Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o."

Transkript

1 Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ ZÁPŮJČKY NIŽŠÍCH ČÁSTEK V ROZSAHU OD 1.000,- KČ DO ,- KČ Tyto Smluvní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o zápůjčce (dále také jen "Smlouva"), která je uzavřena mezi společností MRM Financial s.r.o. (dále jen "Zápůjčitel"), se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Masarykova 596, PSČ , IČ: , zapsaná v OR vedeném Krajským soudem Ostrava, v oddíle C., č. vložky 36250, (dále jen "Internetová stránka"), jako zápůjčitelem a fyzickou osobou jako Klientem. Tyto Podmínky jsou výzvou neurčitému poštu osob k podání návrhu na uzavření Smlouvy se Zápůjčitelem, blíže upravující smluvní vztah mezi Zápůjčitelem a Klientem, kterým může být spotřebitel, a podrobněji vymezují jejich vzájemná práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy, kterou uzavírají souběžně s těmito Podmínkami Smlouva o zápůjčce se vedle těchto Podmínek dále řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ") upravujícími smluvní typ smlouvy o zápůjčce, zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, a zákona č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru v platném znění Zapůjčitel se může stát příjemcem návrhu na uzavření Smlouvy o Zápůjčce ze strany Klienta a po poskytnutí Zápůjčky Klientovi se stane Zapůjčitelem ze Smlouvy o Zápůjčce. Klient je navrhovatelem uzavření Smlouvy o Zápůjčce, a po poskytnutí Zápůjčky ze strany Zápůjčitele se stává Vydlužitelem ze Smlouvy o Zápůjčce. Uzavřením Smlouvy o Zápůjčce přenechává Zapůjčitel Klientovi peněžní prostředky ve formě Zápůjčky a Klient se zavazuje Zapůjčiteli za podmínek Smlouvy o Zápůjčce a těchto Podmínek poskytnutou Zápůjčku vrátit a zaplatit Poplatek Smlouva o Zápůjčce je považována za uzavřenou okamžikem, kdy Zapůjčitel poskytne Klientovi Zápůjčku v souladu s těmito Podmínkami a zejména v souladu s čl. 3. těchto Podmínek. Zapůjčitel Klientovi Zápůjčku v souladu s čl. 3 poskytne za podmínky, že: 1) Klient Zapůjčiteli zašle Žádost o Zápůjčku podle čl. 2.2., 2) Zapůjčitel na základě Žádosti o Zápůjčku poskytnutí Zápůjčky interně schválí a zašle ji Klientovi způsobem podle čl a dále, že Klient učiní bezvýhradný souhlas se 1 s t r a n a

2 Smlouvou, těmito Podmínkami, se smluvními a standardními informacemi o spotřebitelském úvěru tam, kde to vyžaduje zákon č. 145/2010 o spotřebitelské úvěru a o změně některých zákonů, v platném znění Smlouva o Zápůjčce zaniká ke dni úplného splacení Zápůjčky, Poplatků a případně Úroků či dalších nákladů souvisejících s opožděnou platbou dle čl. 7 těchto Podmínek. Smlouva o Úvěru zaniká ke dni úplného splacení Úvěru, Poplatků a případně Úroků či dalších nákladů souvisejících s opožděnou platbou dle čl. 7 těchto Podmínek Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást každé Smlouvy či jiného ujednání mezi Zapůjčitelem a jeho Klientem. Podmínkou vzniku kteréhokoliv smluvního vztahu mezi Zapůjčitelem a jeho Klientem je bezvýhradný souhlas Klienta s Dokumenty, tj. se Smlouvou, s těmito Podmínkami, včetně příloh. Klientovi byly tyto Podmínky a práva a povinnosti plynoucí z Dokumentů poskytnuty před uzavřením Smlouvy, když tuto časově neomezenou možnost před vznikem smluvního vztahu měl Klient na Internetové stránce Zapůjčitele. Klient potvrzuje, že se podrobně seznámil s obsahem všech Dokumentů, tj. Smlouvy, těchto Podmínek, včetně příloh a že s těmito bezvýhradně souhlasí. Klient výslovně uděluje souhlas k tomu, aby k uzavření Smlouvy a Dokumentů byl použit i prostředek komunikace na dálku, který umožňuje uzavřít Dokumenty bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, když prostředkem komunikace na dálku se rozumí Internetová stránka Zapůjčitele. Zapůjčitel i Klient tedy souhlasí i s uzavřením Dokumentů jen pomocí technických prostředků, to je bez nutnosti podepsat tyto Dokumenty v listinné podobě. Odesláním žádosti prostřednictvím elektronického formuláře na Internetové stránce a uzavřením Smlouvy a dalších Dokumentů Klient potvrzuje, že použití prostředku komunikace na dálku umožňující individuální jednání Klient neodmítl. 2. KLIENT A ŽÁDOST O ZÁPŮJČKU 2.1. Má-li Klient zájem o poskytnutí Zápůjčky, zašle Zapůjčiteli návrh na uzavření Smlouvy o Zápůjčce prostřednictvím Žádosti o Zápůjčku. Klientem může být pouze fyzická osoba ve věku více než 18 let, plně svéprávná, s trvalým pobytem na území České republiky, proti které není vedeno soudní řízení o zaplacení peněžitého dluhu či vedena exekuce k vymožení peněžitého dluhu, a která má veden účet v kterékoliv bance se sídlem nebo organizační složkou v České republice Odesláním Žádosti o Zápůjčku Klient výslovně žádá Zapůjčitele, aby Smlouva o Zápůjčce byla sjednána prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách, a aby mu byla poskytnuta Zápůjčka až do výše částky uvedené v jeho Žádosti o Zápůjčku. Odesláním Žádosti o Zápůjčku Klient dále potvrzuje, že se seznámil se Smlouvou, těmito Podmínkami, včetně jejich příloh, a s informacemi v nich uvedených ve smyslu 5 a 6 zákona o spotřebitelském úvěru, které tvoří nedílnou součást těchto Podmínek (dále také jako Dokumenty ) a jsou k dispozici na Internetových stránkách, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. Odesláním Žádosti o Zápůjčku ze Strany Klienta Klient výslovně žádá Zapůjčitele, aby Dokumenty, tj. Smlouva, tyto Podmínky, včetně příloh, byly sjednány výlučně prostřednictvím elektronického formuláře na Internetové stránce a aby mu byla poskytnuta Zápůjčka až do výše částky uvedené v jeho Žádosti o Zápůjčku. Odesláním Žádosti o Zápůjčku Klient výslovně potvrzuje, že se seznámil se Smlouvou, Podmínkami, jejich přílohami a s informacemi v nich uvedených ve smyslu 5 a 6 zákona o spotřebitelském úvěru, které tvoří nedílnou součást těchto Podmínek a jsou k dispozici na Internetové stránce, a že s nimi v plném rozsahu a bez výhrad souhlasí s tím, že Klient nemá žádných připomínek k těmto Dokumentům a zároveň, že ani Klient nevznáší žádný protinávrh k těmto Dokumentům Odesláním Žádosti o Zápůjčku podle čl. 2.2 Klient rovněž potvrzuje, že splňuje podmínky dle č těchto Podmínek a že není registrován jako dlužník či vydlužitel neplnící své peněžité závazky v jakémkoli dlužnickém registru ani není stranou žádného sporu, který by mohl mít vliv na jeho schopnost splatit Zápůjčku Klient zašle Zapůjčiteli Žádost o Zápůjčku formou elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách Klient v Žádosti o Zápůjčku, zasílané ve formě elektronického formuláře, uvede zejména své požadovanou částku Zápůjčky, jméno a příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, číslo bankovního účtu včetně směrového čísla banky odděleného lomítkem, číslo svého mobilního telefonu, svou ovou adresu, adresu trvalého pobytu, případně doručovací adresu pokud se neshoduje s trvalým pobytem, zaměstnání, kolonku bydlení, jak jste se o nás dozvěděli. Klient vyplní online kontaktní elektronický formulář společně s definovanou výší Zápůjčky na Internetové stránce. Současně s Žádosti o Zápůjčku Klient potvrdí v postupných krocích, a to vždy samostatně, jednotlivé Dokumenty, tj. smluvní dohody a ujednání nezbytně spojené s 2 s t r a n a

