obsah Úvodní slovo 2 Výrok auditora 3 Účetní závěrka 6 Příloha účetní závěrky 14 Zpráva o vztazích 26 výrocní zpráva 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah Úvodní slovo 2 Výrok auditora 3 Účetní závěrka 6 Příloha účetní závěrky 14 Zpráva o vztazích 26 výrocní zpráva 2005"

Transkript

1 výrocní zpráva 05

2

3 obsah Úvodní slovo 2 Výrok auditora 3 Účetní závěrka 6 Příloha účetní závěrky 14 Zpráva o vztazích výrocní zpráva 2005

4 úvodní slovo 02 Vážení obchodní partneři a kolegové, společnost Telenor Networks sehrávala na českém telekomunikačním trhu po dlouhou dobu mimořádně významnou roli. Poskytování přístupu k poslední míli prostřednictvím technologie xdsl by Telenor a fi xních bezdrátových sítí FWA v pásmu 28 GHz zásadním způsobem rozšířilo koncovým uživatelům možnost volby mezi operátory a přispělo tak k liberalizaci telekomunikačního prostředí v České republice. Společnost Telenor Networks si i v uplynulém roce udržela své vedoucí postavení na trhu a pozici vůči konkurenci. Výrazně se rozrostla, získala řadu nových zákazníků a posílila svou regionální působnost v závěru roku nabízela své služby již ve 22 městech České republiky. Na pozitivní reakci zákazníků se výrazně podílela klíčová konkurenční výhoda, tedy krátké dodací lhůty služeb na bázi FWA i xdsl a rovněž pružná organizace. Zázemí mateřského holdingu Telenor, rozsáhlé zkušenosti s provozem sítě a individuální přístup poskytly partnerům a zákazníkům společnosti Telenor Networks záruku stabilního a důvěryhodného partnera. V závěru loňského roku došlo k podpisu smlouvy, na základě které se společnost Telenor Networks začlenila do středoevropské skupiny GTS Central European Holding (GTS CEH), jejíž součástí je i český celonárodní telekomunikační operátor GTS Novera. Transakce byla završena 30. ledna 2006 poté, co ji schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ve stejné době GTS CEH dokončila také transakce, kterými získala společnosti Contactel a Nextra v České republice a na Slovensku. Dokončení akvizic společností Contactel, Telenor Networks a Nextra mateřskou skupinou GTS CEH spustilo v rámci všech společností proces, jehož výsledkem je vznik nové organizace, která bude v České republice nadále vystupovat pod jednotnou obchodní značkou GTS Novera. První viditelnou fází tohoto procesu bylo přejmenování společnosti Telenor Networks na GTS Novera Tel, s.r.o., společnosti Contactel na GTS Novera Contact, s.r.o., a společnosti Nextra na GTS Novera Next, s.r.o. Završením integrace je pak fúze sloučením a zánik uvedených společností bez likvidace k 1. červenci Nástupnickou společností se stane GTS NOVERA a.s. Věřím, že začlenění bývalého Telenor Networks do konsolidované telekomunikační skupiny přispěje k dalšímu rozvoji služeb, které společnost nabízela svým zákazníkům, a rovněž k naplnění cíle, který Telenor Networks vždy sledoval - tedy maximální liberalizace trhu a dostupnější telekomunikační služby pro více uživatelů. Ing. Milan Rusnák jednatel GTS Novera Tel, s.r.o. generální ředitel a předseda představenstva GTS NOVERA a.s.

5 výrok auditora 03 výrocní zpráva 2005

6 04 výrok auditora

7 financní cást 05 výrocní zpráva 2005

8 úcetní záverka 06 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU k 31. prosinci 2005 AKTIVA (v tis. Kč) Běžné Minulé Minulé účetní období úč. období úč. období Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ MAJETEK B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software Ocenitelná práva Goodwill 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky 2. Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Základní stádo a tažná zvířata 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý fi nanční majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4. Půjčky a úvěry ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý fi nanční majetek 6. Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fi nanční majetek

