Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2013"

Transkript

1 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: , na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Bílá Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Karel Gröger Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje. Při přezkoumání byli přítomni: František Pospíšil - starosta obce Iva Bradáčová - účetní Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 tel.: fax: IČ: DIČ: CZ Datová schránka: c5kbvkw

2 Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona 420/2004 Sb. Dle 6 odst. 3 písm. b) zákona je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření obce Bílá byly přezkoumány následující písemnosti: Závěrečný účet Závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy z přezkoumání byl projednán v zastupitelstvu obce usnesení č. 12/13, 13/13. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo závěrečný účet s výhradou. Zpráva o přijatém opatření sdělena přezkoumávajícímu orgánu. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění (od do ). Závěrečný účet obsahoval náležitosti uvedené v 17 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech. Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled na období let byl projednán v zastupitelstvu obce Schválený rozpočtový výhled předpokládá následující hodnoty v tis. Kč Příjmy Výdaje Financování Pravidla rozpočtového provizoria Podmínky rozpočtového provizoria pro hospodaření na počátku roku 2013 ( 13 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění) byly projednány v zastupitelstvu obce dne usnesení č. 50/12 se stanovenou výší 4 mil. Kč do doby schválení rozpočtu na rok Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2013 byl zveřejněn v souladu s 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a to v období od do /14

3 Schválený rozpočet Schválený rozpočet na rok 2013 byl projednán a schválen zastupitelstvem usnesení č. 15/13 jako schodkový. Schodek hospodaření je kryt zůstatkem prostředků z minulého roku. Rozpočet na rok 2013 představuje následující souhrnné objemy: Příjmy celkem ,00 Kč Výdaje celkem ,00 Kč Financování ,00 Kč Rozpis rozpočtu byl proveden v souladu s ustanovením 14 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění v členění dle platné rozpočtové skladby (vyhláška č. 323/2002 Sb.) a jeho data byla pořízena do výkazu Fin 2-12 pro hodnocení rozpočtu. Rozpočtová opatření Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na svých jednáních úpravy rozpočtu v roce 2013 následovně: příjmy výdaje financování SR , , ,00 úpravy rozpočtu: ZO , ,00 0,00 usn. č. 39/2013 ZO , ,00 0,00 usn. č. 52/2013 UR , , ,00 konsolidace , ,00 0,00 UR po konsolidaci , , ,00 Objemy takto schváleného upraveného rozpočtu navazují na hodnoty vykázané ve výkazu Fin 2-12M. Současně bylo zabezpečeno ustanovení 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu V kontrolovaném výkazu Fin 2-12M k nebyly zjištěny nedostatky, objemy schválené zastupitelstvem, včetně provedených úprav, navazovaly na objemy rozpočtu obsažené v citovaném výkaze. Při naplnění příjmů rozpočtu k na 98,26 % ( tis. Kč ) a čerpání výdajů na 92,27 % ( tis. Kč ) bylo vykázáno záporné saldo příjmů a výdajů v celkové výši tis. Kč oproti předpokládanému objemu tis. Kč. 3/14

4 V tabulce je uvedena struktura rozpočtu a jeho plnění (v konsolidovaných hodnotách): rozpočet upravený rozpočet skutečnost % UR Příjmy , , ,46 98,26 Výdaje , , ,41 92,27 Saldo P a V , , ,95 62,44 Rozvaha Majetek obce Kontrole byla předložena rozvaha sestavená k Stav k rozvahovému dni byl porovnán se stavem zjištěným při inventarizaci nebyly zjištěny nedostatky. Stálá aktiva k datu činila ,81Kč, po proúčtované korekci ,63Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek vykázány v objemu ,00 Kč představoval: - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018) ,00 Kč - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (účet 019) ,00 Kč. Dlouhodobý hmotný majetek vykázaný k rozvahovému dni činil ,47 Kč, na této hodnotě se nejvíce podílely : - Stavby (účet 021) ,48 Kč, - Pozemky (účet 031) ,11 Kč, - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 022) ,00 Kč, - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028) ,18 Kč, - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042) ,70 Kč. Navýšení hodnoty staveb (účet 021) navazuje na zařazení zhodnoceného majetku kulturního zařízení ( ,00 Kč doklad č z a na zařazení dokončeného vodovodu Trávníček ( ,00 Kč doklad č1076 z ). Meziroční nárůst objemu Nedokončeného dlouhodobého majetku (účet 042) vyplývá z proúčtování přístavby MŠ ( ,00 Kč doklad č ze dne ). Dlouhodobé závazky nejsou u obce evidovány. Krátkodobé závazky vykázané k činily ,73 Kč a vztahovaly se především: - k účtu 321 dodavatelé ,73 Kč, - k účtu 331 Zaměstnanci ,00 Kč, - k účtu 336 Zúčtování se SZ a ZP ,00 Kč, - k účtu 341 Daň z příjmů ,00 Kč, - k účtu 342 Jiné přímé daně ,00 Kč, - k účtu 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ,00 Kč, - k účtům časového rozlišení ,00 Kč. 4/14

