Regulace synchronního motoru pro lehkou kolejovou trakci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulace synchronního motoru pro lehkou kolejovou trakci"

Transkript

1 Regulace synchronního motoru pro lehkou kolejovou trakci lace a znázorňuje i analogii se stejnosměrným strojem, u kterého je rovněž prou kotvy kolmý na buicí magnetický tok a vnitřní moment je úměrný prouu kotvy. Pro matematický popis stříavých elektrických strojů a při aplikaci jejich regulačních struktur je charakteristické použití transformovaných souřanicových soustav, ve kterých se znázorňují průběhy prouů, napětí a magnetických toků. U synchronního strooc. Ing. Jaroslav Novák, CSc., ČVUT Praha, Fakulta strojní, ústav přístrojové a říicí techniky, Ing. Onřej Černý a Ing. Jiří Šimánek, Univerzita Parubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katera elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v opravě V první části článku jsou prezentovány principy zpětnovazební regulace momentu synchronního motoru s permanentními magnety, zejména s ohleem na aplikaci v trakčním pohonu kolejového vozila. V ruhé části je uveen popis speciálního experimentálního pracoviště s kolovým pohonem pro tramvaj se synchronním motorem s permanentními magnety, které je instalováno na Dopravní fakultě Univerzity Parubice. V článku jsou obsaženy výsleky zkoušek na tomto experimentálním pracovišti s vyvinutou a implementovanou strukturou regulace. 1. Úvo U 1 I R 1 Obr. 1. Náhraní schéma statoru synchronního stroje Synchronní motor s permanentními magnety (PMSM Permanent Magnet Synchronous Motor) je v trakční oblasti relativně novou hnací jenotkou. Použití tohoto typu motoru pro pohon opravních prostřeků bylo umožněno přeevším zokonalením vlastností permanentních magnetů ze speciálních slitin (SmCo, NFeB) s magnetickou inukcí kolem 1 T. Aplikace PMSM se začaly v trakci objevovat ve větší míře v průběhu posleních přibližně eseti let, nejprve převážně v elektrických a hybriních pohonech silničních voziel. V současné obě se použití PMSM stále rozšiřuje i v oblasti kolejových vozilech, a to jak ve vozilech městské opravy, tak i ve vozilech určených pro železniční provoz. Pro železniční vozila jsou k ispozici PMSM s výkony přibližně o 3 kw. Konstrukční řešení PMSM pro trakci lze rozělit o vou skupin: o motory s vnitřním rotorem (klasická koncepce), ke se rotor otáčí uvnitř statoru, o motory s vnějším rotorem, ke rotor s magnety obepíná stator. PMSM s vnitřním rotorem se uplatňují přeevším v pohonech náprav železničních voziel. Příklaem vozila s touto koncepcí motorů je japonský příměstský vlak s PMSM s trvalým výkonem 16 kw. L 1 Ui Motory s vnějším rotorem se uplatňují v kolových pohonech silničních voziel nebo pohonech některých tramvají. Konstrukce motoru je v těchto přípaech integrována o konstrukce kola. Příklaem použití této koncepce motoru jsou např. plně nízkopolažní tramvaje Variobahn o firmy Bombarier, které jsou provozovány např. ve městech Chemnitz, Mannheim, Syney nebo Helsinky. Stejná koncepce motorů se uplatnila i v oávce vozů metra na pneumatikách o firmy Siemens pro francouzského zákazníka. Výhoy PMSM vycházejí z aplikace rotorových magnetů ze speciálních slitin s velkou remanencí. U PMSM se osahuje více než vojnásobného zmenšení rozměrů a hmotnosti oproti asynchronnímu motoru se stejným výkonem a otáčkami. Tato výhoa vynikne přeevším u nízkopolažních kolejových voziel. Zmenšení rozměrů a hmotnosti motoru přeurčuje PMSM pro bezpřevoovkové pohony. PMSM je potom konstruován jako stroj pomaluběžný, mnohapólový (až přes 4 pólů). Další výhoou bezpřevoovkového pohonu s PMSM oproti pohonu s rychloběžným asynchronním motorem je větší účinnost aná neexistencí jouleových ztrát v rotoru a ztrát v převoovce. Trakční pohony s PMSM však mají oproti pohonům s asynchronními motory některé nevýhoy. Je přeevším o složitější a ražší konstrukci a o problematičtější řešení havarijních stavů, ané nemožností obuzení stroje. I přes tyto ílčí nevýhoy se použití PMSM, zejména v lehké trakci, stále rozšiřuje.. Princip zpětnovazební regulace momentu synchronního stroje Výkonová část elektronického napáječe pro PMSM je stejná jako u pohonu s asynchronním motorem: PMSM je stanarně napájen z třífázového můstkového stříače IGBT s napěťovým vstupem. Výstupní napětí stříače je formováno šířkově pulzní moulací. Z ůvoů, které vyplynou z alšího textu, je při regulaci momentu PMSM třeba snímat úhlové natočení jeho rotoru. Vlivem této skutečnosti je nutné iniviuální napájení kažého PMSM z vlastního stříače. Není tey možné skupinové napájení PMSM, které se něky používá u pohonů s asynchronními motory. V regulovaných pohonech v opravní. technice se nejčastěji využívá synchronní stroj s permanentními magnety s lineární regulační strukturou. V přípaě lineární regulace momentu PMSM se okamžitá honota prouu statoru reguluje ve vazbě na okamžitou polohu rotoru, aby se osáhlo lineární závislosti momentu na velikosti celkového prouu statoru. Na obr. 1 je náhraní schéma statoru, ze kterého vychází fázorový iagram (obr. ), který znázorňuje situaci v režimu provozu s plným Obr.. Fázorový iagram statorového obvou synchronního stroje při vektorové regulaci jωl 1I q U 1 jωl 1I q R 1I jωl 1I I I R 1I magnetickým tokem (U 1 je fázor svorkového statorového napětí, R 1 je opor fáze statorového vinutí, L 1 je inukčnost statorového vinutí, I je fázor prouu statoru, ω je úhlová frekvence statorového napětí a U i je napětí inukované magnetickým tokem rotoru ve statorovém vinutí). Situace, která je zřejmá z obr. 1 a obr., bylo osaženo strukturou tzv. vektorové regu- q i I q = I Obr. 3. Fázorový iagram synchronního motoru v režimu obuzování q I q F f F f ELEKTRO 6/8

