Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smysl a význam zahraničních aktivit asociace"

Transkript

1 Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace analyzuje evropský kontext vývoje našeho nebankovního finančního trhu, sleduje přípravu směrnic EU a jiných mezinárodních pravidel ovlivňujících postavení finančních institucí a právní rámec nebankovního financování na našem trhu, zprostředkuje přenos informací, zkušeností a postupů ze zahraničních leasingových, úvěrových a factoringových trhů a zastupuje zájmy naší nebankovní komunity v evropských profesních sdruženích. Zahraniční aktivity ČLFA jsou propojeny s jejím působením ve vztahu k orgánům státu, k zájmovým a zákaznickým organizacím i k mediím. Jsou vesměs předpokladem úspěšnosti vnitrostátního působení asociace. Asociace je při zajišťování zájmů členských společností v evropských a dalších mezinárodních otázkách do značné míry nezastupitelná. Neobejde se přitom bez aktivní účasti členských společností. ZAPOJENÍ ASOCIACE DO EVROPSKÝCH FEDERACÍ Prostředkem k plnění úkolů ČLFA v zahraniční oblasti je její zapojení do evropských federací poskytovatelů finančních služeb. Od roku 1991 je asociace aktivním členem LEASEUROPE Federace evropských leasingových asociací. V současné době působí v této federaci 44 národních sdružení leasingových společností a poskytovatelů dlouhodobých i krátkodobých pronájmů dopravních prostředků. Jejich prostřednictvím je v LEASEUROPE zastoupeno přes tisíc leasingových společností. Jejich podíl na evropském leasingu převyšuje devadesát procent. Přidruženými členy LEASEUROPE je řada evropských společností, které zabezpečují služby pro poskytovatele leasingu a pronájmů (poradenské, softwarové, pojistné a další). LEASEUROPE úzce spolupracuje s orgány Evropské unie, zejména s pracovními orgány Komise a Rady EU, a s generálními ředitelstvími sekretariátu EU působícími v oblastech souvisejících s leasingem a s pronájmy automobilů. Disponuje pozorovatelským statutem na zasedání řady pracovních orgánů EU. Jde o lobbystickou organizaci evropského leasingu, která je ze strany EU plně respektována. Od roku 2006 je ČLFA členem Evropské federace asociací finančních institucí EUROFINAS sdružení 17 národních asociací zastupujících přes 600 evropských poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Prosazuje zájmy evropských nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů ve vztahu k EK, EP, Evropskému výboru pro koordinaci bankovních dohledů (CEBS) a k dalším orgánům EU. Členství v EURO- FINAS umožňuje naší asociaci sledovat především stále více rozpracovanou evropskou legislativu vztahující se k ochraně spotřebitele a k financování potřeb Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA domácností. Umožňuje také přebírání podnětů z rozvinutého evropského trhu spotřebitelských úvěrů, bankovního i nebankovního. V roce 2010 vstoupila ČLFA do sdružení národních a mezinárodních factoringových asociací EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry (EUF), které zastupuje zájmy factoringu a komerčního financování v EU. V současné době jsou členy EUF národní

