VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2013"

Transkript

1 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA OBSAH: I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DRUŽSTVA 2 II. PŘEDSTAVENSTVO, KONTROLNÍ KOMISE A VEDENÍ SPRÁVY DRUŽSTVA 3 III. 4 A. VÝVOJ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2010 AŽ B. ČINNOST DRUŽSTVA V ROCE C. PŘEDPOKLÁDANÝ BUDOUCÍ VÝVOJ V ČINNOSTI DRUŽSTVA 7 D. ROZBOR VÝNOSŮ A NÁKLADŮ BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 9 E. ROZBOR VÝNOSŮ A NÁKLADŮ OSTATNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 11 F. PŘEHLED POHLEDÁVEK K G. PŘEHLED ZÁVAZKŮ K H. ZAMĚSTNANCI K IV. ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU ZA ROK A. ROZVAHA KE KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ 17 B. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 21 C. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 23 D. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 24 E. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 24 V. 25 VI. VYJÁDŘENÍ KONTROLNÍ KOMISE 25 VII. NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 25.. Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek. předseda představenstva. Ing. Jan LIBICH člen představenstva Schváleno shromážděním delegátů dne 29. května 2014

2 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DRUŽSTVA FIRMA: Stavební bytové družstvo Poruba zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl DrXXII, vložka 392 DEN ZÁPISU: 18. června 1980 SÍDLO: Ostrava-Poruba, Porubská 1015 IČ: Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví budov, bytů, garáží a jiných nebytových prostorů, pozemků a ostatního majetku družstva, jakož i majetku ve spoluvlastnictví s členy družstva i jinými osobami. Předmětem činnosti družstva je především zajišťování bytových potřeb členů, spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, případně s jejich novou výstavbou, správa a provoz bytových a nebytových objektů ve vlastnictví, případně spoluvlastnictví družstva a ve vlastnictví jiných právnických osob. SBD Poruba nemá žádné členy právnické osoby, které by se podílely na jeho základním kapitálu. Strana 2 z 25 stran

3 II. PŘEDSTAVENSTVO, KONTROLNÍ KOMISE, VEDENÍ SPRÁVY DRUŽSTVA PŘEDSTAVENSTVO PŘEDKLÁDAJÍCÍ VÝROČNÍ ZPRÁVU A ŘÁDNOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ZA ROK 2013 zvolené Předseda: Místopředseda: Místopředseda: Členové: Od Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek. Roman KOCOUREK Ing. Jindřich ZBRANEK JUDr. Josef BLAŽEK JUDr. Václav HRUBÝ Ing. Jan LIBICH Karla LUKAŠÍKOVÁ KONTROLNÍ KOMISE PŘEDKLÁDAJÍCÍ VYJÁDŘENÍ K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2013 zvolená Předseda: Místopředseda: Členové: Od Antonie KALUŽOVÁ Petr CIELUCH Ing. Rudolf KOLÁŘ Ing. Aleš KREML RSDr. Radomír NOGOL VEDENÍ SPRÁVY DRUŽSTVA Náměstek pro provoz: Náměstek pro ekonomiku: Náměstek pro organizačně právní věci: Ing. Jindřich ZBRANEK Ing. Jindřich HRYCH JUDr. Václav HRUBÝ Strana 3 z 25 stran

4 III. A. VÝVOJ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2010 AŽ 2013 ROZVAHA v tis. Kč AKTIVA Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Odložená daňová pohledávka Ostatní aktiva Časové rozlišení Dohadné účty aktivní PASIVA Vlastní kapitál Základní kapitál Ostatní kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodářský výsledek běžného roku Hospodářský výsledek minulých let Cizí zdroje Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Rezervy Bankovní úvěry Odložený daňový závazek Ostatní pasiva Časové rozlišení Dohadné účty pasivní Výsledovka v tis. Kč Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy nehmotného a hmotného majetku Zúčtování OP a rezerv, provozní výnosy Tvorba OP a rezerv, provozní náklady Jiné provozní výnosy Jiné provozní náklady HV z provozní činnosti HV z finanční činnosti HV z mimořádné činnosti HV za účetní období Strana 4 z 25 stran