2 Jsou-li při řízení synchronního stroje zachovány poměry ané přechozím fázorovým iagramem na obr., je složka prouu i nulová, celkový prou I statoru se Rovnice ztotožňuje 1 se složkou i q a pro moment platí Mvztah: = 1,5 pp( Fi q Fqi ) Rovnice M = 1,5 p F i () p f q Rovnice 3 ke M = F1 f,5je pmagnetický p ) tok iq permanentních Lqiqi = 1,5 ppimag- netů, který je v přípaě nulové složky i to- q( Ff Lqi Rovnice 4 tožný s tokem F. I i max [ ] ) stříač I max i U i I max SM i q* ~ M* U i u max i q u q u q abc u a u b u c PWM RES i i q i a i b abc určení úhlu rotoru C Obr. 4. Struktura regulace momentu v transformované souřanicové soustavě, q M Y CM M* MY CY CMY i* A výpočet i* A, i* B i* B i A reg. i A reg. i B U ia u A u B PWM 6 K i B U ib u C výpočet U i ω m t φ i A i B φ SM Obr. 5. Struktura regulace prouů ve fázích statoru je se používá pravoúhlá soustava souřanic, q. Poloha osy je ána osou zroje magnetického toku, tj. rotoru. Potom rychlost otáčení soustavy, q je rovna rychlosti rotoru, tj. rychlosti synchronní. Při přepočtech honot veličin stroje (prouů, napětí a magnetických toků) mezi reálnou třífázovou soustavou statoru a transformovanou soustavou, q, ve které probíhají algoritmy regulace, se používají opovíající transformační vztahy. Vzhleem k tomu, že soustava, q je svázána s polohou rotoru, závisí transformační přepočty i na okamžité honotě úhlu rotoru proti statoru. Tento úhel je nutné měřit snímačem úhlového natočení. Mnoho výzkumných prací je v současnosti věnováno i možnostem bezsenzorového vyhonocování úhlu rotoru. Matematický moel synchronního stroje, sestavený v souřanicové soustavě, q, poskytuje obecný vztah pro moment: Rovnice 1 M =,5 p ( F i F i ) (1) 1 p q q Rovnice ke M = 1,5 p F i p f q p p je počet pólpárů stroje, Rovnice 3 F a F q složky magnetického toku ve stroji, i M = 1,5 pp ) iq Lqiqi = 1,5 ppiq Lqi a i q složky prouu statoru. Rovnice 4 I i [ ] ) ELEKTRO max 6/8 Moment je tey určen pouze velikostí (tj. efektivní honotou, popř. amplituou) statorového prouu. Pomínkou je zachování kolmosti prostorového vektoru statorového prouu na magnetický tok. Obobně jako asynchronní stroje je možné provozovat i PMSM v oblasti na jmenovitými otáčkami, ky se již nezvyšuje napětí zroje, ale řízení se v principu vykonává jen změnou frekvence. I u PMSM je o obuzování a cílem je omezovat při vysokých otáčkách inukované napětí převyšující napětí napájecího zroje. V tomto režimu již není možné uržovat kolmou polohu magnetického toku a statorového prouu. Stroj proto pra- 5

3 Obr. 6. Synchronní trakční motor na zkušebním pracovišti torovém vinutí reálného stroje v přípaě natočení rotoru o polohy, ky osa rotoru a osa sleovaného vinutí splývají. L q je inukčnost, která se naměří na statorovém vinutí reálného stroje v přípaě, že osa sleovaného vinutí a osa rotoru jsou vzájemně kolmé. Ze vztahu (3) je zřejmé, že bue-li mít stroj magneticky souměrný rotor (bueli tey platit L = L q = L 1 ), bue vztah pro moment stejný v režimu s plným magnetickým tokem i v režimu obuzování. Požaavek magnetické symetrie rotoru bývá u PMSM přibližně splněn, a proto je v obou režimech moment án magnetickým tokem permanentních magnetů a složkou prouu i q, tj. složkou momentotvornou pole vztahu (). Fázorový iagram statoru motoru pro režim obuzování je na obr Struktura regulace momentu v souřanicové soustavě, q Nejjenoušší forma této regulační struktury je na obr. 4. V této struktuře jsou regulovanými veličinami složky prostorového vektoru prouu statoru i a i q v reprezentaci pole fázorových iagramů na obr. a obr. 3. Popsaná struktura je založena na použití lineárních Na obr. 4 je znázorněna struktura obuzování navazující na záklaní strukturu vektorové regulace v souřanicové soustavě, q. Navržená a použitá metoa obuzování je výhoná tím, že bez jakýchkoliv nespojitých přechoů plynule navazuje na regulaci při plném magnetickém toku a uržuje výstupní napětí stříače na zaané, v aném přípaě nejvhonější, tey mezní honotě. Použitá metoa obuzování pracuje na principu regulace amplituy poměrného napětí, které je zaáváno v jenotlivých fázích na vstup šířkově pulzního moulátoru. Cílem tey je uržet při obuzování stálou poměrnou honotu moulu prostorového vektoru napětí statoru, které je formováno stříačem. V přípaě konstantního vstupního napětí stříače je konstantní amplitua a efektivní honota svorkového napětí +DC brzový rezistor měnič Micromaster Obr. 8. Výkonová část pracoviště s trakčním PMSM 3 4 V R p AM Obr. 7. Zkušební pracoviště se synchronním trakčním motorem a asynchronním zatěžovacím strojem DC +DC měnič Semikron L F q i ) cuje s nenulovou magnetizační složkou prostorového vektoru prouu i. Tato složka má obobné účinky jako reakce kotvy u stejnosměrného stroje působí proti magnetickému toku permanentních magnetů a její magnetický tok zmenšuje výslený tok stroje. Efekt obuzování PMSM je stejný jako u stejnosměrného či asynchronního stroje s rostoucí rychlostí klesá maximální osažitelný moment. V přípaě trakčních pohonů s PMSM se obuzování uplatňuje nejen v oblasti rychlostí vyšších než jmenovitá rychlost, ale i při poklesu napětí trolejové sítě. Momentové vlastnosti synchronního motoru v režimu obuzování lze ovoit opět Rovnice 1 z M obecného = 1,5 pp( F vztahu iq Fqi pro ) moment pole (1), Rovnice který lze osazením z rovnic matematického moelu M = 1,5 pupravit F i o tvaru: p f q Rovnice 3 M = 1,5 pp[( ) iq Lqiqi ] = 1,5 ppiq Lqi Rovnice 4 i ) iq Lqiqi ] = 1,5 ppiq Lqi ) (3) Imax i [ ] ) ke L je poélná inukčnost statorového vinutí, L q příčná inukčnost statorového vinutí. L je inukčnost, která se naměří na sta- DC regulátorů pro obě složky prouu statoru. Zvlnění regulovaných veličin je v ustáleném stavu áno principiální činností akčního členu stříače, který pracuje se šířkově pulzní moulací. S rostoucí frekvencí první harmonické výstupního napětí při stálé frekvenci šířkově pulzní moulace bue růst i zvlnění regulovaných veličin v ustáleném stavu. V režimu s plným magnetickým tokem je žáaná honota složky i nulová a žáané honotě složky i q je úměrný moment stroje pole vztahu (). O žáaných honot složek prouů jsou oečteny skutečné honoty a regulační ochylky jsou zaveeny o regulátorů. Výstupy regulátorů složek prouů i a i q přestavují v této struktuře přímo složky napětí u a u q, principiálně však lze metou zokonalit korekcí honot u a u q pole velikosti inukovaného napětí. Pro výše popsanou strukturu je charakteristická nutnost použití vou transformačních bloků, a to transformačního bloku pro přepočet naměřených okamžitých honot fázových prouů stroje na skutečné honoty složek i a i q a transformačního bloku pro přepočet složek napětí u a u q na tři referenční honoty napětí ve fázích statoru, které jsou zaávány o šířkově pulzního moulátoru. Jak bylo uveeno výše, využívá se pro výpočet transformací honota okamžitého úhlového natočení rotoru υ, která je měřena snímačem. PMSM Obr. 9. Měnič Semikron a oporníky realizující rezistor R p s opojovači statoru. V přípaě kolísání vstupního napětí stříače kolísá opovíajícím způsobem amplitua a efektivní honota svorkového napětí statoru, avšak požaovaná poměrná napětí zaávaná pro jenotlivé fáze na vstupy šířkově pulzního moulátoru mají amplituy konstantní, rovné žáané honotě UMAX a na principu metoy se nic nemění. ELEKTRO 6/8