5 Odpisy dlouhodobého majetku Každá majetková karta má zpracovaný odpisový plán. Dle směrnice o odpisování dlouhodobého majetku č. 1/2011 schválené v zastupitelstvu obce se předpokládá rovnoměrný způsob odpisování s roční frekvencí. K datu představovaly odpisy dlouhodobého majetku na účtu 551 celkový objem ,10 Kč, k tomu byl doložen účetní doklad číslo 9012 ze dne Příloha rozvahy Kontrole byla předložena příloha k rozvaze - přílohy byly vyplněny ve všech částech, pro něž měla obec v účetnictví informace a kde tak ukládá vyhláška č. 410/2009 Sb. Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty sestavený k obsahoval následující hodnoty: Náklady celkem ,12 Kč Výnosy celkem ,60 Kč Daň z příjmů účet ,00 Kč Výsledek hospodaření zisk po zdanění ,48 Kč navazoval na účet 493 výsledek hospodaření běžného účetního období. Bankovní výpis Zůstatky na bankovních účtech: k k BÚ č / ,86 Kč ,71 Kč BÚ č / ,96 Kč ,67 Kč Úhrnem ,82 Kč ,38 Kč Prostředky na bankovních účtech ve svém sumáři navazovaly na konečný zúčtovaný stav na účtu 231 a na řádek 6010 výkazu Fin 2-12M k datu i k datu Účetní doklad Kontrole byly v rámci dílčího přezkoumání podrobeny účetní doklady vztahující se k denním výpisům účtu č /0600: - číslo 75/2013 z až číslo 91/2013 z (č.dokl ), - číslo 128/2013 z až číslo 148/2013 z (č. dokl ), - číslo 169/2013 z až číslo 181/2013 z (č. dokl ), - číslo 202/2013 z až číslo 219/2013 z (č. dokl ). Kontrolované doklady obsahovaly předepsané náležitosti, byly opatřeny podpisy oprávněných osob dle aktuálního podpisového vzoru, nedostatky v účtování ani nedostatky v uplatňování rozpočtové skladby nebyly zjištěny. 5/14

6 Účtový rozvrh Kontrole byl předložen platný účtový rozvrh pro rok 2013, analytické členění účtů koresponduje s potřebami obce. Pokladní doklad V rámci dílčího přezkoumání byly kontrole podrobeny pokladní doklady, a to: - doklad č. 145 z až číslo 186 z , - doklad č. 259 z až číslo 292 z , - doklad č. 335 z až číslo 373 z , - doklad č. 422 z až číslo 473 z Kontrolované pokladní doklady obsahovaly veškeré náležitosti, byly opatřeny podpisy oprávněných osob. Stanovený limit pokladní hotovosti ve výši ,00 Kč nebyl v kontrolovaném období překročen. Zastupitelstvo obce usnesením č. 43/12 rozhodlo o zrušení tohoto limitu, hotovostní prostředky budou opatřeny v rámci smlouvy o pojištění majetku. Zůstatek pokladní hotovosti k ve výši 9 941,00 Kč navazoval na zúčtovaný stav účtu 261 Pokladna. K byly pokladním dokladem č. 473 ze dne převedeny peněžní prostředky ve výši 7 458,00 Kč na běžný účet obce. Dohoda o hmotné odpovědnosti K oprávněnosti hospodaření s hotovostními prostředky byla předložena dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne uzavřená v souladu s ustanovením 252 zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění. Kniha došlých faktur K datu bylo celkem přijato a evidováno 376 dodavatelských faktur, kontrole účtování byly podrobeny došlé faktury pod pořadovým číslem: - 70 z až číslem 104 z , z až číslem 208 z , z až číslem 282 z , z až číslem 376 z Předpis je účtován v souladu se zákonem o účetnictví, kniha došlých faktur obsahuje veškeré náležitosti. K sledovanému datu bylo na účtu 321 Dodavatelé vykázáno saldo v objemu ,73 Kč a bylo specifikováno v rámci dokladové inventarizace (došlé faktury pod pořadovým číslem ). Kniha odeslaných faktur Obec k vystavila 42 faktur, k sledovanému datu nebyly uhrazeny vydané faktury pod pořadovým číslem splatné v období I/2014 v hodnotovém vyjádření ,95 Kč, které byly specifikovány v dokladové inventarizaci. 6/14

