ÚČETNICTVÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČETNICTVÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo ÚČETNICTVÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Accounting of Small and Medium-sized Entities Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Eva HÝBLOVÁ, Ph.D. Autor: Nikola VALEŠOVÁ Brno, 2012

2

3 Jméno a příjmení autora: Nikola Valešová Název diplomové práce: Účetnictví malých a středních podniků Název práce v angličtině: Accounting of Small and Medium-sized Entities Katedra: financí Vedoucí diplomové práce: Ing. Eva Hýblová, Ph.D. Rok obhajoby: 2012 Anotace Předmětem bakalářské práce Účetnictví malých a středních podniků je charakteristika účetnictví malých a středních podniků a s tím souvisejících pojmů. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce je zaměřena na popis, definici a vysvětlení základních pojmů, následuje kapitola věnovaná procesu schvalování standardu IFRS pro SME Evropskou unií. Praktická část práce se zabývá komparací rozvahy dle české účetní legislativy a výkazu o finanční situaci dle standardu a to konkrétně prostřednictvím převodu šesti vybraných rozvahových poloţek. Annotation The goal of submitted thesis Accounting of Small and Medium-sized Entities is characteristic of accounting of Small and Medium-sized Entities and related concepts. The thesis is consisted of theoretical and practical parts. The theoretical part is focused on the description, definition and explanation of basic concepts, following chapter deals with approval process of IFRS for SMEs by European Union. The practical part deals with the comparison of balance sheet according to Czech accounting legislation and the statement of financial position according to IFRS for SMEs, specifically thanks to six selected balance sheet items. Klíčová slova Účetnictví, IFRS pro SME, standard, rozvaha, výkaz o finanční situaci, aktiva, pasiva (závazky), Evropská unie, schvalování Keywords Accounting, IFRS for SME, standard, balance sheet, statement of financial position, assets, liabilities, European union, approval

4 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2011/2012 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: VALEŠOVÁ Nikola Finance a právo ÚČETNICTVÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Accounting of Small and Medium-sized Entities Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Charakterizovat způsob vedení účetnictví v malých a středních firmách v souladu s českou účetní legislativou a provést srovnání s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední firmy. Postup práce a pouţité metody: Souhrn teoretických poznatků k tématu: Vymezení základních pojmů, analýza rozdílů v národní úpravě účetnictví a ve standardu. Proces schvalování standardu v EU. Praktická aplikace: Ověřit moţnosti aplikace standardu v podniku. Pouţité metody: analýza, syntéza, komparace, metody uznávání,oceňování a vykazování poloţek účetní závěrky.

5 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: International financial reporting standard for small and medium-sized entities (IFRS for SMEs). London: International Accounting Standards Board, s. ISBN International financial reporting standard for small and medium-sized entities (IFRS for SMEs): basic for conclusions. London: International Accounting Standards Board, s. ISBN International financial reporting standard for small and medium-sized entities (IFRS for SMEs): illustrative financial statements, presentation and disclosure checklist. London: International Accounting Standards Board, s. ISBN Účetní předpisy pro podnikatele: (zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu, České účetní standardy): komentář. Edited by Libuše Müllerová - Hana Vomáčková - Dana Dvořáková. 3., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, xvi, 585 s. ISBN Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Hýblová, Ph.D. Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vloţení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

6 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Účetnictví malých a středních podniků vypracovala samostatně, pod vedením Ing. Evy Hýblové, Ph.D. a uvedla v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

7 Poděkování Tímto bych velice ráda poděkovala Ing. Evě Hýblové, Ph.D. za cenné připomínky, odborné vedení a vstřícný přístup při zpracování této bakalářské práce. Dále děkuji firmě XY, s.r.o. za poskytnutá data.

