Tabulace učebního plánu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tabulace učebního plánu"

Transkript

1 Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět :FRANCOUZSKÝ JAZYK (P=poslech, Č=čtení, PS=psaní, M=mluvení) Ročník: První Tématická oblast Kdo jsem a odkud jsem Moji kamarádi Poznáváme Francii a francouzštinu Ve třídě Můj volný čas (sporty a volnočasové aktivity, hudba, četba, internet) Výslovnost, Abeceda Uspořádání slov ve větě Člen určitý a neurčitý Plurál pod.jmen Číslovky Datum, dny, měsíce Časování sloves: être, avoir, aller, s appeler, Časování sloves: -er (parler) Otázka -otázka intonací, inverzí a pomocí est-ce que Zápor Příd.jména: m.a ž.rod Zájmeno on Časování sloves: savoir, comprendre, demander, acheter, aller, faire, venir, voir, lire, vouloir, pouvoir, devoir P-žák rozumí jednoduchým pokynům a větám vztahujícím se k danému tématu (pozdravy, poděkování, zákl.údaje o osobách) Č-žák rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova, čte abecedu, vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché dialogy a popisy osob v přiměřeném rozsahu slovní zásoby PS-žák umí vyplnit své zákl.údaje do formuláře, napíše datum, sestaví velmi jednoduché písemné sdělení (popis rodičů, kamarádů) M-žák umí navázat kontakt s francouzsky mluvící osobou, umí se představit (jméno, věk, národnost) -dokáže se zeptat na důležité osobní informace (vzájemné poznávání se ve skupině/třídě) -umí počítat, něco nakoupit, zeptat se na cenu -umí pozdravit při vítání i loučení -umí poděkovat -umí říct datum P žák rozumí jednoduchým a zřetelně vyslovovaným dialogům,které se týkají tematického okruhu volný čas Z Zájem o jiné kultury (národnosti)

2 Tématická oblast Orientace ve městě Instituce, památky Životopis Moje rodina Stažený člen (faire du, de la, de l ) Samostatná osobní zájmena Minulý čas složený Určení času Přivlastňovací a ukazovací zájmena Č žák čte nahlas foneticky správně jednoduché texty o volnočasových aktivitách a rozumí jejich obsahu -odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu -používá dvojjazyčný slovník k vyhledávání významu slov PS-žák sestaví jednoduché sdělení o svých zájmech, aktivitách -umí napsat pozvání na koncert, do kina, a oslavu narozenin. M žák umí velmi říci, jaké jsou jeho záliby -tvoří otázky a ptá se svých spolužáků na oblíbené aktivity -zformuluje pozvání do kina, divadla,apod.a je schopen sám určité pozvání přijmout i zdvořile odmítnout -umí vyjádřit své nadšení i svoji nespokojenost -umí něco nakoupit, zeptat se na cenu P+C-žák umí porozumět informacím z mapy, plánu města -rozumí názvům institucí ve městě -rozumí informacím z turistických dokumentů -dovede porozumět životopisu -dokáže vyjádřit vlastnictví PS-žák umí napsat svůj životopis -je schopen napsat pohled z prázdnin M-žák se umí zeptat na cestu a popsat cestu

3 Tématická oblast Můj den Svátky Časování zvratných sloves Vyjádření účelových, příčinných, důsledkových a odporovacích vztahů Rozkazovací způsob -dovede popsat umístění věcí v prostoru -dovede v hovoru používat názvy budov nebo kulturních památek - dovede vyjádřit vlastnictví -je schopen promluvit jednoduše o své rodině P+C-žák rozumí psaným i mluveným textům o každodenním životě -rozumí textům o svátcích ve Francii PS+M-žák umí pojmenovat činnosti v každodenním životě, vypráví nebo píše o svém dnu, popisuje průběh dne jiných osob, je schopen vést rozhovory na toto téma -dovede popřát k svátkům (Vánoce, nový rok, narozeniny, atd.) -umí vyjádřit rozkaz Ná Svátky a tradice

