 3 ZOO Kytovci 28 - Jazyk anglický - olympiáda 22 2 Harry Potter s Day 6 1 Soutěž ve zpěvu anglických písní 1 - Jazyk český - olympiáda 22 2 Moravskoslezský matematický šampionát - 9 ZOO kampaň pro JV Asii Dopravní soutěž 83 8 Pěvecká soutěž Skřivánek 28 4 Recitace Rolnička

14 Výuka plavání: Probíhala ve 2. pololetí školního roku, účastnili se žáci 2. a 3. třídy v krytém bazénu SAREZA v Ostravě - Porubě. Přeprava žáků byla zajištěna autobusem. Plavecká výuka probíhala bez problémů a žáci získali plavecká vysvědčení. Dramatická výchova: Byla zajištěna pro 4. a 5. ročník. Pro každou třídu bylo připraveno 5 lekcí. Program rozvíjí dětskou fantazii, obohacuje slovní zásobu, pomáhá dětem potlačit trému a ostych, rozvíjí literární a výtvarnou výchovu. Žáci se na hodiny dramatické výchovy velmi těšili. V příštím školním roce bude škola v této výuce pokračovat. Environmentální výchova: Cílem letošního školního roku bylo: - začlenění ekologických zřetelů do jednotlivých vyučovacích předmětů a aktivit školy, - vytvoření integrujících celků učiva zaměřených na vztah k životnímu prostředí, - ekologizaci provozu a fungování školy jako celku. V průběhu celého školního roku žáci zpracovávali projekty s touto tématikou. Spolupracujeme s organizacemi jako je VITA, OZO a další. Tradiční je také účast na soutěžích pořádaných ZOO s velmi dobrým umístěním mezi soutěžícími. Nedílnou součástí práce je trvalé vedení žáků ke třídění odpadů, šetření energiemi, vodou a kladnému vztahu k přírodě. Dopravní výchova: Dopravní výchově se věnují učitelé průběžně celý rok. Školního kola dopravní soutěže se účastnily třídy. Vítězové pak postoupili do obvodního kola, kde dosáhli velmi solidního umístění. Školní družina: V letošním roce bylo přihlášeno 50 dětí, které byly rozděleny do dvou oddělení. Družina se podílí na životě školy, připravuje kulturní vystoupení, účastni se sportovních turnajů. Žáci vyrábějí dárky na Vánoční jarmark a dárky pro budoucí prvňáčky. Během školního roku probíhají tyto soutěže: Družinový Slavík, turnaj v piškvorkách, skládání hlavolamu, zkoušky postřehu, paměti a síly, Mistr křížovkář a další. 14

15 V zimních měsících vyrobili žáci jednoduchá krmítka pro ptáky a následně sbírali a donášeli suché pečivo a pozorovali přilétající ptactvo. Maškarní odpoledne se velmi vydařilo i díky tomu, že paní vychovatelky připravily spousty zábavných soutěží. Paní vychovatelky dbají na to, aby se v družinovém kolektivu vytvořily přátelské vztahy. Pokud to počasí dovolilo, trávily děti odpoledne venku na dětském hřišti. 15

