Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111"

Transkript

1 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem projektu je síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými organizacemi, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v oboru adiktologie. Prostøednictvím projektu vznikne zcela nová síť, budou realizovány stáže a odborné praxe studentù a akademických pracovníkù napøíè celou sítí za úèelem pøenosu know-how v ÈR a v zahranièí. Dále budou formou jiných komunikaèních a interaktivních platforem (semináøe, konference a cílené informaèní materiály na úrovni e-learningu a odborného èasopisu) zavedeny krátkodobé i dlouhodobé vzdìlávací programy. Hlavním cílem je vytvoøení vzájemnì propojených sítí pro vìdu a výzkum v oboru adiktologie, posílení jejich pøímé vazby, a také vytvoøení spoleèné grantové kanceláøe oboru sdílené všemi subjekty. Výsledek by se mìl projevit na úrovni vstupù (zejm. objem finanèních prostøedkù pro vìdu a poèet projektù) i na úrovni výstupù (zejm. poèet publikací a poèet akademicky èinných pracovníkù). Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/ Období realizace: od 07/2011 do 06/2014 Realizátor: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékaøská fakulta, Klinika adiktologie (www.adiktologie.cz) Partneøi: A.N.O., ASOCIACE NESTÁTNÍCH ORGANIZACÍ (www.asociace.org) Sdružení Podané ruce, o. s. (www.podaneruce.cz) Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. ADIKTOLOGIE 283

2 Svépomocné skupiny ÈABLOVÁ, L. Klinika adiktologie, 1. lékaøská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Citace: Èablová, L. (2012). Svépomocné skupiny. Adiktologie, (12)2, CHARAKTERISTIKA SLUŽBY Svépomocné skupiny jsou specifickou formou pomoci a podpory lidí v nároèných životních situacích. Svépomocné skupiny sdružují klienty se stejným problémem, ať již jde o problém zdravotní, sociální èi subjektivní. (Vymìtal, 2010). V oblasti drogového užívání se jedná o aktivity, které mùže uživatel drog uèinit mimo formální léèby a tím redukovat rizika spojená s jejich užíváním (Voboøil, Kalina in Kalina 2003). Na rozdíl od léèby lékaøské nebo psychoterapeutické podpory je tato forma podpory specifická tím, že ten, kdo pomáhá, není terapeut èi jiný øídící èlánek léèebného procesu, nýbrž èlenové této skupiny øeší své problémy na bázi skupinové psychoterapie jen za pøítomnosti moderátora, koordinátora èi vedoucího skupiny. Jeho hlavní úlohou je zajistit místo, èas a pravidelnost setkávání a v neposlední øadì celkovou starost o její organizaci (Kováøová, 2011). Hnutí svépomocných skupin má stabilní organizaèní strukturu a bohatì rozvìtvenou síť skupin. Poèet èinných skupin se odhaduje øádovì na stovky tisíc. Skupina mívá kolem deseti èlenù, kteøí se pravidelnì scházejí asi jednou za ètrnáct dnù za úèelem výmìny informací, porady, prohovoøení toho, co je zatìžuje. Tvoøí neformální spoleèenství a jsou otevøeny rodinným pøíslušníkùm a všem ostatním, koho se problém bezprostøednì týká (Vymìtal, 2010). 2 HLAVNÍ PRINCIPY SVÉPOMOCNÝCH SKUPIN Oslabení pocitù izolace lidé, kteøí si pøipadají od okolního svìta izolovaní, se zde setkávají s dalšími, kteøí mají podobné životní osudy, a již jen tento fakt je spojuje a izolaci oslabuje vzájemná emocionální podpora úèastníci se nejen potkávají, ale pøi sdílení se vzájemnì podporují, mívají èasto pocit, že jsou na jedné lodi. Potíže jsou zvládány i tím, že nemocný pomáhá zvládat podobné problémy nìkomu jinému najednou je èlovìk vytržen z øešení vlastních problémù a bezvýchodné situace a orientuje se na problémy druhých a zjišťuje, že jeho podpora a pøítomnost mùže být pro druhé dùležitá a ná- Došlo do redakce: 3 / DUBEN / 2012 Pøijato k tisku: 10 / DUBEN / 2012 Korespondenèní adresa: PhDr. Lenka Èablová, Ph.D. / / Klinika adiktologie, 1. lékaøská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Apolináøská 4, Praha 2 284

