EKONOMIKA a MANAGEMENT FINANČNÍCH INSTITUCÍ LS 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMIKA a MANAGEMENT FINANČNÍCH INSTITUCÍ LS 2015"

Transkript

1 EKONOMIKA a MANAGEMENT FINANČNÍCH INSTITUCÍ LS 2015 Ing. Eliška Kvapilová

2 Obsah 1) Opakování z minulé hodiny; 2) Další útvary v bance Audit; 3) Manažerské účetnictví; 4) Fúze a akvizice (M&A); 5) Marketing finančních institucí Řízení aktiv a pasiv; Řízení produktů a distribučních kanálů; Reporting; RaD finančních institucí; OCP, Kolektivní investování

3 Opakování Rozdělení poboček? Omezení menších poboček? Příklady útvarů přímo podporujících chod poboček? Controlling Bilance Procesy

4 Proces přirozená návaznost pracovních činností napříč organizační strukturou specifický svou opakovatelností (nedojde-li k podstatné změně ve výchozích podmínkách a průběhu procesu) nutnost stanovit jednoznačnou návaznost, tj. který proces předchází, který následuje provázané činností vytvářející produkt (výstup), přinášející hodnotu (užitek) zákazníkovi; dávající přidanou hodnotu vstupům

5 Obsah 1) Opakování z minulé hodiny; 2) Další útvary v bance Audit; 3) Manažerské účetnictví; 4) Fúze a akvizice (M&A); 5) Marketing finančních institucí Řízení aktiv a pasiv; Řízení produktů a distribučních kanálů; Reporting; RaD finančních institucí; OCP, Kolektivní investování

6 Audit jako nástroj dohledu Metoda auditu se využívá při dohledu na dálku i při dohledu na místě Audit u dohledu na dálku zajišťují zprávy externích auditorů a zprávy oddělení interního auditu. Dohled na místě je prováděn auditory vybranými ČNB.

7 Audit jako nástroj dohledu Podstatou auditu je získání nezávislého názoru kvalifikované osoby, zaměřené na věrohodnost účetních výkazů zveřejněných danou společností bankovní institucí Auditor ověřuje, zda údaje v účetních výkazech věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření společnosti v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy - Soulad s mezinárodními účetními standardy

8 Definice auditu Audit je systematický proces objektivního získávání a vyhodnocování důkazů, týkajících se informací o ekonomických činnostech a událostech, s cílem zjistit míru souladu mezi těmito informacemi a stanovenými kriterii a sdělit výsledky zainteresovaným zájemcům. Audit je přezkoušení účetních výkazů, vlastního účetního systému a účetních zápisů oprávněným auditorem v míře dostatečné k vyslovení názoru, zda předložené účetní výkazy jsou pravdivé a věrné a zda jsou v souladu s odpovídajícími předpisy. Cílem auditu účetní závěrky je umožnit auditorovi vyjádřit názor, zda účetní závěrka je vyhotovena ve všech významných aspektech v souladu s používanými účetními zásadami. - Nejlépe vlastními slovy.

9 Audit a jeho opora v zákoně Vztah auditu k dozoru v bankovním sektoru je upraven zákonem o bankách. Povinností banky je zřídit útvar vnitřního auditu: zkoumá a hodnotí funkčnost a účinnost řídícího a kontrolního systému banky, systém řízení rizik a dodržování zásad obezřetného podnikání banky Povinností banky je předložit orgánu dohledu auditovanou účetní závěrku, to zajistí dostatečnou kontrolu pravdivosti předkládaných účetních a obchodních informací. Při provádění auditu je povinností auditorů zachovávat mlčenlivost o údajích získaných během výkonu své práce Některé z údajů, ke kterým má auditor přístup, spadají do oblasti obchodního tajemství.

10 Druhy auditu 1) Audit vykonávaný subjektem stojícím mimo banku je externím auditem. 2) Audit prováděný organizační složkou banky je interním auditem. Externí a interní (vnitřní) audit vyjadřují svůj vztah k dohledu na místě a na dálku. Z hlediska funkčnosti a účelnosti rozlišujeme typ auditu: podle toho, k jakému účelu slouží a pro koho je určen. Výsledky externího auditu jsou určeny pro veřejnost, zakladatele, majitele, akcionáře a ČNB. Externí audit je ve většině případů přístupný a bývá zveřejněn. Interní audit slouží pro vlastní potřeby banky a má přispět k optimalizaci řízení rizik, ke sledování ekonomické situace uvnitř banky a má kontrolovat účetní závěrky.

