VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2013"

Transkript

1 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA OBSAH: I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DRUŽSTVA 2 II. PŘEDSTAVENSTVO, KONTROLNÍ KOMISE A VEDENÍ SPRÁVY DRUŽSTVA 3 III. 4 A. VÝVOJ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2010 AŽ B. ČINNOST DRUŽSTVA V ROCE C. PŘEDPOKLÁDANÝ BUDOUCÍ VÝVOJ V ČINNOSTI DRUŽSTVA 7 D. ROZBOR VÝNOSŮ A NÁKLADŮ BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 9 E. ROZBOR VÝNOSŮ A NÁKLADŮ OSTATNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 11 F. PŘEHLED POHLEDÁVEK K G. PŘEHLED ZÁVAZKŮ K H. ZAMĚSTNANCI K IV. ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU ZA ROK A. ROZVAHA KE KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ 17 B. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 21 C. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 23 D. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 24 E. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 24 V. 25 VI. VYJÁDŘENÍ KONTROLNÍ KOMISE 25 VII. NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 25.. Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek. předseda představenstva. Ing. Jan LIBICH člen představenstva Schváleno shromážděním delegátů dne 29. května 2014

2 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DRUŽSTVA FIRMA: Stavební bytové družstvo Poruba zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl DrXXII, vložka 392 DEN ZÁPISU: 18. června 1980 SÍDLO: Ostrava-Poruba, Porubská 1015 IČ: Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví budov, bytů, garáží a jiných nebytových prostorů, pozemků a ostatního majetku družstva, jakož i majetku ve spoluvlastnictví s členy družstva i jinými osobami. Předmětem činnosti družstva je především zajišťování bytových potřeb členů, spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, případně s jejich novou výstavbou, správa a provoz bytových a nebytových objektů ve vlastnictví, případně spoluvlastnictví družstva a ve vlastnictví jiných právnických osob. SBD Poruba nemá žádné členy právnické osoby, které by se podílely na jeho základním kapitálu. Strana 2 z 25 stran

3 II. PŘEDSTAVENSTVO, KONTROLNÍ KOMISE, VEDENÍ SPRÁVY DRUŽSTVA PŘEDSTAVENSTVO PŘEDKLÁDAJÍCÍ VÝROČNÍ ZPRÁVU A ŘÁDNOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ZA ROK 2013 zvolené Předseda: Místopředseda: Místopředseda: Členové: Od Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek. Roman KOCOUREK Ing. Jindřich ZBRANEK JUDr. Josef BLAŽEK JUDr. Václav HRUBÝ Ing. Jan LIBICH Karla LUKAŠÍKOVÁ KONTROLNÍ KOMISE PŘEDKLÁDAJÍCÍ VYJÁDŘENÍ K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2013 zvolená Předseda: Místopředseda: Členové: Od Antonie KALUŽOVÁ Petr CIELUCH Ing. Rudolf KOLÁŘ Ing. Aleš KREML RSDr. Radomír NOGOL VEDENÍ SPRÁVY DRUŽSTVA Náměstek pro provoz: Náměstek pro ekonomiku: Náměstek pro organizačně právní věci: Ing. Jindřich ZBRANEK Ing. Jindřich HRYCH JUDr. Václav HRUBÝ Strana 3 z 25 stran

4 III. A. VÝVOJ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2010 AŽ 2013 ROZVAHA v tis. Kč AKTIVA Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Odložená daňová pohledávka Ostatní aktiva Časové rozlišení Dohadné účty aktivní PASIVA Vlastní kapitál Základní kapitál Ostatní kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodářský výsledek běžného roku Hospodářský výsledek minulých let Cizí zdroje Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Rezervy Bankovní úvěry Odložený daňový závazek Ostatní pasiva Časové rozlišení Dohadné účty pasivní Výsledovka v tis. Kč Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy nehmotného a hmotného majetku Zúčtování OP a rezerv, provozní výnosy Tvorba OP a rezerv, provozní náklady Jiné provozní výnosy Jiné provozní náklady HV z provozní činnosti HV z finanční činnosti HV z mimořádné činnosti HV za účetní období Strana 4 z 25 stran

