Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ"

Transkript

1 Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing Group s.r.o. jako Věřitelem a fyzickou osobou jako Klientem. 1.2 Smlouva o Půjčce se vedle těchto Podmínek dále řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smluvní typ smlouvy o půjčce a ustanoveními o spotřebitelských smlouvách dle 51 a násl. v platném znění Občanského zákoníku. 1.3 Klient je navrhovatelem uzavření Smlouvy o Půjčce na základě jeho žádosti na portále Věřitele (www.realmoney.cz a a po akceptaci (schválení) návrhu ze strany Věřitele je smlouva o půjčce uzavřená kdy následuje poskytnutí Půjčky Klientovi. Věřitel je akceptantem návrhu na uzavření Smlouvy o Půjčce. Uzavřením Smlouvy o Půjčce přenechává Věřitel Klientovi peněžní prostředky ve formě Půjčky a Klient se zavazuje Věřiteli za podmínek Smlouvy o Půjčce a těchto Podmínek poskytnutou Půjčku vrátit a zaplatit Poplatek. 1.4 Smlouva o Půjčce je považována za uzavřenou okamžikem akceptace návrhu Klienta Věřitelem, kdy Věřitel odešle ovou zprávou Klientovi konečnou podobu smlouvy o půjčce. V den odeslání ové zprávy bude Klientovi poskytnuta půjčka bankovním převodem, nebo zasláním hotovosti pomocí České pošty a.s V případě, že klient svým jednáním, nebo uvedením nepravdivých údajů poškodí dobré jméno společnosti, bude plně odpovědný za své jednání a škodu takto vzniklou Veškeré platby podle Smlouvy o Půjčce musí být prováděny v Kč. 2. DEFINOVANÉ POJMY A ODKAZY 2.1 Pro účely Smlouvy o Půjčce a těchto Podmínek mají následující výrazy s velkým počátečním písmenem následující význam: a. Internetové stránky: znamenají internetové stránky Věřitele na adrese a b. Klient: znamená pouze fyzická osoba která je občanem České republiky s trvalým pobytem na území České republiky, v době podání Žádosti o Půjčku je ve věku let s plnou způsobilostí k právním úkonům a splňuje požadavky pro poskytnutí Půjčky v těchto obchodních podmínkách. c. Občanský zákoník: znamená zákon č. 40/1964 Sb., ve zněních pozdějších předpisů. d. Registrace: znamená poskytnutí osobních údajů Klienta do databáze Věřitele, na základě kterých bude posouzena žádost Klienta. e. Návrh smlouvy (žádost klienta): znamená projev vůle Klienta vůči Věřiteli, kterým Klient žádá Věřitele o poskytnutí půjčky. f. Akceptace návrhu (schválení žádosti Věřitelem): znamená přijetí návrhu smlouvy na základě žádosti klienta Věřitelem s tím, že Věřitel poskytne prostřednictvím ové zprávy písemné vyhotovení smlouvy o půjčce dle Občanského zákoníku. g. Podmínky: znamenají tyto smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o., h. Poplatek: znamená poplatek na úhradu nákladů Věřitele se zpracováním Žádosti o Půjčku a s poskytnutím Půjčky, stanovený podle čl. 6.1, i. Půjčka: znamená částku peněžních prostředků poskytnutých Klientovi Věřitelem ve formě půjčky prostřednictvím bankovního převodu a nebo zasláním hotovosti pomocí České pošty a.s.. j. Smlouva o Půjčce: znamená kteroukoli smlouvu o půjčce uzavřenou mezi Věřitelem a Klientem podle článku 3 těchto Podmínek. k. Strana: znamená Věřitele nebo Klienta jednotlivě a Strany znamenají Věřitele a Klienta společně,

2 l. Věřitel: znamená RM Investing Group s.r.o., obchodní společnost se sídlem na adrese Prostějov, Habrová 468/32, PSČ , IČO: , vedena u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka m. Poštou: se rozumí Česká pošta, s.p., se sídlem na adrese Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ , IČ: , zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565 n. em: se rozumí ová adresa Věřitele uveřejněná na Internetových stránkách o. Účtem: se rozumí bankovní účet Věřitele uveřejněný na Internetových stránkách p. Jistina: se rozumí výše poskytnutých finančních prostředků věřitele klientovi q. Částka