4 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět :FRANCOUZSKÝ JAZYK Ročník: Druhý Tématická oblast Lidské tělo Charakter Jídlo Příroda Barvy Cestování Počasí Minulý čas složený a imperfektum Dělivý člen Výraz množství (beaucoup de, plusieurs. atd.) Neurčitá zájmena (rien, personne, atd.) Umístění v čase P+C-rozumí popisu osob po fyzické i charakterové stránce PS-žák umí napsat vyprávění minulé události za správného rozlišení minulého času složeného a imperfekta M-žák dovede popsat lidské tělo i charakter jednotlivých osob P+C-žák rozumí názvům potravin, jídelnímu lístku -rozumí základním textům o stravovacích návycích Francouzů -rozumí základní slovní zásobě z oblasti příroda M-žák si dovede objednat jídlo v restauraci -je schopen mluvit o svých stravovacích návycích - je schopen diskutovat s ostatními o tom co rád nebo nerad jí. P+C-žák rozumí zápiskům z cest -rozumí popisu osob po fyzické i charakterové stránce - rozumí základním údajů v předpovědi počasí z novin, radia nebo televize PS- žák dovede napsat deník z cest -dovede popsat počasí v jednotlivých ročních obdobích M-žák dovede vyprávět zážitky z cest -je schopen mluvit na téma: jaké je dnes počasí Bi Lidské tělo

5 Tématická oblast Práce, podnik, profese Dopravní prostředky Nařízení a zákazy Zdraví Věda a technika Vzdělávání Plány do budoucna Vyjádření průběhového času, blízké minulosti a blízké budoucnosti Předmět přímý Předmět nepřímý Budoucí čas P+C-žák rozumí názvům profesí a základní slovní zásobě z pracovního prostředí -rozumí slovní zásobě z oblasti dopravních prostředků -rozumí zákazům a rozkazům -rozumí ve slyšené i v psané formě rozhovorům a textům na téma nemoci a správná životospráva M+PS-žák dovede pojmenovat názvy zaměstnání a činností s nimi souvisejících, vyjmenuje povahové vlastnosti a dovednosti potřebné k jejich vykonávání, dokáže mluvit o výběru povolání -je schopen informovat se telefonicky nebo em (dovede rezervovat, potvrdit rezervaci, zrušit rezervaci) -umí vyjádřit zákazy -umí sdělit jak se cítí a ptá se na totéž, dokáže pojmenovat běžné nemoci, umí nemoc popsat -dovede vyjádřit, jakým způsobem cestuje na různá místa P+C-žák rozumí ve slyšené i psané formě tématům z oblasti vědy a techniky PS-žák dovede sestavit dopis, kde žádá o práci (popíše svoje vzdělání a pracovní zkušenosti) M- žák je schopen mluvit o moderní technice, využití internetu v moderní době -dovede mluvit o svých plánech do budoucna a vyjadřovat se v budoucím

6 Tématická oblast čase -je schopen popsat systém školství ve francii a mluvit o svých studiích

7 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět :FRANCOUZSKÝ JAZYK Ročník: Třetí Tématická oblast Oblékání Osobnosti francouzské historie Bydlení Paříž Francouzské regiony Zájmena en, y Vyjádření množství (assez, trop) Nepřímá řeč Faire + infinitif P+C-žák rozumí ve slyšené i psané formě tématům oblečení a způsobu oblékání, módy -rozumí jednoduchým textům o osobnostech francouzské historie M- žák dokáže popsat názvy oblečení, dokáže poradit ohledně módy -je schopen domluvit se v obchodě s oblečením -dovede vyjádřit jednotlivé barvy, střihy a materiály P+C-žák rozumí popisu bydlení (místnosti, nábytek, spotřebiče) -umí vyhledat informace o bydlení z inzerátu PS- umí napsat inzerát M - umí vést rozhovory na téma bydlení -umí podat informace o místě svého bydliště - umí popsat svůj dům, byt - místnosti, nábytek a domácí spotřebiče - dovede porovnat výhody a nevýhody bydlení na venkově a ve městě -dovede mluvit o Paříži - dovede vytvořit prezentaci na téma francouzského regionu (města, zajímavosti, památky, svátky a události regionu) D Významné francouzské osobnosti dějin Francie Z Regiony Francie Paříž

