Model asynchronního motoru pro dynamické výpočty Karel Máslo*

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Model asynchronního motoru pro dynamické výpočty Karel Máslo*"

Transkript

1 Moel asynchronního motoru pro ynamické výpočty Karel Máslo* Anotace Článek popisuje zokonalené moely asynchronního motoru určené pro výpočty přechoových ějů v elektrické síti. Pozornost je zaměřena na vliv sycení magnetických obvoů a vířivých prouů v obvoech rotoru. Simulační výpočty na zokonalených moelech jsou porovnány s výsleky reálných měření. Klíčová slova: ynamický moel, vlastní spotřeba elektrárny, asynchronní motor, sycení, vířivé prouy Úvo Asynchronní motory se široce využívají pro pohon zařízení v omácnostech, průmyslu i zeměělství. Používají se také při výrobě elektřiny ve vlastní spotřebě elektrárenských bloků, ke pohánějí pomocná zařízení nezbytná pro technologický cho elektrárny. Požaavky na spolehlivý a bezchybný provoz vlastní spotřeby narůstá pro jaerné elektrárny, ke bezprostřeně ovlivňuje bezpečnost celého zařízení. Znalost ynamického chování při poruchách v elektrické síti (napříkla zkratech a výpacích napájení) je nezbytná pro zajištění správné funkce technologie. Provozovatel i projektant potřebuje znát opověi na otázky typu: Rozběhne se motor z kliu nebo po beznapěťové pauze? Jak louhý bue rozběh a neoje k tepelnému přetížení? Neoje k přetížení motoru při poruchách sítě? Neoje k zastavení motoru vlivem poklesu napětí sítě? Opověí na tyto otázky mohou át výpočty na ynamických moelech. Tyto moely však musí postihovat i proměnnost parametrů moelu v závislosti na provozních stavech. Zejména se jená o vliv sycení (závislost inukčností na prouu) a vliv vířivých prouů (závislost rozptylových inukčností a oporů rotorových obvou na skluzové frekvenci). Takový moel je popsán v tomto článku tak, jak byl implementován v programu MODES. Síťový simulátor MODES je určen pro moelování elektromechanických přechoových ějů v elektrizačních soustavách a je využíván pro výuku, výzkum a analýzu v České a Slovenské republice.. Moelování asynchronního motoru Převážnou část asynchronních motorů používaných ve vlastní spotřebě tvoří motory s rotorem nakrátko, takže tvorbu ynamického moelu omezíme na ně... Záklaní rovnice motoru Asynchronní motor můžeme popsat v souřaném systému -q otáčejícím se synchronní rychlostí Ω pomocí rovnic v komplexním tvaru: Ψ S /Ω U S r S I S jω Ψ S () Ψ R /Ω r R I R j(ω ω R )Ψ R () Ψ S l σs I S + l m ( I S + I R ) (3) Ψ R l σr I R + l m ( I S + I R ) () T M ω R M E -M M - M M (5) M EImag{Ψ R * I R } () a * značí erivaci pole času a komplexně sruženou honotu. Ψ S,R....magnetické spřažené toky statoru a rotoru I S,R...prouy statoru a rotoru ω ω R...kruhové rychlosti synchronní a rotorové M E...moment elektrický motoru M M... mechanický protimoment poháněného zařízení M M...moment mechanických ztrát l σs,r r S,R...rozptylové inukčností a opory statoru a rotoru l m...magnetizační inukčnost Všechny výše uveené proměnné i parametry statoru jsou v poměrných honotách vztažených na jmenovité napětí U n, jmenovitý prou I n a synchronní kruhovou rychlost Ω. Rotorové veličiny jsou přepočítány na stator. Pro vztažnou mechanickou rychlost rotoru platí Ω V Ω /p, ke p je počet pólpáru motoru. Pro vztažný moment platí M v 3U n I n,/ω V. Mechanická časová konstanta se vypočítá pole vztahu: T M JΩ V /M v ke J je moment setrvačnosti soustrojí. Osa přebíhá osu q o úhel π/ ve směru otáčení, přičemž osa q opovíá reálné ose a osa imaginární, takže pro komplexní proměnnou platí X X q + jx. Rovnice () až () jsou ovozeny za těchto přepoklaů:. statorové napětí je symetrické. rotor je uzavřen nakrátko 3. stator i rotor je magneticky symetrický. Výchozí rovnice upravíme o tvaru vhoného pro alší analýzu. Pro simulaci elektromechanických přechoných ějů se zanebává transformační napětí v obvou statoru. V rovnici () pak vymizí levá strana. Dále z rovnic (), (), () vyloučíme za použití rovnic (3) a () proměnné Ψ R a I,R.. a inukčnosti l nahraíme reaktancemi x (v poměrných honotách jsou stejné). Po úpravě a substituci E jψ R x m /x R je možno rovnice přepsat o tvaru: U S (r S + jx ) I S + E (7) T E j(x S x ) I s (+js Ω T )E () I R (E j(x S x ) I s ) /jx m (9) M E Real{ E I S *} s ω R () ke je zaveena nová proměnná skluz s a elektromotorická síla E za přechonou reaktancí x. Přechoná časová konstanta naprázno T a reaktance jsou efinovány: T x R /(r R Ω ) x x σs + x m x σr /(x R ) x Sx σs +x m x Rx σr +x m () Pohybová rovnice (5) zůstává beze změny... Vliv vířivých prouů Parametry rotorového obvou ovlivňují provozní vlastnost motoru. Účinnost motoru při normálním provozu vyžauje malý rotorový opor a velký záběrný moment při rozběhu vyžauje naopak velké honoty oporu. Poku se omezíme na motory s rotorem nakrátko vyhovuje se těmto požaavkům vojím konstrukčním uspořááním: vojitou klecí nebo hlubokými rážkami rotorového vinutí. * Ing. Karel Máslo, CSc., Divize přenosové soustavy, ČEZ a.s., Argentinská 3, 7 5 Praha

