obsah Úvodní slovo 2 Výrok auditora 3 Účetní závěrka 6 Příloha účetní závěrky 14 Zpráva o vztazích 26 výrocní zpráva 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah Úvodní slovo 2 Výrok auditora 3 Účetní závěrka 6 Příloha účetní závěrky 14 Zpráva o vztazích 26 výrocní zpráva 2005"

Transkript

1 výrocní zpráva 05

2

3 obsah Úvodní slovo 2 Výrok auditora 3 Účetní závěrka 6 Příloha účetní závěrky 14 Zpráva o vztazích výrocní zpráva 2005

4 úvodní slovo 02 Vážení obchodní partneři a kolegové, společnost Telenor Networks sehrávala na českém telekomunikačním trhu po dlouhou dobu mimořádně významnou roli. Poskytování přístupu k poslední míli prostřednictvím technologie xdsl by Telenor a fi xních bezdrátových sítí FWA v pásmu 28 GHz zásadním způsobem rozšířilo koncovým uživatelům možnost volby mezi operátory a přispělo tak k liberalizaci telekomunikačního prostředí v České republice. Společnost Telenor Networks si i v uplynulém roce udržela své vedoucí postavení na trhu a pozici vůči konkurenci. Výrazně se rozrostla, získala řadu nových zákazníků a posílila svou regionální působnost v závěru roku nabízela své služby již ve 22 městech České republiky. Na pozitivní reakci zákazníků se výrazně podílela klíčová konkurenční výhoda, tedy krátké dodací lhůty služeb na bázi FWA i xdsl a rovněž pružná organizace. Zázemí mateřského holdingu Telenor, rozsáhlé zkušenosti s provozem sítě a individuální přístup poskytly partnerům a zákazníkům společnosti Telenor Networks záruku stabilního a důvěryhodného partnera. V závěru loňského roku došlo k podpisu smlouvy, na základě které se společnost Telenor Networks začlenila do středoevropské skupiny GTS Central European Holding (GTS CEH), jejíž součástí je i český celonárodní telekomunikační operátor GTS Novera. Transakce byla završena 30. ledna 2006 poté, co ji schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ve stejné době GTS CEH dokončila také transakce, kterými získala společnosti Contactel a Nextra v České republice a na Slovensku. Dokončení akvizic společností Contactel, Telenor Networks a Nextra mateřskou skupinou GTS CEH spustilo v rámci všech společností proces, jehož výsledkem je vznik nové organizace, která bude v České republice nadále vystupovat pod jednotnou obchodní značkou GTS Novera. První viditelnou fází tohoto procesu bylo přejmenování společnosti Telenor Networks na GTS Novera Tel, s.r.o., společnosti Contactel na GTS Novera Contact, s.r.o., a společnosti Nextra na GTS Novera Next, s.r.o. Završením integrace je pak fúze sloučením a zánik uvedených společností bez likvidace k 1. červenci Nástupnickou společností se stane GTS NOVERA a.s. Věřím, že začlenění bývalého Telenor Networks do konsolidované telekomunikační skupiny přispěje k dalšímu rozvoji služeb, které společnost nabízela svým zákazníkům, a rovněž k naplnění cíle, který Telenor Networks vždy sledoval - tedy maximální liberalizace trhu a dostupnější telekomunikační služby pro více uživatelů. Ing. Milan Rusnák jednatel GTS Novera Tel, s.r.o. generální ředitel a předseda představenstva GTS NOVERA a.s.

5 výrok auditora 03 výrocní zpráva 2005

6 04 výrok auditora

7 financní cást 05 výrocní zpráva 2005

8 úcetní záverka 06 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU k 31. prosinci 2005 AKTIVA (v tis. Kč) Běžné Minulé Minulé účetní období úč. období úč. období Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ MAJETEK B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software Ocenitelná práva Goodwill 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky 2. Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Základní stádo a tažná zvířata 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý fi nanční majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4. Půjčky a úvěry ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý fi nanční majetek 6. Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fi nanční majetek

9 Běžné Minulé Minulé účetní období úč. období úč. období Brutto Korekce Netto Netto Netto C. OBĚŽNÁ AKTIVA C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary 3. Výrobky 4. Zvířata 5. Zboží 6. Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 2. Pohledávky ovládající a řídící osoba 3. Pohledávky podstatný vliv 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6. Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 7. Jiné pohledávky 8. Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba 3. Pohledávky podstatný vliv 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6. Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy 8. Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) Jiné pohledávky 5 C. IV. Krátkodobý fi nanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek D. OSTATNÍ AKTIVA PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 3. Příjmy příštích období 07 výrocní zpráva 2005

