Všeobecné obchodní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky"

Transkript

1 1) Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky platné od Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností MIRACON s.r.o. a fyzickou osobou. B. Smlouva o Půjčce se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a podpůrně patřičnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku ve zněních pozdějších předpisů. C. Smlouva o Půjčce je považována za uzavřenou okamžikem, kdy Věřitel poskytne Klientovi Půjčku v souladu s čl. 6) Podmínek. D. Veškeré platby podle Smlouvy o Půjčce musí být prováděny v Kč. 2) Definované pojmy a odkazy A. Pro účely Smlouvy o Půjčce a těchto Podmínek mají následující výrazy níže uvedený význam: a) Věřitelem se rozumí společnost MIRACON s.r.o., IČ , se sídlem Praha 6, Dejvice, Na Šťáhlavce 1555/2, PSČ , zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , která poskytuje půjčky fyzickým osobám; b) Klientem se rozumí fyzická osoba ve věku minimálně 18 let se způsobilostí k právním úkonům, která zažádá společnost MIRACON s.r.o. o poskytnutí Půjčky; c) Stranami se rozumí Věřitel a Klient společně; d) Internetovými stránkami se rozumí internetové stránky Věřitele dostupné na adrese e) Podmínkami se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky; f) Ceníkem se rozumí ceník uvedený na Internetových stránkách stanovující konkrétní výši Poplatku, Minimální částku splátky, Redukovanou i Plnou SP ve vztahu ke konkrétní výši Půjčky; g) Poštou se rozumí Česká pošta, s.p., se sídlem na adrese Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ , IČ: , zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565; h) Telefonním číslem se rozumí telefonní číslo Věřitele uveřejněné na Internetových stránkách; i) em se rozumí ová adresa Věřitele uveřejněná na Internetových stránkách; j) Datovou schránkou se rozumí datová schránka Věřitele uveřejněná na Internetových stránkách; k) Účtem se rozumí bankovní účet Věřitele uveřejněný na Internetových stránkách; l) Adresou se rozumí adresa Věřitele uveřejněná na Internetových stránkách; m) Mobilním číslem se rozumí číslo mobilního telefonu Klienta, které registroval v rámci Žádosti o Půjčku do informačního systému Věřitele; n) Žádostí o Půjčku se rozumí projev vůle Klienta přijmout od Věřitele Půjčku v souladu s těmito Podmínkami, učiněný formou stanovenou v čl. 3 Podmínek; 1/8

2 o) Nabídkou se rozumí zaslání SMS s konkrétními parametry půjčky Klientovi; p) První nabídkou se rozumí nabídka na uzavření Smlouvy o půjčce obsažená v dopise obsahujícím Rámcovou smlouvu; q) Kódem se rozumí jedinečný kód, přidělený Klientovi, jímž Klient potvrzuje uzavření Rámcové smlouvy; r) Heslem se rozumí bezpečnostní a identifikační heslo, které si Klient zvolí při registraci v rámci Žádosti o půjčku; s) Akceptací se rozumí zaslání SMS ve tvaru: SOUHLASIM Heslo, Klientem Věřiteli, Akceptací v případě První nabídky se rozumí zaslání SMS ve tvaru: Heslo Kód. Akceptací je uzavřena Rámcová smlouva a jednotlivé Smlouvy o Půjčce; t) Půjčkou se rozumí peněžní částka ve výši maximálně 4.500,- Kč poskytnutá Klientovi Věřitelem ve formě půjčky podle těchto Podmínek nebo peněžní částka, kterou si chce Klient od věřitele podle těchto Podmínek půjčit; u) Smlouvou o Půjčce se rozumí kterákoli smlouva o půjčce uzavřená mezi Věřitelem a Klientem podle čl. 6) Podmínek; v) Rámcovou smlouvou se rozumí Rámcová smlouva o půjčce blíže specifikovaná v čl. 5) Podmínek, která blíže upravuje smluvní vztah mezi Stranami a je doručená Klientovi Poštou do vlastních rukou spolu s První nabídkou; w) Poplatkem se rozumí poplatek na úhradu nákladů Věřitele vzniklých v souvislosti se zpracováním Žádosti o Půjčku, s poskytnutím Půjčky a správou Půjčky, stanovený podle čl. 7) Podmínek; x) Závazkem se rozumí souhrn veškerých finančních závazků Klienta vůči Věřiteli; y) Minimální splátkou se rozumí částka, jejímž zaplacením vzniká Věřiteli vůči Klientovi nárok na sankci ve výši Redukované SP namísto Plné SP a jejíž výše je pro jednotlivé výše Půjček definovaná v Ceníku; z) Redukovanou SP se rozumí smluvní pokuta, která bude Klientovi účtována v případě, že včas nesplní svůj Závazek vůči Věřiteli, ale uhradí alespoň Minimální splátku dle čl. 9) písm. B) Podmínek, její výše je pro jednotlivé výše Půjček definovaná v Ceníku; aa) Plnou SP se rozumí smluvní pokuta, která bude Klientovi účtována, jestliže včas nesplní svůj Závazek vůči Věřiteli a zároveň neuhradí alespoň Minimální splátku dle čl. 9) písm. B) Podmínek, její výše je pro jednotlivé výše Půjček definovaná v Ceníku; bb) Vyšší mocí se rozumí událost, která je nepředvídatelná a která je mimo vliv Stran, např. plnění Smlouvy je znemožněno stávkou, technickými potížemi, vzpourami, sabotáží, povstáním, přírodními silami nebo podobnými okolnostmi, které mají za následek odklad plnění závazků převzatých na základě Smlouvy o Půjčce. 3) Klient a žádost o půjčku A. Má-li Klient zájem o poskytnutí Půjčky, zašle Věřiteli Žádost o Půjčku prostřednictvím Internetových stránek nebo zasláním SMS na Telefonní číslo. B. Odesláním Žádosti o Půjčku Klient výslovně žádá Věřitele, aby Smlouva o Půjčku byla sjednána. C. Odesláním Žádosti o Půjčku Klient zároveň potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Podmínkami, které jsou k dispozici na Internetových stránkách. D. Odesláním Žádosti o Půjčku ve smyslu čl. 3) písm. A) Podmínek Klient potvrzuje, že není v prodlení s úhradou jakýchkoli finančních závazků vůči žádné fyzické či právnické osobě, není 2/8