ke splacení: se rozumí jistina povýšená o poplatek r. poplatek za odložení: se rozumí poplatek za odložení splatnosti půjčky s. Internetovými stránkami: se rozumí internetové stránky Věřitele dostupné na adrese a t. výpis z účtu klienta: je bankovní výpis z účtu klienta, který žádá o poskytnutí půjčky a na číslo účtu, jež je uveden na výpisu z účtu klienta se budou zasílat půjčené finanční prostředky. u. úrok z půjčky: je úrokem za půjčení peněz. v. Maxfine společnost Maxfine s.r.o. poskytující zprostředkování služeb svých obchodních partnerů. w. MaxPartner Každá fyzická osoba nepodnikatel a každá fyzická osoba podnikatel, která má zájem stát se MaxPartnerem provizního programu společnosti Maxfine x. aktivační poplatek poplatek, který je třeba uhradit k aktivaci účtu MaxPartnera y. bezdlužný uživatel půjčky je klient, jež využívá půjčky prostřednictvím portálu nebo který se nenachází v prodlení. 3. REGISTRACE 3.1. Má-li Klient zájem o poskytnutí Půjčky, prvním krokem je elektronická registrace klienta na internetových stránkách Věřitele, kde uvede zejména: jméno, příjmení, rodné číslo,číslo občanského průkazu, ovou adresu, číslo bankovního účtu, své telefonní číslo, telefonní číslo ze kterého bude odesílat SMS zprávu, adresu současného pobytu, číslo popisné, město, PSČ, výši měsíčního příjmu, svou výdělečnou činnost a zvolí si vlastní heslo pro vstup do svého účtu, který si současně svou registrací vytvoří. Registrace nebude akceptována, pokud údaje Klienta nebudou v souladu s těmito podmínkami, zejména Klient neuvede platné rodné číslo, uvede číslo občanského průkazu, který již není platný dle portálu MF, rodné číslo Klienta bude evidováno v insolvenčním rejstříku, měsíční příjem Klienta bude nižší než minimální příjem žadatele Registrací získává Věřitel osobní údaje od Klienta, na základě kterých bude posouzena žádost Klienta Klient odpovídá Věřiteli za pravdivost a správnost údajů uvedených při registraci a v případě, že klient neposkytne pravdivé údaje, nebo se bude snažit svým jednáním společnost RM Investing Group s.r.o. poškodit, uhradí v tomto případě veškeré finanční náklady a ztráty, které svým jednáním způsobí Klient může dodatečně změnit své osobní údaje, které uvedl při registraci pouze po konzultaci s operátorem a se schválením společností RM Investing Group s.r.o Jednou registrací si Klient vytváří osobní účty na obou portálech Věřitele. 4. NÁVRH SMLOUVY (ŽÁDOST KLIENTA) 4.1 Má-li Klient zájem o poskytnutí Půjčky a je již platně registrován dle bodu 3. těchto podmínek, přihlásí se pomocí svého rodného čísla a hesla, které si zvolil sám klient při registraci do svého osobního účtu vytvořeného na internetových stránkách Věřitele. 4.2 Klient si vybere z možností, jež mu jeho účet nabízí a po tomto výběru požadované částky se klientovi zobrazí znění těchto obchodních podmínek, jejichž přečtení musí Klient potvrdit formou, kterou si vybere. Forma potvrzení obchodních podmínek Formou bez odeslání SMS zprávy zakřížkováním v poli souhlasím s obchodními podmínkami

3 4.3. Odesláním návrhu smlouvy a akceptací návrhu dle. čl. 5 Klient potvrzuje, že souhlasí s těmito podmínkami, že žádost a tyto podmínky odpovídají vůli Klienta a klient bude plnit své závazky z nich vyplývající Odesláním návrhu smlouvy Klient výslovně žádá Věřitele, aby Smlouva o Půjčce byla akceptována Věřitelem. 