Regulace synchronního motoru pro lehkou kolejovou trakci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulace synchronního motoru pro lehkou kolejovou trakci"

Transkript

1 Regulace synchronního motoru pro lehkou kolejovou trakci lace a znázorňuje i analogii se stejnosměrným strojem, u kterého je rovněž prou kotvy kolmý na buicí magnetický tok a vnitřní moment je úměrný prouu kotvy. Pro matematický popis stříavých elektrických strojů a při aplikaci jejich regulačních struktur je charakteristické použití transformovaných souřanicových soustav, ve kterých se znázorňují průběhy prouů, napětí a magnetických toků. U synchronního strooc. Ing. Jaroslav Novák, CSc., ČVUT Praha, Fakulta strojní, ústav přístrojové a říicí techniky, Ing. Onřej Černý a Ing. Jiří Šimánek, Univerzita Parubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katera elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v opravě V první části článku jsou prezentovány principy zpětnovazební regulace momentu synchronního motoru s permanentními magnety, zejména s ohleem na aplikaci v trakčním pohonu kolejového vozila. V ruhé části je uveen popis speciálního experimentálního pracoviště s kolovým pohonem pro tramvaj se synchronním motorem s permanentními magnety, které je instalováno na Dopravní fakultě Univerzity Parubice. V článku jsou obsaženy výsleky zkoušek na tomto experimentálním pracovišti s vyvinutou a implementovanou strukturou regulace. 1. Úvo U 1 I R 1 Obr. 1. Náhraní schéma statoru synchronního stroje Synchronní motor s permanentními magnety (PMSM Permanent Magnet Synchronous Motor) je v trakční oblasti relativně novou hnací jenotkou. Použití tohoto typu motoru pro pohon opravních prostřeků bylo umožněno přeevším zokonalením vlastností permanentních magnetů ze speciálních slitin (SmCo, NFeB) s magnetickou inukcí kolem 1 T. Aplikace PMSM se začaly v trakci objevovat ve větší míře v průběhu posleních přibližně eseti let, nejprve převážně v elektrických a hybriních pohonech silničních voziel. V současné obě se použití PMSM stále rozšiřuje i v oblasti kolejových vozilech, a to jak ve vozilech městské opravy, tak i ve vozilech určených pro železniční provoz. Pro železniční vozila jsou k ispozici PMSM s výkony přibližně o 3 kw. Konstrukční řešení PMSM pro trakci lze rozělit o vou skupin: o motory s vnitřním rotorem (klasická koncepce), ke se rotor otáčí uvnitř statoru, o motory s vnějším rotorem, ke rotor s magnety obepíná stator. PMSM s vnitřním rotorem se uplatňují přeevším v pohonech náprav železničních voziel. Příklaem vozila s touto koncepcí motorů je japonský příměstský vlak s PMSM s trvalým výkonem 16 kw. L 1 Ui Motory s vnějším rotorem se uplatňují v kolových pohonech silničních voziel nebo pohonech některých tramvají. Konstrukce motoru je v těchto přípaech integrována o konstrukce kola. Příklaem použití této koncepce motoru jsou např. plně nízkopolažní tramvaje Variobahn o firmy Bombarier, které jsou provozovány např. ve městech Chemnitz, Mannheim, Syney nebo Helsinky. Stejná koncepce motorů se uplatnila i v oávce vozů metra na pneumatikách o firmy Siemens pro francouzského zákazníka. Výhoy PMSM vycházejí z aplikace rotorových magnetů ze speciálních slitin s velkou remanencí. U PMSM se osahuje více než vojnásobného zmenšení rozměrů a hmotnosti oproti asynchronnímu motoru se stejným výkonem a otáčkami. Tato výhoa vynikne přeevším u nízkopolažních kolejových voziel. Zmenšení rozměrů a hmotnosti motoru přeurčuje PMSM pro bezpřevoovkové pohony. PMSM je potom konstruován jako stroj pomaluběžný, mnohapólový (až přes 4 pólů). Další výhoou bezpřevoovkového pohonu s PMSM oproti pohonu s rychloběžným asynchronním motorem je větší účinnost aná neexistencí jouleových ztrát v rotoru a ztrát v převoovce. Trakční pohony s PMSM však mají oproti pohonům s asynchronními motory některé nevýhoy. Je přeevším o složitější a ražší konstrukci a o problematičtější řešení havarijních stavů, ané nemožností obuzení stroje. I přes tyto ílčí nevýhoy se použití PMSM, zejména v lehké trakci, stále rozšiřuje.. Princip zpětnovazební regulace momentu synchronního stroje Výkonová část elektronického napáječe pro PMSM je stejná jako u pohonu s asynchronním motorem: PMSM je stanarně napájen z třífázového můstkového stříače IGBT s napěťovým vstupem. Výstupní napětí stříače je formováno šířkově pulzní moulací. Z ůvoů, které vyplynou z alšího textu, je při regulaci momentu PMSM třeba snímat úhlové natočení jeho rotoru. Vlivem této skutečnosti je nutné iniviuální napájení kažého PMSM z vlastního stříače. Není tey možné skupinové napájení PMSM, které se něky používá u pohonů s asynchronními motory. V regulovaných pohonech v opravní. technice se nejčastěji využívá synchronní stroj s permanentními magnety s lineární regulační strukturou. V přípaě lineární regulace momentu PMSM se okamžitá honota prouu statoru reguluje ve vazbě na okamžitou polohu rotoru, aby se osáhlo lineární závislosti momentu na velikosti celkového prouu statoru. Na obr. 1 je náhraní schéma statoru, ze kterého vychází fázorový iagram (obr. ), který znázorňuje situaci v režimu provozu s plným Obr.. Fázorový iagram statorového obvou synchronního stroje při vektorové regulaci jωl 1I q U 1 jωl 1I q R 1I jωl 1I I I R 1I magnetickým tokem (U 1 je fázor svorkového statorového napětí, R 1 je opor fáze statorového vinutí, L 1 je inukčnost statorového vinutí, I je fázor prouu statoru, ω je úhlová frekvence statorového napětí a U i je napětí inukované magnetickým tokem rotoru ve statorovém vinutí). Situace, která je zřejmá z obr. 1 a obr., bylo osaženo strukturou tzv. vektorové regu- q i I q = I Obr. 3. Fázorový iagram synchronního motoru v režimu obuzování q I q F f F f ELEKTRO 6/8