8 OBSAH ÚVOD...9 A) TEORETICKÁ ČÁST ÚČETNICTVÍ JEHO DEFINICE, PŘEDMĚT A FUNKCE Povinnosti účetních jednotek týkající se vedení účetnictví a s tím související zásady účetnictví ÚČETNÍ JEDNOTKY, ÚČETNICTVÍ V PLNÉM ROZSAHU A DAŇOVÁ EVIDENCE PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ Česká právní úprava účetnictví Harmonizace účetnictví Právní úprava dle Evropské unie Mezinárodní účetní standardy pro malé a střední podniky IFRS pro SME VYBRANÉ PRVKY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Aktiva a jejich komparace dle české úpravy a úpravy dle IFRS pro SME Aktiva dle legislativní úpravy České republiky Definice aktiv dle IFRS pro SME Pozemky, budovy a zařízení Oceňování Odpisování Leasing Investice do nemovitostí Závazky a jejich komparace dle české úpravy a úpravy dle IFRS pro SME Pasiva dle české legislativy Závazky a vlastní kapitál dle IFRS pro SME PROCES SCHVALOVÁNÍ STANDARDU IFRS PRO SME EVROPSKOU UNIÍ B) PRAKTICKÁ ČÁST Převod výrobního stroje Převod pozemku na investici do nemovitostí Leasingy Leasing - Škoda Octavia Leasing - Ford Tranzit Spotřebitelský úvěr - Chevrolet Orlando Dlouhodobé zakázky Odloţená daň ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ Kniţní zdroje Právní normy Elektronické publikace PŘÍLOHY Příloha 1 rozvaha společnosti XY, s.r.o. ke dni dle české účetní legislativy Příloha 2 výkaz o finanční situaci společnosti XY, s.r.o. ke dni

9 ÚVOD V současné době není snadná ekonomická situace pro nikoho, ať se jedná o firmy, či jednotlivce. Je proto nezbytné mít alespoň do jisté míry zajištěné pracovní místo. Jako na kaţdém trhu, i na trhu s pracovními pozicemi dochází ke střetu nabídky a poptávky. Firmy nabízejí volná pracovní místa a tato pracovní místa jsou poptávána z řad jednotlivců. Firmy na tomto trhu můţeme rozdělit do tří základních skupin: a to malé, střední a velké. Povinností kaţdé firmy zapsané v obchodním rejstříku, která je právnickou osobou, je vedení účetnictví. Na mezinárodní úrovni nejprve došlo k vytvoření Účetních standardů mezinárodního výkaznictví, tzv. velkých standardů, tedy účetních standardů, které jsou určeny velkým podnikům. Díky následnému vývoji situace na trhu se dostala do popředí zájmu otázka, zda by nemělo dojít k vytvoření standardu, který by byl naopak věnován malým a středním podnikům. Společnost EUROSTAT vypracovala statistiku, díky které bylo zjištěno, ţe právě malé a střední podniky tvoří přes 66% pracovních míst v rámci Evropské unie a jejich počet přesahuje 23 milionů. 1 Podle mého názoru se jednalo o jasný signál vypovídající o nutnosti vytvoření standardů pro malé a střední podniky. K vytvoření těchto standardů došlo v roce Cílem práce je charakterizovat způsob vedení účetnictví v malých a středních firmách v podobě stanovené českou účetní legislativou a následně provést jeho porovnání s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední firmy. Tato bakalářská práce má dvě stěţejní části, část teoretickou a praktickou. V teoretické části je v první kapitole nejprve definován pojem účetnictví, jsou popsány jeho funkce a předmět. V návaznosti na to jsou uvedeny zásady vedení účetnictví a povinnosti, které v souvislosti s vedením účetnictví musí kaţdá účetní jednotka plnit. Druhá kapitola je zaměřena na vysvětlení pojmu účetní jednotka a rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí. Třetí kapitola je věnována právní úpravě účetnictví, konkrétně vnitrostátní úpravě, harmonizaci účetnictví na několika úrovních, právní úpravě Evropské unie a konečně samotným IFRS pro SME. Čtvrtá kapitola pojednává především o aktivech a pasivech (závazcích), je zaměřena na jejich porovnání z hlediska české právní úpravy a úpravy obsaţené ve standardu. Následně jsou popsány oblasti, které s tematikou aktiv a pasiv úzce souvisejí, například oceňování, 1 H. BOHUŠOVÁ. Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS. Praha: ASPI s ISBN