5 B. ČINNOST DRUŽSTVA V ROCE 2013 Činnost družstva v roce 2013 vycházela ze stanov družstva Čl. 3 ve znění: Základní činnosti družstva Činnost družstva je založena na vlastnictví družstevního majetku, na spoluvlastnictví majetku, na správě vlastního majetku a majetku ve spoluvlastnictví družstva i správě majetku ve vlastnictví jiných osob. 1. Činnosti k zajišťování bytových potřeb členů spočívají zejména v: a) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, b) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, c) uzavírání smluv o nájmu bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, d) zajišťování výstavby objektů, bytů a nebytových prostor. 2. Činnosti za účelem podnikání spočívají zejména v: a) správě nemovitostí ve spoluvlastnictví družstva, případně ve vlastnictví jiných osob, b) realitní činnosti. Komentář: SBD Poruba je již ve větší míře správcem než vlastníkem nemovitostí. Je to důsledek masového převodu bytů do vlastnictví členů družstva v návaznosti na zákon 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. V naprosté většině jde o zajišťování správy domů, jež byly v minulosti ve vlastnictví družstva, na základě Smlouvy o zajišťování správy domu, pozemku a dalších služeb, uzavřené se společenstvím vlastníků. K družstvo vykonávalo a zajišťovalo správu domů s celkem byty. Z tohoto počtu bylo bytů ve vlastnictví družstva, bytů, které jsou nebo dříve byly ve vlastnictví členů družstva a 384 cizích bytů v nemovitostech ve vlastnictví jiných subjektů. Družstvo je jako původní vlastník bytů prvním správcem ze zákona a v případě, že není zvolen statutární orgán společenství, družstvo ze zákona přebírá jeho úlohu. Zajišťováním správy nemovitostí ve vlastnictví cizích subjektů družstvo získává zkušenosti. Jde o správu domů, jež jsou ve vlastnictví cizího družstva nebo byly v původním vlastnictví obce a vzniklo v nich společenství vlastníků jednotek. V roce 2013 jsme přijali do správy 3 malá bytová družstva a 3 společenství vlastníků. Výnosy ze správy těchto cizích nemovitostí (384 bytů) jsou z hlediska ekonomiky družstva zanedbatelné. Realitní činnost je vykonávána jako služba členům družstva jedním pracovníkem v kumulované činnosti. Zájem o tuto službu je minimální. Činnost bude rozšířena, pokud bude o ní větší zájem a současně bude zajištěna její rentabilita. Hospodaření družstva a personální zabezpečení jeho činnosti Stavební bytové družstvo Poruba vytvořilo podle výsledků za rok 2013 čistý zisk ve výši ,42 Kč. Výsledný odvod daně z příjmů právnických osob za rok 2013 je nulový. Hospodaření středisek Bytového hospodářství bylo za rok 2013 vyrovnané, to znamená, že náklady se rovnaly výnosům a hospodářský výsledek byl nulový. Náklady i výnosy celkem činily shodně tis. Kč. V roce 2013 pokračovalo představenstvo v realizaci komplexu opatření, jež byla zaměřena na eliminaci nepříznivých vnějších vlivů na ekonomiku družstva a zajištění jeho vyrovnaného hospodaření. Správu majetku zajišťovalo družstvo stejně jako v roce 2012 se sníženým počtem zaměstnanců k bylo celkem 39 zaměstnanců správy družstva. V průběhu roku 2012 v rámci organizačních opatření došlo postupně k úspoře šesti pracovních míst. Ekonomický efekt provedených opatření se projevil až v roce 2013, kdy došlo k úspoře 255 tis. Kč ve mzdových nákladech. Strana 5 z 25 stran