8 Tématická oblast Reklama Média Frankofonie Biografie Umění Stupňování přídavných jmen, příslovcí, sloves a podstatných jmen Konjunktiv přítomný Infinitiv Spojky: pour, pour que Vztažná zájmena (qui, que où) Vyjádření přítomnosti, minulosti, budoucnosti P+C-žák rozumí slovní zásobě z oblasti médií a reklamy -dovede porozumět informacím z médií (zprávy, počasí) PS- žák umí napsat reklamu na různé produkty -je schopen napsat recenzi na shlédnutý film M-žák umí využívat slovní zásobu z oblasti médii -dovede mluvit o svých oblíbených televizních pořadech v televizi, novinách a časopisech -je schopen diskutovat s ostatními na téma reklama, vyjádřit se k jejím výhodám a nevýhodám P+C-žák rozumí charakteristice jednotlivých zemí PS- M-žák dovede mluvit o jednotlivých zemí frankofonie, mezinárodních organizací a událostech -umí vyjádřit vůli, přání a citové zaujetí (jsem smutný, šťastný, atd.) P+C-žák rozumí biografii slavných francouzských osobností -dovede porozumět textům o umění -rozumí slovní zásobě, která vyjadřuje tvary, materiál a barvy objektů PS-žák dovede napsat hodnocení uměleckého díla nebo výstavy M-žák si dovede připravit prezentaci na téma život a dílo významné francouzské osobnosti -dovede popisovat objekty, Z Francouzsky mluvící země D Významné francouzské osobnosti dějin Francie

9 Tématická oblast jejich barvu tvar, rozměry -je schopen mluvit o umění či nějaké výstavě -dovede vyjádřit své hodnocení, svůj názor na umělecké dílo Charakter Zájmena: předmět přímý, nepřímý, en, y Subjonctif présent P+C-žák rozumí slovní zásobě z oblasti popisu charakterových vlastností PS- žák dovede napsat inzerát do seznamky, kde dovede popsat své charakterové vlastnosti i charakter hledané osoby -je schopen napsat stížnost M-žák dovede mluvit o charakterových vlastnostech

10 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět :FRANCOUZSKÝ JAZYK Ročník: Čtvrtý Tématická oblast Sport Trpný rod P+C-žák rozumí slovní zásobě z oblasti sportu -rozumí psaným i poslechovým zprávám z oblasti katastrof M-žák dovede konverzovat na téma sport -hovoří o sobě a sportování Je schopný konverzovat na téma zdravý životní styl, vyjádřit svůj názor, rozvinout argumentaci Ekologické problémy Těžké životní situace (katastrofy) Peníze Finance Spoření Určení trvání v čase (před, za, během, atd.) Podmiňovací způsob přítomný Podmínkové věty Spojka si P+C-žák rozumí psaným i poslechovým zprávám z oblasti ekologických problémů a katastrof (požár, povodeň, atd.) PS- žák dokáže popsat obtížnou životní situaci M-žák dovede povídat o katastrofách -je schopen mluvit o svém vztahu k životnímu prostředí -dovede povídat o ekologických problémech a navrhovat některá řešení jednotlivých ekologických problémů P+C-žák rozumí ve slyšené i psané formě tématům peníze, rozpočet PS- žák dokáže napsat zamyšlení například na téma: Role peněz v životě člověka -je schopen napsat dopis, kde žádá půjčku nebo financování projektu M-žák dokáže popsat svůj Bi zdravý životní styl

11 Tématická oblast Divadlo Kulturní život Francouzů (divadlo, filmy, festivaly) Vyjádření pohybů Vyjádření citů (smutek, štěstí, hrdost, atd.) Život Francouzů Zájmena přivlastňovací, ukazovací a tázací samostatná a nesamostatná Předminulý čas Souslednost časů Tvoření příslovcí Příčestí přítomné Gerundium vztah k penězům (jeho útraty a šetření peněz, vklady do banky, atd.) -dovede vést rozhovory na téma půjčka peněz a jejich úhrada P+C-žák rozumí textům o kulturním životě ve Francii (divadlo, festivaly, atd.) -rozumí příkazům z oblasti pohybu (připoutejte se, postupte si, atd.) M- žák dovede mluvit o svém kulturním životě P+C-žák rozumí ve slyšené i psané formě vyjádření pocitů M-žák dokáže vyjadřovat své pocity -je schopen mluvit o svých vztazích k lidem, lásce a kamarádství -dovede vyprávět v minulosti a vyjádřit děje předminulé -je schopen shrnout informace o životě Francouzů Hudba Neurčitá zájmena P+C-žák rozumí slovní zásobě z oblasti smyslů (zrak, sluch, atd.) -rozumí textům o zpěvácích, textům písniček M-žák dovede konverzovat na téma hudba, dovede mluvit o svých oblíbených hudebních stylech, zpěvácích, koncertech

