Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smysl a význam zahraničních aktivit asociace"

Transkript

1 Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace analyzuje evropský kontext vývoje našeho nebankovního finančního trhu, sleduje přípravu směrnic EU a jiných mezinárodních pravidel ovlivňujících postavení finančních institucí a právní rámec nebankovního financování na našem trhu, zprostředkuje přenos informací, zkušeností a postupů ze zahraničních leasingových, úvěrových a factoringových trhů a zastupuje zájmy naší nebankovní komunity v evropských profesních sdruženích. Zahraniční aktivity ČLFA jsou propojeny s jejím působením ve vztahu k orgánům státu, k zájmovým a zákaznickým organizacím i k mediím. Jsou vesměs předpokladem úspěšnosti vnitrostátního působení asociace. Asociace je při zajišťování zájmů členských společností v evropských a dalších mezinárodních otázkách do značné míry nezastupitelná. Neobejde se přitom bez aktivní účasti členských společností. ZAPOJENÍ ASOCIACE DO EVROPSKÝCH FEDERACÍ Prostředkem k plnění úkolů ČLFA v zahraniční oblasti je její zapojení do evropských federací poskytovatelů finančních služeb. Od roku 1991 je asociace aktivním členem LEASEUROPE Federace evropských leasingových asociací. V současné době působí v této federaci 44 národních sdružení leasingových společností a poskytovatelů dlouhodobých i krátkodobých pronájmů dopravních prostředků. Jejich prostřednictvím je v LEASEUROPE zastoupeno přes tisíc leasingových společností. Jejich podíl na evropském leasingu převyšuje devadesát procent. Přidruženými členy LEASEUROPE je řada evropských společností, které zabezpečují služby pro poskytovatele leasingu a pronájmů (poradenské, softwarové, pojistné a další). LEASEUROPE úzce spolupracuje s orgány Evropské unie, zejména s pracovními orgány Komise a Rady EU, a s generálními ředitelstvími sekretariátu EU působícími v oblastech souvisejících s leasingem a s pronájmy automobilů. Disponuje pozorovatelským statutem na zasedání řady pracovních orgánů EU. Jde o lobbystickou organizaci evropského leasingu, která je ze strany EU plně respektována. Od roku 2006 je ČLFA členem Evropské federace asociací finančních institucí EUROFINAS sdružení 17 národních asociací zastupujících přes 600 evropských poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Prosazuje zájmy evropských nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů ve vztahu k EK, EP, Evropskému výboru pro koordinaci bankovních dohledů (CEBS) a k dalším orgánům EU. Členství v EURO- FINAS umožňuje naší asociaci sledovat především stále více rozpracovanou evropskou legislativu vztahující se k ochraně spotřebitele a k financování potřeb Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA domácností. Umožňuje také přebírání podnětů z rozvinutého evropského trhu spotřebitelských úvěrů, bankovního i nebankovního. V roce 2010 vstoupila ČLFA do sdružení národních a mezinárodních factoringových asociací EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry (EUF), které zastupuje zájmy factoringu a komerčního financování v EU. V současné době jsou členy EUF národní