6 Investice V Bytovém hospodářství - celkem proinvestováno na technické zhodnocení domů ,33 Kč, - celkem vynaloženo na opravy domů ,35 Kč, - přes omezení státních dotačních programů obdržela střediska Bytového hospodářství družstva v roce 2013 celkem ,00 Kč nevratných dotací, a to z programu Panel resp. Nový panel, - v letech byly uzavřeny úvěry na revitalizaci domů ve vlastnictví družstva v objemu ,00 Kč, k nimž bylo sjednáno poskytnutí nevratné státní dotace v programu Panel, resp. Nový panel ve výši ,00 Kč. Z těchto sjednaných dotací jsme dosud obdrželi ,10 Kč. Rovněž byla sjednána dotace Zelená úsporám ve výši ,00 Kč, kterou jsme obdrželi v plné výši, - od roku 1995 jsme pro domy ve vlastnictví družstva obdrželi dosud tisíc Kč z celkové smluvně zajištěných tisíc Kč. V Ostatním hospodářství byly investice v roce 2013 následující v budově správy družstva byly rekonstruovány vstupní dveře a byla provedena další část rekonstrukce elektroinstalace, na to bylo celkem vynaloženo ,00 Kč. Další rekonstrukce byly provedeny na účelovém nebytovém prostoru družstva MVZ, celkem za ,00 Kč. Jednalo se o rekonstrukci vstupních dveří na rampě, rekonstrukce kalové jímky a skladu olejů a výměna oken. Dále došlo v roce 2013 k zakoupení dvou kusů tiskáren a jednoho kusu notebooku. Frankovací stroj zakoupený v závěru roku 2012 byl do hmotného majetku zařazen až po instalaci v roce Současně došlo k vyřazení doslouživšího frankovacího stroje. Ostatní informace Družstvo nemá akcie ani není členem jiné právnické osoby či podnikatelského seskupení dle 66a Obchodního zákoníku. SBD Poruba mělo u společnosti Asedo, s. r. o. obchodní podíl ve výši 60 tis. Kč a od roku 2003, kdy došlo k jeho přecenění, je hodnota tohoto podílu 1,00 Kč. Firma ukončila svou činnost se záporným kapitálem. Likvidace společnosti (usnesení krajského soudu v Ostravě o likvidaci 26Cm 274/2004-9) dosud není ukončena. Družstvo nemá žádné dohody mezi členy statutárního orgánu o rozhodovacích právech a rovněž neuzavřelo ovládací smlouvy ani smlouvy o převodech zisku. V roce 2013 neobdrželi členové statutárního orgánů od SBD Poruba žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy či jiné výhody. OSTATNÍ SKUTEČNOSTI DLE ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ a) Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy Žádné nové skutečnosti nenastaly. b) Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje V této oblasti nevyvíjí družstvo žádné aktivity. c) Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích Činnost správce bytového fondu nemá z povahy prováděných služeb negativní dopad na životní prostředí. V rámci smluvních vztahů s našimi dodavateli, kteří provádí pro naše klienty opravy domů, však je pamatováno i na tuto oblast a důsledně sledováno dodržování všech platných právních předpisů, majících návaznost na životní prostředí. Oblast pracovněprávních vztahů je upravována každý rok kolektivní smlouvou. V rámci kolektivního vyjednávání je řešena jak platová politika, tak stabilizace zaměstnanců. V oblasti péče o zaměstnance bylo zajišťováno stravování formou stravenek. Jelikož družstvo netvoří sociální fond, nebyly poskytovány další příspěvky na stravné, ani příspěvky na sportovní a kulturní vyžití zaměstnanců. Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí SBD Poruba nemá organizační složku v zahraničí a ani ve svých koncepčních záměrech s jejím zřízením neuvažuje. Strana 6 z 25 stran