2 Jsou-li při řízení synchronního stroje zachovány poměry ané přechozím fázorovým iagramem na obr., je složka prouu i nulová, celkový prou I statoru se Rovnice ztotožňuje 1 se složkou i q a pro moment platí Mvztah: = 1,5 pp( Fi q Fqi ) Rovnice M = 1,5 p F i () p f q Rovnice 3 ke M = F1 f,5je pmagnetický p ) tok iq permanentních Lqiqi = 1,5 ppimag- netů, který je v přípaě nulové složky i to- q( Ff Lqi Rovnice 4 tožný s tokem F. I i max [ ] ) stříač I max i U i I max SM i q* ~ M* U i u max i q u q u q abc u a u b u c PWM RES i i q i a i b abc určení úhlu rotoru C Obr. 4. Struktura regulace momentu v transformované souřanicové soustavě, q M Y CM M* MY CY CMY i* A výpočet i* A, i* B i* B i A reg. i A reg. i B U ia u A u B PWM 6 K i B U ib u C výpočet U i ω m t φ i A i B φ SM Obr. 5. Struktura regulace prouů ve fázích statoru je se používá pravoúhlá soustava souřanic, q. Poloha osy je ána osou zroje magnetického toku, tj. rotoru. Potom rychlost otáčení soustavy, q je rovna rychlosti rotoru, tj. rychlosti synchronní. Při přepočtech honot veličin stroje (prouů, napětí a magnetických toků) mezi reálnou třífázovou soustavou statoru a transformovanou soustavou, q, ve které probíhají algoritmy regulace, se používají opovíající transformační vztahy. Vzhleem k tomu, že soustava, q je svázána s polohou rotoru, závisí transformační přepočty i na okamžité honotě úhlu rotoru proti statoru. Tento úhel je nutné měřit snímačem úhlového natočení. Mnoho výzkumných prací je v současnosti věnováno i možnostem bezsenzorového vyhonocování úhlu rotoru. Matematický moel synchronního stroje, sestavený v souřanicové soustavě, q, poskytuje obecný vztah pro moment: Rovnice 1 M =,5 p ( F i F i ) (1) 1 p q q Rovnice ke M = 1,5 p F i p f q p p je počet pólpárů stroje, Rovnice 3 F a F q složky magnetického toku ve stroji, i M = 1,5 pp ) iq Lqiqi = 1,5 ppiq Lqi a i q složky prouu statoru. Rovnice 4 I i [ ] ) ELEKTRO max 6/8 Moment je tey určen pouze velikostí (tj. efektivní honotou, popř. amplituou) statorového prouu. Pomínkou je zachování kolmosti prostorového vektoru statorového prouu na magnetický tok. Obobně jako asynchronní stroje je možné provozovat i PMSM v oblasti na jmenovitými otáčkami, ky se již nezvyšuje napětí zroje, ale řízení se v principu vykonává jen změnou frekvence. I u PMSM je o obuzování a cílem je omezovat při vysokých otáčkách inukované napětí převyšující napětí napájecího zroje. V tomto režimu již není možné uržovat kolmou polohu magnetického toku a statorového prouu. Stroj proto pra- 5