2 asociace pro factoring z osmi evropských států a také dvě mezinárodní zájmová seskupení factoringových společností Factors Chain International (FCI), které sdružuje 247 factoringových společností z 66 zemí a International Factors Group (IFG), které sdružuje více než 150 factoringových společností z více než 50 zemí. EUF zastupuje a prosazuje zájmy factoringu při jednání s EU za účelem harmonizace právního, fiskálního a regulačního prostředí, shromažďuje relevantní údaje a statistiky, propaguje alternativní zdroje financování pro malé a střední podniky a podporuje rozvoj factoringových trhů v nových tržních ekonomikách. Po zapojení asociace do evropských federací poklesl význam bilaterálních styků ČLFA s odpovídajícími národními asociacemi, včetně ALS SR. Občasné přímé styky se zahraničními asociacemi mají dnes již vesměs pouze informační a společenský charakter. PŘÍNOSY ČLENSTVÍ ASOCIACE V EVROPSKÝCH FEDERACÍCH Trvalým cílem je aktivní využívání potenciálu členství v evropských profesních sdruženích, postupně však i co největší podíl na plnění jejich úkolů. Předpokladem dosahování těchto cílů je aktivní účast představitelů asociace v jejich vrcholných orgánech (ve Valném shromáždění Leaseurope, ve Valném shromáždění Eurofinas a v Radě EUF). Má v praxi naší asociace již tradici. I díky aktivnímu působení nám bylo přiděleno pořadatelství výroční konference Leaseurope v roce 1996 (jako první asociaci ze zemí SVE) a po jejím úspěchu i hostitelství výroční konference Leaseurope/Eurofinas v roce. Projevem uznání našich aktivit je i skutečnost, že jsem byla vloni jako představitelka ČLFA za leasingové asociace ze střední a východní Evropy zvolena na dvouleté období do Rady Leaseurope výkonného orgánu řídícího působení této federace v období mezi schůzemi Valného shromáždění. Neméně významné je však i aktivní zapojení do práce expertních orgánů evropských federací. Právě tam jsou formulována jejich odborná stanoviska pro legislativu EU, právě tam dochází k výměně informací a podnětů, právě tam jsou analyzovány v podrobnostech aktuální problémy evropského nebankovního financování. ČLFA je tradičně zastoupena v Účetním a daňovém výboru Leaseurope, v Právním výboru Leaseurope, v Automotive Steering Group Leaseurope a v Politickém a právním výboru Eurofinas. Při přípravě metodiky asociačních statistik mělo význam i zastoupení asociace ve Statistickém výboru Leaseurope a v obdobném expertním orgánu Eurofinas. ČLFA se zapojuje do práce těch expertních orgánů evropských federací, jejichž náplň je relevantní pro aktuální i dlouhodobé cíle a problémy našeho nebankovního financování. Naše účast v těchto orgánech není samoúčelná. Osobně jsem přesvědčena, že je nutné být v centru dění při vzniku záměrů bruselských iniciativ a mít je možnost spoluutvářet, než pouze čekat na jejich finální podobu, kdy jejich změna je již prakticky nemožná. Zároveň nám to pomáhá být fundovaným partnerem místním autoritám, které zodpovídají za jejich implementaci do národní legislativy. Představenstvo ČLFA usiluje o to, aby podněty a informace z evropských federací byly při plnění cílů asociace plně využívány zejm. v prosazování zájmů nebankovního financování v naší legislativě, při výkladu odpovídajících předpisů evropského i našeho práva, v práci s evropskou i naší judikaturou, při sledování evropských souvislostí vývoje našeho nebankovního trhu i v mediální podpoře nebankovního financování v ČR. Zajišťuje předávání těchto informací členským společnostem a sleduje jejich využívání v práci expertních výborů ČLFA. OPATŘENÍ K VYUŽITÍ POTENCIÁLU ČLENSTVÍ V EVROPSKÝCH FEDERACÍCH Představenstvo ČLFA zohledňuje náklady na využívání podnětů ze zahraničních aktivit v návrzích rozpočtu ČLFA od členských příspěvků pro evropské federace (v r šlo o Kč pro Leaseurope, o Kč pro Eurofinas a Kč pro EUF) až po prostředky na účast představitelů asociace na jednání řídících i expertních orgánů evropských federací (na r bylo pro tyto účely použito ,- Kč). Dohlíží na plnění informačních a statistických povinností ČLFA ve vztahu k těmto federacím sekretariátem asociace. Sleduje i využívání získaných informací a materiálů z evropských federací v mediálních výstupech asociace. V současné době připravuje systém průběž ného přenášení informací a podnětů z evropských federací ve styku s orgány exekutivy (zejm. MF, MPO, ČNB a ČSÚ) a legislativy ČR v zájmu prosazování legislativních i dalších cílů ČLFA. V souvislosti s jednáním o rozpočtu, o obsahových prioritách a zásadních organizačních opatřeních v příštím období a s projednáním koncepce dalšího členství ČLFA v Eurofinas přednese v tomto směru návrhy na letošní členské schůzi. Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA 2 02/12

