Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -"

Transkript

1 Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy - Záv re ná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko- echy Tento projekt je podporován z prost edk Evropské komise

2 Obsah 2 Strana 1 Pozadí a cíle projektu 3 2 Metodický postup Výb r podnik Tvorba dotazníku Struktura respondent 7 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení 11 4 Shrnutí výsledk 21

3 1 Pozadí a cíle projektu 3 EURES Bavorsko- echy je Evropskou komisí podporované partnerství ve ejných pracovních správ odborových organizací sdružení zam stnavatel v esko-bavorském pohrani í, jehožcílem je podpora p eshrani ní mobility pracovních sil. íliš asto je zam stnanci v pohrani í nebrán z etel na možnost pracovního uplatn ní v sousední zemi, jelikož zde existují výhrady proti p inejmenším z n meckého pohledu zdánliv nízkému mzdovému ohodnocení nebo špatným pracovním podmínkám. Tyto p edsudky jsou v mnoha ípadech neopodstatn né. P ípady, kdy je n meckým pracovník m zprost edkována práce v eské republice, která je dokonce lépe ohodnocena, než stanovuje n mecká tarifní smlouva, se tém nedostanou na ve ejnost. asto se dostávají na povrch také názory, že v sousední zemi p evládá divoký kapitalismus, ve kterém nemají zam stnanci tém žádná práva a ve které neexistuje žádná bezpe nost práce a to kupodivu na obou stranách hranice. Pr zkumy v N mecku ukazují, že jsou tamní zam stnanci se svou situací spokojeni a obavy z nedostatku práv nejsou v žádném p ípad na míst. Tento pohled na v c samoz ejm kolísá p i tématech, jako je mzdové ohodnocení nebo jistota pracovního místa, cožzávisí také na velikosti podniku a odv tví. Pokud se však zam íme na zam stnance renomovaných firem, vyjde nám zcela pozitivní obraz. V eské republice nebyly na toto téma provedeny doposud žádné s n meckou stranou spole né pr zkumy. V roce 02 byl ve spolupráci OS KOVO a Universitou Karlovou provád n výzkum v rámci projektu Phare, kde bylo z ásti podobné téma sledováno. Podle rozhovor se zástupci odbor a podnik by se ale situace v tomto ohledu nem la výrazn odlišovat. Již zmín né p edsudky asto snižují motivaci v hledání práce na druhé stran hranice. To platí více pro n mecké pracovníky, než eské. Ale také v eské republice klesá zájem o práci v N mecku. Pr zkum mezi zam stnanci vybraných firem by mohl tuto ne zcela pozitivní image rozhodujícím zp sobem vylepšit a p isp t tak k odstran ní p ekážek v mobilit pracovních sil. Cílem šet ení bylo mimo jiné také zjistit, zda pot eby na trhu práce na n mecké i na eské stran korespondují s možnostmi na trhu práce obou zemí.

4 1 Pozadí a cíle projektu 4 V rámci image kampan jsou dotazováni zam stnanci. Tento projekt je rozd len do následujících ástí: 1. Vytvo ení dotazníku a) obsah a rozsah dotazníku b) po et firem c) výb r odv tví d) rozd lení na oba státy 2. Realizace dotazníkového šet ení 3. Vyhodnocení 4. Zve ejn ní výsledk ve form a) brožury b) internetového výstupu c) lánk v novinách d) prost ednictvím vlastních distribu ních sítí jako vlastní distribu ní sít jsou mín ny: odborové organizace, zástupci podnikových rad, zástupci personálních odd lení, administrativní ú ady (okresní, krajské, zemské), komory a ú ady práce. asový plán realizace projektu Kalená ní m síc Projektový m síc Fáze projektu Koordinace projektu Vytvo ení dotazníku Realizace dotazníkového šet ení Vyhodnocení Zve ejn ní výsledk Seminá e (zahajovací und záv re ná prezentace) Díl í a záv re ná zpráva

5 2 Metodický postup Výb r podnik Pro dotazníkové šet ení bylo na bavorské stran vybráno 25 podnik, které se nacházejí ve správních obvodech ú ad práce Hof, Weiden, Schwandorf, Deggendorf a Weiden. Na eské stran se dotazníkové akce zú astnilo 22 podnik z Karlovarského, Plze ského a Jiho eského kraje. Jednalo se výhradn o firmy s úplnou nebo p evažující kapitálovou ú astí n meckých firem (Witte, Weiler, CML, MD Elmond, Eissmann, Mitras, AFL, Groz Beckert CZ, Bosch, atd.) V tšina podnik je inná ve strojírenském a zpracovatelském pr myslu. Do vybraných firem bylo zasláno po ti dotaznících. Dotazníky byly zam stnanc m rozdány prost ednictvím odborových organizací ve firmách. Na eské strán byl sb r dotazník organizován p ímým kontaktem s respondenty. Zp t bylo získáno celkem 270 vypln ných dotazník (54%) za n meckou stranu a 325 vypln ných dotazník (74%) za eskou stranu. Obr. 1 Regionální rozd lení dotazovaných firem podle odv tví

