Kmenové listy. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Práva. Bakalářská práce. Jiří Podhajský. Autor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kmenové listy. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Práva. Bakalářská práce. Jiří Podhajský. Autor:"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Kmenové listy Bakalářská práce Autor: Jiří Podhajský Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. Praha Duben, 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Robousích dne Jiří Podhajský

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat touto cestou za odborné vedení a připomínky panu JUDr. Aleši Rozehnalovi, Ph.D. vedoucímu mé bakalářské práce. Velké poděkování patří mé rodině za pomoc a pochopení v průběhu celého studia.

4 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá nově zavedeným institutem kmenových listů ve společnosti s ručením omezeným. Nejprve se věnuji vymezení pojmu zaloţení a vzniku společnosti, poté jiţ přistupuji k problematice týkající se způsobů vydání, nabytí a náleţitostí kmenových listů. Rozeberu zde hlavní motiv zavedení kmenových listů, kterým je zjednodušení převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným. Jádrem práce je definování kmenových listů v návaznosti na obchodní podíl ve společnosti a na souladu se společenskou smlouvou. Pro pochopení souvislostí je osvětlena problematika cenných papírů, jak z obecného pohledu, tak i pohledem do historie cenných papírů obsahově podobných kmenovým listům. Dále je zde popsána moţnost zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu a kmenovému listu. Cílem je představení obsáhlejšího materiálu umoţňujícího zakladatelům či společníkům společností s ručením omezeným informovanější rozhodování o aplikaci kmenových listů ve své společnosti Klíčové pojmy: Společenská smlouva, základní kapitál, vklad, podíl, kmenové listy, cenné papíry, zástavní právo k cenným papírům

5 Annotation This Bachelor Thesis deals with a newly established institute of counterfoils in the limited liability company. At first I pay attention to specification of a term of foundation and recording the company in the register, than I deal with a topic of counterfoils, ways of their issue, acquisition and prerequisites. I specify the main purpose of counterfoils establishment, which is the simplification of business share transfer in the limited liability company. The core of this thesis is to define counterfoils, their correlation with the business share in the company and compliance with the Memorandum of Association. I give general characteristics of securities at first and then I deal with the history of securities that are similar to counterfoils in order to understand the context of securities. Further I specify possibilities of establishment of the right of lien to the business share and counterfoils. The aim of my work is to give the founders of the limited liability company and their partners more comprehensive material that can help them to make well-informed decisions on using the counterfoils in their company. Key words Social contract, capital, input, share, counterfoil, securities, lien on securities

6 OBSAH ÚVOD Společnost s ručením omezeným Zaloţení společnosti Vydání kmenového listu Náleţitosti kmenového listu Změny zakladatelských dokumentů Obchodní podíl představovaný kmenovým listem Vklad společníka Nabytí kmenového listu Velikost podílu představovaným kmenovým listem Kmenové listy Cenné papíry Historie cenných papírů Cenné papíry pohledem ekonomie Cenné papíry pohledem práva Investiční cenné papíry Předchůdci kmenových listů Komanditní společnost na akcie Zavedení kmenových listů Podoba kmenových listů Druhy kmenových listů Kmenový list základní Kmenový list s přednostní výplatou Kmenový list s výplatou pevného podílu na zisku Kmenový list bez hlasovacích práv Kmenový list s rozhodujícím vlivem na část činnosti Kmenový list bez práva převzetí vkladu Kmenový list s právem veta Kmenový list bez příplatkové povinnosti Hromadný kmenový list Evidence kmenových listů Administrace seznamu Převod kmenového listu Přechod kmenového listu Odevzdání kmenového listu Neplatnost kmenových listů Nahrazení neplatných kmenových listů Sníţení základního kapitálu po zrušení kmenového listu Náhrada vlastníkovi zrušeného kmenového listu Zástavní právo Zástavní právo k podílu Zástavní právo k cenným papírům Zástavní právo ke kmenovému listu Zřízení zástavního práva ke kmenovému listu Uloţení zastaveného kmenového listu u třetí osoby Změna kmenového listu během zástavy Rozsah zástavního práva ke kmenovému listu Výkon zástavního práva ke kmenovému listu... 45

7 Oznámení výkonu zástavního práva ke kmenovému listu Zánik zástavního práva ke kmenovému listu ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY... I Vzorová kombinace podílů... I Smlouva o koupi kmenových listů... II Komanditní společnost na akcie... III