11 Druhy auditu Zdroj: Dvořáček, J., Váquez, H.E., Středa, I.: Interní audit, VŠE1996.

12 Manažerské účetnictví Informace poskytované účetnictvím lze rozdělit podle příjemce informace do dvou skupin: externí uživatelé (státní instituce, dodavatelé, odběratelé, zaměstnanci) interní uživatelé (manažeři) Informace pro obě skupiny se mohou v řadě aspektů lišit. To vedlo k vytvoření dvou relativně nezávislých účetních systémů finančního a manažerského účetnictví.

13 Manažerské účetnictví Zdroj: Jiří Lanča, Jaroslav Sedláček: MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ, Masarykova univerzita 2005, ISBN

14 M&A

15 M&A Předpoklad Synergie Trh s M&A včr zažil boom v roce 2007 Typy fúzí a akvizic - horizontální, vertikální, kongenerické a konglomerátní Druhy fúzí a akvizic Nepřátelské převzetí - management má jen omezenou možnost kontrolovat nákup; společnost se brání především změnami stanov

16 Marketing finančních institucí

17 Cílený marketing - analýza trhu pro segmentaci Tři kroky cíleného marketingu: - segmentace - cílení - umisťování

18 Cross-selling

19 Cross-selling Nechcete k tomu také toto? Proč ho provádět? Upevnění vztahu se zákazníkem Předcházíme útěku ke konkurenci Lze uplatnit v mnoha oblastech prodeje, i ve finančních službách. Předmětem může být: Samotná finanční služba Doplňková služba Up-selling Nechcete lepší verzi?

20 Cross-selling Naslouchat klientovi a konstruktivně komunikovat (radit) Vhodný produkt pro cross-selling techniky a zásady aplikace Jak hodnotit efektivnost cross-sellingu?

21

22 Social Marketing - U bank velmi rozšířen - Podpora místní komunity, charitativních akcí apod. - Viz např:

23 Marketingový mix: Marketing finančních institucí Služba Cena Distribuce Propagace Lidé zaměstnanci Procesy ve službách Prostředí

24 Služba Klíčovým prvkem - definování kvality služby. Můžeme rozlišit její úrovně a zjistit, na čem závisí naše konkurenční výhoda, jaké charakteristiky produktu spadají do tzv. rozšířeného produktu (rozšířené služby). Jak se z hlediska managementu podívat na službu: a) prvky služby - všechny prvky celkové nabídky b) formy služby - jsou na trhu různé, liší se např. cenovou tvorbou c) úroveň služby - zhodnocení kvality a kvantity výhod, které zákazníci získají koupí produktu

25 Diferenciace služeb - produktů Základní naplňuje základní úroveň potřeby klienta, stojí firmu 70% nákladů na službu, přináší jen 30% podílu na image. Poskytují jej většinou všechny bankovní instituce. Očekávaný úroveň všeobecně platná pro všechny konkurenty v oboru, nerozlišuje firmu A nebo B. Zákazník požaduje určitou úroveň kvality a vlastnosti služby. Rozšířený diferenciace, přidaná hodnota služeb X od konkurenčních, stojí firmu 30% nákladů a přináší 70% na vytváření image. Potenciální maximálně možný souhrn vlastností produktu do budoucna, přiblížit se možnému potenciálu produktu. Nové možnosti, které mohou být pro klienta atraktivní. Zahrnují všechny přidané vlastnosti a změny služby.

26 Cena Tvorba ceny musí vycházet z cílů cenové politiky a respektovat celkovou marketingovou strategii firmy. Cenová politika u služeb má svá specifika zejména v oblasti managementu marže, slev a při zohledňování hodnoty vnímané zákazníkem. - Co je extra levné nemusí být vždy přitažlivé Vzhledem k nehmotnému charakteru služby se jedná o významný ukazatel kvality. Neoddělitelnost služby od jejího poskytovatele znamená další specifika při stanovení ceny.

27 Distribuce V rámci marketingového řízení řeší distribuce: charakter místa poskytování služby, rozsah a varianty řešení distribučních kanálů - Služba může být poskytována i elektronicky.