2 U prvního uspořáání má horní klec malý průřez a je blíže povrchu. Druhá klec je hlouběji a má velký průřez. Tím je osaženo toho, že první klec má velký opor a malou rozptylovou reaktanci (rozptylový magnetický tok prochází elší rahou) a u ruhé klece je tomu naopak. Při rozběhu je frekvence inukovaných vířivých prouů o rotoru velká a vlivem skinefektu jsou tyto prouy vytlačeny o horní klece. Naopak při normálním provozu se skluzová frekvence blíží nule a prou prochází hlavně olní klecí s nižším oporem. U ruhého uspořáání je mechanismus obobný - vlivem skinefektu při rozběhu procházejí vířivé prouy horní částí klece a při normálním provozu využívají celý její průřez, takže efektivní opor je malý. Vliv hluboké rážky je tey ekvivalentní vojklecovému uspořáání. Náhraní schéma vouklecového uspořáání je na násleujícím obrázku: r S jx σ S jx U S I S jx m jx r /s Obr. Náhraní schéma vouklecového moelu jx r /s Pro zjenoušení zápisu se vynechaly inexy σ a R pro rotorové parametry a nahraily se inexem pro první klec a pro ruhou. Toto schéma přestavuje univerzální variantu, která je uveena např. v [] nebo []. Pole [3] je společná rozptylová reaktance x nulová (to znamená, že společný rozptylový tok obou klecí je zanebán) a naopak pole [] je nulová reaktance x. (to znamená, že rozptylový tok první klece je společný s ruhou klecí). Pro zahrnutí vlivu vířivých prouů pro výpočet elektromechanických ějů se používají vě možnosti. Jenak je to oplnění ruhé iferenciální rovnice pro ruhý rotorový obvo. Rovnice asynchronního motoru lze pak napsat ve tvaru le []. U S (r S + jx ) I S + E () T E j(x S x ) I s (+js Ω T )E (3) T E j(x x ) I s (+js Ω T ) E () M E Real { E I S *} EE E (5) Rázová časová konstanta naprázno T a rázová reaktance x je efinována: T' ' x + x x m / x + x m xxxm x'' x r S + Ω σ () x x + x x + x x m m Druhou možností je použít rovnic (7) - () a rotorové parametry r R a x σr učinit závislými na skluzu. V [] se závislost rozptylové reaktance na skluzu zanebává a pro opor se uává lineární závislost ve tvaru: r R r R (+ k G s) (7) ke r R je opor rotoru při nulovém skluzu a k G je směrnice charakteristiky. V [] se uávají lineární závislosti pole násleujícího obrázku: x σ R r R x σ Rf(s) r R f(s) s KR r R / x σ R s P Obr. Závislost parametrů rotoru na skluzu x σ R Pro skluzy větší než je kritická honota s KR platí při zjenoušení s P : r R rr ( rr rr) () x σr xσr ( xσr xσr) s KR Poku jsou známy parametry obou klecí lze vypočítat parametry ekvivalentního obvou pole vztahů: r a b R+ Rs ax+ bxs r+ r R x R x+ σ + s + s x+ x (9) rr rx + rx r x+ r x xx ar br ax bx r + r (x + x ) (x + x ) x + x Pro přípa hluboké rážky se ají použít vztahy z []: β( β β) β( sinhβ-sinβ) rr sinh +sin rr r R x σr xr + () µ β Ω s ρ Ke je hloubka rotorové rážky, µ a ρ je permeabilita vakua (π -7 H/m) a měrný opor. r R je opor rotoru při nulovém skluzu a x R je reaktance rotoru spojená s rozptylovým tokem neprocházejícím rážkou..3. Vliv sycení Sycení postihuje jak rozptylové, tak i magnetizační reaktance. Pole [] se navrhuje aplikovat sycení pouze na magnetizační reaktanci x m, rozptylovou reaktanci statoru x S a na vzájemnou rozptylovou reaktanci rotoru x. Pole [] a [5] se navrhuje obě rozptylové reaktance rozělit na část sycenou a nesycenou. První je spojena s rozptylovým magnetickým tokem procházejícím železem (proto má inex I pole angl. Iron ) a ruhá s tokem procházejícím vzuchem (proto má inex A pole angl. Air ). Opovíající náhraní schéma je na násleujícím obrázku: r S jx SA jx SI jx I jx A I S U S U A vliv sycení I R jx m jx r /s r R s jx r /s vliv vířivých prouů Obr. 3 Náhraní schéma vouklecového moelu

