Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smysl a význam zahraničních aktivit asociace"

Transkript

1 Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace analyzuje evropský kontext vývoje našeho nebankovního finančního trhu, sleduje přípravu směrnic EU a jiných mezinárodních pravidel ovlivňujících postavení finančních institucí a právní rámec nebankovního financování na našem trhu, zprostředkuje přenos informací, zkušeností a postupů ze zahraničních leasingových, úvěrových a factoringových trhů a zastupuje zájmy naší nebankovní komunity v evropských profesních sdruženích. Zahraniční aktivity ČLFA jsou propojeny s jejím působením ve vztahu k orgánům státu, k zájmovým a zákaznickým organizacím i k mediím. Jsou vesměs předpokladem úspěšnosti vnitrostátního působení asociace. Asociace je při zajišťování zájmů členských společností v evropských a dalších mezinárodních otázkách do značné míry nezastupitelná. Neobejde se přitom bez aktivní účasti členských společností. ZAPOJENÍ ASOCIACE DO EVROPSKÝCH FEDERACÍ Prostředkem k plnění úkolů ČLFA v zahraniční oblasti je její zapojení do evropských federací poskytovatelů finančních služeb. Od roku 1991 je asociace aktivním členem LEASEUROPE Federace evropských leasingových asociací. V současné době působí v této federaci 44 národních sdružení leasingových společností a poskytovatelů dlouhodobých i krátkodobých pronájmů dopravních prostředků. Jejich prostřednictvím je v LEASEUROPE zastoupeno přes tisíc leasingových společností. Jejich podíl na evropském leasingu převyšuje devadesát procent. Přidruženými členy LEASEUROPE je řada evropských společností, které zabezpečují služby pro poskytovatele leasingu a pronájmů (poradenské, softwarové, pojistné a další). LEASEUROPE úzce spolupracuje s orgány Evropské unie, zejména s pracovními orgány Komise a Rady EU, a s generálními ředitelstvími sekretariátu EU působícími v oblastech souvisejících s leasingem a s pronájmy automobilů. Disponuje pozorovatelským statutem na zasedání řady pracovních orgánů EU. Jde o lobbystickou organizaci evropského leasingu, která je ze strany EU plně respektována. Od roku 2006 je ČLFA členem Evropské federace asociací finančních institucí EUROFINAS sdružení 17 národních asociací zastupujících přes 600 evropských poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Prosazuje zájmy evropských nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů ve vztahu k EK, EP, Evropskému výboru pro koordinaci bankovních dohledů (CEBS) a k dalším orgánům EU. Členství v EURO- FINAS umožňuje naší asociaci sledovat především stále více rozpracovanou evropskou legislativu vztahující se k ochraně spotřebitele a k financování potřeb Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA domácností. Umožňuje také přebírání podnětů z rozvinutého evropského trhu spotřebitelských úvěrů, bankovního i nebankovního. V roce 2010 vstoupila ČLFA do sdružení národních a mezinárodních factoringových asociací EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry (EUF), které zastupuje zájmy factoringu a komerčního financování v EU. V současné době jsou členy EUF národní

