Jazykový kurz francouzštiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jazykový kurz francouzštiny"

Transkript

1 Jazykový kurz francouzštiny Vstupní úroveň : Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 h (120 h přímého studia + 30 domácí příprava) Kurz je koncipovaný na dva roky s tím, že frekventant na něj dochází jednou týdně na 2 vyučovací y (1 a po 45 minutách).tato koncepce je určena převážně dospělým účastníkům, kteří z důvodů zaměstnání a rodiny mohou navštěvovat pouze podvečerní kurzy. Po prvním roce kurzu by měl účastník dosahovat úrovně A1, to znamená, že by měl rozumět známým slovům a základním frázím týkajícím se jeho osoby a rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. Měl by rozumět napsaným známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích. V ústním projevu by se měl umět jednoduše domluvit, zvláště je-li partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď a pomoci mu formulovat to, co se snaží říci. Měl by umět klást jednoduché otázky a umět na ně odpovědět. Měl by být schopen jednoduchými větami popsat místo, kde žije a lidi, které zná. V písemném projevu by měl umět vyplnit osobní údaje ve formulář, například své jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu. Druhý rok kurzu účastníkovi dovoluje dosáhnout úrovně A2, kdy rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (například o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Měl by dokázat pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení. Účastník by měl dále umět vyhledat jednoduché informace v jednoduchých každodenních materiálech, např.inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Měl by bez problémů rozumět jednoduchým osobním dopisům. Je schopen komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících přímou jednoduchou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládne krátkou společenskou konverzaci. Je schopen popsat vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí vzdělávání. Účastník zvládá napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb a napsat jednoduchý osobní dopis, například poděkování. Dokončení kurzu frekventantovi dovoluje složit diplom DELF 1.stupně. Použitá metoda: Panorama 1, Méthode de français, CLE INTERNATIONAL, Tato učebnice je koncipována na 120 až 150 výuky. Je určena adolescentům a dospělým studentům francouzštiny. Byla vytvořena specialisty na FLE (Français Langue Etrangère), tudíž zahrnuje současnou francouzštinu a autoři počítají s tím, že je určena cizincům, kteří by po jejím zvládnutí měli umět komunikovat v základních životních situacích. Soustředí se nejen na písemný, ale hlavně na ústní projev a porozumění. 1

2 Hodnocení kurzu: kurz je hodnocen průběžně, na závěr pak finálním testem skládajícím se z ústní a písemné části, která prověřuje všechny probrané jazykové prostředky a také řečové dovednosti frekventanta. Celkové hodnocení účastníka kurzu se z 50% skládá z průběžného hodnocení (dílčí úkoly) a z 50% z hodnocení závěrečného testu. K úspěšnému absolvování kurzu je třeba získat alespoň 0% z celkového hodnocení a mít 80% aktivní účast. Samotný závěrečný test trvá 90 minut, ústní část pak 15 minut Formát a hodnocení závěrečného testu Písemná část Ústní část Poslech 15% Čtení 15% Slovní zásoba a mluvnice 15% Psaní 15% Ústní interakce 40% Samostatný ústní projev Náplň kurzu: 1.rok Očekávané výstupy Učivo Časová dotace Frekventant si osvojí pozdravy ve francouzštině a jejich užití, umí se představit a podat o sobě základní informace, je schopen identifikovat předměty ve svém okolí, je schopný vyplnit jednoduchý formulář Osvojení slovesa être a avoir v přítomném čase a časování pravidelných sloves na er, ženský a mužský rod, slovní zásoba zahrnující profese, národnosti a data, osvojení fonémů [i], [e]a [ε] 9 2

3 Frekventant zvládá jednoduché otázky, omluvy a prosby, ovládá fráze a slovní zásobu, která se týká nakupování, Člen určitý a neurčitý, stahování členů, množné číslo tvořené připojením s, otázka s est-ce que, zápor, slovní zásoba týkající se nápojů, předmětů ve třídě, několik přídavných jmen umožňujících popis a ocenění, základní slovní zásoba týkající se peněz a nakupování, slovesa acheter a payer, fonémy [i], [y]a [u] 8 Frekventant zvládá jednoduchá pozvání, jejich přijetí, odmítnutí, je schopen přečíst a napsat jednoduché pozvánky, je schopen mluvit o svých zálibách a o trávení volného času Přítomný čas sloves aller, venir, faire, tázací zájména qui, que, quand, où, samostatná ukazovací zájména, fonémy [z]a [s], [ ] a [з], slovní zásoba týkající se volného času a různých představeních 9 Frekventant se orientuje v turistických prospektech, umí se zeptat a poskytnout informace o svém zaměstnání a svém časovém rozvrhu, ovládá časové údaje, je schopen napsat nebo přečíst krátký životopis. Frekventant umí vyjádřit souhlas a nesouhlas, orientuje se v prostoru, umí vyjádřit vlastnictví, je schopný hovořit o své rodině Minulý čas složený ( le passé composé), časové údaje, slovní zásoba k tématům město a turismus a k vytvoření jednoduchého životopisu, fonémy [œ], [ε], [ọ] a [y], Osvojení přivlastňovacích zájmen, ukazovacích zájmen, předložek umožňujících popsat polohu v prostoru, slovní zásoba týkající se rodiny, fonémy [ã], [õ] h 5 h 3

