VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2013"

Transkript

1 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA OBSAH: I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DRUŽSTVA 2 II. PŘEDSTAVENSTVO, KONTROLNÍ KOMISE A VEDENÍ SPRÁVY DRUŽSTVA 3 III. 4 A. VÝVOJ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2010 AŽ B. ČINNOST DRUŽSTVA V ROCE C. PŘEDPOKLÁDANÝ BUDOUCÍ VÝVOJ V ČINNOSTI DRUŽSTVA 7 D. ROZBOR VÝNOSŮ A NÁKLADŮ BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 9 E. ROZBOR VÝNOSŮ A NÁKLADŮ OSTATNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 11 F. PŘEHLED POHLEDÁVEK K G. PŘEHLED ZÁVAZKŮ K H. ZAMĚSTNANCI K IV. ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU ZA ROK A. ROZVAHA KE KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ 17 B. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 21 C. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 23 D. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 24 E. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 24 V. 25 VI. VYJÁDŘENÍ KONTROLNÍ KOMISE 25 VII. NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 25.. Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek. předseda představenstva. Ing. Jan LIBICH člen představenstva Schváleno shromážděním delegátů dne 29. května 2014

2 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DRUŽSTVA FIRMA: Stavební bytové družstvo Poruba zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl DrXXII, vložka 392 DEN ZÁPISU: 18. června 1980 SÍDLO: Ostrava-Poruba, Porubská 1015 IČ: Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví budov, bytů, garáží a jiných nebytových prostorů, pozemků a ostatního majetku družstva, jakož i majetku ve spoluvlastnictví s členy družstva i jinými osobami. Předmětem činnosti družstva je především zajišťování bytových potřeb členů, spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, případně s jejich novou výstavbou, správa a provoz bytových a nebytových objektů ve vlastnictví, případně spoluvlastnictví družstva a ve vlastnictví jiných právnických osob. SBD Poruba nemá žádné členy právnické osoby, které by se podílely na jeho základním kapitálu. Strana 2 z 25 stran

3 II. PŘEDSTAVENSTVO, KONTROLNÍ KOMISE, VEDENÍ SPRÁVY DRUŽSTVA PŘEDSTAVENSTVO PŘEDKLÁDAJÍCÍ VÝROČNÍ ZPRÁVU A ŘÁDNOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ZA ROK 2013 zvolené Předseda: Místopředseda: Místopředseda: Členové: Od Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek. Roman KOCOUREK Ing. Jindřich ZBRANEK JUDr. Josef BLAŽEK JUDr. Václav HRUBÝ Ing. Jan LIBICH Karla LUKAŠÍKOVÁ KONTROLNÍ KOMISE PŘEDKLÁDAJÍCÍ VYJÁDŘENÍ K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2013 zvolená Předseda: Místopředseda: Členové: Od Antonie KALUŽOVÁ Petr CIELUCH Ing. Rudolf KOLÁŘ Ing. Aleš KREML RSDr. Radomír NOGOL VEDENÍ SPRÁVY DRUŽSTVA Náměstek pro provoz: Náměstek pro ekonomiku: Náměstek pro organizačně právní věci: Ing. Jindřich ZBRANEK Ing. Jindřich HRYCH JUDr. Václav HRUBÝ Strana 3 z 25 stran

4 III. A. VÝVOJ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2010 AŽ 2013 ROZVAHA v tis. Kč AKTIVA Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Odložená daňová pohledávka Ostatní aktiva Časové rozlišení Dohadné účty aktivní PASIVA Vlastní kapitál Základní kapitál Ostatní kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodářský výsledek běžného roku Hospodářský výsledek minulých let Cizí zdroje Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Rezervy Bankovní úvěry Odložený daňový závazek Ostatní pasiva Časové rozlišení Dohadné účty pasivní Výsledovka v tis. Kč Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy nehmotného a hmotného majetku Zúčtování OP a rezerv, provozní výnosy Tvorba OP a rezerv, provozní náklady Jiné provozní výnosy Jiné provozní náklady HV z provozní činnosti HV z finanční činnosti HV z mimořádné činnosti HV za účetní období Strana 4 z 25 stran

