Analýza a návrh pro Systém Správce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza a návrh pro Systém Správce"

Transkript

1 Analýza a návrh pro Systém Správce Toto je analýza aplikace Systém Správce, která slouží k alokaci zaměstnanců vedených v databázi do týmů. Jedná se o pomůcku projektových manažerů. Rozbor požadavků Funkční požadavky 1. Přístup Popis: Uživatel aplikace se může do systému přihlásit pomocí platného uživatelského jména a hesla. Libovolný registrovaný uživatel se může přihlásit do aplikace. 2. Změna hesla Popis: Uživatel si může změnit heslo. Přihlášený uživatel si může změnit svoje heslo. Požadavky podle rolí Role určuje, jakou funkčnost bude mít daný uživatel k dispozici. Admin 1. Správa systému Popis: Systém vždy obsahuje správcovský účet "admin". Do čisté instalace aplikace se dá přihlásit pod ID "666" a heslem "admin". 2. Založení uživatelského účtu. Popis: Admin může vytvořit nového registrovaného uživatele v některé z rolí zaměstnanec, personalista nebo projektový manažer. Admin může vytvořit řádově desítky registrovaných uživatelů v rolích projektový manažer a personalista a řádově stovky uživatelů v roli zaměstnanec.

2 3. Změna hesla registrovaného uživatele Popis: Admin může změnit libovolnému uživateli heslo. Admin může změnit heslo libovolnému registrovanému uživateli v systému. 4. Smazání existujícího uživatelského účtu Popis: Admin může smazat libovolného uživatele. Admin může smazat libovolný účet v systému, kromě sebe. Projektový manažer Projektový manažer může spravovat týmy a přidávat do nich zaměstnance. 1. Přidání týmu Popis: Projektový manažer může vytvořit tým a určit jeho jméno a popis. Automaticky se stane jeho vedoucím. Po přihlášení v roli projektového manažera je možné založit nový tým a určit u něj jméno a popis. Položka vedoucí týmu je asociována se zakládajícím uživatelem. 2. Editace týmu Popis: Projektový manažer může změnit název, popis a vedoucího týmu, který sám vede. should have Po změně libovolné vlastnosti se tato projeví ve zbytku systému. Pokud projektový manažer změní vedoucího týmu, tak mu tým zmizí z výpisu vlastních týmů a taky ho nebude moci dále upravovat. 3. Smazání týmu Popis: Projektový manažer může smazat svůj tým. should have Tým po smazání zmizí z databáze spolu s veškerými asociovanými údaji. 4. Prohledávání databáze profilů Popis: Projektový manažer může prohledávat databázi podle všech položek profilu. should have

3 Manažer zadá kritéria vyhledávání a zpět dostane seznam vyhovujících profilů. 5. Přidání člena týmu Popis: Projektový manažer může z výpisu vyhledaných profilů přidat člena do týmu. should have U každého profilu ve výsledku vyhledávání je zobrazeno tlačíko "Add to team". Po jeho stisknutí se vybraný profil přidá do týmu jako člen. 6. Pozvánka Popis: Projektový manažer může rozeslat pozvánku všem členům týmu. should have Po sestavení týmu může projektový manažer zaslat všem nepotvrzeným členům týmu pozvánku na ovou adresu uvedenou v profilu. Zaměstnanec 1. Správa profilu Popis: Zaměstnanec může upravovat informace ve svém profilu. Po přihlášení do aplikace v roli zaměstnance je možné upravovat položky asociovaného profilu a změny uložit nebo zrušit. 2. Potvrzení pozvánky Popis: Zaměstnanec může potvrdit nebo zamítnout pozvánku do týmu. should have V pozvánce jsou obsaženy dva odkazy. Jeden zajišťuje potvrzení a druhý zamítnutí členství v týmu. Personalista Personalista schvaluje informace, které o sobě zaměstnanci uvedli. 1. Schválení profilu Popis: Personalista může schválit jednotlivé položky profilu. nice to have V profilu má personalista možnost schválit jednotlivé položky.