3 registrován jako dlužník neplnící své platební závazky v jakémkoli dlužnickém registru ani není stranou žádného sporu, který by mohl mít vliv na jeho solventnost. E. Žádost o Půjčku formou elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách Klient podá prostřednictvím sekce ONLINE ŽÁDOST. Klient vyplní povinné údaje, kterými jsou: a) Jméno a příjmení b) Rodné číslo c) Heslo d) Číslo občanského průkazu e) Číslo bankovního účtu f) Číslo mobilního telefonu g) Trvalá adresa uvedená v občanském průkazu ve formě: název ulice, číslo popisné, obec, směrovací číslo h) Údaj, zda je proti Klientovi vedeno exekuční řízení i) Zdroj příjmů. F. Klient, který již podával Žádost o Půjčku prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách, musí zadat Heslo shodné s tím, které zadal při předchozí Žádosti o půjčku. G. Za Žádost o Půjčku prostřednictvím SMS bude Věřitelem považována pouze taková SMS zpráva, která bude Věřiteli zaslána z Mobilního čísla a bude obsahovat údaje reprezentující výši požadované Půjčky v Kč a Heslo. Žádosti o Půjčku prostřednictvím SMS nebude Věřitelem vyhověno, bude-li se jednat o první Půjčku poskytnutou Klientovi. H. Klient odpovídá Věřiteli za pravdivost a správnost údajů uvedených v Žádosti o Půjčku. Klient souhlasí s tím, aby Věřitel ověřil pravdivost údajů uvedených v této Žádosti o Půjčku ve všech veřejně dostupných seznamech a registrech. I. Věřitel je rovněž oprávněn za použití poštovních, elektronických či telefonických služeb ověřit, zda údaje, které Klient zaslal v Žádosti o Půjčku formou SMS nebo které uvedl v Žádosti o Půjčku ve formě elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách, jsou pravdivé. Toto ověření může Věřitel za účelem udržení aktuálních údajů o Klientovi provést, i když se s Klientem zrovna neúčastní žádného závazkového vztahu. 4) Schválení Půjčky Věřitelem A. Žádost o Půjčku Věřitel vyhodnotí a vybere maximální finanční částku, kterou je Klientovi jakožto Půjčku ochoten poskytnout. Stanovení seznamu Půjček, které je Věřitel ochoten Klientovi poskytnout je plně v kompetenci Věřitele a Klient tuto skutečnost nemůže žádným způsobem ovlivnit. Věřitel nemusí Klientovi do seznamu vybrat žádnou Půjčku. B. U Žádosti o Půjčku podané prostřednictvím sítě internet se Klientovi seznam vybraných Půjček zobrazí na Internetových stránkách. Pro pokračování ve zpracování Žádosti o Půjčku si musí Klient ze seznamu jednu variantu zachycující výši požadované Půjčky vybrat a odeslat k dalšímu zpracování. Na takto odeslanou žádost Věřitel odpoví zasláním Nabídky ve formě SMS na Mobilní číslo. Pokud Klient na Nabídku nebude reagovat, nedojde k uzavření Smlouvy o Půjčce. Jestliže se jedná o první Žádost o Půjčku Klienta a mezi Klientem a Věřitelem nebyla dosud uzavřena Rámcová smlouva, zašle Klient Věřiteli SMS ve tvaru: SOUHLASIM Heslo, a dále se postupuje dle čl. 5) Podmínek. 3/8