5 B. ČINNOST DRUŽSTVA V ROCE 2013 Činnost družstva v roce 2013 vycházela ze stanov družstva Čl. 3 ve znění: Základní činnosti družstva Činnost družstva je založena na vlastnictví družstevního majetku, na spoluvlastnictví majetku, na správě vlastního majetku a majetku ve spoluvlastnictví družstva i správě majetku ve vlastnictví jiných osob. 1. Činnosti k zajišťování bytových potřeb členů spočívají zejména v: a) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, b) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, c) uzavírání smluv o nájmu bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, d) zajišťování výstavby objektů, bytů a nebytových prostor. 2. Činnosti za účelem podnikání spočívají zejména v: a) správě nemovitostí ve spoluvlastnictví družstva, případně ve vlastnictví jiných osob, b) realitní činnosti. Komentář: SBD Poruba je již ve větší míře správcem než vlastníkem nemovitostí. Je to důsledek masového převodu bytů do vlastnictví členů družstva v návaznosti na zákon 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. V naprosté většině jde o zajišťování správy domů, jež byly v minulosti ve vlastnictví družstva, na základě Smlouvy o zajišťování správy domu, pozemku a dalších služeb, uzavřené se společenstvím vlastníků. K družstvo vykonávalo a zajišťovalo správu domů s celkem byty. Z tohoto počtu bylo bytů ve vlastnictví družstva, bytů, které jsou nebo dříve byly ve vlastnictví členů družstva a 384 cizích bytů v nemovitostech ve vlastnictví jiných subjektů. Družstvo je jako původní vlastník bytů prvním správcem ze zákona a v případě, že není zvolen statutární orgán společenství, družstvo ze zákona přebírá jeho úlohu. Zajišťováním správy nemovitostí ve vlastnictví cizích subjektů družstvo získává zkušenosti. Jde o správu domů, jež jsou ve vlastnictví cizího družstva nebo byly v původním vlastnictví obce a vzniklo v nich společenství vlastníků jednotek. V roce 2013 jsme přijali do správy 3 malá bytová družstva a 3 společenství vlastníků. Výnosy ze správy těchto cizích nemovitostí (384 bytů) jsou z hlediska ekonomiky družstva zanedbatelné. Realitní činnost je vykonávána jako služba členům družstva jedním pracovníkem v kumulované činnosti. Zájem o tuto službu je minimální. Činnost bude rozšířena, pokud bude o ní větší zájem a současně bude zajištěna její rentabilita. Hospodaření družstva a personální zabezpečení jeho činnosti Stavební bytové družstvo Poruba vytvořilo podle výsledků za rok 2013 čistý zisk ve výši ,42 Kč. Výsledný odvod daně z příjmů právnických osob za rok 2013 je nulový. Hospodaření středisek Bytového hospodářství bylo za rok 2013 vyrovnané, to znamená, že náklady se rovnaly výnosům a hospodářský výsledek byl nulový. Náklady i výnosy celkem činily shodně tis. Kč. V roce 2013 pokračovalo představenstvo v realizaci komplexu opatření, jež byla zaměřena na eliminaci nepříznivých vnějších vlivů na ekonomiku družstva a zajištění jeho vyrovnaného hospodaření. Správu majetku zajišťovalo družstvo stejně jako v roce 2012 se sníženým počtem zaměstnanců k bylo celkem 39 zaměstnanců správy družstva. V průběhu roku 2012 v rámci organizačních opatření došlo postupně k úspoře šesti pracovních míst. Ekonomický efekt provedených opatření se projevil až v roce 2013, kdy došlo k úspoře 255 tis. Kč ve mzdových nákladech. Strana 5 z 25 stran