10 úcetní záverka 08 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU k 31. prosinci 2005 PASIVA (v tis. Kč) Stav v běžném Stav v minulém Stav v minulém účetním období účetním období účetním období PASIVA CELKEM A. VLASTNÍ KAPITÁL A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 3. Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A II. 1. Emisní ážio 2. Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A III. Rezervní fondy, (Nedělitelný fond) a ostatní fondy ze zisku A III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 2. Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 2. Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) B. CIZÍ ZDROJE B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 3. Rezerva na daň z příjmů 4. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 3. Závazky - podstatný vliv 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5. Přijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 9. Jiné závazky Odložený daňový závazek

11 Stav v běžném Stav v minulém Stav v minulém účetním období účetním období účetním období B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba 3. Závazky - podstatný vliv 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Přijaté zálohy 9. Vydané dluhopisy 10. Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 2. Krátkodobé bankovní úvěry 3. Krátkodobé fi nanční výpomoci C. OSTATNÍ PASIVA PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období 2. Výnosy příštích období 09 výrocní zpráva 2005

12 úcetní záverka 10 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč) Stav v běžném Stav v minulém Stav v minulém účetním období účetním období účetním období I. 1. Tržby za prodej zboží A. 2. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti 3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2. Prodaný materiál G. 1. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. 2. Ostatní provozní výnosy H. 1. Ostatní provozní náklady V. 2. Převod provozních výnosů I. 1. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. 1. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. 1. Prodané cenné papíry a podíly

13 Stav v běžném Stav v minulém Stav v minulém účetním období účetním období účetním období VII. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého fi nančního majetku VIII. 1. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku K. 2. Náklady z fi nančního majetku IX. 1. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. 2. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. 1. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fi nanční oblasti X. 1. Výnosové úroky N. 2. Nákladové úroky XI. 1. Ostatní fi nanční výnosy O. 2. Ostatní fi nanční náklady XII. 1. Převod fi nančních výnosů P. 2. Převod fi nančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1. splatná Q. 2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. 1. Mimořádné výnosy R. 2. Mimořádné náklady S. 1. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S. 1. splatná S. 2. odložená * Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním výrocní zpráva 2005

14 úcetní záverka 12 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč) Stav v běžném Stav v minulém Stav v minulém období 2005 období 2004 období 2003 Peněžní toky z provozní činnosti Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-) A. 1. Úpravy o nepeněžní operace A Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k nabytému majetku A Změna stavu opravných položek A Změna stavu rezerv A Kurzové rozdíly 1 6 A (Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv A Úrokové náklady a výnosy A Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy) A * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami A. 2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A Změna stavu zásob A Změna stavu obchodních pohledávek A Změna stavu ostatnich pohledávek a přechodných účtů aktiv A Změna stavu obchodních závazků A Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných účtů pasiv A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami A Placené úroky A Placené daně A Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B Příjmy z prodeje stálých aktiv B Poskytnuté půjčky a úvěry B Přijaté úroky B Přijaté dividendy

15 Stav v běžném Stav v minulém Stav v minulém období 2005 období 2004 období 2003 B *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C. 1. Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých úvěrů C Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky C Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku C Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období výrocní zpráva 2005

16 príloha úcetní záverky 1. POPIS SPOLEČNOSTI 14 Telenor Networks, s.r.o., (dále jen společnost ) byla založena dne , právně vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne a bylo jí přiděleno identifi kační číslo Společnost sídlí v Praze 1, V Celnici 10. Hlavním předmětem její činnosti je poskytování telekomunikačních služeb. Jediným společníkem společnosti Telenor Networks, s.r.o., je k TELENOR TELECOM SOLUTION AS sídlící v Norsku a mateřskou společností celého holdingu je norská společnost Telenor ASA. V lednu 2006 došlo k prodeji společnosti Telenor Networks, s.r.o., do vlastnictví společnosti GTS Central European Holding B.V. (viz odstavec 17). Společnost je součástí konsolidačního celku Telenor ASA k Statutární orgán k a jeho změny v průběhu roku 2005: Jednatel Kim Erik Schliekelmann vznik funkce , zapsáno do OR Jednatel Odd-Egil Aasen zánik funkce , vymazáno z OR Jednatel Reinhard Johannes Mjaatvedt zánik funkce , vymazáno z OR Společnost zastupují a za ni podepisují jednatelé, a to každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti jednatel připojí svůj podpis. 2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2005, 2004 a OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2005, 2004 a 2003 jsou následující: a) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek nad 10 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku, která nepřesahuje 20 let. b) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek nad 5 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související.