3 Obr. 6. Synchronní trakční motor na zkušebním pracovišti torovém vinutí reálného stroje v přípaě natočení rotoru o polohy, ky osa rotoru a osa sleovaného vinutí splývají. L q je inukčnost, která se naměří na statorovém vinutí reálného stroje v přípaě, že osa sleovaného vinutí a osa rotoru jsou vzájemně kolmé. Ze vztahu (3) je zřejmé, že bue-li mít stroj magneticky souměrný rotor (bueli tey platit L = L q = L 1 ), bue vztah pro moment stejný v režimu s plným magnetickým tokem i v režimu obuzování. Požaavek magnetické symetrie rotoru bývá u PMSM přibližně splněn, a proto je v obou režimech moment án magnetickým tokem permanentních magnetů a složkou prouu i q, tj. složkou momentotvornou pole vztahu (). Fázorový iagram statoru motoru pro režim obuzování je na obr Struktura regulace momentu v souřanicové soustavě, q Nejjenoušší forma této regulační struktury je na obr. 4. V této struktuře jsou regulovanými veličinami složky prostorového vektoru prouu statoru i a i q v reprezentaci pole fázorových iagramů na obr. a obr. 3. Popsaná struktura je založena na použití lineárních Na obr. 4 je znázorněna struktura obuzování navazující na záklaní strukturu vektorové regulace v souřanicové soustavě, q. Navržená a použitá metoa obuzování je výhoná tím, že bez jakýchkoliv nespojitých přechoů plynule navazuje na regulaci při plném magnetickém toku a uržuje výstupní napětí stříače na zaané, v aném přípaě nejvhonější, tey mezní honotě. Použitá metoa obuzování pracuje na principu regulace amplituy poměrného napětí, které je zaáváno v jenotlivých fázích na vstup šířkově pulzního moulátoru. Cílem tey je uržet při obuzování stálou poměrnou honotu moulu prostorového vektoru napětí statoru, které je formováno stříačem. V přípaě konstantního vstupního napětí stříače je konstantní amplitua a efektivní honota svorkového napětí +DC brzový rezistor měnič Micromaster Obr. 8. Výkonová část pracoviště s trakčním PMSM 3 4 V R p AM Obr. 7. Zkušební pracoviště se synchronním trakčním motorem a asynchronním zatěžovacím strojem DC +DC měnič Semikron L F q i ) cuje s nenulovou magnetizační složkou prostorového vektoru prouu i. Tato složka má obobné účinky jako reakce kotvy u stejnosměrného stroje působí proti magnetickému toku permanentních magnetů a její magnetický tok zmenšuje výslený tok stroje. Efekt obuzování PMSM je stejný jako u stejnosměrného či asynchronního stroje s rostoucí rychlostí klesá maximální osažitelný moment. V přípaě trakčních pohonů s PMSM se obuzování uplatňuje nejen v oblasti rychlostí vyšších než jmenovitá rychlost, ale i při poklesu napětí trolejové sítě. Momentové vlastnosti synchronního motoru v režimu obuzování lze ovoit opět Rovnice 1 z M obecného = 1,5 pp( F vztahu iq Fqi pro ) moment pole (1), Rovnice který lze osazením z rovnic matematického moelu M = 1,5 pupravit F i o tvaru: p f q Rovnice 3 M = 1,5 pp[( ) iq Lqiqi ] = 1,5 ppiq Lqi Rovnice 4 i ) iq Lqiqi ] = 1,5 ppiq Lqi ) (3) Imax i [ ] ) ke L je poélná inukčnost statorového vinutí, L q příčná inukčnost statorového vinutí. L je inukčnost, která se naměří na sta- DC regulátorů pro obě složky prouu statoru. Zvlnění regulovaných veličin je v ustáleném stavu áno principiální činností akčního členu stříače, který pracuje se šířkově pulzní moulací. S rostoucí frekvencí první harmonické výstupního napětí při stálé frekvenci šířkově pulzní moulace bue růst i zvlnění regulovaných veličin v ustáleném stavu. V režimu s plným magnetickým tokem je žáaná honota složky i nulová a žáané honotě složky i q je úměrný moment stroje pole vztahu (). O žáaných honot složek prouů jsou oečteny skutečné honoty a regulační ochylky jsou zaveeny o regulátorů. Výstupy regulátorů složek prouů i a i q přestavují v této struktuře přímo složky napětí u a u q, principiálně však lze metou zokonalit korekcí honot u a u q pole velikosti inukovaného napětí. Pro výše popsanou strukturu je charakteristická nutnost použití vou transformačních bloků, a to transformačního bloku pro přepočet naměřených okamžitých honot fázových prouů stroje na skutečné honoty složek i a i q a transformačního bloku pro přepočet složek napětí u a u q na tři referenční honoty napětí ve fázích statoru, které jsou zaávány o šířkově pulzního moulátoru. Jak bylo uveeno výše, využívá se pro výpočet transformací honota okamžitého úhlového natočení rotoru υ, která je měřena snímačem. PMSM Obr. 9. Měnič Semikron a oporníky realizující rezistor R p s opojovači statoru. V přípaě kolísání vstupního napětí stříače kolísá opovíajícím způsobem amplitua a efektivní honota svorkového napětí statoru, avšak požaovaná poměrná napětí zaávaná pro jenotlivé fáze na vstupy šířkově pulzního moulátoru mají amplituy konstantní, rovné žáané honotě UMAX a na principu metoy se nic nemění. ELEKTRO 6/8

4 4. Regulace okamžitých honot prouů ve fázích statoru Pro prvotní ověření vlastností trakčního motoru na experimentálním pracovišti byla sestavena a implementována jenouchá regulační struktura, která zabezpečuje regulaci momentu pole fázorového iagramu na obr. regulací okamžitých honot prouů ve fázích statoru. Generování žáaných honot je synchronizováno s polohou rotoru tak, že amplitua prouu v ané fázi nastává tehy, je-li rotor v kolmém postavení na osu tohoto fázového vinutí. Je tey uržován stálý úhel 9, o který přebíhá prostorový vektor prouu statoru polohu rotoru. Struktura regulace prouů ve fázích statoru byla oplněna o korekci vlivu inukovaného napětí a je znázorněna na obr. 5. Popsaná struktura byla testována při frekvenci šířkově pulzní moulace 5 khz o maximální frekvence statorového napětí a prouu 13 Hz, tj. mírně přes polovinu jmenovité frekvence motoru. Do této frekvence měla regulační struktura poměrně obré vlastnosti, avšak při vyšších rychlostech již nestačily prouové regulátory ostatečně rychle reagovat na rychlé změny žáaných honot fázových prouů a ocházelo k přílišnému zvýšení regulačních ochylek. Vzhleem k omezenému otáčkovému rozsahu při použití této metoy a vzhleem k obtížnější vazbě této struktury na algoritmus obuzování není tato metoa pro sleovaný trakční pohon zcela vhoná. Experimenty s touto strukturou však poskytly ůležité výchozí poznatky, které byly využity při návrhu a implementaci struktury efinitivní. 5. Zkušební pracoviště Pro potřeby výzkumu je na Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Parubice louhoobě zapůjčen speciální zkušební stav s trakčním čtyřicetičtyřpólovým synchronním motorem (obr. 6) s permanentními magnety 58 kw, 38 Hz, 65 min 1. Motor je chlazený voou. Na tomto zkušebním stavu je realizována pohonná kolová jenotka, jejíž konstrukce vychází z koncepce možného pohonu nízkopolažní tramvaje. Je zvoleno uspořáání s částečně opruženým motorem pohánějícím kolo přes souběžný kuličkový kloub. Při jmenovitých otáčkách motoru je obvoová rychlost kola 86 km h 1. Motor je uložen v silentblocích, umožňujících jeho výkyv v horizontálním směru. Kolo je uloženo na kyvném ramenu přitlačovaném pneumatickým válcem k protiběžnému kolu, které je spojeno se zatěžovacím asynchronním strojem simulujícím kolejnici. Válcem se vyvoí tlak v rozmezí 4 až 5 kn. Aby bylo možné uskutečnit výzkum, bylo nutné tento tramvajový stav oplnit potřebnou výkonovou a říicí elektronikou a zátěžným strojem pro testování pohonu a navrženého řízení minimálně o jmenovitého zatížení. Jako zátěžný stroj byl použit asynchronní Obr. 1. Měnič Micromaster s brzným oporníkem a nabíjecími CY rezistory motor, který byl přes pružnou spojku spojen s hříelí protiběžného kola zkušebního stavu. V současnosti se o tohoto spojení instaluje snímač momentu. Jako zátěžný stroj se používá esetipólový asynchronní elektromotor 55 kw, 589 min 1. Celkový pohle na pracoviště je na obr. 7. Schéma výkonové elektrické části pracoviště je na obr. 8. Zatěžovací asynchronní stroj je napájen z nepřímého měniče frek- K vence Micromaster 44 ze sítě 3 4 V. Ze stejnosměrného meziobvou tohoto měniče je přes opor R p napájen stříač Semikron pro PMSM. Opor R p je připraven z ůvou eventuálního změkčení zroje napětí pro stříač PMSM pro možnost testů trakčního pohonu s proměnným vstupním napětím. Společný stejnosměrný meziobvo je oplněn o brznou jenotku s brzným rezistorem. Vzhleem k tomu, že v ustálených stavech ochází mezi oběma stroji ke vzájemné rekuperaci přes stejnosměrný meziobvo, uplatní se brzný obvo jen při některých přechoných nebo havarijních stavech. Konfigurace výkonového obvou a jeho klíčové komponenty jsou na obr. 8, obr. 9 a obr. 1. Pro snímání úhlového natočení rotoru PMSM byl použit čtyřpólový rezolver s vyvinutou vyhonocovací elektronickou jenotkou. Umístění rezolveru u motoru je zřejmé z obr. 7. Obě verze regulačního programu regulace v souřanicích, q i regulace okamžitých honot prouů ve fázích statoru byly implementovány v DSP regulátoru TPP1 firmy Unicontrols a. s. Regulační struktura momentu v souřanicích, q generuje šířkově pulzní moulaci s frekvencí 4 khz. U struktury s regulací prouů ve fázích statoru je použita frekvence 5 khz. C M Y CM MY CMY ELEKTRO 6/8