16 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: Tato prevence se řídila minimálním preventivním programem vypracovaným pro tento školní rok a Školní preventivní strategie školy na roky Celý školní rok byl zaměřen na prevenci sociálně - patologických jevů. Dva vyučující absolvovali specializační studium v minimálním rozsahu 250 hodin realizované Moravskoslezským krajem, jehož hlavním cílem bylo zvyšování klíčových kompetencí u pedagogů a pedagogických kolektivů v oblasti prevence rizikových projevů chování ve školách. Projekt byl na škole zakončen tzv. Dnem prevence , kterého se účastnil celý druhý stupeň. Žáci jsou během celého roku seznamováni s riziky, které vyplývají z užívání, přechovávání a distribucí návykových látek, s problémem šikany, závislostmi, jsou seznamováni s pojmy xenofobie, rasismus, antisemitismus, terorismus. Na začátku školního roku byli seznámeni, jak postupovat v případě, kdyby se ve škole / i mimo ni / setkali s negativními sociálně patologickými jevy. Dále jsou seznámeni s trestním zákoníkem, zejména v souvislosti s trestním chováním a odpovědností mládeže, to vždy s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem. Žáci třídy byli začleněni do dlouhodobého preventivního programu BUĎ OK. Třídy absolvovaly vzdělávací bloky Vztahy, Zdravý životní styl, Drogy, Šikana, Netolismus.Celá problematika sociálně patologických jevů je zapracována do učebních plánů všech vyučovacích předmětů, zvláště pak do prvouky, přírodovědy, chemie, přírodopisu, občanské výchovy a výchovy ke zdraví. Škola spolupracuje s městskou policií a s okresním metodikem prevence, který na začátku školního roku seznámil rodiče s největšími riziky, které mohou děti potkat a jaký postoj mají k určitým problémům zaujmout, velká pozornost byla věnována kyberšikaně. V rámci zlepšení vztahů ve třídních kolektivech byla 6.a7. třída zařazena do intervenčního programu. Se třídami pracoval okresní metodik prevence, školní metodik prevence a výchovná poradkyně. Školní metodik prevence se účastní pravidelných školení a seminářů. Výchovné a vzdělávací problémy řeší průběžně výchovná komise. Školní metodik prevence spolu s výchovnou poradkyní a vedení školy řešili dva případy záškoláctví / 8 neomluvených hodin /, vyskytly se případy poškozování majetku, kouření u žáků druhého stupně, problémem bylo i nevhodné chování žáků mezi sebou i k vyučující. Po vyšetření všech přestupků a prohřešků a projednání se zákonnými zástupci byly v roce 2011/2012 uděleny celkem čtyři druhé stupně z chování. 16

17 Rozbor úrazovosti Do knihy úrazů bylo zapsáno celkem 14 úrazů / 13 ZŠ, 1 MŠ /. Jednalo se většinou o úrazy končetin způsobené při sportovních činnostech. Úrazy byly postupně odškodňovány pojišťovnou Kooperativa, odškodněno bylo 6 úrazů v celkové výši ,-Kč. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název kurzu počet zúčastněných Rozvoj pedagogů ve výuce s interaktivní tabuli SMART Board 3 Čtenářství v přírodovědných předmětech 1 Den ve třídě Začít spolu na MŠ 1 Zlobivé děti 1 Relaxace důležitý prvek pro kvalitní výuku 1 Hudební výchova v současné MŠ 1 Lze diagnostikovat poruchy učení v předškolním věku? 1 Word pro pokročilé 1 Metodická porada 1 SMART Klub krajská odborná konference 2 Burza nápadů pro výuku anglického jazyka na 2. stupni ZŠ 1 Aktuální změny v právních předpisech 1 Finanční gramotnost v kostce 2 Finanční gramotnost finance a rodina 1 Jak přispívá čtenářská gramotnost k pravopisnému výcviku? 1 Možnosti k rozvíjení inf. a čtenářské gramotnosti ve výuce 1 PowerPoint 2007 jako efektivní forma prezentace školy 1 17