17 Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. Odpisování Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: 15 Počet let Technické zhodnocení budovy 30 Stroje, přístroje a zařízení 1 10 Dopravní prostředky 3 4 Inventář 1 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 1 Licence 20 Software 1 10 c) Finanční majetek Krátkodobý fi nanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. d) Zásoby Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody FIFO (první cena pro ocenění přírůstků zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytků zásob). Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize, atd.). e) Pohledávky Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění rizikových pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich předpokládanou realizovatelnou hodnotu. Společnost stanovuje opravné položky k těmto pohledávkám na základě věkové struktury pohledávek a vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků. f) Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžními či nepeněžními vklady nad hodnotu základního kapitálu. Společnost s ručením omezeným je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé vytvoří zisk, ve výši 10 % čistého zisku, ne však více než 5 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % čistého zisku až do výše 10 % základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty. g) Cizí zdroje Společnost vytváří rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. výrocní zpráva 2005

18 príloha úcetní záverky 16 V pasivech rozvahy se dále vykazují cizí zdroje z titulu časového rozlišení výdajů a výnosů příštích období ve výši dosud nezúčtovaného zůstatku jejich jmenovité hodnoty. h) Finanční leasing Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují. i) Devizové operace Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni vzniku účetního případu a k rozvahovému dni byly přepočteny kurzem platným k vyhlášeným Českou národní bankou. Realizované a nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. j) Účtování výnosů a nákladů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy. k) Daň z příjmů Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, atd.). Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích.

19 4. DLOUHODOBÝ MAJETEK a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek zůstatek Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Celkem Celkem OPRÁVKY Počáteční Odpisy Prodeje a Vyřazení Konečný Účetní zůstatek likvidace zůstatek hodnota Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Celkem Celkem Ocenitelná práva jsou odpisována dle předpokládané doby životnosti, nejdéle však po dobu 20 let. b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek zůstatek Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Celkem Celkem Celkem výrocní zpráva 2005

20 príloha úcetní záverky 18 OPRÁVKY Počáteční Odpisy Prodeje a Vyřazení Konečný Opravná Korekce Účetní zůstatek likvidace zůstatek položka celkem hodnota Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Celkem Celkem Celkem V roce 2004 společnost opravila účtování dlouhodobého majetku, jehož výsledkem bylo zaúčtování mimořádných nákladů ve výši tis. Kč, které představují dlouhodobý nedokončený majetek, který měl být k plně odepsán. V roce 2005 společnost jednorázově odepsala do mimořádných nákladů hmotný majetek v zůstatkové hodnotě tis. Kč. Byla vytvořena opravná položka k nedokončenému dlouhodobému majetku v celkové výši tis. Kč na základě analýzy realizovatelnosti nedokončených investic (viz odstavec 6). 5. POHLEDÁVKY Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za nevymahatelné, společnost evidovala v roce 2005, 2004 a 2003 opravné položky ve výši tis. Kč, 978 tis. Kč a 919 tis. Kč (viz odstavec 6). Krátkodobé obchodní pohledávky více než 180 dní po lhůtě splatnosti k , 2004 a 2003 činily tis. Kč, tis. Kč a tis. Kč. Pohledávky za spřízněnými osobami (viz odstavec 16). 6. OPRAVNÉ POLOŽKY Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v odstavci 4 a 5). Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč): Zůstatek Tvorba Zúčtování Zůstatek Tvorba Zúčtování Zůstatek k opravné opravné k opravné opravné k Opravné položky k: 2003 položky položky 2004 položky položky 2005 Dlouhodobému majetku Pohledávkám zákonné Pohledávkám ostatní Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