7 Evidence pohledávek Dlouhodobé pohledávky evidované na účtu 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci ve výši ,00 Kč představují neuhrazený objem návratné finanční výpomoci SDH, která bude vypořádána v roce Tato hodnota bude použita k výpočtu ukazatelů podle ustanovení 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. pro vymezení dlouhodobých pohledávek vztahujících se k následujícímu rozpočtovému roku. Celkové krátkodobé pohledávky představovaly k datu ,95 Kč, na kterých se nejvíce podílely: - Odběratelé účet ,95 Kč, - Krátkodobé poskytnuté záloha účet ,00 Kč, - Jiné pohledávky z hlavní činnosti účet ,00 Kč, - Ostatní krátkodobé pohledávky účet ,00 Kč. Veškeré pohledávky byly specifikovány v rámci dokladové inventarizace a doloženy dostupnými postupy o jejich vymáhání. Ve sledovaném období byly proúčtovány opravné položky k pohledávkám, a to: - u účtu ,00 Kč, k tomu doložen doklad č z , - u účtu ,00 Kč, doloženo účetním dokladem č z Obec tímto zabezpečila ustanovení 23 a 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Inventurní soupis majetku a závazků K zajištění inventarizace majetku obce k bylo kontrole předloženo: - směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku a závazků v souladu s vyhláškou č. 270/10 Sb. schválena v zastupitelstvu obce , - příkaz starosty obce k provedení inventarizace, jmenování hlavní a dílčích inventarizačních komisí ze dne potvrzené zastupitelstvem obce usnesení č. 48/2013, - plán inventur pro rok 2013 ze dne s platností od do se stanovením termínů pro provedení fyzické a dokladové inventury, - prezenční listina o proškolení členů inventarizační komise z , - inventarizační zpráva ze dne , která obsahovala veškeré údaje vyplývající z vyhlášky č. 270/2010 Sb. a bude předložena zastupitelstvu obce. Kontrole byly dále předloženy soupisy majetku o provedené fyzické inventarizaci. K jednotlivým majetkovým účtům byly doloženy inventurní soupisy. Nemovitý majetek podložen aktuálním výpisem z katastru nemovitostí. Finanční prostředky na účtech byly opatřeny fotokopiemi bankovních výpisů. Majetek určený k vyřazení byl podložen likvidačními protokoly včetně způsobu odúčtování v období Ostatní dlouhodobý finanční majetek (účet 069) doložen potvrzením o vlastnictví akcií (SvS, ČSAD). Stavy majetku k datu uvedené na inventurních soupisech souhlasí se stavy v účetnictví. V rámci podkladů o provedené inventarizaci byla doložena oblast podrozvahové evidence, která zahrnovala: - ocenění lesních porostů ,00 Kč (účet č ), - majetek vedený v operativní evidenci ,00 Kč (účet č ), 7/14

