Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 20. září 2012 RNDr. Věra Havelková

2 Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru vzdělávání c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy d) Údaje zápisu o povinné školní docházce a následném přijetí do školy e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI j) Základní údaje o hospodaření školy k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů při vzdělávání 2

3 a) Základní údaje o škole Název školy, sídlo: Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace PSČ IČ: DIČ: CZ Právní forma: Příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Odloučená pracoviště: Mateřská škola, Družební 5 Výdejna, Družební 5 Zřizovatel školy, sídlo: Statutární město Ostrava, Městský obvod Krásné Pole Družební, Právní forma: územní samosprávný celek IČ: Ředitelka školy: RNDr. Věra Havelková Krásnopolská 149 Ostrava - Krásné Pole, www: e mail: Školská rada: zřízena Zařazení do sítě škol: změna k

4 b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje Škola sdružuje Cílová kapacita Stav k IZO Základní škola C/01 Studium denní Školní družina Školní jídelna Mateřská škola Výdejna - ŠJ Vzdělávací programy Ročníky název ZŠ ŠVP pro základní vzdělávání platné od l. 3. MŠ - Perlička ŠVP pro předškolní vzdělávání Školní družina ŠVP pro školní družinu ŠVP Školní vzdělávací program Statistické údaje pro školní rok 2011/2012 Počet tříd ZŠ Počet žáků Počet žáků na l třídu Počet žáků na l pedagoga ,3 14,68 Počet tříd MŠ Počet dětí Počet dětí na l třídu Počet dětí na 1 pedagoga ,04 Základní škola poskytuje vzdělání základní, učí podle výše uvedeného programu se zvýšenou pozorností na environmentální (ekologickou) výchovu a prvky programu Zdravá škola. Výuce anglického jazyka se věnujeme od 1. ročníku, druhým cizím jazykem je jazyk německý. Mateřská škola PERLIČKA pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání se zaměřením na ekologickou výchovu, zdravý životní styl a rozvíjení talentu, dále jsou do výchovně vzdělávacího procesu zaváděny prvky alternativní MŠ a Začít spolu. 4

5 Vybavení základní školy: 10 kmenových tříd 1 hřiště tartanový povrch 1 tělocvična 1 žákovská knihovna 1 učitelská knihovna Odborné učebny: pro fyziku, chemii a biologii jazyková laboratoř cvičná kuchyně dílna pro pracovní vyučování počítačová učebna - 22 žákovských PC a 1 učitelský PC interaktivní tabule ve speciálních učebnách 3ks interaktivní tabule v kmenových třídách 5 ks keramická dílna žákovský školní nábytek je v souladu s ergonometrickými požadavky Pracovní činnosti: Výchova mimo vyučování: Předškolní výchova: Školní stravování: Výdejna: Jiná zařízení: školní pozemek školní družina - herna realizována v samostatné budově MŠ školní jídelna v budově MŠ dětské hřiště v areálu školy Vybavení mateřské školy 3 samostatné třídy / Kuřátka, Žabičky, Berušky / samostatná jídelna samostatná lehárna počítačové pracoviště dětské hřiště dětský nábytek je v souladu s ergonometrickými požadavky třídy jsou vybaveny klavír, televize, DVD a CD přehrávač, sportovní nářadí a náčiní, hrací koutky, hračky atd. Budova, kde sídlí Základní škola a Školní družina, je v technicky vyhovujícím stavu. Budova Mateřské školy prošla v roce 2008 částečnou rekonstrukcí, v říjnu 2012 by měla začít výstavba nové budovy MŠ, a to v areálu základní školy. Školní jídelna sídlí v nové, moderně vybavené budově vedle základní školy. 5

6 c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy 1) Pedagogové ZŠ, ŠD Funkce Kvalifikace Aprobace ředitelka VŠ CH, BI Zástupkyně ŘŠ VŠ M, PČ učitelka, VP VŠ NŠ učitelka VŠ NŠ učitelka VŠ NŠ učitelka SŠ Vychovatelství, SOPŠ učitelka VŠ NŠ učitelka VŠ NŠ učitelka VŠ NŠ učitelka VŠ JČ, HV učitelka VŠ JČ, HV, JA učitel VŠ Z, INF učitelka VŠ JA, JN, HV učitel VŠ OV, TV učitelka VŠ M, BI vychovatelka SŠ vychovatelka VŠ věkový průměr: 47 let 2) Pedagogové MŠ Funkce Kvalifikace Aprobace učitelka VŠ učitelka MŠ učitelka VŠ učitelka MŠ učitelka SPŠ učitelka MŠ učitelka SPŠ učitelka MŠ učitelka SPŠ učitelka MŠ učitelka studující učitelství pro MŠ věkový průměr: 46 let 6