21 7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Krátkodobý fi nanční majetek k představuje depozitní směnku ve výši tis. Kč s datem splatnosti OSTATNÍ AKTIVA Náklady příštích období zahrnují především pojistné, inzerci, nájemné, technickou podporu IT systémů a poplatky, které nesouvisí s běžným obdobím a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. 9. VLASTNÍ KAPITÁL V roce 2005, 2004 a 2003 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč): Zůstatek k Zvýšení Zůstatek k Zvýšení Zůstatek k Základní kapitál Ostatní kapitálové fondy Společnost Telenor Telecom Solutions AS, jako jediný společník společnosti Telenor Networks, s.r.o., prohlásila dne , že v souladu s 121 odst. 2 obchodního zákoníku a článkem VIa. Zakladatelské listiny společnosti Telenor Networks, s.r.o., přebírá závazek přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál společnosti Telenor Networks, s.r.o., a to ve výši tis. Kč ( tis. Kč tis. Kč úroky). Příplatek byl dne plně splacen na základě písemné Smlouvy o započtení započtením proti peněžité pohledávce Telenor Telecom Solutions AS za společností Telenor Networks, s.r.o., ve výši tis. Kč, která vznikla v souladu s Dodatkem ke smlouvám o úvěru a na základě Smlouvy o postoupení dluhu. Rozhodnutím jediného společníka z , a bylo schváleno následující vyrovnání ztráty za rok 2004, 2003 a 2002 (v tis. Kč): Ztráta roku Ztráta roku Ztráta roku Převod nerozdělené ztráty Převod nerozdělené ztráty Převod nerozdělené ztráty Neuhrazená ztráta Neuhrazená ztráta Neuhrazená ztráta k k k Neuhrazená ztráta Neuhrazená ztráta Neuhrazená ztráta k k k výrocní zpráva 2005

22 príloha úcetní záverky 10. REZERVY 20 Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): Rezervy Zůstatek k Tvorba Zúčtování Zůstatek k Tvorba Zúčtování Zůstatek k rezerv rezerv rezerv rezerv Ostatní Ostatní rezervy jsou tvořeny na nevyčerpanou dovolenou a na soudní spory. 11. KRÁTKODOBÉ A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY K , 2004 a 2003 evidovala společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti ve výši 945 tis. Kč, tis. Kč a tis. Kč. Zůstatek dlouhodobých závazků je tvořen fakturami Českého Telecomu vystavenými za zřízení služeb LLU (Local Loop Unbundling) - pronájmu koncové smyčky přístupu k zákazníkům. Platba každé faktury za tyto služby je rozdělena dle splátkového kalendáře přiloženého ke každé faktuře, dle kterého je část faktury včetně celého DPH uhrazena v době splatnosti uvedené na faktuře a zbylá část je rozdělelna do 60ti měsíčních splátek. Na účtech dlouhodobých závazků jsou k evidovány závazky splatné po Závazky vůči spřízněným osobám (viz odstavec 16). Dohadné účty pasivní představují především nevyfakturované náklady na služby (nájmy, služby s pronájmem spojené, el. energie) vztahující se k roku DAŇ Z PŘÍJMŮ Společnost neměla od počátku svého působení daňovou povinnost z titulu daně z příjmů právnických osob. v tis. Kč Ztráta před zdaněním Nezdanitelné výnosy rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy ostatní nezdanitelné výnosy Neodečitatelné náklady: rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy tvorba rezerv tvorba opravných položek Ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody) Zdanitelný příjem Sazba daně z příjmu 26 % 28 % 31 % Splatná daň - - -

23 Podle zákona o daních z příjmů může společnost převést vzniklou daňovou ztrátu od roku 2000 do roku 2003 do příštích sedmi let. Daňová ztráta od roku 2004 může být převedena do příštích pěti let. Dle předběžné kalkulace daně z příjmů za rok 2005 je daňová ztráta tis. Kč. Celková výše daňové ztráty z let , která nebyla uplatněna v účetní závěrce roku 2005, činila tis. Kč. Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč) : Položky odložené daně Odložená Odložený Odložená Odložený Odložená Odložený daňová daňový daňová daňový daňová daňový pohledávka závazek pohledávka závazek pohledávka závazek Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku Ostatní přechodné rozdíly: OP k pohledávkám OP k dlouhodobému majetku Rezervy Daňová ztráta z minulých let Celkem Netto Z důvodu opatrnosti společnost k nezaúčtovala odloženou daňovou pohledávku ve výši tis. Kč. 13. LEASING Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz odstavec 3h). Majetek najatý společností formou fi nančního leasingu (tzn., že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) k , a (v tis. Kč): Termíny/ Součet Skutečně Skutečně Skutečně Rozpis částky podmínky splátek uhrazené uhrazené uhrazené budoucích plateb nájemného splátky splátky splátky dle faktické doby po celou nájemného nájemného nájemného splatnosti dobu z fi nančního z fi nančního z fi nančního k předpoklá- pronájmu pronájmu pronájmu Splatné do Splatné po daného k k k jednoho jednom pronájmu roku roce Osobní vozy fi nanční leasing 36 měsíců výrocní zpráva 2005