8 - odepsané pohledávky ,00 Kč (účet č ), - věcná břemena ,00 Kč (účet č. 986xxxx). Odměňování členů zastupitelstva V souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. n) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schválilo zastupitelstvo obce na svém jednání dne usnesením č. 1/11 výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva, a to v členění místostarosta, předseda výboru a člen zastupitelstva. Tímto usnesením schválené výše odměn byly vypláceny i v roce 2013 a nepřesahovaly objem uvedený v příloze č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v posledním znění č. 375/2010 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Kontrole byla podrobena správnost výše měsíční odměny uvolněnému zastupiteli starostovi obce nebyly zjištěny nedostatky. Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán Zřizovací listina příspěvkové organizace Mateřské školy Bílá, schválená ZO dne , nedoznala v roce 2013 žádných změn, v současné době v důsledku rozšíření MŠ bude k stávající listině zpracován dodatek. Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace: Mateřská škola Bílá. V roce 2012 vykázala řízená příspěvková organizace výsledek hospodaření ztrátu ve výši ,75 Kč, zastupitelstvo obce dne usnesením č. 28/13 odsouhlasilo pokrytí vykázané ztráty převedeným ziskem z roku 2011 (12 945,22 Kč) a prostředky rezervního fondu organizace (45 735,53 Kč). Závazný ukazatel vyplývající ze schváleného rozpočtu objem provozního příspěvku pro rok 2013 ve výši ,00 Kč byl organizace sdělen dopisem ze dne K datu byl organizaci převeden provozní příspěvek ve výši schváleného rozpočtu. Kontrola hospodaření dle ustanovení 27 odst. 9 zákona o rozpočtových pravidlech je zabezpečována finančním výborem, při dílčím přezkoumání byl předložen protokol o provedené veřejnosprávní kontrole za rok 2012 ze dne K zajištění ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 102 odst. 2 písm. q) a odst. 4, schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 28/13 účetní závěrku řízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni. Dohody o provedení práce V rámci přezkoumání byly namátkově prověřeny následující dohody o provedení práce sepsané v roce 2013: - zajištění úklidu, topení a drobné údržby v KD ze dne , pracovní fond 300 hodin, termín plnění od do , - knihovnice ve Vlčetíně ze dne , pracovní fond 150 hodin, termín plnění od do ,, 8/14

9 - správce hřbitova ze dne , pracovní fond 300 hodin, termín splnění od do , - praní a mandlování prádla v MŠ - ze dne , pracovní fond 300 hodin, termín plnění od do , - údržba aktualizace uživatelských programů ze dne , fond pracovní doby 40 hodin, termín splnění od do Předložené dohody o provedení práce byly sepsány v souladu s ustanovením 75 a 77 zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění. Smlouvy ostatní V rámci přezkoumání byly kontrole podrobeny níže uvedené smlouvy o prodeji pozemků v majetku obce fyzickým osobám: - smlouva ze dne ve výši dohodnuté ceny 2 300,00 Kč, prodej pozemku schválen v zastupitelstvu obce usnesení č. 45/12, právní účinky vkladu , vklad práva zapsán v katastru nemovitostí , - smlouva ze dne ve výši dohodnuté ceny 5 270,00 Kč, prodej pozemku schválen v zastupitelstvu obce usnesení č. 8/13, právní účinky vkladu , vklad práva zapsán v katastru nemovitostí , - smlouva ze dne ve výši dohodnuté ceny 2 210,00 Kč, prodej pozemku schválen v zastupitelstvu obce usnesení č. 17/13, právní účinky vkladu , vklad práva zapsán v katastru nemovitostí , - smlouva ze dne ve výši dohodnuté ceny ,00 Kč, prodej pozemku schválen v zastupitelstvu obce usnesení č. 47/13, právní účinky vkladu , vklad práva zapsán v katastru nemovitostí Kupní smlouvy obsahovaly veškeré náležitosti, záměry prodeje byly před projednáním v zastupitelstvu obce zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách obce, v majetku obce účetně zabezpečeno termínem právního účinku vkladu. Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem Obec pravidelně zveřejňuje v souladu s 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích na svých stránkách a úřední desce záměry převodu, prodeje, směny či pronájmu majetku před jejich projednáním. Smlouvy nájemní Na tomto úseku obec eviduje plnění nájemních smluv na: - pozemky, - nebytové prostory. V roce 2013 byla uzavřena nová nájemní smlouva s právnickou osobou na pronájem nebytových prostor dne na dobu neurčitou. K činilo neuhrazené nájemné z nebytových prostor 5 500,00 Kč, k tomu doložena upomínka k úhradě. Opravná položka k této pohledávce ve výši 1 100,00 Kč byla proúčtována dokladem č z /14