2 asociace pro factoring z osmi evropských států a také dvě mezinárodní zájmová seskupení factoringových společností Factors Chain International (FCI), které sdružuje 247 factoringových společností z 66 zemí a International Factors Group (IFG), které sdružuje více než 150 factoringových společností z více než 50 zemí. EUF zastupuje a prosazuje zájmy factoringu při jednání s EU za účelem harmonizace právního, fiskálního a regulačního prostředí, shromažďuje relevantní údaje a statistiky, propaguje alternativní zdroje financování pro malé a střední podniky a podporuje rozvoj factoringových trhů v nových tržních ekonomikách. Po zapojení asociace do evropských federací poklesl význam bilaterálních styků ČLFA s odpovídajícími národními asociacemi, včetně ALS SR. Občasné přímé styky se zahraničními asociacemi mají dnes již vesměs pouze informační a společenský charakter. PŘÍNOSY ČLENSTVÍ ASOCIACE V EVROPSKÝCH FEDERACÍCH Trvalým cílem je aktivní využívání potenciálu členství v evropských profesních sdruženích, postupně však i co největší podíl na plnění jejich úkolů. Předpokladem dosahování těchto cílů je aktivní účast představitelů asociace v jejich vrcholných orgánech (ve Valném shromáždění Leaseurope, ve Valném shromáždění Eurofinas a v Radě EUF). Má v praxi naší asociace již tradici. I díky aktivnímu působení nám bylo přiděleno pořadatelství výroční konference Leaseurope v roce 1996 (jako první asociaci ze zemí SVE) a po jejím úspěchu i hostitelství výroční konference Leaseurope/Eurofinas v roce. Projevem uznání našich aktivit je i skutečnost, že jsem byla vloni jako představitelka ČLFA za leasingové asociace ze střední a východní Evropy zvolena na dvouleté období do Rady Leaseurope výkonného orgánu řídícího působení této federace v období mezi schůzemi Valného shromáždění. Neméně významné je však i aktivní zapojení do práce expertních orgánů evropských federací. Právě tam jsou formulována jejich odborná stanoviska pro legislativu EU, právě tam dochází k výměně informací a podnětů, právě tam jsou analyzovány v podrobnostech aktuální problémy evropského nebankovního financování. ČLFA je tradičně zastoupena v Účetním a daňovém výboru Leaseurope, v Právním výboru Leaseurope, v Automotive Steering Group Leaseurope a v Politickém a právním výboru Eurofinas. Při přípravě metodiky asociačních statistik mělo význam i zastoupení asociace ve Statistickém výboru Leaseurope a v obdobném expertním orgánu Eurofinas. ČLFA se zapojuje do práce těch expertních orgánů evropských federací, jejichž náplň je relevantní pro aktuální i dlouhodobé cíle a problémy našeho nebankovního financování. Naše účast v těchto orgánech není samoúčelná. Osobně jsem přesvědčena, že je nutné být v centru dění při vzniku záměrů bruselských iniciativ a mít je možnost spoluutvářet, než pouze čekat na jejich finální podobu, kdy jejich změna je již prakticky nemožná. Zároveň nám to pomáhá být fundovaným partnerem místním autoritám, které zodpovídají za jejich implementaci do národní legislativy. Představenstvo ČLFA usiluje o to, aby podněty a informace z evropských federací byly při plnění cílů asociace plně využívány zejm. v prosazování zájmů nebankovního financování v naší legislativě, při výkladu odpovídajících předpisů evropského i našeho práva, v práci s evropskou i naší judikaturou, při sledování evropských souvislostí vývoje našeho nebankovního trhu i v mediální podpoře nebankovního financování v ČR. Zajišťuje předávání těchto informací členským společnostem a sleduje jejich využívání v práci expertních výborů ČLFA. OPATŘENÍ K VYUŽITÍ POTENCIÁLU ČLENSTVÍ V EVROPSKÝCH FEDERACÍCH Představenstvo ČLFA zohledňuje náklady na využívání podnětů ze zahraničních aktivit v návrzích rozpočtu ČLFA od členských příspěvků pro evropské federace (v r šlo o Kč pro Leaseurope, o Kč pro Eurofinas a Kč pro EUF) až po prostředky na účast představitelů asociace na jednání řídících i expertních orgánů evropských federací (na r bylo pro tyto účely použito ,- Kč). Dohlíží na plnění informačních a statistických povinností ČLFA ve vztahu k těmto federacím sekretariátem asociace. Sleduje i využívání získaných informací a materiálů z evropských federací v mediálních výstupech asociace. V současné době připravuje systém průběž ného přenášení informací a podnětů z evropských federací ve styku s orgány exekutivy (zejm. MF, MPO, ČNB a ČSÚ) a legislativy ČR v zájmu prosazování legislativních i dalších cílů ČLFA. V souvislosti s jednáním o rozpočtu, o obsahových prioritách a zásadních organizačních opatřeních v příštím období a s projednáním koncepce dalšího členství ČLFA v Eurofinas přednese v tomto směru návrhy na letošní členské schůzi. Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA 2 02/12