24 príloha úcetní záverky 14. TRŽBY 22 Rozpis tržeb společnosti (v tis. Kč): Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční Prodej zboží Telekomunikační služby Tržby celkem OSOBNÍ NÁKLADY Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): Celkový Z toho Celkový Z toho Celkový Z toho počet členové počet členové počet členové zaměst- řídících zaměst- řídících zaměst- řídících nanců orgánů nanců orgánů nanců orgánů Průměrný počet zaměstnanců Mzdy Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH Společnost poskytuje své služby také spřízněným osobám. V roce 2005, 2004 a 2003 dosáhl objem prodeje spřízněným osobám tis. Kč, tis. Kč a tis. Kč. Rozpis tržeb od spřízněných osob za období 2005, 2004, 2003 (v tis. Kč): Společnost Sídlo Digitania Czech Republic, a.s. Česká republika Nextra Czech Republic, s.r.o. Česká republika Nextra s.r.o. Slovenská republika Telenor Česká republika, s.r.o. Česká republika Telenor Networks, a.s. Slovenská republika Telenor Telecom Solutions AS Norsko Telenor Networks AS Norsko Telenor International Centre AS Česká republika Celkem

25 Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k (v tis. Kč): Společnost Sídlo Digitania Czech Republic, a.s. Česká republika NEXTRA Czech Republic, s.r.o. Česká republika Nextra s.r.o. Slovenská republika Telenor Česká republika, s.r.o. Česká republika 2-16 Telenor Networks AS Norsko Telenor International Centre AS Česká republika Celkem Společnost nakupuje výrobky a služby od spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti podniku. V roce 2005, 2004 a 2003 činily nákupy tis. Kč, tis. Kč a tis. Kč. Rozpis nákupů od spřízněných osob za období 2005, 2004 a 2003 (v tis. Kč): Společnost Sídlo DCIT, s.r.o. * Česká republika NEXTRA Czech Republic, s.r.o. Česká republika Nextra, s.r.o. Slovenská republika Telenor Austria GmbH Rakousko Telenor Networks, a.s. Slovenská republika Telenor Česká republika, s.r.o. Česká republika Telenor International Centre, org. složka Česká republika Telenor Telecom Solutions AS Norsko Telenor ASA Norsko Celkem Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám k (v tis. Kč): Společnost Sídlo DCIT, s.r.o.* Česká republika NEXTRA Czech Republic, s.r.o. Česká republika Nextra, s.r.o. Slovenská republika Telenor International Centre, org. složka Česká republika Telenor Networks, a.s. Slovenská republika Telenor ASA Norsko Celkem * tato společnost není od roku 2004 spřízněnou osobou výrocní zpráva 2005