9 Běžné Minulé Minulé účetní období úč. období úč. období Brutto Korekce Netto Netto Netto C. OBĚŽNÁ AKTIVA C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary 3. Výrobky 4. Zvířata 5. Zboží 6. Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 2. Pohledávky ovládající a řídící osoba 3. Pohledávky podstatný vliv 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6. Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 7. Jiné pohledávky 8. Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba 3. Pohledávky podstatný vliv 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6. Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy 8. Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) Jiné pohledávky 5 C. IV. Krátkodobý fi nanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek D. OSTATNÍ AKTIVA PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 3. Příjmy příštích období 07 výrocní zpráva 2005

10 úcetní záverka 08 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU k 31. prosinci 2005 PASIVA (v tis. Kč) Stav v běžném Stav v minulém Stav v minulém účetním období účetním období účetním období PASIVA CELKEM A. VLASTNÍ KAPITÁL A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 3. Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A II. 1. Emisní ážio 2. Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A III. Rezervní fondy, (Nedělitelný fond) a ostatní fondy ze zisku A III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 2. Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 2. Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) B. CIZÍ ZDROJE B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 3. Rezerva na daň z příjmů 4. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 3. Závazky - podstatný vliv 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5. Přijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 9. Jiné závazky Odložený daňový závazek

11 Stav v běžném Stav v minulém Stav v minulém účetním období účetním období účetním období B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba 3. Závazky - podstatný vliv 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Přijaté zálohy 9. Vydané dluhopisy 10. Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 2. Krátkodobé bankovní úvěry 3. Krátkodobé fi nanční výpomoci C. OSTATNÍ PASIVA PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období 2. Výnosy příštích období 09 výrocní zpráva 2005

12 úcetní záverka 10 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč) Stav v běžném Stav v minulém Stav v minulém účetním období účetním období účetním období I. 1. Tržby za prodej zboží A. 2. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti 3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2. Prodaný materiál G. 1. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. 2. Ostatní provozní výnosy H. 1. Ostatní provozní náklady V. 2. Převod provozních výnosů I. 1. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. 1. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. 1. Prodané cenné papíry a podíly

13 Stav v běžném Stav v minulém Stav v minulém účetním období účetním období účetním období VII. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého fi nančního majetku VIII. 1. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku K. 2. Náklady z fi nančního majetku IX. 1. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. 2. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. 1. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fi nanční oblasti X. 1. Výnosové úroky N. 2. Nákladové úroky XI. 1. Ostatní fi nanční výnosy O. 2. Ostatní fi nanční náklady XII. 1. Převod fi nančních výnosů P. 2. Převod fi nančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1. splatná Q. 2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. 1. Mimořádné výnosy R. 2. Mimořádné náklady S. 1. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S. 1. splatná S. 2. odložená * Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním výrocní zpráva 2005

14 úcetní záverka 12 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH k 31. prosinci 2005 (v tis. Kč) Stav v běžném Stav v minulém Stav v minulém období 2005 období 2004 období 2003 Peněžní toky z provozní činnosti Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-) A. 1. Úpravy o nepeněžní operace A Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k nabytému majetku A Změna stavu opravných položek A Změna stavu rezerv A Kurzové rozdíly 1 6 A (Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv A Úrokové náklady a výnosy A Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy) A * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami A. 2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A Změna stavu zásob A Změna stavu obchodních pohledávek A Změna stavu ostatnich pohledávek a přechodných účtů aktiv A Změna stavu obchodních závazků A Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných účtů pasiv A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami A Placené úroky A Placené daně A Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B Příjmy z prodeje stálých aktiv B Poskytnuté půjčky a úvěry B Přijaté úroky B Přijaté dividendy

15 Stav v běžném Stav v minulém Stav v minulém období 2005 období 2004 období 2003 B *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C. 1. Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých úvěrů C Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky C Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku C Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období výrocní zpráva 2005