18 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Adaptační kurz Tento pobyt probíhal v Hippocentru v Koryčanech v termínu Byl pořádán ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Ostravě - Porubě a zúčastnilo se jej 23 žáků. Cílem bylo stmelit kolektiv 6. třídy, seznámit žáky s novými pedagogy a tím usnadnit žákům přestup na druhý stupeň základní školy. Náplň kurzu sportovní aktivity družstev, týmové hry se zapojením různých skupin, práce s koňmi ve stáji, ukázka výcviku koní, jízda na koních, lasování, práce s bičem, práce s kůží. Návštěva zříceniny Cimburku, spojená s hledáním pokladu a půldenní návštěva aquaparku ve Výškově byly zpestřením velmi nabitého a atraktivního programu. Všichni zúčastněni hodnotili pobyt velmi kladně. Vodácko cyklistický kurz Tento kurz byl pořádán pro žáky 9. třídy v termínu v krásném prostředí Jižních Čech v kempu JEMČINA na břehu řeky Nežárky mezi Třeboní a Jindřichovým Hradcem. V této oblasti je spoustu cyklistických tras, které vedou vesměs po značených cyklistických stezkách mimo frekventované komunikace, terén byl rovinatý, takže vyjížďky zvládali i méně zdatní cyklisté. Mimo jiné navštívili Třeboň, zámek Červenou Lhotu, Veselí nad Lužnicí, Jindřichův Hradec, rybník Rožmberk, jihočeské vesnice s typickými prvky selské lidové architektury. Při vodáckém výcviku sjížděli žáci dva 15- ti kilometrové úseky na řece Nežárce. Je to řeka cvičná, klidná, bez jezů, peřejí, splavů a nebezpečných úseků, ideální pro začátečníky. Deváťáci všechno úspěšně zvládli a vrátili se nadšeni a motivováni k těmto sportovním aktivitám, jež pro některé žáky byly zcela nové. Studijní zájezd do Velké Británie a Paříže - Nejkrásnější univerzitní města 6. až 11. května se společného vzdělávacího zájezdu do Paříže a Anglie zúčastnilo 17 žáků ze třídy. Z toho 15 dívek a 2 chlapci. V neděli 6. května byl sraz před budovou ZŠ Krásné Pole v 10,15h a vyjelo se zahraničním autokarem v 10,30h směr Paříž. Žáci zde poznali Monge, Rue de Mouffetard, Panthéon, Jardin Luxembourg, bulvár St. Michel, univerzitu Sorbona, Latinskou čtvrť, Notre Dame, Beaubourg-Centre Georges Pompidou, Louvre, nábřeží Seiny, passerelle Solferino, Invalidovnu, Martovo pole. Největším zážitkem byl výhled z Eiffelovy věže (3. patro výtahem) a 18

19 projížďka lodí po Seině. Večer jsme se ubytovali v hotelu F1. Ráno jsme se přepravili Eurotunelem z Calais do anglického terminálu Folkestone přes kanál La Manche. Začali jsme u London Eye, pokračovali jsme v prohlídce budov Parlamentu, obdivovali jsme Big Ben, Westminster Abbey, St. James Park, Buckingham palace, Green park, Oxford Circus, Carnaby Street, Piccadilly Circus, Leicester Square, Soho, Trafalgar Square, National Gallery, Downing Street. Večer nás v Londýně čekali členové hostitelských rodin, kteří se postarali o žáky do následujícího rána (včetně celodenní stravy formou balíčku). Konverzace probíhala jen v angličtině. Ráno jsme vyrazili na výlet do univerzitního města Oxford. Bohužel celý den pršelo. Prohlídli jsme si Christ Church College, kde se natáčel Harry Potter, Christ Church Cathedral, High Street, Murton College, Magdalen College, Radcliff Camera, Clarendon Building, Covered market, Cartax Tower, St. Aldate s Street. Odpoledne jsme vyrazili do královského města Windsor a večer se vrátili do stejných rodin do Londýna. 5. den jsme opět zavítali do centra Londýna. Prošli jsme se Doky Svaté Kateřiny, kolem hradu Tower, navštívili jsme Tower Bridge včetně strojovny, středověké muzeum hrůzy a hororu London Dungeon. Po řece Temži jsme se lodí dostali do Greenwiche a vyfotili se u nultého poledníku. Zájemci navštívili Royal Observatory. Žáci se kochali krásným výhledem na Londýn a The Millenium Dome. Pak nás čekala dlouhá cesta přes Francii, Belgii, Německo do České republiky. Do Krásného Pole k budově ZŠ jsme dorazili v pátek v 17h. CK Školní zájezdy připravila velmi obsáhlý a zajímavý program. Po celou dobu nás doprovázela paní průvodkyně. Všichni žáci i pedagogický doprovod byli se zájezdem spokojeni a žáci přijeli s předsevzetím učit se angličtinu pořádně. Vánoční jarmark Prvního prosince 2011 škola uspořádala tradiční Vánoční jarmark. Žáci spolu s vyučujícími už měsíc předem začali vyrábět vánoční ozdoby a přání, péct perníky, cukroví. Keramický kroužek vyráběl drobné předměty s vánoční tématikou. I rodiče žáků se do této činnosti zapojili. Maminky napekly sladké dobroty a slavnostně vyzdobená škola mohla přivítat hosty, kterých pak byla plná škola. Pozvání přijal také pan starosta a nešetřil slovy chvály na skvěle připravenou akci. Spolupráce s Dětským rehabilitačním stacionářem Žáci druhého stupně připravili pod vedením paní učitelky vánoční vystoupení v Dětském rehabilitačním stacionáři v Ostravě - Porubě. Finanční dar ve výši 1000,-Kč byl použitý na nákup pomůcek a hraček pro zdravotně postižené děti. 19