8 ÚVOD Kmenové listy jako pojem byly do našeho obchodního práva implementovány nabytím účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech (dále jen ZOK). Kmenovým listem můţe být podle ustanovení ZOK 1 představován podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným. Jelikoţ je společnost s ručením omezeným nejrozšířenějším typem obchodní společnosti v České republice, je toto téma zajímavé nejen pro mě, ale i pro poměrně velký okruh osob. K mému zájmu o téma kmenových listů přispěla i skutečnost, ţe jsem společníkem ve společnosti s ručením omezeným. Hlavním cílem mé práce je sestavení uceleného materiálu, po jehoţ prostudování budu chápat pojem kmenové listy nejen já, ale i další osoby z řad veřejnosti. Já i čtenář práce budeme schopni realizovat celý proces zavedení a pouţívání kmenových listů. Provedu analýzu kmenových listů od obecného ke konkrétnímu tak, aby kaţdý čtenář mé práce získal dostatek vědomostí, potřebných k pochopení a případnému vyuţití kmenových listů. V začátku práce se zaměřím na vysvětlení zaloţení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Dále se budu zabývat vymezením vkladu do společnosti a podílu ve společnosti. Proberu různé okamţiky vydání kmenových listů ve vztahu k zaloţení a vzniku společnosti. Podrobně rozeberu náleţitosti kmenových listů, nejen z formální, ale i technické stránky. Jelikoţ jsou kmenové listy cennými papíry, budu muset tento pojem blíţe vysvětlit. Obecně popíšu náleţitosti cenných papírů a způsoby jejich pouţití. Cenné papíry mají dlouhou a bohatou historii, které se však budu věnovat jen zevrubně. Více se zaměřím na cenné papíry z hlediska práva a ekonomie. Instituty obsahově podobné kmenovým listům je moţno nalézt jiţ v našich předchozích právních úpravách. V práci provedu malý exkurs do historie pro přiblíţení historických souvislostí a seznámení s tím, ţe podstata kmenových listů není v našem právním systému taková novinka, jak to na první pohled můţe vypadat. V další části se dostanu k jádru práce. Hned v úvodu vysvětlím základní podmínku pro vydání kmenových listů, kterou je uvedení této moţnosti představení podílu společníka 1 ZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech (o obchodních korporacích) 137 8

9 ve společenské smlouvě. Popíšu různé druhy kmenových listů ve vztahu k podílům jimi představovanými. Podrobně rozeberu práva a povinnosti vztahující se k jednotlivým druhům kmenových listů. Porovnám výhody a nevýhody jednotlivých druhů kmenových listů a představím moţné varianty jejich pouţití. Dále se budu zabývat způsobem evidence a vedení seznamu kmenových listů. Rozeberu různé způsoby změny vlastnictví kmenových listů, jejich zrušení či zániku. Zmíním také okolnosti sníţení základního kapitálu a výplaty náhrad společníkům za zrušené kmenové listy. V další kapitole se budu věnovat moţnostem zastavení kmenových listů. Zástavní právo nejprve rozeberu z obecného hlediska a poté podrobněji z hlediska nvávaznosti na kmenové listy. Porovnám odlišnosti zástavního práva ve vztahu k podílu ve společnosti s ručením omezeným a ve vztahu ke kmenovému listu. Zaměřím se podrobněji na vznik, zřízení a rozsah zástavního práva ke kmenovému listu. Jelikoţ i u zastaveného kmenového listu můţe docházet ke změnám, analyzuji i tyto situace. Závěrem se budu věnovat tématu výkonu zástavního práva a následně moţnostem zániku zástavního práva. Mým dalším cílem je vyuţití nabytých vědomostí k posouzení, zda lze aplikovat kmenové listy ve společnosti, kde jsem společníkem. Předpokládám, ţe tohoto cíle dosáhnu na základě splnění hlavního cíle práce. 9

