Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smysl a význam zahraničních aktivit asociace"

Transkript

1 Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace analyzuje evropský kontext vývoje našeho nebankovního finančního trhu, sleduje přípravu směrnic EU a jiných mezinárodních pravidel ovlivňujících postavení finančních institucí a právní rámec nebankovního financování na našem trhu, zprostředkuje přenos informací, zkušeností a postupů ze zahraničních leasingových, úvěrových a factoringových trhů a zastupuje zájmy naší nebankovní komunity v evropských profesních sdruženích. Zahraniční aktivity ČLFA jsou propojeny s jejím působením ve vztahu k orgánům státu, k zájmovým a zákaznickým organizacím i k mediím. Jsou vesměs předpokladem úspěšnosti vnitrostátního působení asociace. Asociace je při zajišťování zájmů členských společností v evropských a dalších mezinárodních otázkách do značné míry nezastupitelná. Neobejde se přitom bez aktivní účasti členských společností. ZAPOJENÍ ASOCIACE DO EVROPSKÝCH FEDERACÍ Prostředkem k plnění úkolů ČLFA v zahraniční oblasti je její zapojení do evropských federací poskytovatelů finančních služeb. Od roku 1991 je asociace aktivním členem LEASEUROPE Federace evropských leasingových asociací. V současné době působí v této federaci 44 národních sdružení leasingových společností a poskytovatelů dlouhodobých i krátkodobých pronájmů dopravních prostředků. Jejich prostřednictvím je v LEASEUROPE zastoupeno přes tisíc leasingových společností. Jejich podíl na evropském leasingu převyšuje devadesát procent. Přidruženými členy LEASEUROPE je řada evropských společností, které zabezpečují služby pro poskytovatele leasingu a pronájmů (poradenské, softwarové, pojistné a další). LEASEUROPE úzce spolupracuje s orgány Evropské unie, zejména s pracovními orgány Komise a Rady EU, a s generálními ředitelstvími sekretariátu EU působícími v oblastech souvisejících s leasingem a s pronájmy automobilů. Disponuje pozorovatelským statutem na zasedání řady pracovních orgánů EU. Jde o lobbystickou organizaci evropského leasingu, která je ze strany EU plně respektována. Od roku 2006 je ČLFA členem Evropské federace asociací finančních institucí EUROFINAS sdružení 17 národních asociací zastupujících přes 600 evropských poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Prosazuje zájmy evropských nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů ve vztahu k EK, EP, Evropskému výboru pro koordinaci bankovních dohledů (CEBS) a k dalším orgánům EU. Členství v EURO- FINAS umožňuje naší asociaci sledovat především stále více rozpracovanou evropskou legislativu vztahující se k ochraně spotřebitele a k financování potřeb Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA domácností. Umožňuje také přebírání podnětů z rozvinutého evropského trhu spotřebitelských úvěrů, bankovního i nebankovního. V roce 2010 vstoupila ČLFA do sdružení národních a mezinárodních factoringových asociací EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry (EUF), které zastupuje zájmy factoringu a komerčního financování v EU. V současné době jsou členy EUF národní