3 Na programu jednání představenstva... PLNĚNÍ ASOCIAČNÍCH PRIORIT I ve druhé polovině loňského roku bylo východiskem práce představenstva ČLFA plnění závěrů členské schůze. Sešlo se na pět řádných schůzích a na dvou neformálních setkáních k diskusi o představách ke strategickému směřování asociace, řada otázek neodkladné či operativní povahy byla projednávána korespondenčně. Na předvánoční pracovní snídani diskutovalo s předsedkyněmi a předsedy expertních výborů k metodám plnění dlouhodobých i aktuálních úkolů, zejm. v legislativní oblasti. Při prosazování legislativních záměrů ČLFA se představenstvo zaměřilo přednostně na prosazování jednotného zdanění finančních produktů (bankovních i nebankovních), zejm. na prosazení možnosti nebankovních finančních institucí tvořit daňové opravné položky k pohledávkám z poskytnutých úvěrů a půjček. K tomuto účelu bylo vedení MF předloženo hodnocení dopadů prosazovaného návrhu ČLFA (analýza RIA) vypracované PwC. Představenstvo ČLFA o této otázce opakovaně jednalo, přímo i s využitím spolupráce s PwC, s daňovým náměstkem ministra financí p. Minčičem a s dalšími představiteli ministerstva financí. Uplatnilo podnět k odstranění dvojího zatížení převodů vlastnictví v rámci leasingu nemovitostí v návrhu nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Sledovalo také prosazování návrhu na fakultativní zatížení převodu nemovitosti po uplynutí stanovené doby od kolaudace nebo od prvního užívání daní z přidané hodnoty do vládního návrhu technické novely DPH, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou 19. prosince Představenstvo se zabývalo i dalšími legislativní návrhy. Sledovalo jednání o vládním návrhu novely zákona o spotřebitelském úvěru a projednávalo postup při prosazování pozměňovacích návrhů ČLFA i reakci na nepřijatelné pozměňovací návrhy některých poslanců. Celý rok posuzovalo návrhy expertních výborů k vládnímu návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích spojenému s novelou zákona o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidla a schvalovalo postup jednání v této věci s MD, MF a ČAP. Projednalo i iniciativu čtyř členských společností k prosazení změn v úpravě odpovědnosti vlastníka financovaného vozidla podle zákona o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidla. Projednalo stanovisko ČLFA k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a sledovalo naplnění záměru MF upravit zákonem zprostředkování na finančním trhu. Jednalo s ČNB k dokumentu EU o zásadách regulace nebankovního finančního trhu (shadow banking) a k vykazování rizikovosti nebankovních úvěrů pro spotřebitele. Sledovalo jednání o stanovisku ČR k požadavkům na oznamování finančních obchodů amerických daňových poplatníků (FATCA). S ČBA jednalo o koordinaci společných zájmů ve styku se státními orgány a sdruženími spotřebitelů. Představenstvo projednávalo na každé schůzi doporučení expertních výborů a náměty členských společností. Na zářijové pracovní snídani projednalo s vedoucími představiteli členských společností vývoj trhu, předalo aktuální informace z legislativní oblasti a získalo další podněty k zaměření asociace. Zajistilo cyklus seminářů KPMG k aplikaci nového občanského zákoníku a dalších nových předpisů soukromého práva v praxi nebankovních finančních společností (ve druhé polovině loňského roku proběhly tři semináře k této problematice). V zájmu zlepšení účinnosti úsilí asociace o propagaci nebankovních finančních produktů a zlepšení obecné informovanosti o jejich využití a výhodách představenstvo vybralo pro další spolupráci při podpoře tohoto úsilí agenturu Mediální kancelář, s.r.o. Projednalo strategii působení ČLFA v Platformě pro odpovědné finance. Sledovalo působení představitelů asociace v řídících i expertních orgánech Leaseurope, Eurofinas a EUF a využívání podnětů z evropských federací, především v práci expertních výborů. Sledovalo prosazování kandidatury předsedkyně ČLFA do Rady Leaseurope. Věnovalo se plnění etických předpisů ČLFA v praxi členských společností. Schválilo mediální strategii ČLFA na rok 2013 (je umístěna na 02/12 3