3 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA pomocná v øešení jejich problémù, posiluje se tím sebevìdomí i chuť postavit se svým vlastním problémùm (Matoušek, 2001). Modrý køíž (2011a) dále uvádí: Uèí strategii zvládání každodenních problémù (sdílení zkušeností, hledání nových øešení, vzájemná podpora pøi selhávání, oceòování sebemenšího úspìchu). Pomáhá vytvoøit síť sociálních vztahù (èlenové vytváøejí síť pøátel, kteøí si poskytují pomoc, napø. slaví radostné události). Uèí naslouchat druhým (uvìdomit si obsah toho, co druhý øíká, jeho pocity, ale také co v nás jeho verbální i neverbální projev vyvolává). Podporuje psychologický význam komunity (èlenové zjistí, že zažívají tytéž problémy a pocity, což pomáhá zmìnit osobní krizi). Dává pøíležitost pro zpovìï, katarzi a vzájemnou kritiku, èímž dochází k zlepšování sebeobrazu (napø. oèišťující rozhovor, kdy úèastník hovoøí o svých selháních). Poskytuje modelové role (nìkteøí lidé jsou již vyléèení, èímž ukazují, že se situace dá zvládnout). Uèí konfrontace (cílem není odhalení nìkoho, ale jeho rùst). 3 CÍLOVÁ POPULACE Svépomocné skupiny jsou urèené pro klienty s rùznými typy závislostí (alkohol, nelegální návykové látky èi gambling) a pro jejich rodinné pøíslušníky. Svépomocné skupiny sdružují klienty se stejným problémem zpravidla podle typu látkové èi nelátkové závislosti. 3/1Poskytované služby Skupinová podpùrná psychoterapie Následná péèe Sociální opora Poradenství Edukace 3/2Poèet zaøízení a klientù Svépomocné skupiny poskytují spoleènì s dalšími typy ambulantních a lùžkových zaøízení služby následné péèe, avšak údaje o poètu jejich zaøízení a klientù jsou obtížnì zjistitelné. Mravèík et al. (2011) uvádí, že na principu svépomoci fungují skupiny Anonymních Alkoholikù (AA) a Anonymních narkomanù (NA). V souèasnosti funguje v Èeské republice 47 skupin AA ve 34 mìstech a jedna skupina NA v Brnì. Údaje o poètu klientù jsou bohužel v souèasné dobì nezjistitelné. V tabulce 1 je uveden pøehled a podrobný popis jednotlivých typù svépomocných skupin v ÈR. 4 HNUTÍ ANONYMNÍCH ALKOHOLIKÙ Jednou z nejrozšíøenìjších (dnes již organizací) svépomoci pro závislé na alkoholu je AA Anonymní alkoholici. Je to sdružení lidí, kteøí se navzájem dìlí o svoji zkušenost, sílu a nadìji. Cíle je, aby mohli øešit své problémy a napomáhat tak sobì i dalším k uzdravení ze závislosti na alkoholu. Nejsou spøíznìni s žádnou oficiální vírou, sektou, zøízením èi politickou organizací a vyhýbají se veøejným sporùm (Øehan,2007). Hnutí pracuje s principem dvanácti krokù a dvanácti tradic. Tento princip v sobì nese všechny aspekty života fyzický, psychický i sociální (Anonymní alkoholici, 2011). Tabulka 1 Poèet svépomocných skupin v jednotlivých krajích ÈR Kraj Svépomocná skupina A kluby AA NA Modrý køíž KLUS Hl. m. Praha 10 1 Støedoèeský 1 Jihoèeský 7 Plzeòský 2 Karlovarský 1 Ústecký 2 Liberecký 1 1 Královéhradecký 0 Pardubický 1 1 Vysoèina 5 1 Jihomoravský Olomoucký 3 Zlínský 4 2 Moravskoslezský 7 4 SVÉPOMOCNÉ SKUPINY ADIKTOLOGIE 285

