Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111"

Transkript

1 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem projektu je síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými organizacemi, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v oboru adiktologie. Prostøednictvím projektu vznikne zcela nová síť, budou realizovány stáže a odborné praxe studentù a akademických pracovníkù napøíè celou sítí za úèelem pøenosu know-how v ÈR a v zahranièí. Dále budou formou jiných komunikaèních a interaktivních platforem (semináøe, konference a cílené informaèní materiály na úrovni e-learningu a odborného èasopisu) zavedeny krátkodobé i dlouhodobé vzdìlávací programy. Hlavním cílem je vytvoøení vzájemnì propojených sítí pro vìdu a výzkum v oboru adiktologie, posílení jejich pøímé vazby, a také vytvoøení spoleèné grantové kanceláøe oboru sdílené všemi subjekty. Výsledek by se mìl projevit na úrovni vstupù (zejm. objem finanèních prostøedkù pro vìdu a poèet projektù) i na úrovni výstupù (zejm. poèet publikací a poèet akademicky èinných pracovníkù). Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/ Období realizace: od 07/2011 do 06/2014 Realizátor: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékaøská fakulta, Klinika adiktologie (www.adiktologie.cz) Partneøi: A.N.O., ASOCIACE NESTÁTNÍCH ORGANIZACÍ (www.asociace.org) Sdružení Podané ruce, o. s. (www.podaneruce.cz) Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. ADIKTOLOGIE 283

2 Svépomocné skupiny ÈABLOVÁ, L. Klinika adiktologie, 1. lékaøská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Citace: Èablová, L. (2012). Svépomocné skupiny. Adiktologie, (12)2, CHARAKTERISTIKA SLUŽBY Svépomocné skupiny jsou specifickou formou pomoci a podpory lidí v nároèných životních situacích. Svépomocné skupiny sdružují klienty se stejným problémem, ať již jde o problém zdravotní, sociální èi subjektivní. (Vymìtal, 2010). V oblasti drogového užívání se jedná o aktivity, které mùže uživatel drog uèinit mimo formální léèby a tím redukovat rizika spojená s jejich užíváním (Voboøil, Kalina in Kalina 2003). Na rozdíl od léèby lékaøské nebo psychoterapeutické podpory je tato forma podpory specifická tím, že ten, kdo pomáhá, není terapeut èi jiný øídící èlánek léèebného procesu, nýbrž èlenové této skupiny øeší své problémy na bázi skupinové psychoterapie jen za pøítomnosti moderátora, koordinátora èi vedoucího skupiny. Jeho hlavní úlohou je zajistit místo, èas a pravidelnost setkávání a v neposlední øadì celkovou starost o její organizaci (Kováøová, 2011). Hnutí svépomocných skupin má stabilní organizaèní strukturu a bohatì rozvìtvenou síť skupin. Poèet èinných skupin se odhaduje øádovì na stovky tisíc. Skupina mívá kolem deseti èlenù, kteøí se pravidelnì scházejí asi jednou za ètrnáct dnù za úèelem výmìny informací, porady, prohovoøení toho, co je zatìžuje. Tvoøí neformální spoleèenství a jsou otevøeny rodinným pøíslušníkùm a všem ostatním, koho se problém bezprostøednì týká (Vymìtal, 2010). 2 HLAVNÍ PRINCIPY SVÉPOMOCNÝCH SKUPIN Oslabení pocitù izolace lidé, kteøí si pøipadají od okolního svìta izolovaní, se zde setkávají s dalšími, kteøí mají podobné životní osudy, a již jen tento fakt je spojuje a izolaci oslabuje vzájemná emocionální podpora úèastníci se nejen potkávají, ale pøi sdílení se vzájemnì podporují, mívají èasto pocit, že jsou na jedné lodi. Potíže jsou zvládány i tím, že nemocný pomáhá zvládat podobné problémy nìkomu jinému najednou je èlovìk vytržen z øešení vlastních problémù a bezvýchodné situace a orientuje se na problémy druhých a zjišťuje, že jeho podpora a pøítomnost mùže být pro druhé dùležitá a ná- Došlo do redakce: 3 / DUBEN / 2012 Pøijato k tisku: 10 / DUBEN / 2012 Korespondenèní adresa: PhDr. Lenka Èablová, Ph.D. / / Klinika adiktologie, 1. lékaøská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Apolináøská 4, Praha 2 284