7 C. PŘEDPOKLÁDANÝ BUDOUCÍ VÝVOJ V ČINNOSTI DRUŽSTVA 1. V oblasti správy představenstvo očekává v roce 2014 další nárůst počtu společenství vlastníků s právní subjektivitou, kterým bude nabízeno uzavření Smlouvy o zajišťování správy domu, pozemku a dalších služeb. Tento nárůst bude zapříčiněn výraznými změnami v legislativě od Je nebezpečí, že Katastr nemovitostí nebude zapisovat nově vzniklé vlastníky a převody bytů ve vlastnictví v domech, které se neprokážou výpisem z veřejného rejstříku. Představenstvo průběžně hodnotí vhodnost rozšíření správy o správu dalších nemovitostí ve vlastnictví jiných subjektů (dále jen cizí nemovitosti či cizí byty). Rozšíření správy cizích nemovitostí má dvě základní podmínky: Rozšíření nesmí mít negativní dopad projevující se ve snížení kvality zajišťování bytových potřeb členů a správy nemovitostí, jež jsou či dříve byly ve vlastnictví družstva. Rozšíření musí jednoznačně vést ke zvýšení efektivnosti hospodaření správy družstva. Je třeba mít na zřeteli, že družstvo nebylo zřízeno za účelem maximalizace zisku. 2. V oblasti provozní chce představenstvo pokračovat v zajišťování oprav a rekonstrukcí bytového fondu ve vlastnictví i správě družstva a ve snaze využívat pro tyto účely vyhlášené dotační programy. 3. V oblasti ekonomické bude představenstvo nadále dodržovat konzervativní přístup při nakládání a hospodaření s disponibilními finančními prostředky. Finanční prostředky budou umísťovány výhradně do bezpečných bankovních produktů. Investice v Ostatním hospodářství se budou týkat zejména nezbytných náhrad výpočetní techniky, vybavení zaměstnanců družstva a nezbytných oprav nebytových prostorů, případně nákupů, jež zefektivní činnost správy družstva. S investicemi a aktivitami v oblasti výzkumu a vývoje není vzhledem k charakteru poskytovaných služeb uvažováno. Příspěvek na správu Představenstvo vždy velmi odpovědně posuzuje potřebnost zvýšení příspěvku na správu. Na základě rozboru hospodaření, s přihlédnutím k cenám konkurenčních správců nemovitostí, usměrňuje plán nákladů na nezbytné potřeby a realizuje účelná racionalizační opatření. Ke zvýšení příspěvku na správu pak představenstvo přistupuje, jen pokud to je nezbytné pro zdravý vývoj ekonomiky družstva a pro jeho ekonomicky udržitelný rozvoj. Z těchto důvodů představenstvo zvýšilo příspěvek na správu naposledy k , ze 111 Kč na 116 Kč bez DPH, tj. zvýšení o 4,5%, přestože inflace od předchozího zvýšení k celkem za období činila 7,7%. Vzhledem k nízké inflaci za rok 2013 ve výši 1,4% a s přihlédnutím k tomu, že očekávané náklady a výnosy v roce 2014 budou obdobné jako v roce 2013, představenstvo neplánuje zvýšení příspěvku na správu ani v roce Hlavními faktory ovlivňujícími současné hospodaření družstva jsou: negativní vývoj úrokových sazeb, V roce 2009 až 2013, došlo v důsledku ekonomické krize k výraznému poklesu úroků z vkladových účtů, což se týká i termínových vkladů. V roce 2008 se úroková sazba pohybovala kolem 3,5% p. a., v roce 2013 poklesly úroky až na 0,45% p. a., což znamená pro naše družstvo nadále výrazný propad ve výnosech. Proto v této oblasti podnikáme velmi konzervativně. Pokud bychom například nakoupili nějaké produkty, byť jištěné státem, zcela jistě bychom v tomto období vykázali další pokles našich finančních prostředků. Vysoce konkurenční prostředí a z něj plynoucí obtížnost nalézt konsenzus v cenách za služby správce nemovitostí. 4. V oblasti personální a mzdové představenstvo neplánuje v roce 2014 změny. Snahou představenstva bude udržet stávající trend tj. kopírovat ve vývoji mezd vývoj inflace a v rozumné míře se přiblížit ke spodní hranici průměrné mzdy, při dodržování motivující diferenciace mezd. Z tabulky v kapitole H. Zaměstnanci správy na str. 15 je zřejmý vývoj v počtu zaměstnanců. Strana 7 z 25 stran