2 asociace pro factoring z osmi evropských států a také dvě mezinárodní zájmová seskupení factoringových společností Factors Chain International (FCI), které sdružuje 247 factoringových společností z 66 zemí a International Factors Group (IFG), které sdružuje více než 150 factoringových společností z více než 50 zemí. EUF zastupuje a prosazuje zájmy factoringu při jednání s EU za účelem harmonizace právního, fiskálního a regulačního prostředí, shromažďuje relevantní údaje a statistiky, propaguje alternativní zdroje financování pro malé a střední podniky a podporuje rozvoj factoringových trhů v nových tržních ekonomikách. Po zapojení asociace do evropských federací poklesl význam bilaterálních styků ČLFA s odpovídajícími národními asociacemi, včetně ALS SR. Občasné přímé styky se zahraničními asociacemi mají dnes již vesměs pouze informační a společenský charakter. PŘÍNOSY ČLENSTVÍ ASOCIACE V EVROPSKÝCH FEDERACÍCH Trvalým cílem je aktivní využívání potenciálu členství v evropských profesních sdruženích, postupně však i co největší podíl na plnění jejich úkolů. Předpokladem dosahování těchto cílů je aktivní účast představitelů asociace v jejich vrcholných orgánech (ve Valném shromáždění Leaseurope, ve Valném shromáždění Eurofinas a v Radě EUF). Má v praxi naší asociace již tradici. I díky aktivnímu působení nám bylo přiděleno pořadatelství výroční konference Leaseurope v roce 1996 (jako první asociaci ze zemí SVE) a po jejím úspěchu i hostitelství výroční konference Leaseurope/Eurofinas v roce. Projevem uznání našich aktivit je i skutečnost, že jsem byla vloni jako představitelka ČLFA za leasingové asociace ze střední a východní Evropy zvolena na dvouleté období do Rady Leaseurope výkonného orgánu řídícího působení této federace v období mezi schůzemi Valného shromáždění. Neméně významné je však i aktivní zapojení do práce expertních orgánů evropských federací. Právě tam jsou formulována jejich odborná stanoviska pro legislativu EU, právě tam dochází k výměně informací a podnětů, právě tam jsou analyzovány v podrobnostech aktuální problémy evropského nebankovního financování. ČLFA je tradičně zastoupena v Účetním a daňovém výboru Leaseurope, v Právním výboru Leaseurope, v Automotive Steering Group Leaseurope a v Politickém a právním výboru Eurofinas. Při přípravě metodiky asociačních statistik mělo význam i zastoupení asociace ve Statistickém výboru Leaseurope a v obdobném expertním orgánu Eurofinas. ČLFA se zapojuje do práce těch expertních orgánů evropských federací, jejichž náplň je relevantní pro aktuální i dlouhodobé cíle a problémy našeho nebankovního financování. Naše účast v těchto orgánech není samoúčelná. Osobně jsem přesvědčena, že je nutné být v centru dění při vzniku záměrů bruselských iniciativ a mít je možnost spoluutvářet, než pouze čekat na jejich finální podobu, kdy jejich změna je již prakticky nemožná. Zároveň nám to pomáhá být fundovaným partnerem místním autoritám, které zodpovídají za jejich implementaci do národní legislativy. Představenstvo ČLFA usiluje o to, aby podněty a informace z evropských federací byly při plnění cílů asociace plně využívány zejm. v prosazování zájmů nebankovního financování v naší legislativě, při výkladu odpovídajících předpisů evropského i našeho práva, v práci s evropskou i naší judikaturou, při sledování evropských souvislostí vývoje našeho nebankovního trhu i v mediální podpoře nebankovního financování v ČR. Zajišťuje předávání těchto informací členským společnostem a sleduje jejich využívání v práci expertních výborů ČLFA. OPATŘENÍ K VYUŽITÍ POTENCIÁLU ČLENSTVÍ V EVROPSKÝCH FEDERACÍCH Představenstvo ČLFA zohledňuje náklady na využívání podnětů ze zahraničních aktivit v návrzích rozpočtu ČLFA od členských příspěvků pro evropské federace (v r šlo o Kč pro Leaseurope, o Kč pro Eurofinas a Kč pro EUF) až po prostředky na účast představitelů asociace na jednání řídících i expertních orgánů evropských federací (na r bylo pro tyto účely použito ,- Kč). Dohlíží na plnění informačních a statistických povinností ČLFA ve vztahu k těmto federacím sekretariátem asociace. Sleduje i využívání získaných informací a materiálů z evropských federací v mediálních výstupech asociace. V současné době připravuje systém průběž ného přenášení informací a podnětů z evropských federací ve styku s orgány exekutivy (zejm. MF, MPO, ČNB a ČSÚ) a legislativy ČR v zájmu prosazování legislativních i dalších cílů ČLFA. V souvislosti s jednáním o rozpočtu, o obsahových prioritách a zásadních organizačních opatřeních v příštím období a s projednáním koncepce dalšího členství ČLFA v Eurofinas přednese v tomto směru návrhy na letošní členské schůzi. Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA 2 02/12