10 1. Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným můţe zaloţit jeden či více zakladatelů a řadí se mezi kapitálové společnosti. Nespornou výhodou je ručení společníků za dluhy společnosti pouze do výše nesplacené vkladové povinnosti a nízké výše základního kapitálu. Zejména z těchto důvodů je tento typ obchodní korporace v České republice nejrozšířenější Zakladatelský dokument Společenská smlouva nebo zakladatelská listina je základní dokument nutný k zaloţení společnosti. Bez jeho sepsání není moţné ani zaloţení, natoţ vznik samotné společnosti. Společenskou smlouvou případně zakladatelskou listinou je moţné dispozitivně upravit vše, co není v rozporu se zákonem či dobrými mravy. Je zde tedy dána poměrně široká volnost zakladatele či zakladatelů při zakomponování svých vizí a strategií přímo do jádra společnosti. Jedná se zejména o úpravu a definování: vnitřní struktury společnosti, vnitřních poměrů, práv a povinností mezi společníky i mezi společníky a společností, vystupování společnosti navenek, oblasti a obory působnosti. Moţností uplatnění smluvní volnosti je tedy mnoho. Vzhledem k zaměření práce nás však bude zejména zajímat oblast úpravy obchodních podílů, jejich zastavení, převodů a přechodů v návaznosti na moţnost definovat obchodní podíl kmenovým listem. Kaţdá společenská smlouva tedy můţe být svým způsobem originál, odráţející představy a cíle zakladatelů. Velmi často však dochází k jejich unifikaci, zejména vlivem sestavování smluv a listin osobou oprávněnou k sepsání veřejné listiny. Na sepisovanou veřejnou listinu nemá vliv osobnost zakladatelů, ale vliv osobnosti a zkušenosti veřejné osoby. Jednotlivé druhy listin pak vycházejí ze vzorů k jednotlivým druhům listin a ty jsou co nejvíce zobecňovány. Je tedy vţdy na uváţení kaţdého zakladatele, zda do listiny prosadí všechny své představy, či se nechá veřejnou osobou tzv.,, přistrčit k obecnější a stručnější úpravě, samozřejmě při zachování svých základních představ o fungování společnosti. 10

11 Na širším vyuţívání institutu kmenových listů v praxi tedy bude mít významný podíl i to, jak se k jeho vyuţití postaví osoby oprávněné k sepsání veřejné listiny. Jejich názor můţe velmi často ovlivnit případné vydání či nevydání kmenových listů Založení společnosti Dle ustanovení ZOK 2 se obchodní korporace zakládá společenskou smlouvou ve formě veřejné listiny. V případě jediného zakladatele se obchodní korporace zakládá zakladatelskou listinou ve formě veřejné listiny. Tato kogentní ustanovení nelze ignorovat, neboť při jejich nedodrţení je právní jednání o zaloţení společnosti neplatné. Zakladatelé se tedy musí smířit s náklady na pořízení veřejné listiny, byť by měli schopnosti a právní povědomí potřebné k sepsání společenské smlouvy či zakladatelské listiny. Navíc ZOK 3 nařizuje uvést moţnost představení obchodního podílu kmenovým listem ve společenské smlouvě či zakladatelské listině. Toto ustanovení je kogentní a bez jeho splnění nelze kmenové listy v ţádném případě vydat. Nesmí se navíc zapomenout na ustanovení omezující převoditelnost podílu ze zákona ZOK. 4 V tomto zákoně je dána povinnost schválení převodu obchodního podílu na osobu mimo okruh stávajících společníků valnou hromadou. Toto zákonné omezení převoditelnosti tedy musí být eliminováno ujednáním v zakladatelském dokumentu Vydání kmenového listu K vydání kmenových listů můţe dojít jiţ při zaloţení společnosti, respektive ihned po podepsání společenské či zakladatelské smlouvy. Zákon ţádnou lhůtu k vydání kmenových listů neurčuje a okamţik vydání si můţe společnost zvolit dle vlastního uváţení. Pouţití kmenových listů hned po zaloţení společnosti ve vztahu k osobám odlišným od zakladatele či zakladatelů je však dle mého mínění reálně nulové. Společnost ještě nevznikla a kmenové listy mají hodnotu papíru, na němţ jsou 2 ZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech (o obchodních korporacích) 8 3 ZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech (o obchodních korporacích) ZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech (o obchodních korporacích)