5 6. Výsleky experimentů s vyvinutými a implementovanými strukturami regulace V násleujících ostavcích je prezentováno několik výsleků měření na sleovaném trakčním pohonu se strukturou regulace v souřanicové soustavě, q (kromě obr. 11), kterou považujeme za perspektivní. Vlastnosti obou struktur byly pře jejich implementací v DSP stuovány na počítačových moelech. Na obr. 11 jsou znázorněny průběhy požaované honoty prouu ve fázi (tmavě moře), skutečné honoty prouu ve fázi (fialově), napětí zaávaného o šířkově pulzního moulátoru (zeleně) a vypočítaného inukovaného napětí (světle moře) při skoku požaované honoty prouu (tj. i momentu) z 5 % na 4 % při 76,5 min 1. Z průběhů jsou zřejmé poměry vycházející z fázorového iagramu na obr.. Prou je ve fázi s inukovaným napětím, moul napětí zaávaného o moulátoru ( U 1 ) přebíhá inukované napětí a jejich rozíl je úbytkem na statorové impeanci R 1 a L 1. Na obr. 1 je analogický přechoný jev naměřený při regulaci v souřanicové soustavě, q. Požaovaná honota momentotvorné složky prouu i q je znázorněna tmavě moře, skutečná honota této složky fialově, skutečná honota složky prouu i je zeleně (požaovaná honota je nulová), průběh okamžité honoty prouu ve fázi je znázorněn světle moře. Přechoný jev vyvolaný skokovou změnou požaované honoty momentu vyvolá pole obr. 11 a obr. 1 rozkmitání soustavy. U reálného trakčního pohonu se však toto rozkmitání nevyskytuje, neboť změny požaovaných honot regulovaných veličin jsou zaávány vžy po rampách. Poměry při takovémto přechoném jevu jsou znázorněny na obr. 13. Při tomto měření ošlo ke změně požaovaného momentu z +5 % na 5 %, tj. ošlo k přechou z motorického režimu o generátorického režimu. Požaovaná honota momentotvorné složky prouu i q je znázorněna tmavě moře, skutečná honota této složky fialově, skutečná honota složky prouu i je žlutá (požaovaná honota je nulová), světle moře je znázorněna v procentech honota moulu napětí zaávaného o šířkově pulzního moulátoru. Je zřejmé, že při změně požaované honoty po rampě ke kmitání regulačního obvou neochází. Na obr. 14 je znázorněn etail rozběhu motoru naprázno se zaaným momentem 1 %. Tato honota se opět zvyšuje po rampě. Na obr. 14 je fialově znázorněn průběh skutečné honoty složky prouu i q, zeleně otáčky, světle moře moul napětí zaávaného o moulátoru a tmavě moře okamžitá honota prouu ve fázi motoru, jehož frekvence roste s rostoucími otáčkami. Z obr. 15 jsou zřejmé vlastnosti pohonu v režimu obuzování. Je o rozběh motoru naprázno z nulových otáček na otáčky jmenovité. Fialově jsou znázorněny otáčky, tma- 1 I B poža (A) I B skut (A) 1 U B PWM (%) 8 U i vypočt (%) I q poža (A) 5 8 I skut (A) vzestupný skok momentu z 5 % na 4 % při 76,5 min 1 vzestupný skok momentu z 5 % na 4 % při 76,5 min 1 změna momentu z 5 % na 5 % při 76,5 min 1 rozběh naprázno po rampě s 1% momentem I b (A) otáčky (%) I q poža (A) I skut (A) I B (A) v (%) v (%) v (%), otáčky (%) Obr. 11. Časové průběhy veličin pohonu při regulaci okamžitých honot prouů ve fázích Obr. 1. Časové průběhy veličin pohonu při regulaci v soustavě, q Obr. 13. Změna žáané honoty momentu po rampě přecho z motorického o generátorického režimu Obr. 14. Detail rozběhu motoru ELEKTRO 6/8

