Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola"

Transkript

1 1 Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola zdravotnictví 5) a) Stanovit pravidla hospodářské soutěže, práva a povinnosti vlastníků, formy hospodářských subjektů b) dbát na dodržování těchto pravidel c) sankciovat nedodržování těchto pravidel Podnik Obchodní společnost je soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání a je samostatnou právní organizační a finanční jednotkou. Malý podnik do 500 zaměstnanců má malý výrobní kapitál a roční obrat. Jsou to podniky služeb, řemesel, maloobchodů nebo malé a střední průmyslové podniky. Výhody malých podniků: 1) Lepší reakce na přání zákazníka 2) Nižší náklady, lepší specializace a využívání nedostatků velkých podniků 3) Lepší reakce na krizi Snaží se zachovat co nejvyšší míru tržní motivace a současně účinně tlumit extrémní případy sociální nerovnosti, řeší ekonomické problémy apod. Formy podniků: 1) Podle vlastnictví: a) soukromé b) družstevní c) státní 2) Podle způsobu hospodaření: a) hospodářské, hospodaří na základě ziskovosti b) rozpočtové, mají příjem od státu (školy) nemají žádné své příjmy, případně je musí odevzdat do státního rozpočtu c) příspěvkové, s částečným příspěvkem státu (kina, divadla) provozují svojí činnost za úplatu 3) Podle obsahu činnosti - stavební/zemědělské, obchodní, dopravní služby 4) Podniky jednotlivců nebo spojení podnikatelských subjektů podle živnostenského zákona - společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, družstvo, veřejná obchodní společnost, obchodní zastoupení, tiché společenství Obchodní společnosti: 1) osobní (veřejná obchodní společnost) 2) komanditní 3) kapitálové (společnost s ručením omezeným a akciová společnost) Charakteristika osobních společností U i), c,. 1) ručení za závazky je neomezené, společné a nerozdílné 2) osobní účast na řízení společnosti 3) tvorba základního kapitálu není povinná Charakteristika kapitálových společností 1) společníci neručí za závazky nebo ručí jen omezeně 2) povinně se tvoří základní jmění 3) osobní účast na řízení je nahrazena společenskými orgány

2 2 Veřejná obchodní společnost Založit ji mohou dvě fyzické nebo právnické osoby, které potom vystupují pod jedním jménem. Za své závazky ručí všichni společníci veškerým svým majetkem. Stejným dílem mají právo rozhodovat za společnost. Název společnosti musí obsahovat označení veřejná obchodní společnost" nebo V.O.S. nebo označení a spol" ( Horák a spol"). V.O.S. je právnickou osobou, musí být zapsána v obchodním rejstříku a vzniká dnem zapsání do obchodního rejstříku, kdy dostane IČ. IČ umožňuje jednoznačné označení každé organizace v číselné formě. Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do něhož se zapisují za poplatek zákonem stanovené údaje (název, forma podniku, základní jmění, společníci, činnost). Tyto zápisy jsou veřejně přístupné. V.O.S. zakládá společenská smlouva, která obsahuje práva a povinnosti společníků, majetek, vklady společníků a je úředně ověřená. Zisk i ztráta z podnikání se dělí stejným dílem. Do společnosti lze volně vstoupit i vystoupit. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. Majetek se dělí podle vkladu (co přinesl zase si odnese) a zbytek rovným dílem. Nevýhodou V.O.S. je riziko, že může ztratit veškerý svůj majetek. Výhodou je rozšiřování formou zvyšování počtu majitelů. Zisk se daní pouze jednou. Komanditní společnost Je přechodem mezi osobní a kapitálovou společností. Má dva typy společníků: a) Komanditisté - mají povinnost splatit do společnosti svůj vklad, kterým ručí za závazky. Nesmí zasahovat do obchodního vedení společnosti, mohou kontrolovat její hospodářem. b) Komplementáři -jejich postavení odpovídá V.O.S.. Odpovídají veškerým svým majetkem za závazky společnosti. Společníci mohou být fyzické i právnické osoby. Založení společnosti je stejné jako u V.O.S.. Ve společenské smlouvě je uvedeno kdo je kdo a výše vkladu. Obchodní jméno musí obsahovat kom. Spol." nebo k.s.". Zisk se rozděluje podle společenské smlouvy nebo komanditisté dle vkladu. Společnost s ručením omezeným Tato společnost je kapitálová, ručí za závazky omezeně. Může ji založit jeden, nejvíce 50 společníků. Musí mít označení společnost s ručením omezeným" nebo zkratku s.r.o." nebo s. s.r.o." Vklad může být peněžitý nebo nepeněžitý řádně oceněn. Před zápisem do obchodního rejstříku musí být splaceno 30% základního jmění. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a zaniká výmazem z něj. Musí mít společenskou smlouvu (obsahuje jméno, sídlo, jména společníků, jakou činnost provozuje, základní jmění). Nejvyšším orgánem je valná hromada (kolektivní orgán) koná se většinou jednou za rok. Schvaluje účetní uzávěrku, rozdělení zisku, stanovy společnosti. Ve společnosti pracuje jeden nebo více jednatelů, kteří vedou předepsané evidence a účetnictví. Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů, přezkoumává roční účetní uzávěrku a dává zprávy valné hromadě. Společník nemůže z s.r.o. vystoupit, jeho členství lze zrušit pouze rozhodnutím soudu nebo převodem podílu na jiného společníka, což schvaluje valná hromada. Výhoda s.r.o. je omezené ručení, nevýhodou je dvojí zdanění (nejdříve zisk a potom podíl na zisku).