6 Investice V Bytovém hospodářství - celkem proinvestováno na technické zhodnocení domů ,33 Kč, - celkem vynaloženo na opravy domů ,35 Kč, - přes omezení státních dotačních programů obdržela střediska Bytového hospodářství družstva v roce 2013 celkem ,00 Kč nevratných dotací, a to z programu Panel resp. Nový panel, - v letech byly uzavřeny úvěry na revitalizaci domů ve vlastnictví družstva v objemu ,00 Kč, k nimž bylo sjednáno poskytnutí nevratné státní dotace v programu Panel, resp. Nový panel ve výši ,00 Kč. Z těchto sjednaných dotací jsme dosud obdrželi ,10 Kč. Rovněž byla sjednána dotace Zelená úsporám ve výši ,00 Kč, kterou jsme obdrželi v plné výši, - od roku 1995 jsme pro domy ve vlastnictví družstva obdrželi dosud tisíc Kč z celkové smluvně zajištěných tisíc Kč. V Ostatním hospodářství byly investice v roce 2013 následující v budově správy družstva byly rekonstruovány vstupní dveře a byla provedena další část rekonstrukce elektroinstalace, na to bylo celkem vynaloženo ,00 Kč. Další rekonstrukce byly provedeny na účelovém nebytovém prostoru družstva MVZ, celkem za ,00 Kč. Jednalo se o rekonstrukci vstupních dveří na rampě, rekonstrukce kalové jímky a skladu olejů a výměna oken. Dále došlo v roce 2013 k zakoupení dvou kusů tiskáren a jednoho kusu notebooku. Frankovací stroj zakoupený v závěru roku 2012 byl do hmotného majetku zařazen až po instalaci v roce Současně došlo k vyřazení doslouživšího frankovacího stroje. Ostatní informace Družstvo nemá akcie ani není členem jiné právnické osoby či podnikatelského seskupení dle 66a Obchodního zákoníku. SBD Poruba mělo u společnosti Asedo, s. r. o. obchodní podíl ve výši 60 tis. Kč a od roku 2003, kdy došlo k jeho přecenění, je hodnota tohoto podílu 1,00 Kč. Firma ukončila svou činnost se záporným kapitálem. Likvidace společnosti (usnesení krajského soudu v Ostravě o likvidaci 26Cm 274/2004-9) dosud není ukončena. Družstvo nemá žádné dohody mezi členy statutárního orgánu o rozhodovacích právech a rovněž neuzavřelo ovládací smlouvy ani smlouvy o převodech zisku. V roce 2013 neobdrželi členové statutárního orgánů od SBD Poruba žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy či jiné výhody. OSTATNÍ SKUTEČNOSTI DLE ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ a) Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy Žádné nové skutečnosti nenastaly. b) Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje V této oblasti nevyvíjí družstvo žádné aktivity. c) Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích Činnost správce bytového fondu nemá z povahy prováděných služeb negativní dopad na životní prostředí. V rámci smluvních vztahů s našimi dodavateli, kteří provádí pro naše klienty opravy domů, však je pamatováno i na tuto oblast a důsledně sledováno dodržování všech platných právních předpisů, majících návaznost na životní prostředí. Oblast pracovněprávních vztahů je upravována každý rok kolektivní smlouvou. V rámci kolektivního vyjednávání je řešena jak platová politika, tak stabilizace zaměstnanců. V oblasti péče o zaměstnance bylo zajišťováno stravování formou stravenek. Jelikož družstvo netvoří sociální fond, nebyly poskytovány další příspěvky na stravné, ani příspěvky na sportovní a kulturní vyžití zaměstnanců. Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí SBD Poruba nemá organizační složku v zahraničí a ani ve svých koncepčních záměrech s jejím zřízením neuvažuje. Strana 6 z 25 stran