16 príloha úcetní záverky 1. POPIS SPOLEČNOSTI 14 Telenor Networks, s.r.o., (dále jen společnost ) byla založena dne , právně vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne a bylo jí přiděleno identifi kační číslo Společnost sídlí v Praze 1, V Celnici 10. Hlavním předmětem její činnosti je poskytování telekomunikačních služeb. Jediným společníkem společnosti Telenor Networks, s.r.o., je k TELENOR TELECOM SOLUTION AS sídlící v Norsku a mateřskou společností celého holdingu je norská společnost Telenor ASA. V lednu 2006 došlo k prodeji společnosti Telenor Networks, s.r.o., do vlastnictví společnosti GTS Central European Holding B.V. (viz odstavec 17). Společnost je součástí konsolidačního celku Telenor ASA k Statutární orgán k a jeho změny v průběhu roku 2005: Jednatel Kim Erik Schliekelmann vznik funkce , zapsáno do OR Jednatel Odd-Egil Aasen zánik funkce , vymazáno z OR Jednatel Reinhard Johannes Mjaatvedt zánik funkce , vymazáno z OR Společnost zastupují a za ni podepisují jednatelé, a to každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti jednatel připojí svůj podpis. 2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2005, 2004 a OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2005, 2004 a 2003 jsou následující: a) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek nad 10 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku, která nepřesahuje 20 let. b) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek nad 5 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související.

17 Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. Odpisování Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: 15 Počet let Technické zhodnocení budovy 30 Stroje, přístroje a zařízení 1 10 Dopravní prostředky 3 4 Inventář 1 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 1 Licence 20 Software 1 10 c) Finanční majetek Krátkodobý fi nanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. d) Zásoby Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody FIFO (první cena pro ocenění přírůstků zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytků zásob). Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize, atd.). e) Pohledávky Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění rizikových pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich předpokládanou realizovatelnou hodnotu. Společnost stanovuje opravné položky k těmto pohledávkám na základě věkové struktury pohledávek a vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků. f) Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžními či nepeněžními vklady nad hodnotu základního kapitálu. Společnost s ručením omezeným je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé vytvoří zisk, ve výši 10 % čistého zisku, ne však více než 5 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % čistého zisku až do výše 10 % základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty. g) Cizí zdroje Společnost vytváří rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. výrocní zpráva 2005

18 príloha úcetní záverky 16 V pasivech rozvahy se dále vykazují cizí zdroje z titulu časového rozlišení výdajů a výnosů příštích období ve výši dosud nezúčtovaného zůstatku jejich jmenovité hodnoty. h) Finanční leasing Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují. i) Devizové operace Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni vzniku účetního případu a k rozvahovému dni byly přepočteny kurzem platným k vyhlášeným Českou národní bankou. Realizované a nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. j) Účtování výnosů a nákladů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy. k) Daň z příjmů Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, atd.). Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích.

19 4. DLOUHODOBÝ MAJETEK a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek zůstatek Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Celkem Celkem OPRÁVKY Počáteční Odpisy Prodeje a Vyřazení Konečný Účetní zůstatek likvidace zůstatek hodnota Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Celkem Celkem Ocenitelná práva jsou odpisována dle předpokládané doby životnosti, nejdéle však po dobu 20 let. b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek zůstatek Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Celkem Celkem Celkem výrocní zpráva 2005

20 príloha úcetní záverky 18 OPRÁVKY Počáteční Odpisy Prodeje a Vyřazení Konečný Opravná Korekce Účetní zůstatek likvidace zůstatek položka celkem hodnota Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Celkem Celkem Celkem V roce 2004 společnost opravila účtování dlouhodobého majetku, jehož výsledkem bylo zaúčtování mimořádných nákladů ve výši tis. Kč, které představují dlouhodobý nedokončený majetek, který měl být k plně odepsán. V roce 2005 společnost jednorázově odepsala do mimořádných nákladů hmotný majetek v zůstatkové hodnotě tis. Kč. Byla vytvořena opravná položka k nedokončenému dlouhodobému majetku v celkové výši tis. Kč na základě analýzy realizovatelnosti nedokončených investic (viz odstavec 6). 5. POHLEDÁVKY Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za nevymahatelné, společnost evidovala v roce 2005, 2004 a 2003 opravné položky ve výši tis. Kč, 978 tis. Kč a 919 tis. Kč (viz odstavec 6). Krátkodobé obchodní pohledávky více než 180 dní po lhůtě splatnosti k , 2004 a 2003 činily tis. Kč, tis. Kč a tis. Kč. Pohledávky za spřízněnými osobami (viz odstavec 16). 6. OPRAVNÉ POLOŽKY Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v odstavci 4 a 5). Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč): Zůstatek Tvorba Zúčtování Zůstatek Tvorba Zúčtování Zůstatek k opravné opravné k opravné opravné k Opravné položky k: 2003 položky položky 2004 položky položky 2005 Dlouhodobému majetku Pohledávkám zákonné Pohledávkám ostatní Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