3 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA pomocná v øešení jejich problémù, posiluje se tím sebevìdomí i chuť postavit se svým vlastním problémùm (Matoušek, 2001). Modrý køíž (2011a) dále uvádí: Uèí strategii zvládání každodenních problémù (sdílení zkušeností, hledání nových øešení, vzájemná podpora pøi selhávání, oceòování sebemenšího úspìchu). Pomáhá vytvoøit síť sociálních vztahù (èlenové vytváøejí síť pøátel, kteøí si poskytují pomoc, napø. slaví radostné události). Uèí naslouchat druhým (uvìdomit si obsah toho, co druhý øíká, jeho pocity, ale také co v nás jeho verbální i neverbální projev vyvolává). Podporuje psychologický význam komunity (èlenové zjistí, že zažívají tytéž problémy a pocity, což pomáhá zmìnit osobní krizi). Dává pøíležitost pro zpovìï, katarzi a vzájemnou kritiku, èímž dochází k zlepšování sebeobrazu (napø. oèišťující rozhovor, kdy úèastník hovoøí o svých selháních). Poskytuje modelové role (nìkteøí lidé jsou již vyléèení, èímž ukazují, že se situace dá zvládnout). Uèí konfrontace (cílem není odhalení nìkoho, ale jeho rùst). 3 CÍLOVÁ POPULACE Svépomocné skupiny jsou urèené pro klienty s rùznými typy závislostí (alkohol, nelegální návykové látky èi gambling) a pro jejich rodinné pøíslušníky. Svépomocné skupiny sdružují klienty se stejným problémem zpravidla podle typu látkové èi nelátkové závislosti. 3/1Poskytované služby Skupinová podpùrná psychoterapie Následná péèe Sociální opora Poradenství Edukace 3/2Poèet zaøízení a klientù Svépomocné skupiny poskytují spoleènì s dalšími typy ambulantních a lùžkových zaøízení služby následné péèe, avšak údaje o poètu jejich zaøízení a klientù jsou obtížnì zjistitelné. Mravèík et al. (2011) uvádí, že na principu svépomoci fungují skupiny Anonymních Alkoholikù (AA) a Anonymních narkomanù (NA). V souèasnosti funguje v Èeské republice 47 skupin AA ve 34 mìstech a jedna skupina NA v Brnì. Údaje o poètu klientù jsou bohužel v souèasné dobì nezjistitelné. V tabulce 1 je uveden pøehled a podrobný popis jednotlivých typù svépomocných skupin v ÈR. 4 HNUTÍ ANONYMNÍCH ALKOHOLIKÙ Jednou z nejrozšíøenìjších (dnes již organizací) svépomoci pro závislé na alkoholu je AA Anonymní alkoholici. Je to sdružení lidí, kteøí se navzájem dìlí o svoji zkušenost, sílu a nadìji. Cíle je, aby mohli øešit své problémy a napomáhat tak sobì i dalším k uzdravení ze závislosti na alkoholu. Nejsou spøíznìni s žádnou oficiální vírou, sektou, zøízením èi politickou organizací a vyhýbají se veøejným sporùm (Øehan,2007). Hnutí pracuje s principem dvanácti krokù a dvanácti tradic. Tento princip v sobì nese všechny aspekty života fyzický, psychický i sociální (Anonymní alkoholici, 2011). Tabulka 1 Poèet svépomocných skupin v jednotlivých krajích ÈR Kraj Svépomocná skupina A kluby AA NA Modrý køíž KLUS Hl. m. Praha 10 1 Støedoèeský 1 Jihoèeský 7 Plzeòský 2 Karlovarský 1 Ústecký 2 Liberecký 1 1 Královéhradecký 0 Pardubický 1 1 Vysoèina 5 1 Jihomoravský Olomoucký 3 Zlínský 4 2 Moravskoslezský 7 4 SVÉPOMOCNÉ SKUPINY ADIKTOLOGIE 285