3 případným poskytnutím Zápůjčky či Úvěru. Svůj souhlas Klient realizuje zaškrtnutím políčka s názvem "Souhlasím" vždy po přečtení daného smluvního ujednání samostatně. Klient má v každém jednotlivém kroku vedoucím k uzavření Smlouvy a Dokumentů vždy možnost nepodepsat daný Dokument či ujednání, nebo navrhnout její úpravy a změny. Dle těchto Podmínek po odeslání žádosti Klientem jsou Klientovi odeslány na jím uvedený kontaktní veškeré Dokumenty, které prostřednictvím online elektronického formuláře odsouhlasil s tím, že za podmínek plynoucích z těchto Podmínek má Klient právo bezplatně odstoupit od své žádosti do data převzetí Zápůjčky či Úvěru. Klient je rovněž oprávněn podat Žádost o Zápůjčku osobně v pobočce Zapůjčitele, který s Klientem uzavře Smlouvu a předá Klientovi i veškeré potřebné informace a dokumenty. Klient odpovídá Zapůjčiteli za pravdivost a správnost údajů uvedených v Žádosti o Zápůjčku. Klient souhlasí s tím, že Zapůjčitel může ověřit pravdivost údajů uvedených v Žádosti o Zápůjčku dle čl těchto Podmínek a jejich soulad s těmito Podmínkami ve veřejných seznamech a rejstřících, u telefonních operátorů a finančních institucí a v registrech dlužníků či vydlužitelů Zapůjčitel je oprávněn zavolat na telefonní číslo, ze kterého Klient Žádost o Zápůjčku zaslal nebo které uvedl v Žádosti o Zápůjčku zaslané ve formě elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách, a ověřit si údaje uvedené v Žádosti o Zápůjčku. Zapůjčitel je oprávněn vhodnými způsoby ověřovat pravost údajů týkajících se údajů účtu, které Klient uvedl v Žádosti o Zápůjčku. Za takový vhodný způsob se považuje např. postup, kdy bude na účet, který klient uvedl v Žádosti o Zápůjčku, za účelem ověření existence takového účtu, odeslána zkušební suma v minimální výši. Zkušební suma ve smyslu tohoto článku je marketingovým nákladem Zapůjčitele, který Zapůjčitel po Klientovi nebude požadovat uhradit. V případě, že se prokáže nepravdivost údajů uvedených Klientem v Žádosti o Zápůjčku, je Zapůjčitel oprávněn poskytnutí Zápůjčky odepřít, případně jednostranně odstoupit od Smlouvy. Zapůjčitel je taktéž oprávněn odmítnout poskytnout Zápůjčku v případě, že se domnívá, že Klient nebude schopný řádně a včas plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy. Odesláním Žádosti o Zápůjčku Klient poskytuje Zapůjčiteli svůj výslovný souhlas k tomu, aby Zapůjčitel poskytl Klientovi Zápůjčku, a to ve lhůtě pro odstoupení podle čl. 8 odst těchto Podmínek. 3. Uzavření smlouvy o půjčce a poskytnutí zápůjčky 3.1. Zapůjčitel informuje Klienta o Schválení Zápůjčky formou textové zprávy SMS na telefonní číslo, které Klient uvedl v Žádosti o Zápůjčku zaslané ve formě elektronického formuláře. Schválení Zápůjčky bude obsahovat následující údaje: Prave Vam byla poskytnuta zapujcka a zaslali jsme Vam zadane penize. Hezky den EXPERT-PUJCKY. Žádost o Zápůjčku je návrhem na uzavření Smlouvy o Zápůjčce. Přijetí tohoto návrhu Zapůjčitel potvrdí Klientovi odesláním shora citované SMS zprávy a odesláním u udanou v Žádosti o Zápůjčku, který bude zároveň obsahovat platební údaje zápůjčky ve formátu PDF. Platební údaje zápůjčky jsou zaslány ve dvou fakturách. V jedné jsou platební údaje zápůjčky a v druhé faktuře platební údaje poplatku Poskytnutím Zápůjčky dle čl. 3.1., resp těchto Podmínek dochází k uzavření Smlouvy o Zápůjčce dle těchto Podmínek. Uzavřením Smlouvy o zápůjčce přenechává Zápůjčitel Klientovi finanční prostředky ve formě zápůjčky a Klient se zavazuje Zápůjčiteli za podmínek Smlouvy o zápůjčce a těchto Podmínek poskytnutou Zápůjčku vrátit a zaplatit sjednaný poplatek V případě schválení a poskytnutí půjčky zašle zápůjčitel klientovi jednak finanční prostředky způsobem zvoleným Klientem nebo dle těchto Podmínek. V případě schválení zápůjčky ve výši 5.000,- Kč a vyšší bude zaslána na adresu Klienta písemná Smlouva o zápůjčce a faktura dle článku 6.3. Smlouva a splátkový kalendář mohou být odeslány také na klienta. Klient je povinen po obdržení písemné Smlouvy o půjčce jedno vyhotovení smlouvy podepsat a vrátit do 3 dnů na adresu Zápůjčitele: MRM Financial s.r.o., Masarykova 596, Bohumín, Nový Bohumín, PSČ s tím, že poté budou finanční prostředky zápůjčitelem zaslány klientovi zvoleným způsobem Pokud Klient nesplní základní podmínky nebo Zápůjčitel i přes splnění základních podmínek Klientem zápůjčku neschválí, nedojde k uzavření Smlouvy o půjčce z důvodu, že návrh Klienta na uzavření Smlouvy o zápůjčce nebyl akceptován Zápůjčitelem. Zápůjčitel o tom informuje klienta ve formě ové zprávy nebo prostřednictvím SMS ve formátu Prave Vam byla zamitnuta zadost o zapujcku. Hezky den EXPERT-PUJCKY 4. POSKYTNUTÍ ZÁPŮJČKY A JISTINA ZÁPŮJČKY 3 s t r a n a