21 7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Krátkodobý fi nanční majetek k představuje depozitní směnku ve výši tis. Kč s datem splatnosti OSTATNÍ AKTIVA Náklady příštích období zahrnují především pojistné, inzerci, nájemné, technickou podporu IT systémů a poplatky, které nesouvisí s běžným obdobím a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. 9. VLASTNÍ KAPITÁL V roce 2005, 2004 a 2003 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč): Zůstatek k Zvýšení Zůstatek k Zvýšení Zůstatek k Základní kapitál Ostatní kapitálové fondy Společnost Telenor Telecom Solutions AS, jako jediný společník společnosti Telenor Networks, s.r.o., prohlásila dne , že v souladu s 121 odst. 2 obchodního zákoníku a článkem VIa. Zakladatelské listiny společnosti Telenor Networks, s.r.o., přebírá závazek přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál společnosti Telenor Networks, s.r.o., a to ve výši tis. Kč ( tis. Kč tis. Kč úroky). Příplatek byl dne plně splacen na základě písemné Smlouvy o započtení započtením proti peněžité pohledávce Telenor Telecom Solutions AS za společností Telenor Networks, s.r.o., ve výši tis. Kč, která vznikla v souladu s Dodatkem ke smlouvám o úvěru a na základě Smlouvy o postoupení dluhu. Rozhodnutím jediného společníka z , a bylo schváleno následující vyrovnání ztráty za rok 2004, 2003 a 2002 (v tis. Kč): Ztráta roku Ztráta roku Ztráta roku Převod nerozdělené ztráty Převod nerozdělené ztráty Převod nerozdělené ztráty Neuhrazená ztráta Neuhrazená ztráta Neuhrazená ztráta k k k Neuhrazená ztráta Neuhrazená ztráta Neuhrazená ztráta k k k výrocní zpráva 2005

22 príloha úcetní záverky 10. REZERVY 20 Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): Rezervy Zůstatek k Tvorba Zúčtování Zůstatek k Tvorba Zúčtování Zůstatek k rezerv rezerv rezerv rezerv Ostatní Ostatní rezervy jsou tvořeny na nevyčerpanou dovolenou a na soudní spory. 11. KRÁTKODOBÉ A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY K , 2004 a 2003 evidovala společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti ve výši 945 tis. Kč, tis. Kč a tis. Kč. Zůstatek dlouhodobých závazků je tvořen fakturami Českého Telecomu vystavenými za zřízení služeb LLU (Local Loop Unbundling) - pronájmu koncové smyčky přístupu k zákazníkům. Platba každé faktury za tyto služby je rozdělena dle splátkového kalendáře přiloženého ke každé faktuře, dle kterého je část faktury včetně celého DPH uhrazena v době splatnosti uvedené na faktuře a zbylá část je rozdělelna do 60ti měsíčních splátek. Na účtech dlouhodobých závazků jsou k evidovány závazky splatné po Závazky vůči spřízněným osobám (viz odstavec 16). Dohadné účty pasivní představují především nevyfakturované náklady na služby (nájmy, služby s pronájmem spojené, el. energie) vztahující se k roku DAŇ Z PŘÍJMŮ Společnost neměla od počátku svého působení daňovou povinnost z titulu daně z příjmů právnických osob. v tis. Kč Ztráta před zdaněním Nezdanitelné výnosy rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy ostatní nezdanitelné výnosy Neodečitatelné náklady: rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy tvorba rezerv tvorba opravných položek Ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody) Zdanitelný příjem Sazba daně z příjmu 26 % 28 % 31 % Splatná daň - - -