7 C. PŘEDPOKLÁDANÝ BUDOUCÍ VÝVOJ V ČINNOSTI DRUŽSTVA 1. V oblasti správy představenstvo očekává v roce 2014 další nárůst počtu společenství vlastníků s právní subjektivitou, kterým bude nabízeno uzavření Smlouvy o zajišťování správy domu, pozemku a dalších služeb. Tento nárůst bude zapříčiněn výraznými změnami v legislativě od Je nebezpečí, že Katastr nemovitostí nebude zapisovat nově vzniklé vlastníky a převody bytů ve vlastnictví v domech, které se neprokážou výpisem z veřejného rejstříku. Představenstvo průběžně hodnotí vhodnost rozšíření správy o správu dalších nemovitostí ve vlastnictví jiných subjektů (dále jen cizí nemovitosti či cizí byty). Rozšíření správy cizích nemovitostí má dvě základní podmínky: Rozšíření nesmí mít negativní dopad projevující se ve snížení kvality zajišťování bytových potřeb členů a správy nemovitostí, jež jsou či dříve byly ve vlastnictví družstva. Rozšíření musí jednoznačně vést ke zvýšení efektivnosti hospodaření správy družstva. Je třeba mít na zřeteli, že družstvo nebylo zřízeno za účelem maximalizace zisku. 2. V oblasti provozní chce představenstvo pokračovat v zajišťování oprav a rekonstrukcí bytového fondu ve vlastnictví i správě družstva a ve snaze využívat pro tyto účely vyhlášené dotační programy. 3. V oblasti ekonomické bude představenstvo nadále dodržovat konzervativní přístup při nakládání a hospodaření s disponibilními finančními prostředky. Finanční prostředky budou umísťovány výhradně do bezpečných bankovních produktů. Investice v Ostatním hospodářství se budou týkat zejména nezbytných náhrad výpočetní techniky, vybavení zaměstnanců družstva a nezbytných oprav nebytových prostorů, případně nákupů, jež zefektivní činnost správy družstva. S investicemi a aktivitami v oblasti výzkumu a vývoje není vzhledem k charakteru poskytovaných služeb uvažováno. Příspěvek na správu Představenstvo vždy velmi odpovědně posuzuje potřebnost zvýšení příspěvku na správu. Na základě rozboru hospodaření, s přihlédnutím k cenám konkurenčních správců nemovitostí, usměrňuje plán nákladů na nezbytné potřeby a realizuje účelná racionalizační opatření. Ke zvýšení příspěvku na správu pak představenstvo přistupuje, jen pokud to je nezbytné pro zdravý vývoj ekonomiky družstva a pro jeho ekonomicky udržitelný rozvoj. Z těchto důvodů představenstvo zvýšilo příspěvek na správu naposledy k , ze 111 Kč na 116 Kč bez DPH, tj. zvýšení o 4,5%, přestože inflace od předchozího zvýšení k celkem za období činila 7,7%. Vzhledem k nízké inflaci za rok 2013 ve výši 1,4% a s přihlédnutím k tomu, že očekávané náklady a výnosy v roce 2014 budou obdobné jako v roce 2013, představenstvo neplánuje zvýšení příspěvku na správu ani v roce Hlavními faktory ovlivňujícími současné hospodaření družstva jsou: negativní vývoj úrokových sazeb, V roce 2009 až 2013, došlo v důsledku ekonomické krize k výraznému poklesu úroků z vkladových účtů, což se týká i termínových vkladů. V roce 2008 se úroková sazba pohybovala kolem 3,5% p. a., v roce 2013 poklesly úroky až na 0,45% p. a., což znamená pro naše družstvo nadále výrazný propad ve výnosech. Proto v této oblasti podnikáme velmi konzervativně. Pokud bychom například nakoupili nějaké produkty, byť jištěné státem, zcela jistě bychom v tomto období vykázali další pokles našich finančních prostředků. Vysoce konkurenční prostředí a z něj plynoucí obtížnost nalézt konsenzus v cenách za služby správce nemovitostí. 4. V oblasti personální a mzdové představenstvo neplánuje v roce 2014 změny. Snahou představenstva bude udržet stávající trend tj. kopírovat ve vývoji mezd vývoj inflace a v rozumné míře se přiblížit ke spodní hranici průměrné mzdy, při dodržování motivující diferenciace mezd. Z tabulky v kapitole H. Zaměstnanci správy na str. 15 je zřejmý vývoj v počtu zaměstnanců. Strana 7 z 25 stran

8 K byl koncový stav zaměstnanců 51. V této době se neprováděly převody bytů do vlastnictví, bylo vedeno jediné účetnictví za celé družstvo a vypracovávala se jediná roční účetní závěrka, nebyla společenství vlastníků, družstvo neplatilo DPH za správu. K bylo vedeno účetnictví družstva, dále pak 253 samostatných účetnictví pro společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou a 11 účetnictví pro malá bytová družstva, vypracovával se tomu odpovídající počet ročních účetních závěrek a daňových přiznání, k tomu převody bytů do vlastnictví, účtování DPH a průběžná řešení problémů mezi členy nájemci a vlastníky v domech a problémů vyplývajících z nedokonalých zákonů a předpisů. V roce 2013 přibyla správa dalších tří bytových družstev, což s sebou neslo zvýšenou zátěž na účetní, protože musely zpracovat účetnictví za celý rok, aby mohly řádně spočítat jejich roční závěrku. Jelikož očekáváme v roce 2014 zvýšený nárůst vzniku nových společenství vlastníků z řad našich domů, neuvažujeme s dalším přijímáním cizích subjektů do správy. Výše uvedené dokumentuje výrazné zvýšení nároků na správu družstva. Snižování počtu zaměstnanců bylo možné jen za výrazného zvýšení efektivnosti jejich práce. Za hlavní nástroj snižování pracnosti správy a zvyšování kvality služeb družstva jako správce pokládá představenstvo i nadále nasazení výpočetní techniky a rozvoj informačního systému. 5. V oblasti převodu jednotek do vlastnictví členů (dále jen OSVL): v roce 2013 bylo převedeno do OSVL 226 bytů a 7 garáží v roce 2014 je do OSVL plánován převod 197 bytů + dodatečné převody Dodatečně bývá převedeno do OSVL v průměru ročně 250 jednotek. Přesný počet bytů, jež budou převedeny, nelze stanovit, protože dochází na žádost samospráv k odsouvání převodu bytů do vlastnictví na pozdější termín zejména z důvodu přijetí úvěrů na opravy domů. Dodatečné žádosti Smlouvy o budoucí smlouvě se uzavírají do běžného roku. Zásadním cílem představenstva je zabezpečení konkurenceschopnosti na trhu bytových správců, efektivní správa svěřeného majetku a zajišťování bytových potřeb členů družstva. Strana 8 z 25 stran