26 príloha úcetní záverky 24 Závazky ke společníkům z titulu půjčky: Závazky Zvýšeno Splaceno/ Závazky Nákladové k během roku kapitalizováno k úroky během roku Během roku 2005 byl zůstatek úvěru i neuhrazených úroků kapitalizován do ostatních kapitálových fondů. 17. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI Dne byla mezi TELENOR TELECOM SOLUTIONS AS a GTS Central European Holding B.V. podepsána smlouva o převodu akcií ve společnosti Telenor Networks, a.s., (Slovensko) a podílů ve společnostech Telenor Networks, s.r.o., NEXTRA Czech Republic s.r.o., a Nextra s.r.o., (Slovensko) na GTS Central European Holding B.V. Prodej společnosti Telenor Networks, s.r.o., byl schválen rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne , které nabylo právní moci dne Prodej společnosti byl na základě tohoto schválení uzavřen K tomuto dni se stala společnost součástí korporace GTS Central European Holding B.V. holdingovou společností založenou podle práva Nizozemského království, která náleží k mezinárodní skupině společností tvořených holdingovou společností GML Limited a jejími dceřinými společnostmi. V souvislosti s provozním slučováním společnosti s GTS NOVERA a.s. byli všichni zaměstnanci společnosti k převedeni do GTS NOVERA a.s. (stali se tedy jejími zaměstnanci) a přestěhováni do prostor GTS NOVERA a.s. Dne byla mezi GTS Central European Holding B.V. a TDC Totalløsninger A/S podepsána smlouva o převodu vlastnického podílu ve společnosti Contactel s.r.o. Převod tohoto podílu byl Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže schválen rozhodnutím ze dne , které nabylo právní moci dne Contactel s.r.o. se stal součástí korporace GTS Holding k , a tím i spřízněnou osobou společnosti Telenor Networks, s.r.o. V souvislosti s prodejem společnosti došlo k těmto změnám v obchodním rejstříku: Společník změna z TELENOR TELECOM SOLUTIONS AS na GTS Central European Holding B.V. byla zapsána v obchodním rejstříku dne Statutární orgán jednatel Kim Erik Schliekelmann odvolán z funkce dne , stejný den jmenován nový jednatel Ing. Milan Rusnák. Změna jednatele byla v obchodním rejstříku zapsána dne Obchodní fi rma změněna z Telenor Networks, s.r.o., na GTS Novera Tel, s.r.o. Změna zapsána do obchodního rejstříku dne

27 18. BUDOUCNOST SPOLEČNOSTI Účetní závěrka byla připravena na základě předpokladu, že společnost bude pokračovat ve svém působení i v následujícím roce a bude schopná realizovat svá aktiva a dostát svým závazkům v rámci běžné činnosti. Jediný vlastník společností GTS NOVERA a.s., GTS Novera Contact, s.r.o., GTS Novera Next, s.r.o., a GTS Novera Tel, s.r.o., společnost GTS Central European Holding B.V. připravuje k fúzi těchto společností sloučením s rozhodným datem Nástupnickou společností bude GTS NOVERA a.s. 25 Společnosti GTS Novera Contact, s.r.o., GTS Novera Next, s.r.o., a GTS Novera Tel, s.r.o., k zaniknou bez likvidace a jejich jmění přejde na nástupnickou společnost GTS NOVERA a.s. 19. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (viz příloha 1) Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou. Společnost nebrala v úvahu žádné peněžní ekvivalenty. 20. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (viz odstavec 9) Sestaveno dne: Podpis statutárního Osoba odpovědná Osoba odpovědná orgánu účetní jednotky: za účetnictví za účetní závěrku (jméno, podpis): (jméno, podpis): Ing. Milan Rusnák Peter Broster Ing. Alena Vyšatová výrocní zpráva 2005

28 zpráva o vztazích ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 26 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005 zpracovaná ve smyslu ustanovení 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. I. Postavení ovládající a ovládané osoby Společnost TELENOR TELECOM SOLUTIONS AS (člen holdingu vlastněného společností TELENOR ASA) se sídlem Snaroyveien 30, 1331 Fornebu, 0219 Baerum, stát Norské království (dále jen Ovládající osoba ) je jediným společníkem (se zapsaným vkladem tis. Kč do základního kapitálu k ) společnosti Telenor Networks, s.r.o., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo (dále jen Ovládaná osoba ). II. Právní vztahy mezi propojenými osobami 1. Smlouvy mezi propojenými osobami uzavřené během roku 2005 A) V roce 2005 byly mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou uzavřeny tyto smlouvy: a) dne smlouva o postoupení dluhu vyplývajícího z úvěru poskytnutého ovládané osobě společností TELENOR ASA na TELENOR TELECOM SOLUTIONS AS. b) dne dohoda o zápočtu závazku vyplývajícího z úvěru poskytnutého Ovládající osobou a pohledávky vyplývající z příslibu Ovládající osoby přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál. B) V roce 2005 byly mezi Ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami zavřeny níže uvedené smlouvy. Ostatními propojenými osobami se rozumí osoby přímo či nepřímo ovládané stejnou ovládající osobou společností TELENOR ASA, se sídlem Snaroyveien 30, N-1331 Fornebu, Norské království. a) dne smlouva na přefakturaci marketingových nákladů se společností NEXTRA Czech Republic, s.r.o. b) dne smlouva na přefakturaci nákladů na public relations se společností NEXTRA Czech Republic, s.r.o c) dne smlouva o podnájmu nebytových prostor se společností NEXTRA Czech Republic, s.r.o d) dne smlouva o nájmu dopravního prostředku se společností NEXTRA Czech Republic, s.r.o e) dne smlouva o nájmu dopravního prostředku se společností NEXTRA Czech Republic, s.r.o f) dne smlouva o koupi osobního automobilu se společností NEXTRA Czech Republic, s.r.o g) dne smlouva o koupi osobního automobilu se společností NEXTRA Czech Republic, s.r.o h) dne dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování konzultačních služeb se společností NEXTRA Czech Republic, s.r.o i) dne dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování konzultačních služeb se společností NEXTRA Czech Republic, s.r.o j) dne dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru se společností TELENOR ASA k) dne smlouva o poskytnutí úvěru se společností TELENOR ASA l) dne smlouva o poskytování služeb se společností TELENOR ASA m) dne smlouva o poskytování služeb network operation Centre (technického dohledového centra) se společností Telenor Networks Bratislava, Slovensko n) dne smlouva o poskytování služeb se společností Nextra, s.r.o., Slovensko