3 3 Akciová společnost Vzniká tam, kde nestačí kapitál jednotlivce. Majitelé se mění nákupem nebo prodejem akcií. Akciová společnost je právnickou osobou jejíž základní jmění je rozvrženo na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Za svoje závazky odpovídá základním kapitálem (akcionář neručí vůbec). Obchodní jméno musí obsahovat akciová společnost" nebo a.s.". Základní jmění činí 2mil. Korun. Jedna akcie má hodnotu nejčastěji tisíc korun. Ve stanovách společnosti se uvádí obchodní jméno, předmět podnikání, výše základního jmění, splácení akcií apod.. Nejvyšším orgánem je valná hromada, při ustavující valné hromadě musí být splaceno nejméně 30% základního jmění. Vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Výkonným orgánem společnosti je představenstvo, které řídí společnost před valnými hromadami. Vede účetnictví, předkládá účetní uzávěrku a navrhuje rozdělení zisku. Dozorčí rada dohlíží na podnikatelskou činnost, kontroluje účetnictví, zkoumá účetní uzávěrku a je nejvyšším kontrolním orgánem. O likvidaci rozhoduje valná hromada a společnost je zrušena výmazem z obchodního rejstříku. Po uspokojení věřitelů se rozdělí majetek mezi akcionáře. Akciová společnost může vydávat obligace, ty však nezvyšují majetek. Nevýhodou je, že se daní zisk a vyplacené dividendy. Výhodou je, že vlastníci riskují pouze vložený kapitál a mohou se provést změny majitelů. Družstvo Může založit 5 fyzických osob, nebo dvě právnické osoby. Základní jmění tvoří vklady min ,- Kč. Za závazky odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky. Znaky družstva: 1/ Neuzavřený počet členů 2/ Osobní volnost -jeden člen - 1 hlas, stejná práva, povinnosti a odpovědnost 3/ Solidární spolupráce 4/ Solidární odpovědnost za ztráty Nejvyšším orgánem je členská schůze, která volí představenstvo. Představenstvo je výkonný orgán volený na 5 let. Dále se volí kontrolní komise. Zánik - usnesením členské schůze, konkurzem, rozhodnutím soudu. Následuje výmaz z obchodního rejstříku. Státní podniky Zřizuje stát. Zakladatelem může být ministerstvo nebo orgán státní samosprávy. Při zřizování je vydána zakládací listina a žádost o zapsání do obchodního rejstříku.podnik ručí za závazky - stát neručí. Podnik řídí ředitel, který ho zastupuje navenek. Ze zisku platí daně, zbytek rozděluje. Kontrolním orgánem je dozorčí rada. Další formy podnikání 1) Smlouva o tichém společenství Tichý společník poskytne určitý vklad a tím se podílí na podnikání. Podnikatel mu vyplácí část zisku. Smlouva vyžaduje písemnou formu, za závazky podnikatele ručí tichý společník, jen když je jeho jméno uvedeno v obchodním jménu podniku nebo je podepsána smlouva o tichém podnikání. Do 30ti dnů je podnikatel povinen vrátit tichému společníkovi vklad nebo vyplatit podíl na zisku. 2) Obchodní zastoupení Je nutné sepsat smlouvu. Obchodní zástupce se zavazuje vyhledávat zájemce o obchod a zastoupený se zavazuje zaplatit provizi. Zastoupení může být výhradní nebo exkluzivní. Exkluzivní - zastoupený nesmí na daném území používat služeb jiného zástupce. Nárok na provizi vzniká v okamžiku úhrady třetí osobou.

