TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)"

Transkript

1 JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb při co nejhospodárnějším vynaložení fin. prostředků Tržní subjekty (=účastníci trhu) Před průmyslovou revolucí - situace na trhu byla jednoduchá (měšťan objednával boty na míru u ševce, ten znal jeho potřeby, vztahy byly bezprostřední) Rozvoj průmyslové výroby - zákazníci se změnily v masu neznámých spotřebitelů - podnikatelé podcenili jejich potřeby a koupěschopnost - na 1. místo postavili výrobu a pak prodej krize z nadvýroby nové směry uvažování o cílevědomější podnikatelské práci s trhem MARKETING = most mezi zájmy podnikatelů a kupujících TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Tržní subjekty (=účastníci trhu) Kupující Cíl: max uspokojení potřeb při co nejhospodárnějším vynaložení fin. prostředků 1

2 Definice marketingu: Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace. Marketing nástroj podnikového řízení, vytvářející optimální most mezi zájmy podnikatelů a kupujících. Marketing je nauka o trhu, podnikatelská koncepce, a v tržním hospodářství zaujímá klíčovou pozici. Marketing zahrnuje řadu průřezových činností a ovlivňuje všechny firemní subsystémy (zásobování, výrobu, prodej, personalistiku, ekonomiku firmy i řízení firmy). Marketing se z hlediska celospolečenského se chápe jako sociální a manažerský proces, jehož pomocí získávají lidé to, co potřebují nebo po čem touží, a to na základě produkce komodit a jejich směny za komodity jiné anebo za peníze (Ph. Kotler) Marketing představuje proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout takové směny, která uspokojí požadavky jednotlivců a organizací. (americká marketingová asociace) Marketing je manažerským procesem, který umožňuje zjišťování, předvídání a uspokojování požadavků spotřebitelů rentabilním způsobem. 2

3 ZÁKLADNÍ PODNIKATELSKÉ KONCEPCE Podnikatelská koncepce = určitá filosofie, kterou se řídí všechny nebo alespoň základní podnikatelské aktivity podniku. V současné praxi se podniky opírají o různé koncepce řízení, v nichž se do určité míry promítají všechna vývojová stadia marketingu a vztahů mezi výrobci, prodejci a kupujícími na trhu. 5 základních koncepcí podnikového řízení: 1. výrobní ( ): čím levnější výrobek, tím lépe se prodá a to i bez znalosti konkrétní potřeby zákazníka (H. Ford, T. Baťa) 2. výrobková ( ): kvalitní zboží si svého zákazníka vždycky najde 3. prodejní ( ) výrobek je mnohem úspěšnější na trhu, pokud je podpořen reklamou 4. marketingová ( ) poznejme naše potenciální zákazníky, jejich potřeby a možnosti, a teprve pak vyrábějme 5. sociální marketingová (1970-doposud) uvědomování si širších společenských zájmů a dopadů výroby a spotřeby a to především v oblasti životního prostředí, ale i v oblastech etiky, sociálních vztahů atd. 1. výrobní podnikatelská koncepce - výrobní schopnosti předpoklad: zákazník preferuje výrobky, které jsou levné a snadno dosažitelné - je žádoucí dosahovat vysokých objemů výroby, aby se snížily náklady na jednotku produkce - snaha o rozsáhlou distribuci - podnik zvyšuje zisk přes oblast výroby, zejména lepším využitím technologie a organizací práce - úspěch firmy závisí na zvyšování produktivity práce - kvalitní a levný výrobek si koupí rád každý zákazník. - typické v ekonomikách, kde poptávka převyšuje nabídku - typičtí představitelé: Baťa, Ford - charakteristická byla pásová výroba, centralizované řízení - hnací silou vývoje je technický pokrok - jde však vždy zákazníkům hlavně o cenu? 2. výrobková prodejní koncepce- jakost produktu předpoklad: zákazník preferuje výrobky nejvyšší kvality - dobré zboží se prodává samo - podnikatel se zaměří na výrobu vysoce kvalitních výrobků, které neustále zdokonaluje často dochází k tomu, že výrobce je natolik orientován na svůj výrobek, že nesleduje proference na trhu, a ten se tak stává neprodejným např. automobilový průmysl 3