5. AKCEPTACE SMLOUVY O PŮJČCE, UZAVŘENÍ SMLOUVY A POSKYTNUTÍ PŮJČKY 5.1. Přijetím návrhu smlouvy o půjčce Klienta si Věřitel vyhrazuje právo zavolat na telefonní číslo Klienta, které Klient uvedl při registraci viz. bod č.3 a zjistit doplňující informace, které jsou nezbytné k posouzení žádosti klienta, zejména trvalý pobyt Klienta, název zaměstnavatele a pracovní pozici Klienta Pokud bude žádost ze strany Věřitele vyhodnocena dle interních kriterií pro posuzování žádostí Klientů jako vyhovující, akceptuje návrh Klienta odesláním ové zprávy s písemným zněním smlouvy o půjčce. Tímto obě strany smlouvy o půjčce považují smlouvu za uzavřenou Klientovy bude v jeho osobním účtu na internetových stránkách Věřitele vygenerováno potvrzení o poskytnutí půjčky, které obsahuje údaje pro splacení půjčky a Klient si jej může vytisknout V den uzavření smlouvy Věřitel poskytne Klientovi půjčku v podobě konkrétní finanční částky, o kterou Klient žádal formou bankovního převodu, nebo zasláním hotovosti pomocí České pošty a.s Pokud Věřitel dle svých interních kriterií vyhodnotí návrh smlouvy Klienta jako nepřijatelný, nedojde k akceptaci návrhu klienta a nedojde ani k uzavření smlouvy o půjčce Věřitel není povinen Klientovi zdůvodňovat své případné odmítnutí Půjčku poskytnout. 6. POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ČÁSTKA PŮJČKY, ÚROK Z PŮJČKY, MONITORING HOVORŮ 6.1. Na základě jedné smlouvy o půjčce může být klientovi poskytnuta půjčka v následujících částkách 1000, 2000, 3000, 4000, 4900,- Kč a v závislosti na přání klienta a za těchto podmínek: a. Pokud klient žádá o první půjčku na internetových stránkách Věřitele, může mu být poskytnuta částka do výše 2000, Kč. b. c. Bezúročná půjčka 1990, je poskytována ve spolupráci s obchodním partnerem, společností Maxfine s.r.o. a slouží výhradně na uhrazení aktivačního poplatku pro službu MaxPartner. Po schválení půjčky je hotovost automaticky poukázána společnosti Maxfine s.r.o. na jejich bankovní účet a klientovi se tímto aktivuje jeho partnerský účet. Splatnost půjčky 1990, Kč je 60 dnů a poskytovatel společnost RM Investing Group s.r.o. si za poskytnutí neúčtuje žádný poplatek. V případě neuhrazení si poskytovatel vyhrazuje klientovi účtovat veškeré sankce vyplývající z bodu 11.2 a 11.3 těchto obchodních podmínek Klient může podat návrh na uzavření další smlouvy o půjčce až po úplném splacení předchozí Půjčky a řádném splnění všech povinností vyplývajících z této Půjčky Veškeré platby podle Smlouvy o Půjčce musí být prováděny v Kč (korunách českých) Z důvodu zkvalitňování služeb Věřitel si vyhrazuje právo veškerou telefonní komunikaci nahrávat a po dobu jednoho roku uchovat na elektronickém zařízení Věřitele. 7. PŮJČKA PRO MAXPARTNERY 7.1. Půjčka, o kterou mohou požádat bezdlužní uživatele půjčky pro ženy nebo realmoney, je určena pouze pro registrované Maxpartnery. Jistina půjčky bude použita jako aktivační poplatek Maxpartnera u

4 společnosti Maxfine s.r.o. Tato půjčka má stanovenou splatnost 60 dní po poskytnutí půjčky. Půjčka bude zaslána na bankovní účet společnosti Maxfine, s.r.o. Tato půjčka nebude v sobě zahrnovat poplatek za poskytnutí půjčky. Pokud se Maxpartner octne se splacením půjčky pro Maxpartnery v prodlení, budou po něm vymáhány veškeré sankce vyplývající z těchto obchodních podmínek RM Investing group.s.r.o. si vyhrazuje právo nárokovat vyplacení půjčky pro maxpartnery z provize maxpartnera do výše této půjčky. Vyplacení půjčky za maxpartnera provede společnost Maxfine s.r.o. prostřednictvím bankovního účtu ve prospěch společnosti RM Investing group s.r.o. 8. PRODLOUŽENÍ SPLATNOSTI PŮJČKY (ODKLAD SPLATNOSTI) 8.1. Klient může požádat o prodloužení splatnosti Půjčky Prodloužení Půjčky využije, pokud se přihlásí ke svému účtu na internetových stránkách Věřitele a zvolí možnost odklad splatnosti" vyjádřená modrou šipkou v tabulce půjčky Klienta. Po odsouhlasení s nabídkou o odložení splatnosti Klientem bude následně Klientovy přidáno 7 dnů k jeho aktuální splatnosti a bude vyzván k uhrazení poplatku v závislosti na výši svojí Půjčky dle ceníku uvedeného na internetových stránkách Věřitele Využít možnost odložení splatnosti Půjčky může Klient neomezeně. Další