29 2. Jiné právní úkony nebo opatření učiněná v zájmu propojených osob během roku 2005 Společnost TELENOR TELECOM SOLUTIONS AS, jako jediný společník společnosti Telenor Networks, s.r.o., prohlásila dne , že v souladu s 121 odst. 2 obchodního zákoníku a článkem VIa. Zakladatelské listiny společnosti Telenor Networks, s.r.o. přebírá závazek přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál společnosti Telenor Networks, s.r.o. a to ve výši tis. Kč ( tis. Kč tis. Kč úroky). 27 Příplatek byl dne plně splacen na základě písemné Smlouvy o započtení započtením proti peněžité pohledávce TELENOR TELECOM SOLUTIONS AS za společností Telenor Networks, s.r.o. ve výši tis. Kč, která vznikla v souladu s Dodatkem ke smlouvám o úvěru a na základě Smlouvy o postoupení dluhu. 3. Poskytnutá plnění mezi propojenými osobami Společnost poskytuje své služby také spřízněným osobám. V roce 2005 dosáhl objem prodeje spřízněným osobám tis. Kč. Rozpis tržeb od spřízněných osob (v tis. Kč): Společnost Sídlo 2005 Digitania Czech Republic, a.s. Česká republika 100 NEXTRA Czech Republic, s.r.o. Česká republika Nextra s.r.o. Slovenská republika 29 Telenor Česká republika, s.r.o. Česká republika 2 Telenor Networks, a.s. Slovenská republika 34 TELENOR NETWORKS AS Norsko 159 TELENOR INTERNATIONAL CENTRE AS Česká republika 1 Celkem Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k (v tis. Kč): Společnost Sídlo 2005 Digitania Czech Republic, a.s. Česká republika 24 NEXTRA Czech Republic, s.r.o. Česká republika Nextra s.r.o. Slovenská republika 29 Telenor Česká republika, s.r.o. Česká republika 2 TELENOR INTERNATIONAL CENTRE AS Česká republika 1 Celkem Společnost nakupuje výrobky a služby od spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti podniku. V roce 2005 činily nákupy tis. Kč. výrocní zpráva 2005

30 zpráva o vztazích 28 Rozpis nákupů od spřízněných osob (v tis. Kč): Společnost Sídlo 2005 NEXTRA Czech Republic, s.r.o. Česká republika Nextra, s.r.o. Slovenská republika Telenor Networks, a.s. Slovenská republika TELENOR INTERNATIONAL CENTRE, org. složka Česká republika TELENOR TELECOM SOLUTIONS AS Norsko 906 TELENOR ASA Norsko Celkem Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám k (v tis. Kč): Společnost Sídlo 2005 NEXTRA Czech Republic, s.r.o. Česká republika 442 Nextra, s.r.o. Slovenská republika TELENOR INTERNATIONAL CENTRE, org. složka Česká republika 23 Telenor Networks, a.s. Slovenská republika 1260 TELENOR ASA Norsko 164 Celkem Závazky ke společníkům z titulu půjčky: Závazky Zvýšeno Splaceno / Závazky Nákladové k během roku kapitalizováno k úroky během roku Během roku 2005 byl zůstatek úvěru i neuhrazených úroků kapitalizován do ostatních kapitálových fondů.