4 Nefunkční požadavky 1. Desktopová aplikace Uživatelé budou k systému přistupovat pomocí desktopové aplikace, která umožní přihlášení do systému a správu tohoto přihlášení a dále vykonávání všech činností dostupných danému typu účtu. 2. Databáze Systém využívá databázi k ukládání dat. 3. Víceuživatelský systém Se systémem může pracovat naráz víc uživatelů nezávisle na sobě. 4. Výkon Systém zajišťuje správu uživatelů. 5. Bezpečnost dat Informace vedené v aplikaci jsou dostupné jen po přihlášení. Příklady užití

5 Analytický model tříd Popis tříd Klientská aplikace EmployeeFrame Třída vykresluje GUI pro editaci jednotlivých profilů. LoginFrame Přihlašovací obrazovka. Zajišťuje připojení k serveru a ověření uživatele. MainFrame Hlavní okno aplikace, které se otevře po přihlášení. Obsahuje menu s funkcemi společnými pro všechny role. Dále obsahuje menu s funkcemi specifickými pro danou roli. Obsahem okna jsou informace o profilu uživatele. ChangePassDialog Tato třída zobrazuje dialog sloužící ke změně hesla uživatele. Role Rozhraní s funkcemi charakterizujícími uživatelskou roli. AdminRole Třída implementující rozhraní Role. Zajišťuje funkčnost související se správou uživatelů.

6 Main Spouštěcí třída, která vytvoří prvotní GUI pro přihlášení. ServerConnectionInterface Rozhraní pro třídu komunikující se serverem. ServerConnection Třída implementovaná ze ServerConnectionInterface, fungující jako singleton, sloužící ke komunikaci se serverovou aplikací. Item Třída představující položku dovedností zaměstnance. FrameGroups Implementace GUI pro správu skupin uživatelů. FrameItems Implementace GUI pro správu globálních položek dovedností. FrameEditGroup Implementace GUI pro editaci a přiřazování položek dovedností skupiny. Source Třída, která si nechá poslat veškeré informace o uživateli ze serverové aplikace a umožňuje s těmito informaci dále pracovat jiným třídám. User Třída představující uživatele. Uchovává si všechna data o uživateli. Team Třída představující tým. Uchovává si všechna data o týmu. FramePMShowTeams Implementace GUI pro zobrazování týmů projektovému manažerovi. FramePMEditTeam Implementace GUI pro vytváření a editaci týmu. PMRole Třída implementující rozhraní Role. Zajišťuje funkčnost související se správou týmů. ViewProfile Prostá třída sloužící k vykreslení jedné ze základních obrazovek našeho systému - okno s osobními údaji.

7 SourceUserInt, SourceGroupInt, SourceTeamInt, SourceItemInt Rozhraní pro třídy oddělující kódování a dekódování komunikace se serverem od objektových dat. Každé rozhraní má navržené metody pro kontrolu chyb na straně serveru, jedná se o metody umožňující přidávání, odebírání, update a získávání jednotlivých elementů. SourceUser, SourceGroup, SourceTeam, SourceItem Jedná se o implementaci předchozích rozhraní. TeamStatus, ItemsStatus Třída představující elementy a jejich vztahy k ostatním elementům. Serverová aplikace ClientConnection Třída spouštějící se jako samotné vlákno, přes kterou se komunikuje s jednotlivými klienty. Vzniká a zaniká při připojení a odhlášení uživatele. Main Třída poslouchající na portu připojení klientů a přidávající jim komunikační třídu. Protocol Třída na základě příchozího požadavku od klienta získá instanci třídy Worker, na které volá metody pro zpracování požadavku. Worker Jedná se o třídu navrženou podle návrhového vzoru Factory. Vytváří objekty, které zpracovávají všechny možné požadavky od klienta. DBCInt Rozhraní pro třídu komunikující s databází. DBConnection Třída komunikující s databází. Obsahuje metody vracející Stringy, které jsou posílány klientovi. UserData Slouží k vytvoření Hashmapy ve třídě Protocol.