10 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Volby prezidenta republiky provozní dotace pol UZ 98008, objem ,00 Kč Skutečně čerpané účelové prostředky zaúčtované na 6118 s přiděleným účelovým znakem činily ,00 Kč, nevyužitá částka ve výši ,00 Kč byla vrácena na účet KÚ Přidělené prostředky byly čerpány v souladu se Směrnicí MF č.j /2012/12, která upravuje postup obcí a krajů při financování volby prezidenta republiky zveřejněné ve Zprávách MF č. 1/2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR provozní dotace pol UZ 98071, objem ,00 Kč Skutečně čerpané účelové prostředky zaúčtované na 6114 s přiděleným účelovým znakem činily ,00 Kč, nevyužitá částka ve výši ,00 Kč byla vrácena na účet KÚ Přidělené prostředky byly čerpány dle Směrnice MF č.j. MF-124/1 354/2002 v posledním znění č.j /2012/ ze dne Zpracování lesního hospodářského plánu investiční dotace pol UZ 29519, objem ,00 Kč Na základě žádosti obce z byly tyto prostředky ve výši prokazatelných výdajů přiděleny Rozhodnutím Ministerstva zemědělství č.j. OŽPZ/847/2013 ze dne Přístavba MŠ investiční dotace pol. 4222, objem ,00 Kč Prostředky byly přiděleny na základě smlouvy č. OLP/3322/2013 ze dne schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 236/13/ZK. Rozpočtované objemy na tuto stavbu byly v roce 2013 čerpány následovně: rozpočet skutečné výdaje výdaje celkem , ,00 z toho kryto: dotací KÚ , ,00 vlastními zdroji , ,00 V roce 2013 byla obci převedena dotace ve výši ,00 Kč, na základě předloženého vyúčtování z bylo provedeno dne dorovnání dotace v podílové výši skutečně realizovaných výdajů v objemu ,00 Kč. Vodovod Bílá, Trávníček investiční dotace pol. 4222, objem ,00 Kč Prostředky byly převedeny na základě závěrečného vyúčtování poskytnutých prostředků dle smlouvy č. OLP/3170/2012 ze dne , jednalo se o objem 10% z celkově přiznané účelové dotace. 10/14

11 Dokumentace k veřejným zakázkám V rámci přezkoumání byl kontrole podroben postup obce při zadávání níže uvedených veřejných zakázek malého rozsahu dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. K jednotlivým akcím byly předloženy následující podklady o postupu řízení: Přístavba MŠ Bílá. - uvedená akce je zapracována v plánu na rok 2013 schváleného v zastupitelstvu obce usnesením č. 14/13, - složení komise pro výběr dodavatele, včetně náhradníků, bylo projednáno a odsouhlaseno v zastupitelstvu obce usnesením č. 35/13, - výběrové řízení je zabezpečováno firmou PROJECT A plus Turnov, - smlouva o dílo ze dne uzavřená s firmou MOBILE POINT CORPORATION Praha, rozpočtové náklady ,00 Kč včetně DPH, - termín provedení do , - finanční krytí: dotace KÚ (400 tis. Kč) a vlastní zdroje obce. Rekonstrukce vytápění v KD Bílá - uvedená akce je zapracována v plánu na rok 2013 schváleného v zastupitelstvu obce usnesením č. 14/13, - složení komise pro výběr dodavatele, včetně náhradníků, bylo projednáno a odsouhlaseno v zastupitelstvu obce usnesením č. 35/13, - výběrové řízení je zabezpečováno firmou PROJECT A plus Turnov, - smlouva o dílo ze dne uzavřená s firmou GASTOP s.r.o. Praha, rozpočtové náklady Kč včetně DPH, - termín provedení do , - finanční krytí: dotace SZIF a vlastní zdroje obce, - žádost o proplacení uznatelných výdajů předložena SZIF , kontrola provedená poskytovatelem dotace dne nezjistila nedostatky. Z uvedeného vyplynulo zabezpečení ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele. Vnitřní předpis a směrnice V rámci přezkoumání byly předloženy následující směrnice: - oběh účetních dokladů včetně aktualizovaných podpisových vzorů z , - směrnice o evidenci majetku z , - směrnice pro časové rozlišení - 69 vyhl. č. 410/2009, - směrnice pro tvorbu a používání opravných položek, - pokladní operace z č. 6/2010, - směrnice o inventarizaci majetku a závazků č. 2/2011 schválena ZO , - směrnice o odpisování dlouhodobého majetku a odpisový plán č. 1/2011 schválena ZO /14