9 D. ROZBOR VÝNOSŮ A NÁKLADŮ BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Výnosy Náklady Hospodářský výsledek tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč ROZBOR VÝNOSŮ: 4. Provozní výnosy (97,66 %*) tis. Kč Výnosy vytvořené v účetnictví ve výši skutečného čerpání nákladů na opravy kryté z dlouhodobé zálohy a plnění pojistných událostí. 5. Tržby za užívání prádelen a kotelen (2,20 %*) 688 tis. Kč Výnosy z užívání prádelen, mandlů a výnosy ve výši skutečných nákladů na úklid a kotelny. 3. Úroky (0,14 %*) 46 tis. Kč Úroky ke stavebnímu spoření ROZBOR NÁKLADŮ: 1. Opravy (51,59 %*) tis. Kč Náklady na opravy prováděné dodavatelsky. Jsou čerpány z dlouhodobé zálohy. 2. Úroky, bankovní výlohy (19,33 %*) tis. Kč 3. Jiné provozní náklady (15,33 %*) tis. Kč Splátky úroků z anuity, úvěrů a bankovní poplatky 4. Daně a poplatky (3,42 %*) tis. Kč Odvod daně z nemovitosti finančnímu úřadu, poplatky za zábor prostranství. 5. Odměny samospráv (3,04 %*) 951 tis. Kč Odměny poskytované v souladu se zásadami o odměňování funkcionářů za jejich činnost. Pokud samosprávy tuto odměnu nečerpají v plné výši, zůstává nečerpaná část v záloze na provoz domu nebo se, na požadavek samosprávy, převádí do dlouhodobé zálohy na opravy. *procento z celkových výnosů (nákladů) Strana 9 z 25 stran

10 6. Spotřeba materiálu (3,03 %*) 950 tis. Kč Spotřeba materiálu na opravy svépomocí, případně na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti, spotřeba kancelářských potřeb pro samosprávy a čisticí prostředky pro úklid. 7. Mzdy (2,25 %*) 705 tis. Kč Jedná se o mzdy dle dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce, např.: mzdy za provádění drobných oprav svépomocí a mzdy uklízeček domů a mzdy obsluhy kotelen. 8. Ostatní finanční náklady (0,96 %*) 300 tis. Kč Bankovní poplatky 9. Sociální a zdravotní pojištění (0,64 %*) 200 tis. Kč Zákonný odvod sociálního a zdravotního pojištění. 10. Služby (0,38 %*) 118 tis. Kč Náklady na služby např.: za kopírování, pronájmy sálů na schůze, kosení trávy, zpracování rozpočtů, geoplány, ověření vodoměrů, čištění komínových průduchů, odvoz splaškové kanalizace apod. Náklady jsou provozními náklady domu. 11. Spotřeba energie (0,03 %*) 13 tis. Kč Skutečně spotřebovaná energie v prádelnách, mandlovnách a ostatních společných prostorách. 12. Odpisy 0 tis. Kč Odpisy dlouhodobého hmotného majetku bytového hospodářství. *procento z celkových výnosů (nákladů) Strana 10 z 25 stran