28 Propagace Společnost by měla klást největší důraz (v rámci nástrojů komunikačního mixu) na: public relations, osobní prodej podporu prodeje. Jedná se o činnosti, které informují, přesvědčují a ovlivňují nákupní chování zákazníka.

29 Propagace - Komunikační mix služeb Tradiční pojetí marketingového komunikačního mixu vychází z pěti prvků: reklama podpora prodeje osobní prodej vztahy s veřejností (public relations) přímý marketing

30 Propagace Zásady komunikace: -zhmotnit službu využitím hmotných podnětů, prostřednictvím symbolů nebo osobností (typickým zástupcem cílové skupiny či celebritou) -užívat jasná, cílové skupině srozumitelná sdělení výhod v jejich jazyce -slíbit pouze to, co lze splnit -dostatečně motivovat personál -šířit reference -vytvořit kontinuitu v interní i externí komunikaci - eliminovat riziko vnímané zákazníkem při nákupu služby

31 Lidé - zaměstnanci Zejména na zaměstnancích záleží, jak kvalitně a efektivně je služba odvedena. Důležitý je nejen výběr, ale také průběžná motivace, hodnocení zaměstnanců a odvedené práce a další péče o ně.

32 Procesy ve službách Procesy mají značný význam zejména v odvětvích, kde produkt nemůže být skladován např. bankovní služby. Postupy, činnosti a zvyklosti, časové rozvrhy, standardy, pomocí nichž je produkt či služba poskytována a které se zároveň stávají faktory určujícími kvalitu služby.

33 Materiální prostředí Materiální prostředí tvoří nedílnou součást vnímané kvality služby pro zákazníka, je součástí celkové identity firmy. Materiální prostředí je možno chápat jako důraz o vlastnostech služby. Může mít mnoho forem, v rámci provozovny jej tvoří: Dispoziční řešení, vzhled exteriéru, hlučnost, barevnost, hudba a další faktory interiéru, oblečení zaměstnanců, čistota apod. Z hlediska komunikace firmy lze jako materiální prostředí považovat vizitky, hlavičkový papír, obálky, webové stránky atd.

34 Lepší pochopení zákaznických potřeb model 4C

35 Lepší pochopení zákaznických potřeb model 4C Pro lepší pochopení zákaznických potřeb vystihuje model 4C : a) hodnota pro zákazníka zákazníci velmi vnímají, jaká je pro ně výsledná hodnota a komplexnost služby. b) náklady pro zákazníka zákazníka nezajímá v současné době pouze cena, ale vnímá celkové náklady, které musí s touto službou vynaložit, tj. čas, nepohodlí, energii, problémy apod. c) pohodlí pohodlí a úspora času jsou současným fenoménem, zákazníci neradi čekají, ztrácejí čas cestováním za službou, zvyšuje se zájem o domácí transakční a komunikační kanály a online nástrojů. d) komunikace obousměrná komunikace s klientem, rostoucí konkurence klade důraz na vztahovou záležitost, prosazuje se postup ke komplexnímu poradenství a tím vzniká se zákazníkem vztah.

36 Komunikační mix služeb Tradiční pojetí marketingového komunikačního mixu vychází z pěti prvků: reklama, podpora prodeje, osobní prodej, vztahy s veřejností, přímý marketing.

37 Reklama Reklama dokáže prezentovat službu nebo společnost nejrůznějším způsobem. Podle objektu jejího zájmu rozlišujeme: produktovou reklamu, která stimuluje poptávku po určité službě, značkovou reklamu, kdy prezentujeme produkt společně se značkou podnikovou reklamu, která má podobné cíle jako PR a to zvyšovat známost podniku a budovat jeho image.

38 Reklama Podle cíle sdělení lze hovořit o reklamě: informativní, která má vzbudit prvotní zájem o finanční službu, jedná se o novou službu na trhu přesvědčovací reklama, která získává další zákazníky na trhu připomínací reklama si udržuje získanou tržní pozici svého produktu a používá se především v druhé polovině životního cyklu produktu Reklama využívá nejrůznější komunikační média, zejména televizi, rozhlas, tisk, internet, kino, indole, outdoor a mobilní telefon

39 Reklama

40 Reklama Emocionální reklama obsahuje velké množství neverbálních prvků a stimulů, které vyvolávají představivost, pocity, náladu. Reklama nesmí potlačit také informační složku, jelikož poté může dojít k tzv. upířímu efektu, kdy dochází k silnému emočnímu prožitku na úkor produktu a příjemce informace není schopen si značku s reklamou spojit - např. Bobika

