Poplatek za půjčení činí vždy Kč. U půjček nad Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %."

Transkript

1 Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí být vedený v registrech dlužníků, nesmí na Vás být vedena exekuce, insolvenční ani jiné obdobné řízení, s příjmem přesahujícím životní minimum a vůli splácet řádně půjčené peníze v souladu s podmínkami O osobní půjčce žadateli rozhoduje výhradně úvěrový specialista, právní nárok na uzavření smlouvy o osobní půjčce nevzniká ani při splnění výše uvedených podmínek. Poplatek za půjčení činí vždy Kč. U půjček nad Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %. 1. Základní podmínky 1.1. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o osobní půjčce mezi společností T credit s. r.o. se sídlem Nádražní 112, České Budějovice, PSČ , zapsaná v OR vedeném KS v Č. Budějovicích oddíl C vložka 20877, Identifikační číslo: na internetových stránkách označených jako Věřitelem a fyzickou osobou jako klientem Smlouva o Osobní Půjčce se vedle těchto Podmínek dále řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smluvní typ smlouvy o půjčce 1.3. Uzavřením Smlouvy o Osobní Půjčce přenechává Věřitel Klientovi finanční prostředky ve formě Osobní Půjčky a Klient se zavazuje Věřiteli za podmínek Smlouvy o Osobní Půjčce a těchto Podmínek poskytnutou Osobní Půjčku vrátit a zaplatit Smlouvou určený Poplatek, tj. vždy Kč. 2. Definice pojmů Poplatek znamená částku na úhradu nákladů Věřitele se zpracováním Žádosti o Půjčku a s poskytnutím Osobní Půjčky. Půjčka znamená částku finančních prostředků poskytnutých Klientovi Věřitelem ve formě Osobní Půjčky v souladu s těmito Podmínkami. Věřitel znamená T credit s.r.o. Číslo účtu věřitele znamená číslo: / 2010 (FIO banka). 3. Klient a jeho žádost o Osobní půjčku 3.1. Má-li Klient zájem o poskytnutí Osobní Půjčky, zašle Věřiteli Žádost o Osobní Půjčku a to přes Webové Stránky Odesláním Žádosti o Osobní Půjčku Klient žádá Věřitele, aby Smlouva o Osobní Půjčku byla sjednána prostřednictvím formuláře o osobních údajích, a potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními Podmínkami a s informacemi ve smyslu 53 Občanského zákoníku, kdy všechny předmětné informace jsou v plném rozsahu obsaženy v těchto obecných podmínkách a jsou nepřetržitě přístupné na internetových stránkách věřitele Odesláním Žádosti o Osobní Půjčku podle popisu výše Klient potvrzuje, že není v prodlení s úhradou jakýchkoli dluhů či platebních povinností vůči žádné fyzické či právnické osobě, není registrován jako dlužník neplnící své platební závazky v jakémkoli dlužnickém registru ani není stranou žádného sporu, který by mohl mít vliv na jeho schopnost splatit Půjčku, ani proti němu není vedeno žádné exekuční, insolvenční či podobné řízení. Uvedení nepravdivých údajů zakládá možnou trestněprávní odpovědnost Klienta, což tento bere na vědomí. Věřitel není povinen poskytnout půjčku za situace, kdy klient se nezdržuje na jeho trvalé adrese, či adrese kterou uvedl nebo se jedná v případě těchto adres o adresu ohlašovny místního či obecního úřadu Žádost o Osobní Půjčku formou online žádosti umístěné na Internetových stránkách Klient odpovídá Věřiteli za pravdivost údajů uvedených v Žádosti o Osobní Půjčku. Klient souhlasí s tím, že Věřitel bude ověřovat pravdivost údajů uvedených v Žádosti o Osobní Půjčku v registrech dlužníků a finančních institucí. Věřitel je oprávněn zavolat na telefonní číslo, ze kterého Klient Žádost o Půjčku zaslal nebo které uvedl v Žádosti o Osobní Půjčku zaslané ve formě webového formuláře umístěného na a ověřit údaje uvedené v Žádosti o Osobní Půjčku.