6 rozběh soustrojí naprázno se změnou momentu ze 3 % na % I skut (A) otáčky (%) v (%), otáčky (%) Obr. 15. Rozběh PMSM z otáček nulových na otáčky jmenovité změna momentu z 5 % na 9 % s prokluzem I q poža (A) I skut (A) otáčky (%) v (%), otáčky (%) Obr. 16. Překročení meze aheze C elta N (min 1 ) 1, 1,8,6 velikost mechanického skluzu v závislosti na I q Obr. 17. Prokluz M kola v závislosti Y na momentotvorné složce při přenosu CM tažné síly MY CY,4 CMY, K I q (%) vě moře skutečná honota momentotvorné složky prouu i q, zeleně skutečná honota složky prouu i a světle moře moul napětí zaávaný o moulátoru. Při měření byla nastavena honota omezení moulu napětí zaávaného o moulátoru na 57 % maximální honoty. Přibližně o 5 % otáček pracuje pohon s plným magnetickým tokem bez obuzování s nulovou složkou prouu i. Do této honoty roste spolu s otáčkami i napětí. V režimu obuzování zůstává napětí na konstantní honotě ané omezením a s rostoucími otáčkami roste velikost složky i statorového prouu v záporné polaritě, což opovíá fázorovému iagramu na obr. 3. Na obr. 16 je znázorněn změřený etail situace, ky byl po rampě zvyšován moment a momentotvorná složka i q (v obrázku tmavě morá). Při prouu i q přibližně 1 A však již byla překročena mez aheze a ošlo k prokluzu kola otáčky motoru a napětí začínaly rychle narůstat. Skutečná honota prouu i q je znázorněna fialově, mo- F M A Obr. 18. Trakční charakteristiky B V max V n ul napětí na vstupu moulátoru světle moře a otáčky zeleně. Na obr. 17 je vynesena závislost prokluzu kola spojeného s trakčním PMSM po protiběžném kole spojeném se zatěžovacím asynchronním strojem na velikosti momentotvorné ELEKTRO 6/8

7 složky prouu i q při otáčkách 76,4 min 1. Prokluz byl určován z rozílu otáček kola spojeného s PMSM a kola spojeného se zatěžovacím strojem. Pole teorie roste tento prokluz s rostoucím momentem a složkou i q. 7. Specifika návrhu trakční charakteristiky vozila s PMSM The first part of this paper analyses control algorithm for permanent magnet synchronous traction motor (traction PMSM) usable for light rail vehicle. The algorithm is base on linear fiel oriente control in, q coorinates. The fiel oriente control an carrier base pulse with moulation allow simply microprocessor implementation of flux weakening control algorithm with the continuous transients. The flux weakening provies wier spee operation of traction rive with PMSM. Experimental results are given. For experiments we have use a special experimental stan with a prototype of tram traction PMSM on the University of Parubice, Jan Perner Transport Faculty. Power of the PMSM is 58 kw, spee 65 min 1. The mechanical connection of the traction motor an tram wheel is irect, without gear-box. The loa for tram rive is frequency controlle asynchronous machine on the experimental stan. Detaile escription of the stan is given in the paper too. Doc. Ing. Jaroslav Novák, CSc., ukončil stuium na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze v oboru silnoprouá elektrotechnika v roce V roce 199 ukončil stuium ve věecké výchově na téže fakultě na kateře elektrických pohonů a trakce. O roku 199 pracoval jako oborný asistent, o roku 3 jako ocent v ústavu přístrojové a říicí techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze. V letech 1995 až 1 úzce spolupracoval s firmou Elektrosystém Praha, s. r. o., v oblasti vývoje a využití elektrických pohonů a říicích systémů v průmyslových aplikacích. O roku 1998 úzce spolupracuje s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Parubice v oblasti elektrických pohonů a mikroprocesorového řízení v opravní technice. Svou obornou činnost zaměřuje zejména o oblastí elektrických pohonů, výkonové elektroniky, testování elektromechanických soustav a mikroprocesorového řízení. Ing. Onřej Černý stuoval v letech 1999 až 4 obor elektrická zařízení v opravě na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Parubice. O roku 4 je stuentem oktoranského stuia v oboru opravní infrastruktura elektrotechnika. O roku 6 je asistentem na kateře elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky Dopravní fakulty Jana Pernera. V současnosti se věnuje výzkumu v oblasti regulace pohonů se synchronními motory s permanentními magnety. Ing. Jiří Šimánek stuoval v letech 1998 až 3 obor elektrická zařízení v opravě na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Parubice. O roku 3 je stuentem oktoranského stuia v oboru opravní infrastruktura elektrotechnika. O roku 6 je asistentem na kateře elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky Dopravní fakulty Jana Pernera. V současnosti se věnuje výzkumu v oblasti regulace pohonů se synchronními motory s permanentními magnety. Trakční charakteristika vozila je závislost tažné síly na rychlosti vozila. Průběhu trakční charakteristiky stanovené projektantem a vycházející z technických pomínek vozila opovíá i imenzování a způsob řízení pohonu. Typický požaovaný průběh této charakteristiky opovíá křivce A na obr. 18. V převážné části rychlostního rozsahu by mělo být vozilo provozováno přibližně po tzv. trakční hyperbole, tj. s konstantním výkonem. Tento průběh je pro trakci obecně výhoný, neboť i při nízkých rychlostech se obře využije výkon pohonu pro osažení velké tažné síly. U pohonů se stejnosměrnými motory s cizím buzením a s asynchronními motory opovíá provozu na přibližné trakční hyperbole režim obuzování. Pohony s PMSM lze takto rovněž v principu provozovat, avšak režim obuzování je pro PMSM nevýhoný. Hlavní ůvoy jsou va. Prvním ůvoem je skutečnost, že při obuzování PMSM se potlačuje složkou prouu i, tj. reakcí kotvy, vliv s otáčkami rostoucího inukovaného napětí. Díky této reakci kotvy je možné prostřenictvím regulačních smyček protlačovat motorem momentotvorný prou i q s přeepsanou polaritou. Nebýt této reakce kotvy, inukované napětí by v oblasti na jmenovitými otáčkami převýšilo maximální honotu napětí, kterou může generovat stříač, a nebylo by možné říit prou ani moment. V bezporuchovém provozu by z pohleu růstu inukovaného napětí nebylo obuzování problematické. V přípaě možného a v provozu reálného zablokování činnosti stříače (např. z ůvou činnosti naprouové ochrany) by přestalo být inukované napětí potlačováno složkou prouu i reakcí kotvy a toto inukované napětí by se objevilo v plné velikosti na svorkách stříače. Uvážíme-li, že na vozilech se stejnosměrnými a asynchronními trakčními motory osahují maximální rychlosti voj- až trojnásobku rychlosti přechou o obuzování, znamenalo by to, že u vozila s PMSM by se při maximální rychlosti a zablokování stříače objevil až trojnásobek jmenovité honoty napětí na těchto svorkách. Tato skutečnost vyžauje proto u voziel s PMSM a trakční charakteristikou pole křivky A velké napěťové přeimenzování stříače. Druhá nevýhoa vozila s PMSM a trakční charakteristikou pole křivky A spočívá v nutnosti zvýšení maximálního osažitelného momentu zpravila při snaze o zachování malých rozměrů motoru. Znamená to tey nutnost zvýšení počtu závitů statorových vinutí. S tím je spojen nárůst honoty oporu statorového vinutí a ztrát v tomto oporu. Přecho o režimu obuzování navíc přináší nárůst celkového prouu vlivem vzrůstu složky i, a tím i alší nárůst ztrát. Může tey vzniknout paraoxní situace, ky je pořízen rahý PMSM (vyšší cena je ána zejména cenou permanentních magnetů ze speciálních slitin) a v převážné části otáčkového rozsahu bue účinek rahých magnetů potlačován reakcí kotvy při zvýšených ztrátách a snížené účinnosti. Pokles účinnosti se může pohybovat až v jenotkách procent v závislosti na proveení pohonu a pracovním bou. Z hleiska PMSM by proto bylo velmi výhoné provozovat jej pole charakteristiky B z obr. 18. Z výše uveeného vyplývá, že při návrhu trakčního pohonu s PMSM je nutné vžy volit určitý kompromis mezi charakteristikou A a B z obr. 18, a to v závislosti na požaavcích na konkrétní vozilo. 8. Závěr Článek měl za cíl seznámit čtenáře se záklaními principy a problémy regulace momentu trakčních PMSM, jejichž použití se v současné obě velmi rychle rozšiřuje. Popsané principy byly uplatněny ve výzkumných pracích, které se uskutečnily na unikátním pracovišti parubické univerzity. Popsaná, v postatě obecná struktura je v průběhu výzkumu oplňována o alší algoritmy řešící specifické problémy trakčního pohonu kolejového vozila, např. rychlé kolísání vstupního napětí stříače v širokých mezích, řešení regulačního systému ve vazbě na ahezní vlastnosti pohonu, spouštění a zastavování pohonu ve specifických situacích at. Rozsáhlé práce přestavuje rovněž řešení bezsenzorového vyhonocování úhlového natočení rotoru. V přípaě iniviuálního tramvajového pohonu kola přistupují alší problémy, zejména řešení elektronického iferenciálu a řešení elektronické tuhé nápravy. Vzhleem k rostoucímu počtu aplikací s trakčními PMSM ve světě lze očekávat rostoucí aktuálnost řešení naznačených problémů. S 1 ELEKTRO 6/8