4 5 ANONYMNÍ NARKOMANI Je nevýdìleèné spoleèenství žen a mužù, pro které se droga stala vážným problémem. Lidé, kteøí potøebují pomoci ze závislosti na nealkoholových drogách. Pravidelnì se scházejí proto, aby si navzájem pomáhali žít bez drog. Je to program o úplné abstinenci od drog. Stejnì jako Anonymní alkoholici pracují s principem dvanácti krokù (Anonymní narkomani, 2011). 6 SDRUŽENÍ KLUS Ryze èeskou je sdružení KLUS Klub Lidí Usilujících o Støízlivost. První KLUS byl založen v 50. letech u Apolináøe žijící legendou èeské adiktologie doc. MUDr. Jaroslavem Skálou CSc. Od poèátku existence zmìnilo sdružení svoji tváø, nikoli svoje poslání - sdružovat lidi závislé na alkoholu, drogách a hracích automatech a vzájemnì si pomáhat se svojí nevyléèitelnou nemocí, protože jsme pouze zaléèení, nikoliv vyléèení (KLUS, 2011). 7 MODRÝ KØÍŽ Modrý køíž (MK) v Èeské republice o. s., je nevládní nezisková organizace. Toto sdružení pomáhá lidem závislým nebo ohroženým závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hráèských aktivitách (gamblerství), jejich rodinným pøíslušníkùm a blízkým osobám. Pomoc poskytujeme prostøednictvím Poraden Modrého køíže, které najdete ve mìstech Èeský Tìšín, Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava, Valašské Meziøíèí a Vsetín. Èinnost Modrého køíže je motivovaná køesťanským posláním nesení pomoci bližnímu, s podporou profesionálních metod práce (Modrý køíž, 2011b). 8 A KLUBY Jedná se o obecnì prospìšnou spoleènost poskytující pomoc a podporu osobám závislým na alkoholu, lécích a hazardním hráèství, vèetnì pomoci jejich rodinám a blízkým. Poskytuje informace, sociální poradenství, terapeutický léèebný program, následnou péèi a pomoc s hledáním zamìstnání. Služby jsou poskytovány zdarma v Brnì a jsou založeny na principu respektu vùèi klientovi (A kluby, 2011). LITERATURA A kluby (2011). Retrieved 13 December 2011 from: Anonymní alkoholici (2011). Retrieved 6 December 2011 from: Anonymní narkomani (2011). Retrieved 6 December 2011 from: Kalina, K. (2003). Drogy a drogové závislosti 2: Mezioborový pøístup. 1. vydání. Praha: Úøad vlády ÈR: Národnì monitorovací støedisko pro drogy a drogové závislosti. KLUS (2011). Retrieved 13 December 2011 from: Kováøová, M. (2011). Význam podpùrné skupiny pro blízké osoby lidí s psychotickým onemocnìním, se zamìøením na rodièe. (Nepublikovaná diplomová práce). Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Matoušek, O. (2001): Základy sociální práce. Praha: Portál. Modrý køíž (2011a). Retrieved 6 December 2011 from: Modrý køíž (2011b). Retrieved 6 December 2011 from: Mravèík, V., Pešek, R., Horáková, M., Neèas, V., Chomynová, P. K., Šťastná, L. et al. (2011). Výroèní zpráva o stavu ve vìcech drog v Èeské republice v roce Praha: Národní monitorovací støedisko pro drogy a drogové závislosti, Úøad vlády ÈR. Øehan, V. (2007). Adiktologie I. Olomouc: VUP Olomouc. Vymìtal, J. (2010). Úvod do psychoterapie. 3., aktualizované a doplnìné vydání. Praha: Grada Publishing. 286 ADIKTOLOGIE ÈABLOVÁ, L.