10 odpisování a leasingy. Závěrečná kapitola teoretické části je věnována procesu schvalování IFRS pro SME v Evropské unii a zhodnocení, v jaké fázi se proces schvalování nachází v současné době. V praktické části jsou aplikovány informace a skutečnosti, které byly popsány v části teoretické. Aplikace je provedena na šesti konkrétních případech, kdy je ukázán a popsán převod zvolených poloţek z české úpravy do podoby dle IFRS pro SME. Výchozím materiálem pro praktickou část a převody je rozvaha existující společnosti. V závěru jsou popsány a vysvětleny rozdíly v rozvaze společnosti po provedení převodu vybraných poloţek a je také vysvětleno, zda a jakým způsobem se změnila finanční a bilanční situace dané společnosti. 10

11 A) TEORETICKÁ ČÁST 1. ÚČETNICTVÍ JEHO DEFINICE, PŘEDMĚT A FUNKCE S pojmem účetnictví se v běţném ţivotě setkáváme poměrně velmi často. Domnívám se, ţe velká většina lidí by na otázku, zda ví, co to účetnictví je, odpověděla, ţe ano. Ale jsme opravdu schopni tento pojem popsat a vystihnout jeho podstatu? Pokud bychom chtěli znát odpověď na otázku, co a o čem účetnictví je, kromě internetu a dostupné literatury, by nás jistě napadlo nahlédnout do zdrojů, které by nám tento pojem mohly pomoci přesně a jasně vyloţit. Takovým zdrojem jsou například právní předpisy. Základním právním předpisem, který se věnuje problematice účetnictví, je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon o účetnictví). Zákon o účetnictví nám ve svých úvodních paragrafech definuje, které účetní jednotky jsou jím vázány, a dále definuje předmět účetnictví. Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a dalších aktiv, dále o stavu a pohybu závazků a dalších pasiv podniku. Následně také zachycují hospodářské operace, které se týkají nákladů, výnosů a výsledku hospodaření podniku 2. Jak vyplývá z výše uvedených informací, jednotná a závazná definice, která by přesně a kogentně určovala význam pojmu účetnictví, neexistuje, alespoň ne v závazné formě, v podobě stanovené zákonem. Pokud tedy chceme nějakou charakteristiku účetnictví najít, pak pro lepší pochopení jejího významu je zřejmě nejlepší nahlédnou do literatury a učebnic zaměřených na toto téma. V okamţiku, kdy tak učiníme, zjistíme, ţe moţných definic a výkladů účetnictví nalezneme celou řadu v různých verzích, které jsou si však velmi podobné. Jedním z moţných vysvětlení pojmu účetnictví je, ţe účetnictví je proces poznávání, měření, evidování a zprostředkovávání daných ekonomických informací, které uţivatelům těchto informací umoţňují rozhodovat se. Je to tedy informační systém, který zobrazuje informace týkající se hodnotových vztahů daného subjektu 3. Je zjevné, ţe účetnictví není oblastí, se kterou by lidé v běţném ţivotě nepřišli do kontaktu a k ţivotu ji nepotřebovali, je tomu přesně naopak. Počet podnikatelů a podniků v České republice kaţdým rokem roste a díky tomu je účetnictví důleţitou, ba dokonce nezbytnou 2 SEDLÁČEK, J., HÝBLOVÁ, E., KŘÍŢOVÁ, Z., VALOUCH, P. Finanční účetnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. 9. ISBN LANDA, M. Základy účetnictví. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., s. 10, 11. ISBN