12 vytištěné. Podíl prezentovaný tímto kmenovým listem do doby vzniku společnosti právně neexistuje. Akceptovat tedy jiţ v této fázi hodnotu kmenového listu jiţ se započítáním hodnoty teprve v budoucnu vzniklého podílu můţe být velice riskantní záleţitostí. S touto hypotetickou hodnotou prováděné obchodní transakce by mohly být spojeny ztráty finančních či jiných prostředků investovaných do těchto transakcí. A to kvůli riziku, ţe společnost vůbec nevznikne a tím nevznikne ani podíl, který byl předmětem transakcí. Kmenový list tedy začne plnit svoji funkci aţ okamţikem vzniku společnosti. Ke vzniku společnosti dochází dle stávající právní úpravy v novém občanském zákoníku (dále jen NOZ ) teprve dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku 5. Veřejný rejstřík poté funguje na principu materiální publicity (platí vţdy to, co je uvedeno v příslušném rejstříku). K úspěšnému zápisu je však nutné doloţení platného zaloţení společnosti a splnění dalších předepsaných podmínek. Vydání kmenových listů je v rejstříku uvedeno a ty tímto začínají plnit svoji roli představitele obchodního podílu. Hodnota kmenového listu se tím okamţikem bude odvíjet od hodnoty obchodního podílu, který představuje. Kmenové listy mohou být vydány pouze jako listinné (hmotný substrát) cenné papíry a nesmí být veřejně obchodovatelné. Výsledná podoba a technické provedení hmotného nosiče (rozměry, druh papíru, grafické ztvárnění, apod.) jsou však zcela libovolné. Záleţí tedy jen na emitentovi, jak bude kmenový list materiálně zhmotněn. Kmenový list by však měl určitě naplňovat nepsané normy a obecnou představu o vzhledu cenného papíru. Základní podmínkou pro vydání kmenových listů je uvedení této moţnosti představení podílu společníka v zakladatelském dokumentu. Převoditelnost podílu zároveň nesmí být ve společenské smlouvě jakkoliv omezena či podmíněna. Jiţ tedy i podmínka souhlasu ostatních společníků s převodem podílu na jiného společníka zahrnutá ve společenské smlouvě fakticky zabraňuje vydání kmenových listů. Zákonná úprava v ZOK 6 totiţ moţný převod podílu mezi společníky ničím neomezuje, ani nepodmiňuje. Jakékoliv omezení tohoto druhu převodu tedy můţe vycházet pouze z ujednání společenské smlouvy. 5 NOZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 126, bod 1 6 ZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech (o obchodních korporacích)

13 Náležitosti kmenového listu Pro tuto práci je důleţité popsat samotné vydání kmenových listů. Vydaný kmenový list musí splňovat zákonné poţadavky, které budou vysvětleny v následujícím textu. Zákon ZOK 7 u vydaných kmenových listů zcela logicky předepisuje označení toho, ţe se jedná o kmenový list. Nutnou náleţitostí je jednoznačná identifikace společnosti a společníka. Náleţitosti potřebné k provedení identifikace společnosti a společníka čerpáme ze společenské smlouvy či zakladatelské listiny, neboť jsou zákonem ZOK 8 určeny jako povinný a de fakto minimální obsah zakladatelského dokumentu. Vzhledem k přesné definici všech náleţitostí v zákoně zde uvádím pouze ty náleţitosti, potřebné pro získání údajů povinně uváděných v kmenových listech. U emitenta se jedná o určení firmy, coţ je název, pod kterým je společnost zapsána v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího její právní formu. Dále uvedení sídla společnosti a identifikační číslo přidělené příslušným orgánem státní správy. Sídlo společnosti je při poţadavku zápisu do obchodního rejstříku třeba doloţit dokumentem zakládajícím právní nárok na uţívání nemovitosti. Uvedení statutárního orgánu oprávněného ke kontrole, označení a podepsání vydaného kmenového listu. Tím statutárním orgánem bude většinou jednatel společnosti, či případně více jednatelů, pokud společenská smlouva předepisuje schvalování právních jednání více jednateli společně a nerozdílně. Určení společníka uvedením jména či firmy a bydliště nebo sídla a případně jiných údajů nutných k jejich jednoznačné identifikaci. Tímto jiným údajem bude u právnických osob zejména identifikační číslo přidělené příslušným orgánem státní správy. V případě fyzických osob to obvykle budou údaje o datu a místě narození. Další z povinných náleţitostí kmenových listů je uvedení výše vkladu připadající na podíl a označení podílu, k němuţ je kmenový list vydán. Opět zde vycházíme z předepsaných náleţitostí zakladatelského dokumentu, coţ je zejména určení druhů podílů kaţdého společníka a práv a povinností s nimi spojených. Pokud dovoluje společenská smlouva vznik různých druhů podílů, různou výši vkladu nebo vkladů připadajících na tento podíl nebo podíly. Ve společenské smlouvě je také určeno, které 7 ZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech (o obchodních korporacích) 207 bod1 8 ZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech (o obchodních korporacích)