4 5 ANONYMNÍ NARKOMANI Je nevýdìleèné spoleèenství žen a mužù, pro které se droga stala vážným problémem. Lidé, kteøí potøebují pomoci ze závislosti na nealkoholových drogách. Pravidelnì se scházejí proto, aby si navzájem pomáhali žít bez drog. Je to program o úplné abstinenci od drog. Stejnì jako Anonymní alkoholici pracují s principem dvanácti krokù (Anonymní narkomani, 2011). 6 SDRUŽENÍ KLUS Ryze èeskou je sdružení KLUS Klub Lidí Usilujících o Støízlivost. První KLUS byl založen v 50. letech u Apolináøe žijící legendou èeské adiktologie doc. MUDr. Jaroslavem Skálou CSc. Od poèátku existence zmìnilo sdružení svoji tváø, nikoli svoje poslání - sdružovat lidi závislé na alkoholu, drogách a hracích automatech a vzájemnì si pomáhat se svojí nevyléèitelnou nemocí, protože jsme pouze zaléèení, nikoliv vyléèení (KLUS, 2011). 7 MODRÝ KØÍŽ Modrý køíž (MK) v Èeské republice o. s., je nevládní nezisková organizace. Toto sdružení pomáhá lidem závislým nebo ohroženým závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hráèských aktivitách (gamblerství), jejich rodinným pøíslušníkùm a blízkým osobám. Pomoc poskytujeme prostøednictvím Poraden Modrého køíže, které najdete ve mìstech Èeský Tìšín, Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava, Valašské Meziøíèí a Vsetín. Èinnost Modrého køíže je motivovaná køesťanským posláním nesení pomoci bližnímu, s podporou profesionálních metod práce (Modrý køíž, 2011b). 8 A KLUBY Jedná se o obecnì prospìšnou spoleènost poskytující pomoc a podporu osobám závislým na alkoholu, lécích a hazardním hráèství, vèetnì pomoci jejich rodinám a blízkým. Poskytuje informace, sociální poradenství, terapeutický léèebný program, následnou péèi a pomoc s hledáním zamìstnání. Služby jsou poskytovány zdarma v Brnì a jsou založeny na principu respektu vùèi klientovi (A kluby, 2011). LITERATURA A kluby (2011). Retrieved 13 December 2011 from: Anonymní alkoholici (2011). Retrieved 6 December 2011 from: Anonymní narkomani (2011). Retrieved 6 December 2011 from: Kalina, K. (2003). Drogy a drogové závislosti 2: Mezioborový pøístup. 1. vydání. Praha: Úøad vlády ÈR: Národnì monitorovací støedisko pro drogy a drogové závislosti. KLUS (2011). Retrieved 13 December 2011 from: Kováøová, M. (2011). Význam podpùrné skupiny pro blízké osoby lidí s psychotickým onemocnìním, se zamìøením na rodièe. (Nepublikovaná diplomová práce). Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Matoušek, O. (2001): Základy sociální práce. Praha: Portál. Modrý køíž (2011a). Retrieved 6 December 2011 from: Modrý køíž (2011b). Retrieved 6 December 2011 from: Mravèík, V., Pešek, R., Horáková, M., Neèas, V., Chomynová, P. K., Šťastná, L. et al. (2011). Výroèní zpráva o stavu ve vìcech drog v Èeské republice v roce Praha: Národní monitorovací støedisko pro drogy a drogové závislosti, Úøad vlády ÈR. Øehan, V. (2007). Adiktologie I. Olomouc: VUP Olomouc. Vymìtal, J. (2010). Úvod do psychoterapie. 3., aktualizované a doplnìné vydání. Praha: Grada Publishing. 286 ADIKTOLOGIE ÈABLOVÁ, L.