12 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva jsou obsahově vedeny v souladu s ustanovením 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. Kontrole podrobeny zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce ze dne , , , , a Dále pak vzhledem k materiálům vztahujících se k roku 2013 zápis a usnesení zastupitelstva z , kde mimo jiné byly přijaty podmínky rozpočtového provizoria pro hospodaření na počátku roku 2013 do doby schválení rozpočtu na toto období. Schválení roční účetní závěrky K zajištění ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 84 odst. 2 písm b) schválilo zastupitelstvo dne usnesení č. 14/13. účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni. Vnitřní kontrolní systém Z předložených podkladů o práci finančního a kontrolního výboru vyplývá zabezpečení ustanovení 119 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. K tomu bylo předloženo 6 zápisů z jednání finančního výboru a protokol o provedené kontrole hospodaření řízené příspěvkové organizace za rok Činnost kontrolního výboru byla doložena třemi zápisy, které obsahovaly kontrolu plnění usnesení ZO a na základě uložení zastupitelstvem oblast vymáhání poplatků za odvoz TDO. Tímto došlo k odstranění nedostatku vytknutého při přezkoumání hospodaření za období roku B. Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Bílá Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky Byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů kontrolní výbor nevykázal žádnou činnost. - napraveno - doloženy zápisy o činnosti kontrolního výboru 12/14

13 b) při dílčím přezkoumání Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. II. Při přezkoumáním hospodaření obce Bílá za rok 2013 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.) III. Při přezkoumáním hospodaření obce Bílá za rok 2013 Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku... 0,99 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku... 2,24 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku... 0 % Liberec dne Za Krajský úřad Libereckého kraje Karel Gröger kontrolor pověřený přezkoumáním. podpis kontrolora pověřeného přezkoumáním Starosta obce Bílá František Pospíšil prohlašuje, že podle 6 odst. 2 písm. e) zákona o přezkoumávání hospodaření poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu a převzal dle 6 odst. 3 písm. k) návrh zprávy o výsledku přezkoumání. František Pospíšil starosta obce. razítko datum a podpis starosty obce 13/14

14 Rozdělovník : Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 Bílá František Pospíšil 2 1 Liberecký kraj Karel Gröger P o u č e n í Tato zpráva o výsledku hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty, stanovené v 6 odst. 3 písm. l) zákona 420/2004 Sb. Územní celek může do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření. Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání. František Pospíšil starosta obce.. razítko datum a podpis starosty obce Územní celek je povinen podle 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření do 15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě, včetně uvedení lhůty, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření ( 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření). Ve lhůtě uvedené územním celkem v písemné informaci zaslané krajskému úřadu je územní celek povinen podle 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření zaslat písemnou zprávu o plnění přijatých opatření. Obě výše uvedené písemnosti zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení 14 písm. f), g), a h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše Kč v jednom případě. 14/14

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Brniště, IČ 00260401 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Brniště, IČ 00260401 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0015/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Brniště, IČ 00260401 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 29. 8. 2013 a 18.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Pěnčín u Liberce, IČ 00263095 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Pěnčín u Liberce, IČ 00263095 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0145/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Pěnčín u Liberce, IČ 00263095 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 13. 3. 2014 na

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0083/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 9. 10. 2012 a 25.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kobyly, IČ00672017, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kobyly, IČ00672017, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0082/14/Gro Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kobyly, IČ00672017, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Kobyly za rok 2014

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0068/11/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jesenný, IČ: 00275786 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 5. 4. 2012 na základě

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/12/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 10.9.2012 a 23.1.2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, IČ 70801304, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, IČ 70801304, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0122/14/Gro Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, IČ 70801304, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrubá Skála, IČ00275751, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrubá Skála, IČ00275751, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0054/14/Nov Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrubá Skála, IČ00275751, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Hrubá Skála za

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velenice, IČ00673072, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velenice, IČ00673072, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0215/14/Nov Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velenice, IČ00673072, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Velenice za rok 2014

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl, IČ00262391, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl, IČ00262391, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0076/14/Nov Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl, IČ00262391, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl za

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce SLANÁ

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce SLANÁ Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/182/08/NOV/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce SLANÁ Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 9.4.2009 na základě zákona

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK - 0137/10/Vob Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 2.3.2011 na základě

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce SLANÁ

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce SLANÁ Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK-180/09/Nov/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce SLANÁ Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 13.4.2010 na základě zákona

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková ajský úřaql!~ereckého Odbor kontroly kraje \\\liberec~ý ~ kraj Č.j: LK/238/08/NOV/obce ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008, v obce ZLATA OLESNICE Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více