Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì

7 6

8 7

9

10 9

11 10

12 11

13

14 ê á 13

15

16 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15

17 1 16

18

19

20 2 bez ohledu na typ nebo místo zaøízení Classifications of Drug Treatment and Social Reintegration and Their Availability in EU Member States plus Norway (EMCDDA, 2002) = empirická zjištìní svìdèící ve prospìch vìdecké teorie nebo hypotézy 19

21 2 Tabulka 2: Dimenze a kritéria zneužívání látek 20

22

23

24 3 Tabulka 3: Zprávy organizací o úèinnosti/efektivitì typù protidrogové léèby 23

25 3 Tabulka 4: Kritéria pro zahrnutí studie 24

26

27

28 4 27

29 4 28

30 4 29

31 4 30

32

33

34 5 Pøehled základních údajù 1: Zaøazené studie 33

35 5 Tabulka 5: Poèet zaøazených studií a místo jejich pùvodu: farmakoterapie poruch souvisejících s opioidy á 34 34

36 5 Tabulka 6: Poèet zaøazených studií a místo jejich pùvodu: farmakoterapie poruch souvisejících s psychostimulancii a kanabinoidy Tabulka 7: Poèet zaøazených studií a místo jejich pùvodu: psychosociální intervence pro léèbu drogové závislosti 35

37

38 6 6/1 Farmakologická léèba Tabulka 8: Situace a související cíle protidrogové léèby = celkový poèet pøípadù onemocnìní v populaci v dané dobì Prostøedí, v nìmž lidé žijí, výraznì ovlivòuje jejich postoje a chování ohlednì užívání drog. 37

39 6 ê á Tabulka 9: V Evropì schválené látky pro léèbu poruch souvisejících s užíváním opiátù ì ê á ì ê 38

40 6 á á Pro tuto druhou indikaci nejsou k dispozici žádná empirická data. 39

41 6 ì á á á á v Rakousku, Bulharsku a Slovinsku 40

42 6 ê ä Pøehled základních údajù 2: Možnosti farmakologické léèby u krizové intervence 41

43 6 á 42

44 6 á Pøehled základních údajù 3: Metadon jako detoxifikaèní látka 43

45 6 á postupné snižování dávek metadonu v èase 44

46 6 á ê 45

47 6 á Pøehled základních údajù 4: Buprenorfin jako detoxifikaèní látka 46

48 6 47

49 6 á á á 48

50 6 Pøehled základních údajù 5: á2-adrenergní agonisté pøi detoxifikaci á á á 49

51 6 á á á 50

52 6 á á Pøehled základních údajù 6: Kombinace buprenorfin-naloxon jako detoxifikaèní látka 51

53 6 Pøehled základních údajù 7: Kodein/dihydrokodein jako detoxifikaèní látka Závažný nežádoucí úèinek je takový, který vede napø. k úmrtí, ohrožení života, hospitalizaci pacienta atd. 52

54 6 ì ì Tabulka 10: Látky schválené v Evropì pro udržovací léèbu pacientù závislých na opioidech ì = poskytovatel zdravotní péèe jako místo prvotní konzultace nebo léèby 53

55 6 ê ê ì ì ì 54

56 6 Pøehled základních údajù 8: Metadon jako látka v udržovací léèbì 55

57 6 56

58 6 Tabulka 11: Úèinnost nízkých, støedních a vysokých dávek metadonu v udržovací léèbì 57

59 6 ì ì Pøehled základních údajù 9: Buprenorfin jako látka pro udržovací léèbu 58

60 6 59

61 6 60

62 6 Pøehled základních údajù 10: Kombinace buprenorfin-naloxon pro udržovací léèbu 61

63 6 á á 62

64 6 ì Pøehled základních údajù 11: Heroin jako látka pro udržovací léètu 63

65 6 64

66 6 Pøehled základních údajù 12: Kodein/dihydrokodein jako látka pro udržovací léèbu 65