6 2 Metodický postup Tvorba dotazníku Dotazníkové šet ení bylo realizováno anonymní formou za ú elem získání co možná nejv tší objektivity odpov dí. Tvorba dotazníku se orientovala podle DGB indexu Dobrá práce. Dotazník byl dopln n o speciální témata týkající se esko-bavorského pohrani í a o témata zajímající eské odbory. DGB index Dobrá práce dává práci lidský rozm r jedná se o v decky podložený instrument ke zjišt ní pracovních podmínek z pohledu zam stnanc. Od roku 07 je každoro provád n pr zkum mezi zam stnanci v celém N mecku, jehožvýsledkem je DGB index, který m í kvalitu práce. Ur ující je pouze mín ní zam stnanc. V rámci písemné formy jsou zam stnanci ze všech region, odv tví, platových skupin a typ pracovního pom ru dotazování na jejich mín ní o pracovních podmínkách. Vypln ní dotazník by nem lo trvat déle než15 minut. Za tímto ú elem je dotazovaným zam stnanc m edkládán pln standardizovaný dotazník, který je rozd len do následujích tématických podskupin: - Možnosti kvalifikace a rozvoje - Možnosti vlivu na chod podniku - Tok informací - Kvalita vedení - Podniková kultura - Podoba pracovní doby - Intenzita práce - Emocionální zát ž - Fyzická zát ž - Profesní výhledy do budoucna - P íjem - Práce v N mecku/ eské republice - P ekážky v pracovní mobilit v N mecku/ eské republice - Otázky k odborové organizaci - Osobní údaje

7 2 Metodický postup Struktura respondent tšina zam stnanc na obou stranách hranice je zam stnána v produkci, kde pracuje 74% zam stnanc. Na eské stran je tento podíl vyšši, nežna bavorské stran (84% ku 57%). Tento stav je výsledkem p emíst ní výrob do eské republiky. Pod kategorií ostatní jsou za len ny p evážn firemní interní služby (v oblasti udržby a opravy stroj, kontrola kvality). Další odd lení (odbyt, výzkum a vývoj, správa a management) vykázaly po 5%. Obr. 2 Respondenti podle firemních ástí Bavorsko/ eská republika Výb r podnik se koncentruje p edevším na kovod lný, elektrotechnický, strojírensnský a automobilový pr mysl (obr. 3 a 4). Na bavorské stran byl výb r dopln n o podniky z pr myslu sklá ského, keramického a gumárenského, tyto pr myslová odv tví jsou v Bavorsku v po etné mí e zastoupena.

8 2 Metodický postup 8 Obr. 3 Respondenti podle odv tví na eské stran (v %) Obr. 4 Respondenti podle odv tví na bavorské stran (v %)

9 2 Metodický postup 9 Pohlaví a v ková struktura Na obou stranách hranice tvo í v tšinu dotazovaných muži, na bavorské stran je to 77% a na eské stran 57% respondent. Toto rozd lení spo ívá na jedné stran ve v tšinovém zastoupení mužských pracovník v produkci, na stran druhé má spojitost také s v kovou strukturou pracovník. Následující graf zobrazuje v kové rozložení zam stnanc. 65% eských a 75% bavorských respondent je starších 36ti let. Dále z grafu vyplývá, že tém 50% dotazovaných v Bavorsku pat í do v kové skupiny let. P es tyto rozdíly je pr rný v k dotazovaných zam stnanc 41 let v obou zemích. Graf 1 V ková struktura respondent do let a více let Bavorsko eská republika íjem domácností Vyšší podíl mužských respondent v Bavorsku se odráží také na rozdílné struktu e domácností. 58% bavorských dotazovaných žije v domácnosti s jedním p íjmem, zatímco po et domácností v více p íjmy v západních echách je s 68% daleko vyšší.

10 2 Metodický postup 10 Rodinný stav V obou zemích žije v tšina dotazovaných v partnerském vztahu. Rozdíl je pouze v podílu svobodných, který je v Bavorsku o n co vyšší než v západních echách, což se op t odráží na vyšším po tu domácností s jedním p íjmem v Bavorsku. Nejvyšší dosažené vzd lání tšina dotazovaných je absolventy st edních odborných u iliš 88% v Bavorsku a 53% v západních echách. Druhou nejpo etn jší kategorií jsou absolventi st edoškolského studia. Z d vodu rozdílných vzd lávácích systém v obou zemích byla v n mecké verzi tato kategorie definována jako ostatní. Tato navržená klasifikace nejvyššího dosaženého vzd lání je ovlivn na rozdílnými vzd lávacími systémy v obou zemích. Graf 2 Nejvyšši dosažené vzd lání respondent Vysokoškolské St ední odborné St edoškolské Základní Bavorsko eská republika