Vedení vvn a vyšší parametry vedení

Vedení vvn a vyšší parametry vedení Veení vvn a vyšší parametry veení Při řešení těchto veení je třeba vzhleem k jejich élce uvažovat nejenom opor veení R a inukčnost veení L, ale také kapacitu veení C. Svo veení G se obvykle zanebává. Tyto

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Model asynchronního motoru pro dynamické výpočty Karel Máslo*

Model asynchronního motoru pro dynamické výpočty Karel Máslo* Moel asynchronního motoru pro ynamické výpočty Karel Máslo* Anotace Článek popisuje zokonalené moely asynchronního motoru určené pro výpočty přechoových ějů v elektrické síti. Pozornost je zaměřena na

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup)

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup) Praha 15. srpna 2013 Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE (Metoický postup Zveřejněno v souvislosti s vhlášením výběrového řízení za účelem uělení práv k vužívání ráiových

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Chromatografie Zroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Diaktický záměr: Vysvětlení pojmu chromatografie. Popis: Žáci si vyzkouší velmi jenouché ělení látek pomocí papírové chromatografie.

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Diferenciální (dynamický) odpor diody v pracovním bodě P. U lim. du = di. Diferenciální (dynamická) vodivost diody v pracovním bodě.

Diferenciální (dynamický) odpor diody v pracovním bodě P. U lim. du = di. Diferenciální (dynamická) vodivost diody v pracovním bodě. Difeenciální (ynamický) opo ioy v pacovním boě P lim P Difeenciální (ynamická) voivost ioy v pacovním boě g ( P) lim P P P Výpočet užitím Shockleyho ovnice: ( e T ) P ( g e T T T g T ) V popustném směu:

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

Koncepce vozidel eletrické vozby

Koncepce vozidel eletrické vozby Koncepce vozidel eletrické vozby Počátky Počátek elektrického provozu na železnici navázal na sklonku 19. století na tramvajové městské elektrické dráhy. Pro prvé pokusné elektrifikované železnice bylo

Více

CX51MC MODULAČNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR

CX51MC MODULAČNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR X51M MODULAČNÍ OVATELNÝ REGULÁTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Programovatelný regulátor s mnoha nastavitelnými a zobrazitelnými parametry určený pro optimální řízení topného zařízení s moulací výkonu. OpenTherm

Více

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Konference ANSYS 2011 Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz Jakub Hromádka, Jindřich Kubák Techsoft Engineering spol. s.r.o., Na Pankráci

Více

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost

Testy byly vypsany ze vsech pdf k 20.1.2012 zde na foru. Negarantuji 100% bezchybnost 1. Jakmile je postižený při úrazu elektrickým proudem vyproštěn z proudového obvodu je zachránce povinen - Poskytnou postiženému první pomoc než příjde lékař 2. Místo názvu hlavní jednotky elektrického

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

Funkce G130/G150/S150

Funkce G130/G150/S150 Funkce G130/G150/S150 TIA na dosah Siemens AG. All rights reserved. Funkce pohonu SINAMICS G130/G150/S150 Základní funkce pohonu: identifikace motoru, optimalizace účinnosti, rychlá magnetizace asynchronních