3 Závislost sycených reaktancích na procházejícím prouu může být ána měřením nebo analyticky pomocí aproximativních vztahů. V [] se uává pro sycené rozptylové reaktance vztah x I x I D, ke funkce D je popsána v závislosti na činiteli γ, který je efinován poílem prouu při němž začíná sycení I SAT a prouu procházejícího reaktancí: D pro γ> D argtan π γ + γ γ pro γ< () γ Honota I SAT se pohybuje mezi.3-3 p.j. Pro magnetizační reaktanci se oporučuje v [] použít stejných vztahů jako pro sycení synchronního stroje x m k S x m, ke koeficient sycení k S je popsán v závislosti na hlavnímu magnetickém toku vzuchovou mezerou. Tento tok je ve stacionárním stavu roven v poměrných honotách napětí U A. Vychází se z magnetizační charakteristiky naprázno, která se pro účely aproximace rozělí na tří části - lineární nesycenou s reaktancí x m, koleno a lineární sycenou s reaktancí x msat pole násleujícího obrázku: U A3 Napětí U A U A k S k k S S U x m x msat Prou Obr. Magnetizační charakteristika naprázno A + A Sat U e A B ( U U ) Sat A A UA U + x U U ( ) AG m A A / x msat pro U A < U A pro U A < U A < U A pro U A < U A () V [5] se uává pro magnetizační i rozptylové reaktance přírůstková závislost reaktance na procházejícím prouu: x Ψ I aa + a I + a 3 ( ) Jestliže zahrneme parametr a 3 o nesycené části x A a parametry a a přejmenujeme na x I pak obržíme pro sycené části rozptylových reaktancí obobný vztah jako v [5] s tím rozílem, že funkce D bue efinována jako: D (3) + ( a I).. Ztráty asynchronního motoru Ztráty asynchronního motoru můžeme rozělit na čtyři části:. ztráty v měi (Jouleovy) rotoru a statoru. ztráty v železe statoru 3. příavné ztráty. mechanické ztráty. Ztráty v měi jsou zahrnuty v moelu přes opory r S a r R. Ztráty v železe jsou způsobeny vířivými prouy a hysterezí přeevším ve statoru. Závisí na napětí U A a ve schématu na ג mohou být přestaveny voivostí g FE připojenou paralelně k hlavní magnetizační reaktanci x m. V ynamickém moelu se neopustíme velké chyby, kyž tuto voivost zapojíme na svorkové napětí U S. Velikost závisí na frekvenci a na napětí pole vztahu z []: g FE P FE /S n ω S k U s n- () ke ω S je poměrná honota frekvence napětí statoru U s, P a S n jsou ztráty naprázno a jmenovitý zánlivý příkon motoru. Parametry k a n se pohybují v rozsahu - a Příavné ztráty jsou způsobeny přeevším vířivými prouy ve vinutích, na povrchu a v zubech statoru a rotoru. Zjišťují se obtížně a pole řay norem se stanovují pro jmenovité zatížení z honoty činného příkonu pole vztahu P n.5s n cosϕ n, ke cosϕ n je jmenovitý účiník. Pole [7] závisejí tyto ztráty na kvarátu statorového prouu. Pole [] jsou příavné ztráty závislé na výkonu motoru P pole vztahu: P (k +k (+DI))P. DI je činitel zkreslení aný součtem kvarátů amplitu vyšších harmonických a pro ynamické výpočty jej můžeme zanebat. První člen k je nezávislý na velikosti motoru a postihuje přeevším ztráty v ržkách a povrchu. Druhý člen k je závislý na velikosti motoru a postihuje ztráty v zubech a čelech vinutí. Honoty obou parametrů jsou uveeny pro motory o velikosti o 5 o cca 75 kw v [] formou grafu. V násleující tabulce jsou závislosti parametru k a parametrů linearizované závislosti k k k P n na jmenovitém výkonu P n : Počet pólů k [] k [] k [/W] Závislost pro k platí pro uveený rozsah jmenovitých výkonů o 75 kw. Pro větší honoty je nutno použít úajů výrobce. Poku tey přijmeme hypotézu o závislosti příavných ztrát na kvarátu prouu, mohou být tyto ztráty zahrnuty o moelu zapojením příavného oporu o série k oporu stator o honotě: r.5cosϕ n (5) pro zjenoušený moel pole norem nebo o honotě: r (k +k )cosϕ n η n () ke cosϕ n a η n je jmenovitý účiník a účinnost motoru. Ostatní parametry se určí z výše uveené tabulky nebo pole úajů výrobce. Mechanické ztráty jsou ány třením a ventilací a obecně pro ně platí závislost momentu v poměrných honotách. M M M M +k M ω R (7) ke první člen je úměrný tření a ruhý ventilaci motoru. Pro rychloběžné motory s malým počtem pólů jsou honoty větší než pro pomaloběžné. Orientační sumární honota mechanických ztrát pro čtyřpólový stroj je kolem %P n. Ztrátový moment M M může být zařazen přímo o Např. ČSN 35 3 Zkoušení asynchronních motorů

