Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -"

Transkript

1 Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy - Záv re ná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko- echy Tento projekt je podporován z prost edk Evropské komise

2 Obsah 2 Strana 1 Pozadí a cíle projektu 3 2 Metodický postup Výb r podnik Tvorba dotazníku Struktura respondent 7 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení 11 4 Shrnutí výsledk 21

3 1 Pozadí a cíle projektu 3 EURES Bavorsko- echy je Evropskou komisí podporované partnerství ve ejných pracovních správ odborových organizací sdružení zam stnavatel v esko-bavorském pohrani í, jehožcílem je podpora p eshrani ní mobility pracovních sil. íliš asto je zam stnanci v pohrani í nebrán z etel na možnost pracovního uplatn ní v sousední zemi, jelikož zde existují výhrady proti p inejmenším z n meckého pohledu zdánliv nízkému mzdovému ohodnocení nebo špatným pracovním podmínkám. Tyto p edsudky jsou v mnoha ípadech neopodstatn né. P ípady, kdy je n meckým pracovník m zprost edkována práce v eské republice, která je dokonce lépe ohodnocena, než stanovuje n mecká tarifní smlouva, se tém nedostanou na ve ejnost. asto se dostávají na povrch také názory, že v sousední zemi p evládá divoký kapitalismus, ve kterém nemají zam stnanci tém žádná práva a ve které neexistuje žádná bezpe nost práce a to kupodivu na obou stranách hranice. Pr zkumy v N mecku ukazují, že jsou tamní zam stnanci se svou situací spokojeni a obavy z nedostatku práv nejsou v žádném p ípad na míst. Tento pohled na v c samoz ejm kolísá p i tématech, jako je mzdové ohodnocení nebo jistota pracovního místa, cožzávisí také na velikosti podniku a odv tví. Pokud se však zam íme na zam stnance renomovaných firem, vyjde nám zcela pozitivní obraz. V eské republice nebyly na toto téma provedeny doposud žádné s n meckou stranou spole né pr zkumy. V roce 02 byl ve spolupráci OS KOVO a Universitou Karlovou provád n výzkum v rámci projektu Phare, kde bylo z ásti podobné téma sledováno. Podle rozhovor se zástupci odbor a podnik by se ale situace v tomto ohledu nem la výrazn odlišovat. Již zmín né p edsudky asto snižují motivaci v hledání práce na druhé stran hranice. To platí více pro n mecké pracovníky, než eské. Ale také v eské republice klesá zájem o práci v N mecku. Pr zkum mezi zam stnanci vybraných firem by mohl tuto ne zcela pozitivní image rozhodujícím zp sobem vylepšit a p isp t tak k odstran ní p ekážek v mobilit pracovních sil. Cílem šet ení bylo mimo jiné také zjistit, zda pot eby na trhu práce na n mecké i na eské stran korespondují s možnostmi na trhu práce obou zemí.

4 1 Pozadí a cíle projektu 4 V rámci image kampan jsou dotazováni zam stnanci. Tento projekt je rozd len do následujících ástí: 1. Vytvo ení dotazníku a) obsah a rozsah dotazníku b) po et firem c) výb r odv tví d) rozd lení na oba státy 2. Realizace dotazníkového šet ení 3. Vyhodnocení 4. Zve ejn ní výsledk ve form a) brožury b) internetového výstupu c) lánk v novinách d) prost ednictvím vlastních distribu ních sítí jako vlastní distribu ní sít jsou mín ny: odborové organizace, zástupci podnikových rad, zástupci personálních odd lení, administrativní ú ady (okresní, krajské, zemské), komory a ú ady práce. asový plán realizace projektu Kalená ní m síc Projektový m síc Fáze projektu Koordinace projektu Vytvo ení dotazníku Realizace dotazníkového šet ení Vyhodnocení Zve ejn ní výsledk Seminá e (zahajovací und záv re ná prezentace) Díl í a záv re ná zpráva