41 Reklama případová studie Kooperativa Trh pojišťoven je poháněn konkurenčním bojem mezi pojišťovnami. Každá se snaží co nejvíce zaujmout současné či potencionální zákazníky. Pojišťovny proto musí neustále inovovat pojistné produkty a rozšiřovat nabídku. Co se týče promyšlenosti a nápaditosti marketingové strategie, vsadila Kooperativa spíše než na televizní reklamy na reklamní billboardy a cedule především na našich frekventovaných silničních tazích. Tím se tedy specializovala na určitou skupinu zákazníků, jimiž jsou řidiči a chtěla tím upozornit na možnost pojištění automobilu. Také ve 21.století se najde dost jednotlivců, kteří jezdí pod parou.", "Fotky z radaru si za rámeček nedáte.","čaj - Rum Bum, "Tady cesta po D1 začíná. Jeďte tak, aby rychle neskončila." Zita Vodičková, Marketingová kampaň pojišťovny Kooperativa, seminární práce, VŠFS 2014

42 Reklama případová studie Kooperativa Zita Vodičková, Marketingová kampaň pojišťovny Kooperativa, seminární práce, VŠFS 2014

43 Reklama případová studie Kooperativa V kategorii pojištění majetku občanů jmenujme pojištění domácnosti, rodinného domu, rekreační chaty, bytového domu a také pojištění nebytové jednotky. Na tuto možnost pojištění se pokusila poukázat pomocí reklam na madlech ve veřejných dopravních prostředcích. Zita Vodičková, Marketingová kampaň pojišťovny Kooperativa, seminární práce, VŠFS 2014

44 Reklama případová studie Kooperativa Kooperativa se mimo jiné pokusila svérázně zviditelnit své pobočky a to především informačními cedulemi a billboardy jež upozorňují jak stávající tak i potencionální klienty, na vzdálenost nejbližších poboček, například: "Zatočte dřív, než s Vámi zatočí někdo jiný. Zita Vodičková, Marketingová kampaň pojišťovny Kooperativa, seminární práce, VŠFS 2014

45 Reklama případová studie Kooperativa upoutat pozornost informovat o tom, jak daleko a jakým směrem se nachází nejbližší pobočka zamyšlení nad tím, co člověk na billboardech čte dostat se do povědomí

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Marketingová strategie vybrané neziskové organizace The marketing strategy of a selected non-profit organization Diplomová

Více

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je navrhnout efektivní opatření vedoucí ke zvýšení

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

CENA Marketingové pojetí ceny Způsoby stanovení ceny

CENA Marketingové pojetí ceny Způsoby stanovení ceny CENA Cena je obvykle vyjádřena sumou peněz, množstvím výrobků nebo objemem služeb, které kupující poskytuje prodávajícímu jako protihodnotu za určitý výrobek nebo za poskytnutí nějaké služby. Z hlediska

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti

Více

Finanční. analýza. finance. 4. aktualizované vydání. metody, ukazatele, využití v praxi. Petra Růčková. finanční analýza. 4. aktualizované vydání

Finanční. analýza. finance. 4. aktualizované vydání. metody, ukazatele, využití v praxi. Petra Růčková. finanční analýza. 4. aktualizované vydání Petra Růčková Novinky nakladatelství GRADA Publishing Ve čtvrtém, aktualizovaném vydání autorka velmi názorně vysvětluje, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Návrh reklamní kampaně pro firmu UNIMARCO a.s. Hana Kratochvílová

Návrh reklamní kampaně pro firmu UNIMARCO a.s. Hana Kratochvílová Návrh reklamní kampaně pro firmu UNIMARCO a.s. Hana Kratochvílová Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Bankovní marketing. Rozhodující vztahy mezi kvalitou, produktivitou a spokojeností klientů banky. Vnější prostředí.

Bankovní marketing. Rozhodující vztahy mezi kvalitou, produktivitou a spokojeností klientů banky. Vnější prostředí. doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Bankovní marketing 1. Podstata marketingu Řízení banky, podobně jako řízení podnikatelských subjektů vůbec, obsahuje marketing, což znamená chovat

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa

Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvořit náhled na problematiku marketingové komunikace

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více