4 momentové rovnice (5). Bezrozměrné koeficienty jsou vztaženy na M V a Ω V.. Implementace moelů Jenotlivé výše popsané moely asynchronního motoru byly porovnávány pomocí nové verze programu MODES. Při testování se zjistilo, že rozptylová reaktance pole vztahu () s rostoucím skluzem roste, což neopovíá mechanismu vlivu vířivých prouů popsanému v kapitole.. Takže v programu je ruhý člen v rovnici pro výpočet reaktance oečítán o honoty x R. Rovněž se zjistilo, že ve ruhém členu rovnice () je zřejmě chyba v exponentu, neboť pak by měla závislost reaktance na prouu I lokální maximum pro honotu Isat/I9%, jak je patrno na násleujícím obrázku. Proto byl použit vztah označený D D.37(argtg(c(-c) -/ )+c(-c )) D'.37(argtg(c(-c) -/ )+c(-c)) cisat/i[%] Obr. 5 Půvoní (tečkovaně) a upravená funkce sycení D Pro honoty parametrů lze pak psát vztahy: r R r R F R x σr x (-k R_I (-D R ))+x K F X k R_I x I / x () x σs x σs (-k S_I (-D S )) k S_I x σsi / x σs (9) Koeficienty k R_I specifikují poíl sycené části reaktance. Byly implementovány tři typy funkce F : linearizace pole (3) - Iklec aproximace pole (3) - Iklec pro hlubokou rážku upravené pole (3) - Iklec3. F R ( rr/ rr) F X ( xσr/ xσr) xk xσ (3) R s s s + B R F R + s r R KR s + B X F X + s ar br a X bx B x B R k X a a ( sinh + sin ) R KR X ( sinh - sin ) (3) β β β F F r R β β β R X x K xr x (3) Dále byly implementovány va typy funkce sycení D: pole upraveného vztahu (33) - Isyc pole vztahu (3) - Isyc. pro γ < D pro γ < D argtan π D + ( a I) R γ γ γ + γ (33) (3) Moely sycení a závislosti parametrů na skluzu se ají vzájemně kombinovat zaáním parametru Ief*Isyc+Iklec. 3. Statické charakteristiky motoru Přestavu o vlastnostech asynchronního motoru nám ávají statické charakteristiky - závislosti prouu statoru, momentu a účiníku motoru na skluzu I s, M EL a cosϕf(s). Jejich analytické vyjáření můžeme ovoit řešením rovnic (7), () a () (označené jako moel ELM) a rovnic () - (5) (označené jako moel ELM), přičemž levé strany iferenciálních rovnic se položí rovny nule. Na násleujících obrázcích jsou statické charakteristiky měřené a vypočítané pro různé moely motoru:. moel ELM. moel ELM proměnnými parametry le (3) - Ief 3. moel ELM proměnnými parametry le (3) - Ief. moel ELM proměnnými parametry le (3) - Ief Imot [ka] Ief Ief ELM Ief3.... Obr. Statická závislost prouu motoru na skluzu Mel [knm] Ief Ief ELM Ief3.... Obr. 7 Statická závislost momentu motoru na skluzu Porovnání statických charakteristik pro prou a moment motoru ukazuje zajímavou vlastnost vouklecového a jenoklecového moelu. Prouovou závislost lépe aproximují jenoklecové moely s proměnnými parametry rotoru v závislosti na skluzu (Ief a ). Momentovou závislost lépe aproximuje pro větší skluzy s>.5 vouklecový moel ELM, pro menší skluzy vyhovuje lépe jenoklecový moely. Při porovnání momentové a prouové charakteristiky je nutno vzít v úvahu, že vypočítané charakteristiky moelů jsou počítané za přepoklau konstantního napětí, kežto při měření není napětí konstantní vlivem úbytků prouem.

5 Jenoklecové moely (Ief a ) rovnocenně aproximují prouovou charakteristiku, pro aproximaci momentové charakteristiky ává lepší výsleky moel Ief. Moel hluboké rážky Ief3 neává obré výsleky Na násleujícím obrázku je závislost účiníku na skluzu. cosfi Ief Ief ELM Ief3.... Obr. Statická závislost účiníku motoru na skluzu Dosu jsme při výpočtu nebrali v úvahu sycení. Pro sycené moely je nutné zavést společnou reaktanci rotoru x. Jelikož ve výchozích moelech byla tato honota nulová, rozělila se výchozí honota reaktance první klece x na honotou x (polovina) a nové honotě x připal zbytek. Násleující obrázky ukazují vliv sycení rozptylových reaktancí. Jako referenční moel se převzal přípa Ief a s ním se porovnaly násleující :. moel sycení le (33) Ief ks_i kr_i.5. moel sycení le (3) - Ief ks_i kr_i.5 3. jako. se zvětšeným poílem sycené části - kr_i Imot [ka] Ief Ief kr_i. Ief Ief.... Obr. 9 Statická závislost momentu motoru se sycením Mel [knm] Ief Ief kr_i. Ief Ief.... Obr. Statická závislost momentu motoru se sycením Je viět, že zaveení sycení může zlepšit aproximaci prouové charakteristiky (Ief), ale naopak zhoršit aproximaci momentové charakteristiky.. Dynamika motoru V této kapitole se bueme věnovat verifikaci moelů porovnáním naměřených průběhů se simulací. Jako referenční průběhy byly použity prouy motorů při hromaném automatickém záskoku rezervního napájení (AZR) vlastní spotřeby jaerné elektrárny Dukovany. Schéma tohoto záskoku je na násleujícím obrázku: kv G TG V AT TA BA SV_A SFRA TB AT TC SV_B SV_C SV_D BB SFRB BC M M M M G TG SFRC kv TC AU FR BD SFRD Obr. Schéma hromaného automatického záskoku AU ER V čase t. s se provee opojení blokového veení V o sítě kv a ochází k hromanému oběhu všech motorů na přípojnicích vlastní spotřeby (v obrázku označených zjenoušeně BA - BD).V čase t.39 s byly vypnuty vypínače pracovních přívoů SV_A - SV_D. Přitom ochází ke skupinovému oběhu pohonů na jenotlivých sekcích vlastní spotřeby. Pohon s největším momentem setrvačnosti (hlavní cirkulační čerpalo) přechází o generátorického chou a napájí ostatní motory. Po ms spínají příslušné automatiky vypínače rezervních přívoů SFRA - SFRD a oje k samonajížění pohonů. Na násleujícím obrázku je porovnání měřených a simulovaných průběhů prouy napáječky: Imot [p.j.] Ief Ief ELM Obr. Průběhy prouu motoru napáječky při AZR Je viět, že v okamžiku AZR je měřená honota prouu větší než esetinásobek jmenovité honoty, zatímco simulované honoty ávají maximálně. pro Ief po 5. In pro ELM.