11 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení Profesní výhledy do budoucna V této kategorii m li dotazovaní zam stnanci zhodnotit sv j profesního výhled do budoucna. V souvislostí s touto problematikou úzce souvisí faktory, které profesní budoucnost p ímo ovliv ují - jistota pracovního místa, možnosti dalšího profesního vzd lávání a kariérní postup ve firm. Jistota pracovního místa má dopad na zlepšení p ístupu zam stnance k dalšímu profesnímu vzd lávání, které má v kone ném sledku vliv na jeho postup ve firm. V neposlední ad mají tyto aspekty vliv také na motivaci, vykonanou práci a angažovanost zam stnance. Vyhodnocení této kategorie ukázalo rozdíly v názorech na profesní budoucnost, které mezi ob ma regiony panují. Zam stnanci v Bavorsku ohodnocují svou profesní budoucnost ve firm pozitivn ji, než v západních echách. Graf 3 Profesní budoucnost ve firm velmi dob e dob e pr rn špatn velmi špatn Bavorsko eská republika Jistota pracovního místa Jisté pracovní místo je základní pot ebou každého zam stnance. Jistý pracovní pom r na dobu neur itou zajiš uje nejen spolehlivý p íjem, ale také možnost rozvoje sociálních kontakt, dále se osobn a profesn rozvíjet a v neposlední ad možnost za lenit se do spole nosti. Zatímco v Bavorsku je jistota pracovního místa ve v tšin ípad hodnocena pozitivn, v západních echách je hodnocení jen pr rné. Vysv tlením tohoto p ístupu je ve srovnání s Bavorskem kratší délka pracovního pom ru zam stnance. P es 80% bavorských zam stnanc pracuje p es 10 let ve stejném podniku. S tím souvisí také tzv. seniorní práva zam stnance a s tím spojené delší smlouvy. Dalším vodem je ast jší tarifní regulace pracovních pom.

12 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení 12 V západních echách je naproti tomu délka pracovního pom ru ve firm výrazn kratší, v tšina dotázaných (ca. 63 %) pracuje ve stejné fim mén než10 let. To je d sledkem p íchodu zahrani ních firem v 90. letech. Zajímavé by bylo srovnání s odpov mi zam stnanc v eských firmách p sobících na eském trhu dávno p ed rokem S délkou pracovního pom ru také souvisí nejistota pracovního místa a obava ze snadné nahraditelnosti, jelikož velká ást zam stnanc vykonává monotónní práci. Postupné zvyšování mzdové úrovn v eské republice je na jedné stran pozitivn vnímáno, na stran druhé ale zvyšuje obavy z p emíst ní výroby do zemí s levn jší pracovní silou. Další profesní vzd lávání Také možnost dalšího profesního vzd lávání je v Bavorsku hodnocena odlišn. Této problematice je nována velká pozornost, s ímžsouvisí, že zam stnanci uplat ují nárok na další profesní vzd lávání. Naproti tomu v západních echách jsou firmy z eteln ji hierarchicky len ny, což vede k tomu, že pracovník v této oblasti ast ji o ekává iniciativu nad ízených pracovník. Tento aspekt ovliv uje slabší poptávku po další odborné kvalifikaci. Pot eba jistého pracovního místa je up ednost ována p ed požadavkem dalšího profesního vzd lávání. Kariérní postup Možnost kariérního postupu je hodnocena na obou stranách hranice více než polovinou dotazovaných jako špatná nebo velmi špatná, p emž vyšší podíl v západních echách souvisí s ast jším zastoupením výrobního sektoru, ve kterém je negativn ji vnímána možnost dalšího vzd lávání a kariérního postupu. Graf 4 Možnost kariérního postupu velmi dob e dob e pr rn špatn velmi špatn Bavorsko eská republika

13 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení Podniková kultura a vliv na rozvoj firmy Rozvinutá podniková kultura je dalším p edpokladem Dobré práce. Podniková kultura se projevuje jak hodnotovým žeb kem vedení firmy, tak mezilidskými vztahy mezi pracovníky (kolegialita) a mezi vedením a zam stnanci. S p átelskou atmosférou ve firm souvisí také možnost podílet se na rozvoji firmy. Podniková kultura má v neposlední ad také vliv na kontakt se zákazníky a ve ejností. Jedním z faktor podnikové kultury je kolegialita mezi pracovníky, která je v Bavorsku vnímána pozitivn ji nežv západních echách. Jedním z d vod je rozdílný zp sob vedení podniku a celková organizace firmy. Graf 5 Kolegialita mezi zam stnanci velmi dob e dob e pr rn špatn velmi špatn Bavorsko eská republika V Bavorsku se ast ji vyskytuje nižší stupe vertikální hierarchizace podniku, jehož vedení se snaží zapojit zam stnance do chodu firmy, cožumož uje p enesení v tší míry odpov dnosti na zam stnance. S tím souvisí také v tší samostatnost pracovníka. P átelská firemní atmosféra je podporována nejen iniciativní prácí podnikové rady/základní odborové organizace, ale také dlouhodobou existencí tarifních smluv a transparentními pravidly. Krom toho p ispívá ke kolegialit také homogenní struktura zam stnanc (stejné smluvní podmínky, typy zam stnaneckých smluv) s pr rnou délkou p íslušnosti k firm 19 let. V eské republice je tento fakt spojen s v tším stupn m hierarchizace podniku, která do jisté míry znemož uje p ímou komunikaci a kritiku ze strany zam stnanc. Hierarchie je tímto více respektována. Charakteristickým znakem firemní kultury je její menší vyhran nost, hranice mezi pracovní a soukromou sférou je mén výrazná. Tento fakt se odráží na v tším po tu spole ných soukromých akcí mimo firmu, cožkompenzuje firemní kulturu.