67 6 ì Pøehled základních údajù 13: Perorálnì podávaný morfin s pomalým uvolòováním jako látka pro udržovací léèbu 66

68 6 = Process of gradually adjusting the dose of a medication until the desired effect is achieved ètvrtý až šestý mìsíc tìhotenství 67

69 6 Pøehled základních údajù 14: Naltrexon jako látka k prevenci relapsu 68

70 6 69

71 6 SSRI = skupina antidepresiv používaných v léèbì deprese, úzkostných poruch atd. = obecný termín: zahrnuje škálu poruch, které se projevují symptomy continuous muscle fiber activity 70

72 6 Pøehled základních údajù 15: Farmakologická léèba poruch souvisejících s užíváním psychostimulancií á â 71

73 6 Tabulka 12: Látky schválené pro detox závislosti na stimulantech â 72

74 6 Standardizovaný dotazník; udává celkové skóre pacienta pøi abstinenci od amfetaminu 73

75 6 Tabulka 13: Látky používané pro substituèní léèbu závislosti na stimulanciích = silná touha po látce zpùsobující závislost 74

76 6 75

77 6 Tabulka 14: Látky používané k abstinenèní udržovací léèbì poruch souvisejících s užíváním stimulancií 76

78 6 77

79 6 Fáze I klinických studií: první stadium testování drogy/látky/léku na lidských subjektech. Benzoylekgonin je hlavním metabolitem kokainu. 78

80 6 79

81 6 ì ì 80

82 6 Pøehled základních údajù 16: Farmakologická léèba poruch souvisejících s užíváním kanabinoidù DSM = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Diagnostický a statistický manuál duševních poruch); seznam kategorií duševních poruch a jejich diagnostických kritérií 81

83 6 á 6/2 závislosti Psychosociální intervence v léèbì drogové 82

84 6 Pøehled základních údajù 17: Psychosociální intervence obecnì 83

85 6 84

86 6 85

87 6 Pøehled základních údajù 18: Kognitivnì-behaviorální terapie 86

88 6 87

89 6 Pøehled základních údajù 19: Motivaèní rozhovory 88

90 6 Pøehled základních údajù 20: Posilování komunitních vazeb 89

91 6 90

92 6 91

93 6 Pøehled základních údajù 21: Contingency management 92

94 6 Pøehled základních údajù 22: Cue exposure 93

95 6 Pøehled základních údajù 23: Psychoanalýza 94

96 6 95

97 6 Pøehled základních údajù 24: Poradenství 96

98 6 Pøehled základních údajù 25: Dvanáct krokù 97

99 6 Pøehled základních údajù 26: Terapeutické komunity 98

100

101

102 7 101

103 7 Pøehled základních údajù 26: Nákladová efektivita typù protidrogové léèby zastoupené v Evropì Belenko et al., 2005 vyjadøují všechny èástky (po zohlednìní inflace) v amerických dolarech v cenové hladinì roku Vedle amerických dolarù jsou však uvedeny èástky v eurech () s použitím pøevodního kurzu 0,805 platného pro rok

104 7 103

105

106 8 ê á 105

107 8 106

108 8 107

109

110 9 109

111

112 111

113 112

114 113

115 114

116 115

117 116

118 117

119 118

120 119

121 120

122 121

123 122

124 123

125 124

126 125

127 126

128 127

129

130 Tabulka A1: Strategie systematického vyhledávání pro poruchy související s užíváním opiátù 129

131 Tabulka A2: Strategie systematického vyhledávání pro poruchy související s užíváním kokainu a amfetaminù 130

132 Tabulka A3: Strategie systematického vyhledávání pro poruchy související s užíváním konopí 131

133 Tabulka A4: Úprava výbìrových kritérií pro konkrétní elektronické databáze 1 Úprava nebyla nutná pro Cochranovy databáze a databázi abstrakt pøehledù úèinkù DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effects). 132