14 z podílů jsou prezentovány kmenovými listy. Není předepsána ţádná minimální či maximální délka textu popisující danou skutečnost. Způsob formulace a popisu je také zcela volný a bude tak vţdy záleţet na zapisující osobě, jak bude zápis vypadat. Vţdy však musí být dodrţena zásada, ţe z obsahu označení musí být bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, ke kterému podílu se kmenový list vztahuje. V praxi tedy většinou bude zápis v kmenovém listu kopírovat definici podílu v zakladatelském dokumentu. Vydané kmenové listy musí být očíslovány tak, aby je bylo moţné jednoznačně od sebe odlišit jiţ na základě přiděleného čísla. Volba číselné řady a způsobu číslování by tedy měla jiţ dopředu počítat s předpokládaným počtem kmenových listů, potřebou jejich výměny, vydáním nových a ponechání dostatečné rezervy, tak aby v budoucnu nekomplikovala číslování. Označení a očíslování kmenového listu svým podpisem stvrzuje jednatel či jednatelé. Případně můţe být tento podpis nahrazen jeho otiskem, v tom případě však musí být listina chráněna proti padělání či pozměnění ochrannými prvky. Posouzení oprávněnosti osoby stvrzující svým podpisem vydaný kmenový list je moţné opět na základě zakladatelského dokumentu. Ten nám totiţ zcela průkazně osvědčí počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost. Pouze podepsáním osobou oprávněnou k jednání za společnost dosáhneme legitimity vydaného kmenového listu. V případě podpisu osobou neoprávněnou k jednání za společnost by byl vydaný kmenový list neplatný. Do budoucna se dá i předpokládat, ţe dojde k pokusům o vytvoření falzifikátů indosamentu nebo celých kmenových listů a následnému zneuţití v obchodním styku. Ke zneuţití by mohlo dojít zejména, pokud by se povedlo vlastníku takto zfalšovaného kmenového listu přesvědčit jednatele společnosti o jeho pravosti a dosáhnout tím svého zápisu do seznamu společníků. Mohl by tedy vykonávat vlastnická práva, pobírat plody a uţitky z nich. Majitel pravého kmenového listu by po zjištění tohoto stavu mohl řešit jiţ jen soudní cestou o určení pravosti kmenového listu. Coţ je vzhledem k obvyklé délce soudního řízení během na dlouhou trať. Teprve praktické vyuţívání zřejmě bude přinášet nalézání a tvorbu dalších způsobů, jak tomuto zneuţívání zabránit, či ho alespoň minimalizovat. Po zváţení výše uvedeného je tedy zřejmé, ţe otázce fyzické podoby kmenového listu je třeba věnovat náleţitou pozornost. 14

15 Změny zakladatelských dokumentů V průběhu ţivota společnosti můţe vyvstat potřeba úpravy zakladatelského dokumentu. Vzhledem k zaměření mé práce se zaměřím na změny v návaznosti na kmenové listy. Zde je důleţitou podmínkou pro moţné vydání kmenových listů ustanovení ZOK 9 to, ţe převoditelnost podílu není omezena nebo podmíněna. To je vcelku jasná podmínka při zakládání společnosti, bez jejíţ splnění nelze kmenové listy vydat. Kaţdá změna společenské smlouvy bude tedy muset brát v potaz vydané kmenové listy. Před provedením jakékoliv změny bude vţdy třeba posoudit, jakým způsobem se dotkne jednotlivých podílů, zda něčím neomezí převoditelnost podílu či zda změnou nevznikne podmínka, jejíţ splnění podmiňuje moţnost převoditelnosti. Z tohoto úhlu pohledu jsou tedy vydané kmenové listy překáţkou, neumoţňující provádět změny zcela dle libovůle společníků. Vzhledem k tomu, ţe institut kmenových listů byl zaveden zejména kvůli zjednodušení převoditelnosti obchodního podílu, můţe se stát následné provádění změn zakladatelského dokumentu problematické. Zajímavý právní problém můţe nastat při změně společenské smlouvy omezující převoditelnost podílů. U jednoho z podílů představovaným kmenovým listem dochází k časté změně majitele. Noví společníci narušují kontinuitu chodu podniku a spíše mu škodí. Ostatní zakládající společníci tedy chtějí na valné hromadě omezit převoditelnost podílů, např. předkupním právem ostatních společníků k převáděnému podílu. Dle zákona by tedy muselo dojít usnesením valné hromady ke změně společenské smlouvy a ke zrušení kmenových listů dotčených touto změnou vzhledem k nedodrţení podmínky neomezené převoditelnosti.valná hromada by se tedy řídila dle ZOK 10 a díky dvoutřetinové většině odsouhlasila potřebné změny společenské smlouvy. Vše vypadá právně v pořádku a funkčně. Rýsuje se nám však zde velice problematická pasáţ zákona. Proti platnosti takto přijatého rozhodnutí totiţ stojí hned následující ustanovení ZOK 11 o nutnosti souhlasu všech společníků, pokud se změnou zasahuje do jejich práv a povinností. Dá se totiţ predikovat, ţe jakákoliv změna společenské smlouvy zasahuje do práv a povinností společníků. Rozdíl pak bude vţdy jen v míře a intenzitě zásahu do 9 ZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech (o obchodních korporacích) 137 bod 3 10 ZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech (o obchodních korporacích) 171 bod1 11 ZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech (o obchodních korporacích) 171 bod2 15