2 asociace pro factoring z osmi evropských států a také dvě mezinárodní zájmová seskupení factoringových společností Factors Chain International (FCI), které sdružuje 247 factoringových společností z 66 zemí a International Factors Group (IFG), které sdružuje více než 150 factoringových společností z více než 50 zemí. EUF zastupuje a prosazuje zájmy factoringu při jednání s EU za účelem harmonizace právního, fiskálního a regulačního prostředí, shromažďuje relevantní údaje a statistiky, propaguje alternativní zdroje financování pro malé a střední podniky a podporuje rozvoj factoringových trhů v nových tržních ekonomikách. Po zapojení asociace do evropských federací poklesl význam bilaterálních styků ČLFA s odpovídajícími národními asociacemi, včetně ALS SR. Občasné přímé styky se zahraničními asociacemi mají dnes již vesměs pouze informační a společenský charakter. PŘÍNOSY ČLENSTVÍ ASOCIACE V EVROPSKÝCH FEDERACÍCH Trvalým cílem je aktivní využívání potenciálu členství v evropských profesních sdruženích, postupně však i co největší podíl na plnění jejich úkolů. Předpokladem dosahování těchto cílů je aktivní účast představitelů asociace v jejich vrcholných orgánech (ve Valném shromáždění Leaseurope, ve Valném shromáždění Eurofinas a v Radě EUF). Má v praxi naší asociace již tradici. I díky aktivnímu působení nám bylo přiděleno pořadatelství výroční konference Leaseurope v roce 1996 (jako první asociaci ze zemí SVE) a po jejím úspěchu i hostitelství výroční konference Leaseurope/Eurofinas v roce. Projevem uznání našich aktivit je i skutečnost, že jsem byla vloni jako představitelka ČLFA za leasingové asociace ze střední a východní Evropy zvolena na dvouleté období do Rady Leaseurope výkonného orgánu řídícího působení této federace v období mezi schůzemi Valného shromáždění. Neméně významné je však i aktivní zapojení do práce expertních orgánů evropských federací. Právě tam jsou formulována jejich odborná stanoviska pro legislativu EU, právě tam dochází k výměně informací a podnětů, právě tam jsou analyzovány v podrobnostech aktuální problémy evropského nebankovního financování. ČLFA je tradičně zastoupena v Účetním a daňovém výboru Leaseurope, v Právním výboru Leaseurope, v Automotive Steering Group Leaseurope a v Politickém a právním výboru Eurofinas. Při přípravě metodiky asociačních statistik mělo význam i zastoupení asociace ve Statistickém výboru Leaseurope a v obdobném expertním orgánu Eurofinas. ČLFA se zapojuje do práce těch expertních orgánů evropských federací, jejichž náplň je relevantní pro aktuální i dlouhodobé cíle a problémy našeho nebankovního financování. Naše účast v těchto orgánech není samoúčelná. Osobně jsem přesvědčena, že je nutné být v centru dění při vzniku záměrů bruselských iniciativ a mít je možnost spoluutvářet, než pouze čekat na jejich finální podobu, kdy jejich změna je již prakticky nemožná. Zároveň nám to pomáhá být fundovaným partnerem místním autoritám, které zodpovídají za jejich implementaci do národní legislativy. Představenstvo ČLFA usiluje o to, aby podněty a informace z evropských federací byly při plnění cílů asociace plně využívány zejm. v prosazování zájmů nebankovního financování v naší legislativě, při výkladu odpovídajících předpisů evropského i našeho práva, v práci s evropskou i naší judikaturou, při sledování evropských souvislostí vývoje našeho nebankovního trhu i v mediální podpoře nebankovního financování v ČR. Zajišťuje předávání těchto informací členským společnostem a sleduje jejich využívání v práci expertních výborů ČLFA. OPATŘENÍ K VYUŽITÍ POTENCIÁLU ČLENSTVÍ V EVROPSKÝCH FEDERACÍCH Představenstvo ČLFA zohledňuje náklady na využívání podnětů ze zahraničních aktivit v návrzích rozpočtu ČLFA od členských příspěvků pro evropské federace (v r šlo o Kč pro Leaseurope, o Kč pro Eurofinas a Kč pro EUF) až po prostředky na účast představitelů asociace na jednání řídících i expertních orgánů evropských federací (na r bylo pro tyto účely použito ,- Kč). Dohlíží na plnění informačních a statistických povinností ČLFA ve vztahu k těmto federacím sekretariátem asociace. Sleduje i využívání získaných informací a materiálů z evropských federací v mediálních výstupech asociace. V současné době připravuje systém průběž ného přenášení informací a podnětů z evropských federací ve styku s orgány exekutivy (zejm. MF, MPO, ČNB a ČSÚ) a legislativy ČR v zájmu prosazování legislativních i dalších cílů ČLFA. V souvislosti s jednáním o rozpočtu, o obsahových prioritách a zásadních organizačních opatřeních v příštím období a s projednáním koncepce dalšího členství ČLFA v Eurofinas přednese v tomto směru návrhy na letošní členské schůzi. Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA 2 02/12