14 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení Otázky k podnikové rad /základní odborové organizaci Angažovaná podniková rada/základní odborová organizace, která zastupuje zájmy zam stnanc a spolurozhoduje o rozvoji firmy, pozitivn ovliv uje jižzmín né kategorie a tím umož uje Dobrou práci. Indikátorem práce podnikové rady/základní odborové organizace je vnímání a hodnocení ze strany zam stnanc a vedení firmy, stejn jako spokojenost se stávající kolektivní smlouvou. Graf 6 Hodnocení práce podnikové rady/základní odborové organizace zam stnanci velmi dob e dob e pr rn špatn velmi špatn Bavorsko eská republika Práce podnikové rady/odbor je v Bavorsku výrazn kladn ji vnímána. Zatímco 90% bavorských respondent hodnotí podnikovou radu/odbory pozitivn, na eské stran je to ve srovnání pouze 42%. Tyto výsledky se odrážejí také na spokojenosti s kolektivní smlouvou. V eské republice je pouze 37% zam stnanc spokojeno se stávající kolektivní smlouvou. Naproti tomu na bavorské stran je spokojenost výrazn vyšší - 68%. Rozdílnost t chto názor jist také souvisí s historickým vývojem, kterým prošlo odborové hnutí v obou zemích. Zatímco v N mecku odbory v pr hu svého vývoje pozitivn ovlivnily práva zam stnanc, totalitní režim v eské republice neposkytoval do roku 1989 žádný prostor pro vývoj nezávislého odborového hnutí, což do ur ité míry ovliv uje do dnešní doby vnímání odbor. N kdy se význam odbor v R snižuje zám rn a to i p es to, nebo práv proto, že odbory jsou jedinou silou schopnou organizovat akce odporu.

15 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení Vliv na podobu pracovní doby a pracovní postup Vliv na podobu pracovní doby a pracovní postup zahrnuje autonomii zam stnanc i vykonávání pracovní innosti, stejn jako p i plánování pracovní doby. Široká autonomie zam stnanc se vyskytuje p i vysoce kvalifikovaných profesích, kde p edstavuje p edpoklad vysoké motivace a vykonu pracovník. Jižzmín né rozdíly ve firemní kultu e mají p ímý vliv na možnosti zam stnanc ovlivnit podobu pracovní doby a práce všeobecn. Možnost uplatnit své vlastní nápady a samostatn ji plánovat je posuzována eskými zam stnanci negativn ji než bavorskými. Tento aspekt souvisí s pracovními postupy ve výrobních ástech firem, kde je samostatná pracovní innost omezena stanovenými pracovními normami a sm novým provozem. Zatímco 42% bavorských respondent má dostate ný vliv na podobu pracovní doby, je toto íslo na eské stran podstatn nižší pouze 17%. Zde je však nutné porovnat pracovní za azení respondent, kdy je výrazný nepom r ve vzd lání. Individuálním plánování pracovní doby zam stnanc v Bavorsku podporují konkrétní firemní nabídky. Nap íklad definování pevné ásti pracovní doby umož uje flexibilní podobu sm nového provozu se systémem pružné pracovní doby. Graf 7 Vliv na podobu pracovní doby velmi dob e dob e pr rn špatn velmi špatn Bavorsko eská republika

16 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení 16 Menší možnost uplatnit své nápady a samostatn pracovat úzce souvisí se stanovenou podobou pracovního postupu ze strany nad ízených, stejn jako s ur enými výrobními normami. Striktní plánování pracovního postupu a pracovní doby však m že být i pozitivn vnímáno. Zatímco 27% eských respondent pozitivn hodnotí ur ování podoby pracovní doby ze strany nad ízených, stejného mín ní je pouze 10% zam stnanc v Bavorsku. Graf 8 Ur ování pracovního postupu nad ízenými velmi dob e dob e pr rn špatn velmi špatn Bavorsko eská republika Pracovní postup je na eské stran ur ován pevn jšími firemními p edpisy, a to jak p i plánování pracovní doby, tak p i výrobních normách. Flexibiln jší pracovní doba na bavorské stran umož uje tší autonomii, cožvšak ojedin le m že být negativn vnímáno jako nedostatek jasn stanovených úkol a p edpis

17 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení Pracovní innost Každá pracovní innost s sebou p ináší fyzickou zát ž. Ta m že být ovlivn na také pracovním prost edím (hluk, prach), stejn jako ergonomickou podobou pracovního místa (jednostranné pohyby, práce ve stoje, v sed atd.), cožovliv uje hodnocení této kategorie. Co se tý e podoby pracovní innosti, velká ást zam stnanc, p edevším však na eské stran, vykonává monotónní práci. D vodem je segmentace západních mate ských firem, které své výrobní provozy p esunuly do eské republiky. Jednotlivé pracovní postupy jsou tímto p esn vymezeny, emž vliv na celkový pracovní proces je minimální. Na tomto míst je pot eba poukázat na již zmín né hodnocení kategorie, která se týkala hodnocení samostaného plánování Graf 9 Vykonávání jednostranné/monotónní práce naprosto souhlsím souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím nesouhlasím naprosto nesouhlasím Bavorsko eská republika Sou asn uvádí v tší po et zam stnanc v západních echách ve srovnání s Bavorskem, že vykonává fyzicky jednostrannou/monotónní práci (47% proti 27% v Bavorsku). P es polovina dotázaných zam stnanc v západních echách však hodnotí svou pracovní innost jako mén fyzicky náro nou, což je ve srovnání s Bavorskem menši podíl (53% ku 73%).