5 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA A KLUBY ÈESKÉ REPUBLIKY KLÍÈ, M. A Kluby ÈR o.p.s. Citace: Klíè, M. (2012). A Kluby ÈR. Adiktologie, (12)2, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Organizace A Kluby ÈR, o. p. s., pùsobí v oblasti prevence, léèby a doléèování legálních návykových látek již dvanáct rokù. Od samotného poèátku až do souèasné doby se vìnujeme výhradnì problematice alkoholových závislostí a gamblerství. Naší cílovou skupinou jsou dospìlí klienti, v rámci primární prevence, výzkumu o (zne)užívání návykových látek na školách se vìnujeme i dìtem a mládeži ve vìku do 18 rokù. Postupnì rozšiøujeme podle finanèních možností služby tak, aby všechny dohromady tvoøily komplexní celek bez nutnosti pøeposílat klienty do jiných zaøízení, pokud to dovoluje aktuální zdravotní stav klienta a specializace našich odborníkù. Když nás navštíví jakýkoli klient, jsme schopni poskytnout mu první kontakt i poradenství v oblasti závislostí v kontaktním centru. Jestliže se jedná o klienta s aktuálním problémem se závislostí, mùže rovnou vstoupit do ambulantní léèby. Když je to klient již odléèený za závislosti a má potøebu upevnit si abstinenci, pøípadnì pokraèovat v doléèování, má k dispozici následnou péèi. Klienti, kteøí se vracejí z ústavní léèby a nemají se kam vrátit, pøípadnì se nechtìjí vrátit na místo, kde prožili svoji pijáckou kariéru, mohou využít pobytových služeb následné péèe sociálního bydlení. Ještì v prùbìhu následné péèe se klienti mohou zapojit do služeb centra podporovaného zamìstnání, kde je jim poskytnuta pomoc pøi sociální integraci a návratu na trh práce. S klienty je vždy uzavírán písemný kontrakt na nìkterou za služeb. 2 STRUÈNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB Pøi prvním kontaktu prochází klient kontaktním centrem. Posláním kontaktního centra je pomoci lidem, kteøí mají problémy s alkoholem, hazardní hrou èi léky, zorientovat se v jejich životní situaci, kterou prožívají jako složitou èi neøešitelnou, motivovat je k dalšímu øešení této nepøíznivé situace a pøispìt k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik, jež u tìchto lidí vznikly následkem užívání návykové látky a/nebo závislého chování jako takového. Základním smyslem èinnosti je motivovat uživatele i k minimální zmì- Došlo do redakce: 3 / DUBEN / 2012 Pøijato k tisku: 10 / DUBEN / 2012 Korespondenèní adresa: Martin Klíè / / A Kluby ÈR o.p.s., Dukelská 70, Brno ADIKTOLOGIE 287

6 nì v jeho dosavadním zpùsobu života, pomáhat mu vytváøet si náhled na svùj životní styl a provázet jej pøi hledání potøebné zmìny. Ambulantní léèba nabízí lidem, kteøí užívají alkohol a/nebo návykové léky, a hazardním hráèùm komplexní a specializované ambulantní služby smìøující ke zvládnutí specifických obtíží spojených s konzumací legálních drog a hraním hazardních her. Služba nabízí také pomoc pøi øešení duševních onemocnìní, která doprovázejí užívání návykových látek, ať jde o diagnózu primární (pøítomnou pøed zaèátkem rozvoje látkové i nelátkové závislosti), nebo duální (vzniklou až v souvislosti užívání drog, pøíp. hraním). Spektrum služeb ambulantní léèby zahrnuje psychoterapii a sociální poradenství. Ambulantní léèba je koncipována jako dlouhodobý léèebný program. Uživatelé služeb se jich úèastní podle pøedem stanovených podmínek, na jejichž sestavení se aktivnì podílejí. Klienti však mají možnost pøizpùsobovat délku programu svému aktuálnímu stavu, možnostem a potøebám. Souèástí ambulantní léèby je také poskytování jednorázového èi víceèetného odborného, sociálního a rodinného poradenství. Dále nabízíme psychodiagnostiku, podpùrnou psychoterapeutickou péèi pro rodinné pøíslušníky závislých (vèetnì sociálního a dluhového poradenství) a externì ambulantní psychiatrickou péèi (psychiatrické vyšetøení, farmakoterapii, konzultace s psychiatrem). Služby následné péèe s pobytovými službami. Jde o komplex služeb, který je urèen osobám závislým na alkoholu, lécích èi na hraní hazardních her na výherních automatech, které absolvovaly èi v souèasnosti absolvují ambulantní nebo pobytovou léèbu, nebo které od užívání tìchto látek abstinují. Služby následné péèe klientùm nabízejí: psychologické poradenství, možnost individuálních i skupinových terapií a poradenství, podpùrné skupiny pro rodiny a blízké, sociální poradenství pøi hledání èi návratu do zamìstnání, pøi jednání s úøady, pøi poskytování sociálních dávek, dluhové a právní poradenství, pomoc pøi psaní životopisu a motivaèních dopisù, vytvoøení osobního portfolia, internetovou poradnu a chatové poradenství, tvoøivé dílny a jiné volnoèasové aktivity, pravidelná relaxaèní cvièení (focusing, bioenergetika, ), oddychový koutek s psychowalkmany. k novému zaèátku, ale nemají pro nìj dostateèné existenèní podmínky. Projekt zahrnuje pøechodné sociální bydlení a komplexní sociálnì-terapeutický program. Cílem je pomoci sociální integraci a návratu na trh práce. Konkrétnì se program zamìøuje na rozvoj sociálních dovedností a seberozvoj, aktivní plánování a realizaci volného èasu, dodržování stanoveného režimu dne, integraci do trhu práce prostøednictvím kariérního poradenství, poskytnutí sociálního a dluhového poradenství vèetnì právní pomoci, vzdìlání v oblasti finanèní gramotnosti a psychoterapeutické konzultace skupinové i individuální. Od klienta požadujeme vlastní iniciativu, snahu a motivaci ke zmìnì. Centrum podpory zamìstnanosti realizuje specifický program podporovaného zamìstnání, individuální psychologickou intervenci a poradenské služby v léèbì závislosti. Podporuje sociální a pracovní integraci osob ohrožených sociálním vylouèením. Obsahuje aktivity spojené s tvorbou i udržením pracovního místa a zároveò dbá na komplexní pøístup a vzájemnou provázanost aktivit. Cílem služby je podporovat pracovní uplatnìní osob léèených ze závislostí na alkoholu a osob dlouhodobì nezamìstnaných ohrožených alkoholizmem a lehèími psychickými problémy. Všechny služby se poskytují zdarma a je zachovávána mlèenlivost i anonymita. Pobytové služby následné péèe jsou urèeny lidem, kteøí absolvovali ústavní èi ambulantní léèbu závislosti na alkoholu nebo hazardním hráèství, pøípadnì tìm, kteøí sami dlouhodobì abstinují. Projekt je konkrétnì urèen osobám s tzv. kumulovanými sociálními problémy (nezamìstnanost, pøedluženost, rozpad rodiny, ztráta domova, ). Tito klienti jsou po ukonèení léèby závislosti motivováni 288 ADIKTOLOGIE KLÍÈ, M.