31 III. Závěr Společnosti Telenor Networks, s.r.o vznikly ze smluv uvedených v čl. II. 1 a z poskytnutých plnění závazky a pohledávky uvedené v čl. II. 3, jejichž stav k je uveden v Příloze účetní závěrky, bod 16. Společnost Telenor Networks, s.r.o prohlašuje, že vyjma smluv, plnění, jakož i jiných právních úkonů a opatření týkajících se propojených osob, které jsou uvedeny v této zprávě, nebyla přijata žádná jiná opatření, učiněny jiné právní úkony či uzavřeny jiné smlouvy, které by se týkaly propojených osob v této zprávě uvedených. 29 Společnost Telenor Networks, s.r.o prohlašuje, že na základě smluv, jiných právních úkonů a opatření uvedených v této zprávě jí v roce 2005 nevznikla žádná újma. Statutární orgán společnosti Telenor Networks, s.r.o prohlašuje, že vypracoval tuto zprávu na základě všech jemu dostupných informací o vztazích mezi propojenými osobami. V Praze dne 31. března 2006 Ing. Miroslav Valta zastupující společnost na základě plné moci Telenor Networks, s.r.o výrocní zpráva 2005

32 30

33 výrocní zpráva 2005

34

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2009 02 00. Obsah 00. Obsah 01. Poslání a profil společnosti 4 02. Hlavní události roku 2009 5 03. ČSOB Leasing pojišťovací makléř v číslech

Více

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Posláním společnosti ČSOB Leasing pojišťovací makléř je zajištění kompletních pojišťovacích služeb. 1.3. 11 let úspěchů obsah 1.2. úvodní slovo

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah 2 Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 5 Služby D.S. Leasing, a.s. 7 Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Poslání a profil společnosti... 3 Vedení společnosti... 4 Hlavní události roku 2012 a výhled do roku 2013... 5 Rozsah nabídky pojistných produktů

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 kapitola 00 OBSAH 01 Poslání a profil společnosti... 03 02 Vedení společnosti... 04 03 Hlavní události roku 2013 a první poloviny roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

...stavební bytové družstvo založené ustavením, které bylo schváleno. rozhodnutím rady ONV v Praze 7. Usnesením ustavující schůze členů dne

...stavební bytové družstvo založené ustavením, které bylo schváleno. rozhodnutím rady ONV v Praze 7. Usnesením ustavující schůze členů dne VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ...stavební bytové družstvo založené ustavením, které bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Praze 7. Usnesením ustavující schůze členů dne 21. 7. 1959 byly přijaty stanovy družstva

Více

Výroční zpráva 2014. Siemens, s.r.o. siemens.cz

Výroční zpráva 2014. Siemens, s.r.o. siemens.cz Výroční zpráva 2014 Siemens, s.r.o. siemens.cz 2 OBSAH Úvodník 4 Úvodní slovo Strategie 5 Úvodní slovo Lidské zdroje 5 Úvodní slovo Životní prostředí 5 Úvodní slovo Výzkum a vývoj 5 Úvodní slovo Finanční

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Siemens, s.r.o. Výroční zpráva 2010. www.siemens.cz

Siemens, s.r.o. Výroční zpráva 2010. www.siemens.cz Siemens, s.r.o. Výroční zpráva 2010 www.siemens.cz Vážení zákazníci a obchodní přátelé, úvodní slovo k loňské výroční zprávě jsme zakončili optimistickým výhledem do příštího období. Jsme velice rádi,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ELTODO, a.s Obsah Základní informace o společnosti 2 Zpráva o činnosti společnosti 3 Finanční část Výroční

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Výroční zpráva 2014 2014

Výroční zpráva 2014 2014 2014 Výroční zpráva 2014 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání firmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profil společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Siemens, s.r.o. Výroční zpráva 2011. www.siemens.cz

Siemens, s.r.o. Výroční zpráva 2011. www.siemens.cz Siemens, s.r.o. Výroční zpráva 2011 www.siemens.cz Vážení zákazníci a obchodní přátelé, vítáme vás na stránkách výroční zprávy naší společnosti. Pohled na hospodářské výsledky nás naplňuje hrdostí. Zažili

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 Předmluva Tato publikace připravená

Více