4 C. U Žádosti o Půjčku podané prostřednictvím SMS je Klientovi ze seznamu Půjček vybrána varianta, která se nejvíce blíží požadované výši Půjčky a tato je odeslána jako závazná Nabídka ve formě SMS na Mobilní číslo. Pokud Klientovi žádná Půjčka do seznamu vybrána nebyla je obsahem SMS text vyjadřující tuto skutečnost. D. Nabídka obsahuje výši Půjčky, Poplatek, datum splatnosti Půjčky a je účinná 24 hodin od okamžiku jejího odeslání na Mobilní číslo Klienta. Po uplynutí této doby se stává neplatnou. E. Nabídka nebude Klientovi odeslána, pokud by se mělo jednat o třetí a další Nabídku během posledních 24 hodin. F. Pokud Klient z posledních pěti Nabídek ani jednu nepřijme, nebudou mu žádné další Nabídky odeslány. 5) Uzavření Rámcové smlouvy o půjčce A. Rámcová smlouva o půjčce bude Klientovi zaslána před uzavřením první Smlouvy o Půjčce. Na jejím základě budou uzavírány všechny následující Smlouvy o Půjčce, a to vždy pouze a jedině za předpokladu, že neexistuje Závazek. B. Věřitel zašle Klientovi prostřednictvím Pošty doporučený dopis do vlastních rukou na korespondenční adresu evidovanou v informačním systému Věřitele, ve kterém bude Rámcová smlouva obsahující identifikační údaje Klienta, Kód, souhlas s poskytnutím Půjčky řídící se Podmínkami a Ceníkem spolu s První nabídkou. C. Jestliže Klient souhlasí s Rámcovou smlouvou a parametry První nabídky popsanými uvnitř zásilky, zašle na Telefonní číslo SMS ve tvaru Heslo Kód. Heslo musí souhlasit s Heslem, které Klient zadal do informačního systému Věřitele při Žádosti o Půjčku. Na základě této Akceptace budou Klientovi na jím uvedený účet převedeny finanční prostředky. D. Akceptace Rámcové smlouvy a První nabídky musí proběhnout do 30 dnů od odeslání doporučeného dopisu s Rámcovou smlouvou Věřitelem Klientovi. Není-li Rámcová smlouva a První nabídka takto Klientem odsouhlasena, nemohou na jejím základě mezi Klientem a Věřitelem vzniknout právní vztahy. 6) Uzavření Smlouvy o Půjčce, poskytnutí Půjčky a výše Půjčky A. První nabídka nebo Nabídka bude Věřitelem považována ze strany Klienta za akceptovanou, pokud současně nastanou tyto skutečnosti: a) Během účinnosti První nabídky přijde na Telefonní číslo SMS ve tvaru: Heslo Kód, nebo během účinnosti Nabídky přijde na Telefonní číslo SMS ve tvaru: souhlasim Heslo; b) Mobilní číslo, ze kterého SMS přišla, Heslo a u První nabídky i Kód, je shodné s údaji, které Klient při Žádosti o Půjčku zadal do informačního systému Věřitele. B. Klientovi, který uzavřel Rámcovou smlouvu dle čl. 5 a akceptoval První nabídku či Nabídku Věřitele, Věřitel poskytne Půjčku prostřednictvím bankovního převodu na účet Klienta, který Klient při Žádosti o Půjčku zadal do informačního systému Věřitele. Za poskytnutí Půjčky je považováno datum odepsání peněžních prostředků z účtu Věřitele. 7) Poplatek za zpracování Žádosti o Půjčku, poskytnutí Půjčky a správu Půjčky A. Výše Poplatku odráží náklady Věřitele na zpracování Žádosti o Půjčku, poskytnutí Půjčky a správu Půjčky a je součástí První nabídky či Nabídky. B. Výše Poplatku je stanovena dle Ceníku podle výše Půjčky. C. Za poskytnutou Půjčku není účtován úrok. Toto ustanovení se nevztahuje na povinnost platit úrok z prodlení při prodlení dlužníka. 4/8