4 4.1. Klientovi, který žádá o Zápůjčku u Zápůjčitele poprvé, může být Zápůjčka zaslána pouze poštovní poukázkou typu C a bude Klientovi vyplacena pracovníkem pošty proti předložení průkazu totožnosti a podpisu potvrzení o převzetí půjčky. První půjčka může být poskytnuta Klientovi v rozsahu maximálně do 1.000,- Kč Klientovi, který v průběhu 12 předcházejících kalendářních měsíců před podáním žádosti o Zápůjčku včas a řádně splatil předcházející Zápůjčku u Zápůjčitele, poskytne Zápůjčitel další Zápůjčku ve výši dle výběru Klienta v rozsahu od 1.000,- Kč do ,- Kč na bankovní účet klienta uvedený v žádosti nebo poštovní poukázkou typu C, dle výběru Klienta Klient je oprávněn žádat poskytnutí vždy pouze jedné Zápůjčky, o další Zápůjčku je oprávněn Klient požádat Zápůjčitele až po úplném splacení předchozí Zápůjčky a úplném splnění všech povinností vyplývajících ze Smlouvy o zápůjčce. 5. POPLATEK ZA ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O ZÁPŮJČKU A ZA POSKYTNUTÍ ZÁPŮJČKY 5.1. Výše poplatku ve smlouvě s Klientem je odvozena od nákladů Zápůjčitele na zpracování Žádosti o Zápůjčku a na poskytnutí Zápůjčky a závisí na výši jistiny Zápůjčky a na tom, kolik Zápůjček klient zápůjčiteli řádně a včas splatil v průběhu posledních 12 měsíců. Výše poplatku je následující: - první Zápůjčka: výše zápůjčky 1.000,- Kč, splatnost 21 dní, Poplatek 250,- Kč, Celkem 1.250,- Kč - druhá Zápůjčka: výše zápůjčky 1.000,- Kč, splatnost 21 dní, Poplatek 250,- Kč, Celkem 1.250,- Kč výše zápůjčky 2.000,- Kč, splatnost 21 dní, Poplatek 500,- Kč, Celkem 2.500,- Kč výše zápůjčky 3.000,- Kč, splatnost 21 dní, Poplatek 750,- Kč, Celkem 3.750,- Kč - třetí Zápůjčka: výše zápůjčky 1.000,- Kč, splatnost 21 dní, Poplatek 250,- Kč, Celkem 1.250,- Kč výše zápůjčky 2.000,- Kč, splatnost 21 dní, Poplatek 500,- Kč, Celkem 2.500,- Kč výše zápůjčky 3.000,- Kč, splatnost 21 dní, Poplatek 750,- Kč, Celkem 3.750,- Kč výše zápůjčky 4.000,- Kč, splatnost 21 dní, Poplatek 1.000,- Kč, Celkem 5.000,- Kč výše zápůjčky 4.999,- Kč, splatnost 21 dní, Poplatek 1.251,- Kč, Celkem 6.250,- Kč - čtvrtá Zápůjčka: výše zápůjčky 1.000,- Kč, splatnost 21 dní, Poplatek 250,- Kč, Celkem 1.250,- Kč výše zápůjčky 2.000,- Kč, splatnost 21 dní, Poplatek 500,- Kč, Celkem 2.500,- Kč výše zápůjčky 3.000,- Kč, splatnost 21 dní, Poplatek 750,- Kč, Celkem 3.750,- Kč výše zápůjčky 4.000,- Kč, splatnost 21 dní, Poplatek 1.000,- Kč, Celkem 5.000,- Kč výše zápůjčky 4.999,- Kč, splatnost 21 dní, Poplatek 1.251,- Kč, Celkem 6.250,- Kč výše zápůjčky 6.000,- Kč, splatnost 21 dní, Poplatek 1.500,- Kč, Celkem 7.500,- Kč výše zápůjčky 7.000,- Kč, splatnost 21 dní, Poplatek 1.750,- Kč, Celkem 8.750,- Kč výše zápůjčky 8.000,- Kč, splatnost 21 dní, Poplatek 2.000,- Kč, Celkem ,- Kč výše zápůjčky 9.000,- Kč, splatnost 21 dní, Poplatek 2.250,- Kč, Celkem ,- Kč výše zápůjčky ,- Kč, splatnost 21 dní, Poplatek 2.500,- Kč, Celkem ,- Kč 5.2. Zápůjčitel za poskytnutí Zápůjčky neúčtuje úrok (s výjimkou případného úroku z prodlení podle čl. 7 PODMÍNEK). Klient je povinen Zápůjčiteli uhradit poplatky spolu se splacením Zápůjčky při splatnosti Zápůjčky Klient je oprávněn požádat o prodloužení splatnosti Zápůjčky, a to pouze v době splatnosti Zápůjčky písemnou formou na Za prodloužení splatnosti Zápůjčky je Klient povinen zaplatit Poplatek za prodloužení splatnosti Zápůjčky. V žádosti o prodloužení splatnosti Zápůjčky uvede Jméno, Příjmení, rodné číslo a požadovanou délku prodloužení dle níže uvedené Tabulky délky a Poplatku za prodloužení splatnosti, obsažené v bodu 5.4. těchto Podmínek. Zápůjčitel je oprávněn zamítnout Žádost o prodloužení splatnosti Zápůjčky, a to i bez uvedení důvodů zamítnutí Tabulka Délky a Poplatku za prodloužení splatnosti Zápůjčky: Výše Zápůjčky: Poplatek za prodloužení o 7. dnů: Poplatek za prosloužení o 14. dnů: Poplatek za prodloužení o 21.dnů: Kč 83 Kč 167 Kč 250 Kč Kč 167 Kč 333 Kč 500 Kč Kč 250 Kč 500 Kč 750 Kč Kč 333 Kč 667 Kč Kč 4 s t r a n a