16 práv a povinností. Při zohlednění tohoto principu by tedy kaţdá změna společenské smlouvy musela být schválena vţdy všemi společníky a ustanovení zákona, kde postačuje souhlas dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků, by tím ztrácelo smysl. K vyjasnění výše uvedeného tedy bude docházet průběţně na základě judikátů, komentářů k zákonu či novel zákona. V tuto chvíli však při aplikaci výše uvedených ustanovení zákona bude kaţdá změna společenské smlouvy obtíţně realizovatelná. A to zejména v případě, ţe by měla korigovat jednání, které je z pohledu většiny společníků nevhodné. Na toto by tedy mělo být myšleno jiţ při zakládání společnosti a vhodnost vydání kmenových listů náleţitě posouzena Obchodní podíl představovaný kmenovým listem Jako obchodní podíl označujeme souhrn práv a povinností společníka ve společnosti, jak vůči ostatním společníkům uvnitř společnosti, tak i navenek vůči všem. V ZOK 12 je podíl definován jako představitel účasti společníka ve společnosti a tím i práv a povinností plynoucí z této účasti. Jeden z tvůrců NOZ definoval obchodní podíl takto: Obchodní podíl je institut, který slouží k tomu, aby společník s jeho využitím - a pravidelně i v míře přímo úměrné jeho velikosti - uplatňoval vůči společnosti ta práva, která jsou s podílem spojena. Obchodní podíl je tak ústředním právním institutem právní úpravy s.r.o. a reprezentuje současně i pojmový znak existence právního vztahu jejich společníků k ní, protože bez něho takový vztah vůči společnosti vůbec nemůže existovat. 13 Z ekonomického hlediska je pro vlastníka podílu důleţitá hodnota podílu, která se určuje na základě jeho účetní nebo trţní hodnoty. Účetní hodnota se odvíjí od hodnoty majetku a práv vlastněných společností. Tuto hodnotu poměrně snadno zjistíme náhledem do účetnictví společnosti. Trţní hodnota se pak odvíjí nejen od hodnoty majetku vlastněného společností, ale i podle postavení na trhu, obchodním potenciálu k budoucímu růstu, atd. Tuto hodnotu nejlépe zjistíme vystavením společnosti na trhu, 12 ZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech (o obchodních korporacích) Eliáš, K. Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným. Bulletin advokacie, 1996, č. 8, s.55 dostupné na:http://www.cak.cz/assets/files/176/ba_96_08.pdf[cit ]. 16

17 kde bude vlivem střetu nabídky a poptávky ustavena trţní cena. Tato trţní hodnota pak můţe být paradoxně i niţší neţ je hodnota účetní a to vlivem nízké, či nulové poptávky. Pro moji práci je však podstatná moţnost představovat obchodní podíl kmenovým listem, čemuţ se budu věnovat dále ve své práci Vklad společníka Jelikoţ nám v ZOK 14 umoţňuje definovat ve společenské smlouvě rozdílný poměr vkladu a podílu je třeba tyto pojmy od sebe důkladně odlišit. Podíl jsme si jiţ vysvětlili výše. Vkladem je majetková hodnota předmětu vkladu vyjádřená v penězích, kterou společník vytváří základní kapitál společnosti. Předmětem vkladu mohou být vedle samotných peněz také věci hmotné i nehmotné. Takovýto nepeněţitý vklad musí být oceněn znalcem a jím stanovena peněţitá hodnota tohoto předmětu vkladu. Volba znalce nesmí být nahodilá a má svůj zákonný rámec. Tímto rámcem je moţnost volby znalce pouze ze seznamu soudních znalců vedených ministerstvem spravedlnosti ČR. Součtem vkladů společníků vzniká základní kapitál slouţící k chodu společnosti. Výše poměru vkladu k základnímu kapitálu můţe být shodná s výší poměru obchodního podílu na společnosti, ale také zcela odlišná v závislosti na společenské smlouvě. Vklad tedy utváří rámec pro následně vydaný kmenový list, neboť utváří obchodní podíl a tím predikuje rozsah působnosti kmenového listu Nabytí kmenového listu Nabytí kmenového listu většinou kopíruje způsob nabytí obchodního podílu. Lze ho nabýt originárně nebo derivativně. Při vzniku nové společnosti, případně při zvýšení základního kapitálu spojeným se vznikem nového podílu, a tím vydání nového kmenového listu, hovoříme o originárním nabytí. Kmenový list i podíl který představuje, vzniká nově, neexistoval tedy dříve. Na rubu takovéhoto kmenového listu tedy bude pouze jediný záznam, obsahující identifikaci prvního zapsaného vlastníka. 14 ZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech (o obchodních korporacích)