3 Na programu jednání představenstva... PLNĚNÍ ASOCIAČNÍCH PRIORIT I ve druhé polovině loňského roku bylo východiskem práce představenstva ČLFA plnění závěrů členské schůze. Sešlo se na pět řádných schůzích a na dvou neformálních setkáních k diskusi o představách ke strategickému směřování asociace, řada otázek neodkladné či operativní povahy byla projednávána korespondenčně. Na předvánoční pracovní snídani diskutovalo s předsedkyněmi a předsedy expertních výborů k metodám plnění dlouhodobých i aktuálních úkolů, zejm. v legislativní oblasti. Při prosazování legislativních záměrů ČLFA se představenstvo zaměřilo přednostně na prosazování jednotného zdanění finančních produktů (bankovních i nebankovních), zejm. na prosazení možnosti nebankovních finančních institucí tvořit daňové opravné položky k pohledávkám z poskytnutých úvěrů a půjček. K tomuto účelu bylo vedení MF předloženo hodnocení dopadů prosazovaného návrhu ČLFA (analýza RIA) vypracované PwC. Představenstvo ČLFA o této otázce opakovaně jednalo, přímo i s využitím spolupráce s PwC, s daňovým náměstkem ministra financí p. Minčičem a s dalšími představiteli ministerstva financí. Uplatnilo podnět k odstranění dvojího zatížení převodů vlastnictví v rámci leasingu nemovitostí v návrhu nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Sledovalo také prosazování návrhu na fakultativní zatížení převodu nemovitosti po uplynutí stanovené doby od kolaudace nebo od prvního užívání daní z přidané hodnoty do vládního návrhu technické novely DPH, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou 19. prosince Představenstvo se zabývalo i dalšími legislativní návrhy. Sledovalo jednání o vládním návrhu novely zákona o spotřebitelském úvěru a projednávalo postup při prosazování pozměňovacích návrhů ČLFA i reakci na nepřijatelné pozměňovací návrhy některých poslanců. Celý rok posuzovalo návrhy expertních výborů k vládnímu návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích spojenému s novelou zákona o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidla a schvalovalo postup jednání v této věci s MD, MF a ČAP. Projednalo i iniciativu čtyř členských společností k prosazení změn v úpravě odpovědnosti vlastníka financovaného vozidla podle zákona o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidla. Projednalo stanovisko ČLFA k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a sledovalo naplnění záměru MF upravit zákonem zprostředkování na finančním trhu. Jednalo s ČNB k dokumentu EU o zásadách regulace nebankovního finančního trhu (shadow banking) a k vykazování rizikovosti nebankovních úvěrů pro spotřebitele. Sledovalo jednání o stanovisku ČR k požadavkům na oznamování finančních obchodů amerických daňových poplatníků (FATCA). S ČBA jednalo o koordinaci společných zájmů ve styku se státními orgány a sdruženími spotřebitelů. Představenstvo projednávalo na každé schůzi doporučení expertních výborů a náměty členských společností. Na zářijové pracovní snídani projednalo s vedoucími představiteli členských společností vývoj trhu, předalo aktuální informace z legislativní oblasti a získalo další podněty k zaměření asociace. Zajistilo cyklus seminářů KPMG k aplikaci nového občanského zákoníku a dalších nových předpisů soukromého práva v praxi nebankovních finančních společností (ve druhé polovině loňského roku proběhly tři semináře k této problematice). V zájmu zlepšení účinnosti úsilí asociace o propagaci nebankovních finančních produktů a zlepšení obecné informovanosti o jejich využití a výhodách představenstvo vybralo pro další spolupráci při podpoře tohoto úsilí agenturu Mediální kancelář, s.r.o. Projednalo strategii působení ČLFA v Platformě pro odpovědné finance. Sledovalo působení představitelů asociace v řídících i expertních orgánech Leaseurope, Eurofinas a EUF a využívání podnětů z evropských federací, především v práci expertních výborů. Sledovalo prosazování kandidatury předsedkyně ČLFA do Rady Leaseurope. Věnovalo se plnění etických předpisů ČLFA v praxi členských společností. Schválilo mediální strategii ČLFA na rok 2013 (je umístěna na 02/12 3