5 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA A KLUBY ÈESKÉ REPUBLIKY KLÍÈ, M. A Kluby ÈR o.p.s. Citace: Klíè, M. (2012). A Kluby ÈR. Adiktologie, (12)2, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Organizace A Kluby ÈR, o. p. s., pùsobí v oblasti prevence, léèby a doléèování legálních návykových látek již dvanáct rokù. Od samotného poèátku až do souèasné doby se vìnujeme výhradnì problematice alkoholových závislostí a gamblerství. Naší cílovou skupinou jsou dospìlí klienti, v rámci primární prevence, výzkumu o (zne)užívání návykových látek na školách se vìnujeme i dìtem a mládeži ve vìku do 18 rokù. Postupnì rozšiøujeme podle finanèních možností služby tak, aby všechny dohromady tvoøily komplexní celek bez nutnosti pøeposílat klienty do jiných zaøízení, pokud to dovoluje aktuální zdravotní stav klienta a specializace našich odborníkù. Když nás navštíví jakýkoli klient, jsme schopni poskytnout mu první kontakt i poradenství v oblasti závislostí v kontaktním centru. Jestliže se jedná o klienta s aktuálním problémem se závislostí, mùže rovnou vstoupit do ambulantní léèby. Když je to klient již odléèený za závislosti a má potøebu upevnit si abstinenci, pøípadnì pokraèovat v doléèování, má k dispozici následnou péèi. Klienti, kteøí se vracejí z ústavní léèby a nemají se kam vrátit, pøípadnì se nechtìjí vrátit na místo, kde prožili svoji pijáckou kariéru, mohou využít pobytových služeb následné péèe sociálního bydlení. Ještì v prùbìhu následné péèe se klienti mohou zapojit do služeb centra podporovaného zamìstnání, kde je jim poskytnuta pomoc pøi sociální integraci a návratu na trh práce. S klienty je vždy uzavírán písemný kontrakt na nìkterou za služeb. 2 STRUÈNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB Pøi prvním kontaktu prochází klient kontaktním centrem. Posláním kontaktního centra je pomoci lidem, kteøí mají problémy s alkoholem, hazardní hrou èi léky, zorientovat se v jejich životní situaci, kterou prožívají jako složitou èi neøešitelnou, motivovat je k dalšímu øešení této nepøíznivé situace a pøispìt k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik, jež u tìchto lidí vznikly následkem užívání návykové látky a/nebo závislého chování jako takového. Základním smyslem èinnosti je motivovat uživatele i k minimální zmì- Došlo do redakce: 3 / DUBEN / 2012 Pøijato k tisku: 10 / DUBEN / 2012 Korespondenèní adresa: Martin Klíè / / A Kluby ÈR o.p.s., Dukelská 70, Brno ADIKTOLOGIE 287