7 3) Odborná kvalifikace Pracoviště Kvalifikovanost ZŠ 86,66 % MŠ 83,33 % ŠD 100 % 4) Správní zaměstnanci ZŠ Pracovní zařazení Počet hospodářka 1 účetní 1 uklízečka 3 topič + údržbář 1 školnice 1 5) Správní zaměstnanci MŠ Pracovní zařazení Počet školnice 1 uklízečka 1 topič 1 6) Absolventi, kteří nastoupili na školu v tomto školním roce Pracoviště Počet ZŠ 0 MŠ 0 ŠD 0 7) Pedagogové, kteří nastoupili nebo odešli v tomto školním roce: Odešli: Pracoviště Počet - odešli ZŠ 1 MŠ 0 ŠD 0 7

8 Nastoupili: Pracoviště Počet - nastoupili ZŠ 0 MŠ 0 ŠD 1 8) Počet zaměstnanců v důchodovém věku Pracoviště Počet - důchodci ZŠ 1 MŠ 0 ŠD 0 9) Přepočtený počet zaměstnanců školy: Základní škola pedagogové: 14,41 ostatní zaměstnanci: 5,25 celkem: 19,66 Mateřská škola pedagogové: 5,75 ostatní zaměstnanci: 1,75 celkem: 7,50 Školní družina vychovatelky: 1,5 Školní jídelna ostatní zaměstnanci: 4,5 Školní výdejna ostatní zaměstnanci: 0,75 Doplňková činnost ŠJ 1,00 Celkový počet 34,91 8

9 d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následné přijetí do základní školy a mateřské školy Zápis do první třídy Počet zapsaných žáků: 45 Počet odkladů k : 7 Počet nepřijatých žáků: 0 Počet přijatých žáků: 38 Zápis do mateřské školy Počet žádostí o přijetí: 41 Počet přijatých dětí: 27 Počet nepřijatých dětí: 14 9

10 Žáci končící povinnou školní docházku Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve státních SŠ v Ostravě: Kmenový obor a název oboru (obory K, L, M, N) Délka studia Počet přijatých žáků Informační technologie 4 2 Strojírenství 4 1 Gymnázium čtyřleté (všechna zaměření) 4 11 Umělecké obory umělecký kovář 4 1 Optik 4 1 Kosmetička 4 1 Masér 4 1 Obory vzdělávání ukončené výučním listem Kmenový obor a název oboru (obory K, L, M, N) Délka studia Počet přijatých žáků obchodník 3 1 kadeřník 3 1 Stojní mechanik 3 1 Truhlář 3 1 Počet přijatých žáků 22 Žáci přijatí do nižšího stupně víceletého gymnázia Název oboru vzdělání Délka studia Počet přijatých žáků Gymnázium 8 1 Gymnázium

11 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP ročník počet žáků na prospělo Prospělo neprospělo nehodnoceno konci pololetí s vyznamenáním 1. pol. / 2.pol. 1. pol. / 2. pol. 1. pol. / 2.pol. 1. pol./ 2. pol. 1. pol. / 2.pol / / A, B 32 / / / / 25 3 / / / 20 3 / / / 9 7 / Celkem 130 / / / 20 - l.stupeň / 25 5 / 3 20 / / 16 6 / 6 11 / / 18 5 / 6 13 / / / 7 11 / Celkem 82 / / / stupeň Celkem ZŠ 212/ / / Snížený stupeň z chování Stupeň z chování Počet 1. pol. / 2. pol. 2 2 / / 0 Celkový počet neomluvených hodin / Celkový počet omluvených hodin 1. pololetí Počet hodin Průměr na žáka Počet hodin Průměr na žáka ,33 2. pololetí Počet hodin Průměr na žáka Počet hodin Průměr na žáka 8 0, ,54 /na neomluvených hodinách se podíleli dva žáci / 11