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0 Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální sítì pro vstup do jednotného systému vìdy a výzkumu) Substituèní V rámci projektu NETAD bylo realizováno 6 analýz pøipravenosti

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání 2014/ 14 / 1 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Terapeutické komunity

Terapeutické komunity 2013/ 13 / 3 4 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v ČR

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v ČR Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v ČR Lenka Vavrinčíková QUO VADIS, ADIKTOLOGIE? Reflexe výsledků projektu NETAD a jejich dalšího využití 29.4. 2014 Seč Projekt NETAD, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 2 7 3 5 Kniha vyšla díky laskavé

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ. Projekt PROČ ZROVNA JÁ?

PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ. Projekt PROČ ZROVNA JÁ? PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ Projekt PROČ ZROVNA JÁ? Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Realizátor projektu: Probační a mediační služba ČR Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/73.00001

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Lenka Vavrinčíková Série regionálních konferencí NETAD (leden - březen 2014) Projekt NETAD, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111 OP VK.

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Adresa: E-mail: Tel.: Mobilní tel.: Plachého 6, 301 00 Plzeò prevence@cppt.cz 377 220 325 731 183 394 Vedoucí zaøízení Mgr. Markéta Èermáková a její shrnutí roku 2011:

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2 1 ESET - HELP, obèanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 4 IÈO: 6293726 Tel.: 2/ 72 94 8 79 Tel./fax: 2/ 72 94 8 8 e-mail: esethelp@volny.cz, eset@mbox.vol.cz internet: www.esethelp.cz

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent.

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent. Celá republika 241 480 511 ambulance@ditekrize. 241 48 41 49 problem@ditekrize. životních situacích životních situacích krizová pomoc, diagnostika, terapie, poradenství Linka Bezpečí 800155555 bezplatné

Více

ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameek

ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameek ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameek Místo v systému pée Obanské sdružení ADVAITA sídlí na Liberecku a nabízí v Libereckém kraji programy protidrogové prevence (primární, sekundární, terciární). Plní úlohu

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Pacienti s duáln v ordinaci pro návykovn. vykové nemoci. MUDr. Olga Kasková, OAT Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Pacienti s duáln v ordinaci pro návykovn. vykové nemoci. MUDr. Olga Kasková, OAT Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Pacienti s duáln lní diagnózou v ordinaci pro návykovn vykové nemoci MUDr. Olga Kasková, OAT Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. leden 2005 říjen 2006 323 klientů / 142 v systematické léčbě z nich