Více

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU 6. ZÁSOBOVÁÍ 6.1. Bilance materiálu 6.2. Propočty potřeby materiálu 6.3. Řízení záob (plánování záob) Záobování patří mezi velmi ůležité ponikové aktivity. Při řízení záob e jená v potatě o řešení tří

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Profipress G s SC-Contur CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Technika veení potrubí měď/červený bronz Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z měi pole DIN EN 07 a DVGW pracovního listu

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Wikov Wind a.s. Větrná energie v ČR 2008. 23.10.2008, Praha

Wikov Wind a.s. Větrná energie v ČR 2008. 23.10.2008, Praha Wikov Wind a.s. Větrná energie v ČR 2008 23.10.2008, Praha Obsah prezentace Současnost společnosti: výroba a realizace prvních větrných elektráren. Optimalizace 2MW konceptu: informace o probíhajících

Více

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0 Úloha 4 - Koupě DVD reoréru SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Mlaá roina si chce poříit DVD reorér v honotě 9 900,-Kč. Má možnost se rozhonout mezi třemi splátovými společnosti, teré mají násleující pomíny: a) První

Více

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU Základní úkole ěření je seznáit posluchače s vlastnosti asynchronního otoru v různých provozních stavech a s ožnosti využití provozu otoru v generátorické chodu a v režiu

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO Pufr ze slabé kyseliny a její soli se silnou zásaou např CHCOOH + CHCOONa Násleujíí rozbor bue vyházet z počátečního stavu, ky konentrae obou látek jsou srovnatelné (největší pufrační kapaita je pro ekvimolární

Více

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků K 25 07/2007 K 25 Obkla Knauf Fireboar - ocelových sloupů a nosníků K 252 - Knauf Fireboar Obklay ocelových nosníků - se sponí konstrukcí - bez sponí konstrukce K 253 - Knauf Fireboar Obklay ocelových

Více

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR Katalog výrobků : KROKOVÉ MOTORY OBSAH 1. Všeobecné údaje 2. Kroková reverzační pohonná jednotka SMR 300-100-RI/24 3. Kroková reverzační pohonná jednotka

Více

TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NÁVOD K OBSLUZE

TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NÁVOD K OBSLUZE TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY 4 - Le : inikuje stav regulačního výstupu - zapnuto (svítí), vypnuto (nesvítí) nebo oloženo pro ochranný čas (bliká). - Le AL : inikuje alarmová stav

Více

Klíčová slova centrifugal compressor; CFD; diffuser; efficiency; impeller; pressure ratio; return channel

Klíčová slova centrifugal compressor; CFD; diffuser; efficiency; impeller; pressure ratio; return channel Výzkum a vývoj průtočné části radiálních turbokompresorů FI-IM3/195 18.1.2006 21.5.2009 U - Ukončený projekt Cílem projektu je nalézt, pomocí CFD metod, vzájemnou závislost mezi tvarem detailů průtočné

Více

DOPORUČENÍ PRO TUHOST ZÁKLADOVÉHO RÁMU SOUSTROJÍ A CHVĚNÍ ELEKTROMOTORU

DOPORUČENÍ PRO TUHOST ZÁKLADOVÉHO RÁMU SOUSTROJÍ A CHVĚNÍ ELEKTROMOTORU Anotace DOPORUČENÍ PRO TUHOST ZÁKLADOVÉHO RÁMU SOUSTROJÍ A CHVĚNÍ ELEKTROMOTORU Ing. Mečislav HUDECZEK, Ph.D. Ing. Jaroslav BRYCHCY HUDECZEK SERVICE, s. r. o., Albrechtice V této práci je řešena problematika

Více

43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu.

43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu. 43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu. Popis aktivity Návrh a realizace řídicích algoritmů pro lineární elektrický motor použitý jako poloaktivní aktuátor tlumení pérování

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí Ochrany alternátorů Ochrany proti zkratům a zemním spojení Vážné poruchy zajistit vypnutí stroje. Rozdílová ochrana Podélná RO porovnává vstup a výstup objektu (častější) Příčná RO porovnává vstupy dvou

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

MALÉ STEJNOSMĚRNÉ MOTORY MAXON

MALÉ STEJNOSMĚRNÉ MOTORY MAXON MALÉ STEJNOSMĚRNÉ MOTORY MAXON MALÉ STEJNOSMĚRNÉ MOTORY MAXON Verze 1.1 (18.7.2002) UZIMEX PRAHA, spol. s r.o. 1/55 OBSAH 1. Postavení malých motorů na světovém trhu 4 1.1. Informovanost o malých motorech

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického

2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického 1 Pracovní úkol 1. Změřte V-A charakteristiky magnetronu při konstantním magnetickém poli. Rozsah napětí na magnetronu volte 0-200 V (s minimálním krokem 0.1-0.3 V v oblasti skoku). Proměřte 10-15 charakteristik

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Posouzení metody částečného hedgingu na případu řízení měnového rizika nefinanční instituce

Posouzení metody částečného hedgingu na případu řízení měnového rizika nefinanční instituce Posouzení metoy částečného hegingu na přípau řízení měnového rizika neinanční instituce omáš ICHÝ, VŠB-U Ostrava i Abstract Financial risk management is an inherent part o each business activity. he analysis

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

Pohonná jednotka rotačního výměníku Technicko-provozní dokumentace

Pohonná jednotka rotačního výměníku Technicko-provozní dokumentace Pohonná jednotka rotačního výměníku Technicko-provozní dokumentace DTR-RHE-ver.4 (05.2009) Rozvaděč je vyroben shodně s Evropskou Normou: IEC/EN 60439-1 + AC Nízkonapěťové rozvaděče a rozvaděče www.vtsgroup.com

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 18 0:40 Roboti a jejich programování Robotické mechanické

Více

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E NORDAC SK 700E 1 Všeobecné Řada měničů NORDAC SK 700E je důsledným pokračováním dalšího vývoje osvědčené řady vector. Tyto přístroje se vyznačují vysokou modularitou při současně optimálních regulačních