8 K byl koncový stav zaměstnanců 51. V této době se neprováděly převody bytů do vlastnictví, bylo vedeno jediné účetnictví za celé družstvo a vypracovávala se jediná roční účetní závěrka, nebyla společenství vlastníků, družstvo neplatilo DPH za správu. K bylo vedeno účetnictví družstva, dále pak 253 samostatných účetnictví pro společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou a 11 účetnictví pro malá bytová družstva, vypracovával se tomu odpovídající počet ročních účetních závěrek a daňových přiznání, k tomu převody bytů do vlastnictví, účtování DPH a průběžná řešení problémů mezi členy nájemci a vlastníky v domech a problémů vyplývajících z nedokonalých zákonů a předpisů. V roce 2013 přibyla správa dalších tří bytových družstev, což s sebou neslo zvýšenou zátěž na účetní, protože musely zpracovat účetnictví za celý rok, aby mohly řádně spočítat jejich roční závěrku. Jelikož očekáváme v roce 2014 zvýšený nárůst vzniku nových společenství vlastníků z řad našich domů, neuvažujeme s dalším přijímáním cizích subjektů do správy. Výše uvedené dokumentuje výrazné zvýšení nároků na správu družstva. Snižování počtu zaměstnanců bylo možné jen za výrazného zvýšení efektivnosti jejich práce. Za hlavní nástroj snižování pracnosti správy a zvyšování kvality služeb družstva jako správce pokládá představenstvo i nadále nasazení výpočetní techniky a rozvoj informačního systému. 5. V oblasti převodu jednotek do vlastnictví členů (dále jen OSVL): v roce 2013 bylo převedeno do OSVL 226 bytů a 7 garáží v roce 2014 je do OSVL plánován převod 197 bytů + dodatečné převody Dodatečně bývá převedeno do OSVL v průměru ročně 250 jednotek. Přesný počet bytů, jež budou převedeny, nelze stanovit, protože dochází na žádost samospráv k odsouvání převodu bytů do vlastnictví na pozdější termín zejména z důvodu přijetí úvěrů na opravy domů. Dodatečné žádosti Smlouvy o budoucí smlouvě se uzavírají do běžného roku. Zásadním cílem představenstva je zabezpečení konkurenceschopnosti na trhu bytových správců, efektivní správa svěřeného majetku a zajišťování bytových potřeb členů družstva. Strana 8 z 25 stran

9 D. ROZBOR VÝNOSŮ A NÁKLADŮ BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Výnosy Náklady Hospodářský výsledek tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč ROZBOR VÝNOSŮ: 4. Provozní výnosy (97,66 %*) tis. Kč Výnosy vytvořené v účetnictví ve výši skutečného čerpání nákladů na opravy kryté z dlouhodobé zálohy a plnění pojistných událostí. 5. Tržby za užívání prádelen a kotelen (2,20 %*) 688 tis. Kč Výnosy z užívání prádelen, mandlů a výnosy ve výši skutečných nákladů na úklid a kotelny. 3. Úroky (0,14 %*) 46 tis. Kč Úroky ke stavebnímu spoření ROZBOR NÁKLADŮ: 1. Opravy (51,59 %*) tis. Kč Náklady na opravy prováděné dodavatelsky. Jsou čerpány z dlouhodobé zálohy. 2. Úroky, bankovní výlohy (19,33 %*) tis. Kč 3. Jiné provozní náklady (15,33 %*) tis. Kč Splátky úroků z anuity, úvěrů a bankovní poplatky 4. Daně a poplatky (3,42 %*) tis. Kč Odvod daně z nemovitosti finančnímu úřadu, poplatky za zábor prostranství. 5. Odměny samospráv (3,04 %*) 951 tis. Kč Odměny poskytované v souladu se zásadami o odměňování funkcionářů za jejich činnost. Pokud samosprávy tuto odměnu nečerpají v plné výši, zůstává nečerpaná část v záloze na provoz domu nebo se, na požadavek samosprávy, převádí do dlouhodobé zálohy na opravy. *procento z celkových výnosů (nákladů) Strana 9 z 25 stran

10 6. Spotřeba materiálu (3,03 %*) 950 tis. Kč Spotřeba materiálu na opravy svépomocí, případně na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti, spotřeba kancelářských potřeb pro samosprávy a čisticí prostředky pro úklid. 7. Mzdy (2,25 %*) 705 tis. Kč Jedná se o mzdy dle dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce, např.: mzdy za provádění drobných oprav svépomocí a mzdy uklízeček domů a mzdy obsluhy kotelen. 8. Ostatní finanční náklady (0,96 %*) 300 tis. Kč Bankovní poplatky 9. Sociální a zdravotní pojištění (0,64 %*) 200 tis. Kč Zákonný odvod sociálního a zdravotního pojištění. 10. Služby (0,38 %*) 118 tis. Kč Náklady na služby např.: za kopírování, pronájmy sálů na schůze, kosení trávy, zpracování rozpočtů, geoplány, ověření vodoměrů, čištění komínových průduchů, odvoz splaškové kanalizace apod. Náklady jsou provozními náklady domu. 11. Spotřeba energie (0,03 %*) 13 tis. Kč Skutečně spotřebovaná energie v prádelnách, mandlovnách a ostatních společných prostorách. 12. Odpisy 0 tis. Kč Odpisy dlouhodobého hmotného majetku bytového hospodářství. *procento z celkových výnosů (nákladů) Strana 10 z 25 stran