4 4. Regulace okamžitých honot prouů ve fázích statoru Pro prvotní ověření vlastností trakčního motoru na experimentálním pracovišti byla sestavena a implementována jenouchá regulační struktura, která zabezpečuje regulaci momentu pole fázorového iagramu na obr. regulací okamžitých honot prouů ve fázích statoru. Generování žáaných honot je synchronizováno s polohou rotoru tak, že amplitua prouu v ané fázi nastává tehy, je-li rotor v kolmém postavení na osu tohoto fázového vinutí. Je tey uržován stálý úhel 9, o který přebíhá prostorový vektor prouu statoru polohu rotoru. Struktura regulace prouů ve fázích statoru byla oplněna o korekci vlivu inukovaného napětí a je znázorněna na obr. 5. Popsaná struktura byla testována při frekvenci šířkově pulzní moulace 5 khz o maximální frekvence statorového napětí a prouu 13 Hz, tj. mírně přes polovinu jmenovité frekvence motoru. Do této frekvence měla regulační struktura poměrně obré vlastnosti, avšak při vyšších rychlostech již nestačily prouové regulátory ostatečně rychle reagovat na rychlé změny žáaných honot fázových prouů a ocházelo k přílišnému zvýšení regulačních ochylek. Vzhleem k omezenému otáčkovému rozsahu při použití této metoy a vzhleem k obtížnější vazbě této struktury na algoritmus obuzování není tato metoa pro sleovaný trakční pohon zcela vhoná. Experimenty s touto strukturou však poskytly ůležité výchozí poznatky, které byly využity při návrhu a implementaci struktury efinitivní. 5. Zkušební pracoviště Pro potřeby výzkumu je na Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Parubice louhoobě zapůjčen speciální zkušební stav s trakčním čtyřicetičtyřpólovým synchronním motorem (obr. 6) s permanentními magnety 58 kw, 38 Hz, 65 min 1. Motor je chlazený voou. Na tomto zkušebním stavu je realizována pohonná kolová jenotka, jejíž konstrukce vychází z koncepce možného pohonu nízkopolažní tramvaje. Je zvoleno uspořáání s částečně opruženým motorem pohánějícím kolo přes souběžný kuličkový kloub. Při jmenovitých otáčkách motoru je obvoová rychlost kola 86 km h 1. Motor je uložen v silentblocích, umožňujících jeho výkyv v horizontálním směru. Kolo je uloženo na kyvném ramenu přitlačovaném pneumatickým válcem k protiběžnému kolu, které je spojeno se zatěžovacím asynchronním strojem simulujícím kolejnici. Válcem se vyvoí tlak v rozmezí 4 až 5 kn. Aby bylo možné uskutečnit výzkum, bylo nutné tento tramvajový stav oplnit potřebnou výkonovou a říicí elektronikou a zátěžným strojem pro testování pohonu a navrženého řízení minimálně o jmenovitého zatížení. Jako zátěžný stroj byl použit asynchronní Obr. 1. Měnič Micromaster s brzným oporníkem a nabíjecími CY rezistory motor, který byl přes pružnou spojku spojen s hříelí protiběžného kola zkušebního stavu. V současnosti se o tohoto spojení instaluje snímač momentu. Jako zátěžný stroj se používá esetipólový asynchronní elektromotor 55 kw, 589 min 1. Celkový pohle na pracoviště je na obr. 7. Schéma výkonové elektrické části pracoviště je na obr. 8. Zatěžovací asynchronní stroj je napájen z nepřímého měniče frek- K vence Micromaster 44 ze sítě 3 4 V. Ze stejnosměrného meziobvou tohoto měniče je přes opor R p napájen stříač Semikron pro PMSM. Opor R p je připraven z ůvou eventuálního změkčení zroje napětí pro stříač PMSM pro možnost testů trakčního pohonu s proměnným vstupním napětím. Společný stejnosměrný meziobvo je oplněn o brznou jenotku s brzným rezistorem. Vzhleem k tomu, že v ustálených stavech ochází mezi oběma stroji ke vzájemné rekuperaci přes stejnosměrný meziobvo, uplatní se brzný obvo jen při některých přechoných nebo havarijních stavech. Konfigurace výkonového obvou a jeho klíčové komponenty jsou na obr. 8, obr. 9 a obr. 1. Pro snímání úhlového natočení rotoru PMSM byl použit čtyřpólový rezolver s vyvinutou vyhonocovací elektronickou jenotkou. Umístění rezolveru u motoru je zřejmé z obr. 7. Obě verze regulačního programu regulace v souřanicích, q i regulace okamžitých honot prouů ve fázích statoru byly implementovány v DSP regulátoru TPP1 firmy Unicontrols a. s. Regulační struktura momentu v souřanicích, q generuje šířkově pulzní moulaci s frekvencí 4 khz. U struktury s regulací prouů ve fázích statoru je použita frekvence 5 khz. C M Y CM MY CMY ELEKTRO 6/8