134

135

136 135

137 á á 136

138 â 137

139 138

140

141 140

142

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

www.pcp.lf3.cuni.cz Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, 181 03 Praha 8 - Bohnice

www.pcp.lf3.cuni.cz Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, 181 03 Praha 8 - Bohnice Obsah Úvod / Introduction...6 Vedení / Management...11 Vìdecká rada / Scientific Council...13 Dozorèí rada / Board of Supervisors...14 Vìdeètí a odborní pracovníci / Scientific and Professional Staff...15

Více

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Pracovní verze č. 2.4 (materiál

Více

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Verze 4.5

Více

Alkohol a primární zdravotní péče Klinická vodítka pro identifikaci a krátké intervence

Alkohol a primární zdravotní péče Klinická vodítka pro identifikaci a krátké intervence Alkohol a primární zdravotní péče Klinická vodítka pro identifikaci a krátké intervence Tento dokument připravili Peter Anderson, Antoni Gual a Joan Colom jménem řešitelů evropského projektu Primární zdravotní

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007

Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007 Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007 MUDr. Tomáš Zábranský, PhD. Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková JUDr. Michaela Štefunková, PhD. Ing. Jiří Vopravil, PhD. Mgr.

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská práce. Tereza Veverková. Drogová závislost na pervitinu a její léčení

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská práce. Tereza Veverková. Drogová závislost na pervitinu a její léčení Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Tereza Veverková Drogová závislost na pervitinu a její léčení Vedoucí: Mgr. Martin Jelínek 2012 Prohlášení 1. Prohlašuji,

Více

LITERÁRNÍ PŘEHLED. červenec 2008. Buprenorfin, buprenorfin/naloxon a substituční léčba opiátové závislosti

LITERÁRNÍ PŘEHLED. červenec 2008. Buprenorfin, buprenorfin/naloxon a substituční léčba opiátové závislosti LITERÁRNÍ PŘEHLED červenec 2008 Buprenorfin, buprenorfin/naloxon a substituční léčba opiátové závislosti OBSAH Addiction. Prosinec 2007;102(12):1899-907. Epub 3. září 2007 Randomizovaná studie účinnosti

Více

Uživatelé drog do rukou policie nebo lékaøù? A KOL. L IBOR GRONSKÝ I VAN LANGER

Uživatelé drog do rukou policie nebo lékaøù? A KOL. L IBOR GRONSKÝ I VAN LANGER R A C I O N Á L N Í P R O T I D R O G O V Á P O L I T I K A V O T O B I A R A C I O N Á L N Í P R O T I D R O G O V Á P O L I T I K A Uživatelé drog do rukou policie nebo lékaøù? A KOL. L IBOR GRONSKÝ

Více

MUDr. Klára Látalová, Ph.D. BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA

MUDr. Klára Látalová, Ph.D. BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA MUDr. Klára Látalová, Ph.D. BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4182. publikaci Recenzovali:

Více

Sešit 3 Analýza potřeb

Sešit 3 Analýza potřeb Sešit 3 Analýza potřeb Sešit 3. Analýza potřeb 1 Světová zdravotnická organizace, 2000 WHO World Health Organization Světová zdravotnická organizace UNDCP United Nations International Drug Control Programme

Více

Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands

Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands EMCDDA 2004 selected issue In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and

Více

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu Bc. Veronika Gazdová Diplomová práce 2009 2 3 4 Poděkování Za cenné rady a připomínky,

Více

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl.