11 E. ROZBOR VÝNOSŮ A NÁKLADŮ OSTATNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Výnosy Náklady Hospodářský výsledek zisk tis. Kč tis. Kč 62 tis. Kč ROZBOR VÝNOSŮ: 1. Tržby za vlastní výkony (94,01 %*) tis. Kč z toho: příspěvky na správu tis. Kč (60,35 %*) v tom: členové vlastníci tis. Kč (33,27 %*) vlastníci nečlenové tis. Kč (14,02 %*) členové nájemci tis. Kč (13,02 %*) cizí správce 10 tis. Kč (0,04 %*) pronájem nebytových prostor tis. Kč (27,89 %*) služby za úhradu 995 tis. Kč (4,02 %*) převody jednotek do vlastnictví 432 tis. Kč (1,75 %*) 2. Ostatní výnosy (3,41 %*) 845 tis. Kč Přijaté náhrady za poskytnuté služby SVJ. 3. Poplatky z prodlení (1,46 %*) 362 tis. Kč Uhrazené poplatky z prodlení za pozdní úhrady nájmu, z vyúčtování nedoplatků služeb a ostatních dluhů. 4. Výnosy z finančního majetku (0,77 %*) 188 tis. Kč Výnos z úroků ze spořících vkladů. 5. Tržby z prodeje materiálu (0,35 %*) 87 tis. Kč Tržby z prodeje materiálu MART a hmotného majetku. 6. Mimořádné výnosy 0 tis. Kč Opravy výnosů za předcházející zdaňovací období. *procento z celkových výnosů (nákladů) Strana 11 z 25 stran

12 ROZBOR NÁKLADŮ: 1. Mzdové náklady (51,87 %*) tis. Kč Náklady na mzdy zaměstnanců tis. Kč 2. Sociální a zdravotní pojištění (18,29 %*) tis. Kč Zákonný odvod sociálního a zdravotního pojištění. 3. Odpisy (8,22 %*) tis. Kč Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 4. Ostatní služby (7,05 %*) tis. Kč z toho: servis SW, suport WAMS 441 tis. Kč (1,79 %*) ostatní služby (poplatek SIPO, pronájmy místností, inzerce, apod.) 399 tis. Kč (1,62 %*) pronájem kopírek 284 tis. Kč (1,15 %*) telefonní poplatky 258 tis. Kč (1,05 %*) poštovné 251 tis. Kč (1,02 %*) školení, znalecké posudky 73 tis. Kč (0,30 %*) právní a daňové poradenství 35 tis. Kč (0,14 %*) 5. Odměny funkcionářů (2,79 %*) 689 tis. Kč Odměny představenstva a kontrolní komise. 6. Spotřeba energie (2,48 %*) 612 tis. Kč Spotřeba tepla a teplé užitkové vody 319 tis. Kč (1,29 %*) Spotřeba elektrické energie 216 tis. Kč (0,88 %*) Spotřeba studené vody 77 tis. Kč (0,31 %*) 7. Opravy (2,22 %*) 548 tis. Kč z toho: opravy nebytových prostor 332 tis. Kč (1,35 %*) podíl nebytových prostor na opravách BH 159 tis. Kč (0,64 %*) opravy služebních aut 22 tis Kč (0,09 %*) opravy PC a tiskáren 15 tis. Kč (0,06 %*) 8. Spotřeba materiálu (2,18 %*) 538 tis. Kč z toho: spotřeba papíru pro PC, tonery 308 tis. Kč (1,25 %*) nákup kancelářských potřeb 77 tis. Kč (0,31 %*) nákup drobného dlouhodobého majetku 71 tis. Kč (0,29 %*) spotřeba PHM 21 tis. Kč (0,09 %*) 9. Sociální náklady (2,01 %*) 496 tis. Kč Příspěvek na stravné zaměstnanců, OOPP. * procento z celkových výnosů (nákladů) Strana 12 z 25 stran