12 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět :francouzština (P=poslech, Č=čtení, PS=psaní, M=mluvení) Ročník: Kvinta Tématická oblast Věda a technika Vzdělávání Plány do budoucna Předmět nepřímý Budoucí čas P+C-žák rozumí ve slyšené i psané formě tématům z oblasti vědy a techniky PS-žák dovede sestavit dopis, kde žádá o práci (popíše svoje vzdělání a pracovní zkušenosti) M- žák je schopen mluvit o moderní technice, využití internetu v moderní době -dovede mluvit o svých plánech do budoucna a vyjadřovat se v budoucím čase -je schopen popsat systém školství ve francii a mluvit o svých studiích Oblékání, móda Osobnosti francouzské historie Zájmena en, y Vyjádření množství (assez, trop) P+C-žák rozumí ve slyšené i psané formě tématům oblečení a způsobu oblékání, módy -rozumí jednoduchým textům o osobnostech francouzské historie M- žák dokáže popsat názvy oblečení, dokáže poradit ohledně módy -je schopen domluvit se v obchodě s oblečením -dovede vyjádřit jednotlivé barvy, střihy a materiály D Významné francouzské osobnosti dějin Francie

13 Bydlení Paříž Francouzské regiony Nepřímá řeč Faire + infinitiv P+C-žák rozumí popisu bydlení (místnosti, nábytek, spotřebiče) -umí vyhledat informace o bydlení z inzerátu PS- umí napsat inzerát M - umí vést rozhovory na téma bydlení -umí podat informace o místě svého bydliště - umí popsat svůj dům, byt - místnosti, nábytek a domácí spotřebiče - dovede porovnat výhody a nevýhody bydlení na venkově a ve městě -dovede mluvit o Paříži - dovede vytvořit prezentaci na téma francouzského regionu (města, zajímavosti, památky, svátky a události regionu) Z Regiony Francie Paříž Reklama Média Stupňování přídavných jmen, příslovcí, sloves a podstatných jmen P+C-žák rozumí slovní zásobě z oblasti médií a reklamy -dovede porozumět informacím z médií (zprávy, počasí) PS- žák umí vytvořit jednoduchou reklamu na různé produkty -je schopen napsat recenzi na shlédnutý film M-žák umí využívat slovní zásobu z oblasti médii -dovede mluvit o svých oblíbených televizních pořadech v televizi, novinách a časopisech -je schopen diskutovat s ostatními na téma reklama, vyjádřit se k jejím výhodám a nevýhodám

14 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět :francouzština (P=poslech, Č=čtení, PS=psaní, M=mluvení) Ročník: Sexta Tématická oblast Frankofonie Konjunktiv přítomný Infinitiv Spojky: pour, pour que Vztažná zájmena (qui, que, où) P+C-žák rozumí charakteristice jednotlivých zemí PS- M-žák dovede mluvit o jednotlivých zemí frankofonie, má přehled o zemích, které do frankofobie patří, dále dovede mluvit o mezinárodních organizacích a událostech -umí vyjádřit vůli, přání a citové zaujetí (jsem smutný, šťastný, atd.) Z Francouzsky mluvící země Biografie Umění Vyjádření přítomnosti, minulosti, budoucnosti za užití všech časů, které se do této doby v učivu probralo P+C-žák rozumí zběžně biografii slavných francouzských osobností -dovede porozumět textům o umění -rozumí slovní zásobě, která vyjadřuje tvary, materiál a barvy objektů PS-žák dovede napsat hodnocení uměleckého díla nebo výstavy M-žák si dovede připravit prezentaci na téma život a dílo významné francouzské osobnosti -dovede popisovat objekty, jejich barvu tvar, rozměry -je schopen mluvit o umění či nějaké výstavě -dovede vyjádřit své hodnocení, svůj názor na umělecké dílo D Významné francouzské osobnosti dějin Francie