2 4. Uzavření smlouvy o Osobní Půjčce a poskytnutí Osobní půjčky 4.1. Věřitel informuje Klienta o schválení Osobní Půjčky ve formě ové zprávy Po prostudování a odsouhlasení Smluvních podmínek pro Osobní půjčku Klient potvrdí, že souhlasí s osobními podmínkami při odeslání formuláře Žádosti o půjčku a v něm stvrdí odpovědi Zaškrtnutím políčka "Souhlasím s osobními podmínkami" a čestného prohlášení Klient potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami, že Nabídka a tyto Podmínky odpovídají vůli a souhlasu Klienta a Klient bude plnit své závazky z nich vyplývající. 5. Poskytnutí Osobní půjčky a částka půjčky 5.1. Klientovi, který žádá poprvé o Osobní Půjčku, která musí být samozřejmě schválena finančním specialistou Věřitele, bude takovému Klientovi zaslána na jeho bankovní účet uvedený v Žádosti o Osobní Půjčku, ve výši maximálně Kč Klientovi, který včas a řádně splatil první Půjčku u Věřitele, nemá závazky po splatnosti a není vedený v registrech dlužníků, Věřitel může schválit Osobní Půjčku ve výši až Kč. Klientovi může být poskytnuta Osobní Půjčka v těchto částkách a) max Kč, pokud Klient zatím o Osobní Půjčku nikdy nežádal. b) max Kč, pokud Klient již jinou Osobní Půjčku včas a řádně splatil a splňuje výše uvedené podmínky Klient smí žádat a využít pouze jednu Osobní Půjčku, o další může požádat Věřitele až po úplném zaplacení předchozí Osobní Půjčky a úplném splnění všech povinností vyplývajících ze Smlouvy o Osobní Půjčce. 6. Poplatek za zpracování žádosti o půjčku a za poskytnutí půjčky 6.1. Výše Poplatku ve smlouvě s Klientem je odvozena náklady Věřitele na zpracování Žádosti o Osobní Půjčku a poskytnutí Osobní Půjčky a nezávisí na částce Osobní Půjčky. Uhrazením jakékoliv půjčky (toto se týká i půjčky první) automaticky NEVZNIKÁ nárok na půjčku další. Výše Poplatku je následující: První půjčka Půjčená částka Splatnost Poplatek Celkem Kč 30 dní Kč Kč Druhá půjčka a další půjčky Půjčená částka Splatnost Poplatek Celkem Od Kč 30 dní Kč Kč Až do Kč 30 dní Kč Kč 6.2. Věřitel za poskytnutí Půjčky neúčtuje úrok (s výjimkou případného úroku z prodlení podle čl. 8) Klient je povinen Věřiteli uhradit Poplatky spolu se splacením Osobní Půjčky při splatnosti Osobní Půjčky Dalšími náklady přijetí Osobní Půjčky nad rámec Poplatku jsou náklady na bankovní poplatky při splacení Půjčky bezhotovostním bankovním převodem. Tyto náklady nese Věřitel. 7. Prodloužení splatnosti půjčky Klient může zažádat o prodloužení splatnosti půjčky. Žádost se podává online přes formulář Žádost o prodloužení půjčky. Klient může zažádat o prodloužení o 30 dní Výše poplatku za prodloužení půjčky je opět Kč. 8. Splacení půjčky a splatnost 8.1. V den kdy je Osobní Půjčka Klientovi poskytnuta začíná běžet 30-ti denní lhůta ke splacení

3 Osobní Půjčky Věřitel zašle Klientovi em informace k zaplacení Osobní Půjčky a Poplatku na ovou adresu uvedenou v Žádosti o Osobní Půjčku Při zadání platby na úhradu splátky Osobní Půjčky a Poplatku je Klient povinen uvést správný variabilní symbol dle Výzvy k platbě. Obdrží-li Věřitel platbu, kterou nelze identifikovat, není taková platba považována za provedenou, dokud není identifikována, a Klient je povinen k úhradě úroku z prodlení za opožděnou platbu. Klient bere na vědomí, že je jeho odpovědností a povinností splnit své závazky dle těchto podmínek a bere na vědomí, že nezaplacení v souladu s těmito podmínkami není plnění řádné, které se bere jako zaplacení dluhu. Pokud Klient opomene jakékoliv identifikační údaje k rozlišení platby, může