20 Zájmové kroužky: keramika pohybové hry florbal volejbal matematický šachový rozhlasový turistický pěvecký šikovné ruce míčové hry Sběrová činnost: Škola ve spolupráci se Sdružením rodičů pořádala tradiční podzimní a jarní sběr papíru. Starého papíru se sesbíralo cca 15 tun. Výtěžek pak sloužil k nákupu kopírovacího papíru a jako příspěvek na výlety jednotlivým třídám. Činnost Sdružení rodičů při Základní škole a Mateřské škole účast na slavnostním zahájení a ukončení školního roku Mikulášská nadílka Dětský maškarní ples spolupořádání a financování akcí ke Dni dětí odměny vycházejícím žákům a dětem příspěvky na odměny za soutěže, ozdravné a sportovní pobyty pořízení skříněk pro žáky do jednotlivých tříd 20

21 ŠKOLNÍ AKCE Září Slavnostní zahájení školního roku Adaptační kurz Divadlo O pejskovi a kočičce Tancem proti obezitě Dramatická výchova Dopravní výchova na dopravním hřišti Říjen Ajax - policie Máme rádi zvířata výstava domácích mazlíčků Dramatická výchova Kino Saxana Sběr starého papíru Návštěva OZO Knihovna Drakiáda celá škola 6. třída 1., 2. A, 2. B 1. 5., třída 4. třída 4. třída 2. A, 2. B celá škola 5. třída třída celá škola 6., 9. třída 2. A, B třída Listopad Knihovna 4., 5., 6., 7. třída ZOO soutěž družstev 7., 8., 9. třída AJAX - policie 2. A, B Dramatická výchova 4., 5. třída Návštěva OZO 8. třída Renarkon třída Setkání žákovské rady u pana starosty SCIO srovnávací testy 9. třída Prosinec Vánoční jarmark Návštěva OZO Městská policie besedy Dramatická výchova AHOL volba povolání Návštěva dětského rehabilitačního stacionáře Vánoční výstava v DZ Mikulášské dopoledne Exkurze Praha Vánoční turnaj stolní tenis. Olympiáda ČJ celá škola 2. A, B třída 4. třída 9. třída 7., 8., 9. třída třída 6. a 9. třída 8. a 9.třida 21

22 Leden Renarkon Úřad práce volba povolání Návštěva OZO Bruslení Besedy s městskou policií Školní kolo pěvecké soutěže Skřivánek Dětský maškarní ples Únor THE HARRY POTTER s DAY soutěž AJ Plavání Florbal školní kolo Hasík protipožární výchova Testy SCIO Gepard Soutěž AJ školní kolo AJAX policie Dramatická výchova Knihovna Volejbal dívky obvodní kolo Okresní kolo soutěže v AJ Streethockey školní kolo Skřivánek městské kolo Recitační soutěž Rolnička školní a městské kolo Renarkon 6., 7., 8. třída 9. třída 7. třída třída třída celá škola 7., 8., 9. třída 2., 3. třída třída 2. A, 2. B, 6. třída 5., 9. třída třída 2. A, 2. B třída 4., 5. třída 8., 3. třída 8., 9. třída 7. třída třída 3. třída Třída 9. třída Březen Plavání Volejbal Knihovna AJAX policie Velká cena ZOO soutěž Streethockey obvodní kolo Divadlo loutek Velikonoční řemesla Duben Plavání OZO Projektový den 2., 3. třída 8., 9. třída 1., 6. třída 2. A, 2. B 8., 9. třída 5. třída třída třída 2., 3. třída 4., 5. třída třída 22