5 B. ČINNOST DRUŽSTVA V ROCE 2013 Činnost družstva v roce 2013 vycházela ze stanov družstva Čl. 3 ve znění: Základní činnosti družstva Činnost družstva je založena na vlastnictví družstevního majetku, na spoluvlastnictví majetku, na správě vlastního majetku a majetku ve spoluvlastnictví družstva i správě majetku ve vlastnictví jiných osob. 1. Činnosti k zajišťování bytových potřeb členů spočívají zejména v: a) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, b) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, c) uzavírání smluv o nájmu bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, d) zajišťování výstavby objektů, bytů a nebytových prostor. 2. Činnosti za účelem podnikání spočívají zejména v: a) správě nemovitostí ve spoluvlastnictví družstva, případně ve vlastnictví jiných osob, b) realitní činnosti. Komentář: SBD Poruba je již ve větší míře správcem než vlastníkem nemovitostí. Je to důsledek masového převodu bytů do vlastnictví členů družstva v návaznosti na zákon 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. V naprosté většině jde o zajišťování správy domů, jež byly v minulosti ve vlastnictví družstva, na základě Smlouvy o zajišťování správy domu, pozemku a dalších služeb, uzavřené se společenstvím vlastníků. K družstvo vykonávalo a zajišťovalo správu domů s celkem byty. Z tohoto počtu bylo bytů ve vlastnictví družstva, bytů, které jsou nebo dříve byly ve vlastnictví členů družstva a 384 cizích bytů v nemovitostech ve vlastnictví jiných subjektů. Družstvo je jako původní vlastník bytů prvním správcem ze zákona a v případě, že není zvolen statutární orgán společenství, družstvo ze zákona přebírá jeho úlohu. Zajišťováním správy nemovitostí ve vlastnictví cizích subjektů družstvo získává zkušenosti. Jde o správu domů, jež jsou ve vlastnictví cizího družstva nebo byly v původním vlastnictví obce a vzniklo v nich společenství vlastníků jednotek. V roce 2013 jsme přijali do správy 3 malá bytová družstva a 3 společenství vlastníků. Výnosy ze správy těchto cizích nemovitostí (384 bytů) jsou z hlediska ekonomiky družstva zanedbatelné. Realitní činnost je vykonávána jako služba členům družstva jedním pracovníkem v kumulované činnosti. Zájem o tuto službu je minimální. Činnost bude rozšířena, pokud bude o ní větší zájem a současně bude zajištěna její rentabilita. Hospodaření družstva a personální zabezpečení jeho činnosti Stavební bytové družstvo Poruba vytvořilo podle výsledků za rok 2013 čistý zisk ve výši ,42 Kč. Výsledný odvod daně z příjmů právnických osob za rok 2013 je nulový. Hospodaření středisek Bytového hospodářství bylo za rok 2013 vyrovnané, to znamená, že náklady se rovnaly výnosům a hospodářský výsledek byl nulový. Náklady i výnosy celkem činily shodně tis. Kč. V roce 2013 pokračovalo představenstvo v realizaci komplexu opatření, jež byla zaměřena na eliminaci nepříznivých vnějších vlivů na ekonomiku družstva a zajištění jeho vyrovnaného hospodaření. Správu majetku zajišťovalo družstvo stejně jako v roce 2012 se sníženým počtem zaměstnanců k bylo celkem 39 zaměstnanců správy družstva. V průběhu roku 2012 v rámci organizačních opatření došlo postupně k úspoře šesti pracovních míst. Ekonomický efekt provedených opatření se projevil až v roce 2013, kdy došlo k úspoře 255 tis. Kč ve mzdových nákladech. Strana 5 z 25 stran