kdykoliv po provedení neidentifikovatelné platby sdělit Věřiteli své platební údaje tak, aby mohla být platba řádně identifikována Veškeré platby ve prospěch Věřitele jsou považovány za uhrazené okamžikem jejich připsání na bankovní účet Věřitele číslo / 2010 (FIO Banka), s řádně uvedeným variabilním symbolem. Pokud není platba řádně identifikována variabilním symbolem v souladu s těmito podmínkami, považuje se platba za řádně provedenou okamžikem, kdy Klient písemně či jiným prokazatelným způsobem sdělí Věřiteli identifikační údaje své platby, tj. zejména den platby, číslo účtu ze kterého bylo placeno, VS platby a částka, případně jméno a příjmení odesílatele tak, aby mohl Věřitel tuto platbu identifikovat a správně přiřadit Neobdržení u s platebními informacemi nezbavuje Klienta povinnosti uhradit splátku Půjčky a Poplatek při splatnosti podle čl Pokud Klient neobdrží do 5 kalendářních dnů po přijetí Osobní Půjčky, je povinen o tom Věřitele neprodleně informovat prostřednictvím zákaznické telefonní linky na čísle a vyžádat si variabilní symbol pro zadání platby Klient je oprávněn Osobní Půjčku bez jakýchkoli dodatečných poplatků splatit před datem nebo v den její splatnosti. Poplatek se v případě předčasného splacení Osobní Půjčky nesnižuje. 9. Úrok z prodlení a další náklady související s opožděnou platbou 9.1. V případě, že Osobní Půjčka v celkové výši včetně poplatku uvedeného v odstavci 6 nebude splacena včas, se Klient zavazuje zaplatit Věřiteli úrok z prodlení z dlužné částky Půjčky za dobu ode dne splatnosti Půjčky až do dne skutečného uhrazení splatné částky Věřiteli a dále pokutu (smluvní pokutu) ve výši dle této smlouvy Výše úroku z prodlení je určena dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb V případě, že Osobní Půjčka v celkové výši včetně poplatku uvedeného v odstavci 6 nebude splacena včas, je Věřitel oprávněn po Klientovi požadovat smluvní pokutu ve výši 4% z půjčené částky, a to minimálně však 300,- Kč, za každý započatý den prodlení z dlužné částky. Smluvní pokutu bude účtována do zaplacení dlužné částky. Věřitel je oprávněn vymáhat svoji pohledávku soudně či v rámci rozhodčího řízení. Po uplynutí čtvrtého týdnu prodlení je Věřitel oprávněn vyúčtovat Klientovi jednorázovou smluvní pokutu ve výši 4950,-Kč. Smluvní pokuta slouží ke krytí vzniklé pohledávky a prokazatelných nákladů na její vymožení. Odráží přesné a reálné náklady, plní funkci zajišťovací a současně funkci kompenzační. Obsahuje např. položky jako: úhrada nákladů za nezávislého rozhodce, komunikační náklady hovory a sms, poštovní náklady za doporučenou poštu, náklady za prověření dlužníka v registrech, účetní náklady a výdaje nezbytné na přípravu podkladů a dat k rozhodčímu řízení a to včetně bankovních. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok Věřitele na náhradu případné škody přesahující smluvní pokutu. V případě, že Věřitel bude smluvní pokutu dle tohoto článku po Klientovi požadovat, je Klient povinen smluvní pokutu zaplatit i v případě, že nezavinil porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuta dle tohoto článku je splatná do 7 dní od vyúčtování. Věřitel se může nároku na zaplacení smluvní pokuty dle tohoto článku po vzniku nároku na její zaplacení vzdát dle uvážení a tuto nevymáhat Je-li Klient povinen splácet Věřiteli na základě Smlouvy o Osobní Půjčce několik dlužných částek zároveň či příslušenství nebo sankce dle těchto podmínek, bude jakákoli částka zaplacená Klientem Věřiteli započítána nejprve na úhradu nákladů na vymáhání dlužné částky, zadruhé na úhradu splatného Poplatku či smluvní pokuty, za třetí na úhradu splatné Osobní Půjčky, za čtvrté na úhradu úroku z prodlení a až následně na úhradu jakýchkoli dalších částek dlužných Klientem Věřiteli Neuhradí-li Klient Věřiteli jakoukoli částku dlužnou na základě Smlouvy o Půjčce ani po uplynutí 45 dnů od data splatnosti takové částky, je Věřitel oprávněn o prodlení Klienta informovat registry

