maturitní témata pro školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "maturitní témata pro školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Bydlení eská republika Cestování Další anglicky mluvící zem Fáze života a zmny v sociálních rolích Festivaly, svátky a zvyky Jídlo a stravování Kanada Karlovy Vary Kultura Marketing a reklama Obchodní korespondence Obleení, móda a nakupování Praha Píroda, poasí a roní období Problémy svta Rodina, pátelé a volný as Škola a vzdlání Spojené království, Londýn Spojené státy americké, New York Sporty a hry Zamstnání Zdraví a zdravotní pée, lidské tlo Životní prostedí Zloin ANGLICKÝ JAZYK Tídy 4.A, 4.B, 4.C

2 FRANCOUZSKÝ JAZYK Škola, vzdlávání, studium Zábava, volný as, každodenní život Rodina, pátelé, osobní charakteristika, mezilidské vztahy Domov a bydlení Nakupování, služby, peníze Práce a povolání, životopis Doprava, dopravní prostedky Cestovní ruch a prázdniny Sport, zdravý životní styl, sportovní osobnosti Zdraví, hygiena, lidské tlo, nemoci Móda a oblékání Jídlo, stravování, restaurace Kultura a kulturní život Svátky a tradice Média Zem,krajiny, národy, Evropa Píroda, životní prostedí, ekologie Reklama Moderní technologie Francie Paíž Frankofonie, francouzština ve svt Francouzské osobnosti, život a dílo slavných eská Republika, Praha Turistické zajímavosti regionu, Karlovy Vary

3 RUSKÝ JAZYK tídy 4.B Mj životopis, moje rodina, plány do budoucna Gramatika: asování sloves, slovesa se zmnou kmenové souhlásky Bydlení Gramatika: slovesné vazby odlišné od eštiny Studium, naše škola, vzdlávací systém v Rusku a u nás Gramatika: základní íslovky, datum Popis osoby, vlastnosti, mj nejlepší pítel Gramatika: adové íslovky, datum Má oblíbená kniha, spisovatel Gramatika: urování asu, pibližnost Stravování, ruská a eská národní kuchyn Gramatika: skloování podst.jm. rodu mužského v sg. Doprava, role dopravy v cestovním ruchu Gramatika: skloování podst.jm. rodu ženského v sg. eská republika, práce s mapou Gramatika: skloování podst.jm. rodu stedního v sg. Praha, centrum turistického ruchu, historie, souasnost Gramatika: skloování podst.jm. rodu mužského v pl. Roní období, poasí Gramatika: skloování podst.jm. rodu ženského v pl. Lázeský trojúhelník Mariánské Lázn, Františkovy Lázn, Karlovy Vary Gramatika: skloování podst.jm. rodu stedního v pl. Ruská federace Gramatika: skloování píd. jm. podle vzoru, v sg. Svátky, kalendá Gramatika: skloování píd. jm. podle vzoru v sg. Moskva, centrum historického ruchu, historie, souasnost Gramatika: skloování píd. jm. podle vzoru v pl. Petrohrad, historie, souasnost Gramatika: skloování píd. jm. podle vzoru v pl. Kultura, umní a literatura v eské republice a Ruské federaci Gramatika: vyjádení možnosti (nemožnosti), nutnosti, potebnosti Hotely, kategorie hotel, cestování, ubytování

4 Gramatika: stupování pídavných jmen Životní styl, pée o zdraví Gramatika: rozkazovací zpsob Volný as, zájmy, záliby sport, chatování, maily, internet, co je možné dlat v zim a co v lét Gramatika:, vta podmínková Píprava tídenního zájezdu po eské republice Gramatika: neuritá zájmena (-, -) Ekologie ochrana životního prostedí, problémy dneška Gramatika: podmiovací zpsob Karlovy Vary svtov proslulé lázn, léení, nemoci Gramatika: skloování osobních zájmen Sport, aktivity, soutže Gramatika: skloování pivlastovacích zájmen Má oblíbená innost, jak trávím prázdniny Gramatika: záporná zájmena Úední a osobní korespondence Gramatika: hodiny, datum, letopoet