6 Investice V Bytovém hospodářství - celkem proinvestováno na technické zhodnocení domů ,33 Kč, - celkem vynaloženo na opravy domů ,35 Kč, - přes omezení státních dotačních programů obdržela střediska Bytového hospodářství družstva v roce 2013 celkem ,00 Kč nevratných dotací, a to z programu Panel resp. Nový panel, - v letech byly uzavřeny úvěry na revitalizaci domů ve vlastnictví družstva v objemu ,00 Kč, k nimž bylo sjednáno poskytnutí nevratné státní dotace v programu Panel, resp. Nový panel ve výši ,00 Kč. Z těchto sjednaných dotací jsme dosud obdrželi ,10 Kč. Rovněž byla sjednána dotace Zelená úsporám ve výši ,00 Kč, kterou jsme obdrželi v plné výši, - od roku 1995 jsme pro domy ve vlastnictví družstva obdrželi dosud tisíc Kč z celkové smluvně zajištěných tisíc Kč. V Ostatním hospodářství byly investice v roce 2013 následující v budově správy družstva byly rekonstruovány vstupní dveře a byla provedena další část rekonstrukce elektroinstalace, na to bylo celkem vynaloženo ,00 Kč. Další rekonstrukce byly provedeny na účelovém nebytovém prostoru družstva MVZ, celkem za ,00 Kč. Jednalo se o rekonstrukci vstupních dveří na rampě, rekonstrukce kalové jímky a skladu olejů a výměna oken. Dále došlo v roce 2013 k zakoupení dvou kusů tiskáren a jednoho kusu notebooku. Frankovací stroj zakoupený v závěru roku 2012 byl do hmotného majetku zařazen až po instalaci v roce Současně došlo k vyřazení doslouživšího frankovacího stroje. Ostatní informace Družstvo nemá akcie ani není členem jiné právnické osoby či podnikatelského seskupení dle 66a Obchodního zákoníku. SBD Poruba mělo u společnosti Asedo, s. r. o. obchodní podíl ve výši 60 tis. Kč a od roku 2003, kdy došlo k jeho přecenění, je hodnota tohoto podílu 1,00 Kč. Firma ukončila svou činnost se záporným kapitálem. Likvidace společnosti (usnesení krajského soudu v Ostravě o likvidaci 26Cm 274/2004-9) dosud není ukončena. Družstvo nemá žádné dohody mezi členy statutárního orgánu o rozhodovacích právech a rovněž neuzavřelo ovládací smlouvy ani smlouvy o převodech zisku. V roce 2013 neobdrželi členové statutárního orgánů od SBD Poruba žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy či jiné výhody. OSTATNÍ SKUTEČNOSTI DLE ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ a) Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy Žádné nové skutečnosti nenastaly. b) Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje V této oblasti nevyvíjí družstvo žádné aktivity. c) Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích Činnost správce bytového fondu nemá z povahy prováděných služeb negativní dopad na životní prostředí. V rámci smluvních vztahů s našimi dodavateli, kteří provádí pro naše klienty opravy domů, však je pamatováno i na tuto oblast a důsledně sledováno dodržování všech platných právních předpisů, majících návaznost na životní prostředí. Oblast pracovněprávních vztahů je upravována každý rok kolektivní smlouvou. V rámci kolektivního vyjednávání je řešena jak platová politika, tak stabilizace zaměstnanců. V oblasti péče o zaměstnance bylo zajišťováno stravování formou stravenek. Jelikož družstvo netvoří sociální fond, nebyly poskytovány další příspěvky na stravné, ani příspěvky na sportovní a kulturní vyžití zaměstnanců. Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí SBD Poruba nemá organizační složku v zahraničí a ani ve svých koncepčních záměrech s jejím zřízením neuvažuje. Strana 6 z 25 stran