4 Asociace pod lupou Závěry představenstva ke strategickému směřování asociace Představenstvo odsouhlasilo opatření k naplnění některých námětů z dosavadní diskuse ke strategickému směřování asociace: n schválilo návrh na doplnění charakteristiky členské společnosti (kritéria členství) v čl. 2 odst. 1/ Stanov ČLFA tak, aby byl vyjádřen soulad obchodní praxe členů s obchodními zvyklostmi, zásadami odpovědného financování, informační otevřenosti a etikou asociace; n schválilo formulář žádosti o členství v ČLFA s údaji k finančním produktům poskytovaným žadatelem, k jeho obchodním i finančním výsledkům a se závazným prohlášením statutárního představitele, že žadatel je připraven plnit závazky z členství v asociaci, včetně dodržování etického kodexu ČLFA. Pro factoringové společnosti bude formulář upraven s ohledem na charakter produktu; n doplnilo interní kritéria představenstva pro posuzování stability a serióznosti žadatele o členství (minimální délka působení žadatele na trhu, minimální výše základního kapitálu, informační otevřenost, absence negativní publicity...); n schválilo trvalou gesci členek/členů představenstva ve vztahu k orgánům státu; n schválilo dílčí změny v gesci za expertní výbory v představenstvu; n schválilo rámcovou gesci členek/členů představenstva k reakci na dotazy medií (při respektování částečné zastupitelnosti v případě potřeby); n sleduje přípravu návrhu na doplnění Etického kodexu ČLFA, zejm. Memoranda k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů; n doplnilo Zásady projednávání prohřešků členských společností proti Etickému kodexu ČLFA; Co byste měli vědět... Od 1. září 2012 spolupracuje ČLFA při naplňování komunikačních cílů s public relations agenturou Mediální kancelář, s.r.o., zvolenou představenstvem ve výběrovém řízení. Mediální kancelář vznikla v roce Nový mediální zástupce ČLFA jednatel agentury PhDr. Pavel Hálek je absolventem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Leasingu a nebankovnímu financování se intenzivně věnuje od n schválilo zřízení nového expertního orgánu Výboru pro financování strojů, zařízení a těžší dopravní techniky a jeho mandát; n s ohledem na duplicity úkolů Výboru pro mediální aktivity s povinnostmi Mediální kanceláře, s.r.o. ze smlouvy o spolupráci s ČLFA rozhodlo o zrušení tohoto výboru; n rozhodlo o doplnění sekretariátu asociace o dalšího odborného pracovníka, pokud to bude podle vývoje v gescích a v mediální agendě nutné; n navrhne zvýšení členského příspěvku, pokud to bude nutné. Výše uvedené závěry byly zapracovány do metodických postupů ČLFA. Ty závěry, které jdou nad rámec působnosti představenstva, budou předloženy k projednání členské schůzi. poloviny devadesátých let. Právě leasing a další finanční služby se staly jednou z klíčových oblastí působení Mediální kanceláře. Kontakt: tel ,