12 součástí kaţdého podnikání. Nehodnotí se jen to, jaké má firma postavení v současné době či jak si vedla v minulých letech, ale poskytuje řadu informací, které jsou nezastupitelné svým významem i pro budoucí vývoj. Účetnictví tedy neposkytuje informace pouze o tom, zda je firma v zisku, ve ztrátě či jaké má cashflow. Nepřináší jen informace o tom, kolik daný podnik či podnikatel musí zaplatit na daních či pojištění, ale přináší také informace o potenciálu firmy, jejím moţném rozvoji a výhledové situaci do budoucna, která je důleţitá nejen pro majitele, jednatele a zaměstnance firmy, ale také pro její obchodní partnery či budoucí akcionáře. Jak vidíme, účetnictví tedy plní celou řadu funkcí především tedy funkci informační a dispoziční (které jsem se snaţila přiblíţit výše). Mezi další funkce, které s chodem firmy, jejím fungováním a pochopitelně i s povinností dodrţovat ustanovení zákona o účetnictví souvisejí, jsou ty, ţe subjekty jsou povinny vést zápisy o hospodářských operacích firmy (tzv. registrační funkce), následně na základě těchto informací jsou vytvářeny podklady, které musí být uchovávány pro případné soudní spory jako moţné důkazy a slouţí například k jiţ zmíněnému vyměřování výše daňové povinnosti (dokumentační funkce). Podnik informace poté zveřejňuje a poskytuje dalším uţivatelům (dispoziční funkce) a konečně musí být moţné uskutečnit také případnou kontrolu podniku díky dodrţení výše zmíněného postupu. 4 Hospodářské operace, které se v rámci podniku uskuteční a jsou následně zachyceny prostřednictvím účetních záznamů, jsou zachycovány vţdy za určité období tzv. účetní období. Tím dle 3, odst. 2 zákona o účetnictví je po sobě nepřetržitě jdoucích 12 měsíců. Účetní období se shoduje buď s kalendářním, nebo hospodářským rokem (za hospodářský rok se povaţuje období, které začíná prvním dnem jiného měsíce neţ měsíce ledna). 5 Účetními záznamy jsou dle 4, odst. 10 data, která jsou chápaná jako záznamem veškerých událostí, které se týkají vedení účetnictví dané účetní jednotky Povinnosti účetních jednotek týkající se vedení účetnictví a s tím související zásady účetnictví Účetní jednotky mají v souvislosti s vedením účetnictví a jeho funkcemi řadu povinností, které jsou dány zákonem o účetnictví a je vyţadováno jejich splnění. Například dle 4, odst. 12 a 13 existuje povinnost vést účetnictví v peněţních jednotkách v české měně a v českém 4 SEDLÁČEK, J., HÝBLOVÁ, E., KŘÍŢOVÁ, Z., VALOUCH, P. Finanční účetnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. 12. ISBN , odst. 2, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 6 4, odst. 10, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 12

13 jazyce. Další povinností je vedení účetních záznamů v písemné podobě a jejich uchovávání po zákonem o účetnictví stanovenou dobu. Konkrétní lhůty jsou stanoveny v 31, odst Zákon v souvislosti s lhůtami v 4, odst. 1-7 stanovuje pro kaţdou účetní jednotku počátek a konec povinnosti vést účetnictví. 8 Účetnictví má svoje zásady, které by měly být dodrţovány všemi subjekty, které účetnictví vedou. Z důvodu vynutitelnosti a sankcionovatelnosti při jejich nedodrţení, byly zásady zapracovány do českého právního řádu, především do zákona o účetnictví, coţ dokládá 7, odst. 1, ve kterém je uvedeno, ţe účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. S tímto poţadavkem souvisí patrně nejdůleţitější účetní zásada, tedy zásada věrného a poctivého zobrazení, vyjádřená 7, odst. 2, zákona o účetnictví, která říká, ţe zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je v souladu s účetními metodami stanovenými zákonem. Poctivé zobrazení je, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede v dosažení věrnosti. 9 Dalšími důleţitými zásadami jsou správné vedené účetnictví, blíţe definované v 8, odst. 1, zákona o účetnictví, který nám říká, ţe účetní jednotky povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. 10 Z toho vyplývá, ţe účetní jednotky musí vést účetnictví způsobem, který nebude odporovat zákonu a dalším právním předpisů, které jsou součástí právního řádu České republiky. Musí být zaúčtovány veškeré operace, ke kterým v podniku došlo a to v daném období, se kterým operace souvisejí jak věcně, tak časově (tzv. akruální princip). Účetní jednotka je povinna sestavit účetní závěrku, mít po zákonem stanovenou dobu zachovány všechny účetní doklady a účetní záznamy, u kterých je vyţadována jejich průkaznost , odst. 2, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 8 4, odst. 1-7, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 9 7, odst. 2, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 10 8, odst. 1, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 11 SEDLÁČEK, J., HÝBLOVÁ, E., KŘÍŢOVÁ, Z., VALOUCH, P. Finanční účetnictví. Brno: Masarykova univerzita, s ISBN