7 C. PŘEDPOKLÁDANÝ BUDOUCÍ VÝVOJ V ČINNOSTI DRUŽSTVA 1. V oblasti správy představenstvo očekává v roce 2014 další nárůst počtu společenství vlastníků s právní subjektivitou, kterým bude nabízeno uzavření Smlouvy o zajišťování správy domu, pozemku a dalších služeb. Tento nárůst bude zapříčiněn výraznými změnami v legislativě od Je nebezpečí, že Katastr nemovitostí nebude zapisovat nově vzniklé vlastníky a převody bytů ve vlastnictví v domech, které se neprokážou výpisem z veřejného rejstříku. Představenstvo průběžně hodnotí vhodnost rozšíření správy o správu dalších nemovitostí ve vlastnictví jiných subjektů (dále jen cizí nemovitosti či cizí byty). Rozšíření správy cizích nemovitostí má dvě základní podmínky: Rozšíření nesmí mít negativní dopad projevující se ve snížení kvality zajišťování bytových potřeb členů a správy nemovitostí, jež jsou či dříve byly ve vlastnictví družstva. Rozšíření musí jednoznačně vést ke zvýšení efektivnosti hospodaření správy družstva. Je třeba mít na zřeteli, že družstvo nebylo zřízeno za účelem maximalizace zisku. 2. V oblasti provozní chce představenstvo pokračovat v zajišťování oprav a rekonstrukcí bytového fondu ve vlastnictví i správě družstva a ve snaze využívat pro tyto účely vyhlášené dotační programy. 3. V oblasti ekonomické bude představenstvo nadále dodržovat konzervativní přístup při nakládání a hospodaření s disponibilními finančními prostředky. Finanční prostředky budou umísťovány výhradně do bezpečných bankovních produktů. Investice v Ostatním hospodářství se budou týkat zejména nezbytných náhrad výpočetní techniky, vybavení zaměstnanců družstva a nezbytných oprav nebytových prostorů, případně nákupů, jež zefektivní činnost správy družstva. S investicemi a aktivitami v oblasti výzkumu a vývoje není vzhledem k charakteru poskytovaných služeb uvažováno. Příspěvek na správu Představenstvo vždy velmi odpovědně posuzuje potřebnost zvýšení příspěvku na správu. Na základě rozboru hospodaření, s přihlédnutím k cenám konkurenčních správců nemovitostí, usměrňuje plán nákladů na nezbytné potřeby a realizuje účelná racionalizační opatření. Ke zvýšení příspěvku na správu pak představenstvo přistupuje, jen pokud to je nezbytné pro zdravý vývoj ekonomiky družstva a pro jeho ekonomicky udržitelný rozvoj. Z těchto důvodů představenstvo zvýšilo příspěvek na správu naposledy k , ze 111 Kč na 116 Kč bez DPH, tj. zvýšení o 4,5%, přestože inflace od předchozího zvýšení k celkem za období činila 7,7%. Vzhledem k nízké inflaci za rok 2013 ve výši 1,4% a s přihlédnutím k tomu, že očekávané náklady a výnosy v roce 2014 budou obdobné jako v roce 2013, představenstvo neplánuje zvýšení příspěvku na správu ani v roce Hlavními faktory ovlivňujícími současné hospodaření družstva jsou: negativní vývoj úrokových sazeb, V roce 2009 až 2013, došlo v důsledku ekonomické krize k výraznému poklesu úroků z vkladových účtů, což se týká i termínových vkladů. V roce 2008 se úroková sazba pohybovala kolem 3,5% p. a., v roce 2013 poklesly úroky až na 0,45% p. a., což znamená pro naše družstvo nadále výrazný propad ve výnosech. Proto v této oblasti podnikáme velmi konzervativně. Pokud bychom například nakoupili nějaké produkty, byť jištěné státem, zcela jistě bychom v tomto období vykázali další pokles našich finančních prostředků. Vysoce konkurenční prostředí a z něj plynoucí obtížnost nalézt konsenzus v cenách za služby správce nemovitostí. 4. V oblasti personální a mzdové představenstvo neplánuje v roce 2014 změny. Snahou představenstva bude udržet stávající trend tj. kopírovat ve vývoji mezd vývoj inflace a v rozumné míře se přiblížit ke spodní hranici průměrné mzdy, při dodržování motivující diferenciace mezd. Z tabulky v kapitole H. Zaměstnanci správy na str. 15 je zřejmý vývoj v počtu zaměstnanců. Strana 7 z 25 stran