4 Asociace pod lupou Závěry představenstva ke strategickému směřování asociace Představenstvo odsouhlasilo opatření k naplnění některých námětů z dosavadní diskuse ke strategickému směřování asociace: n schválilo návrh na doplnění charakteristiky členské společnosti (kritéria členství) v čl. 2 odst. 1/ Stanov ČLFA tak, aby byl vyjádřen soulad obchodní praxe členů s obchodními zvyklostmi, zásadami odpovědného financování, informační otevřenosti a etikou asociace; n schválilo formulář žádosti o členství v ČLFA s údaji k finančním produktům poskytovaným žadatelem, k jeho obchodním i finančním výsledkům a se závazným prohlášením statutárního představitele, že žadatel je připraven plnit závazky z členství v asociaci, včetně dodržování etického kodexu ČLFA. Pro factoringové společnosti bude formulář upraven s ohledem na charakter produktu; n doplnilo interní kritéria představenstva pro posuzování stability a serióznosti žadatele o členství (minimální délka působení žadatele na trhu, minimální výše základního kapitálu, informační otevřenost, absence negativní publicity...); n schválilo trvalou gesci členek/členů představenstva ve vztahu k orgánům státu; n schválilo dílčí změny v gesci za expertní výbory v představenstvu; n schválilo rámcovou gesci členek/členů představenstva k reakci na dotazy medií (při respektování částečné zastupitelnosti v případě potřeby); n sleduje přípravu návrhu na doplnění Etického kodexu ČLFA, zejm. Memoranda k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů; n doplnilo Zásady projednávání prohřešků členských společností proti Etickému kodexu ČLFA; Co byste měli vědět... Od 1. září 2012 spolupracuje ČLFA při naplňování komunikačních cílů s public relations agenturou Mediální kancelář, s.r.o., zvolenou představenstvem ve výběrovém řízení. Mediální kancelář vznikla v roce Nový mediální zástupce ČLFA jednatel agentury PhDr. Pavel Hálek je absolventem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Leasingu a nebankovnímu financování se intenzivně věnuje od n schválilo zřízení nového expertního orgánu Výboru pro financování strojů, zařízení a těžší dopravní techniky a jeho mandát; n s ohledem na duplicity úkolů Výboru pro mediální aktivity s povinnostmi Mediální kanceláře, s.r.o. ze smlouvy o spolupráci s ČLFA rozhodlo o zrušení tohoto výboru; n rozhodlo o doplnění sekretariátu asociace o dalšího odborného pracovníka, pokud to bude podle vývoje v gescích a v mediální agendě nutné; n navrhne zvýšení členského příspěvku, pokud to bude nutné. Výše uvedené závěry byly zapracovány do metodických postupů ČLFA. Ty závěry, které jdou nad rámec působnosti představenstva, budou předloženy k projednání členské schůzi. poloviny devadesátých let. Právě leasing a další finanční služby se staly jednou z klíčových oblastí působení Mediální kanceláře. Kontakt: tel ,