5 D. Poplatek bude vyúčtován ke dni splatnosti Půjčky, nesplacením poplatku se Klient ocitá v prodlení. 8) Splácení půjčky a splatnost A. Den splatnosti bude stanoven v První nabídce či Nabídce a dále bude Klientovi informativně sdělen v SMS s platební instrukcí, která bude odeslána po odepsání finančních prostředků poskytovaných Klientovi jako Půjčka z účtu Věřitele. Pokud den splatnosti připadne na den, který není bankovním dnem v České republice, bude Půjčka splatná v nejbližší následující bankovní den v České republice. B. Věřitel zašle Klientovi po odepsání finančních prostředků poskytovaných Klientovi z účtu Věřitele informativní SMS s dnem splatnosti a výší Závazku. Klient je povinen zajistit, aby finanční prostředky ve výši Závazku Klienta vůči Věřiteli byly připsány na Účet Věřitele nejpozději v den splatnosti na Účtu Věřitele. Zároveň je nutné, aby Klient jako variabilní symbol uvedl své rodné číslo. Jestliže z důvodu neúplnosti variabilního symbolu a následné nemožnosti identifikace plátce Věřitel nebude schopen identifikovat platbu Klienta, je Klient v prodlení. C. Neobdržení SMS dle čl. 8) písm. A) a B) Podmínek nezbavuje Klienta povinnosti uhradit Závazek vůči Věřiteli v rámci splatnosti podle čl. 8) písm. A) Podmínek. D. Jestliže Klient neuhradí Závazek vůči Věřiteli do data splatnosti dle čl. 8) písm. a) a b), je v prodlení. E. Jakákoli úhrada části Závazku Klienta vůči Věřiteli bude nejprve započítána na úhradu Poplatku, následně bude hrazena Půjčka, poté Redukovaná SP a nakonec Plná SP. 9) Smluvní pokuta a úrok z prodlení A. Jestliže Půjčka či jiná část Závazku nebude splacena v souladu s čl. 8) písm. A) a B) Podmínek, je Věřitel oprávněn po Klientovi požadovat smluvní pokutu, jejíž výši stanoví Ceník dle výše Půjčky (sloupec Plná SP). Tato Plná SP bude účtována za každých započatých 7 dní, kdy je Klient v prodlení a nezaplatil ani Minimální splátku dle čl. 9) písm. B) Podmínek, avšak maximálně po dobu 21 dní, tedy tři krát. Po této době bude smluvní pokuta činit 0,25% denně z výše Půjčky až do úplného zaplacení Závazku. V případě, že Věřitel bude smluvní pokutu dle tohoto článku po Klientovi požadovat, je Klient povinen smluvní pokutu zaplatit i v případě, že nezavinil porušení smluvní povinnosti. B. Jestliže Půjčka či jiná část Závazku nebude splacena v souladu s čl. 8) písm. A) a B) Podmínek a zároveň Klient zaplatí alespoň Minimální splátku stanovenou v Ceníku, dojde ke stavení prodlení po dobu 14 dní a Věřiteli vznikne nárok na Redukovanou SP. Vznikl-li Věřiteli nárok na Plnou SP a Klient následně uhradí Minimální splátku, dojde k stavení nároku Věřitele na Plnou SP po dobu 14 dní. Neuhradí-li Klient v této lhůtě Minimální splátku, běží Věřiteli po uplynutí sedmidenní lhůty opět nárok na Plnou SP, jinak se nárok Věřitele na Plnou SP staví na dalších 14 dní od uhrazení Minimální splátky a Věřitel má nárok na Redukovanou SP. C. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok Věřitele na náhradu případné škody. D. Neuhradí-li Klient Věřiteli jakoukoli částku dlužnou na základě Smlouvy o Půjčce ani po uplynutí 45 dnů ode dne splatnosti této částky, je Věřitel oprávněn o prodlení Klienta informovat registry dlužníků. E. Věřitel je oprávněn požadovat po Klientovi úhradu veškerých nákladů souvisejících s vymáháním splatného plnění podle Smlouvy o Půjčce. Klient souhlasí s úhradou veškerých nezbytných nákladů na vymáhání Půjčky a ostatních pohledávek Věřitele vzniklých na základě Smlouvy o Půjčce. F. Věřitel má možnost prominout Klientovi část smluvní pokuty, jestliže Klient prokáže Věřiteli součinnost a ochotu uhradit svůj Závazek. 5/8