odložení může ovšem Klient žádat až po uhrazení poplatku za předcházející odklad splatnosti Klient může odložit splatnost půjčky i bez požádání a to pouze uhrazením poplatku za odložení splatnosti na účet Věřitele vedeného u Ge Money Bank /0600. Jako variabilní symbol platby poplatku je nutné uvést ID aktuální půjčky Klienta. V tomto případě lze dobu splatnosti odložit v závislosti na výši uhrazeného poplatku. Minimální doba odložení je vždy 7 kalendářních dnů Pokud Klient zažádá o odklad splatnosti půjčky a neuhradí poplatek za odložení splatnosti, bude jeho Půjčka považována jako 7 dnů po splatnosti a budou Klientovy vyměřeny sankce. 9. POPLATEK ZA ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŮJČKU, ZA POSKYTNUTÍ PŮJČKY A DALŠÍ NÁKLADY 9.1. Výše Poplatku odráží náklady Věřitele na zpracování Žádosti o Půjčku a poskytnutí Půjčky, závisí na částce Půjčky a dále na tom, kolik Půjček daný klient Věřiteli řádně a včas splatil v průběhu posledních 12 měsíců Věřitel za poskytnutí Půjčky neúčtuje úrok (s výjimkou smluvních úroků z prodlení v čl. 10.) Klient je povinen Věřiteli uhradit Poplatek spolu se splacením Půjčky při splatnosti Půjčky Dalšími náklady přijetí Půjčky nad rámec Poplatku jsou náklady na zaslání textových zpráv SMS a případné náklady na bankovní poplatky při splacení Půjčky bezhotovostním bankovním převodem. Náklady na zaslání jedné textové zprávy SMS Klientem Věřiteli činí Kč 99, Při žádosti bez odeslání SMS kdy nemusí Klient odesílat SMS zprávu bude při každé schválené půjčce ponížena vyplacená částka (jistina) půjčky o poplatek 100,-Kč a to jako náklady na prověření klientovi bonity v interním systému společnosti Výše poplatek za odložení splatnosti se řídí výší výši poskytnuté Půjčky Klientovi a aktuálním ceníkem uvedeným na internetových stránkách Věřitele. 10. SPLACENÍ PŮJČKY A SPLATNOST

5 10.1. Období splatnosti Půjčky začíná běžet v den, kdy je Půjčka Klientovi poskytnuta. Období splatnosti Půjčky činí 21 dní. Pokud konec období splatnosti připadne na den, který není bankovním dnem v České republice, bude Půjčka splatná v nejbližší následující bankovní den Po úplném uhrazení Půjčky Věřiteli Klientem, bude Klientovi v jeho osobním účtu na internetových stránkách Věřitele vygenerován doklad o splacení, který si může Klient vytisknout a současně slouží jako doklad o úhradě půjčky. Na základě žádosti Klienta bude Klientovi doklad o zaplacení zaslán prostřednictvím České pošty a.s Při provádění platby na úhradu splátky Půjčky a Poplatku je Klient povinen uvést jako variabilní symbol ID své aktuální Půjčky. Obdrží-li Věřitel platbu, kterou nelze identifikovat pro špatné uvedení variabilního symbolu, vystavuje se Klient riziku doměření sankcí dle bodu 8 těchto podmínek Veškeré platby ve prospěch Věřitele jsou považovány za provedené od okamžiku jejich připsaní na bankovní účet Věřitele číslo: /0600 s řádně uvedeným variabilním symbolem Neobdržení faktury nezbavuje Klienta povinnosti uhradit splátku Půjčky a Poplatek při splatnosti Klient je oprávněn Půjčku bez jakýchkoli dodatečných poplatků splatit přede datem její splatnosti. Poplatek se v případě předčasného splacení Půjčky nesnižuje ani nevrací Klient má možnost požádat o zřízení splátkového kalendáře nejdříve 20dní po splatnosti půjčky a dohodnout se z věřitelem na výši splátek. 