4 Frekventant dokáže popsat svůj den, je schopný hovořit o oslavách a svátcích během roku, umí napsat krátké blahopřání a přání. Je schopen propojovat myšlenky a věty pomocí spojek příčinných, odporovacích, důsledkových a slučovacích, umí si smluvit schůzku, zeptat se na časové údaje a na časový rozvrh, vyjádřit svůj názor o pravdivosti nějakého skutku Frekventant umí popsat vzhled i charakter druhé osoby, vyprávět v minulém čase, popsat zážitek k cesty Osvojení zvratných sloves, spojky příčinné, odporovací, důsledkové a slučovací, slovní zásoba týkající se svátků a oslav, časového rozvrhu, slovesa vyjadřující pohyb a jejich užití, němé e Passé composé a imparfait, rozdíly v jejich užití, slovní zásoba týkající se vzhledu a charakteru osoby, fonémy [p], [b] a [v], 8 Frekventant umí napsat pohled z prázdnin, umí si objednat v restauraci, ovládá názvy potravin a názvy barev Dělivý člen, slova vyjadřující kvantitu, slovní zásoba týkající se jídla, restaurace, krajiny a barev, fonémy [r] a [l] 5 Frekventant je schopný mluvit o zážitcích, umí vyjádřit podobnosti a rozdílnosti, popsat klimatické podmínky. Ptá se na cenu, plat, zvyky Francouzů. Umí napsat krátký zážitek z cesty. Slovní zásoba týkající se počasí, poruch automobilu, nehod, rozšíření časových údajů, nosovky 4 4

5 2.rok Frekventant umí napsat dopis žádající nějakou informaci, umí si ústně i písemně zajistit rezervaci i ji anulovat. Présent progressif (en train de + infinitiv), futur proche, passé récent, výrazy vyjadřující frekvenci a pokračování, fonémy [d] a [t] Frekventant umí hovořit o prohrách i úspěších, vyjádřit svou vůli, zákazy a jednoduché příkazy, svolení, podat základní instrukce, umí se vyjádřit v naléhavých situacích, popsat co ho bolí a jak se cítí. Zájmena se 3.pádem (pronoms compléments d objet direkt, slovesa interdire, défendre, vazba il faut, essayer de, réussir à, échouer à, části těla, vazba j ai mal., fonémy [k] a [g], 8 Frekventant rozumí a umí si vyhledat důležité informace v textech technického charakteru (např.návod k použití). Frekventant je schopen napsat formální dopis, připravit jednoduchý projekt, hovořit o dvou rozdílných systémech (např.vzdělávacích, politických,.) Zájmena se 4.pádem (pronoms compléments d objet indirect), základní technické pojmy, foném [j] Le futur (budoucí čas), základní slovní zásoba týkající se politiky, vzdělávání, administrativy, fonémy [s] a [z], 3 y Frekventant je schopný mluvit o oblečení, módě, má osvojenou slovní zásobu, která mu usnadňuje nákup oblečení, umí si vyhledat základní informace v sociologickém textu. Zájména en a y, slova vyjadřující důležitost a kvantitu (assez, trop, un peu, ), slovní zásoba týkající se oblečení a jeho nákupu. Slovesa proposer, insister, refuser a jejich užití, nosovky. 5