6 G. Jestliže Půjčka či jiná část Závazku nebude splacena včas dle čl. 8), je Věřitel oprávněn po Klientovi požadovat zaplacení úroku z prodlení z nesplaceného Závazku za dobu prodlení Klienta. H. Výše úroků z prodlení je určena dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. 10) Právo na odstoupení od smlouvy A. Klient má právo odstoupit od Smlouvy o Půjčce bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o Půjčce jinak zůstává Smlouva o Půjčce platnou a účinnou. B. Klient nemá právo na odstoupení od Smlouvy o Půjčce, jestliže Klient již Půjčku a Závazek splatil. C. Klient vykoná své právo na odstoupení tím, že zašle Věřiteli písemné oznámení o odstoupení na Adresu. D. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat: a) jméno a datum narození Klienta; b) oznámení ohledně odstoupení od Smlouvy o Půjčce a úmyslu vrátit Věřiteli veškeré finanční prostředky poskytnuté Věřitelem; c) datum; d) podpis Klienta. E. V případě uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o Půjčce je Klient povinen Věřiteli vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté Věřitelem na Účet Věřitele. Finanční prostředky musí Klient Věřiteli odeslat v den odeslání oznámení o odstoupení. F. Jestliže Klient od Smlouvy odstoupil, je povinen uhradit Věřiteli částku odpovídající nutně vynaloženým nákladům, tedy Poplatek. 11) Odpovědnost A. Klient je povinen nahradit Věřiteli škodu vzniklou na základě předložení nepravdivých informací nebo na základě porušení Smlouvy o Půjčce Klientem. B. Věřitel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty v souvislosti s mimořádnými událostmi vedoucími k přerušení činnosti Věřitele, jestliže Věřitel tyto mimořádné události nemůže ovlivnit. Věřitel není dále odpovědný za případné ztráty Klientovi způsobené třetí stranou, jako je Pošta, bankovní instituce. C. Strany nenesou odpovědnost za neplnění svých povinností v důsledku Vyšší moci, jestliže Strana vynaložila veškeré úsilí, aby takové situaci zabránila. Po odpadnutí takovéto překážky nicméně musí neprodleně svou povinnost splnit. 12) Ostatní ustanovení A. Jakékoli otázky spojené s Podmínkami nebo Smlouvou o Půjčce budou zodpovězeny na Telefonním čísle nebo u. B. Klient je povinen neprodleně informovat Věřitele o jakýchkoli změnách v údajích uvedených v Žádosti o Půjčku. C. Věřitel je oprávněn kdykoli bez souhlasu Klienta převést svá práva vyplývající ze Smlouvy o Půjčce či jejich část na kteroukoli třetí osobu. D. Ceník je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek. 6/8