6 nì v jeho dosavadním zpùsobu života, pomáhat mu vytváøet si náhled na svùj životní styl a provázet jej pøi hledání potøebné zmìny. Ambulantní léèba nabízí lidem, kteøí užívají alkohol a/nebo návykové léky, a hazardním hráèùm komplexní a specializované ambulantní služby smìøující ke zvládnutí specifických obtíží spojených s konzumací legálních drog a hraním hazardních her. Služba nabízí také pomoc pøi øešení duševních onemocnìní, která doprovázejí užívání návykových látek, ať jde o diagnózu primární (pøítomnou pøed zaèátkem rozvoje látkové i nelátkové závislosti), nebo duální (vzniklou až v souvislosti užívání drog, pøíp. hraním). Spektrum služeb ambulantní léèby zahrnuje psychoterapii a sociální poradenství. Ambulantní léèba je koncipována jako dlouhodobý léèebný program. Uživatelé služeb se jich úèastní podle pøedem stanovených podmínek, na jejichž sestavení se aktivnì podílejí. Klienti však mají možnost pøizpùsobovat délku programu svému aktuálnímu stavu, možnostem a potøebám. Souèástí ambulantní léèby je také poskytování jednorázového èi víceèetného odborného, sociálního a rodinného poradenství. Dále nabízíme psychodiagnostiku, podpùrnou psychoterapeutickou péèi pro rodinné pøíslušníky závislých (vèetnì sociálního a dluhového poradenství) a externì ambulantní psychiatrickou péèi (psychiatrické vyšetøení, farmakoterapii, konzultace s psychiatrem). Služby následné péèe s pobytovými službami. Jde o komplex služeb, který je urèen osobám závislým na alkoholu, lécích èi na hraní hazardních her na výherních automatech, které absolvovaly èi v souèasnosti absolvují ambulantní nebo pobytovou léèbu, nebo které od užívání tìchto látek abstinují. Služby následné péèe klientùm nabízejí: psychologické poradenství, možnost individuálních i skupinových terapií a poradenství, podpùrné skupiny pro rodiny a blízké, sociální poradenství pøi hledání èi návratu do zamìstnání, pøi jednání s úøady, pøi poskytování sociálních dávek, dluhové a právní poradenství, pomoc pøi psaní životopisu a motivaèních dopisù, vytvoøení osobního portfolia, internetovou poradnu a chatové poradenství, tvoøivé dílny a jiné volnoèasové aktivity, pravidelná relaxaèní cvièení (focusing, bioenergetika, ), oddychový koutek s psychowalkmany. k novému zaèátku, ale nemají pro nìj dostateèné existenèní podmínky. Projekt zahrnuje pøechodné sociální bydlení a komplexní sociálnì-terapeutický program. Cílem je pomoci sociální integraci a návratu na trh práce. Konkrétnì se program zamìøuje na rozvoj sociálních dovedností a seberozvoj, aktivní plánování a realizaci volného èasu, dodržování stanoveného režimu dne, integraci do trhu práce prostøednictvím kariérního poradenství, poskytnutí sociálního a dluhového poradenství vèetnì právní pomoci, vzdìlání v oblasti finanèní gramotnosti a psychoterapeutické konzultace skupinové i individuální. Od klienta požadujeme vlastní iniciativu, snahu a motivaci ke zmìnì. Centrum podpory zamìstnanosti realizuje specifický program podporovaného zamìstnání, individuální psychologickou intervenci a poradenské služby v léèbì závislosti. Podporuje sociální a pracovní integraci osob ohrožených sociálním vylouèením. Obsahuje aktivity spojené s tvorbou i udržením pracovního místa a zároveò dbá na komplexní pøístup a vzájemnou provázanost aktivit. Cílem služby je podporovat pracovní uplatnìní osob léèených ze závislostí na alkoholu a osob dlouhodobì nezamìstnaných ohrožených alkoholizmem a lehèími psychickými problémy. Všechny služby se poskytují zdarma a je zachovávána mlèenlivost i anonymita. Pobytové služby následné péèe jsou urèeny lidem, kteøí absolvovali ústavní èi ambulantní léèbu závislosti na alkoholu nebo hazardním hráèství, pøípadnì tìm, kteøí sami dlouhodobì abstinují. Projekt je konkrétnì urèen osobám s tzv. kumulovanými sociálními problémy (nezamìstnanost, pøedluženost, rozpad rodiny, ztráta domova, ). Tito klienti jsou po ukonèení léèby závislosti motivováni 288 ADIKTOLOGIE KLÍÈ, M.

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku Adresáø poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobèané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn.

Více

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

Podìkování. Nadìžda Špatenková

Podìkování. Nadìžda Špatenková Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala všem èlenùm autorského kolektivu: doc. PhDr. Irenì Sobotkové, CSc., doc. PhDr. Kateøinì Ivanové, Ph.D., doc. PhDr. Danì Sýkorové, Ph.D., PhDr. Annì Schneiderové,

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

ISBN 978-80-254-5824-2

ISBN 978-80-254-5824-2 ISBN 978-80-254-5824-2 Tento sborník je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky. Možnosti a cesty primární prevence VI. roèník mezinárodní konference Primární prevence

Více

KOMUNITNÍ PØÍSTUP V PÉÈI

KOMUNITNÍ PØÍSTUP V PÉÈI Rubrika pøináší uèební texty urèené celoživotnímu vzdì lá vá ní lékařù. Je pøipravována redakcí ve spolupráci a s garancí Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti (akreditace ÈLK è. 0011/16/2001). Cí

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY Centre by Ostrava University analysis, which was executed in the frame of ESF Projects which were oriented on the increase quality of basic and secondary schools of the Moravian-Silesian region. Research

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání. prof. PhDr. Jan Vymìtal

ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání. prof. PhDr. Jan Vymìtal prof. PhDr. Jan Vymìtal ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako

Více

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce...

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Výroèní zpráva 2013 Obsah Úvod............................................. 2 Poslání organizace...................................... 3 Struktura organizace.....................................

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi

PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi INSTRUKTÁŽNÍ MANUÁL PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi OBSAH 1. Úvod str. 1 2. Obecné informace o obchodu s lidmi str. 2 2.1. Definice

Více

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2006 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2006: Pøipravenost rezortu zdravotnictví a systémový pøístup k prioritám bezpeènostní politiky ve zdravotnictví Projekt

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více