3 Na programu jednání představenstva... PLNĚNÍ ASOCIAČNÍCH PRIORIT I ve druhé polovině loňského roku bylo východiskem práce představenstva ČLFA plnění závěrů členské schůze. Sešlo se na pět řádných schůzích a na dvou neformálních setkáních k diskusi o představách ke strategickému směřování asociace, řada otázek neodkladné či operativní povahy byla projednávána korespondenčně. Na předvánoční pracovní snídani diskutovalo s předsedkyněmi a předsedy expertních výborů k metodám plnění dlouhodobých i aktuálních úkolů, zejm. v legislativní oblasti. Při prosazování legislativních záměrů ČLFA se představenstvo zaměřilo přednostně na prosazování jednotného zdanění finančních produktů (bankovních i nebankovních), zejm. na prosazení možnosti nebankovních finančních institucí tvořit daňové opravné položky k pohledávkám z poskytnutých úvěrů a půjček. K tomuto účelu bylo vedení MF předloženo hodnocení dopadů prosazovaného návrhu ČLFA (analýza RIA) vypracované PwC. Představenstvo ČLFA o této otázce opakovaně jednalo, přímo i s využitím spolupráce s PwC, s daňovým náměstkem ministra financí p. Minčičem a s dalšími představiteli ministerstva financí. Uplatnilo podnět k odstranění dvojího zatížení převodů vlastnictví v rámci leasingu nemovitostí v návrhu nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Sledovalo také prosazování návrhu na fakultativní zatížení převodu nemovitosti po uplynutí stanovené doby od kolaudace nebo od prvního užívání daní z přidané hodnoty do vládního návrhu technické novely DPH, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou 19. prosince Představenstvo se zabývalo i dalšími legislativní návrhy. Sledovalo jednání o vládním návrhu novely zákona o spotřebitelském úvěru a projednávalo postup při prosazování pozměňovacích návrhů ČLFA i reakci na nepřijatelné pozměňovací návrhy některých poslanců. Celý rok posuzovalo návrhy expertních výborů k vládnímu návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích spojenému s novelou zákona o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidla a schvalovalo postup jednání v této věci s MD, MF a ČAP. Projednalo i iniciativu čtyř členských společností k prosazení změn v úpravě odpovědnosti vlastníka financovaného vozidla podle zákona o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidla. Projednalo stanovisko ČLFA k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a sledovalo naplnění záměru MF upravit zákonem zprostředkování na finančním trhu. Jednalo s ČNB k dokumentu EU o zásadách regulace nebankovního finančního trhu (shadow banking) a k vykazování rizikovosti nebankovních úvěrů pro spotřebitele. Sledovalo jednání o stanovisku ČR k požadavkům na oznamování finančních obchodů amerických daňových poplatníků (FATCA). S ČBA jednalo o koordinaci společných zájmů ve styku se státními orgány a sdruženími spotřebitelů. Představenstvo projednávalo na každé schůzi doporučení expertních výborů a náměty členských společností. Na zářijové pracovní snídani projednalo s vedoucími představiteli členských společností vývoj trhu, předalo aktuální informace z legislativní oblasti a získalo další podněty k zaměření asociace. Zajistilo cyklus seminářů KPMG k aplikaci nového občanského zákoníku a dalších nových předpisů soukromého práva v praxi nebankovních finančních společností (ve druhé polovině loňského roku proběhly tři semináře k této problematice). V zájmu zlepšení účinnosti úsilí asociace o propagaci nebankovních finančních produktů a zlepšení obecné informovanosti o jejich využití a výhodách představenstvo vybralo pro další spolupráci při podpoře tohoto úsilí agenturu Mediální kancelář, s.r.o. Projednalo strategii působení ČLFA v Platformě pro odpovědné finance. Sledovalo působení představitelů asociace v řídících i expertních orgánech Leaseurope, Eurofinas a EUF a využívání podnětů z evropských federací, především v práci expertních výborů. Sledovalo prosazování kandidatury předsedkyně ČLFA do Rady Leaseurope. Věnovalo se plnění etických předpisů ČLFA v praxi členských společností. Schválilo mediální strategii ČLFA na rok 2013 (je umístěna na 02/12 3