7 E. Uzavřením Smlouvy o Půjčce dává Klient Věřiteli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke zpracování osobních údajů, které budou Klientem Věřiteli sděleny v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Smlouvy o Půjčce. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Věřiteli je udělen k účelům jednání o uzavření Smlouvy o Půjčce, za účelem poskytnutí Půjčky a úkonům souvisejícím s poskytnutím Půjčky, za účelem posuzování bonity Klienta, za účelem realizace postupu při vymáhání dlužných částek a dalších postupů s tím spojených a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek služeb. Souhlas klienta zahrnuje zpracování osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Věřitelem. F. Klient uděluje svůj souhlas se zpracováním a předáváním osobních údajů dobrovolně a má právo ho kdykoli po splacení Půjčky odvolat formou doporučeného dopisu zaslaného na Adresu. G. Klient má právo přístupu k osobním údajům poskytnutých Věřiteli, jakož i právo na jejich opravu. V případě, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého života Klienta nebo v rozporu se zákonem, může Klient požádat Věřitele či zpracovatele o vysvětlení nebo žádat, aby takový stav byl odstraněn (zejména jde o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Klient má též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. H. Tyto Podmínky mohou být Věřitelem kdykoliv změněny formou oznámení na Internetových stránkách učiněného nejméně 10 kalendářních dnů před navrhovaným datem účinnosti změny Podmínek. Změněné Podmínky se uplatní pouze na Půjčky poskytnuté ode dne účinnosti změněných Podmínek. Půjčky poskytnuté do dne účinnosti změny Podmínek se stále řídí Podmínkami v jejich původním znění. Změněné Podmínky Věřitel uveřejní na Internetových stránkách. 13) Oznámení A. Veškerá zasílaná oznámení v souvislosti se Smlouvou o Půjčce a těmito Podmínkami musejí být písemná, v českém jazyce a zaslána doporučeným dopisem Pošty nebo prostřednictvím Datové schránky s výjimkou oznámení o změně Podmínek dle čl. 12 písm. H) a postupu tam uvedeného. 14) Postup při řešení sporů A. Veškeré spory mezi Stranami v souvislosti se Smlouvou o Půjčce budou přednostně urovnány jednáním Stran. V případě, že okamžité dohody Stran nebude dosaženo, musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé Strany bez zbytečného odkladu. B. Strany se zavazují k mlčenlivosti a zdrží se jakýchkoli prohlášení či komentářů adresovaných veřejnosti nebo médiím v průběhu či po vyřešení sporu. C. Pro řešení sporů se uplatní český právní řád. D. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly ze smluv, které jsou upraveny těmito Podmínkami, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti se smlouvami, které jsou upraveny těmito Podmínkami, a to i v případě, že tyto smlouvy budou neplatné, zrušeny nebo od nich bude odstoupeno (dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, jediným rozhodcem a to Mgr. Marií Pluhařovou, a pro případ, že by tento rozhodce ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, smluvní strany jmenují jediným rozhodcem Ing. Radka Haladu, PhD. Oba rozhodci jsou zapsáni v seznamu rozhodců arbitrážního centra Czech Arbitration Centre s.r.o., IČ: , se sídlem Klatovská 515/169, Plzeň, korespondenční adresa P.O.BOX 183, Plzeň. Doručovací adresou obou rozhodců je korespondenční adresa arbitrážního centra. V souladu s ustanovením 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez nařízení ústního jednání na základě listinných důkazů předložených stranami dle zásad spravedlnosti. Rozhodce je oprávněn ústní jednání kdykoliv nařídit. Dále se smluvní strany dohodly, že rozhodci bude 7/8

8 uhrazen poplatek za rozhodčí řízení ve výši 2,5% z hodnoty sporu, minimálně však 3.000,- Kč + DPH. Rozhodce zašle žalobu s výzvou k vyjádření žalovanému, který je povinen se vyjádřit do 7 dnů od doručení výzvy a spolu s vyjádřením předložit důkazy na podporu svých tvrzení. Nevyjádří-li se žalovaný do 7 kalendářních dnů ode dne doručení žaloby, mohou být skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporné. Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, se pro účely rozhodčího řízení doručování veškerých písemností provádí na adresu bydliště/sídla, místa podnikaní smluvních stran, jak je uvedeno v záhlaví této smlouvy (doručovací adresa). V případě jakékoliv změny doručovací adresy je smluvní strana, u které změna nastala, povinna oznámit druhé smluvní straně změnu své doručovací adresy prokazatelným způsobem, jinak na takovou změnu nemusí být brán při doručování zřetel a doručení tak může být účinně provedeno odesláním písemností na doručovací adresu. Rozhodčí nález je konečný a nemusí být odůvodněn. Nepodaří li se rozhodci účinně doručit straně jakoukoli písemnost v rozhodčím řízení na adresu strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, kterou si strany současně určují jako adresu pro doručování písemností v rozhodčím řízení, či jinou adresu pro doručování, kterou strana rozhodci předtím písemně sdělila, ustanoví rozhodce bez dalšího takové straně opatrovníka. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. května /8

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 10. 2011 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %.

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí být vedený v registrech dlužníků,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o.

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva )

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) uzavřená dne.. mezi smluvními stranami PRONTO CREDIT s.r.o., IČ 27525210, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 01062014 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná práva

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU,

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, resp. RÁMCOVÁ SMLOUVA O ZÁPŮJČCE Smluvní strany: Fast Cash a.s. se sídlem: Školská 694/32, Nové Město, PSČ 110 00 IČ: 241 77 032 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č.

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. Smluvní strany: Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více