5 2 Metodický postup Výb r podnik Pro dotazníkové šet ení bylo na bavorské stran vybráno 25 podnik, které se nacházejí ve správních obvodech ú ad práce Hof, Weiden, Schwandorf, Deggendorf a Weiden. Na eské stran se dotazníkové akce zú astnilo 22 podnik z Karlovarského, Plze ského a Jiho eského kraje. Jednalo se výhradn o firmy s úplnou nebo p evažující kapitálovou ú astí n meckých firem (Witte, Weiler, CML, MD Elmond, Eissmann, Mitras, AFL, Groz Beckert CZ, Bosch, atd.) V tšina podnik je inná ve strojírenském a zpracovatelském pr myslu. Do vybraných firem bylo zasláno po ti dotaznících. Dotazníky byly zam stnanc m rozdány prost ednictvím odborových organizací ve firmách. Na eské strán byl sb r dotazník organizován p ímým kontaktem s respondenty. Zp t bylo získáno celkem 270 vypln ných dotazník (54%) za n meckou stranu a 325 vypln ných dotazník (74%) za eskou stranu. Obr. 1 Regionální rozd lení dotazovaných firem podle odv tví

6 2 Metodický postup Tvorba dotazníku Dotazníkové šet ení bylo realizováno anonymní formou za ú elem získání co možná nejv tší objektivity odpov dí. Tvorba dotazníku se orientovala podle DGB indexu Dobrá práce. Dotazník byl dopln n o speciální témata týkající se esko-bavorského pohrani í a o témata zajímající eské odbory. DGB index Dobrá práce dává práci lidský rozm r jedná se o v decky podložený instrument ke zjišt ní pracovních podmínek z pohledu zam stnanc. Od roku 07 je každoro provád n pr zkum mezi zam stnanci v celém N mecku, jehožvýsledkem je DGB index, který m í kvalitu práce. Ur ující je pouze mín ní zam stnanc. V rámci písemné formy jsou zam stnanci ze všech region, odv tví, platových skupin a typ pracovního pom ru dotazování na jejich mín ní o pracovních podmínkách. Vypln ní dotazník by nem lo trvat déle než15 minut. Za tímto ú elem je dotazovaným zam stnanc m edkládán pln standardizovaný dotazník, který je rozd len do následujích tématických podskupin: - Možnosti kvalifikace a rozvoje - Možnosti vlivu na chod podniku - Tok informací - Kvalita vedení - Podniková kultura - Podoba pracovní doby - Intenzita práce - Emocionální zát ž - Fyzická zát ž - Profesní výhledy do budoucna - P íjem - Práce v N mecku/ eské republice - P ekážky v pracovní mobilit v N mecku/ eské republice - Otázky k odborové organizaci - Osobní údaje

7 2 Metodický postup Struktura respondent tšina zam stnanc na obou stranách hranice je zam stnána v produkci, kde pracuje 74% zam stnanc. Na eské stran je tento podíl vyšši, nežna bavorské stran (84% ku 57%). Tento stav je výsledkem p emíst ní výrob do eské republiky. Pod kategorií ostatní jsou za len ny p evážn firemní interní služby (v oblasti udržby a opravy stroj, kontrola kvality). Další odd lení (odbyt, výzkum a vývoj, správa a management) vykázaly po 5%. Obr. 2 Respondenti podle firemních ástí Bavorsko/ eská republika Výb r podnik se koncentruje p edevším na kovod lný, elektrotechnický, strojírensnský a automobilový pr mysl (obr. 3 a 4). Na bavorské stran byl výb r dopln n o podniky z pr myslu sklá ského, keramického a gumárenského, tyto pr myslová odv tví jsou v Bavorsku v po etné mí e zastoupena.