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl. Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 www.solen.cz ISSN 1803 5914 ročník 10. PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů 15. 16. října 2009 Regionální centrum Olomouc Psychiatrická klinika

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014 Statutární město Frýdek-Místek Magistrát města Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek OBSAH strana

Více

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Město Třinec Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Motto: Prevence nesmí sloužit k propagaci, informovanosti a vzbuzení zájmu široké veřejnosti a zejména dětí a mladistvých o

Více

DISKRÉTNÍ A SPOJITÉ V KONCEPTUALIZACI BIPOLÁRNÍ

DISKRÉTNÍ A SPOJITÉ V KONCEPTUALIZACI BIPOLÁRNÍ DISKRÉTNÍ A SPOJITÉ V KONCEPTUALIZACI BIPOLÁRNÍ PORUCHY A SCHIZOFRENIE CONCEPT OF BIPOLAR DISORDER AND SCHIZOPHRENIA: DISCRETE AND CONTINUOUS ASPECTS PAVLA STOPKOVÁ, CYRIL HÖSCHL Psychiatrické centrum

Více

ISBN 978-80-254-5824-2

ISBN 978-80-254-5824-2 ISBN 978-80-254-5824-2 Tento sborník je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky. Možnosti a cesty primární prevence VI. roèník mezinárodní konference Primární prevence

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

PSYCHOMOTORICKÁ TERAPIE V BELGII EVIDENCE BASED PŘÍSTUP A DOPORUČENÍ PRO TERAPII PORUCH NÁLAD A ÚZKOSTNÝCH PORUCH

PSYCHOMOTORICKÁ TERAPIE V BELGII EVIDENCE BASED PŘÍSTUP A DOPORUČENÍ PRO TERAPII PORUCH NÁLAD A ÚZKOSTNÝCH PORUCH PŘEHLEDOVÉ STUDIE PSYCHOMOTORICKÁ TERAPIE V BELGII EVIDENCE BASED PŘÍSTUP A DOPORUČENÍ PRO TERAPII PORUCH NÁLAD A ÚZKOSTNÝCH PORUCH PSYCHOMOTOR THERAPY IN BELGIUM AN EVIDENCE-BASED APPROACH AND RECOMMENDATIONS

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2010. Lidé sahají po drogách od nepaměti. Aktuální situace v léčbě drogově. závislých. volné fórum.

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2010. Lidé sahají po drogách od nepaměti. Aktuální situace v léčbě drogově. závislých. volné fórum. dialogem k reformě Občan v síti Lidé sahají po drogách od nepaměti a není žádný důvod se domnívat, že tomu někdy může být jinak. Dokud budou lidé lidmi, potud potrvá poptávka po instantním štěstí, po látkách,

Více

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Královéhradecký kraj Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obsah Úvod...- 4-1.Situace ve

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Farmaceutická péče u pacientů s depresivní poruchou

Farmaceutická péče u pacientů s depresivní poruchou 78 Farmaceutická péče u pacientů s depresivní poruchou Martina Maříková Nemocniční lékárna, FN Hradec Králové Deprese je jedním z nejčastěji se vyskytujících onemocnění v dospělé populaci a zároveň patří

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Roman Špráchal

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Roman Špráchal UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Roman Špráchal UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI U MLADISTVÝCH V ČR A EU ZA POSLEDNÍ

Více

J. Jeschke, J. Nekola, J. Chlumský Antidopingový výbor ÈR

J. Jeschke, J. Nekola, J. Chlumský Antidopingový výbor ÈR Souhrnnévráce Doping v èíslech a komentáøích J. Jeschke, J. Nekola, J. Chlumský Antidopingový výbor ÈR Med Sport Boh Slov 2002; 11(1): 1-20 Klíèová slova: doping, zakázané látky, zdravotní rizika, prevalence,

Více

Patologické hráčství: souhrn faktů a aktuální situace v České republice

Patologické hráčství: souhrn faktů a aktuální situace v České republice PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK Patologické hráčství: souhrn faktů a aktuální situace v České republice Autor: Petr Verosta Editor: PhDr. Petr Vejrosta SOUHRN Patologické hráčství je impulsivní porucha s obdobnými symptomy

Více

LÉČBA ZÁVISLOSTI NA TABÁKU V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

LÉČBA ZÁVISLOSTI NA TABÁKU V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE LÉČBA ZÁVISLOSTI NA TABÁKU V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře 2005 Autoři: Jozef Čupka Karel Nešpor Eva Králíková Karel Dohnal Cyril Mucha

Více