5 4 999 Kč 417 Kč 834 Kč Kč Kč 500 Kč Kč Kč Kč 583 Kč Kč Kč Kč 667 Kč Kč Kč Kč 750 Kč Kč Kč Kč 833 Kč Kč Kč 6. SPLACENÍ ZÁPŮJČKY A SPLATNOST 6.1. V den kdy je Zápůjčka klientovi poskytnuta začíná běžet lhůta ke splacení zápůjčky. Za den poskytnutí Zápůjčky je považován den následující po dni, kdy byly finanční prostředky Zápůjčitelem poukázány, a to odesláním na bankovní účet Klienta nebo odesláním složenky typu C prostřednictvím České pošty, s.p. na adresu uvedenou Klientem v Žádosti o zápůjčku Splatnost zápůjčky činí 21 dní. Jestliže den splatnosti vychází na nepracovní den nebo svátek, bude zápůjčka splatná v nejbližší následující pracovní den Zápůjčitel zašle Klientovi fakturu na Poskytnutou Zápůjčku a Poplatek na adresu uvedenou v Žádosti o Zápůjčku nebo na Klientovu ovou adresu Při zadání platby na úhradu splátky Zápůjčky a Poplatku je Klient povinen uvést jako variabilní symbol číslo faktury, které Klient obdrží rovněž v sms zprávě nebo u o Potvrzení Zápůjčky. Obdrží-li Zápůjčitel platbu, kterou nelze identifikovat, není taková platba považována za provedenou, dokud není identifikována, a Klient je povinen k úhradě úroku z prodlení za opožděnou platbu Veškeré platby ve prospěch Zápůjčitele jsou považovány za provedené od okamžiku jejich připsání na bankovní účet Zápůjčitele číslo /0100, s řádně uvedeným variabilním symbolem podle čl Nedoručení faktury nezbavuje Klienta povinnosti uhradit splátku Zápůjčky a Poplatku při splatnosti zápůjčky podle čl Pokud Klient neobdrží fakturu do 5 kalendářních dnů po přijetí Zápůjčky, je povinen o tom Zápůjčitele neprodleně informovat prostřednictvím zákaznické telefonní linky na čísle a vyžádat si variabilní symbol pro zadání platby Klient je oprávněn Zápůjčku bez jakýchkoli dodatečných poplatků splatit přede datem její splatnosti. Poplatek se v případě předčasného splacení Zápůjčky nesnižuje ani nevrací Smlouva o zápůjčce zaniká ke dni úplného splacení Zápůjčky, Poplatku, případného Poplatku za prodloužení splatnosti zápůjčky, Úroků z prodlení či Smluvních pokut a dalších nákladů souvisejících s opožděnou platbou dle těchto Podmínek. 7. ÚROK Z PRODLENÍ A DALŠÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S OPOŽDĚNOU PLATBOU 7.1. Pro případ, že Zápůjčka či její část nebo Poplatek či jeho část nebude splacena řádně a včas, je Zápůjčitel oprávněn po Klientovi požadovat zaplacení úroku z prodlení z dlužné částky Zápůjčky a Poplatku za dobu ode dne následujícího po dni splatnosti až do dne skutečného uhrazení dlužné částky Zápůjčiteli Výše úroku z prodlení je určena dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku tak, že výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů Pro případ, že Zápůjčka, Poplatek či jejich část nebude Klientem splacena včas, si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, a to ve výši 250,- Kč, za každý započatý týden prodlení u Zápůjček do 2.500,- Kč včetně, a ve výši 10% z dlužné částky za každý započatý týden prodlení u Zápůjček přesahujících částku 2.500,- Kč. V případě, že Zapůjčitel bude smluvní pokutu dle tohoto článku po Klientovi požadovat, je Klient povinen smluvní pokutu zaplatit i v případě, že přímo nezavinil porušení smluvní povinnosti splatit Zápůjčku. Smluvní pokuta dle tohoto článku je splatná do 7 dní od vzniku práva na její zaplacení, tedy ode dne, ke kterému nastalo prodlení, respektive ode dne, kdy započal další týden prodlení v případě opakovaného udělení pokuty. Zapůjčitel se může nároku na zaplacení smluvní pokuty dle tohoto odstavce po vzniku nároku na její zaplacení vzdát, a to i po doručení případné výzvy k zaplacení smluvní pokuty Klientovi Je-li Klient povinen splácet Zapůjčiteli na základě Smlouvy o Zápůjčce několik dlužných částek zároveň, bude jakákoli částka zaplacená Klientem Zapůjčiteli započítána nejprve na úhradu nákladů na soudní či mimosoudní vymáhání dlužné částky, zadruhé na úhradu splatných Smluvních pokut, zatřetí na úhradu splatného Poplatku, za čtvrté na úhradu Úroků z prodlení, za páté na úhradu splatné Zápůjčky a až následně na úhradu jakýchkoli dalších částek dlužných Klientem Zapůjčiteli. 5 s t r a n a