8 2 Metodický postup 8 Obr. 3 Respondenti podle odv tví na eské stran (v %) Obr. 4 Respondenti podle odv tví na bavorské stran (v %)

9 2 Metodický postup 9 Pohlaví a v ková struktura Na obou stranách hranice tvo í v tšinu dotazovaných muži, na bavorské stran je to 77% a na eské stran 57% respondent. Toto rozd lení spo ívá na jedné stran ve v tšinovém zastoupení mužských pracovník v produkci, na stran druhé má spojitost také s v kovou strukturou pracovník. Následující graf zobrazuje v kové rozložení zam stnanc. 65% eských a 75% bavorských respondent je starších 36ti let. Dále z grafu vyplývá, že tém 50% dotazovaných v Bavorsku pat í do v kové skupiny let. P es tyto rozdíly je pr rný v k dotazovaných zam stnanc 41 let v obou zemích. Graf 1 V ková struktura respondent do let a více let Bavorsko eská republika íjem domácností Vyšší podíl mužských respondent v Bavorsku se odráží také na rozdílné struktu e domácností. 58% bavorských dotazovaných žije v domácnosti s jedním p íjmem, zatímco po et domácností v více p íjmy v západních echách je s 68% daleko vyšší.

10 2 Metodický postup 10 Rodinný stav V obou zemích žije v tšina dotazovaných v partnerském vztahu. Rozdíl je pouze v podílu svobodných, který je v Bavorsku o n co vyšší než v západních echách, což se op t odráží na vyšším po tu domácností s jedním p íjmem v Bavorsku. Nejvyšší dosažené vzd lání tšina dotazovaných je absolventy st edních odborných u iliš 88% v Bavorsku a 53% v západních echách. Druhou nejpo etn jší kategorií jsou absolventi st edoškolského studia. Z d vodu rozdílných vzd lávácích systém v obou zemích byla v n mecké verzi tato kategorie definována jako ostatní. Tato navržená klasifikace nejvyššího dosaženého vzd lání je ovlivn na rozdílnými vzd lávacími systémy v obou zemích. Graf 2 Nejvyšši dosažené vzd lání respondent Vysokoškolské St ední odborné St edoškolské Základní Bavorsko eská republika

11 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení Profesní výhledy do budoucna V této kategorii m li dotazovaní zam stnanci zhodnotit sv j profesního výhled do budoucna. V souvislostí s touto problematikou úzce souvisí faktory, které profesní budoucnost p ímo ovliv ují - jistota pracovního místa, možnosti dalšího profesního vzd lávání a kariérní postup ve firm. Jistota pracovního místa má dopad na zlepšení p ístupu zam stnance k dalšímu profesnímu vzd lávání, které má v kone ném sledku vliv na jeho postup ve firm. V neposlední ad mají tyto aspekty vliv také na motivaci, vykonanou práci a angažovanost zam stnance. Vyhodnocení této kategorie ukázalo rozdíly v názorech na profesní budoucnost, které mezi ob ma regiony panují. Zam stnanci v Bavorsku ohodnocují svou profesní budoucnost ve firm pozitivn ji, než v západních echách. Graf 3 Profesní budoucnost ve firm velmi dob e dob e pr rn špatn velmi špatn Bavorsko eská republika Jistota pracovního místa Jisté pracovní místo je základní pot ebou každého zam stnance. Jistý pracovní pom r na dobu neur itou zajiš uje nejen spolehlivý p íjem, ale také možnost rozvoje sociálních kontakt, dále se osobn a profesn rozvíjet a v neposlední ad možnost za lenit se do spole nosti. Zatímco v Bavorsku je jistota pracovního místa ve v tšin ípad hodnocena pozitivn, v západních echách je hodnocení jen pr rné. Vysv tlením tohoto p ístupu je ve srovnání s Bavorskem kratší délka pracovního pom ru zam stnance. P es 80% bavorských zam stnanc pracuje p es 10 let ve stejném podniku. S tím souvisí také tzv. seniorní práva zam stnance a s tím spojené delší smlouvy. Dalším vodem je ast jší tarifní regulace pracovních pom.