6 Jelikož ochylka honot měřeného o simulovaného prouu ( po AZR) netrvá louho, neovlivní celkový průběh simulovaného ěje, jak ukazuje průběh skluzu, který je zobrazen na násleujícím obrázku Skluz [p.j.] Simulace Obr. 3 Průběhy skluzu napáječky při měření a simulaci Na násleujícím obrázku je vynesen průběh funkcí závislosti rotorových parametrů na skluzu Fr,Fx Ief Ief Ief Obr. Průběhy funkcí závislosti rotorových parametrů Funkce Fx pro reaktance při rostoucím skluzu klesá a u oporu je tomu naopak. Na násleujícím obrázku je etail časových simulovaných průběhů prouu motoru napáječky při uvážení sycení rozptylových reaktancí: Ief kr_i. Ief Ief Ief Obr. 5 Průběhy prouu motoru napáječky se sycením Průběhy funkce sycení D pro oba moely jsou na násleujícím obrázku: D Ief.9. Ief Obr. Průběhy funkcí sycení při AZR Pro ruhý moel (Ief) ochází k většímu sycení. Zaveení sycení zlepšuje shou simulovaného a měřeného průběhu při velkých změnách skokového charakteru. 5. Závěr V článku jsou shrnuty používané metoy moelování asynchronních motorů z hleiska elektromechanických přechoných ějů. Tyto moely byly implementovány o univerzálního síťového simulátoru MODES a verifikovány porovnáním simulovaných a měřených statických i ynamických průběhů. Vytvořené moely lze použít pro simulaci přechoných ějů ve vlastní spotřebě elektráren jako samonajížění nebo spouštění největšího pohonu. Literatura [] B.K.Johnson, J.R.Willis : Tailoring inuction motor analytical moels to fit known motor performances characteristics an safety particular stuy nees ; IEEE Transaction on Power Systems No 3; 99 [] A.M.A. Mahmou R.W. Menzies: A complete time omain moel of the inuction motor for efficiency evaluation; IEEE Transaction on Energy Conversion No ; 9 [3] J.Arrillaga a kol.: Computer Moelling of Electrical Power System; John Willey & Sons ; 93 [] P.Kunur: Power System Stability an Control; McGraw- Hill; 993 [5] A. Keyhani H.Tsai: IGSPICE simulation of inuctions machines with saturable inuctances; IEEE Transaction on Energy Conversion No ; 99 [] J.E.Gurevič a kol.: Rasčoty ustojčivosti a protiavarijnoj automatiky v energosistěmach; Energoatomizat; 99 [7] G.N.Petrov: Elektrické stroje ; Acaemia Praha 9 Zaveením sycení se nárazová honota prouu při AZR zvětší z honoty. pro Ief na. pro Ief a na osminásobek jmenovité honoty pro Ief a se zvětšeným poílem sycené části - kr_i na.

Vedení vvn a vyšší parametry vedení

Vedení vvn a vyšší parametry vedení Veení vvn a vyšší parametry veení Při řešení těchto veení je třeba vzhleem k jejich élce uvažovat nejenom opor veení R a inukčnost veení L, ale také kapacitu veení C. Svo veení G se obvykle zanebává. Tyto

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektroenergetika 1 Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační

Více

KEE / MS Modelování elektrických sítí. Přednáška 2 Modelování elektrických vedení

KEE / MS Modelování elektrických sítí. Přednáška 2 Modelování elektrických vedení KEE / MS Moelování elektrických sítí Přenáška Moelování elektrických veení Moelování elektrických veení Různý přístup pro veení: Venkovní Kabelová Různý přístup pro veení: Krátká (vzhleem k vlnové élce)

Více

FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU

FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU F. Dušek, D. Honc Katera řízení procesů, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Parubice Abstrakt Článek se zabývá sestavením nelineárního ynamického moelu

Více

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí Synchronní stroje Synchronní stroje n 1 Φ f n 1 Φ f I f I f I f tlumicí (rozběhové) vinutí Stator: jako u asynchronního stroje ( 3 fáz vinutí, vytvářející kruhové pole ) n 1 = 60.f 1 / p Rotor: I f ss.

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon Peter Dourmashkin MIT 26, překla: Jan Pacák (27) Obsah 5 AMPÉRŮV ZÁKON 3 51 ÚKOLY 3 52 ALGORITMUS PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 3 ÚLOHA 1: VÁLCOVÝ PLÁŠŤ

Více

Modely synchronních generátorů a transformátorů pro Simulátor ochran a protihavarijních automatik RTDS

Modely synchronních generátorů a transformátorů pro Simulátor ochran a protihavarijních automatik RTDS Moely synchronních generátorů a transformátorů pro Simulátor ochran a protihavarijních automatik RDS EÓRIA A PRAX Příspěvek popisuje tvorbu ynamických moelů elektrických strojů a transformátorů vhoných

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko Měření u naprázdno a nakrátko Měření naprázdno Teoretický rozbor Stav naprázdno je stavem u, při kterém je I =. řesto primárním vinutím protéká proud I tzv. magnetizační, jenž je nutný pro vybuzení magnetického

Více

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

i β i α ERP struktury s asynchronními motory 1. Regulace otáček asynchronního motoru - vektorové řízení Oproti skalárnímu řízení zabezpečuje vektorové řízení vysokou přesnost a dynamiku veličin v ustálených i přechodných stavech. Jeho princip vychází

Více

PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice

PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 014 16 PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice PM Generators with Different Number of Poles an Wining Types for

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

5. Elektrické stroje točivé

5. Elektrické stroje točivé 5. Elektrické stroje točivé Modelováním točivých strojů se dají simulovat elektromechanické přechodné děje v elektrizačních soustavách. Sem patří problematika stability, ostrovní provoz, nebo jen rozběhy

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory. Název: Téma:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory. Název: Téma: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Asynchronní motor, měření momentových

Více

6 Měření transformátoru naprázdno

6 Měření transformátoru naprázdno 6 6.1 Zadání úlohy a) změřte charakteristiku naprázdno pro napětí uvedená v tabulce b) změřte převod transformátoru c) vypočtěte poměrný proud naprázdno pro jmenovité napětí transformátoru d) vypočtěte

Více

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška POHYB SPLAVENIN 8 Přenáška Obsah: 1. Úvo 2. Vlastnosti splavenin 2.1. Hustota splavenin a relativní hustota 2.2. Zrnitost 2.3. Efektivní zrno 3. Tangenciální napětí a třecí rychlost 4. Počátek eroze 5.