18 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení Práce v sousední zemi Motivace pracovat v sousední zemi vykazuje rozdíly mezi ob ma stranami hranice. Pouze 9% dotázaných zam stnanc v Bavorsku si dokáže p edstavit pracovat v eské republice, zatímco 63% tuto p edstavu odmítá. Jiná je situace v eské republice. Tém r polovina respondent vyjád ila kladný postoj k myšlence najít si práci v Bavorsku. Je ovšem nutné si um t p edstavit pojem motivace pracovat v Bavorsku, cožješt neznamená chtít jít do Bavorska pracovat. Tato interpretace by nem la být zneužita jako skrytý exodus ech na pracovní místa v N mecku i v rámci uvoln ní pracovního trhu pro ob any nových zemí EU. Mezi nej ast ji jmenované p ekážky pro bavorské pracovníky pat í jazykové znalosti, chyb jící jistota pracovního místa a nízký p íjem. Rozdílná platová úrove (v pr ru 1:3 až1:4) je pro 73% bavorských respondent nejv tší bariérou. Ke zm tohoto názoru by mohlo p isp t pokra ující srovnávání platové úrovn. Kladný p ístup eských respondent k práci v sousední zemi se dá vysv tlit tím, že ást dotazovaných jižmá zkušenosti s prací v Bavorsku. Graf 10 Práce v sousední zemi velmi dob e dob e pr rn špatn velmi špatn Bavorsko eská republika

19 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení 19 ležité faktory ovliv ující motivaci pracovat v sousední zemi Celkem DE CZ CZ DE Smlouva na dobu neur itou 1,73 1,67 1,76 Vysoký p íjem 1,75 1,64 1,80 Jistota pracovního místa 1,75 1,68 1,78 Pevné zam stnání 1,77 1,64 1,83 BOZP 1,94 1,54 2,17 Flexibilní pracovní doba 2,46 1,83 2,81 Podnikové vzd lávání 2,50 2,11 2,73 Lepší stav silnic 2,80 2,39 3,03 Možnost pendlovat 2,85 1,79 3,44 Kratší pracovní doba 2,96 2,68 3,12 1= velmi d ležité 5 = bezvýznamné edcházející tabulka ukazuje hodnocení d ležitých faktor, které ovliv ují motivaci k hledání práce v sousední zemi. Mezi nejd ležit jší faktory pat í smlouva na dobu neur itou, vysoký p íjem, jistota pracovního místa a pevné zam stnání Na obou stranách hranice tímto byly jmenovány tvrdé faktory p íjem, jistota pracovního místa a doba, na kterou je smlouva uzav ena. Zam stnanci na bavorské stran ve srovnání s eskými dále také kladou v tší d raz na faktor bezpe nosti práce a flexibilní pracovní dobu. Tyto kategorie byly pro eské respondenty mén ležité. Rozdíly se vyskytovaly také v názorech na možnost pendlovat: bavorští respondenti by p i p ijetí práce v západních echách rádi využívali možnosti pendlovat, kdežto pro eské zam stnance není tento faktor ležitý. V p ípad jistého pracovního místa by bylo mnoho zam stnanc ochotno se p est hovat. Zatímco pro eské zam stnance pat í mezi nejd ležit jší tvrdé faktory ovliv ující motivaci ohlédnout se po práci v sousední zemi, pro bavorské zam stnance mají vliv také m kké faktory, nap íklad flexibilní pracovní doba.