11 E. ROZBOR VÝNOSŮ A NÁKLADŮ OSTATNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Výnosy Náklady Hospodářský výsledek zisk tis. Kč tis. Kč 62 tis. Kč ROZBOR VÝNOSŮ: 1. Tržby za vlastní výkony (94,01 %*) tis. Kč z toho: příspěvky na správu tis. Kč (60,35 %*) v tom: členové vlastníci tis. Kč (33,27 %*) vlastníci nečlenové tis. Kč (14,02 %*) členové nájemci tis. Kč (13,02 %*) cizí správce 10 tis. Kč (0,04 %*) pronájem nebytových prostor tis. Kč (27,89 %*) služby za úhradu 995 tis. Kč (4,02 %*) převody jednotek do vlastnictví 432 tis. Kč (1,75 %*) 2. Ostatní výnosy (3,41 %*) 845 tis. Kč Přijaté náhrady za poskytnuté služby SVJ. 3. Poplatky z prodlení (1,46 %*) 362 tis. Kč Uhrazené poplatky z prodlení za pozdní úhrady nájmu, z vyúčtování nedoplatků služeb a ostatních dluhů. 4. Výnosy z finančního majetku (0,77 %*) 188 tis. Kč Výnos z úroků ze spořících vkladů. 5. Tržby z prodeje materiálu (0,35 %*) 87 tis. Kč Tržby z prodeje materiálu MART a hmotného majetku. 6. Mimořádné výnosy 0 tis. Kč Opravy výnosů za předcházející zdaňovací období. *procento z celkových výnosů (nákladů) Strana 11 z 25 stran

12 ROZBOR NÁKLADŮ: 1. Mzdové náklady (51,87 %*) tis. Kč Náklady na mzdy zaměstnanců tis. Kč 2. Sociální a zdravotní pojištění (18,29 %*) tis. Kč Zákonný odvod sociálního a zdravotního pojištění. 3. Odpisy (8,22 %*) tis. Kč Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 4. Ostatní služby (7,05 %*) tis. Kč z toho: servis SW, suport WAMS 441 tis. Kč (1,79 %*) ostatní služby (poplatek SIPO, pronájmy místností, inzerce, apod.) 399 tis. Kč (1,62 %*) pronájem kopírek 284 tis. Kč (1,15 %*) telefonní poplatky 258 tis. Kč (1,05 %*) poštovné 251 tis. Kč (1,02 %*) školení, znalecké posudky 73 tis. Kč (0,30 %*) právní a daňové poradenství 35 tis. Kč (0,14 %*) 5. Odměny funkcionářů (2,79 %*) 689 tis. Kč Odměny představenstva a kontrolní komise. 6. Spotřeba energie (2,48 %*) 612 tis. Kč Spotřeba tepla a teplé užitkové vody 319 tis. Kč (1,29 %*) Spotřeba elektrické energie 216 tis. Kč (0,88 %*) Spotřeba studené vody 77 tis. Kč (0,31 %*) 7. Opravy (2,22 %*) 548 tis. Kč z toho: opravy nebytových prostor 332 tis. Kč (1,35 %*) podíl nebytových prostor na opravách BH 159 tis. Kč (0,64 %*) opravy služebních aut 22 tis Kč (0,09 %*) opravy PC a tiskáren 15 tis. Kč (0,06 %*) 8. Spotřeba materiálu (2,18 %*) 538 tis. Kč z toho: spotřeba papíru pro PC, tonery 308 tis. Kč (1,25 %*) nákup kancelářských potřeb 77 tis. Kč (0,31 %*) nákup drobného dlouhodobého majetku 71 tis. Kč (0,29 %*) spotřeba PHM 21 tis. Kč (0,09 %*) 9. Sociální náklady (2,01 %*) 496 tis. Kč Příspěvek na stravné zaměstnanců, OOPP. * procento z celkových výnosů (nákladů) Strana 12 z 25 stran