8 K byl koncový stav zaměstnanců 51. V této době se neprováděly převody bytů do vlastnictví, bylo vedeno jediné účetnictví za celé družstvo a vypracovávala se jediná roční účetní závěrka, nebyla společenství vlastníků, družstvo neplatilo DPH za správu. K bylo vedeno účetnictví družstva, dále pak 253 samostatných účetnictví pro společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou a 11 účetnictví pro malá bytová družstva, vypracovával se tomu odpovídající počet ročních účetních závěrek a daňových přiznání, k tomu převody bytů do vlastnictví, účtování DPH a průběžná řešení problémů mezi členy nájemci a vlastníky v domech a problémů vyplývajících z nedokonalých zákonů a předpisů. V roce 2013 přibyla správa dalších tří bytových družstev, což s sebou neslo zvýšenou zátěž na účetní, protože musely zpracovat účetnictví za celý rok, aby mohly řádně spočítat jejich roční závěrku. Jelikož očekáváme v roce 2014 zvýšený nárůst vzniku nových společenství vlastníků z řad našich domů, neuvažujeme s dalším přijímáním cizích subjektů do správy. Výše uvedené dokumentuje výrazné zvýšení nároků na správu družstva. Snižování počtu zaměstnanců bylo možné jen za výrazného zvýšení efektivnosti jejich práce. Za hlavní nástroj snižování pracnosti správy a zvyšování kvality služeb družstva jako správce pokládá představenstvo i nadále nasazení výpočetní techniky a rozvoj informačního systému. 5. V oblasti převodu jednotek do vlastnictví členů (dále jen OSVL): v roce 2013 bylo převedeno do OSVL 226 bytů a 7 garáží v roce 2014 je do OSVL plánován převod 197 bytů + dodatečné převody Dodatečně bývá převedeno do OSVL v průměru ročně 250 jednotek. Přesný počet bytů, jež budou převedeny, nelze stanovit, protože dochází na žádost samospráv k odsouvání převodu bytů do vlastnictví na pozdější termín zejména z důvodu přijetí úvěrů na opravy domů. Dodatečné žádosti Smlouvy o budoucí smlouvě se uzavírají do běžného roku. Zásadním cílem představenstva je zabezpečení konkurenceschopnosti na trhu bytových správců, efektivní správa svěřeného majetku a zajišťování bytových potřeb členů družstva. Strana 8 z 25 stran

9 D. ROZBOR VÝNOSŮ A NÁKLADŮ BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Výnosy Náklady Hospodářský výsledek tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč ROZBOR VÝNOSŮ: 4. Provozní výnosy (97,66 %*) tis. Kč Výnosy vytvořené v účetnictví ve výši skutečného čerpání nákladů na opravy kryté z dlouhodobé zálohy a plnění pojistných událostí. 5. Tržby za užívání prádelen a kotelen (2,20 %*) 688 tis. Kč Výnosy z užívání prádelen, mandlů a výnosy ve výši skutečných nákladů na úklid a kotelny. 3. Úroky (0,14 %*) 46 tis. Kč Úroky ke stavebnímu spoření ROZBOR NÁKLADŮ: 1. Opravy (51,59 %*) tis. Kč Náklady na opravy prováděné dodavatelsky. Jsou čerpány z dlouhodobé zálohy. 2. Úroky, bankovní výlohy (19,33 %*) tis. Kč 3. Jiné provozní náklady (15,33 %*) tis. Kč Splátky úroků z anuity, úvěrů a bankovní poplatky 4. Daně a poplatky (3,42 %*) tis. Kč Odvod daně z nemovitosti finančnímu úřadu, poplatky za zábor prostranství. 5. Odměny samospráv (3,04 %*) 951 tis. Kč Odměny poskytované v souladu se zásadami o odměňování funkcionářů za jejich činnost. Pokud samosprávy tuto odměnu nečerpají v plné výši, zůstává nečerpaná část v záloze na provoz domu nebo se, na požadavek samosprávy, převádí do dlouhodobé zálohy na opravy. *procento z celkových výnosů (nákladů) Strana 9 z 25 stran

10 6. Spotřeba materiálu (3,03 %*) 950 tis. Kč Spotřeba materiálu na opravy svépomocí, případně na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti, spotřeba kancelářských potřeb pro samosprávy a čisticí prostředky pro úklid. 7. Mzdy (2,25 %*) 705 tis. Kč Jedná se o mzdy dle dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce, např.: mzdy za provádění drobných oprav svépomocí a mzdy uklízeček domů a mzdy obsluhy kotelen. 8. Ostatní finanční náklady (0,96 %*) 300 tis. Kč Bankovní poplatky 9. Sociální a zdravotní pojištění (0,64 %*) 200 tis. Kč Zákonný odvod sociálního a zdravotního pojištění. 10. Služby (0,38 %*) 118 tis. Kč Náklady na služby např.: za kopírování, pronájmy sálů na schůze, kosení trávy, zpracování rozpočtů, geoplány, ověření vodoměrů, čištění komínových průduchů, odvoz splaškové kanalizace apod. Náklady jsou provozními náklady domu. 11. Spotřeba energie (0,03 %*) 13 tis. Kč Skutečně spotřebovaná energie v prádelnách, mandlovnách a ostatních společných prostorách. 12. Odpisy 0 tis. Kč Odpisy dlouhodobého hmotného majetku bytového hospodářství. *procento z celkových výnosů (nákladů) Strana 10 z 25 stran