6 7.5. Neuhradí-li Klient Zapůjčiteli jakoukoli částku dlužnou na základě Smlouvy o Zápůjčce ani po uplynutí 45 dnů od data splatnosti takové částky, je Zapůjčitel oprávněn o prodlení Klienta informovat registry dlužníků, do jejichž databází má Zapůjčitel přístup Zápůjčitel je oprávněn požadovat po Klientovi úhradu veškerých nákladů souvisejících s vymáháním splatného plnění podle Smlouvy o Zápůjčce Klient souhlasí s úhradou veškerých nezbytných nákladů na vymáhání Zápůjčky a ostatních pohledávek Zápůjčitele vzniklých na základě Smlouvy o zápůjčce, včetně úhrady nákladů Zápůjčitele spojených s využitím služeb vymáhací agentury Splátkový kalendář Klient je oprávněn požádat o poskytnutí splátkového kalendáře Zápůjčky, a to pouze v době splatnosti Zápůjčky písemnou formou na V žádosti o poskytnutí Splátkového kalendáře uvede Jméno, Příjmení, rodné číslo a požadovaný splátek. Za poskytnutí Splátkového kalendáře Zápůjčky je Klient povinen zaplatit Poplatek za poskytnutí splátkového kalendáře Zápůjčky. O poskytnutí Splátkového kalendáře Klientovi rozhoduje výhradně Zápůjčitel, právní nárok na uzavření splátkového kalendáře Klient nemá. V případě poskytnutí Splátkového kalendáře je Klient povinen splatit své závazky (Zápůjčku, Poplatek, Úrok z prodlení, Smluvní pokutu) v Zápůjčitelem určených splátkách. Maximálně jednotlivých splátek je stanoven na 6. Podmínkou účinnosti poskytnutí Splátkového kalendáře je zaplacení první splátky ve lhůtě splatnosti splátkového kalendáře. V případě, že klient nedodrží Splátkový kalendář, ztrácí výhodu splátek a Zápůjčitel je oprávněn požadovat zaplacení celého dluhu Výše Poplatku za zpracování splátkového kalendáře je následující: Výše Zápůjčky: 1 splátka 2 splátky 3 splátky 4 splátek 5 splátek 6 splátek Kč 100 Kč 200 Kč 300 Kč 400 Kč 500 Kč 600 Kč Kč 200 Kč 400 Kč 600 Kč 800 Kč Kč Kč Kč 300 Kč 600 Kč 900 Kč Kč Kč Kč Kč 400 Kč 800 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 500 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 600 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 700 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 800 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 900 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 8.1. Klient má právo odstoupit od Smlouvy o Zápůjčce bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o Zápůjčce, popřípadě ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány informace v souladu s 5 a 6 zákona o spotřebitelském úvěru, nastal-li tento den po dni uzavření Smlouvy o Zápůjčce. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je Klient povinen o svém odstoupení od Smlouvy informovat Zapůjčitele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo em) adresovaného Zapůjčiteli, který neprodleně po obdržení tohoto odstoupení Klientovi potvrdí v textové podobě jeho přijetí. Klient nemá právo na odstoupení od Smlouvy o Zápůjčce, jestliže Zapůjčitel poskytl Klientovi na jeho výslovnou žádost Zápůjčku před uplynutím lhůty pro Odstoupení od Smlouvy. Jestliže nedojde k uplatnění Klientova práva na odstoupení v této stanovené lhůtě, zůstává Smlouva o Zápůjčce platnou a účinnou Odstoupení od Smlouvy o Zápůjčce je účinné vůči Zápůjčiteli okamžikem doručení oznámení o odstoupení Klient je v oznámení o odstoupení povinen uvést: - jméno, příjmení a datum narození Klienta; - oznámení ohledně odstoupení od Smlouvy o Zápůjčce a úmyslu vrátit Zápůjčiteli veškeré finanční prostředky poskytnuté Zápůjčitelem; - datum oznámení o odstoupení a další údaje ve formuláři pro odstoupení od Smlouvy. Odstoupení musí Klient podepsat. 6 s t r a n a