12 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení 12 V západních echách je naproti tomu délka pracovního pom ru ve firm výrazn kratší, v tšina dotázaných (ca. 63 %) pracuje ve stejné fim mén než10 let. To je d sledkem p íchodu zahrani ních firem v 90. letech. Zajímavé by bylo srovnání s odpov mi zam stnanc v eských firmách p sobících na eském trhu dávno p ed rokem S délkou pracovního pom ru také souvisí nejistota pracovního místa a obava ze snadné nahraditelnosti, jelikož velká ást zam stnanc vykonává monotónní práci. Postupné zvyšování mzdové úrovn v eské republice je na jedné stran pozitivn vnímáno, na stran druhé ale zvyšuje obavy z p emíst ní výroby do zemí s levn jší pracovní silou. Další profesní vzd lávání Také možnost dalšího profesního vzd lávání je v Bavorsku hodnocena odlišn. Této problematice je nována velká pozornost, s ímžsouvisí, že zam stnanci uplat ují nárok na další profesní vzd lávání. Naproti tomu v západních echách jsou firmy z eteln ji hierarchicky len ny, což vede k tomu, že pracovník v této oblasti ast ji o ekává iniciativu nad ízených pracovník. Tento aspekt ovliv uje slabší poptávku po další odborné kvalifikaci. Pot eba jistého pracovního místa je up ednost ována p ed požadavkem dalšího profesního vzd lávání. Kariérní postup Možnost kariérního postupu je hodnocena na obou stranách hranice více než polovinou dotazovaných jako špatná nebo velmi špatná, p emž vyšší podíl v západních echách souvisí s ast jším zastoupením výrobního sektoru, ve kterém je negativn ji vnímána možnost dalšího vzd lávání a kariérního postupu. Graf 4 Možnost kariérního postupu velmi dob e dob e pr rn špatn velmi špatn Bavorsko eská republika

13 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení Podniková kultura a vliv na rozvoj firmy Rozvinutá podniková kultura je dalším p edpokladem Dobré práce. Podniková kultura se projevuje jak hodnotovým žeb kem vedení firmy, tak mezilidskými vztahy mezi pracovníky (kolegialita) a mezi vedením a zam stnanci. S p átelskou atmosférou ve firm souvisí také možnost podílet se na rozvoji firmy. Podniková kultura má v neposlední ad také vliv na kontakt se zákazníky a ve ejností. Jedním z faktor podnikové kultury je kolegialita mezi pracovníky, která je v Bavorsku vnímána pozitivn ji nežv západních echách. Jedním z d vod je rozdílný zp sob vedení podniku a celková organizace firmy. Graf 5 Kolegialita mezi zam stnanci velmi dob e dob e pr rn špatn velmi špatn Bavorsko eská republika V Bavorsku se ast ji vyskytuje nižší stupe vertikální hierarchizace podniku, jehož vedení se snaží zapojit zam stnance do chodu firmy, cožumož uje p enesení v tší míry odpov dnosti na zam stnance. S tím souvisí také v tší samostatnost pracovníka. P átelská firemní atmosféra je podporována nejen iniciativní prácí podnikové rady/základní odborové organizace, ale také dlouhodobou existencí tarifních smluv a transparentními pravidly. Krom toho p ispívá ke kolegialit také homogenní struktura zam stnanc (stejné smluvní podmínky, typy zam stnaneckých smluv) s pr rnou délkou p íslušnosti k firm 19 let. V eské republice je tento fakt spojen s v tším stupn m hierarchizace podniku, která do jisté míry znemož uje p ímou komunikaci a kritiku ze strany zam stnanc. Hierarchie je tímto více respektována. Charakteristickým znakem firemní kultury je její menší vyhran nost, hranice mezi pracovní a soukromou sférou je mén výrazná. Tento fakt se odráží na v tším po tu spole ných soukromých akcí mimo firmu, cožkompenzuje firemní kulturu.