18 Můţe však nastat i situace vzniku nového kmenového listu, ačkoliv podíl jím představovaný, jiţ existoval dříve. Budou to zejména případy při nutné výměně poškozených, popsaných, zničených či ztracených kmenových listů za nové. Kmenový list tedy bude obsahovat na rubu pouze jediný záznam, ačkoliv jím představovaný podíl existuje delší dobu a mohl jiţ vícekrát změnit majitele. Zcela jiná je situace u derivativního nabytí. Dochází zde k nabytí podílu jiţ existujícího v důsledku převodu nebo přechodu z právního předchůdce. Kmenový list i podíl, který představuje jiţ existuje, mění pouze svého vlastníka. Tím je zřejmé, ţe na rubu takovéhoto kmenového listu budou minimálně dva záznamy, obsahující identifikaci zapsaných vlastníků. Těchto záznamů pak můţe být libovolné mnoţství. Počet záznamů se bude odvíjet od mnoţství vlastníků předmětného kmenového listu. Jediným limitujícím faktorem zápisů pak bude jen velikost volné plochy rubu kmenového listu, kam budou záznamy prováděny. Po úplném popsání bude muset být kmenový list staţen z oběhu a vyměněn za nový. Při další změně vlastníka by jiţ nebylo moţné provést zápis rubopisem a takto popsaný kmenový list by se stal reálně nepřevoditelný Velikost podílu představovaným kmenovým listem Velikost podílu je vyjádřena zlomkem nebo procentem. Nejčastěji se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti. Jak jiţ bylo výše uvedeno, toto ovšem lze dispozitivně upravit a moţnosti stanovení výše podílů jsou tedy velice obsáhlé. Kaţdý kmenový list tedy můţe představovat shodnou, ale i zcela odlišnou velikost podílu. Vţdy však z kmenového listu musí být zcela zřejmé, jaký podíl představuje, a tím je zároveň zřejmá i velikost, kterou představuje. 18

19 2. Kmenové listy Kmenový list je cenný papír na řad (definice cenného papíru na řad dle nového občanského zákoníku zní takto: Cenný papír na řad je cenný papír, který se v listinné podobě převádí rubopisem (indosamentem) a předáním (tradicí). Práva spojená s tímto cenným papírem je oprávněn vykonávat ten, kdo cenný papír předloží a na jehož jméno byla listina vydána nebo jemuž svědčí nepřetržitá řada rubopisů. Tato osoba je považována i za majitele cenného papíru, nestanoví-li zákon jinak ) Cenné papíry Kmenové listy jsou cennými papíry a z tohoto důvodu si musíme tento institut přiblíţit. Mohli bychom si toto pojmenování přiblíţit ryze obecně jako listinu, která představuje nárok v ní definovaný pro jeho majitele vůči vystavovateli listiny. Vývojem dochází k upřesňování a přesnějšímu definování toho, co je cenný papír, jak v pramenech práva, tak v běţném pouţívání. Cenný papír vytváří právní nárok majitele vůči osobě, která je v něm zavázána. Cenný papír je nositelem právního nároku, který ztělesňuje a můţe být vydán v listinné nebo zaknihované formě. Cenným papírem je například akcie, zatímní šek, dluhopis, investiční kupón, kmenový list společnosti s ručením omezeným atd. 16 Cenné papíry jsou právně vymezeny otevřeným výčtem v 1 odst. 1 zákona 591/92 Sb., o cenných papírech a podle tohoto ustanovení jsou jimi zejména akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy. 17 S rozvojem společnosti vzniká potřeba vzniku různě modifikovaných stávajících či zcela nových listin, které můţeme přiřadit do segmentu cenných papírů. Vzhledem k výše zmíněné otevřenosti zákona je to umoţněno. Tímto novým druhem cenného papíru je pak právě mnou projednávaný kmenový list. 15 dostupné na: ]. 16 dostupné na: ] odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech 19