7 8.4. Po odstoupení od Smlouvy o Zápůjčce je Klient povinen Zápůjčiteli vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté Zápůjčitelem na bankovní účet uvedený v čl spolu s úhradou nákladů dle čl ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení V případě odstoupení od Smlouvy je Klient povinen uhradit náklady vzniklé poskytnutím služby do okamžiku odstoupení zejména náklady při zpracování Žádosti o Zápůjčku. Výše těchto nákladů odpovídá výši příslušného Poplatku za poskytnutí Zápůjčky dle čl. 5 těchto Podmínek. Náhrada nákladů je splatná ve lhůtě uvedené v čl těchto Podmínek. 9. ODPOVĚDNOST 9.1. Klient je povinen uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Zápůjčiteli na základě předložení nepravdivých informací nebo na základě porušení Smlouvy o Zápůjčce Klientem Zápůjčitel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty v souvislosti s mimořádným přerušením provozu činnosti Zápůjčitele, které Zápůjčitel nemůže ovlivnit ani samostatně vyloučit. Zápůjčitel není odpovědný za způsobení případné ztráty Klientovi, jestliže taková ztráta byla zapříčiněna přerušením či poruchou v provozu komunikačních kanálů, opožděným zasláním nebo ztrátou textové zprávy či zasláním nepravdivé textové zprávy Strany nejsou odpovědné za neplnění svých povinností, jestliže takové neplnění je mimo kontrolu příslušné Strany a bylo způsobeno okolnostmi představujícími vyšší moc. Vyšší moc znamená událost, která je nepředvídatelná a která je mimo vliv Stran, např. plnění Smlouvy je bráněno stávkou, poruchou sítě, legislativním omezením vlády nebo orgánu Evropské unie, vzpourami, sabotáží, povstáním, přírodními silami nebo podobnými okolnostmi, které mají za následek odklad plnění závazků převzatých na základě Smlouvy o Zápůjčce. Strana není odpovědná za neplnění závazků v důsledku okolností, které byly způsobeny vyšší mocí, za podmínky, že taková Strana vynaložila veškeré úsilí, aby takové situaci zabránila, a plnění závazku musí pokračovat jakmile okolnosti vyšší moci odpadnou Z důvodu prohlášení Klienta v těchto Podmínkách a po odeslání Žádosti o Zápůjčku ze strany Klienta Zapůjčitel hodnotí, že Klient má platební schopnosti dostát svým závazkům, plynoucích ze Smlouvy o Zápůjčku a těchto Podmínek. 10. OSTATNÍ USTANOVENÍ 10.1 Klient se zavazuje až do úplného splnění všech povinností ze Smlouvy o Zápůjčce neprodleně informovat Zápůjčitele o jakékoli změně v údajích uvedených v Žádosti o Zápůjčku Zápůjčitel je oprávněn kdykoli bez souhlasu Klienta převést svá práva vyplývající ze Smlouvy o Zápůjčce či jejich část na kteroukoli třetí osobu Zápůjčitel a Klient si dle ust. 630 NOZ sjednávají, že promlčecí lhůty se prodlužují nad rámec občanského zákoníku za tří na deset let Ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), Klient výslovně souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů Zapůjčiteli a s jejich následným zpracováním za podmínek dále uvedených, a současně tímto potvrzuje, že uvedený souhlas k poskytnutí a zpracování osobních údajů Zapůjčiteli v dále specifikovaném rozsahu byl poskytnut dobrovolně, svobodně, vědomě a výslovně, a to na základě opravdové a vážně projevené vůle Klienta. Klient není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Zapůjčiteli své Osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním. Klient je oprávněn poskytnutí svých Osobních údajů odmítnout, a proto poskytuje-li své Osobní údaje Zapůjčiteli, činí tak zcela dobrovolně. Pokud se však Klient rozhodne své Osobní údaje nebo souhlas s jejich zpracováním neposkytnout, je Zapůjčitel oprávněn odmítnout navázání smluvního vztahu s Klientem nebo poskytnutí Zápůjčky Klientovi Klient souhlasí s tím, aby Zapůjčitel zpracovával veškeré informace o jeho osobě a Osobní údaje, včetně rodného čísla, které sdělil nebo sdělí Zapůjčiteli, nebo které byly Zapůjčitelem v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy nebo v souvislosti s realizací předcházejících nebo navazujících úkonů oprávněně získány od třetích osob. Osobní údaje, které Zapůjčitel získává a spravuje jsou zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa deklarovaného a skutečného místa pobytu, číslo mobilního telefonu, údaje o osobních dokladech, údaje o zaměstnavateli a podnikatelské činnosti, příjmech z této činnosti a dalších příjmech, nemovitý majetek, údaje o zadlužení, platební historie a další údaje, čísla bankovních účtů a další informace, které mají souvislost s vyjmenovanými údaji Klient souhlasí, aby jeho Osobní údaje a veškeré další informace týkající se jeho osoby byly Zápůjčitelem zpracovávány, shromažďovány a uchovávány za účelem: - jednání ve věci uzavření Smlouvy a těchto Podmínek, - posuzování bonity, platební morálky a důvěryhodnosti Klienta za účelem posuzování rizik Zapůjčitele plynoucích ze Smlouvy, - plnění práv a povinností vyplývající ze 7 s t r a n a

8 smluvního vztahu založeného Smlouvou a těmito Podmínkami, - uplatňování a správu nároků plynoucích ze Smlouvy a těchto Podmínek, - správu Smlouvy, - ochrany práv a právem chráněných zájmů Zapůjčitele, - shromažďování a zpracování Osobních údajů nebo údajů dostupných z insolvenčního rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, Souhlas se zpracováním Osobních údajů poskytnutých za podmínek a pro účely stanovené těmito Podmínkami Klient uděluje na dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou a na dobu dalších 5 let od data splnění veškerých finančních závazků Klienta ze Smlouvy nebo od data ukončení smluvního vztahu, pokud závazky Klienta byly splněny před zánikem Smlouvy. Osobní údaje Klienta budou Zapůjčitelem zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě. Klient souhlasí, aby Zápůjčitel zpracovával jeho Osobní údaje manuálně či automatizovaným způsobem, v listinné nebo elektronické podobě. Klient bere na vědomí a souhlasí, že jeho identifikační údaje budou vedeny v informačních systémech Zapůjčitele společně s veškerými údaji a informacemi o jeho osobě, bonitě, platební morálce a dalších majetkových poměrech, které Zapůjčitel získá od Klienta či třetích osob. Klient bere na vědomí, že Zapůjčitel realizaci některých práv a povinnosti ze Smlouvy a souvisejících vztahů zajišťuje prostřednictvím třetích osob. Klient souhlasí, aby Zapůjčitel předal Osobní údaje Klienta v rozsahu nezbytném pro výkon práv a povinností plynoucích Zapůjčiteli ze vztahů mezi Zapůjčitelem a Klientem třetím osobám, které budou pro Zapůjčitele výkon těchto práv a povinností zajišťovat, a aby tyto třetí osoby jeho Osobní údaje dále zpracovávaly. Klient má právo požádat Zapůjčitele o poskytnutí informace o zpracování jeho Osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace bude vždy sdělení o - účelu zpracování Osobních údajů, - osobních údajích, případně kategoriích Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, - povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Klienta, - příjemci, případně kategoriích příjemců. Klient, který zjistí nebo se domnívá, že Zapůjčitel jako správce nebo jiná osoba, která pro Zapůjčitele zpracovává Osobní údaje, provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Zapůjčitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost Klienta shledána oprávněnou, Zapůjčitel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Zapůjčitel nebo příslušný zpracovatel žádosti nevyhoví, může se Klient obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Klienta obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno. Nad rámec výše uvedeného, Klient odesláním Žádosti o Zápůjčku výslovně stvrzuje, že bez výhrad uděluje dobrovolně souhlas Zapůjčiteli ke shromaždování, zpracování a uchovávání jeho osobních údajů ve smyslu Zákona za podmínek a v rozsahu uvedené v těchto Podmínkách za účelem posouzení jeho žádosti službu. Zapůjčitel je oprávněn ze všech telefonických hovorů s Klientem pořizovat zvukový záznam. Tento zvukový záznam může Zapůjčitel použít k ochraně svých oprávněných zájmů jako důkazní prostředek v jakémkoli řízení před soudy nebo správními orgány. 11. OZNÁMENÍ 11.1 Veškerá zasílaná oznámení v souvislosti se Smlouvou o Zápůjčce a těmito Podmínkami musí být písemná, v českém jazyce a zaslána poštou nebo em na adresu, která byla druhou Stranou oznámena. Při dodržení správnosti adresy podle předchozí věty se veškerá oznámení považují za přijatá po uplynutí 5 kalendářních dnů ode dne jejich odeslání První upomínka Klientovi ohledně prodlení s plněním závazku splatit zápůjčku podle čl bude zaslána obyčejnou poštou; jakékoli další upomínky budou zasílány doporučenou poštou Odesláním Žádosti o Zápůjčku ze Strany Klienta, neplyne-li z těchto Podmínek jinak, Klient výslovně uděluje souhlas Zapůjčiteli k tomu, aby Zapůjčitel zasílal Klientovi prostřednictvím elektronické pošty na jeho a jím sdělenou ovou adresu (či jinou formou) informace, vztahující se ke Smlouvě a těmto Podmínkám, včetně faktur, výzev či další korespondence, jakož i svou nabídku služeb, připravované akce nebo poskytované služby. Klient však i přes toto udělení souhlasu má možnost kdykoliv Zapůjčiteli oznámit, že bere svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení touto formou zpět. Klient souhlasí s tím, aby Zapůjčitel posílal oznámení pomocí automatizovaných prostředků elektronické komunikace bez účasti člověka. 12. ÚČINNOST Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí každé uzavřené Smlouvy o Zápůjčce Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem a nahrazuji Všeobecné smluvní podmínky ze dne s t r a n a