23 Školní kolo dopravní soutěže Krásnopolská laťka AJAX policie Námětové cvičení hasičů Sběr papíru Dramatická výchova Květen Plavání AJAX policie Obvodní kolo cyklistické soutěže NIQES testování, ČŠI Dramatická výchova Sexuální výchova Láska ano, děti ještě ne SCIO Zpěv anglických písní soutěž Nightingale Zájezd do Anglie První pomoc kurz Červen Plavání AJAX policie Sportovní kurz Školní výlety Folklórní odpoledne Planetárium Školní den prevence Plážový volejbal Knihovna SCIO Gepard 2 Slavnostní ukončení školního roku třída 2. A, 2. B celá škola 4., 5. třída 2., 3. třída 2. třída 5., 9. třída 5. třída 9. třída 8. třída 7. třída třída 9. třída 2., 3. třída 2. třídy 9. třída třída 8. třída třída 9. třída 2. A, 2. B, 4., 5. třída 5., 9. třída celá škola 23

24 Mateřská škola 2011/2012 V tomto školním roce navštěvovalo Mateřskou školu 75 dětí, 34 děvčat, 41 chlapců. Kapacita mateřské školy byla naplněna na 100 %. Zájmové kroužky: Flétna Výtvarný Pohybově taneční Experimentální Helen DORON ZUŠ Lyžařská školička Píšťalka Barvínek Kometky Zvídálkové Dětská angličtina Krasničánek Usměvavé lyžování Školní akce Září Radostné dopoledne v MŠ Divadlo Smíšek Malované zpívánky Ukázková hodina AJ pro rodiče s dětmi Společná třídní schůzka Kino Klimkovice film - Moulové Vánoční fotografování Říjen Hvězdárna program pro předškoláky Na co kouká sova v noci Loutkové divadlo Ostrava Ošklivé káčátko Divadlo Smíšek Hájovna u jeleního parůžku Uspávání broučků Listopad Martinský lampionový průvod s rodiči Divadlo Smíšek Čert a Káča Městská policie Ostrava Honzíkova cesta /beseda/ 24

25 Prosinec Kouzelnické duo: Magic revue Pekelná diskotéka s rodiči Návštěva Mikuláše s čerty a anděly Exkurze s Mikulášskou nadílkou Fa Homola Posezení u vánočního stromečku Divadlo Smíšek Zatoulaná sněhová vločka / pro rodiče a sourozence/ Leden Divadlo Smíšek Doktorská pohádka Návštěva předškoláků v ZŠ Koncert v ZUŠ Polanka Maškarní ples pro rodiče a děti Divadlo ŠTERNBERK 3 pohádky s písničkami Únor Divadlo Smíšek Otvírání studánek Návštěva knihovny v Krásném Poli - beseda Probouzení broučků Zápis do MŠ Den otevřených dveří Kino Klimkovice film - Kocour v botách Duben Divadlo Smíšek O třech medvědech Městská policie Ostrava Besip /beseda/ Květen Divadlo Smíšek Dobrodružství ze zahrady ZOO Fotografování tříd Den matek - besídka Školní výlet ZOO Ostrava Červen Hledání pokladu Den dětí Divadlo Smíšek Smíškovo pohádkové cestování Zahradní slavnost s rodiči, Rozloučení se školáky Hasičárna exkurze Návštěva předškoláků ve školní jídelně a školní družině 25