4 dlužníků Věřitel je oprávněn požadovat po Klientovi úhradu veškerých nákladů souvisejících s vymáháním splatného plnění podle Smlouvy o Osobní Půjčce Klient souhlasí s úhradou veškerých nezbytných nákladů na vymáhání Osobní Půjčky a ostatních pohledávek Věřitele vzniklých na základě Smlouvy o Osobní Půjčce, včetně úhrady nákladů Věřitele spojených s angažováním vymáhací agentury. 10. Právo na odstoupení od smlouvy Klient vykoná své právo na odstoupení tím, že zašle Věřiteli písemné oznámení o odstoupení na adresu T credit s.r.o., Dr. Stejskala 113/2, České Budějovice, Klient má právo odstoupit od Smlouvy o Osobní Půjčce bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o Půjčce, popřípadě ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány informace v souladu s Občanským zákoníkem, nastal-li tento den po dni uzavření Smlouvy o Půjčce. Jestliže nedojde k uplatnění Klientova práva na odstoupení v této stanovené lhůtě, zůstává Smlouva o Osobní Půjčce platnou a účinnou Odstoupení od Smlouvy o Osobní Půjčce je účinné vůči Věřiteli okamžikem doručení oznámení o odstoupení Věřiteli. Klient je v oznámení o odstoupení povinen uvést: 1. jméno a datum narození Klienta; 2. oznámení ohledně odstoupení od Smlouvy o Půjčce a úmyslu vrátit Věřiteli veškeré finanční prostředky poskytnuté Věřitelem; 3. datum oznámení o odstoupení; 4. podpis Klienta V případě uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o Osobní Půjčce je Klient povinen Věřiteli vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté Věřitelem na bankovní účet uvedený v čl. 8.5 ve lhůtě 5 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení Věřiteli hradí náklady vzniklé za poskytnutí služby do okamžiku odstoupení - zejména náklady při zpracování Žádosti o Půjčku, v souvislosti s uzavíráním Smlouvy o Osobní Půjčce a se zasláním Osobní Půjčky Klientovi, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení. Strany výslovně konstatují dle těchto podmínek, že okamžikem poskytnutí Osobní půjčky, tj. doručení příslušné částky Klientovi tento není oprávněno od této smlouvy odstoupit, viz. Ustanovení týkající se odstoupení Klient není oprávněn od smlouvy odstoupit dle 53 odst. 8 písem. a) Občanského zákoníku. Toto odstoupení se vztahuje na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem (souhlasem Klienta) započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění. Strany konstatují, že Klient požaduje plnění služby - poskytnutí půjčky v souladu s tímto odstavcem a bere na vědomí, že z důvodu tohoto plnění není oprávněn od smlouvy uzavřené v souladu s těmito všeobecnými podmínkami odstoupit od chvíle, kdy obdrží peníze dle těchto všeobecných podmínek. Do chvíle obdržení peněz je však oprávněn kdykoliv odstoupit v souladu s právy spotřebitele a těmito podmínkami. Klient bere na vědomí, že poskytnutí peněz je mu avizováno a Klient poskytnutí peněz potvrzuje prostřednictvím u, jehož součástí jsou mimo jiné i tyto podmínky. Potvrzením takovéhoto u a obdržením peněz zaniká možnost odstoupit od této smlouvy, jak je uvedeno výše. Klient tyto podmínky bere na vědomí a v případě, kdy bude chtít odstoupit od smlouvy uzavřené v souladu s těmito podmínkami, učiní tak do okamžiku plnění Věřitelem - do okamžiku poskytnutí peněz. 