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MOTORPAL,a.s. licence na distribuci elektřiny č. 120705508 Příloha 1 Dotazníky pro registrované údaje 2 Obsah Dotazník 1a Údaje o všech výrobnách - po

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGETIKY TŘINEC, a.s. PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Říjen

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VLČEK Josef - elektro s.r.o. Praha 9 - Běchovice Září

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní

Více

13. Budící systémy alternátorů

13. Budící systémy alternátorů 13. Budící systémy alternátorů Budící systémy alternátorů zahrnují tyto komponenty: Systém zdrojů budícího proudu (budič) Systém regulace budícího proudu (regulátor) Systém odbuzování (odbuzovač) Na budící

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Obsah Dotazník 1a - Údaje o výrobnách pro všechny výrobny

Více

4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných vodičů s proudem

4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných vodičů s proudem 4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných voičů s prouem Přepoklay: 4502, 4503, 4504 Př. 1: Dvěma velmi louhými svislými voiči prochází elektrický prou. Rozhoni pomocí rozboru magnetických inukčních čar polí

Více

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8. ELEKTRICKÉ TROJE TOČIVÉ Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů F ynchronní stroje Ing. Vítězslav týskala h.d. únor 00 říklad 8. Základy napětí a proudy Řešené příklady Třífázový synchronní

Více

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod):

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): 1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): a. Mohou pracovat na částech elektrických zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých pod napětím ve vzdálenosti větší než 1m s dohledem, na částech

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY 8. Princip činnosti 8. Provozní stavy skutečného transformátoru 8.. Transformátor naprázdno 8.. Transformátor

Více

1.1 Měření parametrů transformátorů

1.1 Měření parametrů transformátorů 1.1 Měření parametrů transformátorů Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je stanovit základní parametry dvou rozdílných třífázových transformátorů. Dvojice transformátorů tak bude podrobena měření naprázdno

Více

Regulace synchronního motoru pro lehkou kolejovou trakci

Regulace synchronního motoru pro lehkou kolejovou trakci Regulace synchronního motoru pro lehkou kolejovou trakci lace a znázorňuje i analogii se stejnosměrným strojem, u kterého je rovněž prou kotvy kolmý na buicí magnetický tok a vnitřní moment je úměrný prouu

Více

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Více

Tlumící vinutí (tlumič) se umísťuje v drážkách pólových nástavců a spojuje čelními spojkami do krátka. Počet pólpárů je dán vztahem: P P = 60.

Tlumící vinutí (tlumič) se umísťuje v drážkách pólových nástavců a spojuje čelními spojkami do krátka. Počet pólpárů je dán vztahem: P P = 60. 1. Alternátory Alternátory velkých výkonů jso synchronní stroje (asynchronní poze pro malé výkony). Dle požité trbíny ělíme stroje na: Trboalternátory pracjící s parními trbínami alternátory s hlakým rotorem

Více

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE AVIDLA OVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE Strana 3 Obsah Dotazník 1a - Údaje o výrobnách pro všechny výrobny 3 Dotazník 1b - Údaje o výrobnách pro výrobny s výkonem

Více

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky. Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE Obecně Asynchronní stroj (AS)

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS SYNCHRONNÍ STROJE Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS Obsah Význam a použití 1. Konstrukce synchronních strojů 2. Princip činnosti synchronního generátoru 3. Paralelní chod synchronního

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. PŘÍLOHA 1. Dotazníky pro registrované údaje

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. PŘÍLOHA 1. Dotazníky pro registrované údaje AVIDLA OVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VEOLIA ŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. PŘÍLOHA 1 Dotazníky pro registrované údaje aktualizace přílohy 1: 12. 03. 2015 schválení Energetickým regulačním úřadem: PŘÍLOHA

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR SCHÉMA ZAPOJENÍ 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR PRINCIP ČINNOSTI Po připojení zdroje stejnosměrného napětí na svorky motoru začne procházet

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Dotazníky pro registrované údaje

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Dotazníky pro registrované údaje PŘÍLOHA 1 PDS SETUZA :DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE AVIDLA OVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Příloha 1 Dotazníky pro registrované údaje Zpracovatel: OVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGY

Více

Skalární řízení asynchronních motorů

Skalární řízení asynchronních motorů Vlastnosti pohonů s rekvenčním řízením asynchronních motorů Frekvenčním řízením střídavých motorů lze v současné době docílit téměř vlastností stejnosměrných regulačních pohonů a lze očekávat ještě další

Více

přednáška č. 2 Elektrárny A1M15ENY Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Schéma vlastní spotřeby Příklady provedení schémat VS Výpočet velikosti zdrojů pro VS

přednáška č. 2 Elektrárny A1M15ENY Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Schéma vlastní spotřeby Příklady provedení schémat VS Výpočet velikosti zdrojů pro VS Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 2 Schéma vlastní spotřeby Příklady provedení schémat VS Výpočet velikosti zdrojů pro VS Ing. Jan Špetlík, Ph.D. ČVUT FEL Katedra elektroenergetiky E-mail: spetlij@fel.cvut.cz

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 26. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Mechatronické systémy struktury s asynchronními motory