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

VÍCE NEŽ 6.000 NORMOVANÝCH KONSTRUKÈNÍCH DÍLÙ VÝHRADNÌ VYSOKOJAKOSTNÍ MATERIÁLY DODÁVKY PØÍMO ZE SKLADU DO 24 HODIN STŘEDISKO

VÍCE NEŽ 6.000 NORMOVANÝCH KONSTRUKÈNÍCH DÍLÙ VÝHRADNÌ VYSOKOJAKOSTNÍ MATERIÁLY DODÁVKY PØÍMO ZE SKLADU DO 24 HODIN STŘEDISKO STŘEDISKO VÍCE NEŽ 6.000 NOOVANÝCH KONSTUKÈNÍCH DÍLÙ VÝHADNÌ VYSOKOJAKOSTNÍ ATEIÁLY DODÁVKY PØÍO ZE SKLADU DO 24 HODIN HENNLICH INDUSTIETECHNIK, spol. s r. o., STØEDISKO tel.: 416 711 450 fax: 416 711

Více

PowerXL Frekvenční startér DE1. www.eaton.cz, www.eaton.sk. Číslo 1 v účinnosti. Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1

PowerXL Frekvenční startér DE1. www.eaton.cz, www.eaton.sk. Číslo 1 v účinnosti. Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1 PowerXL Frekvenční startér DE1 www.eaton.cz, www.eaton.sk Číslo 1 v účinnosti Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1 Frekvenční startér PowerXL DE1 všechny výhody v jednom přístroji Jednoduché

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Zásady tvorby mapových výstupů. Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Zásady tvorby mapových výstupů. Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Zásay tvorby mapových výstupů Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Příroověecká fakulta Univerzita Palackého Olomouc Ostrava, 2002 P2-1 1. OBSAH TEMATICKÝCH MAP Obsah map zahrnuje všechny objekty, jevy a jejich

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h Elektromobily Historie Za nejstarší elektromobil je uváděn elektrický vozík Skota Roberta Andersona sestrojený mezi lety 1832-1839. Vznik opravdové tržní nabídky se však např. v USA datuje až k roku 1893,

Více

Směrové řízení vozidla. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

Směrové řízení vozidla. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Možnosti směrového řízení u vozidel - zatáčející kola přední nápravy (klasická koncepce u rychle jedoucích vozidel) Možnosti směrového řízení u vozidel

Více

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2)

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 27. 3. 2013 Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) 5.5 REGULOVANÉ SOUSTAVY Regulovaná

Více

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Název veřejné zakázky: část 1 veřejné zakázky: Dodávka obráběcího stroje pro pětiosé frézování část 2 veřejné zakázky: Dodávka

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo

Stejnosměrné stroje. Konstrukce ss strojů. Princip činnosti ss stroje. Dynamo Stejnosměrné stroje Konstrukce ss strojů Stejnosměrné stroje jsou stroje točivé, základní rozdělení je tedy na stator a rotor. Stator je oproti předchozím strojům homogenní, magnetický obvod není sestaven

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.08 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Turbokompresor s vysokootáčkovým motorem ATUR 233/40

Turbokompresor s vysokootáčkovým motorem ATUR 233/40 Turbokompresor s vysokootáčkovým motorem ATUR 233/40 Jiří Ředina, Pavel Lasák, VUES Brno s.r.o. Pavel Schustr, ATEKO a.s. Pro zajištění výroby elektrické energie v budoucích elektrárnách, které budou využívat

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 7

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 7 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy Přednáška 7 Obsah Mechanismy s přerušovaným pohybem Řízení mechanismů s přerušovaným pohybem Promítací přístroj

Více

Jak vybrat elektrocentrálu? 001

Jak vybrat elektrocentrálu? 001 Jak vybírat MEDVEDa? 1. 1 x 230V, 3 x 400 V nebo kardan? Je potřeba si odpovědět na otázku na co budete primárně elektrocentrálu používat, zda je dostačující jednofázová elektrocentrála 1x230V, nebo bude

Více

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Úvod 1. Rozdělení náhradních zdrojů 2. Stejnosměrné náhradní zdroje 3. Střídavé náhradní

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

Zdeněk Faktor. Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje

Zdeněk Faktor. Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje Zdeněk Faktor Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje 2002 Přestože transformátory a tlumivky byly v nejmodernějších elektronických zařízeních do značné míry nahrazeny jinými obvodovými prvky,

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Reluktanční motor a elektromobil

Reluktanční motor a elektromobil SRM a elektromobil - 1 - Reluktanční motor a elektromobil (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2008 Pro pohon elektrických vozidel se nejčastěji používají stejnosměrné komutátorové motory, stejnosměrné motory s

Více

Vysoká škola Báňská. Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola Báňská. Technická univerzita Ostrava Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Nasazení jednočipových počítačů pro sběr dat a řízení Rešerše diplomové práce Autor práce: Vedoucí práce: Bc. Jiří Czebe Ing. Jaromír ŠKUTA, Ph.D. 2015

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.06 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Matematicko-fyzikální model vozidla

Matematicko-fyzikální model vozidla 20. února 2012 Obsah 1 2 Reprezentace trasy Řízení vozidla Motivace Motivace Simulátor se snaží přibĺıžit charakteristikám vozu Škoda Octavia Combi 2.0TDI Ověření funkce regulátoru EcoDrive Fyzikální základ

Více

4WS řízení zadních kol

4WS řízení zadních kol 4WS řízení zadních kol Pavel Brabec 1), Miroslav Malý 2), Robert Voženílek 3) Abstract Four-Wheel Steering Rear Wheels Control. For parking and low-speed maneuvers, the rear wheels steer in the opposite

Více

Úvod do mobilní robotiky NAIL028

Úvod do mobilní robotiky NAIL028 md at robotika.cz http://robotika.cz/guide/umor08/cs 11. listopadu 2008 1 2 PID Sledování cesty Modely kolových vozidel (1/5) Diferenční řízení tank b Encoder Motor Centerpoint Motor Encoder Modely kolových

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více