11. Odpovědnost Věřitel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty v souvislosti s mimořádným přerušením provozu činnosti, poruchou v provozu komunikačních kanálů, mobilní sítě nebo výpadek internetového připojení, opožděným zasláním nebo ztrátou textové zprávy, které Věřitel nemůže ovlivnit ani vyloučit Klient je povinen uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Věřiteli na základě předložení nepravdivých informací nebo na základě porušení Smlouvy o Osobní Půjčce Klientem Strany nejsou odpovědné za neplnění svých povinností, jestliže takové neplnění je mimo

5 kontrolu příslušné Strany a bylo způsobeno okolnostmi spočívajícími ve vyšší moci. Vyšší moc znamená událost, která je nepředvídatelná a která je mimo vliv Stran, např. plnění Smlouvy je bráněno stávkou, poruchou sítě, legislativním omezením vlády nebo orgánu Evropské unie, přírodními silami nebo podobnými okolnostmi, které mají za následek odklad plnění závazků převzatých na základě Smlouvy o Osobní Půjčce. Plnění závazku musí pokračovat, jakmile okolnosti vyšší moci odpadnou. 12. Ostatní ustanovení Klient se zavazuje až do úplného splnění všech povinností ze Smlouvy o Osobní Půjčce neprodleně informovat Věřitele o jakékoli změně v údajích uvedených v Žádosti o Osobní Půjčku Věřitel je oprávněn kdykoli bez souhlasu Klienta převést svá práva vyplývající ze Smlouvy o Osobní Půjčce či jejich část na kteroukoli třetí osobu Uzavřením Smlouvy o Osobní Půjčce dává Klient Věřiteli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke zpracování osobních údajů, které budou Klientem Věřiteli sděleny v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Smlouvy o Osobní Půjčce. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Věřiteli je udělen k účelům jednání o uzavření Smlouvy o Osobní Půjčce, za účelem poskytnutí Osobní Půjčky a úkonům souvisejícím s poskytnutím Osobní Půjčky, za účelem posuzování bonity Klienta, za účelem realizace postupu při vymáhání dlužných částek a dalších postupů s tím spojených a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek služeb. Souhlas klienta zahrnuje zpracování osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Věřitelem a to taktéž v rozsahu týkajícím se poskytnutí, vedení, ukončení či vymáhání či plnění práv a závazků vyplývajících z Osobní půjčky Klient uzavřením Smlouvy o Osobní Půjčce dává souhlas Věřiteli k předání osobních údajů dalším subjektům spolupracujícím s Věřitelem při realizaci Smlouvy a při vymáhání plnění z této smlouvy Klient souhlasí se zpracováním a předáváním osobních údajů dobrovolně a má právo ho kdykoli po splacení Osobní Půjčky odvolat Podmínky mohou být Věřitelem kdykoliv pozměněny formou oznámení na učiněného nejméně 30 kalendářních dnů před navrhovaným datem účinnosti změny Podmínek. Změněné Podmínky se uplatní pouze na Půjčky poskytnuté ode dne účinnosti změněných Podmínek. Půjčky poskytnuté do dne účinnosti změny Podmínek se stále řídí Podmínkami v jejich původním znění Klient má právo přístupu k osobním údajům poskytnutých Věřiteli, i právo na jejich opravu. Klient může požádat Věřitele o vysvětlení nebo písemně požádat, aby takový stav byl odstraněn (provedení opravy, doplnění nebo smazání osobních údajů). 