20 Historie cenných papírů Listiny na bázi cenných papírů bychom mohli najít jiţ v období vlády Alexandra Velikého ( 4. stol. př. n. l), díky jehoţ vládě nad většinou tehdejšího civilizovaného světa byly poloţeny základy pro jejich budoucí celosvětový vývoj. K dalšímu rozvoji dochází v období Římské říše na bázi směnek a dluţních úpisů. Zde však byla jejich funkčnost poněkud omezována a stávaly se spíše právním symbolem. Ve středověku se rozšiřovalo společně s rozvojem bankovnictví, zámořského obchodu a financování válek pouţívání dluhopisů, kvitancí, směnek a akcií. Historie cenných papírů je tedy poměrně dlouhá a bohatá. Problematice obchodního práva a cenných papírů se věnoval Judr. Antonín Randa ( ) a jako jeden z prvních psal své práce v českém jazyce Cenné papíry pohledem ekonomie Pohledem ekonomie se cenný papír představuje jako převoditelný finanční nástroj. Nejpodstatnější vlastností je právě tato převoditelnost neboli obchodovatelnost. Cenný papír jako finanční nástroj je u jedné strany finančním aktivem a u druhé strany finančním závazkem nebo kapitálovým nástrojem. 19 Vlastnosti obchodovatelnosti a finančního nástroje poté umoţňují to, ţe aktiva představovaná cennými papíry lze zobchodovat s třetí osobou bez nutnosti zapojení emitenta cenného papíru. Tímto způsobem lze saturovat potřebu firem po kapitálu, ale i potřebu investorů po příleţitostech k umístění kapitálu. Obchodovatelnost cenných papírů je tedy podmíněna nejen z právního hlediska, ale předpokládá i splnění určitých ekonomických podmínek. 18 Tento významný představitel české právní vědy se výraznou měrou zaslouţil o osamostatnění české univerzity rozdělením stávající praţské univerzity na dvě části(českou a německou). Většinu profesorů české právnické fakulty tvořili právě ţáci profesora Randy. V roce 1898 byl za své zásluhy povýšen do rytířského stavu. Mezi stěţejní díla zabývající se problematikou cenných papírů patří: Soukromé obchodní právo rakouské 1889, Soukromé právo obchodní I, II 1908, K theorii cenných papírů Ve svých dílech charakterizoval pojem cenný papír sentencí Jest-li jisté právo s listinou - obsah jeho naznačující - takovým způsobem sloučeno, že právem toliko prostředkem listiny vládnouti možno jest, tudíž zcizení a jakýkoliv výkon práva jedině listinou se zprostředkuje, mluvíme o,cenných papírech' (Werthpapiere).". Viz Randa, A. O cenných papírech, obzvláště o skríptumích obligacích. Právník, 1889, s. 1 an., dokončení s. 37 an. [cit ]. 19 JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování, Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, 648 s. ISBN , s

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Exkurz - cenné papíry a akcie

Exkurz - cenné papíry a akcie Akciová společnost forma společnosti pro podnikání velkého rozsahu typická kapitálová společnost oddělení společníků/akcionářů od běžného života společnosti povinný ZK podíly jsou rozděleny na akcie akcionáři

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Podílové listy pojem, vydání podílových listů, převody podílových

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Společnost s ručením omezeným I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Podniková ekonomika NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kupní smlouva, zejména z pohledu převodu nemovitosti TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen / 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Společnost s ručením omezeným Jednatelé, dozorčí rada, společníci e-mail: jsedova econ.muni.cz Brno 2011 1 Společnost s

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_14

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Cenné papíry obecně. Listiny do kterých je vtěleno právo

Cenné papíry obecně. Listiny do kterých je vtěleno právo Jaromír Kožiak Cenné papíry obecně Listiny do kterých je vtěleno právo Právo sdílí osud listiny předání, zničení Definice CP v NOZ listina, se kterou je právo spojeno tak, že je nelze po vydání bez této

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, před prázdninami si Vás opětovně dovolujeme informovat, co je nového v rámci legislativy, praxe a budoucích změn v rámci občanského a obchodního práva. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Kapitálové obchodní společnosti

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012)

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) (2006 )2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Povaha AS Kapitálová společnost, podobná SRO, může ale nabízet podíly k úpisu veřejně Vyšší základní

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN...

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I. DÍL: Úvodní výklady... 3 1. kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim04 Vypracoval, Dne

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014 č.j.: 332/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 308 ze dne 07.05.2014 Smlouva o převodu akcií mezi akcionáři společnosti VIKTORIA ŽIŽKOV a. s. a Doprovodná dohoda k této smlouvě

Více

Jednatelé a dozorčí rada

Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé 194 (1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. 195 (1) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří

Více

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý SPA a jiné akviziční instrumenty Petr Suchý Typické formy akvizice Tzv. share deal, tj. akvizice podílu (akcií) v cílové společnosti Tzv. asset deal (v širším smyslu) v českém právním prostředí buď formou

Více