9 12.3. Tyto Podmínky mohou být Zapůjčitelem kdykoliv jednostranně změněny formou oznámení na Internetových stránkách učiněného nejméně 10 kalendářních dnů před navrhovaným datem účinnosti změny Podmínek. Změněné Podmínky se uplatní pouze na Zápůjčky poskytnuté ode dne účinnosti změněných Podmínek. Zápůjčky či Úvěry poskytnuté do dne účinnosti změny Podmínek se stále řídí Podmínkami v jejich původním znění. Změněné Podmínky Zapůjčitel uveřejní na Internetových stránkách. Klient je oprávněn tyto změněné Podmínky odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě do 10 dnů od oznámení změn Součást těchto Podmínek tvoří přílohy z.č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru - Informace ke smlouvě o zápůjčce (o spotřebitelském úvěru) a formulář: Smlouva o zápůjčce - spotřebitelském úvěru. Příloha č. 1: Informace ke smlouvě o zápůjčce (o spotřebitelském úvěru) Zápůjčitel (věřitel): MRM Financial s.r.o. Bohumín, Nový Bohumín, Masarykova 596, PSČ IČ: OR Krajského soudu Ostrava, oddíl C, č. vl tel.: ová adresa: web: Vydlužitel (dlužník):... Bytem:... r.č.:... Druh zápůjčky - spotřebitelského úvěru: neúčelový Celková výše zápůjčky - spotřebitelského úvěru:,- Kč Podmínky čerpání - vydlužiteli budou finanční prostředky odeslány jím zvoleným způsobem, a to poštovní poukázkou typu C nebo převodem na jeho bankovní účet, a to nejpozději následující den po doručení podepsané písemné smlouvy o spotřebitelském úvěru na adresu zápůjčitele (věřitele) Doba trvání zápůjčky - spotřebitelského úvěru: 21 dní Splátky - jednorázová splátka ve výši...,- Kč + poplatek za vyřízení zápůjčky ve výši...,- Kč Celková částka, kterou je nutno zaplatit -...,- Kč Úroková sazba: 0% Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 434% Pojištění zápůjčky - spotřebitelského úvěru nebo doplňkové služby: není vyžadováno Veškeré náklady vyplývající ze smlouvy:...,- Kč poplatek za vyřízení úvěru, náklady jsou neměnné Náklady v případě opožděné platby: - úrok z prodlení ve výši určené dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. - smluvní pokuta ve výši 10% z půjčené částky, minimálně však 250,- Kč, za každý započatý týden prodlení. Právo na odstoupení od smlouvy o zápůjčce - spotřebitelském úvěru: je možné odstoupit písemně, do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy, zasláním oznámení na adresu zápůjčitele Předčasné splacení: je možné, klient je povinen vrátit vyčerpanou jistinu a zaplatit poplatek za vyřízení zápůjčky. Náklady za předčasné splacení nejsou účtovány. Vyhledávání v databázi: Zápůjčitel okamžitě a bezplatně vyrozumí klienta o výsledku vyhledávání v databázích dlužníků, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí pouze v případě, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností. Vydlužitel má právo na bezplatné poskytnutí smlouvy, ve které se sjednává zápůjčka - spotřebitelský úvěr, vyjma případů, kdy zápůjčitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy s vydlužitelem. 9 s t r a n a