14 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení Otázky k podnikové rad /základní odborové organizaci Angažovaná podniková rada/základní odborová organizace, která zastupuje zájmy zam stnanc a spolurozhoduje o rozvoji firmy, pozitivn ovliv uje jižzmín né kategorie a tím umož uje Dobrou práci. Indikátorem práce podnikové rady/základní odborové organizace je vnímání a hodnocení ze strany zam stnanc a vedení firmy, stejn jako spokojenost se stávající kolektivní smlouvou. Graf 6 Hodnocení práce podnikové rady/základní odborové organizace zam stnanci velmi dob e dob e pr rn špatn velmi špatn Bavorsko eská republika Práce podnikové rady/odbor je v Bavorsku výrazn kladn ji vnímána. Zatímco 90% bavorských respondent hodnotí podnikovou radu/odbory pozitivn, na eské stran je to ve srovnání pouze 42%. Tyto výsledky se odrážejí také na spokojenosti s kolektivní smlouvou. V eské republice je pouze 37% zam stnanc spokojeno se stávající kolektivní smlouvou. Naproti tomu na bavorské stran je spokojenost výrazn vyšší - 68%. Rozdílnost t chto názor jist také souvisí s historickým vývojem, kterým prošlo odborové hnutí v obou zemích. Zatímco v N mecku odbory v pr hu svého vývoje pozitivn ovlivnily práva zam stnanc, totalitní režim v eské republice neposkytoval do roku 1989 žádný prostor pro vývoj nezávislého odborového hnutí, což do ur ité míry ovliv uje do dnešní doby vnímání odbor. N kdy se význam odbor v R snižuje zám rn a to i p es to, nebo práv proto, že odbory jsou jedinou silou schopnou organizovat akce odporu.

15 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení Vliv na podobu pracovní doby a pracovní postup Vliv na podobu pracovní doby a pracovní postup zahrnuje autonomii zam stnanc i vykonávání pracovní innosti, stejn jako p i plánování pracovní doby. Široká autonomie zam stnanc se vyskytuje p i vysoce kvalifikovaných profesích, kde p edstavuje p edpoklad vysoké motivace a vykonu pracovník. Jižzmín né rozdíly ve firemní kultu e mají p ímý vliv na možnosti zam stnanc ovlivnit podobu pracovní doby a práce všeobecn. Možnost uplatnit své vlastní nápady a samostatn ji plánovat je posuzována eskými zam stnanci negativn ji než bavorskými. Tento aspekt souvisí s pracovními postupy ve výrobních ástech firem, kde je samostatná pracovní innost omezena stanovenými pracovními normami a sm novým provozem. Zatímco 42% bavorských respondent má dostate ný vliv na podobu pracovní doby, je toto íslo na eské stran podstatn nižší pouze 17%. Zde je však nutné porovnat pracovní za azení respondent, kdy je výrazný nepom r ve vzd lání. Individuálním plánování pracovní doby zam stnanc v Bavorsku podporují konkrétní firemní nabídky. Nap íklad definování pevné ásti pracovní doby umož uje flexibilní podobu sm nového provozu se systémem pružné pracovní doby. Graf 7 Vliv na podobu pracovní doby velmi dob e dob e pr rn špatn velmi špatn Bavorsko eská republika

16 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení 16 Menší možnost uplatnit své nápady a samostatn pracovat úzce souvisí se stanovenou podobou pracovního postupu ze strany nad ízených, stejn jako s ur enými výrobními normami. Striktní plánování pracovního postupu a pracovní doby však m že být i pozitivn vnímáno. Zatímco 27% eských respondent pozitivn hodnotí ur ování podoby pracovní doby ze strany nad ízených, stejného mín ní je pouze 10% zam stnanc v Bavorsku. Graf 8 Ur ování pracovního postupu nad ízenými velmi dob e dob e pr rn špatn velmi špatn Bavorsko eská republika Pracovní postup je na eské stran ur ován pevn jšími firemními p edpisy, a to jak p i plánování pracovní doby, tak p i výrobních normách. Flexibiln jší pracovní doba na bavorské stran umož uje tší autonomii, cožvšak ojedin le m že být negativn vnímáno jako nedostatek jasn stanovených úkol a p edpis

