Organely vyskytující se pouze u rostlinné bu ky. Bun ná st na neživá sou ást všech rostlinných bun k (celulóza)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organely vyskytující se pouze u rostlinné bu ky. Bun ná st na neživá sou ást všech rostlinných bun k (celulóza)"

Transkript

1 Organely vyskytující se pouze u rostlinné bu ky Bun ná st na neživá sou ást všech rostlinných bun k (celulóza)

2

3 Plastidy semiautonomní organely charakteristické pro zelené rostliny 1. Bezbarvé leukoplasty heterotrofní pletiva, slouží k ukládání zásobních látek (amyloplasty-škrob, proteinoplasty proteiny, elaioplasty-tuky) 2. Barevné s r znými pigmenty: a) Fotosynteticky aktivní CHLOROPLASTY zelené RODOPLASTY ervené FEOPLASTY hn dé b) Fotosynteticky neaktivní - CHROMOPLASTY Chloroplast kovitý tvar, na povrchu dvojitá membrána. Vn jší tvo í tylakoidy a jejich navrstvením vzniká grana. Prostor uvnit se nazývá matrix = stroma Funkce: FOTOSYNTÉZA

4

5

6 Rozmnožování A) NEPOHLAVNÍ - lení bu ky -Pu ení -Fragmentace -Vegetativní rozmnožování -Tvorba výtrus B) POHLAVNÍ -Tvorba pohlavních bun k

7 Bun ný cyklus

8 Kontrolní body bun ného cyklu

9 Typy d lení Amitóza = p ímé d lení Probíhá jen vyjíme, hlavn u nemocných bun k. Dce inné bu ky nemají rovnocené množství DNA a nejsou schopny normálního života. Netvo í se chromozómy a nevzniká d lící aparát. Mitóza = nep ímé d lení Probíhá u v tšiny bun k a zabezpe uje rovnom rné rozd lení genetického materiálu mezi dce inné bu ky. 1. KARYOKINEZE - profáze - metafáze - anafáze - telofáze 2. CYTOKINEZE - proud ním cytoplasmy se p ibližn rozd lí na bun né organely do vznikajících dce inných bun k - v rovníkové rovin bu ky se za íná tvo it p epážka

10 a)pu ENÍ probíhá u n kterých jednobun ných organism (kvasinky, prvoci) - cytoplasma se rozd lí nerovnom rn - na mate ské bu ce vznikne pupen, který se odd lí b) ZAŠKRCOVÁNÍ rýhování probíhá u živo išných bun k c) P EHRÁDE NÉ D LENÍ probíhá u rostlinných bun k Meioza = reduk ní = zrací d lení Uplat uje se p i zrání rozmnožovacích bun k (gamet, spór). Probíhá proto, aby p i pohlavním rozmnožování organismu nedocházelo k násobení po tu chromozóm. Z p vodní diploidní mate ské bu ky vzniknou ty i haploidní bu ky dce inné.

11 Bun ný cyklus - mitóza

12 Chromosomy Haploidní po et chromosom (n sada = 23) - obsahuje navzájem r zné (heterogenní) chromosomy = gonosomy Diploidní po et chromosom (2n sada = 46)!-! obsahují páry navzájem shodných (homologních) chromosom

13

14 Meioza

15 Srovnání meiozy s mitozou

16

17 Realizace genetické informace

18 Replikace

19

20

21 DNA-polymeráza! Syntéza probíhá ve sm ru 5-3!

22

23

24 Transkripce

25 Exon vs. Intron

26 trna Translace

27

28

29

30

31 Srovnání realizace genetické informace u prokaryot a eukaryot

32 DNA - technologie

33 Sekvenování DNA

34 Klonování DNA

35 PCR polymerázová et zová reakce

36 Poškození DNA Velice závažný stav Poškození DNA se odrazí v syntéze poškozených protein Repara ní mechanismy DNA Rozmnožovací schopnosti bun k

37 Mechanismy poškození DNA

38

39 Repara ní mechanismy DNA P ímá reparace Excisní reparace Mismatch reparace SSB reparace (DSB reparace)

40 Systém oprav chybného párování bází u savc Poškozený et zec DNA obsahuje nesprávn párovanou bázi (T). Toto nesprávné párování je rozpoznáno proteinovým heterodimerem MSH6-MSH2 (MutS α). Proteiny MLH1/PMS2 (MutL a) a PCNA (prolifera ní jaderný antigen) utvo í na DNA strukturu smy ky (angl. loop structure). Enzymy DNA exonukleáza a DNA helikáza degradují tu ást et zce DNA, která obsahuje chybné párování. Vzniklá mezera je poté dopln na díky replika nímu aparátu správnou sekvencí bází.