23 Podle zákona o daních z příjmů může společnost převést vzniklou daňovou ztrátu od roku 2000 do roku 2003 do příštích sedmi let. Daňová ztráta od roku 2004 může být převedena do příštích pěti let. Dle předběžné kalkulace daně z příjmů za rok 2005 je daňová ztráta tis. Kč. Celková výše daňové ztráty z let , která nebyla uplatněna v účetní závěrce roku 2005, činila tis. Kč. Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč) : Položky odložené daně Odložená Odložený Odložená Odložený Odložená Odložený daňová daňový daňová daňový daňová daňový pohledávka závazek pohledávka závazek pohledávka závazek Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku Ostatní přechodné rozdíly: OP k pohledávkám OP k dlouhodobému majetku Rezervy Daňová ztráta z minulých let Celkem Netto Z důvodu opatrnosti společnost k nezaúčtovala odloženou daňovou pohledávku ve výši tis. Kč. 13. LEASING Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz odstavec 3h). Majetek najatý společností formou fi nančního leasingu (tzn., že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) k , a (v tis. Kč): Termíny/ Součet Skutečně Skutečně Skutečně Rozpis částky podmínky splátek uhrazené uhrazené uhrazené budoucích plateb nájemného splátky splátky splátky dle faktické doby po celou nájemného nájemného nájemného splatnosti dobu z fi nančního z fi nančního z fi nančního k předpoklá- pronájmu pronájmu pronájmu Splatné do Splatné po daného k k k jednoho jednom pronájmu roku roce Osobní vozy fi nanční leasing 36 měsíců výrocní zpráva 2005

24 príloha úcetní záverky 14. TRŽBY 22 Rozpis tržeb společnosti (v tis. Kč): Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční Prodej zboží Telekomunikační služby Tržby celkem OSOBNÍ NÁKLADY Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): Celkový Z toho Celkový Z toho Celkový Z toho počet členové počet členové počet členové zaměst- řídících zaměst- řídících zaměst- řídících nanců orgánů nanců orgánů nanců orgánů Průměrný počet zaměstnanců Mzdy Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH Společnost poskytuje své služby také spřízněným osobám. V roce 2005, 2004 a 2003 dosáhl objem prodeje spřízněným osobám tis. Kč, tis. Kč a tis. Kč. Rozpis tržeb od spřízněných osob za období 2005, 2004, 2003 (v tis. Kč): Společnost Sídlo Digitania Czech Republic, a.s. Česká republika Nextra Czech Republic, s.r.o. Česká republika Nextra s.r.o. Slovenská republika Telenor Česká republika, s.r.o. Česká republika Telenor Networks, a.s. Slovenská republika Telenor Telecom Solutions AS Norsko Telenor Networks AS Norsko Telenor International Centre AS Česká republika Celkem

25 Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k (v tis. Kč): Společnost Sídlo Digitania Czech Republic, a.s. Česká republika NEXTRA Czech Republic, s.r.o. Česká republika Nextra s.r.o. Slovenská republika Telenor Česká republika, s.r.o. Česká republika 2-16 Telenor Networks AS Norsko Telenor International Centre AS Česká republika Celkem Společnost nakupuje výrobky a služby od spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti podniku. V roce 2005, 2004 a 2003 činily nákupy tis. Kč, tis. Kč a tis. Kč. Rozpis nákupů od spřízněných osob za období 2005, 2004 a 2003 (v tis. Kč): Společnost Sídlo DCIT, s.r.o. * Česká republika NEXTRA Czech Republic, s.r.o. Česká republika Nextra, s.r.o. Slovenská republika Telenor Austria GmbH Rakousko Telenor Networks, a.s. Slovenská republika Telenor Česká republika, s.r.o. Česká republika Telenor International Centre, org. složka Česká republika Telenor Telecom Solutions AS Norsko Telenor ASA Norsko Celkem Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám k (v tis. Kč): Společnost Sídlo DCIT, s.r.o.* Česká republika NEXTRA Czech Republic, s.r.o. Česká republika Nextra, s.r.o. Slovenská republika Telenor International Centre, org. složka Česká republika Telenor Networks, a.s. Slovenská republika Telenor ASA Norsko Celkem * tato společnost není od roku 2004 spřízněnou osobou výrocní zpráva 2005