17 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení Pracovní innost Každá pracovní innost s sebou p ináší fyzickou zát ž. Ta m že být ovlivn na také pracovním prost edím (hluk, prach), stejn jako ergonomickou podobou pracovního místa (jednostranné pohyby, práce ve stoje, v sed atd.), cožovliv uje hodnocení této kategorie. Co se tý e podoby pracovní innosti, velká ást zam stnanc, p edevším však na eské stran, vykonává monotónní práci. D vodem je segmentace západních mate ských firem, které své výrobní provozy p esunuly do eské republiky. Jednotlivé pracovní postupy jsou tímto p esn vymezeny, emž vliv na celkový pracovní proces je minimální. Na tomto míst je pot eba poukázat na již zmín né hodnocení kategorie, která se týkala hodnocení samostaného plánování Graf 9 Vykonávání jednostranné/monotónní práce naprosto souhlsím souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím nesouhlasím naprosto nesouhlasím Bavorsko eská republika Sou asn uvádí v tší po et zam stnanc v západních echách ve srovnání s Bavorskem, že vykonává fyzicky jednostrannou/monotónní práci (47% proti 27% v Bavorsku). P es polovina dotázaných zam stnanc v západních echách však hodnotí svou pracovní innost jako mén fyzicky náro nou, což je ve srovnání s Bavorskem menši podíl (53% ku 73%).

18 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení Práce v sousední zemi Motivace pracovat v sousední zemi vykazuje rozdíly mezi ob ma stranami hranice. Pouze 9% dotázaných zam stnanc v Bavorsku si dokáže p edstavit pracovat v eské republice, zatímco 63% tuto p edstavu odmítá. Jiná je situace v eské republice. Tém r polovina respondent vyjád ila kladný postoj k myšlence najít si práci v Bavorsku. Je ovšem nutné si um t p edstavit pojem motivace pracovat v Bavorsku, cožješt neznamená chtít jít do Bavorska pracovat. Tato interpretace by nem la být zneužita jako skrytý exodus ech na pracovní místa v N mecku i v rámci uvoln ní pracovního trhu pro ob any nových zemí EU. Mezi nej ast ji jmenované p ekážky pro bavorské pracovníky pat í jazykové znalosti, chyb jící jistota pracovního místa a nízký p íjem. Rozdílná platová úrove (v pr ru 1:3 až1:4) je pro 73% bavorských respondent nejv tší bariérou. Ke zm tohoto názoru by mohlo p isp t pokra ující srovnávání platové úrovn. Kladný p ístup eských respondent k práci v sousední zemi se dá vysv tlit tím, že ást dotazovaných jižmá zkušenosti s prací v Bavorsku. Graf 10 Práce v sousední zemi velmi dob e dob e pr rn špatn velmi špatn Bavorsko eská republika

19 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení 19 ležité faktory ovliv ující motivaci pracovat v sousední zemi Celkem DE CZ CZ DE Smlouva na dobu neur itou 1,73 1,67 1,76 Vysoký p íjem 1,75 1,64 1,80 Jistota pracovního místa 1,75 1,68 1,78 Pevné zam stnání 1,77 1,64 1,83 BOZP 1,94 1,54 2,17 Flexibilní pracovní doba 2,46 1,83 2,81 Podnikové vzd lávání 2,50 2,11 2,73 Lepší stav silnic 2,80 2,39 3,03 Možnost pendlovat 2,85 1,79 3,44 Kratší pracovní doba 2,96 2,68 3,12 1= velmi d ležité 5 = bezvýznamné edcházející tabulka ukazuje hodnocení d ležitých faktor, které ovliv ují motivaci k hledání práce v sousední zemi. Mezi nejd ležit jší faktory pat í smlouva na dobu neur itou, vysoký p íjem, jistota pracovního místa a pevné zam stnání Na obou stranách hranice tímto byly jmenovány tvrdé faktory p íjem, jistota pracovního místa a doba, na kterou je smlouva uzav ena. Zam stnanci na bavorské stran ve srovnání s eskými dále také kladou v tší d raz na faktor bezpe nosti práce a flexibilní pracovní dobu. Tyto kategorie byly pro eské respondenty mén ležité. Rozdíly se vyskytovaly také v názorech na možnost pendlovat: bavorští respondenti by p i p ijetí práce v západních echách rádi využívali možnosti pendlovat, kdežto pro eské zam stnance není tento faktor ležitý. V p ípad jistého pracovního místa by bylo mnoho zam stnanc ochotno se p est hovat. Zatímco pro eské zam stnance pat í mezi nejd ležit jší tvrdé faktory ovliv ující motivaci ohlédnout se po práci v sousední zemi, pro bavorské zam stnance mají vliv také m kké faktory, nap íklad flexibilní pracovní doba.