26 Spolupráce Školská rada Žákovská rada Sdružení rodičů Český zahrádkářský svaz TJ Sokol Krásné Pole DTJ Krásné Pole Svaz chovatelů drobného zvířectva Krásné Pole Sbor dobrovolných hasičů Krásné Pole Městská knihovna Krásné Pole Městská policie ZUŠ Heleny Salichové v Polance nad Odrou ZŠ a MŠ v Ostravě Svinově ZŠ a MŠ ve Velké Polomi ZŠ v Polance nad Odrou Městské lesy Opava Spolupráce s Městským obvodem Krásné Pole Spolupráce školy a zřizovatele SMO městského obvodu Krásné Pole je nadále na vysoké úrovni. V roce 2011 se zřizovateli podařilo získat dostatečný objem prostředků pro výstavbu nové MŠ, která začne ke konci roku Zřizovatel se o svou základní školu a mateřskou školu stará příkladně. i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti školy provedené ČŠI V tomto školním roce neproběhlo žádné šetření ČŠI. 26

27 j) Základní údaje o hospodaření školy Zpráva o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Krásné Pole, Družební 366, příspěvková organizace ke dni Hlavní činností Základní školy a Mateřské školy Krásné Pole je vzdělávání, Zákon o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 Sb., v platném znění. Základní škola provozuje i činnost doplňkovou. Statutární orgán: ředitelka RNDr. Věra Havelková Zřizovatel: SMO - Městský obvod Krásné Pole Základní škola a Mateřská škola Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace (dále jen škola) v účetním období 2011 hospodařila s finančními prostředky, které byly vytvořeny příjmy v celkové výši ,97 Kč ve složení: Příspěvky a dotace Krajský úřad Moravskoslezského kraj Příspěvky a dotace Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozvojový program pro pedagogické pracovníky Příspěvky a dotace Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozvojový program pro 1. třídy Příspěvky MO Krásné Pole Dotace na plavecký výcvik žáků Účelová dotace MMO správce hřiště, školní slavnost Projekt - EU peníze školám, tzv. Šablony Ostatní příjmy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,27 Kč Příjmy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byly jako účelové prostředky použity na výplatu mezd, úhradu zákonných odvodů zdravotního a sociálního pojistného, daně z příjmů, tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb, zákonných odvodů za zaměstnance, na úhradu ostatních neinvestičních výdajů v období 1-12/2011. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Příspěvky MO Krásné Pole, vlastní příjmy školní jídelny, příjmy z pronájmu nebytových prostor ve škole, příjmy z úroků na běžném účtu školy, příjmy z kroužků byly použity na krytí provozních výdajů. Jsou jimi především úhrady za odběr energií (elektřina, plyn, voda), úhrady za provedené služby (vývoz odpadů, poštovné, telefonní poplatky, školení nepedagogických pracovníků, ostatní služby nevýrobní povahy atp.), úhrady na opravy a údržbu, 27

28 revize, úhrady bankovních poplatků na běžném účtu, úhrada DDHM (např. vybavení tříd) a ostatních spotřebních materiálů nutných pro provoz a úhradu odpisů z DHM. Doplňková činnost školy: hostinská (obědy cizí strávníci) realitní (pronájem nebytových prostor) výuka a mimoškolní vzdělávání (kroužky). Hospodaření školy hlavní a doplňkové činnosti činí 603,04 Kč a je zlepšeným hospodářským výsledkem roku Základní škola a Mateřská škola za období roku 2011 vytvořila fond reprodukce majetku ve výši ,- Kč, přičemž fond byl tvořen odpisy dlouhodobého hmotného majetku (plynový kotel ve školní jídelně, interaktivní tabule v základní škole) a odpisy prodaného dlouhodobého majetku ve výši ,70 Kč. Stav fondu reprodukce k je ,- Kč. Tyto prostředky obec ponechává škole, která je v budoucím období může použít k financování pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebo jako doplňkového zdroje financování oprav a udržování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Z fondu reprodukce majetku byl nařízen odvod ve výši ,70 Kč. Stav rezervního fondu k je ,75 Kč. Zpráva o hospodaření školy je zpracována na základě účetních a finančních výkazů Výkaz zisku a ztráty a Rozvahy (Bilance) za období 12/2011, které jsou přílohou Zprávy o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Krásné Pole Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace za rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 20. září 2013 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 20. září 2011 RNDr.Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více