26 príloha úcetní záverky 24 Závazky ke společníkům z titulu půjčky: Závazky Zvýšeno Splaceno/ Závazky Nákladové k během roku kapitalizováno k úroky během roku Během roku 2005 byl zůstatek úvěru i neuhrazených úroků kapitalizován do ostatních kapitálových fondů. 17. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI Dne byla mezi TELENOR TELECOM SOLUTIONS AS a GTS Central European Holding B.V. podepsána smlouva o převodu akcií ve společnosti Telenor Networks, a.s., (Slovensko) a podílů ve společnostech Telenor Networks, s.r.o., NEXTRA Czech Republic s.r.o., a Nextra s.r.o., (Slovensko) na GTS Central European Holding B.V. Prodej společnosti Telenor Networks, s.r.o., byl schválen rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne , které nabylo právní moci dne Prodej společnosti byl na základě tohoto schválení uzavřen K tomuto dni se stala společnost součástí korporace GTS Central European Holding B.V. holdingovou společností založenou podle práva Nizozemského království, která náleží k mezinárodní skupině společností tvořených holdingovou společností GML Limited a jejími dceřinými společnostmi. V souvislosti s provozním slučováním společnosti s GTS NOVERA a.s. byli všichni zaměstnanci společnosti k převedeni do GTS NOVERA a.s. (stali se tedy jejími zaměstnanci) a přestěhováni do prostor GTS NOVERA a.s. Dne byla mezi GTS Central European Holding B.V. a TDC Totalløsninger A/S podepsána smlouva o převodu vlastnického podílu ve společnosti Contactel s.r.o. Převod tohoto podílu byl Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže schválen rozhodnutím ze dne , které nabylo právní moci dne Contactel s.r.o. se stal součástí korporace GTS Holding k , a tím i spřízněnou osobou společnosti Telenor Networks, s.r.o. V souvislosti s prodejem společnosti došlo k těmto změnám v obchodním rejstříku: Společník změna z TELENOR TELECOM SOLUTIONS AS na GTS Central European Holding B.V. byla zapsána v obchodním rejstříku dne Statutární orgán jednatel Kim Erik Schliekelmann odvolán z funkce dne , stejný den jmenován nový jednatel Ing. Milan Rusnák. Změna jednatele byla v obchodním rejstříku zapsána dne Obchodní fi rma změněna z Telenor Networks, s.r.o., na GTS Novera Tel, s.r.o. Změna zapsána do obchodního rejstříku dne

27 18. BUDOUCNOST SPOLEČNOSTI Účetní závěrka byla připravena na základě předpokladu, že společnost bude pokračovat ve svém působení i v následujícím roce a bude schopná realizovat svá aktiva a dostát svým závazkům v rámci běžné činnosti. Jediný vlastník společností GTS NOVERA a.s., GTS Novera Contact, s.r.o., GTS Novera Next, s.r.o., a GTS Novera Tel, s.r.o., společnost GTS Central European Holding B.V. připravuje k fúzi těchto společností sloučením s rozhodným datem Nástupnickou společností bude GTS NOVERA a.s. 25 Společnosti GTS Novera Contact, s.r.o., GTS Novera Next, s.r.o., a GTS Novera Tel, s.r.o., k zaniknou bez likvidace a jejich jmění přejde na nástupnickou společnost GTS NOVERA a.s. 19. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (viz příloha 1) Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou. Společnost nebrala v úvahu žádné peněžní ekvivalenty. 20. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (viz odstavec 9) Sestaveno dne: Podpis statutárního Osoba odpovědná Osoba odpovědná orgánu účetní jednotky: za účetnictví za účetní závěrku (jméno, podpis): (jméno, podpis): Ing. Milan Rusnák Peter Broster Ing. Alena Vyšatová výrocní zpráva 2005