3 Na programu jednání představenstva... PLNĚNÍ ASOCIAČNÍCH PRIORIT I ve druhé polovině loňského roku bylo východiskem práce představenstva ČLFA plnění závěrů členské schůze. Sešlo se na pět řádných schůzích a na dvou neformálních setkáních k diskusi o představách ke strategickému směřování asociace, řada otázek neodkladné či operativní povahy byla projednávána korespondenčně. Na předvánoční pracovní snídani diskutovalo s předsedkyněmi a předsedy expertních výborů k metodám plnění dlouhodobých i aktuálních úkolů, zejm. v legislativní oblasti. Při prosazování legislativních záměrů ČLFA se představenstvo zaměřilo přednostně na prosazování jednotného zdanění finančních produktů (bankovních i nebankovních), zejm. na prosazení možnosti nebankovních finančních institucí tvořit daňové opravné položky k pohledávkám z poskytnutých úvěrů a půjček. K tomuto účelu bylo vedení MF předloženo hodnocení dopadů prosazovaného návrhu ČLFA (analýza RIA) vypracované PwC. Představenstvo ČLFA o této otázce opakovaně jednalo, přímo i s využitím spolupráce s PwC, s daňovým náměstkem ministra financí p. Minčičem a s dalšími představiteli ministerstva financí. Uplatnilo podnět k odstranění dvojího zatížení převodů vlastnictví v rámci leasingu nemovitostí v návrhu nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Sledovalo také prosazování návrhu na fakultativní zatížení převodu nemovitosti po uplynutí stanovené doby od kolaudace nebo od prvního užívání daní z přidané hodnoty do vládního návrhu technické novely DPH, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou 19. prosince Představenstvo se zabývalo i dalšími legislativní návrhy. Sledovalo jednání o vládním návrhu novely zákona o spotřebitelském úvěru a projednávalo postup při prosazování pozměňovacích návrhů ČLFA i reakci na nepřijatelné pozměňovací návrhy některých poslanců. Celý rok posuzovalo návrhy expertních výborů k vládnímu návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích spojenému s novelou zákona o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidla a schvalovalo postup jednání v této věci s MD, MF a ČAP. Projednalo i iniciativu čtyř členských společností k prosazení změn v úpravě odpovědnosti vlastníka financovaného vozidla podle zákona o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidla. Projednalo stanovisko ČLFA k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a sledovalo naplnění záměru MF upravit zákonem zprostředkování na finančním trhu. Jednalo s ČNB k dokumentu EU o zásadách regulace nebankovního finančního trhu (shadow banking) a k vykazování rizikovosti nebankovních úvěrů pro spotřebitele. Sledovalo jednání o stanovisku ČR k požadavkům na oznamování finančních obchodů amerických daňových poplatníků (FATCA). S ČBA jednalo o koordinaci společných zájmů ve styku se státními orgány a sdruženími spotřebitelů. Představenstvo projednávalo na každé schůzi doporučení expertních výborů a náměty členských společností. Na zářijové pracovní snídani projednalo s vedoucími představiteli členských společností vývoj trhu, předalo aktuální informace z legislativní oblasti a získalo další podněty k zaměření asociace. Zajistilo cyklus seminářů KPMG k aplikaci nového občanského zákoníku a dalších nových předpisů soukromého práva v praxi nebankovních finančních společností (ve druhé polovině loňského roku proběhly tři semináře k této problematice). V zájmu zlepšení účinnosti úsilí asociace o propagaci nebankovních finančních produktů a zlepšení obecné informovanosti o jejich využití a výhodách představenstvo vybralo pro další spolupráci při podpoře tohoto úsilí agenturu Mediální kancelář, s.r.o. Projednalo strategii působení ČLFA v Platformě pro odpovědné finance. Sledovalo působení představitelů asociace v řídících i expertních orgánech Leaseurope, Eurofinas a EUF a využívání podnětů z evropských federací, především v práci expertních výborů. Sledovalo prosazování kandidatury předsedkyně ČLFA do Rady Leaseurope. Věnovalo se plnění etických předpisů ČLFA v praxi členských společností. Schválilo mediální strategii ČLFA na rok 2013 (je umístěna na 02/12 3