4 3. prodejní podnikatelská koncepce-schopnost získat a přesvědčit zákazníka předpoklad: zákazníkovi je třeba v rozhodnutí koupit náš výrobek pomoci - koncepce vyplynula z hromadné výroby, která podporovala masovou distribuci a prodej - distribuční síť roste spolu s objemem výroby - cílem je prodat to co výrobce vyrobil, nikoliv vyrábět to co by prodal - odpovědnost obchodního útvaru- co nejlépe prodat to co výrobní útvary vyprodukovaly - prodejní techniky a triky k přesvědčení zákazníka (televizní reklamy, propagace, letáčky, ) - typické pro např. strojírenské podniky - zněma strojního parku a technologií obtížná - je vždy tou nejlepší cestou co nejvíce a nejvýhodněji prodat? 4. marketingová podnikatelská koncepce-orientace na trh předpoklad: marketing je něco více než prodej zpětná vazba mezi trhem a výrobcem - výrobce musí vyrábět produkt, který zákazník chce, který je předem prodán - snaží se výrobkem uspokojit potřeby zákazníka. - vvýrobek kupují dva druhy zákazníků: - noví zákazníci - staří zákazníci, kteří výrobek kupují opakovaně - nákladnější je získat nové zákazníky, proto je důležité udržet si zákazníky spokojené. - klíčem k udržení zákazníka je jeho plné uspokojení. Zákazník - přijde opět výrobek koupit - kupuje i jiné výrobky podniku - nevěnuje tolik pozornosti konkurenci - o podniku hovoří se svým okolím pozitivně 5. Sociální marketingová koncepce Předpoklad: podniky berou v úvahu rovnováhu 3 faktorů: 1. zisk firmy 2. uspokojení přání zákazníků 3. veřejný zájem (ekologie, ) - nejnovější marketingová koncepce-snaží se dát do souladu potřeby a zájmy zákazníků s dlouhodobými sociálními a etickými zájmy společnosti - je výsledkem kritiky spotřebního chování. - žádá inteligentní spotřebu, která nebude mít za následek ekologické ohrožení lidstva. 4

5 Význam marketingu Marketing je uplatňován v každé zemi s rozvinutým tržním hospodářstvím, kde je nadbytek zboží. Výroba sama o sobě nevytváří bohatství země. Bohatství země pochází až z prodeje zboží. Snižování cen (počítače, elektronika) - Snižování nákladů na jednotku výroby při rozšiřování trhů a zhromadňování výroby Pestrá nabídka zboží v lepší kvalitě - Zvýšení kvality a užitných vlastností výrobku v důsledku konkurenčního boje (změna obalu, designu výrobku, zdokonalení výrobku) Snižování podnikatelského rizika - dobré fungování celé společnosti - zvyšování kvality podnikatelských rozhodnutí (dostatek informací o trhu) - snižováníí provděpodobnosti vzniku chyb, ztrát, úpadku podniku, nezaměstnanosti Poskytování podnětů pro technický pokrok - investice nejen v prodejních činnostech, ale i ve výrobě ve snaze dosáhnout prosperity Zdroj příjmů pro masmédia (televize, rozhlas, noviny, časopisy) Podpora kulturních, náboženských, vzdělávacích, uměleckých či jiných programů - náklady na reklamu a propagaci mohou být použity nepřímo prostřednictvím přerozdělení použity na výše uvedené účely Uplatnění marketingu v neziskové oblasti, charitativních činnostech, sponzorství, apod. Zajištění zaměstnanosti - pro hladké fungování trhu je třeba zajistit kvalitní infrastrukturu, telekomunikační síť, cesty a dálnice, železniční síť, pokrýt potřebu pracovníků v obchodě apod. Zvyšování informovanosti zákazníka Marketing dnes není jen prostředek ke zvyšování spotřeby, ale i prostředek ke zvyšování kvality života prostřednictvím sociálního marketingu, jeho pronikáním do neziskových oblasí. 5