12 Vývojové poruchy učení a chování Integrovaní individuálně Na začátku školního roku - 21 Na konci školního roku - 18 Integrovaní skupinově -speciální třída 0 Integrovaní bez zvýšených finančních 0 nároků Zdravotně znevýhodnění žáci 1 Počet hodin individuální výuky 3 skupiny, tj. celkem 3 hodiny týdně Počet kontrolních vyšetření na PPP 10 Počet kontrolních vyšetření na SCP 3 Počet nově podaných žádostí o 7 vyšetření na PPP Počet zohledněných žáků při 30 hodnocení VPUCH vývojové poruchy učení a chování PPP Pedagogicko psychologická poradna SPC Speciální pedagogické centrum Péče o žáky s vývojovými poruchami učení a chování, péče o žáky nadané Tato péče je na naší škole zajištěna dvěma pedagogy s příslušným vzděláním pro práci s těmito žáky. Odborná metodická pomoc ostatním pedagogům i zákonným zástupcům je poskytována výchovnou poradkyní, která pracuje zároveň jako metodik pro VPUCH, vede evidenci žáků s VPUCH, provádí depistáž, spolupracuje s pedagogicko - psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem a metodikem prevence. Výchovná poradkyně vede poradenství pro volbu povolání a výběr vhodné střední školy. Žákům nadaným je ze strany pedagogů věnována zvýšená pozornost tak, aby se co nejlépe mohly rozvíjet jejich individuální schopnosti. 12

13 Soutěže a olympiády Sportovní Školní kola Další kola Turnaj ve florbalu Turnaj stolní tenis 25 - Turnaj volejbal Streethockey 35 Plážový volejbal 26 Ostatní Pohádky dětí dětem 96 3 ZOO Kytovci 28 - Jazyk anglický - olympiáda 22 2 Harry Potter s Day 6 1 Soutěž ve zpěvu anglických písní 1 - Jazyk český - olympiáda 22 2 Moravskoslezský matematický šampionát - 9 ZOO kampaň pro JV Asii Dopravní soutěž 83 8 Pěvecká soutěž Skřivánek 28 4 Recitace Rolnička

14 Výuka plavání: Probíhala ve 2. pololetí školního roku, účastnili se žáci 2. a 3. třídy v krytém bazénu SAREZA v Ostravě - Porubě. Přeprava žáků byla zajištěna autobusem. Plavecká výuka probíhala bez problémů a žáci získali plavecká vysvědčení. Dramatická výchova: Byla zajištěna pro 4. a 5. ročník. Pro každou třídu bylo připraveno 5 lekcí. Program rozvíjí dětskou fantazii, obohacuje slovní zásobu, pomáhá dětem potlačit trému a ostych, rozvíjí literární a výtvarnou výchovu. Žáci se na hodiny dramatické výchovy velmi těšili. V příštím školním roce bude škola v této výuce pokračovat. Environmentální výchova: Cílem letošního školního roku bylo: - začlenění ekologických zřetelů do jednotlivých vyučovacích předmětů a aktivit školy, - vytvoření integrujících celků učiva zaměřených na vztah k životnímu prostředí, - ekologizaci provozu a fungování školy jako celku. V průběhu celého školního roku žáci zpracovávali projekty s touto tématikou. Spolupracujeme s organizacemi jako je VITA, OZO a další. Tradiční je také účast na soutěžích pořádaných ZOO s velmi dobrým umístěním mezi soutěžícími. Nedílnou součástí práce je trvalé vedení žáků ke třídění odpadů, šetření energiemi, vodou a kladnému vztahu k přírodě. Dopravní výchova: Dopravní výchově se věnují učitelé průběžně celý rok. Školního kola dopravní soutěže se účastnily třídy. Vítězové pak postoupili do obvodního kola, kde dosáhli velmi solidního umístění. Školní družina: V letošním roce bylo přihlášeno 50 dětí, které byly rozděleny do dvou oddělení. Družina se podílí na životě školy, připravuje kulturní vystoupení, účastni se sportovních turnajů. Žáci vyrábějí dárky na Vánoční jarmark a dárky pro budoucí prvňáčky. Během školního roku probíhají tyto soutěže: Družinový Slavík, turnaj v piškvorkách, skládání hlavolamu, zkoušky postřehu, paměti a síly, Mistr křížovkář a další. 14