14 2. ÚČETNÍ JEDNOTKY, ÚČETNICTVÍ V PLNÉM ROZSAHU A DAŇOVÁ EVIDENCE Zákon o účetnictví vymezuje subjekty, kterým je primárně určen a které jsou povinny se jím řídit. Tyto subjekty se nazývají účetní jednotky a jejich definice je v zákoně o účetnictví uvedena hned v 1. Tyto jednotky vedou účetnictví v tzv. plném rozsahu, oproti tomu osoby, které do kategorie účetních jednotek nespadají, vedou daňovou evidenci (která byla dříve známá pod pojmem jednoduché účetnictví). Existují však také subjekty, které nemají povinnost vést ani daňovou evidenci. Jsou to subjekty, které uplatňují výdaje procentní sazbou z příjmů, kterých dosáhly. 12 Dle 1, zákona o účetnictví jsou účetními jednotkami: 13 a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, c) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu, d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty,1a) včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku Kč, a to od prvního dne kalendářního roku. f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, 1b) pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis, (dále jen "účetní jednotky"). Ustanovení písmen d) až h) se použijí i pro zahraniční fyzické osoby. 12 SEDLÁČEK, J., HÝBLOVÁ, E., KŘÍŢOVÁ, Z., VALOUCH, P. Finanční účetnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. 10. ISBN , zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 14

15 3. PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ Tato kapitola je věnována právní úpravě účetnictví se zaměřením na právní úpravu v rámci České republiky, následně pak v souvislostech s úpravou Evropské unie, harmonizací účetnictví a Mezinárodními účetními standardy pro malé a střední podniky. 3.1 Česká právní úprava účetnictví V rámci České republiky je účetnictví regulováno prostřednictvím několika zákonů a právních předpisů. Základním zákonem je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. S tímto zákonem je úzce spjata vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Kromě této vyhlášky existuje samozřejmě řada dalších prováděcích vyhlášek, které však nejsou pro tuto práci primárně důleţité. Oblast účetnictví je dále upravena pomocí českých účetních standardů, které byly vydány Ministerstvem financí s účinností od 1. ledna roku 2004 a vycházejí nejen ze zákona o účetnictví, ale také ze zmíněné vyhlášky č. 500/2002 Sb. Oblasti účetnictví se dotýká také obchodní zákoník, daňové předpisy a předpisy týkající se sociálního a zdravotního pojištění a v neposlední řadě i předpisy celní. 3.2 Harmonizace účetnictví Vzhledem k neustále se rozvíjející spolupráci států, ať uţ v rámci Evropské unie nebo i mimo ni, se národní úpravy účetnictví jednotlivých zemí stále více jeví jako nedostačující a klade se mnohem větší důraz na jejich harmonizaci a sjednocování, alespoň v těch nejdůleţitějších oblastech. Harmonizací tedy rozumíme sbliţování účetních pravidel a výkazů různých zemí. 14 Výsledkem by měla být větší srozumitelnost účetních výkazů, lepší schopnost zhodnocení situace daného podniku a také poskytnutí důleţitých informací i zahraničním subjektům a investorům. 14 LANDA, M. Základy účetnictví. Ostrava: KEY Publishing, s. 25. ISBN