11. ÚROK Z PRODLENÍ,SMLUVNÍ POKUTA,POPLATEK ZA VÝZVU A DALŠÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VYMÁHÁNÍM DLUŽNÉ ČÁSTKY K ZAPLACENÍ Pro případ, že Půjčka či její část nebude splacena včas, se Klient zavazuje zaplatit Věřiteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky ke splacení za dobu od dne následujícího po dni splatnosti Půjčky až do dne skutečného uhrazení dlužné částky Věřiteli Sazba smluvního pokuty je stanovena ve výši 0.85% z dlužné částky denně V případě prodlení Klienta déle jak 20 dnů po splatnosti půjčky, si Věřitel vyhrazuje právo uložit Klientovy jednorázovou smluvní pokutu ve výši ,-Kč V případě prodlení Klienta, které bude trvat déle jak 10 dnů, bude Klientovi zaslána písemná výzva k úhradě částky k zaplacení, která je Věřitelem zpoplatněna částkou ve výši 500,-Kč, kterou je Klient povinen Věřiteli uhradit společně s částkou k zaplacení Neuhradí-li Klient Věřiteli jakoukoli část částky ke splacení na základě Smlouvy o Půjčce ani po uplynutí 20 dnů od data její splatnosti, je Věřitel oprávněn o prodlení Klienta informovat registry dlužníků, současně bude částka ke splacení s jejím příslušenstvím předána k vymáhání inkasní společnosti a navýšena o poplatky inkasní společnosti, nebo bude proti Klientovi zahájeno rozhodčímu řízení, kdy náklady rozhodčího řízení bude Klient povinen uhradit v plné výši Klient souhlasí s úhradou veškerých nákladů na vymáhání Půjčky a ostatních pohledávek Věřitele vzniklých na základě Smlouvy o Půjčce. 12. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Klient má právo odstoupit od Smlouvy o Půjčce dle 53 odst. 7 OZ v platném znění. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření Smlouvy o Půjčce. Jestliže nedojde

6 k uplatnění Klientova práva na odstoupení v této stanovené lhůtě, zůstává Smlouva o Půjčce platnou a účinnou Klient nemá právo na odstoupení od Smlouvy o Půjčce, jestliže Věřitel poskytl Klientovi na výslovnou žádost Půjčku a Klient ji již před výkonem svého práva na odstoupení Věřiteli spolu s Poplatkem splatil Klient vykonává své právo na odstoupení tím, že zašle Věřiteli písemné oznámení o odstoupení na adresu: RM Investing Group s.r.o, Habrová 468/32, Prostějov Odstoupení od Smlouvy o Půjčce je účinné vůči Věřiteli okamžikem doručení oznámení o odstoupení Věřiteli do sídla společnosti Klient je v oznámení o odstoupení povinen uvést: a. jméno a rodné číslo Klienta, b. oznámení ohledně odstoupení od Smlouvy o Půjčce a úmyslu vrátit Věřiteli veškeré finanční prostředky poskytnuté Věřitelem c. datum oznámení o odstoupení d. podpis Klienta V případě uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o Půjčce je Klient povinen Věřiteli vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté Věřitelem na bankovní účet Věřitele /0600 pod variabilním symbolem ID půjčky. 13. ODPOVĚDNOST Klient je povinen uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Věřiteli na základě předložení nepravdivých informací nebo na základě porušení Smlouvy o Půjčce Klientem Věřitel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty v souvislosti s mimořádným přerušením provozu činnosti Věřitele, které Věřitel nemůže ovlivnit ani samostatně vyloučit. Věřitel není odpovědný za způsobené případné ztráty Klientovi, jestliže taková ztráta byla zapříčiněna přerušením či poruchou provozu komunikačních kanálů, opožděných zasláním nebo ztrátou textové zprávy či zasláním nepravdivé textové zprávy Strany nejsou odpovědné za neplnění svých povinností, jestliže takové neplnění je mimo kontrolu příslušné Strany a bylo způsobeno okolnostmi představujícími vyšší moc. Vyšší moc znamená událost, která je nepředvídatelná a která je mimo vliv Stran, např. plnění Smlouvy je bráněno stávkou, poruchou sítě, legislativním omezením vlády nebo orgánu Evropské unie, vzpourami, sabotáží, povstáním, přírodními silami nebo podobnými okolnostmi, které mají za následek odklad plnění závazků převzatých na základě Smlouvy o Půjčce. Strana není odpovědna za neplnění závazků v důsledku okolností, které byly způsobeny vyšší mocí, za podmínky, že taková Strana vynaložila veškeré úsilí, aby takové situaci zabránila, a plnění závazku musí pokračovat, jakmile okolnosti vyšší moci odpadnou. 14. OSTATNÍ USTANOVENÍ Klient se zavazuje až do úplného splnění všech povinností ze Smlouvy o Půjčce neprodleně informovat Věřitele o jakékoli změně v údajích uvedených v Žádosti o Půjčku Věřitel je oprávněn kdykoli bez souhlasu Klienta převést svá práva vyplývající ze Smlouvy o Půjčce či jejich část na kteroukoli třetí osobu Uzavřením Smlouvy o Půjčce dává Klient Věřiteli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., p ochraně osobních údajů, ke zpracování osobních údajů, které budou Klientem Věřiteli sděleny v souvislosti