15 V zimních měsících vyrobili žáci jednoduchá krmítka pro ptáky a následně sbírali a donášeli suché pečivo a pozorovali přilétající ptactvo. Maškarní odpoledne se velmi vydařilo i díky tomu, že paní vychovatelky připravily spousty zábavných soutěží. Paní vychovatelky dbají na to, aby se v družinovém kolektivu vytvořily přátelské vztahy. Pokud to počasí dovolilo, trávily děti odpoledne venku na dětském hřišti. 15

16 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: Tato prevence se řídila minimálním preventivním programem vypracovaným pro tento školní rok a Školní preventivní strategie školy na roky Celý školní rok byl zaměřen na prevenci sociálně - patologických jevů. Dva vyučující absolvovali specializační studium v minimálním rozsahu 250 hodin realizované Moravskoslezským krajem, jehož hlavním cílem bylo zvyšování klíčových kompetencí u pedagogů a pedagogických kolektivů v oblasti prevence rizikových projevů chování ve školách. Projekt byl na škole zakončen tzv. Dnem prevence , kterého se účastnil celý druhý stupeň. Žáci jsou během celého roku seznamováni s riziky, které vyplývají z užívání, přechovávání a distribucí návykových látek, s problémem šikany, závislostmi, jsou seznamováni s pojmy xenofobie, rasismus, antisemitismus, terorismus. Na začátku školního roku byli seznámeni, jak postupovat v případě, kdyby se ve škole / i mimo ni / setkali s negativními sociálně patologickými jevy. Dále jsou seznámeni s trestním zákoníkem, zejména v souvislosti s trestním chováním a odpovědností mládeže, to vždy s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem. Žáci třídy byli začleněni do dlouhodobého preventivního programu BUĎ OK. Třídy absolvovaly vzdělávací bloky Vztahy, Zdravý životní styl, Drogy, Šikana, Netolismus.Celá problematika sociálně patologických jevů je zapracována do učebních plánů všech vyučovacích předmětů, zvláště pak do prvouky, přírodovědy, chemie, přírodopisu, občanské výchovy a výchovy ke zdraví. Škola spolupracuje s městskou policií a s okresním metodikem prevence, který na začátku školního roku seznámil rodiče s největšími riziky, které mohou děti potkat a jaký postoj mají k určitým problémům zaujmout, velká pozornost byla věnována kyberšikaně. V rámci zlepšení vztahů ve třídních kolektivech byla 6.a7. třída zařazena do intervenčního programu. Se třídami pracoval okresní metodik prevence, školní metodik prevence a výchovná poradkyně. Školní metodik prevence se účastní pravidelných školení a seminářů. Výchovné a vzdělávací problémy řeší průběžně výchovná komise. Školní metodik prevence spolu s výchovnou poradkyní a vedení školy řešili dva případy záškoláctví / 8 neomluvených hodin /, vyskytly se případy poškozování majetku, kouření u žáků druhého stupně, problémem bylo i nevhodné chování žáků mezi sebou i k vyučující. Po vyšetření všech přestupků a prohřešků a projednání se zákonnými zástupci byly v roce 2011/2012 uděleny celkem čtyři druhé stupně z chování. 16

17 Rozbor úrazovosti Do knihy úrazů bylo zapsáno celkem 14 úrazů / 13 ZŠ, 1 MŠ /. Jednalo se většinou o úrazy končetin způsobené při sportovních činnostech. Úrazy byly postupně odškodňovány pojišťovnou Kooperativa, odškodněno bylo 6 úrazů v celkové výši ,-Kč. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název kurzu počet zúčastněných Rozvoj pedagogů ve výuce s interaktivní tabuli SMART Board 3 Čtenářství v přírodovědných předmětech 1 Den ve třídě Začít spolu na MŠ 1 Zlobivé děti 1 Relaxace důležitý prvek pro kvalitní výuku 1 Hudební výchova v současné MŠ 1 Lze diagnostikovat poruchy učení v předškolním věku? 1 Word pro pokročilé 1 Metodická porada 1 SMART Klub krajská odborná konference 2 Burza nápadů pro výuku anglického jazyka na 2. stupni ZŠ 1 Aktuální změny v právních předpisech 1 Finanční gramotnost v kostce 2 Finanční gramotnost finance a rodina 1 Jak přispívá čtenářská gramotnost k pravopisnému výcviku? 1 Možnosti k rozvíjení inf. a čtenářské gramotnosti ve výuce 1 PowerPoint 2007 jako efektivní forma prezentace školy 1 17