41 Další signální cesta Aktivace neopravenými nebo nereplikovanými úseky DNA Výsledkem je poté blokáda bun ného cyklu v G 1 /S a G 2 /M fázi poskytnutí asu pro reparaci DNA Protein p53 inhibice b.c. p íp. apoptóza

42 Význam proteinu p53 Nádorový supresor Nej ast jší mutace u lidských onkologických onemocn ní (nad 50%) Sekven specifický transkrip ní faktor Zastavení bun ného cyklu Apoptóza Diferenciace

43 Protein p53 je mutovaný v zných typech nádor

44 Metabolismus! P em na látek a energie! Dva typy proces : a) Anabolické = biosyntetické - vznik nových složit jších látek - spot eba energie ENDERGONICKÉ D JE b) Katabolické = rozkladné - vznik jednodušších látek - zisk energie EXERGONICKÉ D JE

45 ATP nejb žn jší typ zdroje energie pro živé organismy

46 1.Podle zdroje p ijímané energie a) Fotofrofní organismy b) Chemotrofní organismy Chemoorganotrofie Chemolitotrofie 2.Podle zdroje stavebního materiálu a) Autotrofní organismy b) Heterotrofní organismy 3.Podle vztahu ke kyslíku a) Aerobní organismy b) Anaerobní organismy c) Fakultativn anaerobní organismy

47 Hlavní metabolické pochody Fotosyntéza Biosyntéza polysacharid Glykolýza Citrátový (Krebs v) cyklus Dýchací et zec Pentózový cyklus Proteosyntéza Biosyntéza triacylglycerol β-oxidace Replikace a transkripce DNA

48 Základní funkce (mnohobun ných) organism p íjem látek a energie a jejich výdej p íjem signál z okolí a jejich zpracování ízení všech proces v organismu pohyb v prostoru ochrana a obrana rozmnožování

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Obecná biologie Obsah: 1. biologie

Více

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Genetika Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Stránka 1 I. Základy genetiky Co je to genetika? Genetika je věda zabývající se dědičností a

Více

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací Genetika Nauka o dědid dičnosti a proměnlivosti Genetika molekulárn rní buněk organismů populací Dědičnost na úrovni nukleových kyselin Předávání vloh z buňky na buňku Předávání vlastností mezi jednotlivci

Více

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody Živá příroda Charakteristika živé přírody - živá příroda se vyznačuje biologickými vlastnostmi (zákonitostmi) o specifické chemické složení bílkoviny, nukleové kyseliny o schopnost metabolismu přijímají

Více

Základní vlastnosti živých organismů

Základní vlastnosti živých organismů Základní vlastnosti živých organismů Růst a vývoj - diferenciace (rozrůznění) a specializace - ontogeneze vývoj jedince - fylogeneze vývoj druhu Rozmnožování a dědičnost - proces vzniku nového jedince

Více

Organizace genomu eukaryot a prokaryot GENE Mgr. Zbyněk Houdek Stavba prokaryotické buňky Prokaryotické jádro nukleoid 1 molekula 2-řetězcové DNA (chromozom kružnicová struktura), bez jaderné membrány.

Více

G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER

G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER G E N E T I K A APLIKOVANÁ V BIOTECHNOLOGIÍCH JAN IPSER Studijní opora pro posluchače navazujícího magisterského studia biologie v kombinované formě na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky

FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MEDLOVY UNIVERZITY V BRNĚ ÚSTAV EKOLOGIE LESA A CENTRUM VÝZKUMU GLOBÁLNIÍ ZMĚNY AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V.V.I. FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky Michal V. Marek 1. ÚVODEM

Více

Test z biologie a základů chemie 31. května 2010

Test z biologie a základů chemie 31. května 2010 Test z biologie a základů chemie 31. května 2010 Označení skupiny: Číslo uchazeče: Poznámky k řešení testu: Doba řešení: 90 min Správná je jen 1 odpověď, která je hodnocena 1 bodem; za nesprávnou odpověď

Více

Nukleové kyseliny (polynukleotidy) Nukleové kyseliny a nadmolekulové komplexy polynukleotidů buněčných struktur