13 10. Provozní náklady (0,92 %*) 226 tis. Kč Pojištění majetku, (pokladna, hardware), havarijní a zákonné pojištění automobilu (61 tis. Kč) a DPH přenesená daňová povinnost stavební práce (159 tis. Kč). 11. Ostatní daně a poplatky (0,66 %*) 162 tis. Kč Silniční daň, kolky, daň z nemovitostí. 12. Ostatní náklady (0,54 %*) 140 tis. Kč Bankovní výlohy, úroky z úvěrů. 13. Odpis nedobytných pohledávek (0,47%*) 117 tis. Kč Odpis nedobytných pohledávek. 14. Prodej materiálu, cenných papírů a podílů (0,34 %*) 85 tis. Kč Prodej materiálu a dlouhodobého hmotného majetku. 15. Cestovné (0,18 %*) 45 tis. Kč Časové jízdenky DPO a cestovné za služební cesty. 16. Reprefond (0,09 %*) 22 tis. Kč Čerpání reprefondu do výše ročního limitu. 17. Daň z příjmu, odložená daň (0,04 %*) 10 tis. Kč Odložená daňová pohledávka Tvorba opravných položek (-0,38 %*) - 95 tis. Kč Rozpouštění opravných položek k pohledávkám a skladu MART. 19. Tvorba zákonných rezerv 0 tis. Kč Tvorba zákonných rezerv na opravy dlouhodobého majetku. 20. Vnitropodnikové náklady 0 tis. Kč 21. Mimořádné náklady 0 tis. Kč Oprava nákladů minulých let. 22. Manka a škody 0 tis. Kč 23. Smluvní pokuty a penále 0 tis. Kč Placené poplatky z prodlení, pokuty a penále. *procento z celkových výnosů (nákladů) Strana 13 z 25 stran

14 F. PŘEHLED POHLEDÁVEK K Krátkodobé pohledávky (netto) Pohledávky z obchodního styku (netto) z obchodního vztahu za odběrateli do splatnosti provedené práce a služby 11 do 180 dní po splatnosti fakturace na SVP do 1 roku po splatnosti 6 - fakturace za mandátní smlouvy 29 starší 1 roku nájemné z nebytových prostor 124 za členy družstva předané na referát právní k vymáhání do splatnosti refakturace 0 do 180 dní po splatnosti do 1 roku po splatnosti 358 časové rozlišení 0 starší 1 roku 779 daňové pohledávky 25 poskytnuté zálohy jiné na práce a služby 250 refakturace na společenství vlastníků na energii do splatnosti předplatné tisku a časopisů 0 Dlouhodobé pohledávky (netto) mobilní telefony 0 z obchodního vztahu 13 - paušál výtahů 0 za členy družstva ostatní do splatnosti ÚT, TUV, SV, OZO, SME, úklid jiné refakturace na společenství vlastníků odložená daň.pohledávka 354 Pohl. z obch. styku po splatnosti (netto) Dlužné nájemné krátkodobé dlouhodobé 0 Pohledávky jsou uvedeny v tis. Kč. POHLEDÁVKY DLUŽNÉ NÁJEMNÉ Do lhůty splatnosti Do 180 dní Do 1 roku Nad 1 rok CELKEM Komentář: Na pohledávky jsou vytvořeny opravné položky v celkové výši 250 tis. Kč. Stejně jako v každém roce jsme se důsledně věnovali vymáhání pohledávek. V roce 2013 jsme zaznamenali mírný nárůst o 5,75%, jsme však stále na druhé nejnižší úrovni viz tabulka. Před přistoupením k vymáhání pohledávek soudní cestou se nejdříve snažíme s dlužníkem na úhradě dluhu dohodnout. Přesto však asi 10 % pohledávek musíme řešit žalobou. V roce 2013 jsme udělili 18 výpovědí z nájmu bytu. Žalobních návrhů bylo celkem podáno 30. Dlužníkům bylo v roce 2013 zasláno celkem 120 upomínek a dále bylo uzavřeno 30 splátkových kalendářů uznání dluhu. Tomuto postupu předcházela četná osobní jednání minimálně s 180 dlužníky, kdy těmto byly asi v polovině případů uděleny písemné výstrahy celkem 55. V současné době není ukončeno 54 dědických řízení úmrtí. Strana 14 z 25 stran