4 Asociace pod lupou Závěry představenstva ke strategickému směřování asociace Představenstvo odsouhlasilo opatření k naplnění některých námětů z dosavadní diskuse ke strategickému směřování asociace: n schválilo návrh na doplnění charakteristiky členské společnosti (kritéria členství) v čl. 2 odst. 1/ Stanov ČLFA tak, aby byl vyjádřen soulad obchodní praxe členů s obchodními zvyklostmi, zásadami odpovědného financování, informační otevřenosti a etikou asociace; n schválilo formulář žádosti o členství v ČLFA s údaji k finančním produktům poskytovaným žadatelem, k jeho obchodním i finančním výsledkům a se závazným prohlášením statutárního představitele, že žadatel je připraven plnit závazky z členství v asociaci, včetně dodržování etického kodexu ČLFA. Pro factoringové společnosti bude formulář upraven s ohledem na charakter produktu; n doplnilo interní kritéria představenstva pro posuzování stability a serióznosti žadatele o členství (minimální délka působení žadatele na trhu, minimální výše základního kapitálu, informační otevřenost, absence negativní publicity...); n schválilo trvalou gesci členek/členů představenstva ve vztahu k orgánům státu; n schválilo dílčí změny v gesci za expertní výbory v představenstvu; n schválilo rámcovou gesci členek/členů představenstva k reakci na dotazy medií (při respektování částečné zastupitelnosti v případě potřeby); n sleduje přípravu návrhu na doplnění Etického kodexu ČLFA, zejm. Memoranda k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů; n doplnilo Zásady projednávání prohřešků členských společností proti Etickému kodexu ČLFA; Co byste měli vědět... Od 1. září 2012 spolupracuje ČLFA při naplňování komunikačních cílů s public relations agenturou Mediální kancelář, s.r.o., zvolenou představenstvem ve výběrovém řízení. Mediální kancelář vznikla v roce Nový mediální zástupce ČLFA jednatel agentury PhDr. Pavel Hálek je absolventem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Leasingu a nebankovnímu financování se intenzivně věnuje od n schválilo zřízení nového expertního orgánu Výboru pro financování strojů, zařízení a těžší dopravní techniky a jeho mandát; n s ohledem na duplicity úkolů Výboru pro mediální aktivity s povinnostmi Mediální kanceláře, s.r.o. ze smlouvy o spolupráci s ČLFA rozhodlo o zrušení tohoto výboru; n rozhodlo o doplnění sekretariátu asociace o dalšího odborného pracovníka, pokud to bude podle vývoje v gescích a v mediální agendě nutné; n navrhne zvýšení členského příspěvku, pokud to bude nutné. Výše uvedené závěry byly zapracovány do metodických postupů ČLFA. Ty závěry, které jdou nad rámec působnosti představenstva, budou předloženy k projednání členské schůzi. poloviny devadesátých let. Právě leasing a další finanční služby se staly jednou z klíčových oblastí působení Mediální kanceláře. Kontakt: tel ,