5 Zpráce expertních výborů EXPERTNÍ VÝBORY ASOCIACE SE VE DRUHÉM POLOLETÍ LOŇSKÉHO ROKU ZABÝVALY PŘEDEVŠÍM AKTUÁLNÍMI LEGISLATIVNÍMI PROJEKTY S DOPADY NA PRÁVNÍ REŽIM LEASINGU, SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ A FACTORINGU. SLEDOVALY VLIV EKONOMICKÉ SITUACE NA ROZVOJ TRHU S NEBANKOVNÍMI FINANČNÍMI PRODUKTY A AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ, APLIKAČNÍ I PROVOZNÍ PROBLÉMY. JEDNALY I O ŠÍŘENÍ INFORMACÍ K VYUŽITELNOSTI NEBANKOVNÍHO FINANCOVÁNÍ VE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH. VÝBOR PRO DANĚ A ÚČETNICTVÍ projednal obsah hodnocení dopadů analýzy RIA k možnosti daňových opravných položek na pohledávky z poskytnutého financování (nejen ze spotřebitelských úvěrů) pro nebankovní finanční instituce. Zabýval se dopady opatření proti nespolehlivým plátcům v technické novele ZDPH provedené zákonem č.502/2012 Sb. Zabýval se relevantními závěry Koordinačního výboru MF. Byl průběžně informován o postupu prací IASB a FASB na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing a o stanoviscích Leaseurope k tomuto návrhu. LEGISLATIVNĚ PRÁVNÍ VÝBOR sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČLFA a na jejich finanční produkty. S MD opakovaně jednal o stanoviscích ČLFA k návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejm. k jejím částem týkajícím se postupů při registraci vozidel a při jejich evidenci. Sestavil stanoviska ČLFA k poslaneckým návrhům novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a pro představenstvo návrh strategie k prosazování zásadních změn tohoto zákona. Projednal připomínky k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Posoudil návrhy změnových zákonů k rekodifikaci soukromého práva. Zapojil se do posouzení připomínek ČLFA k návrhu novely zákona o spotřebitelském úvěru. Zabýval se judikaturou relevantní pro leasing. VÝBOR PRO STATISTIKU analyzoval a odsouhlasil ke zveřejnění statistiky ČLFA za 1. pololetí a za čtvrtletí Sledoval účinnost doplněné metodiky statistických šetření ČLFA v praxi a zkušenosti ze sestavování finančních údajů pro sdílení a využití v rámci asociace. VÝBOR PRO FINANCOVÁNÍ SPOTŘEBITELÚ projednával argumenty k prosazování návrhů ČLFA do novely zákona o spotřebitelském úvěru. Jednal o návrhu na doplnění Memoranda ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů. Zaujal stanovisko k úvěrování nákupů zboží a služeb na předváděcích akcích. Sestavil návrh strategie dalšího členství ČLFA v Eurofinas. S Ministerstvem spravedlnosti jednal o poznatcích z aplikace oddlužovacích ustanovení insolvenčního zákona. Vyjadřoval se k mediálním výstupům asociace k otázkám financování spotřebitelů a k zapojení ČLFA do finančního vzdělávání. Projednával podněty z Platformy pro odpovědné finance. Byl informován o jednání Politického a právního výboru Eurofinas. Z hlediska specifik finančních produktů pro spotřebitele se vyjadřoval ke stanoviskům a analýzám asociace. VÝBOR PRO FINANCOVÁNÍ VOZIDEL DO 3,5 T sledoval trendy ve financování a v prodejích osobních a užitkových vozů. Jednal o změnách právního rámce pro financování vozidel, včetně návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Projednal stanovisko k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Diskutoval k problematice sledování pohybu a vyhledávání vozidel a k vybavení vozidel telekomunikační technikou, s představitelem Policie ČR jednal k podvodům s auty. S ČAP jednal k rychlosti předávání údajů relevantních pro pojištění odpovědnosti za škody z provozu jejich vozidel leasingovými společnostmi pojišťovnám. Posoudil dopady mýtného na leasing, připravil setkání s pracovníky státních orgánů k využití operativního leasingu aut a správy vozových parků v jejich autoprovozech. Zabýval se podněty z jednání Automotive Steering Group Leaseurope. VÝBOR PRO LEASING NEMOVITOSTÍ zabýval se především vývojem trhu, prosazováním návrhů ČLFA k daňovému rámci leasingu nemovitostí a mediálními aktivitami na podporu leasingu nemovitostí. 02/12 5

6 Zaostřeno na statistiku Vývojové trendy nebankovního finančního trhu v průběhu roku 2012 Finanční obchody byly vloni uzavírány v podmínkách ekonomické recese (HDP se meziročně snížil o 1,1%). Stagnovaly investice, klesaly výdaje domácností. V těchto podmínkách se v roce 2012 objem nebankovního financování mírně snížil. Vztah mezi ekonomickým vývojem (růstem či poklesem HDP) a vývojem finančních obchodů dokumentuje graf č. 1. Tezi o obecné závislosti finančních obchodů na ekonomické situaci potvrzuje i srovnání vývoje našeho leasingu a našich spotřebitelských úvěrů s vývojem odpovídajících evropských trhů (grafy č. 2 a 3). Vztah vývoje HDP a finančních obchodů členů ČLFA graf č. 1 Objem finančních obchodů členů ČLFA (v mld. Kč) ,1 195, , % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % 123,5 124,3 118, Meziroční růst HDP 5,7 % 3,1 % 2,5 % 1,9 % -1,1 % -4,5 % -6 % Vývoj spotřebitelských úvěrů v ČR a v Evropě (statistiky Leaseurope) graf č % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % 15,1 % 14,9 % -2,0 % -27,1 % -30,3 % 3,1 % 4,8 % 11,2 % 1,8 % 3,4 % -10,1 % -50 % -60 % -53,3 % /2012 n Evropa n Česká republika 6 02/12