Nukleové kyseliny (polynukleotidy) Nukleové kyseliny a nadmolekulové komplexy polynukleotidů buněčných struktur Nukleové kyseliny (polynukleotidy) Nukleové kyseliny a nadmolekulové komplexy polynukleotidů buněčných struktur Objevitelem je Friedrich Miescher (1887) NK stojí v hierarchii látek potřebných k existenci

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BARLEY

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BARLEY PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BARLEY Obsah produktová dokumentace barley Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 6 Zelené potraviny 6 Mladý je men zelená potravina 7 Mladý je men p írodní zdroj

Více

MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI

MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI Maturitní téma č. 33 MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI NUKLEOVÉ KYSELINY - jsou to makromolekuly tvořené řetězci vzájemně spojených nukleotidů. Molekula nukleotidu sestává z : - pětiuhlíkatého monosacharidu

Více

OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP

OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP 2005 OBSAH 1. Úvod do mikrobiologie - postavení a místo mikroorganismů v

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

BUŇKA. Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, 2010. Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák

BUŇKA. Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, 2010. Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák BUŇKA Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, 2010 Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák BUNĚČNÁ TEORIE základ vědeckého pohledu na život: BUNĚČNÁ TEORIE TEORIE EVOLUCE hierarchická

Více

Požadavky ke SZZ z biologie Bc.

Požadavky ke SZZ z biologie Bc. Požadavky ke SZZ z biologie Bc. U kurzů, které nejsou uvedeny - hlavním vodítkem pro studium zůstávají sylaby předmětů (vč. doporučené a povinné literatury) uvedené v systému STAG Obecná botanika Základní

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium. doc. Ing. Alexander Čegan, CSc.

Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium. doc. Ing. Alexander Čegan, CSc. Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium doc. Ing. Alexander Čegan, CSc. RNDr. Lucie Korecká, Ph.D. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická 2010 Obsah 1. Biochemie historie

Více

Molekulární základ dědičnosti

Molekulární základ dědičnosti Molekulární základ dědičnosti Dědičná informace je zakódována v deoxyribonukleové kyselině, která je uložena v jádře buňky v chromozómech. Zlomovým objevem pro další rozvoj molekulární genetiky bylo odhalení

Více

Konsultační hodina. základy biochemie pro 1. ročník. Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa

Konsultační hodina. základy biochemie pro 1. ročník. Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa Konsultační hodina základy biochemie pro 1. ročník Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa Přírodní látky 1 Co to je? Cukry (Sacharidy) Organické látky,

Více

B4, 2007/2008, I. Literák

B4, 2007/2008, I. Literák B4, 2007/2008, I. Literák ENERGIE, KATALÝZA, BIOSYNTÉZA Živé organismy vytvářejí a udržují pořádek ve světě, který spěje k čím dál většímu chaosu Druhá věta termodynamiky: Ve vesmíru nebo jakékoliv izolované

Více

CHEMIE Pracovní listy pro žáky

CHEMIE Pracovní listy pro žáky CHEMIE Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198 8. a

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

Maturitní otázky z biologie

Maturitní otázky z biologie Maturitní otázky z biologie 1. subcelulární částice - viry, viroidy, priony ekologie ekosystém 2. archea, prokaryota ekologie populace, společenstva 3. prvoci ekologie organismy a prostředí 4. diblastica

Více

FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A P ÍRODNÍCH ZDROJ ) KATEDRA AGROENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST.

FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A P ÍRODNÍCH ZDROJ ) KATEDRA AGROENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST. FYTO I BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jind ich ERNÝ, Ph.D. FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A P ÍRODNÍCH ZDROJ ) KATEDRA AGROENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST. 330 2. BLOK:

Více

Přehled vývojové biologie a genetiky

Přehled vývojové biologie a genetiky Přehled vývojové biologie a genetiky Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. Biofyzikální ústav AV ČR Královopolská 135, 612 65 Brno 2 e-mail: vyskot@ibp.cz http://www.ibp.cz/labs/pdg/ tel & fax: 541-240-500 Vydal

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

ší šířen CYTOGENETIKA

ší šířen CYTOGENETIKA CYTOGENETIKA V této kapitole se budeme zabývat genetickým álem lokalizovaným v buněčném jádře v útvarech zvaných chromosomy. Morfologie chromosomů se dynamicky mění během buněčného děl; v interfázi jsou

Více