20 3 Vyhodnocení dotazníkového šet ení ekážky v mobilit ovliv ující motivaci pracovat v sousední zemi Celkem DE CZ CZ DE Nízký p íjem 4,27 4,48 4,14 Chyb jící jistota pracovního místa 4,15 3,97 4,46 Nedostatky v BOZP 3,91 4,39 3,59 Jazyk 3,74 4,18 3,52 Neexistence dalšího vzd lávání 3,70 4,15 3,42 Neexistence flexibilní pracovní doby 3,67 4,22 3,32 Nemožnost pendlovat 3,57 4,22 3,18 Nevyhovující dopravní prost edky 3,48 3,86 3,25 Bezpe nost na ve ejnosti 3,29 3,86 2,98 Špatný stav silnic 3,24 3,66 2,99 Rozdíly v mentalit 3,22 3,43 3,11 5 = velká p ekážka 1 = malá p ekážka edcházející tabulka zobrazuje pr rné hodnoty p ekážek v mobilit pracovních sil, se azené od nejv tších k nejmenším. Hodnoty jsou rozd leny do t í sloupc, p emžv prvním jsou p edstaveny celkové hodnoty a v dalších dvou hodnoty za jednotlivé ásti, resp. sm ry. Pro vyhodnocení byla vybrána tistup ová skála (od nejv tších k nejmenším p ekážkám). Celkov se dá ici, že jsou p ekážky v mobilit pracovních sil výrazn ji vnímány bavorskými zam stnanci, než eskými, coždokazuje také pr rná hodnota 4,0 pro bavorskou ást a 3,5 pro eskou ást. Mezi nejv tší p ekážky pro eské zam stnance pat í nizký p íjem a chyb jící jistota pracovního místa, což op t potvrzuje jižzmín né výsledky hodnocení faktor ovliv ující motivaci pracovat v Bavorsku. Na bavorské stran není takto jasné rozd lení možné. Mnohem ast ji hraje roli v tší po et faktor, které edstavují tém stejn velké p ekážky. I když také zde je nejd ležit jším faktorem výše p íjmu. Další kategorie však nez stávají pozadu. Jmenovit nedostatek bezpe nosti práce, nemožnost kvalifikace a rozvoje, neexistence flexibilní pracovní doby nebo také nemožnost pendlovat p edstavují skupinu potenciálních p ekážek v pracovní mobilit pro bavorské zam stnance.

21 4 Shrnutí výsledk 21 Graf 11 Celkové vyhodnocení zvolených dimenzí Dobré práce za Bavorsko a západní echy 1 = velmi dob e 5 = velmi špatn Pr r kategorií Dobré práce Bavorsko 2,87 záp. echy 3,05

22 4 Shrnutí výsledk 22 Dotazníkový pr zkum v rámci image kampan Dobrá práce je koncipován podle stejnojmenného projektu n meckého odborového svazu DGB, jehož výsledkem je DGB index Dobrá práce. Pr zkum podává informace o tom, do jaké míry je na obou stranách hranice realizována Dobrá práce. Celkové shrnutí pr zkumu nám ukazuje, že jsou kritéria Dobré práce lépe spl ována na bavorské stran (pr r 2,87), než na eské (pr r 3,05). Dev t z jedenácti faktor jsou bavorskými zam stnanci lépe hodnoceny. Pouze dv kategorie dopadly lépe na eské stran kvalita vedení a intenzita práce. V celkovém hodnocení dopadly nejlépe kategorie fyzická zát ž a emocionální zát ž, které nejlépe odpovídají kritériím Dobré práce. Nejh e byly naopak hodnoceny kategorie kvalita vedení a možnost kvalifikace a rozvoje. Kategorie kvalita vedení dopadla v rámci bavorské ásti nejh e (se známkou 3,50). Také v oblasti intenzity práce (3,18 ku 2,77 v eské ásti) je podle zam stnanc pot eba zlepšit situaci. Nejv tší rozdíly v hodnocení se vyskytují u kategorií, které jsou v západních echách oznámkovány nejh e: vliv na chod podniku (3,59 ku 3,02) a p íjem (3,51 ku 2,96). Také v oblasti vlivu na podobu pracovní doby (2,95 ku 2,59) a profesních výhled do budoucna (3,35 ku 3,00) zastávají bavorští zam stnanci kladn jší postoj. Nelze opomíjet také fakt, že se sb r dotazník na eské stran uskute nil zásadn ve firmách se 100% nebo s áste ným n meckým vlastnictvím.

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument EPSU/CEMR seminář 11. prosince 2008, Bratislava 1) Co je sociální dialog? Je důležité vysvětlit, co znamená sociální dialog, protože tento termín se obvykle nepoužívá ve všech evropských zemích pro popis

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky

Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Pracovníci

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

3 nadbytek. 4 bez starostí

3 nadbytek. 4 bez starostí Metody měření spokojenosti zákazníka Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při naplňování principu tzv. zpětné vazby. Tento princip patří k základním principům jakéhokoliv

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání ČESKÁ AGENTRURA NA PODPORU OBCHODU Název zakázky: ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání Firma: ABC, s.r.o. íslo zakázky: 123456789 Zpracoval: Datum zpracování: CzechTrade

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky eské republiky Ústí nad Labem 14 3.11.2003 Ekonomika vybraných samostatných ordinací a dalších zdravotnických za

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í S m l o u v a m e z i Č e s k o u r e p u b l i k o u a U k r a j i n o u o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í Česká republika a Ukrajina (dále jen smluvní strany ), vedeny přáním upravit vzájemné

Více

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Fáze 2: Analýza stavu projektového řízení ve veřejné správě Zadavatel: Ministerstvo vnitra České republiky Sídlo: Nad štolou 936/3, Praha 7 Holešovice, 170

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2005

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2005 Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2005 Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jiří Vojtěch Praha 2006 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Východiska analýzy, metodika a cíle... 3 3. Profesní struktura absolventů