6 Frekventant je schopen vytvořit inzerát týkající se bydlení,vyjádřit svůj názor na ubytování, popsat místnost či byt. Nepřímá řeč, fráze uvozující vlastní názor (je crois que, je pense que, il me semble que, a mon avis, personnellement, je trouve que, ), slovní zásoba týkající se bydlení, fonémy [f], [p] a [v], Frekventant ovládá hovory na téma televize a tisk, reklama. Je schopen popsat klady a zápory výrobku, orientuje se v televizním programu a v novinových titulcích. Frekventant umí vyjádřit vůli a cit, orientuje se v popisných a historických textech, má povědomí a je schopen hovořit o frankofonii, evropském vzdělávacím systému a kulturních vlivech. 2. a 3.stupeň přídavných jmen, porovnávání, slovní zásoba na téma televize, reklama a tisk, fonémy [ọ], [ộ] a [ã], [j], [œ], [ε] a nosové [ε]. Le subjonctif présent a vazby, které vyžadují jeho užití, slovní zásoba zahrnující témata Frankofonie a Kultura. 8 8 Frekventant je schopný obhájit svůj názor, argumentovat v cizím jazyce ústně i písemně, umí použít často používaná citoslovce. Vztažná zájména qui, que, où, slova vyjadřující vůli a citový vztah, argumentace a přesvědčování (promettre, rassurer, insister, conseiller, caractériser positivement), ústní a písemná argumentace nad předloženým tématem či dokumentem (např.reklama, výzkum, tvrzení, průzkum,.), často používaná citoslovce. 9

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět :FRANCOUZSKÝ JAZYK (P=poslech, Č=čtení, PS=psaní, M=mluvení) Ročník: První Tématická oblast Kdo jsem a odkud jsem Moji kamarádi Poznáváme

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro studijní obory SOŠ a SOU

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro studijní obory SOŠ a SOU MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK pro studijní obory SOŠ a SOU Úroveň: začáteční (2 3 vyučovací hodiny týdně, tj. za čtyřleté období studia 8 12 hodin týdně

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce německého jazyka se využívají znalosti z dalších vzdělávacích

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Francouzský jazyk (druhý cizí jazyk) (FRJ) Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Brána jazyků otevřená Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace

Více

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Aktualizovaný školní vzdělávací program

Aktualizovaný školní vzdělávací program Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Aktualizovaný školní vzdělávací program pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky JANUA LINGUARUM RESERATA

Více

6.6 Španělský jazyk. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Španělský jazyk. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Španělský jazyk 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací oblasti

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : NĚMECKÝ JAZYK Ročník: 1. ročník (1A) Jazyková úroveň: A1 Tématická oblast Oblast osobní- první kontakty, osobní údaje, bydliště, domov,

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Anglický jazyk - 1. ročník

Anglický jazyk - 1. ročník Anglický jazyk - 1. ročník -Umí opsat jednotlivá písmena abecedy -Umí okopírovat slabiky a slova z tabule -Používá osobní zájmena PSANÍ -Písmena abecedy -Sloveso to be, to have -Věty a výroky -Velká písmena

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk 6.19 Další cizí jazyk Další cizí jazyk je vyučován od 7.do 9.ročníku v časové dotaci 3 vyučovací hodiny týdně.v současné době si žáci naší školy mohou zvolit jazyk francouzský nebo ruský. 6.19 A) Charakteristika

Více

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50

5.1.2.1 1. stupeň ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 5.1.2 Anglický jazyk Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Školní vzdělávací program pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky JANUA LINGUARUM RESERATA BRÁNA JAZYKŮ

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro tříleté učební obory SOU

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro tříleté učební obory SOU MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK pro tříleté učební obory SOU Úroveň: začáteční (2 3 vyučovací hodiny v ročníku týdně) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže

Více

Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení

Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení Německý jazyk Obsahové, organizační a časové vymezení Hlavním cílem jazykového vzdělávání je podpora příznivého rozvoje celé žákovy osobnosti a žákova smyslu pro vlastní identitu na základě zkušeností

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 2 Francouzský jazyk Francouzský

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Anglický jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Anglický jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. 293/11 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Ředitelka

Více

DCJ- Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ- Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.8.1 DCJ - Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.8.1.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.8.1.2 Španělský jazyk DCJ- Španělský

Více

Jazykový pas doplňuje Europass - životopis (k dispozici na http://europass.cedefop.europa.eu), ke kterému může být připojen.

Jazykový pas doplňuje Europass - životopis (k dispozici na http://europass.cedefop.europa.eu), ke kterému může být připojen. POKYNY PRO VYPLNĚNÍ EUROPASS - JAZYKOVÉHO PASU ÚVOD Europass - jazykový pas je dokument, do kterého můžete zaznamenávat své jazykové schopnosti a dovednosti. Byl zpracován Radou Evropy jako jedna ze tří

Více