5 Zpráce expertních výborů EXPERTNÍ VÝBORY ASOCIACE SE VE DRUHÉM POLOLETÍ LOŇSKÉHO ROKU ZABÝVALY PŘEDEVŠÍM AKTUÁLNÍMI LEGISLATIVNÍMI PROJEKTY S DOPADY NA PRÁVNÍ REŽIM LEASINGU, SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ A FACTORINGU. SLEDOVALY VLIV EKONOMICKÉ SITUACE NA ROZVOJ TRHU S NEBANKOVNÍMI FINANČNÍMI PRODUKTY A AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ, APLIKAČNÍ I PROVOZNÍ PROBLÉMY. JEDNALY I O ŠÍŘENÍ INFORMACÍ K VYUŽITELNOSTI NEBANKOVNÍHO FINANCOVÁNÍ VE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH. VÝBOR PRO DANĚ A ÚČETNICTVÍ projednal obsah hodnocení dopadů analýzy RIA k možnosti daňových opravných položek na pohledávky z poskytnutého financování (nejen ze spotřebitelských úvěrů) pro nebankovní finanční instituce. Zabýval se dopady opatření proti nespolehlivým plátcům v technické novele ZDPH provedené zákonem č.502/2012 Sb. Zabýval se relevantními závěry Koordinačního výboru MF. Byl průběžně informován o postupu prací IASB a FASB na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing a o stanoviscích Leaseurope k tomuto návrhu. LEGISLATIVNĚ PRÁVNÍ VÝBOR sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČLFA a na jejich finanční produkty. S MD opakovaně jednal o stanoviscích ČLFA k návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejm. k jejím částem týkajícím se postupů při registraci vozidel a při jejich evidenci. Sestavil stanoviska ČLFA k poslaneckým návrhům novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a pro představenstvo návrh strategie k prosazování zásadních změn tohoto zákona. Projednal připomínky k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Posoudil návrhy změnových zákonů k rekodifikaci soukromého práva. Zapojil se do posouzení připomínek ČLFA k návrhu novely zákona o spotřebitelském úvěru. Zabýval se judikaturou relevantní pro leasing. VÝBOR PRO STATISTIKU analyzoval a odsouhlasil ke zveřejnění statistiky ČLFA za 1. pololetí a za čtvrtletí Sledoval účinnost doplněné metodiky statistických šetření ČLFA v praxi a zkušenosti ze sestavování finančních údajů pro sdílení a využití v rámci asociace. VÝBOR PRO FINANCOVÁNÍ SPOTŘEBITELÚ projednával argumenty k prosazování návrhů ČLFA do novely zákona o spotřebitelském úvěru. Jednal o návrhu na doplnění Memoranda ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů. Zaujal stanovisko k úvěrování nákupů zboží a služeb na předváděcích akcích. Sestavil návrh strategie dalšího členství ČLFA v Eurofinas. S Ministerstvem spravedlnosti jednal o poznatcích z aplikace oddlužovacích ustanovení insolvenčního zákona. Vyjadřoval se k mediálním výstupům asociace k otázkám financování spotřebitelů a k zapojení ČLFA do finančního vzdělávání. Projednával podněty z Platformy pro odpovědné finance. Byl informován o jednání Politického a právního výboru Eurofinas. Z hlediska specifik finančních produktů pro spotřebitele se vyjadřoval ke stanoviskům a analýzám asociace. VÝBOR PRO FINANCOVÁNÍ VOZIDEL DO 3,5 T sledoval trendy ve financování a v prodejích osobních a užitkových vozů. Jednal o změnách právního rámce pro financování vozidel, včetně návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Projednal stanovisko k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Diskutoval k problematice sledování pohybu a vyhledávání vozidel a k vybavení vozidel telekomunikační technikou, s představitelem Policie ČR jednal k podvodům s auty. S ČAP jednal k rychlosti předávání údajů relevantních pro pojištění odpovědnosti za škody z provozu jejich vozidel leasingovými společnostmi pojišťovnám. Posoudil dopady mýtného na leasing, připravil setkání s pracovníky státních orgánů k využití operativního leasingu aut a správy vozových parků v jejich autoprovozech. Zabýval se podněty z jednání Automotive Steering Group Leaseurope. VÝBOR PRO LEASING NEMOVITOSTÍ zabýval se především vývojem trhu, prosazováním návrhů ČLFA k daňovému rámci leasingu nemovitostí a mediálními aktivitami na podporu leasingu nemovitostí. 02/12 5

6 Zaostřeno na statistiku Vývojové trendy nebankovního finančního trhu v průběhu roku 2012 Finanční obchody byly vloni uzavírány v podmínkách ekonomické recese (HDP se meziročně snížil o 1,1%). Stagnovaly investice, klesaly výdaje domácností. V těchto podmínkách se v roce 2012 objem nebankovního financování mírně snížil. Vztah mezi ekonomickým vývojem (růstem či poklesem HDP) a vývojem finančních obchodů dokumentuje graf č. 1. Tezi o obecné závislosti finančních obchodů na ekonomické situaci potvrzuje i srovnání vývoje našeho leasingu a našich spotřebitelských úvěrů s vývojem odpovídajících evropských trhů (grafy č. 2 a 3). Vztah vývoje HDP a finančních obchodů členů ČLFA graf č. 1 Objem finančních obchodů členů ČLFA (v mld. Kč) ,1 195, , % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % 123,5 124,3 118, Meziroční růst HDP 5,7 % 3,1 % 2,5 % 1,9 % -1,1 % -4,5 % -6 % Vývoj spotřebitelských úvěrů v ČR a v Evropě (statistiky Leaseurope) graf č % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % 15,1 % 14,9 % -2,0 % -27,1 % -30,3 % 3,1 % 4,8 % 11,2 % 1,8 % 3,4 % -10,1 % -50 % -60 % -53,3 % /2012 n Evropa n Česká republika 6 02/12