13 10. Provozní náklady (0,92 %*) 226 tis. Kč Pojištění majetku, (pokladna, hardware), havarijní a zákonné pojištění automobilu (61 tis. Kč) a DPH přenesená daňová povinnost stavební práce (159 tis. Kč). 11. Ostatní daně a poplatky (0,66 %*) 162 tis. Kč Silniční daň, kolky, daň z nemovitostí. 12. Ostatní náklady (0,54 %*) 140 tis. Kč Bankovní výlohy, úroky z úvěrů. 13. Odpis nedobytných pohledávek (0,47%*) 117 tis. Kč Odpis nedobytných pohledávek. 14. Prodej materiálu, cenných papírů a podílů (0,34 %*) 85 tis. Kč Prodej materiálu a dlouhodobého hmotného majetku. 15. Cestovné (0,18 %*) 45 tis. Kč Časové jízdenky DPO a cestovné za služební cesty. 16. Reprefond (0,09 %*) 22 tis. Kč Čerpání reprefondu do výše ročního limitu. 17. Daň z příjmu, odložená daň (0,04 %*) 10 tis. Kč Odložená daňová pohledávka Tvorba opravných položek (-0,38 %*) - 95 tis. Kč Rozpouštění opravných položek k pohledávkám a skladu MART. 19. Tvorba zákonných rezerv 0 tis. Kč Tvorba zákonných rezerv na opravy dlouhodobého majetku. 20. Vnitropodnikové náklady 0 tis. Kč 21. Mimořádné náklady 0 tis. Kč Oprava nákladů minulých let. 22. Manka a škody 0 tis. Kč 23. Smluvní pokuty a penále 0 tis. Kč Placené poplatky z prodlení, pokuty a penále. *procento z celkových výnosů (nákladů) Strana 13 z 25 stran

14 F. PŘEHLED POHLEDÁVEK K Krátkodobé pohledávky (netto) Pohledávky z obchodního styku (netto) z obchodního vztahu za odběrateli do splatnosti provedené práce a služby 11 do 180 dní po splatnosti fakturace na SVP do 1 roku po splatnosti 6 - fakturace za mandátní smlouvy 29 starší 1 roku nájemné z nebytových prostor 124 za členy družstva předané na referát právní k vymáhání do splatnosti refakturace 0 do 180 dní po splatnosti do 1 roku po splatnosti 358 časové rozlišení 0 starší 1 roku 779 daňové pohledávky 25 poskytnuté zálohy jiné na práce a služby 250 refakturace na společenství vlastníků na energii do splatnosti předplatné tisku a časopisů 0 Dlouhodobé pohledávky (netto) mobilní telefony 0 z obchodního vztahu 13 - paušál výtahů 0 za členy družstva ostatní do splatnosti ÚT, TUV, SV, OZO, SME, úklid jiné refakturace na společenství vlastníků odložená daň.pohledávka 354 Pohl. z obch. styku po splatnosti (netto) Dlužné nájemné krátkodobé dlouhodobé 0 Pohledávky jsou uvedeny v tis. Kč. POHLEDÁVKY DLUŽNÉ NÁJEMNÉ Do lhůty splatnosti Do 180 dní Do 1 roku Nad 1 rok CELKEM Komentář: Na pohledávky jsou vytvořeny opravné položky v celkové výši 250 tis. Kč. Stejně jako v každém roce jsme se důsledně věnovali vymáhání pohledávek. V roce 2013 jsme zaznamenali mírný nárůst o 5,75%, jsme však stále na druhé nejnižší úrovni viz tabulka. Před přistoupením k vymáhání pohledávek soudní cestou se nejdříve snažíme s dlužníkem na úhradě dluhu dohodnout. Přesto však asi 10 % pohledávek musíme řešit žalobou. V roce 2013 jsme udělili 18 výpovědí z nájmu bytu. Žalobních návrhů bylo celkem podáno 30. Dlužníkům bylo v roce 2013 zasláno celkem 120 upomínek a dále bylo uzavřeno 30 splátkových kalendářů uznání dluhu. Tomuto postupu předcházela četná osobní jednání minimálně s 180 dlužníky, kdy těmto byly asi v polovině případů uděleny písemné výstrahy celkem 55. V současné době není ukončeno 54 dědických řízení úmrtí. Strana 14 z 25 stran