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví. MUDr. Martin Hollý, MBA

Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví. MUDr. Martin Hollý, MBA Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví MUDr. Martin Hollý, MBA 19.5.2015 Sociální situace Tělesné zdraví Duševní zdraví Prevalence duševních poruch u bezdomovců

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 37 odborné sociální poradenství IDENTIFIKÁTOR: 7235009 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Centrum poradenství

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Doléčovací centra v ČR

Doléčovací centra v ČR Doléčovací centra v ČR Moravskoslezský kraj Renarkon Dům na půl cesty Doléčovací centrum Telefon: 596 638 804 Mobil: 724 148 882 Email DC: dcrenarkon@seznam.cz Iva Valášková vedoucí centra email: veddcrenarkon@seznam.cz

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 Zařízení sociální intervence Kladno Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 ÚVODNÍ ČÁST Na úvod si dovolujeme připomenout, kdo jsme a jaký je cíl naší činnosti. Základním cílem poskytované služby je

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Jak pracovat s lidmi, aby omezili

Jak pracovat s lidmi, aby omezili METODIKA N 8 Marnie Engelander Ernie Lang Rob Lacy Richard Cash Jak pracovat s lidmi, aby omezili nebo přestali užívat konopí NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Efektivní

Více

ABSTINENCE VS. SUBSTITUCE: KUDY VEDE TA SPRÁVNÁ CESTA KE ZMĚNĚ?

ABSTINENCE VS. SUBSTITUCE: KUDY VEDE TA SPRÁVNÁ CESTA KE ZMĚNĚ? ABSTINENCE VS. SUBSTITUCE: KUDY VEDE TA SPRÁVNÁ CESTA KE ZMĚNĚ? Pavlovská, A., Skořepová, H., Novotná, J., Audrlický, J., Kalina, K. AT konference, Seč, 4. května 2016 Lenka Do substituce přišla na přechodnou

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 2.

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 2. Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE 2. ročník Název předmětu: SYSTÉM LÉČEBNÉ PÉČE III - Ústavní péče, terapeutické komunity, následná péče Vyučující: PhDr. Martina Richterová Těmínová.,

Více

Komunitní péče o osoby se závislostmi na návykových látkách

Komunitní péče o osoby se závislostmi na návykových látkách Komunitní péče o osoby se závislostmi na návykových látkách Petr Popov Evropské dny handicapu 2014, XXII. ročník Konference Zlepšování podmínek pro osoby s psychiatrickou diagnózou v kontextu EU Mamaison

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

Model op málně fungující sítě sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Model op málně fungující sítě sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Model op málně fungující sítě sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Autorský kolek v: Mgr. Barbora Wenigová MUDr. Ondřej Pěč Jaroslav Hodboď MUDr. Jan Stuchlík

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pomáháme lidem. závislým na alkoholu

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pomáháme lidem. závislým na alkoholu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Kdo jsme... Modrý kříž v ČR poskytuje pomoc lidem závislým na alkoholu, včetně jejich rodin a blízkých osob Naší vizí je poskytovat svého působení komplexní péči v oblasti závislostí.

Více

Návrh Dotačního výboru na podporu projektů protidrogové politiky na rok 2016

Návrh Dotačního výboru na podporu projektů protidrogové politiky na rok 2016 A-01-04 A-02-04 Právní poradna A.N.O. Návrh Dotačního výboru na podporu projektů protidrogové politiky na rok 2016 Síťování a rozvoj spolupráce v oblasti systému prevence a léčby drogových závislostí Kraje

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V SOULADU S 37 ZÁKONA Č. 108/2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V SOULADU S 37 ZÁKONA Č. 108/2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V SOULADU S 37 ZÁKONA Č. 108/2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Název organizace: PREVENT 99 z.ú. IČO: 69100641 Sídlo: Heydukova 349, 386

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 5 U doc. PhDr. Štefan Vendel,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2013 schválené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na jednání dne 29. 1.

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2013 schválené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na jednání dne 29. 1. Název Typ služby Příjemce dotace A-01-04 Právní poradna A.N.O. POR - IVH A.N.O., Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí ČR 616 000 616 000 A-02-04 Síťování

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2015 Ústav prevence a léčby závislostí A Kluby Brno z.ú. 1 Poslání organizace. Jsme organizace poskytující odbornou pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní a sociální situaci. Naší

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2015

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 12. 2016 13 Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více