4 Asociace pod lupou Závěry představenstva ke strategickému směřování asociace Představenstvo odsouhlasilo opatření k naplnění některých námětů z dosavadní diskuse ke strategickému směřování asociace: n schválilo návrh na doplnění charakteristiky členské společnosti (kritéria členství) v čl. 2 odst. 1/ Stanov ČLFA tak, aby byl vyjádřen soulad obchodní praxe členů s obchodními zvyklostmi, zásadami odpovědného financování, informační otevřenosti a etikou asociace; n schválilo formulář žádosti o členství v ČLFA s údaji k finančním produktům poskytovaným žadatelem, k jeho obchodním i finančním výsledkům a se závazným prohlášením statutárního představitele, že žadatel je připraven plnit závazky z členství v asociaci, včetně dodržování etického kodexu ČLFA. Pro factoringové společnosti bude formulář upraven s ohledem na charakter produktu; n doplnilo interní kritéria představenstva pro posuzování stability a serióznosti žadatele o členství (minimální délka působení žadatele na trhu, minimální výše základního kapitálu, informační otevřenost, absence negativní publicity...); n schválilo trvalou gesci členek/členů představenstva ve vztahu k orgánům státu; n schválilo dílčí změny v gesci za expertní výbory v představenstvu; n schválilo rámcovou gesci členek/členů představenstva k reakci na dotazy medií (při respektování částečné zastupitelnosti v případě potřeby); n sleduje přípravu návrhu na doplnění Etického kodexu ČLFA, zejm. Memoranda k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů; n doplnilo Zásady projednávání prohřešků členských společností proti Etickému kodexu ČLFA; Co byste měli vědět... Od 1. září 2012 spolupracuje ČLFA při naplňování komunikačních cílů s public relations agenturou Mediální kancelář, s.r.o., zvolenou představenstvem ve výběrovém řízení. Mediální kancelář vznikla v roce Nový mediální zástupce ČLFA jednatel agentury PhDr. Pavel Hálek je absolventem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Leasingu a nebankovnímu financování se intenzivně věnuje od n schválilo zřízení nového expertního orgánu Výboru pro financování strojů, zařízení a těžší dopravní techniky a jeho mandát; n s ohledem na duplicity úkolů Výboru pro mediální aktivity s povinnostmi Mediální kanceláře, s.r.o. ze smlouvy o spolupráci s ČLFA rozhodlo o zrušení tohoto výboru; n rozhodlo o doplnění sekretariátu asociace o dalšího odborného pracovníka, pokud to bude podle vývoje v gescích a v mediální agendě nutné; n navrhne zvýšení členského příspěvku, pokud to bude nutné. Výše uvedené závěry byly zapracovány do metodických postupů ČLFA. Ty závěry, které jdou nad rámec působnosti představenstva, budou předloženy k projednání členské schůzi. poloviny devadesátých let. Právě leasing a další finanční služby se staly jednou z klíčových oblastí působení Mediální kanceláře. Kontakt: tel ,