5 6. Výsleky experimentů s vyvinutými a implementovanými strukturami regulace V násleujících ostavcích je prezentováno několik výsleků měření na sleovaném trakčním pohonu se strukturou regulace v souřanicové soustavě, q (kromě obr. 11), kterou považujeme za perspektivní. Vlastnosti obou struktur byly pře jejich implementací v DSP stuovány na počítačových moelech. Na obr. 11 jsou znázorněny průběhy požaované honoty prouu ve fázi (tmavě moře), skutečné honoty prouu ve fázi (fialově), napětí zaávaného o šířkově pulzního moulátoru (zeleně) a vypočítaného inukovaného napětí (světle moře) při skoku požaované honoty prouu (tj. i momentu) z 5 % na 4 % při 76,5 min 1. Z průběhů jsou zřejmé poměry vycházející z fázorového iagramu na obr.. Prou je ve fázi s inukovaným napětím, moul napětí zaávaného o moulátoru ( U 1 ) přebíhá inukované napětí a jejich rozíl je úbytkem na statorové impeanci R 1 a L 1. Na obr. 1 je analogický přechoný jev naměřený při regulaci v souřanicové soustavě, q. Požaovaná honota momentotvorné složky prouu i q je znázorněna tmavě moře, skutečná honota této složky fialově, skutečná honota složky prouu i je zeleně (požaovaná honota je nulová), průběh okamžité honoty prouu ve fázi je znázorněn světle moře. Přechoný jev vyvolaný skokovou změnou požaované honoty momentu vyvolá pole obr. 11 a obr. 1 rozkmitání soustavy. U reálného trakčního pohonu se však toto rozkmitání nevyskytuje, neboť změny požaovaných honot regulovaných veličin jsou zaávány vžy po rampách. Poměry při takovémto přechoném jevu jsou znázorněny na obr. 13. Při tomto měření ošlo ke změně požaovaného momentu z +5 % na 5 %, tj. ošlo k přechou z motorického režimu o generátorického režimu. Požaovaná honota momentotvorné složky prouu i q je znázorněna tmavě moře, skutečná honota této složky fialově, skutečná honota složky prouu i je žlutá (požaovaná honota je nulová), světle moře je znázorněna v procentech honota moulu napětí zaávaného o šířkově pulzního moulátoru. Je zřejmé, že při změně požaované honoty po rampě ke kmitání regulačního obvou neochází. Na obr. 14 je znázorněn etail rozběhu motoru naprázno se zaaným momentem 1 %. Tato honota se opět zvyšuje po rampě. Na obr. 14 je fialově znázorněn průběh skutečné honoty složky prouu i q, zeleně otáčky, světle moře moul napětí zaávaného o moulátoru a tmavě moře okamžitá honota prouu ve fázi motoru, jehož frekvence roste s rostoucími otáčkami. Z obr. 15 jsou zřejmé vlastnosti pohonu v režimu obuzování. Je o rozběh motoru naprázno z nulových otáček na otáčky jmenovité. Fialově jsou znázorněny otáčky, tma- 1 I B poža (A) I B skut (A) 1 U B PWM (%) 8 U i vypočt (%) I q poža (A) 5 8 I skut (A) vzestupný skok momentu z 5 % na 4 % při 76,5 min 1 vzestupný skok momentu z 5 % na 4 % při 76,5 min 1 změna momentu z 5 % na 5 % při 76,5 min 1 rozběh naprázno po rampě s 1% momentem I b (A) otáčky (%) I q poža (A) I skut (A) I B (A) v (%) v (%) v (%), otáčky (%) Obr. 11. Časové průběhy veličin pohonu při regulaci okamžitých honot prouů ve fázích Obr. 1. Časové průběhy veličin pohonu při regulaci v soustavě, q Obr. 13. Změna žáané honoty momentu po rampě přecho z motorického o generátorického režimu Obr. 14. Detail rozběhu motoru ELEKTRO 6/8

6 rozběh soustrojí naprázno se změnou momentu ze 3 % na % I skut (A) otáčky (%) v (%), otáčky (%) Obr. 15. Rozběh PMSM z otáček nulových na otáčky jmenovité změna momentu z 5 % na 9 % s prokluzem I q poža (A) I skut (A) otáčky (%) v (%), otáčky (%) Obr. 16. Překročení meze aheze C elta N (min 1 ) 1, 1,8,6 velikost mechanického skluzu v závislosti na I q Obr. 17. Prokluz M kola v závislosti Y na momentotvorné složce při přenosu CM tažné síly MY CY,4 CMY, K I q (%) vě moře skutečná honota momentotvorné složky prouu i q, zeleně skutečná honota složky prouu i a světle moře moul napětí zaávaný o moulátoru. Při měření byla nastavena honota omezení moulu napětí zaávaného o moulátoru na 57 % maximální honoty. Přibližně o 5 % otáček pracuje pohon s plným magnetickým tokem bez obuzování s nulovou složkou prouu i. Do této honoty roste spolu s otáčkami i napětí. V režimu obuzování zůstává napětí na konstantní honotě ané omezením a s rostoucími otáčkami roste velikost složky i statorového prouu v záporné polaritě, což opovíá fázorovému iagramu na obr. 3. Na obr. 16 je znázorněn změřený etail situace, ky byl po rampě zvyšován moment a momentotvorná složka i q (v obrázku tmavě morá). Při prouu i q přibližně 1 A však již byla překročena mez aheze a ošlo k prokluzu kola otáčky motoru a napětí začínaly rychle narůstat. Skutečná honota prouu i q je znázorněna fialově, mo- F M A Obr. 18. Trakční charakteristiky B V max V n ul napětí na vstupu moulátoru světle moře a otáčky zeleně. Na obr. 17 je vynesena závislost prokluzu kola spojeného s trakčním PMSM po protiběžném kole spojeném se zatěžovacím asynchronním strojem na velikosti momentotvorné ELEKTRO 6/8