16 Snahy o harmonizaci probíhají v několika moţných formách: 15 na celosvětové úrovni prostřednictvím standardů, kterými jsou Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS (určené pro velké podniky) a americké účetní zásady US GAAP, průběh harmonizace na úrovni určitého společenství na jednotlivých kontinentech, na úrovni Evropské unie, coţ je pro Českou republiku jako pro členský stát velmi důleţitá oblast harmonizace a je jí věnována následující podkapitola. Další části práce jsou věnovány Mezinárodním účetním standardům, konkrétně těm, které byly vytvořeny pro malé a střední podniky. 3.3 Právní úprava dle Evropské unie Česká republika se stala členem nadstátní organizace, které je v současné době známá pod názvem Evropská unie. Díky tomu je Česká republika a její občané vázána nejen svým právním pořádkem, ale také právními předpisy, které byly v rámci unie vydány. Přímo závaznými se pro členské státy stala tzv. nařízení, která jsou v rámci státu přímo aplikovatelná. Členský stát tak není povinen ji prostřednictvím zákona či novelizace nějakého zákona nějak do svého právního řádu zakomponovat, ale můţe ji uţít přímo. Právě tím se nařízení liší od dalšího předpisu, kterými jsou směrnice. Pro směrnice tedy naopak platí právě to, ţe musejí být určitým způsobem zakomponovány do právního řádu členského státu, nejsou tedy přímo aplikovatelné. V mé práci se budu zabývat především Mezinárodními účetními standardy, které byly vydány pro malé a střední podniky. Pokud se podíváme do zákona o účetnictví, pak tam definice těchto podniků přímo nenalezneme. Avšak díky jiţ zmíněné závaznosti unijních předpisů pro Českou republiku jako jejího člena, se v zákoně č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání (jeţ byl novelizován zákonem č. 690/2004 Sb., změna zákona o podpoře malého a středního podnikání) dočteme, ţe dle přílohy č. 1 nařízení Komise č. 70/2001, o pouţití 15 LANDA, M. Základy účetnictví. Ostrava: KEY Publishing, s. 26. ISBN

17 článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům se malými a středními podniky rozumí: Malé a střední podniky, dále jen MSP, jsou definovány jako podniky, které: mají méně než 250 zaměstnanců; mají buď: o roční obrat nepřesahující 40 milionů eur, nebo o bilanční sumu roční rozvahy nepřesahující 27 milionů eur, splňují kritérium nezávislosti tak, jak je definováno v odstavci 3 (viz. níţe). 2. V případech, kdy je nutné rozlišit malý a střední podnik, je malý podnik definován jako podnik, který: má méně než 50 zaměstnanců a má buď: o roční obrat nepřesahující 7 milionů eur, nebo o bilanční sumu roční rozvahy nepřesahující 5 milionů eur, splňuje kritérium nezávislosti tak, jak je definované v odstavci 3 (viz. níţe). 3. Nezávislé podniky jsou ty podniky, v nichž nevlastní 25 % nebo více základního jmění nebo hlasovacích práv jeden podnik nebo společně několik podniků, které nenaplňují definici MSP nebo malého podniku podle toho, která definice se na případ vztahuje. Tento práh může být překročen v následujících dvou případech: je-li podnik ovládán veřejnými investičními společnostmi, společnostmi rizikového kapitálu nebo institucionálními investory za podmínky, že jednotlivě ani společně nevykonávají kontrolu, je-li základní jmění rozloženo tak, že není možné stanovit, kdo jej ovládá a pokud podnik prohlásí, že může oprávněně předpokládat, že v něm 25% nebo vyšší podíl nevlastní jeden podnik nebo společně více podniků, které nenaplňují definici MSP nebo malého podniku podle toho, která definice se na případ vztahuje. Z toho tedy vyplývá, ţe malé a střední podniky musejí naplnění podstaty definice malého a středního podniku splňovat tři kritéria: dle počtu zaměstnanců, ekonomické, nezávislosti. 16 příloha č. 1, zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů 17