5 Zpráce expertních výborů EXPERTNÍ VÝBORY ASOCIACE SE VE DRUHÉM POLOLETÍ LOŇSKÉHO ROKU ZABÝVALY PŘEDEVŠÍM AKTUÁLNÍMI LEGISLATIVNÍMI PROJEKTY S DOPADY NA PRÁVNÍ REŽIM LEASINGU, SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ A FACTORINGU. SLEDOVALY VLIV EKONOMICKÉ SITUACE NA ROZVOJ TRHU S NEBANKOVNÍMI FINANČNÍMI PRODUKTY A AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ, APLIKAČNÍ I PROVOZNÍ PROBLÉMY. JEDNALY I O ŠÍŘENÍ INFORMACÍ K VYUŽITELNOSTI NEBANKOVNÍHO FINANCOVÁNÍ VE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH. VÝBOR PRO DANĚ A ÚČETNICTVÍ projednal obsah hodnocení dopadů analýzy RIA k možnosti daňových opravných položek na pohledávky z poskytnutého financování (nejen ze spotřebitelských úvěrů) pro nebankovní finanční instituce. Zabýval se dopady opatření proti nespolehlivým plátcům v technické novele ZDPH provedené zákonem č.502/2012 Sb. Zabýval se relevantními závěry Koordinačního výboru MF. Byl průběžně informován o postupu prací IASB a FASB na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing a o stanoviscích Leaseurope k tomuto návrhu. LEGISLATIVNĚ PRÁVNÍ VÝBOR sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČLFA a na jejich finanční produkty. S MD opakovaně jednal o stanoviscích ČLFA k návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejm. k jejím částem týkajícím se postupů při registraci vozidel a při jejich evidenci. Sestavil stanoviska ČLFA k poslaneckým návrhům novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a pro představenstvo návrh strategie k prosazování zásadních změn tohoto zákona. Projednal připomínky k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Posoudil návrhy změnových zákonů k rekodifikaci soukromého práva. Zapojil se do posouzení připomínek ČLFA k návrhu novely zákona o spotřebitelském úvěru. Zabýval se judikaturou relevantní pro leasing. VÝBOR PRO STATISTIKU analyzoval a odsouhlasil ke zveřejnění statistiky ČLFA za 1. pololetí a za čtvrtletí Sledoval účinnost doplněné metodiky statistických šetření ČLFA v praxi a zkušenosti ze sestavování finančních údajů pro sdílení a využití v rámci asociace. VÝBOR PRO FINANCOVÁNÍ SPOTŘEBITELÚ projednával argumenty k prosazování návrhů ČLFA do novely zákona o spotřebitelském úvěru. Jednal o návrhu na doplnění Memoranda ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů. Zaujal stanovisko k úvěrování nákupů zboží a služeb na předváděcích akcích. Sestavil návrh strategie dalšího členství ČLFA v Eurofinas. S Ministerstvem spravedlnosti jednal o poznatcích z aplikace oddlužovacích ustanovení insolvenčního zákona. Vyjadřoval se k mediálním výstupům asociace k otázkám financování spotřebitelů a k zapojení ČLFA do finančního vzdělávání. Projednával podněty z Platformy pro odpovědné finance. Byl informován o jednání Politického a právního výboru Eurofinas. Z hlediska specifik finančních produktů pro spotřebitele se vyjadřoval ke stanoviskům a analýzám asociace. VÝBOR PRO FINANCOVÁNÍ VOZIDEL DO 3,5 T sledoval trendy ve financování a v prodejích osobních a užitkových vozů. Jednal o změnách právního rámce pro financování vozidel, včetně návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Projednal stanovisko k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Diskutoval k problematice sledování pohybu a vyhledávání vozidel a k vybavení vozidel telekomunikační technikou, s představitelem Policie ČR jednal k podvodům s auty. S ČAP jednal k rychlosti předávání údajů relevantních pro pojištění odpovědnosti za škody z provozu jejich vozidel leasingovými společnostmi pojišťovnám. Posoudil dopady mýtného na leasing, připravil setkání s pracovníky státních orgánů k využití operativního leasingu aut a správy vozových parků v jejich autoprovozech. Zabýval se podněty z jednání Automotive Steering Group Leaseurope. VÝBOR PRO LEASING NEMOVITOSTÍ zabýval se především vývojem trhu, prosazováním návrhů ČLFA k daňovému rámci leasingu nemovitostí a mediálními aktivitami na podporu leasingu nemovitostí. 02/12 5