Mechatronické systémy struktury s asynchronními motory 1. Regulace otáček asynchronního motoru skalární řízení Skalární řízení postačuje pro dynamicky nenáročné pohony, které často pracují v ustáleném stavu. Je založeno na dvou předpokladech: a) motor je popsán

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály Merkur perfekt Challenge Studijní materiály T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 1 / 11 Název úlohy: Krokový motor a jeho řízení Anotace: Úkolem

Více

2.6. Vedení pro střídavý proud

2.6. Vedení pro střídavý proud 2.6. Vedení pro střídavý proud Při výpočtu krátkých vedení počítáme většinou buď jen s činným odporem vedení (nn) nebo u vn s činným a induktivním odporem. 2.6.1. Krátká jednofázová vedení nn U krátkých

Více

Energetická bilance elektrických strojů

Energetická bilance elektrických strojů Energetická bilance elektrických strojů Jiří Kubín TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

E. Thöndel, Ing. Katedra mechaniky a materiálů, FEL ČVUT v Praze. Abstrakt

E. Thöndel, Ing. Katedra mechaniky a materiálů, FEL ČVUT v Praze. Abstrakt SIMULAČNÍ MODEL ASYNCHRONNÍHO STROJE E. Thöndel, Ing. Katedra mechaniky a materiálů, FEL ČVUT v Praze Abstrakt Asynchronní motor je pro svou jednoduchost a nízkou cenu nejčastěji používaný typ elektromotoru,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.220.01, 29.240.20 2004 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 1: Součinitele pro výpočet zkratových proudů podle IEC 60909-0 ČSN 33 3022-1 Květen idt IEC

Více

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži 9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži 9. Zadání úlohy a) změřte, jak se mění účiník jednofázového transformátoru se změnou zatížení sekundárního vinutí, b) u všech měření vyhodnoťte

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE AVIDLA OVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY O REGISTROVANÉ ÚDAJE Zpracovatel: OVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Coal Services a.s. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Více

Transformátory. Teorie - přehled

Transformátory. Teorie - přehled Transformátory Teorie - přehled Transformátory...... jsou elektrické stroje, které mění napětí při přenosu elektrické energie při stejné frekvenci. Používají se především při rozvodu elektrické energie.

Více

Mezní stavy základové půdy

Mezní stavy základové půdy Mezní stavy záklaové půy Eurokó a norma ČSN 73 1001 přeepisuje pro posuzování záklaové půy pro návrh záklaů metou mezních stavů. Mezním stavem nazýváme stav, při kterém ochází k takovým kvalitativním změnám

Více

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f

Více

3. Střídavé třífázové obvody

3. Střídavé třífázové obvody . třídavé tříázové obvody říklad.. V přívodním vedení trojázového elektrického sporáku na x 400 V, jehož topná tělesa jsou zapojena do trojúhelníku, byl naměřen proud 6 A. Jak velký proud prochází topným

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma - vyplňuje žadatel podnikatel zapsaný Část B - údaje o zařízení

Více

Karel Hlava. Klíčová slova: dvanáctipulzní usměrňovač, harmonické primárního proudu, harmonické usměrněného napětí, dělení usměrněného proudu.

Karel Hlava. Klíčová slova: dvanáctipulzní usměrňovač, harmonické primárního proudu, harmonické usměrněného napětí, dělení usměrněného proudu. Karel Hlava Důsledky nesymetrie fázových reaktancí obou sekcí transformátoru dvanáctipulzního usměrňovače ČD z hlediska jeho EMC vůči napájecí síti a trakčnímu vedení Klíčová slova: dvanáctipulzní usměrňovač,

Více

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí Trojfázové asynchronní motory nejdůležitější a nejpoužívanější trojfázové motory jsou označovány indukční motory magnetické pole statoru indukuje v rotoru napětí a vzniklý proud vyvolává sílu otáčející

Více

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH 6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH 6.1. Negativní účinky harmonických Poruchová činnost ochranných přístrojů nadproudové ochrany: chybné vypínání tepelné spouště proudové chrániče: chybné vypínání při nekorektním

Více

L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y

L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 6 Oddíl 2 1 Přednáška 1 2 TÉMA PŘEDNÁŠKY: ASYNCHRONNÍ STROJE Obecně Asynchronní stroj (AS) je používán jako 1f a 3f motor (AM) a také jako

Více

VF vedení. λ /10. U min. Obr.1.Stojaté vlnění na vedení

VF vedení. λ /10. U min. Obr.1.Stojaté vlnění na vedení VF veení Rozělení Nejříve si položíme otázku, ky se stává z běžného voiče veení. Opověď rozělme na vě části. V analogových obvoech, poku je élka voiče srovnatelná s vlnovou élkou nebo větší, můžeme v prvním

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory

Elektrické stroje. stroje Úvod Asynchronní motory Elektrické stroje Úvod Asynchronní motory Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Elektrické stroje jsou vždyv měniče e energie jejichž

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

SYNCHRONNÍ STROJE B1M15PPE

SYNCHRONNÍ STROJE B1M15PPE SYNCHRONNÍ STROJE B1M15PPE OBSAH 1) Trojfázový synchronní generátor 1) Samostatný generátor 2) Fázování a generátor na síti 2) Cho jako motor 3) Fázorové iagramy 4) Momentová charakteristika 1) Stroj s

Více

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: Laboratorní úloha MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: 1) Proveďte teoretický rozbor frekvenčního řízení asynchronního motoru 2) Nakreslete schéma

Více

Měření na 3fázovém transformátoru

Měření na 3fázovém transformátoru Měření na 3fázovém transformátoru Transformátor naprázdno 0. 1. Zadání Změřte trojfázový transformátor v chodu naprázdno. Regulujte napájecí napětí v rozmezí 75 až 120 V, měřte proud naprázdno ve všech

Více

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vznik trojfázového napětí Průběh naznačený na obrázku je jednofázový,

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VÍTKOVICE. Dotazníky pro registrované údaje

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VÍTKOVICE. Dotazníky pro registrované údaje PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VÍTKOVICE Příloha 1 Dotazníky pro registrované údaje Zpracovatel: VÍTKOVICE, a.s. V Ostravě, květen 2013 Schválil: Energetický regulační úřad : OBSAH...