18 Pokud jde o nadcházející unijní úpravu, Evropská unie vydala doporučení 2003/361/EC týkající se malých a středních podniků, kde se věnuje vymezení a klasifikaci jednotlivých skupin podniků podle jejich velikostí a rozdělila SME tak do tří skupin: 17 střední podniky podniky, které čítají méně neţ 250 zaměstnanců, jejich obrat je niţší neţ 50 milionů EUR nebo jejichţ bilanční suma je niţší neţ 43 milionů EUR, malé podniky podniky, u kterých počet zaměstnanců klesl pod 50 a jejichţ obrat je menší neţ 10 milionů EUR nebo jejich bilanční suma je niţší neţ 10 milionů EUR, a mikro podniky - podniky s méně neţ 10 zaměstnanci, obratem menším neţ 2 miliony EUR anebo bilanční sumou klesající pod 2 miliony EUR. Doporučení 2003/361/EC se tak stalo součástí nařízení Komise č. 364/2004, které novelizovalo předchozí nařízení č. 70/ Mezinárodní účetní standardy pro malé a střední podniky IFRS pro SME V rámci pokračující harmonizace a spolupráce v oblasti účetnictví přišla na řadu také problematika harmonizace malých a středních podniků, protoţe jejich počet je obrovský a neustále stoupá. Proto v červenci roku 2009 došlo k vydání IFRS pro malé střední podniky (SME) 18 (dále téţ standard). Standard vydala Rada pro mezinárodní a účetní standardy (zkráceně IASB), která vznikla v roce 2001 jako součást Nadace Výboru pro mezinárodní účetní standardy (IASC). IASB se tedy prostřednictvím Mezinárodních účetních standardů snaţí především o vyuţití těchto standardů v rámci univerzální účetní uzávěrky a dalších výkazů ke zjištění srovnatelných a transparentních informací. 19 Tento standard je určen pro vyuţití malými a středními podniky, kterými se zde rozumí podniky, které: 20 nemají veřejnou odpovědnost to znamená, ţe společnost nemá ţádné veřejně obchodovatelné či dluhové nástroje (například akcie a dluhopisy) a hlavním 17 H. BOHUŠOVÁ. Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS. Praha: ASPI s ISBN FICBAUER, J., FICBAUER, D. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy. Ostrava: KEY Publishing, s ISBN INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD. Mezinárodní standard účetního výkaznictví pro malé a střední firmy, [online], [ ], s. 6, dostupné z: 20 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD. Mezinárodní standard účetního výkaznictví pro malé a střední firmy, [online], [ ], s. 10, dostupné z: 18

19 předmětem její činnosti není správa cizích aktiv, jako je tomu například u bank, brokerských společností, apod. 21 zveřejňují univerzální účetní závěrku pro externí uživatele. Externí uţivatelé tyto informace nadále vyuţívají pro různé účely; externími uţivateli jsou například ratingové agentury, potenciální věřitelé, atd. 21 FICBAUER, J., FICBAUER, D. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy. Ostrava: KEY Publishing, s ISBN

20 4. VYBRANÉ PRVKY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Aby mohl podnik fungovat a provozovat svoji podnikatelskou činnost, musí kromě splnění určitých poţadavků a podmínek také disponovat určitým majetkem a finančními prostředky, díky kterým bude moci své podnikatelské záměry dále rozvíjet. Nejprve se zaměřím na aktiva podniku z hlediska české právní úpravy i úpravy podle standardů, dále se pokusím vysvětlit pojem pasiva a vlastní kapitál, následně zmíním další prvky a oblasti, které s tematikou účetní závěrky souvisejí. 4.1 Aktiva a jejich komparace dle české úpravy a úpravy dle IFRS pro SME Aktiva dle legislativní úpravy České republiky Aktivy se rozumí majetek podniku, který podnik vlastní a jsou zdrojem podnikatelské činnosti podniku. Majetek tedy můţeme definovat jako prostředky, které jsou výsledkem minulých (podnikatelských) událostí a u nichž se očekává, že podniku přinesou budoucí ekonomický prospěch, budoucí užitek. 22 Ţádnou oficiální a závaznou definici aktiv však v českém právním řádu nenajdeme. Přehled majetku (aktiv) je zachycen pomocí rozvahy (nebo-li bilance) podniku, a to v její levé části. Pravá část je vyhrazena pro kapitál (pasiva) podniku. Jak plyne z výše uvedené definice, měla by aktiva splňovat následující charakteristiky: 23 měla by pro podnik představovat budoucí ekonomický uţitek, který bude patřit výhradně podniku, jsou povaţována za důsledek určitých hospodářských operací, které byly uskutečněné v minulosti, musí být s jistou určitostí ocenitelné v penězích a 22 KOVANICOVÁ, D. a kol.. Finanční účetnictví (Světový koncept). Praha: Nakladatelství POLYGON s. 46. ISBN SEDLÁČEK, J., HÝBLOVÁ, E., KŘÍŢOVÁ, Z., VALOUCH, P. Finanční účetnictví. Brno: Masarykova univerzita s. 21. ISBN