6 Zaostřeno na statistiku Vývojové trendy nebankovního finančního trhu v průběhu roku 2012 Finanční obchody byly vloni uzavírány v podmínkách ekonomické recese (HDP se meziročně snížil o 1,1%). Stagnovaly investice, klesaly výdaje domácností. V těchto podmínkách se v roce 2012 objem nebankovního financování mírně snížil. Vztah mezi ekonomickým vývojem (růstem či poklesem HDP) a vývojem finančních obchodů dokumentuje graf č. 1. Tezi o obecné závislosti finančních obchodů na ekonomické situaci potvrzuje i srovnání vývoje našeho leasingu a našich spotřebitelských úvěrů s vývojem odpovídajících evropských trhů (grafy č. 2 a 3). Vztah vývoje HDP a finančních obchodů členů ČLFA graf č. 1 Objem finančních obchodů členů ČLFA (v mld. Kč) ,1 195, , % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % 123,5 124,3 118, Meziroční růst HDP 5,7 % 3,1 % 2,5 % 1,9 % -1,1 % -4,5 % -6 % Vývoj spotřebitelských úvěrů v ČR a v Evropě (statistiky Leaseurope) graf č % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % 15,1 % 14,9 % -2,0 % -27,1 % -30,3 % 3,1 % 4,8 % 11,2 % 1,8 % 3,4 % -10,1 % -50 % -60 % -53,3 % /2012 n Evropa n Česká republika 6 02/12

7 Vývoj spotřebitelských úvěrů v ČR a v Evropě (statistiky Eurofinas) graf č % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % 30,3 % 4,6 % 13,4 % -9,5 % -15,2 % Členské společnosti ČLFA poskytly v roce 2012 leasingem, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele: n celkovou financovanou částku 118,2 mld. Kč (o 6,1 mld. Kč méně než v roce 2011); n z toho: 82,5 mld. Kč na financování investic a provozu podnikatelských subjektů a 35,7 mld. Kč na financování zboží a služeb pro domácnosti; n financovaly silniční dopravní prostředky (vesměs nové) částkou 54,1 mld. Kč (45,8 % celkové financované částky); n z toho 33,3 mld. na pořízení osobních vozů (financování 43,2 % počtu nových osobních vozů prvně registrovaných v ČR v roce 2012); n poskytly také 18,2 mld. Kč na financování strojů a zařízení; n uzavřely nových leasingových a úvěrových obchodů; n na konci roku 2012 spravovaly aktivních leasingových a úvěrových smluv; n Evropa n Česká republika n pohledávky z běžících leasingových a úvěrových obchodů dosáhly na konci roku ,8 mld. Kč. Pokud jde o jednotlivé finanční produkty členských společností ČLFA, vloni došlo: n k meziročnímu poklesu objemů leasingu movitých věcí u největších 15 společností o 10,4%; n k meziročnímu zvýšení objemu leasingu nemovitostí (z nízkého základu r. 2011) o 14%; n k meziročnímu zvýšení objemů poskytnutých úvěrů pro podnikatelské subjekty leasingu movitých věcí u největších 15 společností o 6,8%; n k udržení úrovně objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů na úrovni roku 2011; n ke zvýšení objemu pohledávek postoupených v rámci factoringu o 10,2%. Zpráva ČLFA o stavu a vývoji leasingového, úvěrového a factoringového trhu v roce 2012 je s příslušnými tabulkami, grafy a žebříčky umístěna na webových stránkách asociace. Nad rámec zveřejněné zprávy je účelné připomenout další souvislosti. Např. stále výrazněji se prosazující trend růstu podílu úvěrů pro podnikatele v obchodech leasingových společností a v tomto rámci růst podílu operativního leasingu na úkor finančního leasingu (graf č. 4). Podíl leasingu a úvěrů v obchodech leasingových společností graf č % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 0,7 % -7,5 % 76,1 % 13,0 % 10,9 % 1,5 % 0,1 % 63,9 % 20,4 % 15,7 % -2,0 % -4,8 % -24,5 % / ,1 % 37,0 % 16,9 % 47,5 % 36,0 % 16,5 % 40,7 % 37,5 % 29,3 % 21,8 % 46,2 % 24,5 % n finanční leasing n úvěry n operativní leasing 01/11 7