7 složky prouu i q při otáčkách 76,4 min 1. Prokluz byl určován z rozílu otáček kola spojeného s PMSM a kola spojeného se zatěžovacím strojem. Pole teorie roste tento prokluz s rostoucím momentem a složkou i q. 7. Specifika návrhu trakční charakteristiky vozila s PMSM The first part of this paper analyses control algorithm for permanent magnet synchronous traction motor (traction PMSM) usable for light rail vehicle. The algorithm is base on linear fiel oriente control in, q coorinates. The fiel oriente control an carrier base pulse with moulation allow simply microprocessor implementation of flux weakening control algorithm with the continuous transients. The flux weakening provies wier spee operation of traction rive with PMSM. Experimental results are given. For experiments we have use a special experimental stan with a prototype of tram traction PMSM on the University of Parubice, Jan Perner Transport Faculty. Power of the PMSM is 58 kw, spee 65 min 1. The mechanical connection of the traction motor an tram wheel is irect, without gear-box. The loa for tram rive is frequency controlle asynchronous machine on the experimental stan. Detaile escription of the stan is given in the paper too. Doc. Ing. Jaroslav Novák, CSc., ukončil stuium na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze v oboru silnoprouá elektrotechnika v roce V roce 199 ukončil stuium ve věecké výchově na téže fakultě na kateře elektrických pohonů a trakce. O roku 199 pracoval jako oborný asistent, o roku 3 jako ocent v ústavu přístrojové a říicí techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze. V letech 1995 až 1 úzce spolupracoval s firmou Elektrosystém Praha, s. r. o., v oblasti vývoje a využití elektrických pohonů a říicích systémů v průmyslových aplikacích. O roku 1998 úzce spolupracuje s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Parubice v oblasti elektrických pohonů a mikroprocesorového řízení v opravní technice. Svou obornou činnost zaměřuje zejména o oblastí elektrických pohonů, výkonové elektroniky, testování elektromechanických soustav a mikroprocesorového řízení. Ing. Onřej Černý stuoval v letech 1999 až 4 obor elektrická zařízení v opravě na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Parubice. O roku 4 je stuentem oktoranského stuia v oboru opravní infrastruktura elektrotechnika. O roku 6 je asistentem na kateře elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky Dopravní fakulty Jana Pernera. V současnosti se věnuje výzkumu v oblasti regulace pohonů se synchronními motory s permanentními magnety. Ing. Jiří Šimánek stuoval v letech 1998 až 3 obor elektrická zařízení v opravě na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Parubice. O roku 3 je stuentem oktoranského stuia v oboru opravní infrastruktura elektrotechnika. O roku 6 je asistentem na kateře elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky Dopravní fakulty Jana Pernera. V současnosti se věnuje výzkumu v oblasti regulace pohonů se synchronními motory s permanentními magnety. Trakční charakteristika vozila je závislost tažné síly na rychlosti vozila. Průběhu trakční charakteristiky stanovené projektantem a vycházející z technických pomínek vozila opovíá i imenzování a způsob řízení pohonu. Typický požaovaný průběh této charakteristiky opovíá křivce A na obr. 18. V převážné části rychlostního rozsahu by mělo být vozilo provozováno přibližně po tzv. trakční hyperbole, tj. s konstantním výkonem. Tento průběh je pro trakci obecně výhoný, neboť i při nízkých rychlostech se obře využije výkon pohonu pro osažení velké tažné síly. U pohonů se stejnosměrnými motory s cizím buzením a s asynchronními motory opovíá provozu na přibližné trakční hyperbole režim obuzování. Pohony s PMSM lze takto rovněž v principu provozovat, avšak režim obuzování je pro PMSM nevýhoný. Hlavní ůvoy jsou va. Prvním ůvoem je skutečnost, že při obuzování PMSM se potlačuje složkou prouu i, tj. reakcí kotvy, vliv s otáčkami rostoucího inukovaného napětí. Díky této reakci kotvy je možné prostřenictvím regulačních smyček protlačovat motorem momentotvorný prou i q s přeepsanou polaritou. Nebýt této reakce kotvy, inukované napětí by v oblasti na jmenovitými otáčkami převýšilo maximální honotu napětí, kterou může generovat stříač, a nebylo by možné říit prou ani moment. V bezporuchovém provozu by z pohleu růstu inukovaného napětí nebylo obuzování problematické. V přípaě možného a v provozu reálného zablokování činnosti stříače (např. z ůvou činnosti naprouové ochrany) by přestalo být inukované napětí potlačováno složkou prouu i reakcí kotvy a toto inukované napětí by se objevilo v plné velikosti na svorkách stříače. Uvážíme-li, že na vozilech se stejnosměrnými a asynchronními trakčními motory osahují maximální rychlosti voj- až trojnásobku rychlosti přechou o obuzování, znamenalo by to, že u vozila s PMSM by se při maximální rychlosti a zablokování stříače objevil až trojnásobek jmenovité honoty napětí na těchto svorkách. Tato skutečnost vyžauje proto u voziel s PMSM a trakční charakteristikou pole křivky A velké napěťové přeimenzování stříače. Druhá nevýhoa vozila s PMSM a trakční charakteristikou pole křivky A spočívá v nutnosti zvýšení maximálního osažitelného momentu zpravila při snaze o zachování malých rozměrů motoru. Znamená to tey nutnost zvýšení počtu závitů statorových vinutí. S tím je spojen nárůst honoty oporu statorového vinutí a ztrát v tomto oporu. Přecho o režimu obuzování navíc přináší nárůst celkového prouu vlivem vzrůstu složky i, a tím i alší nárůst ztrát. Může tey vzniknout paraoxní situace, ky je pořízen rahý PMSM (vyšší cena je ána zejména cenou permanentních magnetů ze speciálních slitin) a v převážné části otáčkového rozsahu bue účinek rahých magnetů potlačován reakcí kotvy při zvýšených ztrátách a snížené účinnosti. Pokles účinnosti se může pohybovat až v jenotkách procent v závislosti na proveení pohonu a pracovním bou. Z hleiska PMSM by proto bylo velmi výhoné provozovat jej pole charakteristiky B z obr. 18. Z výše uveeného vyplývá, že při návrhu trakčního pohonu s PMSM je nutné vžy volit určitý kompromis mezi charakteristikou A a B z obr. 18, a to v závislosti na požaavcích na konkrétní vozilo. 8. Závěr Článek měl za cíl seznámit čtenáře se záklaními principy a problémy regulace momentu trakčních PMSM, jejichž použití se v současné obě velmi rychle rozšiřuje. Popsané principy byly uplatněny ve výzkumných pracích, které se uskutečnily na unikátním pracovišti parubické univerzity. Popsaná, v postatě obecná struktura je v průběhu výzkumu oplňována o alší algoritmy řešící specifické problémy trakčního pohonu kolejového vozila, např. rychlé kolísání vstupního napětí stříače v širokých mezích, řešení regulačního systému ve vazbě na ahezní vlastnosti pohonu, spouštění a zastavování pohonu ve specifických situacích at. Rozsáhlé práce přestavuje rovněž řešení bezsenzorového vyhonocování úhlového natočení rotoru. V přípaě iniviuálního tramvajového pohonu kola přistupují alší problémy, zejména řešení elektronického iferenciálu a řešení elektronické tuhé nápravy. Vzhleem k rostoucímu počtu aplikací s trakčními PMSM ve světě lze očekávat rostoucí aktuálnost řešení naznačených problémů. S 1 ELEKTRO 6/8

VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ VYSOKOOTÁČKOVÉHO SYNCHRONNÍHO STROJE Vector Control of High-Speed Synchronous Motor

VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ VYSOKOOTÁČKOVÉHO SYNCHRONNÍHO STROJE Vector Control of High-Speed Synchronous Motor odborný seminář Jindřichův Hradec, 8. až 9. května 9 VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ VYSOKOOTÁČKOVÉHO SYNCHRONNÍHO STROJE Vector Control of High-Speed Synchronous Motor Martin Novák Abstrakt: Paper deals with torque

Více

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

i β i α ERP struktury s asynchronními motory 1. Regulace otáček asynchronního motoru - vektorové řízení Oproti skalárnímu řízení zabezpečuje vektorové řízení vysokou přesnost a dynamiku veličin v ustálených i přechodných stavech. Jeho princip vychází

Více

PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice

PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 014 16 PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice PM Generators with Different Number of Poles an Wining Types for

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

VYSOKORYCHLOSTNÍ SYNCHRONNÍ STROJE S PERMANENTNÍMI MAGNETY REGULACE MOMENTU High-speed Permanent Magnet Synchronous Motors Torque Control

VYSOKORYCHLOSTNÍ SYNCHRONNÍ STROJE S PERMANENTNÍMI MAGNETY REGULACE MOMENTU High-speed Permanent Magnet Synchronous Motors Torque Control VYSOKORYCHLOSTNÍ SYNCHRONNÍ STROJE S PERMANENTNÍMI MAGNETY REGULACE MOMENTU High-speed Permanent Magnet Synchronous Motors Torque Control Martin Novák, Marek Čambál, Jaroslav Novák Abstrakt: Příspěvek

Více

Synchronní motory s permanentními magnety pro trakční pohony kolejových vozidel

Synchronní motory s permanentními magnety pro trakční pohony kolejových vozidel Ondřej Černý 1, Radovan Doleček 2, Jaroslav Novák 3 Synchronní motory s permanentními magnety pro trakční pohony kolejových vozidel Klíčová slova: stejnosměrný motor, asynchronními motor, synchronní motor

Více

Mechatronické systémy struktury s asynchronními motory

Mechatronické systémy struktury s asynchronními motory 1. Regulace otáček asynchronního motoru skalární řízení Skalární řízení postačuje pro dynamicky nenáročné pohony, které často pracují v ustáleném stavu. Je založeno na dvou předpokladech: a) motor je popsán

Více

Elektrická trakce 3 - Plynulá regulace cize buzeného motoru Obsah

Elektrická trakce 3 - Plynulá regulace cize buzeného motoru Obsah 4..8 ETR3c.oc Elektrická trakce 3 - Plynulá regulace cize buzeného motoru Obsah Doc. ng. Jiří Danzer CSc. ELEKTRCKÁ TRAKCE 3. PLYNLÁ REGLACE CZE BZENÉHO MOTOR. vyání Obsah Cize buzený motor... 3. Záklaní

Více

Vedení vvn a vyšší parametry vedení

Vedení vvn a vyšší parametry vedení Veení vvn a vyšší parametry veení Při řešení těchto veení je třeba vzhleem k jejich élce uvažovat nejenom opor veení R a inukčnost veení L, ale také kapacitu veení C. Svo veení G se obvykle zanebává. Tyto

Více

FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU

FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU F. Dušek, D. Honc Katera řízení procesů, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Parubice Abstrakt Článek se zabývá sestavením nelineárního ynamického moelu

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Asynchronní motory 1 Elektrické stroje Elektrické stroje jsou vždy měniče energie jejichž rozdělení a provedení je závislé na: druhu použitého proudu a výstupní formě

Více

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka ŠKODA ELECTRIC a.s. Trakční pohon pro 100% nízkopodlažní tramvaje ŠKODA Modulární konstrukce 100% nízká podlaha Plně otočné podvozky Individuální pohon každého kola

Více

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky. Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE Obecně Asynchronní stroj (AS)

Více

Srovnání kvality snímání analogových veličin řídících desek se signálovým procesorem Motorola DSP56F805. Úvod. Testované desky

Srovnání kvality snímání analogových veličin řídících desek se signálovým procesorem Motorola DSP56F805. Úvod. Testované desky Srovnání kvality snímání analogových veličin řídících desek se signálovým procesorem Motorola DSP56F805 Anotace: Tento dokument vznikl pro interní účely Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů

Více

Řízení asynchronních motorů

Řízení asynchronních motorů Řízení asynchronních motorů Ing. Jiří Kubín, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Skalární řízení asynchronních motorů

Skalární řízení asynchronních motorů Vlastnosti pohonů s rekvenčním řízením asynchronních motorů Frekvenčním řízením střídavých motorů lze v současné době docílit téměř vlastností stejnosměrných regulačních pohonů a lze očekávat ještě další

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el. Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní

Více

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí Synchronní stroje Synchronní stroje n 1 Φ f n 1 Φ f I f I f I f tlumicí (rozběhové) vinutí Stator: jako u asynchronního stroje ( 3 fáz vinutí, vytvářející kruhové pole ) n 1 = 60.f 1 / p Rotor: I f ss.

Více

4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných vodičů s proudem

4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných vodičů s proudem 4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných voičů s prouem Přepoklay: 4502, 4503, 4504 Př. 1: Dvěma velmi louhými svislými voiči prochází elektrický prou. Rozhoni pomocí rozboru magnetických inukčních čar polí

Více

Energetická bilance elektrických strojů

Energetická bilance elektrických strojů Energetická bilance elektrických strojů Jiří Kubín TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Česká společnost pro osvětlování KHS Moravskoslezského kraje Měření napěťových a proudových poměrů stabilizátoru a regulátorů typu

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče

Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče Pavel Přikryl VUES Brno s.r.o. Frekvenční měniče firmy Control Techniques typu UNIDRIVE SPMD nabízí ve svém základu čtyři různé pracovní módy přepnutím

Více

ÚVOD. Obr.2-1: Srovnání světové produkce elektromotorů v letech 1996 a 2001

ÚVOD. Obr.2-1: Srovnání světové produkce elektromotorů v letech 1996 a 2001 2 ÚVOD Elektrické pohony mají jakožto řízené elektromechanické měniče energie velký význam ve většině technologických a výrobních procesů. Tyto systémy se používají zejména v oblastech jako jsou: obráběcí

Více

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli. Synchronní stroje Rozvoj synchronních strojů byl dán zavedením střídavé soustavy. V počátku se používaly zejména synchronní generátory (alternátory), které slouží pro výrobu trojfázového střídavého proudu.