5 Zpráce expertních výborů EXPERTNÍ VÝBORY ASOCIACE SE VE DRUHÉM POLOLETÍ LOŇSKÉHO ROKU ZABÝVALY PŘEDEVŠÍM AKTUÁLNÍMI LEGISLATIVNÍMI PROJEKTY S DOPADY NA PRÁVNÍ REŽIM LEASINGU, SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ A FACTORINGU. SLEDOVALY VLIV EKONOMICKÉ SITUACE NA ROZVOJ TRHU S NEBANKOVNÍMI FINANČNÍMI PRODUKTY A AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ, APLIKAČNÍ I PROVOZNÍ PROBLÉMY. JEDNALY I O ŠÍŘENÍ INFORMACÍ K VYUŽITELNOSTI NEBANKOVNÍHO FINANCOVÁNÍ VE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH. VÝBOR PRO DANĚ A ÚČETNICTVÍ projednal obsah hodnocení dopadů analýzy RIA k možnosti daňových opravných položek na pohledávky z poskytnutého financování (nejen ze spotřebitelských úvěrů) pro nebankovní finanční instituce. Zabýval se dopady opatření proti nespolehlivým plátcům v technické novele ZDPH provedené zákonem č.502/2012 Sb. Zabýval se relevantními závěry Koordinačního výboru MF. Byl průběžně informován o postupu prací IASB a FASB na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing a o stanoviscích Leaseurope k tomuto návrhu. LEGISLATIVNĚ PRÁVNÍ VÝBOR sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČLFA a na jejich finanční produkty. S MD opakovaně jednal o stanoviscích ČLFA k návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejm. k jejím částem týkajícím se postupů při registraci vozidel a při jejich evidenci. Sestavil stanoviska ČLFA k poslaneckým návrhům novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a pro představenstvo návrh strategie k prosazování zásadních změn tohoto zákona. Projednal připomínky k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Posoudil návrhy změnových zákonů k rekodifikaci soukromého práva. Zapojil se do posouzení připomínek ČLFA k návrhu novely zákona o spotřebitelském úvěru. Zabýval se judikaturou relevantní pro leasing. VÝBOR PRO STATISTIKU analyzoval a odsouhlasil ke zveřejnění statistiky ČLFA za 1. pololetí a za čtvrtletí Sledoval účinnost doplněné metodiky statistických šetření ČLFA v praxi a zkušenosti ze sestavování finančních údajů pro sdílení a využití v rámci asociace. VÝBOR PRO FINANCOVÁNÍ SPOTŘEBITELÚ projednával argumenty k prosazování návrhů ČLFA do novely zákona o spotřebitelském úvěru. Jednal o návrhu na doplnění Memoranda ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů. Zaujal stanovisko k úvěrování nákupů zboží a služeb na předváděcích akcích. Sestavil návrh strategie dalšího členství ČLFA v Eurofinas. S Ministerstvem spravedlnosti jednal o poznatcích z aplikace oddlužovacích ustanovení insolvenčního zákona. Vyjadřoval se k mediálním výstupům asociace k otázkám financování spotřebitelů a k zapojení ČLFA do finančního vzdělávání. Projednával podněty z Platformy pro odpovědné finance. Byl informován o jednání Politického a právního výboru Eurofinas. Z hlediska specifik finančních produktů pro spotřebitele se vyjadřoval ke stanoviskům a analýzám asociace. VÝBOR PRO FINANCOVÁNÍ VOZIDEL DO 3,5 T sledoval trendy ve financování a v prodejích osobních a užitkových vozů. Jednal o změnách právního rámce pro financování vozidel, včetně návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Projednal stanovisko k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Diskutoval k problematice sledování pohybu a vyhledávání vozidel a k vybavení vozidel telekomunikační technikou, s představitelem Policie ČR jednal k podvodům s auty. S ČAP jednal k rychlosti předávání údajů relevantních pro pojištění odpovědnosti za škody z provozu jejich vozidel leasingovými společnostmi pojišťovnám. Posoudil dopady mýtného na leasing, připravil setkání s pracovníky státních orgánů k využití operativního leasingu aut a správy vozových parků v jejich autoprovozech. Zabýval se podněty z jednání Automotive Steering Group Leaseurope. VÝBOR PRO LEASING NEMOVITOSTÍ zabýval se především vývojem trhu, prosazováním návrhů ČLFA k daňovému rámci leasingu nemovitostí a mediálními aktivitami na podporu leasingu nemovitostí. 02/12 5