4 4 3) Smlouva mandátní Mandatář se zaváže, že na učet mandanta zařídí určitou úplatu (cenné papíry). 4) Konsorcium Smlouvu uzavřou osoby s podnikatelským oprávněním s cílem provedení obchodního případu na společný účet. 5) Holdingová společnost Je to kapitálové sdružení. Jedna kapitálová společnost formou kapitálové účasti v druhé ji ovládá, usměrňuje a kontroluje Živnostenský zákon Živnost je soustava činností provozovaná: 1) Soustavně 2) Vlastním jménem 3) Za účelem dosažení zisku 4) Za podmínek stanovených zákonem Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba ( včetně zahraničních subjektů ), splňující podmínky dané živnostenským zákonem. Podmínky : 1) Dosažení 18 let 2) Způsobilost k právním úkonům 3) Trestní bezúhonnost 4) Doložením dokladu, že nejsou nedoplatky vůči státu Druhy živnosti: 1) Ohlašovací (ohlášení začátku živnostenské činnosti ) 2) Koncesované (např. pohostinství, taxi) Ohlašovací živnosti: 1) Volné živnosti ( způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost ) 2) Řemeslné živnosti (činnost v určitém oboru, vyučení, zručnost v oboru) 3) Vázané živnosti ( speciální odborná způsobilost, doložená oprávněním a osvědčením, nebo jiným dokumentem ) Koncesované živnosti: Může začít podnikat dnem nabytí právní moci rozhodnutím o udělení koncese. Živnostenský úřad vydá do 15 dnů živnostenský list. Živnostenský úřad zašle opis správci daně ( finanční úřad), Českému statistickému úřadu a Úřadu práce. Změny je povinen živnostník ohlásit do 15 dnů. Živnostenské úřady vedou živnostenské rejstříky. Provádí v rámci své působnosti kontrolu. Zánik živnostenského opravném : 1) Úmrtí podnikatele 2) Bankrot ( rozhodnutí soudu ) 3) Rozhodnutí Ž.Ú. o zrušení oprávnění 4) Uplynutí doby 5) Zánik právnické osoby 6) Dobrovolně

5 5 Živnostenské úřady vedou živnostenské rejstříky. Provádí v rámci své působnosti živnostenskou kontrolu. Evidence soukromého podnikatele: 1/ Vést peněžní deník - evidence finančních operací s druhovým rozpisem příjmů a výdajů 2/ Samostatný účet u peněžního ústavu 3/ V peněžním deníku se účtuje podle výpisu peněžního ústavu 4/ Evidence majetku a zásob 5/ Evidence pohledávek a závazků ( kniha vydaných a přijatých faktur) 6/ Evidence mzdová ( mzdové listy) 7/ Evidence zakázek Na konci roku musí podnikatel sestavit podle evidence daňové přiznání a přehled o majetku. Právnická osoba vede účetnictví. Daňová a odvodová povinnost: 1/ Daň z příjmu za sebe a za své zaměstnance 2/ Pojištění nemocenské a sociální za sebe a své zaměstnance 3/ Daň silniční 4/ Daň z přidané hodnoty 5/ Spotřební daň 6/ Cla při obchodování se zahraničím Smlouvy: Např. kupní smlouva, smlouva o nájmu,smlouva o dílo,leasingová smlouva apod. -mají písemnou podobu.řídí se občanským a obchodním zákoníkem.ty jsou v souladu s mezinárodně přijatými standardy. Faktory ovlivňující úspěch v podnikání: 1/ Ekonomické a právní podmínky 2/ Ekonomická a tržní situace ( zda najde odbyt, kupní síla, umístění podniku ) 3/ Přístup ke kapitálu - úvěr, ručení, garance 4/ Přístup k technice a technologiím, přístup k know-how 5/ Rodinné podmínky 6/ Podnikatelova osobnost Podpora podnikatelů: 1/ Českomoravská záruční a rozvojová banka -je to kapitálová společnost založená bankami s podílem státu. Podporuje malé a střední podnikatele. Banka má několik programů: a/ Program Z/ARUKA - pomoc k bankovnímu úvěru a leasingu. O zařazení může žádat každý podnikatelský subjekt, který má v době žádosti méně něž 250 zaměstnanců b/ Program START -je určen pro začínající podnikatele.musí splňovat jedno z těchto kriterií: vytvoření nových pracovních míst, ekologický přínos, zvýšení exportní schopnosti, zaměstnání občanů se změněnou pracovní schopností, progresivní technologie atd.. Souhrnné náklady nesmí přesáhnout 10 mil Kč.