6 Obsah marketingu Cílem marketingu je zajistit podniku dlouhodobý odbyt jeho výrobků a služeb, a tím zajistit úspěšnost jeho činnosti, která musí být založena na spokojenosti zákazníků. Základem každého marketingového rozhodnutí je zákazník. Cílem podniku je pochopit jeho potřeby Při všech rozhodnutích působí na podnik řada vlivů. Ke správnému rozhodnutí potřebuje management podniku dostatek přesných informací-tím se zabývá marketingový výzkum (v řadě firem dochází ke vzniku marketingového informačního systému) Součástí výzkumu trhu je i zkoumání chování kupujícího. Existují skupiny zákazníků s podobnými potřebami a přáními a celkový trh je možno rozdělit na menší skupiny zákazníků - tržní segment (cílový trh) Jakmile podnikový marketing zná potřeby trhu a svůj cílový trh, začíná zvažovat podrobnostico může tomuto trhu nabídnout. Firma musí vyvinout a vyrobit výrobek, který uspokojí přání cílového trhu: marketingový mix ( čtyři P marketingu -product, price,promotion, place) všechny části marketingového mixu jsou využívány k vytvoření určité pozice výrobku na trhu (positioning) výrobek: - název - image - vlastnosti - varianty (sortiment) komplexní chápání výrobku - služby - obal - životní cyklus - kdy bude zapotřebí vyvíjet a vyrábět nový výrobek cena faktory nutné brát v úvahu: životní cyklus výrobku poptávka na trhu ceny konkurence slevy komunikace (propagace) podnik rozhodne o okruhu zákazníků a formě komunikace 4 základních forem: reklama publicita osobní prodej podpora prodeje přímý marketing závisí na celkové strategii firmy reklama publicita osobní prodej podpora prodeje - placená forma neosobní prezentace - jakékoliv informace vztahující se k výrobkům nebo výrobci, - zaměřena na vytváření příznivé image a reputace firmy - firemní prodej - přímý maloobchodní prodej - podomní prodej - kupony (podněcují k nákupu s nabídkou určité slevy nebo prémie - soutěže a výhry - rozdávání zdarma 6

7 distribuce ( smyslem je přemístit výrobek od výrobce do místa, kde si jej zákazník koupí - distribuční cesty) - přímá - zprostředkovaný prodej - výrobce-velkoobchod-maloobchod - výrobce-maloobchod Všechny části marketingového mixu jsou spojeny s formulováním marketingové strategie a tvorbou marketingového plánu. Zázemí pro přípravu a realizaci marketingového plánu vytváří ve velkých podnicích většinou podnikový marketingový útvar, který musí plnit následující úkoly: 1. zabezpečit fungující marketingový informační systém 2. zpracovávat marketingové plány - realizovat marketingový mix podle marketingového plánu 3. kontrolovat plnění marketingového plánu a jeho efektivnost Dle definice marketingu, marketing zahrnuje 1. poznání 2. předvídání 3. ovlivňování a uspokojování potřeb zákazníka a to efektivním a pro firmu výhodným způsobem Podle tohoto schématu se tedy budeme tím JAK A CO marketing poznává (informační systém marketingu a segmentace trhu) Pak budeme PLÁNOVAT A nakonec se podíváme na NÁSTROJE marketingu pomocí kterých dochází k ovlivňování a uspokojování zákazníků MARKETINGOVÝ MIX Obsah marketingu -vyplývá z definice marketingu Poznávání potřeb Marketingový výzkum (MIS) -chování kupujícího Segmentace trhu cílový trh Předvídání potřeb Marketingové plánování -cíle -strategie Ovlivňování, Uspokojování potřeb Marketingový mix (4P) Produkt (výrobek) Price (cena) Promotion (propagace) Place (distribuce) Marketingový výzkum = systematické shromažďování a analýza informací (MIS= oddělení ve firmě, které se zabává marketingovým výzkumem) Segmentace trhu=rozdělení trhu cílový trh Marketingový mix=nástroj marketingu 7