15 G. PŘEHLED ZÁVAZKŮ K Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku z obchodního styku k dodavatelům do splatnosti za materiál, práce a služby do 180 dní po splatnosti 37 - za energie, vodu a odpad 20 do 1 roku po splatnosti 5 - fakturace na SVP -138 starší 1 roku 243 Přijaté zálohy za členy družstva teplá užitková voda do splatnosti vodné a stočné do 180 dní po splatnosti 0 - ústřední topení do 1 roku po splatnosti 0 - osvětlení vůči státu - daňové závazky a dotace úklid vůči soc. a zdrav. pojištění služby vůči zaměstnancům a funkcionářům a členům 133 jiné refakturace na společenství vlastníků odvody ze spoření a pojištění zam. splátkové kalendáře vůči dodavatelům neuzavřený záv. vůči BD Křižíkova ostatní po splatnosti dohadné účty pasívní Dlouhodobé závazky dlouhodobé zálohy na opravy Fond obnovy a rozvoje města Ostravy 0 Závazky z obch. styku po splatnosti 285 Komentář: Závazky jsou uvedeny v tis. Kč. Zálohy na služby byly zúčtovány s nájemci v roce H. ZAMĚSTNANCI K Počet zaměstnanců celkem 39 Z toho středisko správy 39 Vývoj v počtu zaměstnanců Správa družstva Celkem Správa družstva Celkem Strana 15 z 25 stran

16 IV. Strana 16 z 25 stran

17 A. ROZVAHA KE KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ Strana 17 z 25 stran

18 Strana 18 z 25 stran

19 Strana 19 z 25 stran

20 Strana 20 z 25 stran

21 B. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ Strana 21 z 25 stran

22 Strana 22 z 25 stran

23 C. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Strana 23 z 25 stran

24 D. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU E. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Doklady jsou k dispozici na správě družstva a v Obchodním rejstříku Strana 24 z 25 stran

25 V. Hospodářský výsledek za rok Zisk ,42 Kč Přidělit čistý zisk ve výši ,42 Kč do Nedělitelného fondu družstva. VI. VYJÁDŘENÍ KONTROLNÍ KOMISE Kontrolní komise projednala: Řádnou účetní závěrku za rok 2013, Návrh na rozdělení zisku za rok Závěr: Kontrolní komise nemá výhrady k předložené účetní závěrce SBD Poruba za rok 2013 a doporučuje shromáždění delegátů SBD Poruba schválit návrh na přidělení čistého zisku ve výši ,42 Kč do Nedělitelného fondu družstva. Projednáno a schváleno na schůzi kontrolní komise SBD Poruba dne Za kontrolní komisi Antonie Kalužová v. r. předseda kontrolní komise SBD Poruba VII. NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Shromáždění delegátů schvaluje: a) Výroční zprávu za rok b) Řádnou účetní závěrku za rok c) Rozdělení zisku za rok přidělení čistého zisku ve výši ,42 Kč do Nedělitelného fondu družstva. Strana 25 z 25 stran

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SBD PORUBA ZA ROK 2014 ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2014 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2014

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SBD PORUBA ZA ROK 2014 ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2014 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2014 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA OBSAH: I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DRUŽSTVA 2 II. PŘEDSTAVENSTVO, KONTROLNÍ KOMISE A VEDENÍ SPRÁVY DRUŽSTVA 2 III. 3 A. VÝVOJ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2011 AŽ 2014 3 B. ČINNOST

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Průkopník, stavební bytové družstvo

Průkopník, stavební bytové družstvo Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 28. 5. 2015 Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA ROK 2014 Schváleno

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013

Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 Příloha č. 3 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 v tis. Kč SU/AU NÁKLADY plán na rok 2013 skutečnost k 31.12.2013

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Komplexní předvaha - účty

Komplexní předvaha - účty Strana: 1 021100 Budovy 61 783 66 61 783 66 61 783 66 Celkem syntetika 021 : 61 783 66 61 783 66 61 783 66 029100 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 3 711 792,12 3 711 792,12 3 711 792,12 Celkem syntetika

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00296635 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Fryčovice Účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 818 429,05 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 650,00 výnos z poplatků za přeregistraci lékařů 602002 Prezentace firem, reklama

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více