11 E. ROZBOR VÝNOSŮ A NÁKLADŮ OSTATNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Výnosy Náklady Hospodářský výsledek zisk tis. Kč tis. Kč 62 tis. Kč ROZBOR VÝNOSŮ: 1. Tržby za vlastní výkony (94,01 %*) tis. Kč z toho: příspěvky na správu tis. Kč (60,35 %*) v tom: členové vlastníci tis. Kč (33,27 %*) vlastníci nečlenové tis. Kč (14,02 %*) členové nájemci tis. Kč (13,02 %*) cizí správce 10 tis. Kč (0,04 %*) pronájem nebytových prostor tis. Kč (27,89 %*) služby za úhradu 995 tis. Kč (4,02 %*) převody jednotek do vlastnictví 432 tis. Kč (1,75 %*) 2. Ostatní výnosy (3,41 %*) 845 tis. Kč Přijaté náhrady za poskytnuté služby SVJ. 3. Poplatky z prodlení (1,46 %*) 362 tis. Kč Uhrazené poplatky z prodlení za pozdní úhrady nájmu, z vyúčtování nedoplatků služeb a ostatních dluhů. 4. Výnosy z finančního majetku (0,77 %*) 188 tis. Kč Výnos z úroků ze spořících vkladů. 5. Tržby z prodeje materiálu (0,35 %*) 87 tis. Kč Tržby z prodeje materiálu MART a hmotného majetku. 6. Mimořádné výnosy 0 tis. Kč Opravy výnosů za předcházející zdaňovací období. *procento z celkových výnosů (nákladů) Strana 11 z 25 stran

12 ROZBOR NÁKLADŮ: 1. Mzdové náklady (51,87 %*) tis. Kč Náklady na mzdy zaměstnanců tis. Kč 2. Sociální a zdravotní pojištění (18,29 %*) tis. Kč Zákonný odvod sociálního a zdravotního pojištění. 3. Odpisy (8,22 %*) tis. Kč Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 4. Ostatní služby (7,05 %*) tis. Kč z toho: servis SW, suport WAMS 441 tis. Kč (1,79 %*) ostatní služby (poplatek SIPO, pronájmy místností, inzerce, apod.) 399 tis. Kč (1,62 %*) pronájem kopírek 284 tis. Kč (1,15 %*) telefonní poplatky 258 tis. Kč (1,05 %*) poštovné 251 tis. Kč (1,02 %*) školení, znalecké posudky 73 tis. Kč (0,30 %*) právní a daňové poradenství 35 tis. Kč (0,14 %*) 5. Odměny funkcionářů (2,79 %*) 689 tis. Kč Odměny představenstva a kontrolní komise. 6. Spotřeba energie (2,48 %*) 612 tis. Kč Spotřeba tepla a teplé užitkové vody 319 tis. Kč (1,29 %*) Spotřeba elektrické energie 216 tis. Kč (0,88 %*) Spotřeba studené vody 77 tis. Kč (0,31 %*) 7. Opravy (2,22 %*) 548 tis. Kč z toho: opravy nebytových prostor 332 tis. Kč (1,35 %*) podíl nebytových prostor na opravách BH 159 tis. Kč (0,64 %*) opravy služebních aut 22 tis Kč (0,09 %*) opravy PC a tiskáren 15 tis. Kč (0,06 %*) 8. Spotřeba materiálu (2,18 %*) 538 tis. Kč z toho: spotřeba papíru pro PC, tonery 308 tis. Kč (1,25 %*) nákup kancelářských potřeb 77 tis. Kč (0,31 %*) nákup drobného dlouhodobého majetku 71 tis. Kč (0,29 %*) spotřeba PHM 21 tis. Kč (0,09 %*) 9. Sociální náklady (2,01 %*) 496 tis. Kč Příspěvek na stravné zaměstnanců, OOPP. * procento z celkových výnosů (nákladů) Strana 12 z 25 stran