15 Charakter Lidské chování Zájmena: předmět přímý, nepřímý, en, y Subjonctif présent P+C-žák rozumí slovní zásobě z oblasti popisu charakterových vlastností PS- žák dovede napsat inzerát do seznamky, kde dovede popsat své charakterové vlastnosti i charakter hledané osoby -je schopen napsat stížnost M-žák dovede mluvit o charakterových vlastnostech Sport Trpný rod P+C-žák rozumí slovní zásobě z oblasti sportu -rozumí psaným i poslechovým zprávám z oblasti katastrof M-žák dovede konverzovat na téma sport -hovoří o sobě a sportování Je schopný konverzovat na téma zdravý životní styl, vyjádřit svůj názor, rozvinout argumentaci Bi zdravý životní styl Ekologické problémy Těžké životní situace (katastrofy) Určení trvání v čase (před, za, během, atd.) Plusquamperfektum P+C-žák rozumí psaným i poslechovým zprávám z oblasti ekologických problémů a katastrof (požár, povodeň, atd.) PS- žák dokáže popsat obtížnou životní situaci M-žák dovede povídat o přírodních katastrofách -je schopen mluvit o svém vztahu k životnímu prostředí -dovede povídat o ekologických problémech a navrhovat některá řešení jednotlivých ekologických problémů

16 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět :francouzština (P=poslech, Č=čtení, PS=psaní, M=mluvení) Ročník: Septima Tématická oblast Peníze Finance Spoření Podmiňovací způsob přítomný Podmínkové věty Spojka si P+C-žák rozumí ve slyšené i psané formě tématům peníze, rozpočet PS- žák dokáže napsat zamyšlení například na téma: Role peněz v životě člověka -je schopen napsat dopis, kde žádá půjčku nebo financování projektu M-žák dokáže popsat svůj vztah k penězům (jeho útraty a šetření peněz, vklady do banky, atd.) -dovede vést rozhovory na téma půjčka peněz a jejich úhrada Divadlo Kulturní život Francouzů (divadlo, filmy, festivaly) Vyjádření pohybů Zájmena přivlastňovací, ukazovací a tázací samostatná a nesamostatná P+C-žák rozumí textům o kulturním životě ve Francii (divadlo, festivaly, atd.) -rozumí příkazům z oblasti pohybu (připoutejte se, postupte si, atd.) PS- žák dokáže napsat krátký scénář k divadelní hře či filmu M- žák dovede mluvit o svém kulturním životě - dokáže vyprávět o svém intenzivním kulturním zážitku - dokáže sehrát s ostatními žáky krátkou divadelní scénku CJ- Významní francouzští autoři

17 Vyjádření citů (smutek, štěstí, hrdost, atd.) Významné události v životě (narození, dokončení školy, svatba, založení rodiny, úmrtí,..) Život Francouzů Předminulý čas Souslednost časů Tvoření příslovcí Příčestí přítomné Gerundium P+C-žák rozumí ve slyšené i psané formě vyjádření pocitů M-žák dokáže vyjadřovat své pocity -je schopen mluvit o svých vztazích k lidem, lásce a kamarádství - dokáže vyprávět o zásadních a významných událostech svého života a své rodiny -dovede vyprávět v minulosti a vyjádřit děje předminulé -je schopen shrnout informace o životě Francouzů - je schopen porovnat životní standard Čechů a Francouzů, popsat odlišnosti, ale i rysy, společné pro všechny evropské národy Hudba Neurčitá zájmena P+C-žák rozumí slovní zásobě z oblasti smyslů (zrak, sluch, atd.) - má základní povědomí o francouzské hudební scéně (např. Edith Piaf, Joe Dassin, Patricia Kaas, Florent Pagny, atd.) - rozumí textům o zpěvácích, textům písniček M-žák dovede konverzovat na téma hudba, dovede mluvit o svých oblíbených hudebních stylech, zpěvácích, koncertech - dovede argumentovat a přesvědčovat ostatní žáky o svém oblíbeném stylu, o svém oblíbeném interpretovi