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

STRUKTURA OBCHODŮ BANKY JAKO FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI BANKOVNÍ ČINNOSTI

STRUKTURA OBCHODŮ BANKY JAKO FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI BANKOVNÍ ČINNOSTI STRUKTURA OBCHODŮ BANKY JAKO FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI BANKOVNÍ ČINNOSTI Jan Černohorský Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Abstract The aim of this paper is to define

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední odborná škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Koterovská 85, 326 00

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika Statistické aspekty terénních průzkumů Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Hošková Vypracoval: Martin Šimek 2003

Více

záv re ná zpráva pro Klastr bioplyn, z.s.p.o. Tres consulting s.r.o. Výzkum bioplynových stanic pro Klastr bioplyn, z.s.p.o.

záv re ná zpráva pro Klastr bioplyn, z.s.p.o. Tres consulting s.r.o. Výzkum bioplynových stanic pro Klastr bioplyn, z.s.p.o. Výzkum bioplynových stanic záv re ná zpráva pro Klastr bioplyn, z.s.p.o. strana 1 Obsah Metodika Shrnutí výsledk Podrobné vyhodnocení Kvalitativní zjišt ní Analýza závislostí Hlavní zjišt ní strana 2 Metodika

Více

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ verze 1.06 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 1.01 22. 10. 2007 Sestavování

Více

ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů.

ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů. ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů. Prvá část: VŠEOBECNĚ MĚSTO A JEHO REGIONY 1. Město je pouze součástí ekonomického,

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Studijní opora Název předmětu: Organizační chování Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

Vzorový test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů

Vzorový test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů 1. Jaká jsou základní historická vývojová stadia personálního řízení? a) personální administrativa, strategické personální řízení, řízení intelektuálního kapitálu, řízení mobility zaměstnanců b) personální

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Únor 2016 7. ročník Contents V pořadí sedmý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu. Průzkumu

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

Ú astníci právních vztah Rovné zacházení a zákaz diskriminace p i uplat ování práva na zam stnání

Ú astníci právních vztah Rovné zacházení a zákaz diskriminace p i uplat ování práva na zam stnání 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. kv tna 2004 o zam stnanosti Zm na: 202/2005 Sb. Zm na: 168/2005 Sb. Zm na: 253/2005 Sb. Zm na: 428/2005 Sb. Zm na: 350/2005 Sb. Zm na: 495/2005 Sb. Zm na: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu Studie proveditelnosti Marketingová analýza trhu Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza makroprostředí 2. Definování cílové

Více

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech NÁHRADA ŠKODY - zaměstnanec i zaměstnavatel mají obecnou odpovědnost za škodu, přičemž každý potom má svou určitou specifickou odpovědnost - pracovněprávní odpovědnost rozlišuje mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Více

Metodika kurzu Fiktivní firma

Metodika kurzu Fiktivní firma Metodika kurzu Fiktivní firma Autor: Lucie Václavková Organizace: GLE o. p. s. Tyršova 1832/7 120 00 Praha 2 říjen, 2013 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 Základní identifikace projektu... 3 Realizátor projektu...

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

views přehled motivačních faktorů Jan Vzor Administrace: 03.11.2010 Zpráva vytvořena: 03.10.2011 powered by

views přehled motivačních faktorů Jan Vzor Administrace: 03.11.2010 Zpráva vytvořena: 03.10.2011 powered by views přehled motivačních faktorů Jan Vzor Administrace: 03.11.2010 Zpráva vytvořena: 03.10.2011 powered by S Definice nízkého skóre 1 2 3 6 7 8 9 Definice vysokého skóre Cíle 7 8 Preferuje takovou práci,

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 2013 Společný evropský indikátor A.3 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting s.r.o.

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace:

Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace: Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace: 1. na str. 3 požadujete: Volání a SMS mezi zaměstnanci zadavatele zdarma bez paušálního poplatku za tuto službu. Tento požadavek

Více

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR 1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Příloha č.16b Charita Zlín Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Posláním Charity Zlín je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné,

Více

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Zásady I. Politika zpřístupňování informací, komunikace

Více

PROFESNÍ SPOLEČENSTVÍ AUTOŠKOL ČR Vodní 36, 466 01 Jablonec na Nisou tel.: +420 483 711 411 e-mail: info@profiautoskoly.cz web: www.profiautoskoly.

PROFESNÍ SPOLEČENSTVÍ AUTOŠKOL ČR Vodní 36, 466 01 Jablonec na Nisou tel.: +420 483 711 411 e-mail: info@profiautoskoly.cz web: www.profiautoskoly. PROFESNÍ SPOLEČENSTVÍ AUTOŠKOL ČR Vodní 36, 466 01 Jablonec na Nisou tel.: +420 483 711 411 e-mail: info@profiautoskoly.cz web: www.profiautoskoly.cz Ministerstvo dopravy Odbor provozu silničních vozidel

Více

Příloha č. 1. Základní pojmy

Příloha č. 1. Základní pojmy Příloha č. 1 Základní pojmy Aktivní záloha Příslušníci Aktivní zálohy se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku, ve zbytku času se věnují svému civilnímu povolání. Kombinují tak dvě kariéry: vojenskou