7 Vývoj spotřebitelských úvěrů v ČR a v Evropě (statistiky Eurofinas) graf č % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % 30,3 % 4,6 % 13,4 % -9,5 % -15,2 % Členské společnosti ČLFA poskytly v roce 2012 leasingem, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele: n celkovou financovanou částku 118,2 mld. Kč (o 6,1 mld. Kč méně než v roce 2011); n z toho: 82,5 mld. Kč na financování investic a provozu podnikatelských subjektů a 35,7 mld. Kč na financování zboží a služeb pro domácnosti; n financovaly silniční dopravní prostředky (vesměs nové) částkou 54,1 mld. Kč (45,8 % celkové financované částky); n z toho 33,3 mld. na pořízení osobních vozů (financování 43,2 % počtu nových osobních vozů prvně registrovaných v ČR v roce 2012); n poskytly také 18,2 mld. Kč na financování strojů a zařízení; n uzavřely nových leasingových a úvěrových obchodů; n na konci roku 2012 spravovaly aktivních leasingových a úvěrových smluv; n Evropa n Česká republika n pohledávky z běžících leasingových a úvěrových obchodů dosáhly na konci roku ,8 mld. Kč. Pokud jde o jednotlivé finanční produkty členských společností ČLFA, vloni došlo: n k meziročnímu poklesu objemů leasingu movitých věcí u největších 15 společností o 10,4%; n k meziročnímu zvýšení objemu leasingu nemovitostí (z nízkého základu r. 2011) o 14%; n k meziročnímu zvýšení objemů poskytnutých úvěrů pro podnikatelské subjekty leasingu movitých věcí u největších 15 společností o 6,8%; n k udržení úrovně objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů na úrovni roku 2011; n ke zvýšení objemu pohledávek postoupených v rámci factoringu o 10,2%. Zpráva ČLFA o stavu a vývoji leasingového, úvěrového a factoringového trhu v roce 2012 je s příslušnými tabulkami, grafy a žebříčky umístěna na webových stránkách asociace. Nad rámec zveřejněné zprávy je účelné připomenout další souvislosti. Např. stále výrazněji se prosazující trend růstu podílu úvěrů pro podnikatele v obchodech leasingových společností a v tomto rámci růst podílu operativního leasingu na úkor finančního leasingu (graf č. 4). Podíl leasingu a úvěrů v obchodech leasingových společností graf č % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 0,7 % -7,5 % 76,1 % 13,0 % 10,9 % 1,5 % 0,1 % 63,9 % 20,4 % 15,7 % -2,0 % -4,8 % -24,5 % / ,1 % 37,0 % 16,9 % 47,5 % 36,0 % 16,5 % 40,7 % 37,5 % 29,3 % 21,8 % 46,2 % 24,5 % n finanční leasing n úvěry n operativní leasing 01/11 7

8 Vývoj financování podnikatelů a spotřebitelů graf č. 5 Zajímavé je i srovnání víceméně stabilního poměru financování podnikatelů (investic) a domácností (spotřeby) v obchodech členských společností ČLFA v době po propadu ekonomiky v závěru minulé dekády (graf č. 5) ,4 126,8 Nad rámec zveřejněných statistických výstupů doplňujeme i graf ke komoditnímu zaměření obchodů členských společností při financování investic podnikatelských subjektů do strojů, zařízení a dopravních prostředků v roce 2012 (graf č. 6) ,3 84,6 77,2 58,8 41,7 41,6 30,3 35,0 82,5 35, Financování podnikatelů podle komodit (leasing + úvěry) graf č. 6 26,7 % 0,5 % 0,5 % ,1 % 9 8 1,7 % ,1 % 1,0 % 2,5 % 20,8 % 36,5 % ,2 % 6,4 % 1. osobní automobily - 36,5 % 2. užitkové automobily - 6,4 % 3. autobusy, trolejbusy - 2,5 % 4. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 2,1 % 5. fotovoltaická zařízení - 1,1 % 6. ostatní komodity - 0,5 % 7. motocykly - 0,2 % 8. nákladní automobily - 20,8 % 9. ostatní těžší silniční vozidla - 1,0 % 10. IT, kancelářská a komunikační technika - 1,7 % 11. stroje a zařízení - 26,7 % 12. služby a neidentifikovatelné komodity - 0,5 % n podnikatelé n spotřebitelé emag č.2, ročník 2012 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), Těšnov 5, Praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. 8 01/11 z

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu č.1/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 12 Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu Jedním ze základních úkolů České leasingové a finanční asociace je shromažďování údajů o výsledcích

Více

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně.