13 10. Provozní náklady (0,92 %*) 226 tis. Kč Pojištění majetku, (pokladna, hardware), havarijní a zákonné pojištění automobilu (61 tis. Kč) a DPH přenesená daňová povinnost stavební práce (159 tis. Kč). 11. Ostatní daně a poplatky (0,66 %*) 162 tis. Kč Silniční daň, kolky, daň z nemovitostí. 12. Ostatní náklady (0,54 %*) 140 tis. Kč Bankovní výlohy, úroky z úvěrů. 13. Odpis nedobytných pohledávek (0,47%*) 117 tis. Kč Odpis nedobytných pohledávek. 14. Prodej materiálu, cenných papírů a podílů (0,34 %*) 85 tis. Kč Prodej materiálu a dlouhodobého hmotného majetku. 15. Cestovné (0,18 %*) 45 tis. Kč Časové jízdenky DPO a cestovné za služební cesty. 16. Reprefond (0,09 %*) 22 tis. Kč Čerpání reprefondu do výše ročního limitu. 17. Daň z příjmu, odložená daň (0,04 %*) 10 tis. Kč Odložená daňová pohledávka Tvorba opravných položek (-0,38 %*) - 95 tis. Kč Rozpouštění opravných položek k pohledávkám a skladu MART. 19. Tvorba zákonných rezerv 0 tis. Kč Tvorba zákonných rezerv na opravy dlouhodobého majetku. 20. Vnitropodnikové náklady 0 tis. Kč 21. Mimořádné náklady 0 tis. Kč Oprava nákladů minulých let. 22. Manka a škody 0 tis. Kč 23. Smluvní pokuty a penále 0 tis. Kč Placené poplatky z prodlení, pokuty a penále. *procento z celkových výnosů (nákladů) Strana 13 z 25 stran

14 F. PŘEHLED POHLEDÁVEK K Krátkodobé pohledávky (netto) Pohledávky z obchodního styku (netto) z obchodního vztahu za odběrateli do splatnosti provedené práce a služby 11 do 180 dní po splatnosti fakturace na SVP do 1 roku po splatnosti 6 - fakturace za mandátní smlouvy 29 starší 1 roku nájemné z nebytových prostor 124 za členy družstva předané na referát právní k vymáhání do splatnosti refakturace 0 do 180 dní po splatnosti do 1 roku po splatnosti 358 časové rozlišení 0 starší 1 roku 779 daňové pohledávky 25 poskytnuté zálohy jiné na práce a služby 250 refakturace na společenství vlastníků na energii do splatnosti předplatné tisku a časopisů 0 Dlouhodobé pohledávky (netto) mobilní telefony 0 z obchodního vztahu 13 - paušál výtahů 0 za členy družstva ostatní do splatnosti ÚT, TUV, SV, OZO, SME, úklid jiné refakturace na společenství vlastníků odložená daň.pohledávka 354 Pohl. z obch. styku po splatnosti (netto) Dlužné nájemné krátkodobé dlouhodobé 0 Pohledávky jsou uvedeny v tis. Kč. POHLEDÁVKY DLUŽNÉ NÁJEMNÉ Do lhůty splatnosti Do 180 dní Do 1 roku Nad 1 rok CELKEM Komentář: Na pohledávky jsou vytvořeny opravné položky v celkové výši 250 tis. Kč. Stejně jako v každém roce jsme se důsledně věnovali vymáhání pohledávek. V roce 2013 jsme zaznamenali mírný nárůst o 5,75%, jsme však stále na druhé nejnižší úrovni viz tabulka. Před přistoupením k vymáhání pohledávek soudní cestou se nejdříve snažíme s dlužníkem na úhradě dluhu dohodnout. Přesto však asi 10 % pohledávek musíme řešit žalobou. V roce 2013 jsme udělili 18 výpovědí z nájmu bytu. Žalobních návrhů bylo celkem podáno 30. Dlužníkům bylo v roce 2013 zasláno celkem 120 upomínek a dále bylo uzavřeno 30 splátkových kalendářů uznání dluhu. Tomuto postupu předcházela četná osobní jednání minimálně s 180 dlužníky, kdy těmto byly asi v polovině případů uděleny písemné výstrahy celkem 55. V současné době není ukončeno 54 dědických řízení úmrtí. Strana 14 z 25 stran