Více

Rozběh a reverzace asynchronního motoru řízeného metodou U/f

Rozběh a reverzace asynchronního motoru řízeného metodou U/f Rozběh a reverzace asynchronního motoru řízeného metodou U/f Anotace: Tento dokument vznikl pro interní účely Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka. Měl by sloužit jako podkladový

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM:

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS SYNCHRONNÍ STROJE Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS Obsah Význam a použití 1. Konstrukce synchronních strojů 2. Princip činnosti synchronního generátoru 3. Paralelní chod synchronního

Více

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem, 1 SYNCHRONNÍ INDUKČNÍ STROJE 1.1 Synchronní generátor V této kapitole se dozvíte: princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním

Více

MOTORU S CIZÍM BUZENÍM

MOTORU S CIZÍM BUZENÍM Stejnosměrný motor Cíle cvičení: Naučit se - zapojení motoru s cizím buzením - postup při spouštění - reverzace chodu - vliv napětí na rychlost otáčení - vliv buzení na rychlost otáčení - vliv spouštěcího

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon Peter Dourmashkin MIT 26, překla: Jan Pacák (27) Obsah 5 AMPÉRŮV ZÁKON 3 51 ÚKOLY 3 52 ALGORITMUS PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 3 ÚLOHA 1: VÁLCOVÝ PLÁŠŤ

Více

Elektrické pohony pro elektromobily

Elektrické pohony pro elektromobily ČVUT FEL Katedra elektrických pohonů a trakce Elektrické pohony pro elektromobily Ing. Petr SÝKORA České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektrických pohonů a trakce Technická

Více

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA Václav Sládeček, Pavel Hlisnikovský, Petr Bernat *, Ivo Schindler **, VŠB TU Ostrava FEI, Katedra výkonové elektroniky a elektrických

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška POHYB SPLAVENIN 8 Přenáška Obsah: 1. Úvo 2. Vlastnosti splavenin 2.1. Hustota splavenin a relativní hustota 2.2. Zrnitost 2.3. Efektivní zrno 3. Tangenciální napětí a třecí rychlost 4. Počátek eroze 5.

Více

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod.

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod. Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz fei.vsb.cz/kat452 TZB III Fakulta stavební Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE

Více

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA Jméno: Vilem Skarolek Akademický rok: 2009/2010 Ročník: UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA 3. Semestr: 2. Datum měření: 12. 04. 2010 Datum odevzdání: 19. 4.

Více

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod):

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): 1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): a. Mohou pracovat na částech elektrických zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých pod napětím ve vzdálenosti větší než 1m s dohledem, na částech

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.19 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Více

ESIII 3.1 Elektronické spouštění motorů

ESIII 3.1 Elektronické spouštění motorů Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESIII 3.1 Elektronické spouštění motorů Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 26. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Model asynchronního motoru pro dynamické výpočty Karel Máslo*

Model asynchronního motoru pro dynamické výpočty Karel Máslo* Moel asynchronního motoru pro ynamické výpočty Karel Máslo* Anotace Článek popisuje zokonalené moely asynchronního motoru určené pro výpočty přechoových ějů v elektrické síti. Pozornost je zaměřena na

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Význam a použití Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Jsou nejrozšířenějšími elektromotory vůbec a používají se k nejrůznějším pohonům proto, že jsou ze všech elektromotorů nejjednodušší

Více

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory Mechatroncké systémy s elektroncky komutovaným motory 1. EC motor Uvedený motor je zvláštním typem synchronního motoru nazývaný též bezkartáčovým stejnosměrným motorem (anglcky Brushless Drect Current

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

Elektromechanické akční členy (2-0-2)

Elektromechanické akční členy (2-0-2) Přednášky: Elektromechanické akční členy (2-0-2) 1. Řízený pohyb v mechanických soustavách Všeobecně, motiv, princip. Zdroje zobecněných sil v mechanických soustavách. Přehled, typové a výkonové rozdělení

Více

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst

Více

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip 1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR...1 2.1 Princip...1 2.2 Běžný komutátorový stroj buzený magnety...3 2.3 Komutátorový stroj cize buzený...3 2.4 Motor se sériovým buzením...3 2.5 Derivační elektromotor...3

Více

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Autor: Číslo: Únor 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Synchronní motor Ing. Radovan

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR SCHÉMA ZAPOJENÍ 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR PRINCIP ČINNOSTI Po připojení zdroje stejnosměrného napětí na svorky motoru začne procházet

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Konstrukce stejnosměrného stroje

Konstrukce stejnosměrného stroje Stejnosměrné stroje Konstrukce stejnosměrného stroje póly pól. nástavce stator rotor s vinutím v drážkách geometrická neutrála konstantní vzduchová mezera δ budicí vinutí magnetická osa stejnosměrný budicí

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu DC motoru a DC servomotoru Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh bezkartáčového stejnosměrného motoru autor: Vojtěch Štván 2012 Anotace Tato

Více

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 0B14 EE utomobilová elektrotechnika a elektronika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektrických pohonů a trakce Měření vlastností elektrického pohonu vozidla se sériovým

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Příklay: 1. Přímý voič o élce 0,40 m, kterým prochází prou 21 A, leží v homogenním magnetickém poli kolmo k inukčním čarám. Velikost vektoru magnetické inukce je 1,2 T. Vypočtěte práci, kterou musíme vykonat

Více

5. Servopohony se synchronními motory s permanentními magnety

5. Servopohony se synchronními motory s permanentními magnety 5. Servoohony se synchronními motory s ermanentními magnety V sočasné obě nabývají stále více na význam stříavé reglační ohony se synchronními motory, nichž je bicí vintí nahrazeno ermanentními magnety.