18 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Adaptační kurz Tento pobyt probíhal v Hippocentru v Koryčanech v termínu Byl pořádán ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Ostravě - Porubě a zúčastnilo se jej 23 žáků. Cílem bylo stmelit kolektiv 6. třídy, seznámit žáky s novými pedagogy a tím usnadnit žákům přestup na druhý stupeň základní školy. Náplň kurzu sportovní aktivity družstev, týmové hry se zapojením různých skupin, práce s koňmi ve stáji, ukázka výcviku koní, jízda na koních, lasování, práce s bičem, práce s kůží. Návštěva zříceniny Cimburku, spojená s hledáním pokladu a půldenní návštěva aquaparku ve Výškově byly zpestřením velmi nabitého a atraktivního programu. Všichni zúčastněni hodnotili pobyt velmi kladně. Vodácko cyklistický kurz Tento kurz byl pořádán pro žáky 9. třídy v termínu v krásném prostředí Jižních Čech v kempu JEMČINA na břehu řeky Nežárky mezi Třeboní a Jindřichovým Hradcem. V této oblasti je spoustu cyklistických tras, které vedou vesměs po značených cyklistických stezkách mimo frekventované komunikace, terén byl rovinatý, takže vyjížďky zvládali i méně zdatní cyklisté. Mimo jiné navštívili Třeboň, zámek Červenou Lhotu, Veselí nad Lužnicí, Jindřichův Hradec, rybník Rožmberk, jihočeské vesnice s typickými prvky selské lidové architektury. Při vodáckém výcviku sjížděli žáci dva 15- ti kilometrové úseky na řece Nežárce. Je to řeka cvičná, klidná, bez jezů, peřejí, splavů a nebezpečných úseků, ideální pro začátečníky. Deváťáci všechno úspěšně zvládli a vrátili se nadšeni a motivováni k těmto sportovním aktivitám, jež pro některé žáky byly zcela nové. Studijní zájezd do Velké Británie a Paříže - Nejkrásnější univerzitní města 6. až 11. května se společného vzdělávacího zájezdu do Paříže a Anglie zúčastnilo 17 žáků ze třídy. Z toho 15 dívek a 2 chlapci. V neděli 6. května byl sraz před budovou ZŠ Krásné Pole v 10,15h a vyjelo se zahraničním autokarem v 10,30h směr Paříž. Žáci zde poznali Monge, Rue de Mouffetard, Panthéon, Jardin Luxembourg, bulvár St. Michel, univerzitu Sorbona, Latinskou čtvrť, Notre Dame, Beaubourg-Centre Georges Pompidou, Louvre, nábřeží Seiny, passerelle Solferino, Invalidovnu, Martovo pole. Největším zážitkem byl výhled z Eiffelovy věže (3. patro výtahem) a 18

19 projížďka lodí po Seině. Večer jsme se ubytovali v hotelu F1. Ráno jsme se přepravili Eurotunelem z Calais do anglického terminálu Folkestone přes kanál La Manche. Začali jsme u London Eye, pokračovali jsme v prohlídce budov Parlamentu, obdivovali jsme Big Ben, Westminster Abbey, St. James Park, Buckingham palace, Green park, Oxford Circus, Carnaby Street, Piccadilly Circus, Leicester Square, Soho, Trafalgar Square, National Gallery, Downing Street. Večer nás v Londýně čekali členové hostitelských rodin, kteří se postarali o žáky do následujícího rána (včetně celodenní stravy formou balíčku). Konverzace probíhala jen v angličtině. Ráno jsme vyrazili na výlet do univerzitního města Oxford. Bohužel celý den pršelo. Prohlídli jsme si Christ Church College, kde se natáčel Harry Potter, Christ Church Cathedral, High Street, Murton College, Magdalen College, Radcliff Camera, Clarendon Building, Covered market, Cartax Tower, St. Aldate s Street. Odpoledne jsme vyrazili do královského města Windsor a večer se vrátili do stejných rodin do Londýna. 5. den jsme opět zavítali do centra Londýna. Prošli jsme se Doky Svaté Kateřiny, kolem hradu Tower, navštívili jsme Tower Bridge včetně strojovny, středověké muzeum hrůzy a hororu London Dungeon. Po řece Temži jsme se lodí dostali do Greenwiche a vyfotili se u nultého poledníku. Zájemci navštívili Royal Observatory. Žáci se kochali krásným výhledem na Londýn a The Millenium Dome. Pak nás čekala dlouhá cesta přes Francii, Belgii, Německo do České republiky. Do Krásného Pole k budově ZŠ jsme dorazili v pátek v 17h. CK Školní zájezdy připravila velmi obsáhlý a zajímavý program. Po celou dobu nás doprovázela paní průvodkyně. Všichni žáci i pedagogický doprovod byli se zájezdem spokojeni a žáci přijeli s předsevzetím učit se angličtinu pořádně. Vánoční jarmark Prvního prosince 2011 škola uspořádala tradiční Vánoční jarmark. Žáci spolu s vyučujícími už měsíc předem začali vyrábět vánoční ozdoby a přání, péct perníky, cukroví. Keramický kroužek vyráběl drobné předměty s vánoční tématikou. I rodiče žáků se do této činnosti zapojili. Maminky napekly sladké dobroty a slavnostně vyzdobená škola mohla přivítat hosty, kterých pak byla plná škola. Pozvání přijal také pan starosta a nešetřil slovy chvály na skvěle připravenou akci. Spolupráce s Dětským rehabilitačním stacionářem Žáci druhého stupně připravili pod vedením paní učitelky vánoční vystoupení v Dětském rehabilitačním stacionáři v Ostravě - Porubě. Finanční dar ve výši 1000,-Kč byl použitý na nákup pomůcek a hraček pro zdravotně postižené děti. 19