8 Popis protokolu Textový protokol komunikace mezi klientem a serverem. Symbol "větší než" značí komunikaci od klienta k serveru. Symbol "menší než" představuje odpověď serveru. Server na požadavek zpravidla odpoví zprávou OK, pokud požadavek vyřídil v pořádku, nebo KO spolu s vysvětlujícím textem. role: Neověřený uživatel > LOGIN use pass < ADMIN MANAGER EMPLOYEE HR KO duvod Heslo hashované (nice to have). Odpovědí serveru je role uživatele a nebo KO, pokud došlo k chybě přihlášení. role: Přihlášený uživatel > CHANGE_PASS user_id old_pass new_pass role: admin přídání uživatele: > ADD_USER role group pass < user_id KO důvod smazání uživatele: > DEL_USER user_id změna hesla uživatele: > ADMIN_CHANGE_PASS user new_pass update uživatele: > UPDATE_USER user_id name lastname address city phone professia žádost o přijetí informací uživatele: > GET_INFO iduser < idrole;idgroup;name;lastname;address;city; ;phone;professia KO důvod (jedná se pouze o atributy usera,tzn. bez teams a items)

9 získat všechny id uživatelů v User tabulce: > GET_USERS > id_user1;... KO důvod (bez mezer za středníkem) získat skupiny dostupné v systému: > GET_GROUPS > id_group1 name1 pocet_items1 item1_id item2_id;id_group2 name2 pocet_items2 item1_id item2_id... KO důvod (bez mezer za středníkem) získat všechny položky dovedností ve spojovací tabulce: > GET_ITEMS > id_item1 name1;... KO důvod (bez mezer za středníkem) získat všechny týmy v databázi: > GET_TEAMS > id pm name goal project info active;... KO důvod (bez mezer za středníkem) přidání položky dovednosti: > ADD_ITEM nazev odebrání položky dovednosti: > DEL_ITEM nazev úprava položky dovednosti: > UPDATE_ITEM id_item nazev přidání týmu: > ADD_TEAM pm nazev project info goal úprava týmu: > UPDATE_TEAM id_team nazev project info goal

10 smazání týmu: > DEL_TEAM id smazání týmu: > DEL_GROUP id_group přidání group: > ADD_GROUP name pocet_items id_items1 id_items2... úprava group: > UPDATE_GROUP id_group name pocet_items id_items1 id_items2... úprava položky dovednosti: > EDIT_ITEM id_item nazev získat id položek dovedností pro určitého uživatele: > GET_USER_ITEMS id_user > id_item state;... KO důvod získat id týmů pro určitého uživatele: > GET_USER_TEAMS id_user > id_team confirmed;... KO důvod přidání uživatele do týmu: > USER_IN_TEAM id_user id_item odebrání uživatele z týmu: > USER_OUT_TEAM id_user id_item změna stavu účasti uživatele v týmu: > SET_TEAM_CONFIRMED id_user id_team confirmed

11 změna stavu dovednosti uživatele: > SET_ITEM_STATE id_user id_item state získat všechny uživatele v týmu s id: > GET_TEAM_USERS id_team > id_user confirmed;... KO důvod (bez mezer za středníkem) získat všechny týmy pro PM s id: > GET_PM_TEAMS idpm > id pm name goal project info active;... KO důvod (bez mezer za středníkem) Architektura Klientská aplikace pomocí grafického rozhraní posílá požadavky serverové aplikaci. Požadavky jsou ve formě textového řetězce v tvaru zaznamenaném v protokolu. Serverová aplikace pomocí protokolu rozpozná požadavek a reaguje připojením k databázi, kde se provede požadovaný SQL dotaz. Následně je klientská aplikace informována o úspěchu či neúspěchu. V případě neúspěchu je konkretizovaný jeho důvod. Výsledek je zobrazen v grafickém prostředí.

12 Návrh databáze Návrh uživatelského rozhraní Následují náčrty uživatelského rozhraní. Jedná se o úvodní studie, skutečné rozhraní aplikace se může lišit. Přihlášení Návrh přihlašovací obrazovky.