6 Zaostřeno na statistiku Vývojové trendy nebankovního finančního trhu v průběhu roku 2012 Finanční obchody byly vloni uzavírány v podmínkách ekonomické recese (HDP se meziročně snížil o 1,1%). Stagnovaly investice, klesaly výdaje domácností. V těchto podmínkách se v roce 2012 objem nebankovního financování mírně snížil. Vztah mezi ekonomickým vývojem (růstem či poklesem HDP) a vývojem finančních obchodů dokumentuje graf č. 1. Tezi o obecné závislosti finančních obchodů na ekonomické situaci potvrzuje i srovnání vývoje našeho leasingu a našich spotřebitelských úvěrů s vývojem odpovídajících evropských trhů (grafy č. 2 a 3). Vztah vývoje HDP a finančních obchodů členů ČLFA graf č. 1 Objem finančních obchodů členů ČLFA (v mld. Kč) ,1 195, , % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % 123,5 124,3 118, Meziroční růst HDP 5,7 % 3,1 % 2,5 % 1,9 % -1,1 % -4,5 % -6 % Vývoj spotřebitelských úvěrů v ČR a v Evropě (statistiky Leaseurope) graf č % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % 15,1 % 14,9 % -2,0 % -27,1 % -30,3 % 3,1 % 4,8 % 11,2 % 1,8 % 3,4 % -10,1 % -50 % -60 % -53,3 % /2012 n Evropa n Česká republika 6 02/12

7 Vývoj spotřebitelských úvěrů v ČR a v Evropě (statistiky Eurofinas) graf č % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % 30,3 % 4,6 % 13,4 % -9,5 % -15,2 % Členské společnosti ČLFA poskytly v roce 2012 leasingem, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele: n celkovou financovanou částku 118,2 mld. Kč (o 6,1 mld. Kč méně než v roce 2011); n z toho: 82,5 mld. Kč na financování investic a provozu podnikatelských subjektů a 35,7 mld. Kč na financování zboží a služeb pro domácnosti; n financovaly silniční dopravní prostředky (vesměs nové) částkou 54,1 mld. Kč (45,8 % celkové financované částky); n z toho 33,3 mld. na pořízení osobních vozů (financování 43,2 % počtu nových osobních vozů prvně registrovaných v ČR v roce 2012); n poskytly také 18,2 mld. Kč na financování strojů a zařízení; n uzavřely nových leasingových a úvěrových obchodů; n na konci roku 2012 spravovaly aktivních leasingových a úvěrových smluv; n Evropa n Česká republika n pohledávky z běžících leasingových a úvěrových obchodů dosáhly na konci roku ,8 mld. Kč. Pokud jde o jednotlivé finanční produkty členských společností ČLFA, vloni došlo: n k meziročnímu poklesu objemů leasingu movitých věcí u největších 15 společností o 10,4%; n k meziročnímu zvýšení objemu leasingu nemovitostí (z nízkého základu r. 2011) o 14%; n k meziročnímu zvýšení objemů poskytnutých úvěrů pro podnikatelské subjekty leasingu movitých věcí u největších 15 společností o 6,8%; n k udržení úrovně objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů na úrovni roku 2011; n ke zvýšení objemu pohledávek postoupených v rámci factoringu o 10,2%. Zpráva ČLFA o stavu a vývoji leasingového, úvěrového a factoringového trhu v roce 2012 je s příslušnými tabulkami, grafy a žebříčky umístěna na webových stránkách asociace. Nad rámec zveřejněné zprávy je účelné připomenout další souvislosti. Např. stále výrazněji se prosazující trend růstu podílu úvěrů pro podnikatele v obchodech leasingových společností a v tomto rámci růst podílu operativního leasingu na úkor finančního leasingu (graf č. 4). Podíl leasingu a úvěrů v obchodech leasingových společností graf č % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 0,7 % -7,5 % 76,1 % 13,0 % 10,9 % 1,5 % 0,1 % 63,9 % 20,4 % 15,7 % -2,0 % -4,8 % -24,5 % / ,1 % 37,0 % 16,9 % 47,5 % 36,0 % 16,5 % 40,7 % 37,5 % 29,3 % 21,8 % 46,2 % 24,5 % n finanční leasing n úvěry n operativní leasing 01/11 7