28 zpráva o vztazích ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 26 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005 zpracovaná ve smyslu ustanovení 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. I. Postavení ovládající a ovládané osoby Společnost TELENOR TELECOM SOLUTIONS AS (člen holdingu vlastněného společností TELENOR ASA) se sídlem Snaroyveien 30, 1331 Fornebu, 0219 Baerum, stát Norské království (dále jen Ovládající osoba ) je jediným společníkem (se zapsaným vkladem tis. Kč do základního kapitálu k ) společnosti Telenor Networks, s.r.o., se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo (dále jen Ovládaná osoba ). II. Právní vztahy mezi propojenými osobami 1. Smlouvy mezi propojenými osobami uzavřené během roku 2005 A) V roce 2005 byly mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou uzavřeny tyto smlouvy: a) dne smlouva o postoupení dluhu vyplývajícího z úvěru poskytnutého ovládané osobě společností TELENOR ASA na TELENOR TELECOM SOLUTIONS AS. b) dne dohoda o zápočtu závazku vyplývajícího z úvěru poskytnutého Ovládající osobou a pohledávky vyplývající z příslibu Ovládající osoby přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál. B) V roce 2005 byly mezi Ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami zavřeny níže uvedené smlouvy. Ostatními propojenými osobami se rozumí osoby přímo či nepřímo ovládané stejnou ovládající osobou společností TELENOR ASA, se sídlem Snaroyveien 30, N-1331 Fornebu, Norské království. a) dne smlouva na přefakturaci marketingových nákladů se společností NEXTRA Czech Republic, s.r.o. b) dne smlouva na přefakturaci nákladů na public relations se společností NEXTRA Czech Republic, s.r.o c) dne smlouva o podnájmu nebytových prostor se společností NEXTRA Czech Republic, s.r.o d) dne smlouva o nájmu dopravního prostředku se společností NEXTRA Czech Republic, s.r.o e) dne smlouva o nájmu dopravního prostředku se společností NEXTRA Czech Republic, s.r.o f) dne smlouva o koupi osobního automobilu se společností NEXTRA Czech Republic, s.r.o g) dne smlouva o koupi osobního automobilu se společností NEXTRA Czech Republic, s.r.o h) dne dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování konzultačních služeb se společností NEXTRA Czech Republic, s.r.o i) dne dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování konzultačních služeb se společností NEXTRA Czech Republic, s.r.o j) dne dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru se společností TELENOR ASA k) dne smlouva o poskytnutí úvěru se společností TELENOR ASA l) dne smlouva o poskytování služeb se společností TELENOR ASA m) dne smlouva o poskytování služeb network operation Centre (technického dohledového centra) se společností Telenor Networks Bratislava, Slovensko n) dne smlouva o poskytování služeb se společností Nextra, s.r.o., Slovensko

29 2. Jiné právní úkony nebo opatření učiněná v zájmu propojených osob během roku 2005 Společnost TELENOR TELECOM SOLUTIONS AS, jako jediný společník společnosti Telenor Networks, s.r.o., prohlásila dne , že v souladu s 121 odst. 2 obchodního zákoníku a článkem VIa. Zakladatelské listiny společnosti Telenor Networks, s.r.o. přebírá závazek přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál společnosti Telenor Networks, s.r.o. a to ve výši tis. Kč ( tis. Kč tis. Kč úroky). 27 Příplatek byl dne plně splacen na základě písemné Smlouvy o započtení započtením proti peněžité pohledávce TELENOR TELECOM SOLUTIONS AS za společností Telenor Networks, s.r.o. ve výši tis. Kč, která vznikla v souladu s Dodatkem ke smlouvám o úvěru a na základě Smlouvy o postoupení dluhu. 3. Poskytnutá plnění mezi propojenými osobami Společnost poskytuje své služby také spřízněným osobám. V roce 2005 dosáhl objem prodeje spřízněným osobám tis. Kč. Rozpis tržeb od spřízněných osob (v tis. Kč): Společnost Sídlo 2005 Digitania Czech Republic, a.s. Česká republika 100 NEXTRA Czech Republic, s.r.o. Česká republika Nextra s.r.o. Slovenská republika 29 Telenor Česká republika, s.r.o. Česká republika 2 Telenor Networks, a.s. Slovenská republika 34 TELENOR NETWORKS AS Norsko 159 TELENOR INTERNATIONAL CENTRE AS Česká republika 1 Celkem Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k (v tis. Kč): Společnost Sídlo 2005 Digitania Czech Republic, a.s. Česká republika 24 NEXTRA Czech Republic, s.r.o. Česká republika Nextra s.r.o. Slovenská republika 29 Telenor Česká republika, s.r.o. Česká republika 2 TELENOR INTERNATIONAL CENTRE AS Česká republika 1 Celkem Společnost nakupuje výrobky a služby od spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti podniku. V roce 2005 činily nákupy tis. Kč. výrocní zpráva 2005