5 NMECKÝ JAZYK Nmecko Rakousko Švýcarsko eská republika Praha Karlovy Vary Nákupy, služby Zdraví Stravování Svátky, zvyky, tradice Moderní bydlení Školství a vzdlání Sport Kulturní život Móda, oblékání Poasí, roní doby lovk a píroda Média, informaní technologie Doprava Životopis, práce, povolání Mezilidské vztahy, rodina, charakteristika Volný as, koníky Cestování Denní režim Globalizovaný svt

6 EKONOMIKA tídy 4.A Základní ekonomické pojmy Marketing Management Hospodaení s obžným majetkem Hospodaení s dlouhodobým majetkem Hospodaení s lidskými zdroji v podniku Hlavní innost podniku Obchodní innost Právní úprava pracovních vztah Bankovní soustava R Bankovní operace Pojišovnictví Daová soustava se zamením na dan pímé Daová soustava se zamením na dan nepímé Financování podniku Finanní trh Založení, hospodaení, zánik podniku Obchodní spolenosti kapitálové Obchodní spolenosti osobní, družstva, státní podniky Obchodn závazkové vztahy Živnostenské podnikání Trh, tržní hospodáství Makroekonomie Hospodáská politika státu Podnikání jako základ tržní ekonomiky

7 EKONOMIKA tídy 4.B, C Zahraniní obchod Management Zrušení a zánik právních forem podnikání Obchodní spolenosti osobní, státní podnik Pracovn právní vztahy Bankovnictví Kapitálový trh Dlouhodobý majetek Obžný majetek Daová soustava Marketing Právní postavení majetku pi podnikatelské innosti Hospodaení podniku Hospodáská politika Obchodní spolenosti kapitálové Makroekonomie Personální innost podniku Podnik, podnikání Národní hospodáství Tržní ekonomika Družstvo Hlavní innost podniku poskytování služeb Obchodní závazkové vztahy Pojišovnictví Živnostenské podnikání

8 ÚETNICTVÍ tídy 4.A, B, C Charakteristika úetnictví, základní právní pedpisy upravující úetnictví Úetní doklady, úetní zápisy, úetní knihy Smrné útové osnovy, útová osnova pro podnikatele, útový rozvrh Zvláštnosti útování v obchod Útování materiálu a zásob vlastní výroby Dlouhodobý majetek (pojem, druhy, evidence, oceování, poízení) Odepisování dlouhodobého majetku a jeho vyazení Penžní prostedky, ceniny, bankovní úvry Cenné papíry a jejich útování Inventarizace majetku a závazk Pohledávky a závazky z obchodního styku Zútování se zamstnanci a institucemi zdravotního a sociálního zabezpeení Soustava daní a jejich útování Da z píjmu fyzických a právnických osob a jejich útování Náklady ve finanním úetnictví Výnosy ve finanním úetnictví Problematika asového rozlišování náklad a výnos Kapitálové úty a dlouhodobé závazky Výsledek hospodaení, jeho struktura Rozdlení disponibilního zisku, úhrada ztráty Úetní uzávrka Úetní závrka Kalkulace Rozpoty Vnitropodnikové úetnictví

9 MATEMATIKA tídy 4.A, B, C Množiny a výroková logika Mnoholeny a výrazy Mocniny a odmocniny Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy Kvadratické rovnice a jejich soustavy, kvadratické nerovnice Iracionální rovnice Lineární a kvadratické rovnice s parametrem Dkazy v matematice Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice Mocninné funkce Vztahy mezi goniometrickými funkcemi, goniometrické rovnice ešení pravoúhlého a obecného trojúhelníku Kružnice v analytické geometrii Elipsa v analytické geometrii Hyperbola v analytické geometrii Parabola v analytické geometrii Rovnice s faktoriálem a kombinaními ísly Kombinatorika Základy potu pravdpodobnosti Aritmetická posloupnost, vlastnosti posloupností Geometrická posloupnost a její užití Analytické geometrie lineárních útvar v rovin Povrch a objem tles Komplexní ísla Absolutní hodnota lineární funkce a rovnice s absolutní hodnotou