15 G. PŘEHLED ZÁVAZKŮ K Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku z obchodního styku k dodavatelům do splatnosti za materiál, práce a služby do 180 dní po splatnosti 37 - za energie, vodu a odpad 20 do 1 roku po splatnosti 5 - fakturace na SVP -138 starší 1 roku 243 Přijaté zálohy za členy družstva teplá užitková voda do splatnosti vodné a stočné do 180 dní po splatnosti 0 - ústřední topení do 1 roku po splatnosti 0 - osvětlení vůči státu - daňové závazky a dotace úklid vůči soc. a zdrav. pojištění služby vůči zaměstnancům a funkcionářům a členům 133 jiné refakturace na společenství vlastníků odvody ze spoření a pojištění zam. splátkové kalendáře vůči dodavatelům neuzavřený záv. vůči BD Křižíkova ostatní po splatnosti dohadné účty pasívní Dlouhodobé závazky dlouhodobé zálohy na opravy Fond obnovy a rozvoje města Ostravy 0 Závazky z obch. styku po splatnosti 285 Komentář: Závazky jsou uvedeny v tis. Kč. Zálohy na služby byly zúčtovány s nájemci v roce H. ZAMĚSTNANCI K Počet zaměstnanců celkem 39 Z toho středisko správy 39 Vývoj v počtu zaměstnanců Správa družstva Celkem Správa družstva Celkem Strana 15 z 25 stran

16 IV. Strana 16 z 25 stran

17 A. ROZVAHA KE KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ Strana 17 z 25 stran

18 Strana 18 z 25 stran

19 Strana 19 z 25 stran

20 Strana 20 z 25 stran

21 B. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ Strana 21 z 25 stran

22 Strana 22 z 25 stran

23 C. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Strana 23 z 25 stran

24 D. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU E. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Doklady jsou k dispozici na správě družstva a v Obchodním rejstříku Strana 24 z 25 stran

25 V. Hospodářský výsledek za rok Zisk ,42 Kč Přidělit čistý zisk ve výši ,42 Kč do Nedělitelného fondu družstva. VI. VYJÁDŘENÍ KONTROLNÍ KOMISE Kontrolní komise projednala: Řádnou účetní závěrku za rok 2013, Návrh na rozdělení zisku za rok Závěr: Kontrolní komise nemá výhrady k předložené účetní závěrce SBD Poruba za rok 2013 a doporučuje shromáždění delegátů SBD Poruba schválit návrh na přidělení čistého zisku ve výši ,42 Kč do Nedělitelného fondu družstva. Projednáno a schváleno na schůzi kontrolní komise SBD Poruba dne Za kontrolní komisi Antonie Kalužová v. r. předseda kontrolní komise SBD Poruba VII. NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Shromáždění delegátů schvaluje: a) Výroční zprávu za rok b) Řádnou účetní závěrku za rok c) Rozdělení zisku za rok přidělení čistého zisku ve výši ,42 Kč do Nedělitelného fondu družstva. Strana 25 z 25 stran

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 213 Obsah 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3.

BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. BUDOVATEL, stavební bytové družstvo Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ: 762 33 družstvo zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně dne 4. 3. 1960, oddíl DrXXXIV, vložka 61 IČ: 000 48 861 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) OBSAH OBSAH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 ÚVODNÍ

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Výroční zpráva 2009 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.pojistovna-adria.cz

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Výroční zpráva 2006 Sídlo:

Výroční zpráva 2006 Sídlo: Výroční zpráva 2006 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.adriaway.cz

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři,

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři, Úvodní slovo ředitele Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych Vám předložil účetní závěrku společnosti Drahokoupil & Zbořil, k. s., jejímž prostřednictvím Vás chceme informovat o naší podnikatelské

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 213 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012

Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012 Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012 Ing. Alena Stibůrková Kateřina Kuchtová Michaela Mlčáková Robin Polk Karolína Šimurdová Tereza Vančurová 1 POPIS SPOLEČNOSTI... 3 2 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO

Více