13 Správa uživatelů dostupná v roli admin.

14 Návrh pro správu skupin zaměstnanců a jejich dovedností Správa týmů a přidání týmu v roli projektového manažera

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2012 Jan Hybš TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových

Více

www.povi.cz Úkoly Program manuál

www.povi.cz Úkoly Program manuál www.povi.cz Úkoly Program manuál Program Úkoly manuál PoVI, s.r.o. 2005 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvod... 3 2.1. Účel programu Úkoly... 3 3. Vysvětlivky, značení, terminologie... 4 3.1. Používaná označení...

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace pro jednoduchou tvorbu webových stránek mezinárodních konferencí. 2011 Petr Sommer

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace pro jednoduchou tvorbu webových stránek mezinárodních konferencí. 2011 Petr Sommer PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro jednoduchou tvorbu webových stránek mezinárodních konferencí 2011 Petr Sommer Anotace Mezinárodní konference

Více

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO 2005 David Pilař Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka EMCS DM Klient Uživatelská příručka EMCS DM Klient: Uživatelská příručka 1. Historie verzí... 1 2. Úvod... 2 2.1. EMCS DM deklarantský modul... 2 2.2. Funkčnost... 2 2.3. Technický popis... 2 3. Funkce

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

Hotelový informační systém. Bakalářská práce

Hotelový informační systém. Bakalářská práce Hotelový informační systém Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Informační systém malého hotelu Hotel Information System Michal

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.0 Poslední aktualizace: 5. dubna 2012 Obsah 1. Začínáme 4 1.1 Co je to Manažer datových shránek 4 1.2 Po prvním spuštění 4 1.4 Nastavení

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150 500 03 Hradec Králové tel. 495 511 111 fax 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Plzeňského kraje část Nástroje pro

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 6. 5. 2015 Verze: 4.5 2015 MVČR Obsah 1 Úvod...6 1.1 Cíl dokumentu...6 1.2 Zkratky a definice...6 1.3 Technické

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Aplikace na objednávání jídel pro platformu Android

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Aplikace na objednávání jídel pro platformu Android PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace na objednávání jídel pro platformu Android 2012 Lukáš Novák Anotace V rámci bakalářské práce (na vlastní téma)

Více

SYSTÉM PRO INTERNETOVOU KOMUNIKACI SYSTEM FOR INTERNET COMMUNICATION

SYSTÉM PRO INTERNETOVOU KOMUNIKACI SYSTEM FOR INTERNET COMMUNICATION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Verze 1.07 V případě jakéhokoliv problému spojeného s weby, volejte HELPDESK 4444 2 Obsah Obsah... 3 1 Úvod... 4

Více

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele 6 Příručka uživatele Aktualizováno: 20.1.2015 Obsah 6...1 1. Charakteristika programu...6 1.1. Používané zkratky... 6 1.2.... 6 1.3. Formuláře pro... 6 1.4. Koloběh formulářů... 7 2. Prostředí u...8 2.1.

Více

Realizace portálu pro anonymní oznamování přestupků proti zákonu policii

Realizace portálu pro anonymní oznamování přestupků proti zákonu policii České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakalářská práce Realizace portálu pro anonymní oznamování přestupků proti zákonu policii Ladislav Janík Vedoucí práce: ing. Martin Komárek

Více

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY (wwwproskoly.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL WWWproškoly.cz manuál verze: 2.0, poslední aktualizace: 23. 7. 2015 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Jak webové stránky pro školy fungují... 5 3 Přihlášení

Více

K A P I T O L A Správa registru Témata kapitoly Úvod do registru Seznámení se strukturou registru Kořenové klíče registru

K A P I T O L A Správa registru Témata kapitoly Úvod do registru Seznámení se strukturou registru Kořenové klíče registru Správa registru Každý, kdo přistupuje k počítači, již někdy pracoval s registrem systému Windows, i když si to možná neuvědomuje. Nezáleží přitom na tom, zda je počítač členem pracovní skupiny nebo domény.

Více