10 Djepis Od pravku ke starovku, první stání útvary Starovké ecko a ím Stedovk, utváení stedovké Evropy, stedovké státy, kesanství Velká Morava, budování eského státu za Pemyslovc Nástup Lucemburk, Karel IV. Husitství Zámoské objevy, renesance, evropská reformace Ticetiletá válka Evropa 17. a 18. století, osvícenství, absolutismus, buržoazní revoluce Velká francouzská buržoazní revoluce Napoleon a Evropa Revoluce 1848, vývoj Evropy v 2. polovin 19. století 1. svtová válka Vznik eskoslovenska, 20. a 30. léta Evropa po 1. svtové válce, totalitní režimy Vývoj Ruska ve 20. století 2. svtová válka 2. svtová válka u nás Studená válka a svt po roce 1945 Vývoj eskoslovenska po roce 1945 Vznik Sovtského bloku, vývoj jedné socialistické zem po 2. svtové válce Západní Evropa po 2. svtové válce, vývoj vybrané západní zem po 2. svtové válce Globální problémy lidstva Vývoj umleckých styl, vybraná osobnost našich nebo svtových djin Ohniska naptí v 2. polovin 20. století a poátku 21. století

11 Základy spoleenských vd Vznik a vývoj psychologie Determinace lidské psychiky Psychické procesy Psychické vlastnosti a stavy Psychopatologie Vznik a vývoj sociologie lovk jako kulturní bytost Sociální vztahy Sociální struktura spolenosti Sociáln patologické jevy Filozofie a starovké civilizace Východu Antická filozofie ped Sokratem Klasické období antické filozofie Stedovká filozofie Filozofie období renesance a nástupu novovku Nmecká a francouzská filozofie 18. a 19. století Hlavní smry filozofie 20. století Etika Stát Demokracie Politika Právo Mezinárodní vztahy Spoleenská kultura Pravidla spoleenské kultury

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015 Ekonomika 1. Management 2. Oběžný majetek 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Účetnictví profilové části maturitní zkoušky Školní rok 2012/2013 třída: 4.T 1. Legislativní úprava účetnictví 2. Účetní dokumentace 3. Manažerské účetnictví

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Obor Obchodní akademie 63-41-M/004 1. Praktická maturitní zkouška Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ekonomických se skládá z obsahu

Více

Seznamy a témata. maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Seznamy a témata. maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Příloha č. 2 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Seznamy a témata maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Školní seznam

Více

Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň. 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY

Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň. 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY pro jarní a podzimní termín 2014/2015 MATURITNÍ OKRUHY 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A P O D N I K A T E L S K Á P R O F I T, S P O L. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

Maturitní témata z fyziky 2013/2014

Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Pohyby těles z hlediska kinematiky Pohyby těles z hlediska dynamiky Mechanická práce a energie Gravitační pole Mechanika tuhého tělesa Mechanika tekutin Základní poznatky

Více

Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště

Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Podnikání 64 41 L/51 Předmět / ročník I II III RVP ŠVP Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura 26 26 26 78 Cizí jazyk

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 224 255 121 Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části 19/2014 (Zkoušky společné části maturitní

Více

Anglický jazyk. Maturitní témata pro profilovou část maturitní zkoušky

Anglický jazyk. Maturitní témata pro profilovou část maturitní zkoušky Anglický jazyk 1. Weather, Seasons 2. Daily Routine 3. Nature, Environment 4. Cultural Life 5. Going to Places 6. Fashion 7. School, Education 8. Transport 9. Learning Languages 10. Modern World 11. Today

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část

Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část Profilová část MZ Skládá se ze 3 povinných zkoušek a max. ze 2 nepovinných. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na Maturitní vysvědčení, do celkového hodnocení

Více

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 1. Maturitní témata z předmětu Ekonomika 2. Maturitní témata z předmětu Účetnictví (4. B, 4. C) 3. Maturitní témata

Více