20 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení ekážky v mobilit ovliv ující motivaci pracovat v sousední zemi Celkem DE CZ CZ DE Nízký p íjem 4,27 4,48 4,14 Chyb jící jistota pracovního místa 4,15 3,97 4,46 Nedostatky v BOZP 3,91 4,39 3,59 Jazyk 3,74 4,18 3,52 Neexistence dalšího vzd lávání 3,70 4,15 3,42 Neexistence flexibilní pracovní doby 3,67 4,22 3,32 Nemožnost pendlovat 3,57 4,22 3,18 Nevyhovující dopravní prost edky 3,48 3,86 3,25 Bezpe nost na ve ejnosti 3,29 3,86 2,98 Špatný stav silnic 3,24 3,66 2,99 Rozdíly v mentalit 3,22 3,43 3,11 5 = velká p ekážka 1 = malá p ekážka edcházející tabulka zobrazuje pr rné hodnoty p ekážek v mobilit pracovních sil, se azené od nejv tších k nejmenším. Hodnoty jsou rozd leny do t í sloupc, p emžv prvním jsou p edstaveny celkové hodnoty a v dalších dvou hodnoty za jednotlivé ásti, resp. sm ry. Pro vyhodnocení byla vybrána tistup ová skála (od nejv tších k nejmenším p ekážkám). Celkov se dá ici, že jsou p ekážky v mobilit pracovních sil výrazn ji vnímány bavorskými zam stnanci, než eskými, coždokazuje také pr rná hodnota 4,0 pro bavorskou ást a 3,5 pro eskou ást. Mezi nejv tší p ekážky pro eské zam stnance pat í nizký p íjem a chyb jící jistota pracovního místa, což op t potvrzuje jižzmín né výsledky hodnocení faktor ovliv ující motivaci pracovat v Bavorsku. Na bavorské stran není takto jasné rozd lení možné. Mnohem ast ji hraje roli v tší po et faktor, které edstavují tém stejn velké p ekážky. I když také zde je nejd ležit jším faktorem výše p íjmu. Další kategorie však nez stávají pozadu. Jmenovit nedostatek bezpe nosti práce, nemožnost kvalifikace a rozvoje, neexistence flexibilní pracovní doby nebo také nemožnost pendlovat p edstavují skupinu potenciálních p ekážek v pracovní mobilit pro bavorské zam stnance.

21 4 Shrnutí výsledk 21 Graf 11 Celkové vyhodnocení zvolených dimenzí Dobré práce za Bavorsko a západní echy 1 = velmi dob e 5 = velmi špatn Pr r kategorií Dobré práce Bavorsko 2,87 záp. echy 3,05

22 4 Shrnutí výsledk 22 Dotazníkový pr zkum v rámci image kampan Dobrá práce je koncipován podle stejnojmenného projektu n meckého odborového svazu DGB, jehož výsledkem je DGB index Dobrá práce. Pr zkum podává informace o tom, do jaké míry je na obou stranách hranice realizována Dobrá práce. Celkové shrnutí pr zkumu nám ukazuje, že jsou kritéria Dobré práce lépe spl ována na bavorské stran (pr r 2,87), než na eské (pr r 3,05). Dev t z jedenácti faktor jsou bavorskými zam stnanci lépe hodnoceny. Pouze dv kategorie dopadly lépe na eské stran kvalita vedení a intenzita práce. V celkovém hodnocení dopadly nejlépe kategorie fyzická zát ž a emocionální zát ž, které nejlépe odpovídají kritériím Dobré práce. Nejh e byly naopak hodnoceny kategorie kvalita vedení a možnost kvalifikace a rozvoje. Kategorie kvalita vedení dopadla v rámci bavorské ásti nejh e (se známkou 3,50). Také v oblasti intenzity práce (3,18 ku 2,77 v eské ásti) je podle zam stnanc pot eba zlepšit situaci. Nejv tší rozdíly v hodnocení se vyskytují u kategorií, které jsou v západních echách oznámkovány nejh e: vliv na chod podniku (3,59 ku 3,02) a p íjem (3,51 ku 2,96). Také v oblasti vlivu na podobu pracovní doby (2,95 ku 2,59) a profesních výhled do budoucna (3,35 ku 3,00) zastávají bavorští zam stnanci kladn jší postoj. Nelze opomíjet také fakt, že se sb r dotazník na eské stran uskute nil zásadn ve firmách se 100% nebo s áste ným n meckým vlastnictvím.