15 G. PŘEHLED ZÁVAZKŮ K Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku z obchodního styku k dodavatelům do splatnosti za materiál, práce a služby do 180 dní po splatnosti 37 - za energie, vodu a odpad 20 do 1 roku po splatnosti 5 - fakturace na SVP -138 starší 1 roku 243 Přijaté zálohy za členy družstva teplá užitková voda do splatnosti vodné a stočné do 180 dní po splatnosti 0 - ústřední topení do 1 roku po splatnosti 0 - osvětlení vůči státu - daňové závazky a dotace úklid vůči soc. a zdrav. pojištění služby vůči zaměstnancům a funkcionářům a členům 133 jiné refakturace na společenství vlastníků odvody ze spoření a pojištění zam. splátkové kalendáře vůči dodavatelům neuzavřený záv. vůči BD Křižíkova ostatní po splatnosti dohadné účty pasívní Dlouhodobé závazky dlouhodobé zálohy na opravy Fond obnovy a rozvoje města Ostravy 0 Závazky z obch. styku po splatnosti 285 Komentář: Závazky jsou uvedeny v tis. Kč. Zálohy na služby byly zúčtovány s nájemci v roce H. ZAMĚSTNANCI K Počet zaměstnanců celkem 39 Z toho středisko správy 39 Vývoj v počtu zaměstnanců Správa družstva Celkem Správa družstva Celkem Strana 15 z 25 stran

16 IV. Strana 16 z 25 stran

17 A. ROZVAHA KE KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ Strana 17 z 25 stran

18 Strana 18 z 25 stran

19 Strana 19 z 25 stran

20 Strana 20 z 25 stran

21 B. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ Strana 21 z 25 stran

22 Strana 22 z 25 stran

23 C. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Strana 23 z 25 stran

24 D. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU E. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Doklady jsou k dispozici na správě družstva a v Obchodním rejstříku Strana 24 z 25 stran

25 V. Hospodářský výsledek za rok Zisk ,42 Kč Přidělit čistý zisk ve výši ,42 Kč do Nedělitelného fondu družstva. VI. VYJÁDŘENÍ KONTROLNÍ KOMISE Kontrolní komise projednala: Řádnou účetní závěrku za rok 2013, Návrh na rozdělení zisku za rok Závěr: Kontrolní komise nemá výhrady k předložené účetní závěrce SBD Poruba za rok 2013 a doporučuje shromáždění delegátů SBD Poruba schválit návrh na přidělení čistého zisku ve výši ,42 Kč do Nedělitelného fondu družstva. Projednáno a schváleno na schůzi kontrolní komise SBD Poruba dne Za kontrolní komisi Antonie Kalužová v. r. předseda kontrolní komise SBD Poruba VII. NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Shromáždění delegátů schvaluje: a) Výroční zprávu za rok b) Řádnou účetní závěrku za rok c) Rozdělení zisku za rok přidělení čistého zisku ve výši ,42 Kč do Nedělitelného fondu družstva. Strana 25 z 25 stran

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SBD PORUBA ZA ROK 2014 ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2014 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2014

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SBD PORUBA ZA ROK 2014 ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2014 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2014 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA OBSAH: I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DRUŽSTVA 2 II. PŘEDSTAVENSTVO, KONTROLNÍ KOMISE A VEDENÍ SPRÁVY DRUŽSTVA 2 III. 3 A. VÝVOJ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2011 AŽ 2014 3 B. ČINNOST

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

o hospodaření společnosti BYTSERVIS ZLÍN spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Sokolská 622, PSČ 760 01 za rok 2008

o hospodaření společnosti BYTSERVIS ZLÍN spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Sokolská 622, PSČ 760 01 za rok 2008 BYTSERVIS ZLÍN spol. s r.o., Sokolská 622, Zlín, PSČ 760 01 --------------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013

Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 Příloha č. 3 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 v tis. Kč SU/AU NÁKLADY plán na rok 2013 skutečnost k 31.12.2013

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. zapsané dne 16.10.1963 u OR KS v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 148

Rozvoj stavební bytové družstvo U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. zapsané dne 16.10.1963 u OR KS v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 148 Rozvoj stavební bytové družstvo U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava zapsané dne 16.10.1963 u OR KS v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 148 IČ 00053104 za rok 2014 Projednáno a schváleno představenstvem

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Komplexní předvaha - účty

Komplexní předvaha - účty Strana: 1 021100 Budovy 61 783 66 61 783 66 61 783 66 Celkem syntetika 021 : 61 783 66 61 783 66 61 783 66 029100 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 3 711 792,12 3 711 792,12 3 711 792,12 Celkem syntetika

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společenství Holešovice 869 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Název: Společenství Holešovice 869 Sídlo: Osadní 869/30, Praha 7 Holešovice, 170 00 Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČO: 282

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 818 429,05 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 650,00 výnos z poplatků za přeregistraci lékařů 602002 Prezentace firem, reklama

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více