8 Vývoj financování podnikatelů a spotřebitelů graf č. 5 Zajímavé je i srovnání víceméně stabilního poměru financování podnikatelů (investic) a domácností (spotřeby) v obchodech členských společností ČLFA v době po propadu ekonomiky v závěru minulé dekády (graf č. 5) ,4 126,8 Nad rámec zveřejněných statistických výstupů doplňujeme i graf ke komoditnímu zaměření obchodů členských společností při financování investic podnikatelských subjektů do strojů, zařízení a dopravních prostředků v roce 2012 (graf č. 6) ,3 84,6 77,2 58,8 41,7 41,6 30,3 35,0 82,5 35, Financování podnikatelů podle komodit (leasing + úvěry) graf č. 6 26,7 % 0,5 % 0,5 % ,1 % 9 8 1,7 % ,1 % 1,0 % 2,5 % 20,8 % 36,5 % ,2 % 6,4 % 1. osobní automobily - 36,5 % 2. užitkové automobily - 6,4 % 3. autobusy, trolejbusy - 2,5 % 4. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 2,1 % 5. fotovoltaická zařízení - 1,1 % 6. ostatní komodity - 0,5 % 7. motocykly - 0,2 % 8. nákladní automobily - 20,8 % 9. ostatní těžší silniční vozidla - 1,0 % 10. IT, kancelářská a komunikační technika - 1,7 % 11. stroje a zařízení - 26,7 % 12. služby a neidentifikovatelné komodity - 0,5 % n podnikatelé n spotřebitelé emag č.2, ročník 2012 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), Těšnov 5, Praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. 8 01/11 z

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu č.1/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 12 Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu Jedním ze základních úkolů České leasingové a finanční asociace je shromažďování údajů o výsledcích

Více

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně.

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně. č.1/14 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 14 K makroekonomické úloze produktů ČLFA Nedávno zveřejněné statistiky ČLFA za rok 13 doplnily podklady pro úvahy o úloze finančních produktů

Více

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování č.2/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2012 Seberegulace cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování V tržních ekonomikách je jednání subjektů vstupujících

Více

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách č.1/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červen 2010 5 otázek pro... Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách Předkládané číslo periodika emag chce informovat o činnosti asociace

Více

V roce 2014 se našim členům dařilo

V roce 2014 se našim členům dařilo č.1/215 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 215 V roce 214 se našim členům dařilo Členské společnosti ČLFA loni poskytly klientům prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 135,3

Více

Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím

Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím č.2/2015 magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2015 Nový předseda představenstva ČLFA Libor Bosák: Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím ČLFA má nového předsedu představenstva. Libor

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Specifika factoringu vpodmínkách recese

Specifika factoringu vpodmínkách recese č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2010 5 otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA se představuje 38 členů, představujících 99% sektoru Jádro práce ve 13 odborných komisích a pracovních skupinách: opíráme se o expertní potenciál čítající dohromady

Více

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (APA) spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1994 členem může být výrobce nebo producent audiovizuálních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem Ministerstvo financí Tiskové oddělení Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem První hodnocení fungování dozorčích rad

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti 230000

Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti 230000 Vedoucí Úřadu vlády ČR 100000 Náměstkyně vedoucího Úřadu vlády ČR pro řízení Sekce ekonomické a správní 110000 Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Asociace na prahu třetí dekády svých aktivit

Asociace na prahu třetí dekády svých aktivit č.1/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 2011 Asociace na prahu třetí dekády svých aktivit V letošním roce se zamýšlíme nad výsledky již dvacetiletého působení zájmového sdružení

Více

STANOVY. Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s.

STANOVY. Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s. STANOVY Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek s názvem Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z.s. (dále jen SPAPK) je právnickou osobou založenou

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Posílení fiskálního rámce ČR

Posílení fiskálního rámce ČR Posílení fiskálního rámce ČR David PRUŠVIC odbor Finanční politika Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU 9. října 2014, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR České republiky,

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU Ministerstvo financí ČR l i s t o p a d 2 0 0 8 1 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Veřejné zakázky v roce 2012

Veřejné zakázky v roce 2012 Veřejné zakázky v roce 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Jiří Svoboda Odbor veřejného investování Nákupní a investiční proces veřejné správy x Veřejné zakázky, koncese zajištění úkolů veřejné správy

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9. prosince 2014 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020 Struktura prezentace: 1. Segment MSP 2. Přetrvávající problémy

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Ing. Marie Kostruhová Vládní zadání Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (usnesení vlády č. 1/2011, ve znění usnesení

Více

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie)

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více