20 Zájmové kroužky: keramika pohybové hry florbal volejbal matematický šachový rozhlasový turistický pěvecký šikovné ruce míčové hry Sběrová činnost: Škola ve spolupráci se Sdružením rodičů pořádala tradiční podzimní a jarní sběr papíru. Starého papíru se sesbíralo cca 15 tun. Výtěžek pak sloužil k nákupu kopírovacího papíru a jako příspěvek na výlety jednotlivým třídám. Činnost Sdružení rodičů při Základní škole a Mateřské škole účast na slavnostním zahájení a ukončení školního roku Mikulášská nadílka Dětský maškarní ples spolupořádání a financování akcí ke Dni dětí odměny vycházejícím žákům a dětem příspěvky na odměny za soutěže, ozdravné a sportovní pobyty pořízení skříněk pro žáky do jednotlivých tříd 20

21 ŠKOLNÍ AKCE Září Slavnostní zahájení školního roku Adaptační kurz Divadlo O pejskovi a kočičce Tancem proti obezitě Dramatická výchova Dopravní výchova na dopravním hřišti Říjen Ajax - policie Máme rádi zvířata výstava domácích mazlíčků Dramatická výchova Kino Saxana Sběr starého papíru Návštěva OZO Knihovna Drakiáda celá škola 6. třída 1., 2. A, 2. B 1. 5., třída 4. třída 4. třída 2. A, 2. B celá škola 5. třída třída celá škola 6., 9. třída 2. A, B třída Listopad Knihovna 4., 5., 6., 7. třída ZOO soutěž družstev 7., 8., 9. třída AJAX - policie 2. A, B Dramatická výchova 4., 5. třída Návštěva OZO 8. třída Renarkon třída Setkání žákovské rady u pana starosty SCIO srovnávací testy 9. třída Prosinec Vánoční jarmark Návštěva OZO Městská policie besedy Dramatická výchova AHOL volba povolání Návštěva dětského rehabilitačního stacionáře Vánoční výstava v DZ Mikulášské dopoledne Exkurze Praha Vánoční turnaj stolní tenis. Olympiáda ČJ celá škola 2. A, B třída 4. třída 9. třída 7., 8., 9. třída třída 6. a 9. třída 8. a 9.třida 21

22 Leden Renarkon Úřad práce volba povolání Návštěva OZO Bruslení Besedy s městskou policií Školní kolo pěvecké soutěže Skřivánek Dětský maškarní ples Únor THE HARRY POTTER s DAY soutěž AJ Plavání Florbal školní kolo Hasík protipožární výchova Testy SCIO Gepard Soutěž AJ školní kolo AJAX policie Dramatická výchova Knihovna Volejbal dívky obvodní kolo Okresní kolo soutěže v AJ Streethockey školní kolo Skřivánek městské kolo Recitační soutěž Rolnička školní a městské kolo Renarkon 6., 7., 8. třída 9. třída 7. třída třída třída celá škola 7., 8., 9. třída 2., 3. třída třída 2. A, 2. B, 6. třída 5., 9. třída třída 2. A, 2. B třída 4., 5. třída 8., 3. třída 8., 9. třída 7. třída třída 3. třída Třída 9. třída Březen Plavání Volejbal Knihovna AJAX policie Velká cena ZOO soutěž Streethockey obvodní kolo Divadlo loutek Velikonoční řemesla Duben Plavání OZO Projektový den 2., 3. třída 8., 9. třída 1., 6. třída 2. A, 2. B 8., 9. třída 5. třída třída třída 2., 3. třída 4., 5. třída třída 22