7 s uzavíráním, trváním a ukončením Smlouvy o Půjčce. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Věřiteli je udělen k účelům jednání o uzavření Smlouvy o Půjčce, za účelem poskytnutí Půjčky a úkonům souvisejícím s poskytnutím Půjčky, za účelem posuzování bonity Klienta, za účelem realizace postupu při vymáhání dlužných částek a dalších postupů s tím spojených a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek služeb. Souhlas klienta zahrnuje zpracování osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Věřitelem Klient uzavřením Smlouvy o Půjčce dává souhlas Věřiteli k předání osobních údajů dalším subjektům spolupracujícím s Věřitelem při realizaci Smlouvy a při vymáhání plnění z této smlouvy Klient uděluje svůj souhlas se zpracováním a předáním osobních údajů dobrovolně a má právo ho kdykoli po splacení Půjčky odvolat Klient má právo přístupu k osobním údajům poskytnutých Věřiteli, jakož i právo na jejich opravu. V případě, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého života Klienta nebo v rozporu se zákonem, může Klient požádat Věřitele či zpracovatele o vysvětlení nebo žádat, aby takový stav byl odstraněn (zejména jde o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Klient má též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů Tyto podmínky mohou být Věřitelem kdykoliv změněny formou oznámení na Internetových stránkách učiněné nejméně 10 kalendářních dnů před navrhovaným datem účinnosti změny Podmínek. Změněné Podmínky se uplatní pouze na Půjčky poskytnuté ode dne účinnosti změněných Podmínek. Půjčky poskytnuté do dne účinnosti změny Podmínek se stále řídí Podmínkami v jejich původním znění. Změněné Podmínky Věřitel uveřejní na Internetových stránkách. 15. OZNÁMENÍ Veškerá zasílaná oznámení v souvislosti se Smlouvou o Půjčce a těmito Podmínkami musí být písemná, v českém jazyce a zaslána poštou na adresu: RM Investing Group s.r.o., Habrová 468/32, Prostějov, nebo em na adresu Při dodržení správnosti adresy podle předchozí věty se veškerá oznámení považují za přijatá po uplynutí 5 kalendářních dnů ode dne jejich odeslání První upomínka Klientovi ohledně prodlení s plněním závazku splatit Půjčku bude zaslána obyčejnou poštou po 10 dnech prodlení a bude zpoplatněna částkou 250,-Kč, Jakékoli další upomínky budou zaslány formou SMS zpráv na telefonní číslo Klienta uvedené při registraci Klienta. 16. POSTUP PŘI ŘEŠENÍ SPORŮ Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se strany zavazují řešit cestou obecných soudů. 17. BONUSY A PROMO AKCE Společnost RM Investing Group s.r.o. na svých internetových stánkách uveřejňuje promo akce a bonusy za poskytované služby svým Klientům. Nárok na poskytnutí bonusu má každý Klient při splnění všech podmínek dané akce. Podmínky jsou zveřejněny u každé probíhající akce. Klientovi automaticky zaniká právo na získání jakéhokoliv bonusu, pokud je v prodlení s plněním svých finančních závazků vůči společnosti RM Investing Group s.r.o. 18.Informace o poskytovateli finančního produktu a. Obchodní firma a identifikační číslo dodavatele finanční služby: RM Investing Group s.r.o., se sídlem Habrová 468/32, Prostějov Dodavatel je ve Smluvních podmínkách pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. označován jako Věřitel.