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ

Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Pavla DOBEŠOVÁ, René SZOTKOWSK Univerzita Palackého v Olomouci, eská Republika Pr zkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Úvod V letech 2011 2013 jsme zrealizovali

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy

Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy Jiří Ficbauer David Ficbauer 5. aktualizované vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Jiří Ficbauer, David Ficbauer 2012 ISBN 978-80-7418-143-6 Obsah 1

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

STONOŽKA 2010/2011, modul KEA

STONOŽKA 2010/2011, modul KEA STONOŽKA 21/211, modul KEA Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída základní školy 1 9 8 7 pr m rný percentil 6 5 4 32 35 39 32 2 1 47 46 43 46 43 46 46 Celek aritmetika funkce, rovnice,

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 Textová ást 2004 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Mobilita jako možnost ešení nezam stnanosti (regionální sonda Jesenicko) Bc. Jana Janíková

Mobilita jako možnost ešení nezam stnanosti (regionální sonda Jesenicko) Bc. Jana Janíková Mobilita jako možnost ešení nezam stnanosti (regionální sonda Jesenicko) Bc. Jana Janíková Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce Mobilita jako možnost ešení nezam stnanosti (regionální sonda

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 42 UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové Telefon: +420 495 067 111 Fax: +420 495 518 002 Internet: http://www.faf.cuni.cz Email: brucknerova@faf.cuni.cz

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

PODPORA A ZABEZPE ENÍ

PODPORA A ZABEZPE ENÍ PODPORA A ZABEZPE ENÍ Mgr. Ji í Neubauer, Ph.D., RNDr. Marek Sedla ík, Ph.D., RNDr. Old ich K íž Statistické zpracování dat v aplikaci STAT1 Vojenské rozhledy, 2013, ro. 22 (54),. 3, s. 114 122, ISSN 1210-3292

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ

VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ Tatjana Stadler Wirtschaftsuniversität Wien tatjana.stadler@wu.ac.at

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 Textová ást 2006 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

EDICE STUDIJNÍ TEXTY STRATEGIE A STRATEGICKÁ ANALÝZA VŠEM VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

EDICE STUDIJNÍ TEXTY STRATEGIE A STRATEGICKÁ ANALÝZA VŠEM VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U 2007 EDICE STUDIJNÍ TEXTY STRATEGIE A STRATEGICKÁ ANALÝZA VŠEM VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Principy segmentace vn jšího a vnit ního

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

Zpráva o innosti eské správy sociálního zabezpe ení za rok 2012

Zpráva o innosti eské správy sociálního zabezpe ení za rok 2012 Zpráva o innosti eské správy sociálního zabezpe ení za rok 2012 OBSAH A. ÚVOD... 5 1. PRIORITNÍ ÚKOLY A STRATEGICKÉ CÍLE... 5 1.1. PRIORITNÍ ÚKOLY... 5 1.1.1. Klientský p ístup... 5 1.1.2. Kvalita rozhodování...

Více

Ing. Ji í Vojt ch Ing. Daniela Chamoutová

Ing. Ji í Vojt ch Ing. Daniela Chamoutová Vývoj vzd lanostní a oborové struktury žák a student ve st edním a vyšším odborném vzd lávání v R a v krajích R a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2007/08 Ing.

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU Pavel Brebera Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice pavel.brebera@upce.cz Jana Tmejová Univerzita

Více