23 Školní kolo dopravní soutěže Krásnopolská laťka AJAX policie Námětové cvičení hasičů Sběr papíru Dramatická výchova Květen Plavání AJAX policie Obvodní kolo cyklistické soutěže NIQES testování, ČŠI Dramatická výchova Sexuální výchova Láska ano, děti ještě ne SCIO Zpěv anglických písní soutěž Nightingale Zájezd do Anglie První pomoc kurz Červen Plavání AJAX policie Sportovní kurz Školní výlety Folklórní odpoledne Planetárium Školní den prevence Plážový volejbal Knihovna SCIO Gepard 2 Slavnostní ukončení školního roku třída 2. A, 2. B celá škola 4., 5. třída 2., 3. třída 2. třída 5., 9. třída 5. třída 9. třída 8. třída 7. třída třída 9. třída 2., 3. třída 2. třídy 9. třída třída 8. třída třída 9. třída 2. A, 2. B, 4., 5. třída 5., 9. třída celá škola 23

24 Mateřská škola 2011/2012 V tomto školním roce navštěvovalo Mateřskou školu 75 dětí, 34 děvčat, 41 chlapců. Kapacita mateřské školy byla naplněna na 100 %. Zájmové kroužky: Flétna Výtvarný Pohybově taneční Experimentální Helen DORON ZUŠ Lyžařská školička Píšťalka Barvínek Kometky Zvídálkové Dětská angličtina Krasničánek Usměvavé lyžování Školní akce Září Radostné dopoledne v MŠ Divadlo Smíšek Malované zpívánky Ukázková hodina AJ pro rodiče s dětmi Společná třídní schůzka Kino Klimkovice film - Moulové Vánoční fotografování Říjen Hvězdárna program pro předškoláky Na co kouká sova v noci Loutkové divadlo Ostrava Ošklivé káčátko Divadlo Smíšek Hájovna u jeleního parůžku Uspávání broučků Listopad Martinský lampionový průvod s rodiči Divadlo Smíšek Čert a Káča Městská policie Ostrava Honzíkova cesta /beseda/ 24

25 Prosinec Kouzelnické duo: Magic revue Pekelná diskotéka s rodiči Návštěva Mikuláše s čerty a anděly Exkurze s Mikulášskou nadílkou Fa Homola Posezení u vánočního stromečku Divadlo Smíšek Zatoulaná sněhová vločka / pro rodiče a sourozence/ Leden Divadlo Smíšek Doktorská pohádka Návštěva předškoláků v ZŠ Koncert v ZUŠ Polanka Maškarní ples pro rodiče a děti Divadlo ŠTERNBERK 3 pohádky s písničkami Únor Divadlo Smíšek Otvírání studánek Návštěva knihovny v Krásném Poli - beseda Probouzení broučků Zápis do MŠ Den otevřených dveří Kino Klimkovice film - Kocour v botách Duben Divadlo Smíšek O třech medvědech Městská policie Ostrava Besip /beseda/ Květen Divadlo Smíšek Dobrodružství ze zahrady ZOO Fotografování tříd Den matek - besídka Školní výlet ZOO Ostrava Červen Hledání pokladu Den dětí Divadlo Smíšek Smíškovo pohádkové cestování Zahradní slavnost s rodiči, Rozloučení se školáky Hasičárna exkurze Návštěva předškoláků ve školní jídelně a školní družině 25