8 Vývoj financování podnikatelů a spotřebitelů graf č. 5 Zajímavé je i srovnání víceméně stabilního poměru financování podnikatelů (investic) a domácností (spotřeby) v obchodech členských společností ČLFA v době po propadu ekonomiky v závěru minulé dekády (graf č. 5) ,4 126,8 Nad rámec zveřejněných statistických výstupů doplňujeme i graf ke komoditnímu zaměření obchodů členských společností při financování investic podnikatelských subjektů do strojů, zařízení a dopravních prostředků v roce 2012 (graf č. 6) ,3 84,6 77,2 58,8 41,7 41,6 30,3 35,0 82,5 35, Financování podnikatelů podle komodit (leasing + úvěry) graf č. 6 26,7 % 0,5 % 0,5 % ,1 % 9 8 1,7 % ,1 % 1,0 % 2,5 % 20,8 % 36,5 % ,2 % 6,4 % 1. osobní automobily - 36,5 % 2. užitkové automobily - 6,4 % 3. autobusy, trolejbusy - 2,5 % 4. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 2,1 % 5. fotovoltaická zařízení - 1,1 % 6. ostatní komodity - 0,5 % 7. motocykly - 0,2 % 8. nákladní automobily - 20,8 % 9. ostatní těžší silniční vozidla - 1,0 % 10. IT, kancelářská a komunikační technika - 1,7 % 11. stroje a zařízení - 26,7 % 12. služby a neidentifikovatelné komodity - 0,5 % n podnikatelé n spotřebitelé emag č.2, ročník 2012 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), Těšnov 5, Praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. 8 01/11 z

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

Specifika factoringu vpodmínkách recese

Specifika factoringu vpodmínkách recese č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2010 5 otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují

Více

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva Česká leasingová a finanční asociace Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva 2014 Česká leasingová a finanční asociace Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva ČLFA 5 Činnost

Více

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 Asociace působí již 20 let při podpoře nebankovních finančních produktů Podpisem společenské smlouvy o založení Asociace leasingových

Více

Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář

Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář 4 5 Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář Obsah 6 7 Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

AUDITOR 2/2008. @ e-příloha Auditor 2/2008. O světovém účetnictví, Americe, Evropě a budoucnosti. Obsah

AUDITOR 2/2008. @ e-příloha Auditor 2/2008. O světovém účetnictví, Americe, Evropě a budoucnosti. Obsah AUDITOR 2/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA LEASING Stručně o leasingu (Jaromír Dočkal)... 6 Význam leasingu na finančním trhu neklesá Rozhovor s Martinem Kofroněm, předsedou České leasingové a finanční

Více

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 III. Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 I. Úvod Dne 15. března 1962 americký prezident John Fitzgerald Kennedy ve svém prohlášení adresovaném Americkému kongresu kromě jiného prohlásil, že spotřebiteli

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven 2007 2008 2009 2010 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven Obsah 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura pojistného

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2014 Kapitola č. 312 Ministerstvo financí Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31. 12. 2014 OBSAH: Strana 1. Struktura kapitoly

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2003

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2003 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2003 Úvodní slovo Česká asociace pojišťoven K činnosti ČAP v roce 2003 19 Organizační schéma 23 Představitelé 24 Sekretariát a sekce 25 Nabídka pojistných produktů

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Obsah 1 Úvodní slovo 2-3 Zpráva o činnosti představenstva AFIZ v roce 2006 4-5 Přehled aktivit AFIZ

Více

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 OBSAH PŘEDMLUVA 1 A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 2003 3 1. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI BANKOVNÍHO SEKTORU V ROCE 2003 3 2. VÝKON BANKOVNÍHO DOHLEDU 9 2.1 DOHLED

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Praha Praha 2014 2014 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Hodnotit činnost správního orgánu za jeden rok je velmi nesnadný úkol, a to zejména

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Home Credit a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Home Credit a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Home Credit a.s. ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2008 DO 31. PROSINCE 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 3 2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 6 Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru

Více

Obsah. 39 Statistická část

Obsah. 39 Statistická část Česká asociace pojišťoven VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Obsah 02 Úvodní slovo prezidenta 04 Vývoj národního hospodářství 05 Regulace pojistného trhu 09 Vývoj pojistného trhu v ČR 15 České pojišťovnictví v evropském

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 listopad 2005 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

Výroční zpráva Cetelem/12

Výroční zpráva Cetelem/12 Výroční zpráva Cetelem/12 CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČ: 250 85 689, DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4331 T +420 257 080 111 F +420

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více