21 ono očekávání budoucího uţitku, které aktiva podniku přinesou, musí být spolehlivé a prokazatelné (mělo by být zřejmé, kdy uţitek nastane a jaká bude jeho hodnota, velikost). Z pohledu účetních výkazů je aktiva (majetek) podniku moţné rozčlenit do tří skupin, a to na 24 : dlouhodobá (stálá) aktiva, krátkodobá (oběţná) aktiva a ostatní (přechodná) aktiva. Nutno říci, ţe toto členění není konečné a kaţdá z výše uvedených skupin se dále vnitřně člení. Dlouhodobý majetek se dále dělí na: dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek. Krátkodobý majetek zahrnuje: zásoby, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Ostatní (přechodný) majetek zahrnuje tzv. časové rozlišení. Daná struktura je pro lepší představivost vyjádřena v grafickém provedení uvedeném níţe 24 LANDA, M. Základy účetnictví. Ostrava: KEY Publishing s. 87, 88. ISBN

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ Jestliže nastane některá z těchto či obdobných událostí musí firma provést test na snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Tvoří ho dvě fáze: 1. fáze Odhadnout čisté peněžní toky plynoucí během zbývající

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Charakteristika předmětu Harmonizace účetnictví. Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Poţadavky na ukončení předmětu 50 % účast. Prezentace

Více

Charakteristika předmětu. Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Charakteristika předmětu. Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví EVROPSKÉ ÚČETNICTVÍ Charakteristika předmětu Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Požadavky na ukončení předmětu 50 % účast Prezentace (jedna povinná + další,

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Účetní závěrka koncepční změny ve struktuře jednotlivých částí a souvislosti mezi nimi Ladislav Mejzlík děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Změny v účetních předpisech od leden 2016

Změny v účetních předpisech od leden 2016 Změny v účetních předpisech od 1.1.2016 26. leden 2016 Úvod Příčina Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 8 Kalkulace a jejich funkce Kalkulace

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /Základy účetnictví vyučující: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing Účetní systémy 2 4. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový (finanční) leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko:

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Harmonizace účetnictví v rámci EU

Harmonizace účetnictví v rámci EU Harmonizace účetnictví v rámci EU 1. Úvod Základní funkcí účetnictví je získávání, třídění a vyhodnocování informací o finanční situaci a výkonnosti podniku, věrné zobrazení ekonomické reality tak, aby

Více

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům P Ř Í L O H A Základní teze k prováděcím předpisům 1. Základní teze k připravovanému návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Teze k diplomové práci na téma: Ekonomický dopad rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy u podnikatelského subjektu

Více

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Provoz a ekonomika kombinované studium TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Více

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. Účetnictví ve veřejném sektoru Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. E-mail: hanaj@econ.muni.cz Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Obec SVOR IČO OO261009

Obec SVOR IČO OO261009 Obec SVOR IČO OO261009 --------------------------------------------------- 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: ou.svor@quick.cz Směrnice č.5/2011 podrozvahová evidence Obec Svor

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

- správnost při aplikaci platných předpisů a postupů při běžných účetních případech se dociluje věrného a poctivého zobrazení tím, že je nastalá skute

- správnost při aplikaci platných předpisů a postupů při běžných účetních případech se dociluje věrného a poctivého zobrazení tím, že je nastalá skute VŠEOBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ PRINCIPY A ÚČETNÍ METODY Podstata všeobecných účetních zásad Všeobecné účetní zásady tvoří základ účetních systémů jednotlivých států. V rámci Evropské unie je snaha vytvořit

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách?

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Kateřina Berková Praha, 2013 Příspěvek si klade za cíl nalézt odpovědi na tyto okruhy otázek: Proč se dostává IFRS do sekundárního

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Brno International Business School. základy účetnictví. Martin Landa. KEY Publishing s.r.o. Ostrava

Brno International Business School. základy účetnictví. Martin Landa. KEY Publishing s.r.o. Ostrava Brno International Business School základy účetnictví Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manařerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Ing. Olga Malíková, Ph.D. UT1 (komb.) Výukový blok 1 Téma 3 Metodické prvky účetnictví Ing. Olga Malíková, Ph.D. 3. téma ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE) OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví, VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Dílčí témata Účetní

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 22.3.2015 18:36:15 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více