26 Spolupráce Školská rada Žákovská rada Sdružení rodičů Český zahrádkářský svaz TJ Sokol Krásné Pole DTJ Krásné Pole Svaz chovatelů drobného zvířectva Krásné Pole Sbor dobrovolných hasičů Krásné Pole Městská knihovna Krásné Pole Městská policie ZUŠ Heleny Salichové v Polance nad Odrou ZŠ a MŠ v Ostravě Svinově ZŠ a MŠ ve Velké Polomi ZŠ v Polance nad Odrou Městské lesy Opava Spolupráce s Městským obvodem Krásné Pole Spolupráce školy a zřizovatele SMO městského obvodu Krásné Pole je nadále na vysoké úrovni. V roce 2011 se zřizovateli podařilo získat dostatečný objem prostředků pro výstavbu nové MŠ, která začne ke konci roku Zřizovatel se o svou základní školu a mateřskou školu stará příkladně. i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti školy provedené ČŠI V tomto školním roce neproběhlo žádné šetření ČŠI. 26

27 j) Základní údaje o hospodaření školy Zpráva o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Krásné Pole, Družební 366, příspěvková organizace ke dni Hlavní činností Základní školy a Mateřské školy Krásné Pole je vzdělávání, Zákon o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 Sb., v platném znění. Základní škola provozuje i činnost doplňkovou. Statutární orgán: ředitelka RNDr. Věra Havelková Zřizovatel: SMO - Městský obvod Krásné Pole Základní škola a Mateřská škola Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace (dále jen škola) v účetním období 2011 hospodařila s finančními prostředky, které byly vytvořeny příjmy v celkové výši ,97 Kč ve složení: Příspěvky a dotace Krajský úřad Moravskoslezského kraj Příspěvky a dotace Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozvojový program pro pedagogické pracovníky Příspěvky a dotace Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozvojový program pro 1. třídy Příspěvky MO Krásné Pole Dotace na plavecký výcvik žáků Účelová dotace MMO správce hřiště, školní slavnost Projekt - EU peníze školám, tzv. Šablony Ostatní příjmy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,27 Kč Příjmy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byly jako účelové prostředky použity na výplatu mezd, úhradu zákonných odvodů zdravotního a sociálního pojistného, daně z příjmů, tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb, zákonných odvodů za zaměstnance, na úhradu ostatních neinvestičních výdajů v období 1-12/2011. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Příspěvky MO Krásné Pole, vlastní příjmy školní jídelny, příjmy z pronájmu nebytových prostor ve škole, příjmy z úroků na běžném účtu školy, příjmy z kroužků byly použity na krytí provozních výdajů. Jsou jimi především úhrady za odběr energií (elektřina, plyn, voda), úhrady za provedené služby (vývoz odpadů, poštovné, telefonní poplatky, školení nepedagogických pracovníků, ostatní služby nevýrobní povahy atp.), úhrady na opravy a údržbu, 27

28 revize, úhrady bankovních poplatků na běžném účtu, úhrada DDHM (např. vybavení tříd) a ostatních spotřebních materiálů nutných pro provoz a úhradu odpisů z DHM. Doplňková činnost školy: hostinská (obědy cizí strávníci) realitní (pronájem nebytových prostor) výuka a mimoškolní vzdělávání (kroužky). Hospodaření školy hlavní a doplňkové činnosti činí 603,04 Kč a je zlepšeným hospodářským výsledkem roku Základní škola a Mateřská škola za období roku 2011 vytvořila fond reprodukce majetku ve výši ,- Kč, přičemž fond byl tvořen odpisy dlouhodobého hmotného majetku (plynový kotel ve školní jídelně, interaktivní tabule v základní škole) a odpisy prodaného dlouhodobého majetku ve výši ,70 Kč. Stav fondu reprodukce k je ,- Kč. Tyto prostředky obec ponechává škole, která je v budoucím období může použít k financování pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebo jako doplňkového zdroje financování oprav a udržování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Z fondu reprodukce majetku byl nařízen odvod ve výši ,70 Kč. Stav rezervního fondu k je ,75 Kč. Zpráva o hospodaření školy je zpracována na základě účetních a finančních výkazů Výkaz zisku a ztráty a Rozvahy (Bilance) za období 12/2011, které jsou přílohou Zprávy o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Krásné Pole Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace za rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 20. září 2013 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 20. září 2011 RNDr.Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2012/2013 14. 10. 2013 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 V Ostravě 30.9.2013 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Autoři: Mgr. R. Pytlík, Zpracováno: 9. 10. 2014 Platí pro: Příspěvková organizace Mgr. D. Šubová, Mgr. M. Ott M. Kunová, M. Skybíková Platnost od: 22. 10. 2014 Počet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace Sídlo školy U Kříže 28, Ostrava-Michálkovice,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více