10 Pro řešení případných sporů se uplatní český právní řád. Tyto informace ke smlouvě zápůjčce - spotřebitelském úvěru platí od do Nedílnou součástí smlouvy o zápůjčce - spotřebitelském úvěru jsou Podmínky pro poskytování krátkodobých půjček společnosti MRM Financial s.r.o. Zápůjčitel: MRM Financial s.r.o. Příloha č. 2: Smlouva o zápůjčce - spotřebitelském úvěru Zápůjčitel (věřitel): MRM Financial s.r.o. Bohumín, Nový Bohumín, Masarykova 596, PSČ IČ: OR Krajského soudu Ostrava, oddíl C, č. vl tel.: ová adresa: web: Vydlužitel (dlužník):... Bytem:... r.č:... Výše zápůjčky (úvěru): Na základě žádosti vydlužitele (dlužníka) prostřednictvím webového rozhraní zápůjčitele (věřitele) se zápůjčitel (věřitel) zavazuje poskytnout vydlužiteli (dlužníkovi) neúčelový spotřebitelský úvěr (dále jen zápůjčku ) ve výši...,- Kč. Podmínky čerpání: Vydlužiteli (dlužníkovi) budou finanční prostředky odeslány: - poštovní poukázkou typu C na jeho adresu nebo převodem na jeho bankovní účet č.ú..../..., a to nejpozději následující den po doručení podepsané písemné smlouvy o zápůjčce (o spotřebitelském úvěru) na adresu zápůjčitele (věřitele). Doba trvání zápůjčky (spotřebitelského úvěru): Splatnost zápůjčky je 21 dní ode dne poskytnutí zápůjčky. V den kdy je zápůjčka klientovi poskytnuta, a to připsáním na jeho bankovní účet nebo vyzvednutím složenky typu C na poště, začíná běžet lhůta ke splacení zápůjčky. Jestliže den splatnosti vychází na nepracovní den nebo svátek, bude půjčka splatná v nejbližší následující pracovní den. Splátky: Vydlužitel (dlužník) je povinen zápůjčku vrátit jednorázovou splátkou ve výši...,- Kč. Společně se zápůjčkou je splatný i poplatek za vyřízení žádosti o zápůjčku ve výši...,- Kč. Celková částka, kterou se vydlužitel (dlužník) zavazuje zaplatit je...,- Kč Sjednaná úroková sazba: 0% Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 434% Pojištění zápůjčky (spotřebitelského úvěru) nebo doplňkové služby nejsou vyžadovány. Veškeré náklady vyplývající pro vydlužitele (dlužníka) ze smlouvy představuje pouze sjednaný poplatek za vyřízení úvěru. Tyto náklady jsou neměnné. V případě opožděné platby je vydlužitel (dlužník) povinen zaplatit: - úrok z prodlení ve výši určené dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. 10 s t r a n a

11 - smluvní pokutu ve výši 10% ze zapůjčené částky, minimálně však 250,- Kč, za každý započatý týden prodlení. Vydlužitel (dlužník) má právo písemně do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy odstoupit od této smlouvy. Vydlužitel (dlužník) je oprávněn předčasně splatit zápůjčku, je povinen vrátit vyčerpanou jistinu a zaplatit poplatek za vyřízení zápůjčky (spotřebitelského úvěru). Další náklady za předčasné splacení nejsou účtovány. Pro řešení případných sporů se uplatní český právní řád. Nedílnou součástí této smlouvy o zápůjčce (o spotřebitelském úvěru) jsou Podmínky pro poskytování krátkodobých půjček společnosti MRM Financial s.r.o., účinné od MRM Financial s.r.o. (zápůjčitel) Vydlužitel (dlužník) 11 s t r a n a

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%.

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí na Vás být vedena exekuce,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak;

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (f) Osobní údaj znamená jakoukoli informaci, údaj, týkající se

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %.

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí být vedený v registrech dlužníků,

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru Malá domů (dále také jen

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Název: PROFI MONEY CZ, s.r.o. Identifikační číslo: 028 71 114 Sídlo: Rybná

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1) Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 5. 2011 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 10. 2011 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

Před podáním žádosti si prosím přečtěte naše obchodní podmínky, v případě dotazů nás prosím kontaktuje na tel. čísle: 224 454 222

Před podáním žádosti si prosím přečtěte naše obchodní podmínky, v případě dotazů nás prosím kontaktuje na tel. čísle: 224 454 222 Obchodní podmínky společnosti Ferratum Před podáním žádosti si prosím přečtěte naše obchodní podmínky, v případě dotazů nás prosím kontaktuje na tel. čísle: 224 454 222 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění.

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění. Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí právní

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné úvěrové podmínky VUP GALAXY Invest s.r.o., Společnost ODDÍL I. Výklad pojmů a základní ustanovení a prohlášení Smluvních stran

Všeobecné úvěrové podmínky VUP GALAXY Invest s.r.o., Společnost ODDÍL I. Výklad pojmů a základní ustanovení a prohlášení Smluvních stran Všeobecné úvěrové podmínky VUP společnosti GALAXY Invest s.r.o., Identifikační číslo: 248 13 451, sídlo: Praha 2 - Vinohrady, Španělská 770/2, okres Praha Hl.m., PSČ 120 00, zapsaná v OR u Městského soudu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 7. 2012 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o

Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. Obchodní podmínky pro SMS půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, tvořící nedílnou součást Rámcové smlouvy o zápůjčce či Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, tvořící nedílnou součást Rámcové smlouvy o zápůjčce či Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, tvořící nedílnou součást Rámcové smlouvy o zápůjčce či Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru Společnost crediton.cz, s.r.o., IČ: 24849707, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice,

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o. Článek A. 1. Tyto obchodní podmínky společnosti Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, se sídlem Praha 3, Vinohrady, Kolínská 1661/17, PSČ

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU,

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, resp. RÁMCOVÁ SMLOUVA O ZÁPŮJČCE Smluvní strany: Fast Cash a.s. se sídlem: Školská 694/32, Nové Město, PSČ 110 00 IČ: 241 77 032 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva )

Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) Rámcová smlouva o úvěru PRONTO PŮJČKA, verze 01/2014, (dále jen Smlouva ) uzavřená dne.. mezi smluvními stranami PRONTO CREDIT s.r.o., IČ 27525210, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

1. Úvodní ustanovení 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. Definice základních pojmů Osobní údaje Celková výše půjčky Všeobecné obchodní podmínky Správa dat

1. Úvodní ustanovení 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. Definice základních pojmů Osobní údaje Celková výše půjčky Všeobecné obchodní podmínky Správa dat Společnost CreditON Finance CZ s.r.o. IČ: 24849707, spisová značka C180184 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Na Perštýně 1,Praha 1, PSČ 110 00, tel.: + 420 225 985 739, email: info@crediton.cz,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny

Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky o poskytování spotřebitelských úvěrů upravují právní vztahy

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více