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně. č.1/14 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 14 K makroekonomické úloze produktů ČLFA Nedávno zveřejněné statistiky ČLFA za rok 13 doplnily podklady pro úvahy o úloze finančních produktů

Více

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování č.2/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2012 Seberegulace cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování V tržních ekonomikách je jednání subjektů vstupujících

Více

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách č.1/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červen 2010 5 otázek pro... Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách Předkládané číslo periodika emag chce informovat o činnosti asociace

Více

V roce 2014 se našim členům dařilo

V roce 2014 se našim členům dařilo č.1/215 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 215 V roce 214 se našim členům dařilo Členské společnosti ČLFA loni poskytly klientům prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 135,3

Více

Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím

Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím č.2/2015 magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2015 Nový předseda představenstva ČLFA Libor Bosák: Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím ČLFA má nového předsedu představenstva. Libor

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Specifika factoringu vpodmínkách recese

Specifika factoringu vpodmínkách recese č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2010 5 otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (APA) spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1994 členem může být výrobce nebo producent audiovizuálních

Více

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 18. května 2016 v 09:00 h V Praze 11. května 2016 Čj. 2236/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA se představuje 38 členů, představujících 99% sektoru Jádro práce ve 13 odborných komisích a pracovních skupinách: opíráme se o expertní potenciál čítající dohromady

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Postup realizace

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Postup realizace Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 Postup realizace Strategické cíle Strategického rámce 1. Modernizace veřejné správy (rozpracováno do 4 specifických cílů) 2.

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Dubenec 156, 544

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti 230000

Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti 230000 Vedoucí Úřadu vlády ČR 100000 Náměstkyně vedoucího Úřadu vlády ČR pro řízení Sekce ekonomické a správní 110000 Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Posílení fiskálního rámce ČR

Posílení fiskálního rámce ČR Posílení fiskálního rámce ČR David PRUŠVIC odbor Finanční politika Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU 9. října 2014, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR České republiky,

Více

ICT Unie - aktivity v oblasti ehealth v ČR

ICT Unie - aktivity v oblasti ehealth v ČR ICT Unie - aktivity v oblasti ehealth v ČR Zdeněk Pilz místopředseda představenstva ICT unie ICT Unie, pracovní skupina ehealth Konference: ICT ve zdravotnictví, 18.9.2013, Malostranský palác Představení

Více

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 48 Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Stálý výbor pro jadernou energetiku (dále jen Výbor )

Více

Úspěchy & Plány Ministerstva financí

Úspěchy & Plány Ministerstva financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 Ministerstvo financí Úspěchy & Plány Ministerstva financí 8. dubna 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR Ministerstvo financí 2 Úspěchy MF

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem Ministerstvo financí Tiskové oddělení Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem První hodnocení fungování dozorčích rad

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora metody EPC při aplikaci etického kodexu a možné způsoby obnovy veřejného osvětlení HUB Praha, 13. 5. 2014 Praha Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky)

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky) P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky) ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení (1) Účelem Pravidel pro vynakládání

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

STANOVY. Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s.

STANOVY. Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s. STANOVY Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek s názvem Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z.s. (dále jen SPAPK) je právnickou osobou založenou

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Česká Bělá 300. Článek II Postavení Unie. Občanské sdružení unie rodičů při ZŠ a MŠ Česká

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 19. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU

FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU = ROZPOČTOVÁ POLITIKA STÁTU = DAŇOVÁ POLITIKA STÁTU = plán hospodaření ČR v rámci fiskálního (rozpočtového) období v případě ČR jde o kalendářní rok Aktivní zasahování do ekonomiky

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Identifikační číslo: MAD 13 Příloha OM OP RLZ A1 1/7 Řízená kopie elektronická 15.1.2008 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 1

Více

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU Ministerstvo financí ČR l i s t o p a d 2 0 0 8 1 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 31. srpna 2016 v 10:00 h V Praze 24. srpna 2016 Čj. 2260/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Město Humpolec 2016 Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí finanční dotace ČÁST A/ Obecné údaje o žadateli Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí dotace z

Více

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie leden - červen 2009 Rada Evropské unie (Rada ministrů) mezivládní exekutivní a legislativní orgán Evropské unie zastoupení vlád členských zemí na úrovni

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 5. října 2016 v 09:00 h V Praze 29. září 2016 Čj. 2268/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM Článek 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel DDM Chrudim Sídlo: Palackého 418, 537 01, Chrudim Článek 2 Účel spolku 1. Spolek rodičů

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9. prosince 2014 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020 Struktura prezentace: 1. Segment MSP 2. Přetrvávající problémy

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 29. března 2017 v 10:00 h V Praze 22. března 2017 Čj. 2220/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016. 1 Právní

Více