18 Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět :francouzština (P=poslech, Č=čtení, PS=psaní, M=mluvení) Ročník: Oktáva Tématická oblast Francouzská beletrie Poezie Humor Spojky, zájmena vztažná (qui, que, où, hlavně dont) Gerundium P+C-žák rozumí slovní zásobě z oblasti terminologie o literatuře - dokáže rozlišit francouzštinu spisovnou od dialektů - ovládá určité pensum hovorových i básnických výrazů - rozšiřuje si povědomí o francouzské a frankofonní literatuře PS žák dokáže vytvořit krátkou báseň na dané téma M-žák dovede konverzovat na téma literatura, dovede mluvit o svých oblíbených autorech - dovede argumentovat a přesvědčovat ostatní žáky o své oblíbené knížce či literárním autorovi Plány Budoucnost Podmiňovací způsob Předcházející budoucí čas P+C-žák rozumí ve slyšené i psané formě tématům seberealizace a budoucnost PS- žák dokáže napsat úvahu například na téma: Čím bych rád byl, kdyby nebo napsat nesouhlasný dopis svému nadřízenému M-žák dokáže vyprávět o svých plánech do budoucna, popsat možnosti, o ambicích i obavách, hovořit o hypotetických možnostech své seberealizace ZSV Mé představy o seberealizaci

19 Tématická oblast Ochrana životního prostředí Spojky vyjadřující příčinu, účel a důsledek P+C-žák rozumí slovní zásobě z oblasti přírody (fauna, flora) a z oblasti ochrany přírody - ovládá určité pensum výrazů z oboru ekologie PS žák dokáže napsat krátké pojednání o nutnosti ochrany životního prostředí či respektu k přírodě M-žák dovede konverzovat na téma ekologie, životní prostředí, ochrana živ.prostředí v mém okolí - dovede argumentovat a přesvědčovat ostatní žáky na dané téma - dovede si připravit interview jako novinář s dotazy např. na starostu města Povolání, nové profese Technologie Význam užití-neužítí členů Opakování časů Vyjádření protikladů P+C-žák rozumí ve slyšené i psané formě slovní zásobě z oblasti profesí - ovládá určité pensum výrazů vztahující se k rozvoji moderních technologií PS žák dokáže napsat krátké pojednání o významu jednotlivých povoláních a jejich uplatnění v životě M-žák dovede konverzovat na téma přednosti různých povolání, jejich náročnost, - - zná a užívá slovní zásobu pro případ řešení domácí havárie (instalatér, elektrikář, zedník atd.) - dovede hovořit o možném pokroku ve vědě a technice za použití všech doposavad probraných časů

20

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. 293/11 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Ředitelka

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

1 Konverzace v anglickém jazyce

1 Konverzace v anglickém jazyce 1 Konverzace v anglickém jazyce 1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce je zařazen jako dvouletý volitelný předmět v 7.-8. ročníku

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk)

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) 4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Španělský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Je určen žákům prvního až

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk na nižším i vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu vychází ze

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro studijní obory SOŠ a SOU

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro studijní obory SOŠ a SOU MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK pro studijní obory SOŠ a SOU Úroveň: začáteční (2 3 vyučovací hodiny týdně, tj. za čtyřleté období studia 8 12 hodin týdně

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.2 Anglický jazyk 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací

Více

Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení

Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení Německý jazyk Obsahové, organizační a časové vymezení Hlavním cílem jazykového vzdělávání je podpora příznivého rozvoje celé žákovy osobnosti a žákova smyslu pro vlastní identitu na základě zkušeností

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2010. Čj SVPHT09/02

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2010. Čj SVPHT09/02 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Brána jazyků otevřená Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu Český jazyk a komunikace 1. Obecný cíl předmětu Vzdělávání v předmětu český jazyk a komunikace vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více

2. Anglický jazyk 32

2. Anglický jazyk 32 2. Anglický jazyk 32 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce německého jazyka se využívají znalosti z dalších vzdělávacích

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk 5. 2 Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 1. 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Předmět vychází

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 2 Francouzský jazyk Francouzský

Více