Více

Specifické potřeby občanů města Ostravy Romské etnikum

Specifické potřeby občanů města Ostravy Romské etnikum Specifické potřeby občanů města Ostravy Romské etnikum TATO ZPRÁVA BYLA VYTVOŘENA V RÁMCI PROJEKTU KP OSTRAVA, REG. ČÍSLO CZ 04.1.05/3.2.81.3/3891, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ A MORAVSKOSLEZSKÝM

Více

Úkoly a úsp chy naší esko-saské p eshrani ní spolupráce

Úkoly a úsp chy naší esko-saské p eshrani ní spolupráce Úkoly a úsp chy naší esko-saské p eshrani ní spolupráce Ing. Petr Navrátil, Karlovarský kraj Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování, Dráž any Obsah presentace 1. P eshrani

Více

VÝZKUM. KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity. Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky

VÝZKUM. KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity. Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky VÝZKUM KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, v zimě jsme se na Vás obrátili

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Pracovní právo. Zákoník práce. JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

Pracovní právo. Zákoník práce. JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Pracovní právo Zákoník práce JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Prameny pracovního práva zákon. 252/2006 Sb., zákoník práce - ú inný od 1.1. 2007, zrušil zák.. 65/1965 Sb. zákon. 435/2004 Sb., o zam stnanosti zákon.

Více

Celková částka pro tuto výzvu: 127 000 000 Kč v rozdělení dle tabulky č.1

Celková částka pro tuto výzvu: 127 000 000 Kč v rozdělení dle tabulky č.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Identifikace

Více

Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s.

Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s. Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s. Platné k datu 1. 1. 2013 Obsah Klíčové informace důchodových fondů Důchodový fond státních dluhopisů, Raiffeisen penzijní

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení Příloha č. 2 ke Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení 1. FACTUM INVENIO ad 2. Popis metodiky průzkumu 80 bodů Hodnotící komise posoudila nabídku uchazeče v tomto

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ Vážená klientko, vážený kliente, společnost Cataps s.r.o. (dále jen KB SmartPay) si velmi váží Vaší důvěry v její produkty a služby a v souladu se zákonnými požadavky

Více

PŘEHLED VYBRANÝCH ZJIŠTĚNÍ DOTAZNÍK PRO ABSOLVENTY POBYTŮ ERASMUS 2004-2012

PŘEHLED VYBRANÝCH ZJIŠTĚNÍ DOTAZNÍK PRO ABSOLVENTY POBYTŮ ERASMUS 2004-2012 PŘEHLED VYBRANÝCH ZJIŠTĚNÍ DOTAZNÍK PRO ABSOLVENTY POBYTŮ ERASMUS 2004-2012 Úvod Zpráva přibližuje hlavní zjištění z dotazníkového šetření mezi absolventy studijních pobytů a pracovních stáží. Dům zahraniční

Více

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Příloha I Podmínky zadávacího řízení ze dne 2. března 2009 SPECIFIKACE Produkce "open air" festivalu k oslavě Dne Evropy (9. května), který bude informovat o záležitostech EU, propagovat 5.výročí rozšíření

Více

Průzkum podnikatelského prostředí OBSAH

Průzkum podnikatelského prostředí OBSAH PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ MĚSTA HABARTOV STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HABARTOV 2008-2013 OBSAH OBSAH... 2 Úvod... 3 2 Cíle... 3 3 Výběr metody sběru dat... 3 3.1 Návrh dotazníku... 3 3.2 Metodika

Více

PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015

PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015 Příloha č. 1 Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 Pravidelná zpráva

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zdanění daně z příjmů fyzických osob upravují dva zákony: zákon ze dne 26. července 1991 o dani z příjmů fyzických osob (Sb.Polské republiky 2000, č. 14, pol. 176 ve znění pozd.

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

06. 06. 2016 22:08 1/5 Rodina a manželství jako formální a neformální instituce

06. 06. 2016 22:08 1/5 Rodina a manželství jako formální a neformální instituce 06. 06. 2016 22:08 1/5 Rodina a manželství jako formální a neformální instituce Rodina a manželství jako formální a neformální instituce Úvod V současné době můžeme pozorovat fungování mnoha sociálních

Více

Helena Šafránková 1.11.2011

Helena Šafránková 1.11.2011 Helena Šafránková 1.11.2011 Právní úprava Jednotná kontaktní místa Činnosti JKM Podnikání v EU Přeshraniční poskytování služeb x usazení Regulované a neregulované povolání OSVČ přeshraniční poskytování

Více

Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti

Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti Projekt «MIGRA: Migrace a Přijetí» 2010 4547 / 001 001 Tento projekt bol financovaný s podporou Evropské komise. Za obsah publikací

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Největším bohatstvím každého zaměstnavatele jsou jeho zaměstnanci. ~ 1 ~ VIZE PERSONÁLNÍ

Více

Královéhradecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Královéhradecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Královéhradeckém kraji 5,2 % 1 a celkový počet dosahoval 15 242 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků.

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků. P r a v i d l a České republiky - Ministerstva zemědělství č. j. 21179/2006 16000 pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích

Více