Více

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380

Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380 Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380 Historie elektrických výzbrojí ŠKODA Odporová regulace stejnosměrných trakčních motorů Pulzní regulace stejnosměrných trakčních motorů Řízené tyristorové usměrňovače

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Přímé řízení momentu synchronního motoru s permanentními magnety simulační studie

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou

Více

Přímá regulace momentu

Přímá regulace momentu Přímá regulace momentu Metoda přímé regulace momentu podle Depenbrocka - poprvé publikována M. Depenbrockem z TU Bochum v roce 1985 - v aplikacích využívá firma ABB (lokomotivy, pohony všeobecného užití)

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: synchronní

Více

SYNCHRONNÍ STROJE B1M15PPE

SYNCHRONNÍ STROJE B1M15PPE SYNCHRONNÍ STROJE B1M15PPE OBSAH 1) Trojfázový synchronní generátor 1) Samostatný generátor 2) Fázování a generátor na síti 2) Cho jako motor 3) Fázorové iagramy 4) Momentová charakteristika 1) Stroj s

Více

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vznik trojfázového napětí Průběh naznačený na obrázku je jednofázový,

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektroenergetika 1 Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační

Více

Modely synchronních generátorů a transformátorů pro Simulátor ochran a protihavarijních automatik RTDS

Modely synchronních generátorů a transformátorů pro Simulátor ochran a protihavarijních automatik RTDS Moely synchronních generátorů a transformátorů pro Simulátor ochran a protihavarijních automatik RDS EÓRIA A PRAX Příspěvek popisuje tvorbu ynamických moelů elektrických strojů a transformátorů vhoných

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 19. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

SIMULACE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE

SIMULACE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE SIMULE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE M. Kabašta Žilinská univerzita, Katedra Mechatroniky a Elektroniky Abstract In this paper is presented the simulation of single-phase matrix converter. Matrix converter

Více

Regulace napětí automobilového alternátoru

Regulace napětí automobilového alternátoru Regulace napětí automobilového alternátoru Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF

Více

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů 1. Regulace otáček asynchronních motorů 2. Regulace otáček stejnosměrných cize buzených motorů 3. Regulace otáček krokových motorů 4. Jednopulzní usměrňovač 5. Jednofázový můstek 6. Trojpulzní usměrňovač

Více

PROTLAČENÍ. Protlačení 7.12.2011. Je jev, ke kterému dochází při působení koncentrovaného zatížení na malé ploše A load

PROTLAČENÍ. Protlačení 7.12.2011. Je jev, ke kterému dochází při působení koncentrovaného zatížení na malé ploše A load 7..0 Protlačení Je jev, ke kterému ochází při působení koncentrovaného zatížení na malé ploše A loa PROTLAČENÍ A loa A loa A loa Zatěžovací plochu A loa obyčejně přestavuje kontaktní plocha mezi sloupem

Více

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup)

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup) Praha 15. srpna 2013 Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE (Metoický postup Zveřejněno v souvislosti s vhlášením výběrového řízení za účelem uělení práv k vužívání ráiových

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Chromatografie Zroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Diaktický záměr: Vysvětlení pojmu chromatografie. Popis: Žáci si vyzkouší velmi jenouché ělení látek pomocí papírové chromatografie.

Více

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK EM Brno s.r.o. Jílkova 124; 615 32 Brno; Česká republika www.embrno.cz POUŽITÍ Servomotory jsou určeny pro elektrické pohony s regulací otáček v rozsahu nejméně 1:1000 a s

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory. Název: Téma:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory. Název: Téma: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střídavé motory Asynchronní motor, měření momentových

Více

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

STAD. Vyvažovací ventily ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Vyvažovací ventily ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací ventily STAD Vyvažovací ventily Uržování tlaku & Kvalita voy Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací ventil STAD umožňuje přesné hyronické vyvážení v širokém

Více

TWG II. CAG Electric Machinery. Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Hlavní ukazatele: Požadavky na prostředí:

TWG II. CAG Electric Machinery. Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Hlavní ukazatele: Požadavky na prostředí: CAG Electric Machinery TWG II Trojfázové synchronní generátory v bezkartáčovém provedení. Úvod: Sériové trojfázové synchronní generátory TWG II v bezkartáčovém provedení byly vyvinuty na základě rozvoje

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Karel Hlava. Klíčová slova: dvanáctipulzní usměrňovač, harmonické primárního proudu, harmonické usměrněného napětí, dělení usměrněného proudu.

Karel Hlava. Klíčová slova: dvanáctipulzní usměrňovač, harmonické primárního proudu, harmonické usměrněného napětí, dělení usměrněného proudu. Karel Hlava Důsledky nesymetrie fázových reaktancí obou sekcí transformátoru dvanáctipulzního usměrňovače ČD z hlediska jeho EMC vůči napájecí síti a trakčnímu vedení Klíčová slova: dvanáctipulzní usměrňovač,

Více

KEE / MS Modelování elektrických sítí. Přednáška 2 Modelování elektrických vedení

KEE / MS Modelování elektrických sítí. Přednáška 2 Modelování elektrických vedení KEE / MS Moelování elektrických sítí Přenáška Moelování elektrických veení Moelování elektrických veení Různý přístup pro veení: Venkovní Kabelová Různý přístup pro veení: Krátká (vzhleem k vlnové élce)

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.04 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Vznik typu. Petr Sýkora pro X14EPT 2

Vznik typu. Petr Sýkora pro X14EPT 2 Tramvaje: T3R.PLF Vznik typu Tramvají typu T3 bylo vyrobeno přes 14000 většina z nich dnes dosluhuje v zemích bývalé RVHP Převážně tuzemské podniky nabízejí jejich provozovatelům know-how a komponenty

Více

Spojité řízení Řídící úhly tyristorů se mění spojitě. Řízení je sloţitější, ale napětí má výhodnější průběh. I tak obsahuje vyšší harmonické.

Spojité řízení Řídící úhly tyristorů se mění spojitě. Řízení je sloţitější, ale napětí má výhodnější průběh. I tak obsahuje vyšší harmonické. Frekvenční měniče Tyristorové měniče (klasické): o přímé frekvenční měniče cyklokonvertory o podsynchronní kaskády Nepřímé frekvenční měniče Přímé frekvenční měniče (cyklokonvertory) Jsou to přímé frekvenční

Více

Vypracoval Datum Hodnocení. V celé úloze jsme používali He-Ne laser s vlnovou délkou λ = 632, 8 nm. Paprsek jsme nasměrovali

Vypracoval Datum Hodnocení. V celé úloze jsme používali He-Ne laser s vlnovou délkou λ = 632, 8 nm. Paprsek jsme nasměrovali Název a číslo úlohy - Difrakce světelného záření Datum měření 3.. 011 Měření proveli Tomáš Zikmun, Jakub Kákona Vypracoval Tomáš Zikmun Datum. 3. 011 Honocení 1 Difrakční obrazce V celé úloze jsme používali

Více

Tlumící vinutí (tlumič) se umísťuje v drážkách pólových nástavců a spojuje čelními spojkami do krátka. Počet pólpárů je dán vztahem: P P = 60.

Tlumící vinutí (tlumič) se umísťuje v drážkách pólových nástavců a spojuje čelními spojkami do krátka. Počet pólpárů je dán vztahem: P P = 60. 1. Alternátory Alternátory velkých výkonů jso synchronní stroje (asynchronní poze pro malé výkony). Dle požité trbíny ělíme stroje na: Trboalternátory pracjící s parními trbínami alternátory s hlakým rotorem

Více