13. Oznámení První případná možná upomínka Klientovi týkající se prodlení s plněním závazku splatit Osobní Půjčku Věřiteli, bude zaslána obyčejnou poštou, případně em nebo oběma způsoby dle rozhodnutí Věřitele Všechny další upomínky budou zasílány poštou či em. 14. Postup při řešení sporů Případné spory mezi Stranami v souvislosti se Smlouvou o Osobní Půjčce by měly být přednostně urovnány dohodou obou Stran. V případě, že rozumné dohody Stran nebude dosaženo, musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé Strany bez zbytečného časového odkladu Případné spory mezi Stranami budou řešeny důvěrně. Strany, jak věřitel, tak i klient nesmějí dělat jakákoli prohlášení či komentáře k veřejnosti nebo k médiím v průběhu ani po vyřešení sporu Případné spory či sporné nároky na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně Podmínek a včetně otázek ukončení Smlouvy o Půjčce nebo její neplatnosti budou řešeny v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem ad hoc. Poplatek za rozhodčí řízení (dále jen poplatek) činí 2,5 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 750,- Kč. Poplatek hradí před jeho zahájením řízení na výzvu rozhodce strana žalující. V případě, že se svým nárokem uspěje, má strana žalující od strany žalované nárok na náhradu nákladů řízení v rozsahu uhrazeného poplatku a dále nákladů právního zastoupení ve výši dle platné právní úpravy o advokátním tarifu, pokud se v řízení nechá zastupovat advokátem. Strany výslovně pověřují rozhodce, aby spor rozhodoval podle zásad spravedlnosti. Dále se strany dohodly,

6 že rozhodčí řízení bude pouze písemné a odůvodnění rozhodčího nálezu není třeba. Ujednáním o této rozhodčí doložce není dotčeno právo žádné strany domáhat se svého nároku u obecného soudu. 15. Uzavírání smlouvy s využitím prostředků komunikace na dálku Informace o dodavateli finanční služby: a) Obchodní firma a identifikační číslo: T credit s.r.o., IČ: , se sídlem Nádražní 112, České Budějovice, 37001, zapsaná v OR vedeném KS v Č. Budějovicích oddíl C vložka Dodavatel je ve Smluvních podmínkách pro půjčky poskytované společností T credit s.r.o. označován jako Věřitel. b) Existence zástupce dodavatele finanční služby nebo zprostředkovatele: Služba není poskytována prostřednictvím zástupce dodavatele finanční služby ani zprostředkovatele Informace o poskytované finanční službě: a) Název a hlavní charakteristiky poskytované služby: Nebankovní půjčka uzavíraná přes internet. Na základě smlouvy o půjčce poskytne věřitel spotřebiteli peněžní prostředky za předem daných podmínek. b) Poplatek za zpracování půjčky je vždy Kč (nezáleží na výši půjčky). Žádné další poplatky ani úroky neúčtujeme. Věřitel je oprávněn účtovat další poplatky uvedené v odstavci 9. smlouvy o půjčce při porušení smluvní podmínek. c) Období, po které zůstávají poskytnuté informace v platnosti: Bez omezení doby platnosti. d) Možné způsoby placení a způsob poskytnutí služby: Uvedeno v odstavcích 5 a 8 smlouvy o půjčce. e) Dodatečné náklady pro spotřebitele za použití prostředků komunikace na dálku: Nejsou účtovány žádné další poplatky Informace o smlouvě: a) Možnost odstoupit od smlouvy o půjčce dle 54c odst. 1 občanského zákoníku, lhůta na uplatnění, podmínky uplatněn práva na odstoupení, částka, jejíž zaplacení může být požadováno dle 54c odst. 6 občanského zákoníku, důsledky neuplatnění práva na odstoupení, praktické pokyny pro uplatnění práva na odstoupení: Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy o půjčce bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o půjčce, popřípadě ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány informace v souladu 54b občanského zákoníku, nastal-li tento den po dni uzavření smlouvy o půjčce. Jestliže nedojde k uplatnění spotřebitelova práva na odstoupení v této stanovené lhůtě, zůstává smlouva o půjčce platnou a účinnou, nezanikla-li již dříve úplným splacením půjčky a poplatku. Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy o půjčce, jestliže dodavatel finanční služby poskytl spotřebiteli na výslovnou žádost půjčku a spotřebitel ji již před výkonem svého práva na odstoupení dodavateli spolu s poplatkem splatil. Spotřebitel vykoná své právo na odstoupení tím, že zašle dodavateli finanční služby písemné oznámení o odstoupení na adresu T credit s.r.o., Nádražní 112, , České Budějovice. Odstoupení od smlouvy o půjčce je vůči dodavateli finanční služby účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení dodavateli finanční služby. Spotřebitel je v oznámení o odstoupení povinen uvést: - jméno a rodné číslo spotřebitele; - oznámení ohledně odstoupení od smlouvy o půjčce a úmyslu vrátit dodavateli finanční služby veškeré finanční prostředky poskytnuté dodavatelem; - datum oznámení o odstoupení; - podpis spotřebitele. V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o půjčce je spotřebitel povinen dodavateli vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté dodavatelem na bankovní účet uvedený v článku 7.4 Smluvních podmínek pro půjčky poskytované společností T credit s.r.o. spolu s úhradou nákladů dle článku 9.7 uvedených smluvních podmínek ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení. Jestliže spotřebitel od smlouvy odstoupil, je povinen uhradit dodavateli částku odpovídající výši příslušného poplatku za poskytnutí půjčky dle článku 6 Smluvních podmínek pro půjčky poskytované společností T credit s.r.o., kterou dodavateli hradí náklady vzniklé za poskytnutí služby do okamžiku odstoupení - zejména náklady při zpracování žádosti o půjčku, v souvislosti s uzavíráním smlouvy o

7 půjčce a se zasláním půjčky spotřebiteli. Podrobnější informace jsou uvedeny ve Smluvních podmínkách pro půjčky poskytované společností T credit s.r.o. b) Označení členského státu EU, jehož právní předpisy bere dodavatel za základ pro vytvoření vztahů se spotřebitelem před uzavřením smlouvy: Česká republika. c) Smluvní podmínky, informace o půjčce a veškerá komunikace bude v českém jazyce Informace o možných způsobech nápravy porušení povinností: Existence a způsob mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů, včetně možnosti obrátit se na příslušný orgán dohledu: Stížnosti se podávají dodavateli finanční služby písemně na adresu sídla dodavatele nebo prostřednictvím zákaznické linky na číslo Zákaznická linka a monitorování hovorů Vyplněním online formuláře žádost o půjčku dává klient souhlas s monitorováním veškerých hovorů, které budou uskutečněny, mezi podnikatelem a klientem. Souhlas dává klient na dobu neurčitou. Souhlas je možné odvolat em zaslání zprávy na: Provozní doba zákaznické linky je: Pondělí - Pátek: od 11:00 15:00 Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění.

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění. Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115 Úvěrové podmínky SPOJENÍ PŮJČEK Kód úvěrových podmínek: IKH115 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky L715 Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Smlouva o půjčce na refinancování nebo smlouva o půjčce (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají Equa bank

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více