7 Vývoj spotřebitelských úvěrů v ČR a v Evropě (statistiky Eurofinas) graf č % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % 30,3 % 4,6 % 13,4 % -9,5 % -15,2 % Členské společnosti ČLFA poskytly v roce 2012 leasingem, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele: n celkovou financovanou částku 118,2 mld. Kč (o 6,1 mld. Kč méně než v roce 2011); n z toho: 82,5 mld. Kč na financování investic a provozu podnikatelských subjektů a 35,7 mld. Kč na financování zboží a služeb pro domácnosti; n financovaly silniční dopravní prostředky (vesměs nové) částkou 54,1 mld. Kč (45,8 % celkové financované částky); n z toho 33,3 mld. na pořízení osobních vozů (financování 43,2 % počtu nových osobních vozů prvně registrovaných v ČR v roce 2012); n poskytly také 18,2 mld. Kč na financování strojů a zařízení; n uzavřely nových leasingových a úvěrových obchodů; n na konci roku 2012 spravovaly aktivních leasingových a úvěrových smluv; n Evropa n Česká republika n pohledávky z běžících leasingových a úvěrových obchodů dosáhly na konci roku ,8 mld. Kč. Pokud jde o jednotlivé finanční produkty členských společností ČLFA, vloni došlo: n k meziročnímu poklesu objemů leasingu movitých věcí u největších 15 společností o 10,4%; n k meziročnímu zvýšení objemu leasingu nemovitostí (z nízkého základu r. 2011) o 14%; n k meziročnímu zvýšení objemů poskytnutých úvěrů pro podnikatelské subjekty leasingu movitých věcí u největších 15 společností o 6,8%; n k udržení úrovně objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů na úrovni roku 2011; n ke zvýšení objemu pohledávek postoupených v rámci factoringu o 10,2%. Zpráva ČLFA o stavu a vývoji leasingového, úvěrového a factoringového trhu v roce 2012 je s příslušnými tabulkami, grafy a žebříčky umístěna na webových stránkách asociace. Nad rámec zveřejněné zprávy je účelné připomenout další souvislosti. Např. stále výrazněji se prosazující trend růstu podílu úvěrů pro podnikatele v obchodech leasingových společností a v tomto rámci růst podílu operativního leasingu na úkor finančního leasingu (graf č. 4). Podíl leasingu a úvěrů v obchodech leasingových společností graf č % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 0,7 % -7,5 % 76,1 % 13,0 % 10,9 % 1,5 % 0,1 % 63,9 % 20,4 % 15,7 % -2,0 % -4,8 % -24,5 % / ,1 % 37,0 % 16,9 % 47,5 % 36,0 % 16,5 % 40,7 % 37,5 % 29,3 % 21,8 % 46,2 % 24,5 % n finanční leasing n úvěry n operativní leasing 01/11 7