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Elektrická trakce 3 - Plynulá regulace cize buzeného motoru Obsah

Elektrická trakce 3 - Plynulá regulace cize buzeného motoru Obsah 4..8 ETR3c.oc Elektrická trakce 3 - Plynulá regulace cize buzeného motoru Obsah Doc. ng. Jiří Danzer CSc. ELEKTRCKÁ TRAKCE 3. PLYNLÁ REGLACE CZE BZENÉHO MOTOR. vyání Obsah Cize buzený motor... 3. Záklaní

Více

Měření výkonu jednofázového proudu

Měření výkonu jednofázového proudu Měření výkonu jednofázového proudu Návod k laboratornímu cvičení Úkol: a) eznámit se s měřením činného výkonu zátěže elektrodynamickým wattmetrem se dvěma možnými způsoby zapojení napěťové cívky wattmetru.

Více

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU Zadání: 1. Změřte voltampérovou charakteristiku fotovoltaického článku v závislosti na hodnotě sériového odporu. Jako přídavné

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ BRNO,KOUNICOVA16 METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady Třída : K4 Název tématu : Metodický list z elektroenergetiky řešené příklady

Více

Průřezové charakteristiky základních profilů.

Průřezové charakteristiky základních profilů. Stření průmyslová škola a Vyšší oborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřenictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Mechanika, pružnost pevnost Průřezové

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

Diagnostika vybraných poruch asynchronních motorů pomocí proudových spekter

Diagnostika vybraných poruch asynchronních motorů pomocí proudových spekter Diagnostika vybraných poruch asynchronních motorů pomocí proudových spekter Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. VŠB TU Ostrava, FEI.Teoretický úvod Z rozboru frekvenčních spekter různých veličin generovaných

Více

Všechny otázky Elektrotechnika II

Všechny otázky Elektrotechnika II Všechny otázky Elektrotechnika II pro zkoušku z E-II, jako Edu Test, na web VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu

Více

Rezonanční elektromotor II

Rezonanční elektromotor II - 1 - Rezonanční elektromotor II Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku dále rozvineme a zpřesníme myšlenku rezonančního elektromotoru. Nejdříve se zamyslíme nad vhodnou konstrukcí elektromotoru. Z

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Technologický postup volně kovaného výkovku. Návody na cvičení. Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P.

Západočeská univerzita v Plzni. Technologický postup volně kovaného výkovku. Návody na cvičení. Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P. Zápaočeská univerzita v Plzni Technologický postup volně kovaného výkovku Návoy na cvičení Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P. Plzeň 01 1 ISBN 980-1-00- Vyala Zápaočeská univerzita v Plzni, 01 Ing. Soňa

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Česká společnost pro osvětlování KHS Moravskoslezského kraje Měření napěťových a proudových poměrů stabilizátoru a regulátorů typu

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katera geotechniky a pozemního stavitelství Zakláání staveb Návrh záklaů pole mezních stavů oc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace stuijního oboru Geotechnika CZ.1.7/2.2./28.9. Tento projekt je spolufinancován

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory. Asynchronní motor s měničem frekvence Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory. Asynchronní motor s měničem frekvence Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Asynchronní motor s měničem frekvence

Více

Projektování automatizovaných systémů

Projektování automatizovaných systémů Projektování automatizovaných systémů Osvald Modrlák, Petr Školník, Jaroslav Semerád, Albín Dobeš, Frank Worlitz TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Více

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 1. Obchodní firma (vyplňuje žadatel - podnikatel zapsaný v obchodním

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: synchronní

Více

Pojistky omezující proud, CEF Pojistky pro motorové obvody, CMF

Pojistky omezující proud, CEF Pojistky pro motorové obvody, CMF Pojistky omezující prou, Pojistky pro motorové obvoy, Vysokonapěťové pojistkové tavné vložky omezující prou typu Jmenovité napětí:,/- kv prou: - Obsah 1. Všeobecně.... Přepětí.... Výměna přetavených pojistkových

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Chromatografie Zroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Diaktický záměr: Vysvětlení pojmu chromatografie. Popis: Žáci si vyzkouší velmi jenouché ělení látek pomocí papírové chromatografie.

Více

Modelování a simulace Lukáš Otte

Modelování a simulace Lukáš Otte Modelování a simulace 2013 Lukáš Otte Význam, účel a výhody MaS Simulační modely jsou nezbytné pro: oblast vědy a výzkumu (základní i aplikovaný výzkum) analýzy složitých dyn. systémů a tech. procesů oblast

Více

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Transformátor Měření zatěžovací a převodní charakteristiky. Zadání. Změřte zatěžovací charakteristiku transformátoru a graficky znázorněte závislost

Více

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D17_Z_OPAK_E_Stridavy_proud_T Člověk a příroda Fyzika Střídavý proud Opakování

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Měření na synchronním stroji za klidu Martin Málek 2015 Abstrakt klidu. Předkládaná

Více

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Nestacionární magnetické pole Vektor magnetické indukce v čase mění směr nebo velikost. a. nepohybující

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více