8 b. Hlavní předmět podnikání dodavatele finanční služby: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, včetně poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty. c. Sídlo dodavatele finanční služby a adresa významná pro vztah mezi spotřebitelem a dodavatelem finanční služby: Prostějov, Habrová 468/32, PSČ d. Existence zástupce dodavatele finanční služby nebo zprostředkovatele: Služba není poskytována prostřednictvím zástupce dodavatele finanční služby ani zprostředkovatele. e. Název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního dozoru: Dodavatel finanční služby podniká na základě živnostenského oprávnění. Provozování živnosti dodavatele finanční služby podléhá dozoru živnostenského úřadu. Poskytování finanční služby dodavatelem podléhá kontrole České obchodní inspekce (Štěpánská 15, Praha 2) v rámci dozoru nad ochranou ekonomických zájmů spotřebitele. 19.Informace o poskytované finanční službě: a. Název a hlavní charakteristiky poskytované služby: Poskytovanou službou je půjčka peněžních prostředků. Na základě smlouvy o půjčce přenechává dodavatel finanční služby spotřebiteli peněžní prostředky ve formě půjčky a spotřebitel se zavazuje dodavateli finanční služby za podmínek smlouvy o půjčce a Smluvních podmínek pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. poskytnutou částku peněžních prostředků vrátit a zaplatit poplatek. b. Celková cena, včetně všech poplatků, daní placených prostřednictvím Věřitele a jiných souvisejících nákladů: Celková cena za poskytnutí služby je dána poplatkem za zpracování žádosti o půjčku a za poskytnutí půjčky. Výše tohoto poplatku je následující: půjčka1000 poplatek dnů půjčka2000 poplatek dnů půjčka3000 poplatek dnů půjčka4000 poplatek dnů půjčka4900 poplatek dnů c. d. Poplatek za prodloužení splatnosti půjčky je stanoven následovně : půjčka1000poplatek100 7 dnů půjčka2000poplatek200 7 dnů půjčka3000poplatek250 7 dnů půjčka4000poplatek300 7 dnů půjčka4900poplatek400 7 dnů e. Další informace ohledně podmínek placení poplatku jsou uvedeny v čl. 9 Smluvních podmínek pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. V případě, že dojde k porušení povinností ze strany spotřebitele, je dodavatel finanční služby oprávněn od spotřebitele požadovat úhradu dalších částek dle Smluvních podmínek pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. (poplatek za zaslání upomínky, smluvní úrok z prodlení, náklady na vymáhání, smluvní pokuta). f. Možná rizika mimo kontrolu dodavatele finanční služby spojená s poskytovanou finanční službou: Dodavatel finanční služby nenese odpovědnost za kvalitu a funkčnost mobilní sítě a za chyby vzniklé v důsledku poruch či ztrát při přenosu dat. Dodavatel finanční služby neodpovídá za kvalitu a včasnost služeb poskytovaných bankovních systémů. g. h. Období, po které zůstávají poskytnuté informace v platnosti: Bez omezení doby platnosti. i. Možné způsoby placení a způsob poskytnutí služby: Služba je poskytování dle informací uvedených ve Smluvních podmínkách pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. j. Případné dodatečné náklady pro spotřebitele za použití prostředků komunikace na dálku: Za použití prostředků komunikace na dálku nejsou dodavatelem finanční služby účtovány žádné další dodatečné poplatky či náklady.

9 19. Informace o možných způsobech nápravy porušení povinností: a. Existence a způsob mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů, včetně možnosti obrátit se na příslušný orgán dohledu: Stížnosti se podávají dodavateli finanční služby písemně na adresu sídla dodavatele nebo prostřednictvím ové adresy Spotřebitel má možnost se svým podnětem obrátit sám nebo prostřednictvím sdružení spotřebitelů na Českou obchodní inspekci (Štěpánská 15, Praha 2) nebo na příslušný živnostenský úřad Společnost RM Investing Group s.r.o. si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113 Úvěrové podmínky Spotřebitelský úvěr Kód úvěrových podmínek: ITS113 Co byste měli vědět o o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vážený kliente, Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách Na začátek Vám poskytneme několik tipů a doporučení k orientaci v našich službách a dokumentaci: 1. Na našem portále www.burzauveru.cz

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí firma Ing. Jiří Havel se

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více