8 Vývoj financování podnikatelů a spotřebitelů graf č. 5 Zajímavé je i srovnání víceméně stabilního poměru financování podnikatelů (investic) a domácností (spotřeby) v obchodech členských společností ČLFA v době po propadu ekonomiky v závěru minulé dekády (graf č. 5) ,4 126,8 Nad rámec zveřejněných statistických výstupů doplňujeme i graf ke komoditnímu zaměření obchodů členských společností při financování investic podnikatelských subjektů do strojů, zařízení a dopravních prostředků v roce 2012 (graf č. 6) ,3 84,6 77,2 58,8 41,7 41,6 30,3 35,0 82,5 35, Financování podnikatelů podle komodit (leasing + úvěry) graf č. 6 26,7 % 0,5 % 0,5 % ,1 % 9 8 1,7 % ,1 % 1,0 % 2,5 % 20,8 % 36,5 % ,2 % 6,4 % 1. osobní automobily - 36,5 % 2. užitkové automobily - 6,4 % 3. autobusy, trolejbusy - 2,5 % 4. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 2,1 % 5. fotovoltaická zařízení - 1,1 % 6. ostatní komodity - 0,5 % 7. motocykly - 0,2 % 8. nákladní automobily - 20,8 % 9. ostatní těžší silniční vozidla - 1,0 % 10. IT, kancelářská a komunikační technika - 1,7 % 11. stroje a zařízení - 26,7 % 12. služby a neidentifikovatelné komodity - 0,5 % n podnikatelé n spotřebitelé emag č.2, ročník 2012 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), Těšnov 5, Praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. 8 01/11 z

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu č.1/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 12 Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu Jedním ze základních úkolů České leasingové a finanční asociace je shromažďování údajů o výsledcích

Více

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně.

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně. č.1/14 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 14 K makroekonomické úloze produktů ČLFA Nedávno zveřejněné statistiky ČLFA za rok 13 doplnily podklady pro úvahy o úloze finančních produktů

Více

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování č.2/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2012 Seberegulace cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování V tržních ekonomikách je jednání subjektů vstupujících

Více

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách č.1/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červen 2010 5 otázek pro... Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách Předkládané číslo periodika emag chce informovat o činnosti asociace

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

Specifika factoringu vpodmínkách recese

Specifika factoringu vpodmínkách recese č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2010 5 otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové

Více

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují

Více

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA se představuje 38 členů, představujících 99% sektoru Jádro práce ve 13 odborných komisích a pracovních skupinách: opíráme se o expertní potenciál čítající dohromady

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 Asociace působí již 20 let při podpoře nebankovních finančních produktů Podpisem společenské smlouvy o založení Asociace leasingových

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (APA) spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1994 členem může být výrobce nebo producent audiovizuálních

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Další finanční instituce a jimi poskytované služby.

Další finanční instituce a jimi poskytované služby. 9. Další finanční instituce a jimi poskytované služby. Další finanční instituce spořitelní a úvěrová sdružení (družstevní záložny) leasingové společnosti pojišťovací společnosti nebankovní poskytovatelé

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost Vážená paní, vážený pane, děkujeme, že jste oslovili naší společnost při výběru správce Vaší nemovitosti. V následujícím textu si dovolujeme shrnout důležitá fakta, kterých si na naší společnosti vážíme

Více

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Orientace na portále Oddíly Na horní liště si vyberete, zda požadujete informace pro Podnikatele,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva Česká leasingová a finanční asociace Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva 2014 Česká leasingová a finanční asociace Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva ČLFA 5 Činnost

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 ČESKO SASKÝ WORKSHOP MOBILITA 2014 Praha 30. 9. 2014 Corinthia Prague Hotel Jaromír ŠTEFL AutoSAP mezinárodní vztahy Obsah 1. Výsledky a pozice AutoSAP v ekonomice

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

občanské sdružení Benediktus

občanské sdružení Benediktus Stanovy občanského sdružení Benediktus Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: občanské sdružení Benediktus Sídlo: Klášterní 60, 583 01 Chotěboř IČO: 708 68 832 (dále jen komunita ) Čl. II Právní postavení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

Statut Českého rozhlasu

Statut Českého rozhlasu Statut Českého rozhlasu 1. Název: ČESKÝ ROZHLAS Cizojazyčné názvy: anglicky: Czech Radio německy: Tschechischer Rundfunk francouzsky: Rádio Tchéque španělsky: Radio Checa italsky: Radio Ceca rusky: Чешскоe

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011 Tisková konference 17. 5. 2011 Rekodifikace soukromého práva v ČR Zákon o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích) je součástí rekodifikace soukromého práva hmotného.

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí...

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... 19 1 Vybrané problémy, jejichï fie ení je pfiedpokladem úspûchu malého a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více