6 6 c/ Program ROZVOJ. Jedná se o úhradu úroků z bankovního úvěru. d/ Program REGION. Úkolem je zvýšit přitažlivost ve vybraných regionech (úhrada úroků) e/ Program REGENERACE. Jedná se o rozvoj podnikání v městských památkových zónách (úhrada úroků) f/ Program SPECIÁL. Úkolem je zlepšit zaměstnanost občanů. Měsíční nenávratný příspěvek. g/ Program KREDIT. Možnost získat úvěr u ČMZRB 2/ Program PHARE -je program evropské unie pro rozvoj států střední a východní Evropy. Zahrnuje aktivity počínaje vzděláváním, zdravotnictvím, turistikou, zemědělstvím, energetikou atd. Pomoc je poskytována formou poradenství, konzultací, stipendií nebo know - how. 3/ Program TEMPUS - vytvářet mezi universitami trvalé vztahy a studijní propojení Umístění podniku Levná pracovní síla Výběr lokality Odborná znalost osobní vlastnosti podnikatele Řídící schopnosti Dobré charakterové vlastnosti Podnikatelský záměr Zvolit právní formu podniku Stanovit způsob a rozsah ručení Stanovit počet zakladatelů Výše počátečního kapitálu Vyhotovit potřebnou dokumentaci Vyřešit ekonomické potřeby Vybudovat organizační strukturu Zajisti kvalifikaci zaměstnanců Zajistit technicko-provozní oblast Stanovit způsob ocenění výrobku Stanovit způsob vedení účetnictví Kontrolní činnost Finanční krytí Založení podniku

7 Otázky ekonomické a) Musíme vyřešit co, komu, kde budeme vyrábět prodávat b) Organizační struktura podniku volba způsobu řízení c) Personální útvar d) Technicko-provozní činnost zajištění zásob investičního majetku příprava výroby a skladování. e) Způsob stanovení cen f) Způsob sledování nákladů výnosů a způsob rozdělení zisku g) Rozbory a kontrola efektivnost a výnosnost h) Zajištění finančního krytí

8 8

Obchodní společnosti - 1 -

Obchodní společnosti - 1 - - 1 - Obchodní společnosti Základem tržního hospodářství je existence vlastnických vztahů ve kterých mají všichni vlastníci rovnocenné postavení. Z toho vyplývá, že žádný z vlastníků nemá specifická práva

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011 OBSAH KAPITOLY PODNIK A Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Podnikání Podnikatelský záměr Podnikání dle Živnostenského zákona Založení, zrušení a zánik podniku Členění podniků Právní formy podnikání Specifika

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Základy podnikání v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ Realizátor projektu: Organizátor projektu: Farmářské centrum VLVATA, o.s. OS Tatrmani Datum konání: 27. 1. 2011

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

MANAGEMENT NAVRHOVÁNÍ 2 MMA2

MANAGEMENT NAVRHOVÁNÍ 2 MMA2 MANAGEMENT NAVRHOVÁNÍ 2 MMA2 Přednášky LS 2014, 2+2, z, zk doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. dana.mestanova@fsv.cvut.cz Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. vaclav.tatyrek@fsv.cvut.cz Přehled přednášek, cvičení a podmínek

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zadání: Typy ch í. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zákon č. 1/1993 Sb. = Ústava upravuje - práva hospodářská - práva na svobodnou volbu povolání - právo podnikat - právo na získání prostředků na životní

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Podnikání Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikání a podnikatelé... 3 1.1 Podnikatelská

Více

Ing. Pavel Mikan 2011/2012

Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Podniková ekonomika I Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Požadavky na ukončení Zásadně dle anotace předmětu Seminární práce pokud si vyberete PE Rozsah dle anotace odborný text Nutno definovat cíl Nutný osobní

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro I.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 1. Základní ekonomické pojmy 1 1.1 Předmět ekonomika 1 1.1.1 Původ ekonomie 1 1.1.2 Vznik

Více

Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva. 1. Pojem podnik, důvody pro existenci podniků, cíle podniku Podnik Plánovitě

Více

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY KVALITA ŽIVOTA - společnost může vytvářet objektivní podmínky, které by člověka formovali co v největší míře uspokojit a dosáhnout subjektivních cílů. Tyto podmínky se označují

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání FORMY PODNIKÁNÍ Podnikatel dle OZ osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC

Více

Analýza podmínek založení podniku. Hana Dvorská

Analýza podmínek založení podniku. Hana Dvorská Analýza podmínek založení podniku Hana Dvorská Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce Analýza podmínek založení podniku je analýza trhu a následné vypracování reálného podnikatelského

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Právní formy organizací. Z hlediska právní formy jsou organizace rozděleny následovně:

Právní formy organizací. Z hlediska právní formy jsou organizace rozděleny následovně: Právní formy organizací Z hlediska právní formy jsou organizace rozděleny následovně: státní organizace (státní podniky): státní hospodářské organizace státní rozpočtové organizace (např. škola, policie,

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Příručka byla vytvořena

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více