8 A. Východiska B. Nástroje řízení C.Marketingový mix Vlivy vnitřní Vlivy vnější mikroprostředí Vlivy vnější makroprostředí Marketingový výzkum Situační analýza Marketingový plán Realizace Kontrola výrobek cena komunikace distribuce 8

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

ZÁKLADY MARKETINGU. Základy marketingu. Jana P ikrylová

ZÁKLADY MARKETINGU. Základy marketingu. Jana P ikrylová ZÁKLADY MARKETINGU 2009 Základy marketingu Jana P ikrylová Základy marketingu definice pojmy doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD. jana.prikrylova@vsem.cz Obsah Definice pojmu marketing Cíle marketingu Základní

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více

LIDÉ ZDROJ KVALITY, ZNALOSTÍ A PODNIKOVÝCH VÝKONŮ PEOPLE SOURCE OF QUALITY, KNOWLEDGE AND ENTERPRICE PERFORMANCE. Růžena Petříková

LIDÉ ZDROJ KVALITY, ZNALOSTÍ A PODNIKOVÝCH VÝKONŮ PEOPLE SOURCE OF QUALITY, KNOWLEDGE AND ENTERPRICE PERFORMANCE. Růžena Petříková LIDÉ ZDROJ KVALITY, ZNALOSTÍ A PODNIKOVÝCH VÝKONŮ PEOPLE SOURCE OF QUALITY, KNOWLEDGE AND ENTERPRICE PERFORMANCE Růžena Petříková Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 28 Ostrava

Více

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Radim Bačuvčík VeRBuM 2012 Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Tento projekt je

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více

MODEL PRO OVLIVŇOVÁNÍ SYSTÉMU SPOTŘEBY A VÝROBY Z POHLEDU VÝROBCE. Účel. Východiska. Tvorba modelu. Popis součástí modelu

MODEL PRO OVLIVŇOVÁNÍ SYSTÉMU SPOTŘEBY A VÝROBY Z POHLEDU VÝROBCE. Účel. Východiska. Tvorba modelu. Popis součástí modelu MODEL PRO OVLIVŇOVÁNÍ SYSTÉMU SPOTŘEBY A VÝROBY Z POHLEDU VÝROBCE Účel Vytvoření modelu, který by popisoval hlavní faktory působící na systém udržitelné spotřeby a výroby (USV) z pohledu výrobce, bylo

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT - MANAGEMENT ZMĚN. Ing. Stanislav Häuser, CSc.

SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT - MANAGEMENT ZMĚN. Ing. Stanislav Häuser, CSc. SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT - MANAGEMENT ZMĚN Ing. Stanislav Häuser, CSc. Publikováno ve sborníku: Integrovaný systém řízení Verlag Dashöfer - 4/2009 Část 13: 13/1 OBSAH 13/2 Změna - problém nebo výzva?! 13/3

Více

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA ZÁSOBOVÁNÍ činnost podniku, při níž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích, ve stanovené době a ve

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

Modul Screen media. Projekt: Tvorba komplexního vzdělávacího programu v oblasti moderních trendů v marketingových dovednostech

Modul Screen media. Projekt: Tvorba komplexního vzdělávacího programu v oblasti moderních trendů v marketingových dovednostech Modul Screen media Projekt: Tvorba komplexního vzdělávacího programu v oblasti moderních trendů v marketingových dovednostech Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0072 Specifikace: Přehled možných

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více