30 zpráva o vztazích 28 Rozpis nákupů od spřízněných osob (v tis. Kč): Společnost Sídlo 2005 NEXTRA Czech Republic, s.r.o. Česká republika Nextra, s.r.o. Slovenská republika Telenor Networks, a.s. Slovenská republika TELENOR INTERNATIONAL CENTRE, org. složka Česká republika TELENOR TELECOM SOLUTIONS AS Norsko 906 TELENOR ASA Norsko Celkem Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám k (v tis. Kč): Společnost Sídlo 2005 NEXTRA Czech Republic, s.r.o. Česká republika 442 Nextra, s.r.o. Slovenská republika TELENOR INTERNATIONAL CENTRE, org. složka Česká republika 23 Telenor Networks, a.s. Slovenská republika 1260 TELENOR ASA Norsko 164 Celkem Závazky ke společníkům z titulu půjčky: Závazky Zvýšeno Splaceno / Závazky Nákladové k během roku kapitalizováno k úroky během roku Během roku 2005 byl zůstatek úvěru i neuhrazených úroků kapitalizován do ostatních kapitálových fondů.

31 III. Závěr Společnosti Telenor Networks, s.r.o vznikly ze smluv uvedených v čl. II. 1 a z poskytnutých plnění závazky a pohledávky uvedené v čl. II. 3, jejichž stav k je uveden v Příloze účetní závěrky, bod 16. Společnost Telenor Networks, s.r.o prohlašuje, že vyjma smluv, plnění, jakož i jiných právních úkonů a opatření týkajících se propojených osob, které jsou uvedeny v této zprávě, nebyla přijata žádná jiná opatření, učiněny jiné právní úkony či uzavřeny jiné smlouvy, které by se týkaly propojených osob v této zprávě uvedených. 29 Společnost Telenor Networks, s.r.o prohlašuje, že na základě smluv, jiných právních úkonů a opatření uvedených v této zprávě jí v roce 2005 nevznikla žádná újma. Statutární orgán společnosti Telenor Networks, s.r.o prohlašuje, že vypracoval tuto zprávu na základě všech jemu dostupných informací o vztazích mezi propojenými osobami. V Praze dne 31. března 2006 Ing. Miroslav Valta zastupující společnost na základě plné moci Telenor Networks, s.r.o výrocní zpráva 2005

32 30

33 výrocní zpráva 2005

34

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

obsah úvodní slovo 02 výrok auditora 04 účetní závěrka 06 příloha účetní závěrky 14 zpráva o vztazích 27

obsah úvodní slovo 02 výrok auditora 04 účetní závěrka 06 příloha účetní závěrky 14 zpráva o vztazích 27 obsah úvodní slovo 02 výrok auditora 04 účetní závěrka 06 příloha účetní závěrky 14 zpráva o vztazích 27 01 úvodní slovo Vážení obchodní partneři a kolegové, činnost společnosti Nextra byla vždy postavena

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ29411050

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ29411050 Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ294115 FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : INVEPA a.s. Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : akciová společnost Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

NUPHARO HOLDING A.S.

NUPHARO HOLDING A.S. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO HOLDING A.S. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více