Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách"

Transkript

1 č.1/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červen otázek pro... Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách Předkládané číslo periodika emag chce informovat o činnosti asociace v uplynulém pololetí. Dominovalo jí jednání členské schůze ČLFA. Na hodnotící i programové závěry členské schůze byl zaměřen rozhovor s předsedou představenstva ČLFA Mgr. Ing. Martinem Kofroněm. 29. března ProběhLA LetošNí ČLeNsKá schůze ČLFA. Které otázky byly NA jejím ProGrAMu? Členská schůze je podle stanov vrcholným orgánem ČLFA. Na řádných členských schůzích je každoročně hodnocena činnost asociace v uplynulém roce a projednávány její cíle i konkrétní úkoly pro následující období. bylo tomu tak i letos. Letošní členská schůze jednala o činnosti asociace v období od dubna 2009 do břez - na 2010 a schválila zprávu představenstva k plnění asociačních priorit. schválila také zprávu o čerpání rozpočtových prostředků v uplynulém období a účetní závěrku včet - ně konstatování, že skutečné výdaje asociace dosáhly proti rozpočtu pouze čtyř pětin (79,42%) a že proto do nového ob - dobí přechází částka Kč (včetně nečerpané rezervy). Projednala a schválila také rozpočet na dalších 12 měsíců ve výši Kč. ten vytváří podmínky pro plnění dlouhodobých cílů asociace a pro prosazování aktuálních priorit schválených na schůzi v rámci úsilí o zlepšování právního rámce finančních produktů. Přehled prioritních úkolů asociace na příští období je pro připomenutí a názornost připojen k tomuto rozhovoru. Letošní schůze projednala i specifické otázky. schválila návrh Memoranda ČLFA k ochraně spotřebitelů při poskytování spotřebitelských úvěrů a odpovídající doplnění stanov asociace. stanovy byly doplněny o výslovnou povinnost členských společností jednat v souladu s Kodexem jednání členů ČLFA (memorandum je jeho součástí). Prokazatelné a závažné porušení Kodexu jednání členů ČLFA bylo zároveň zařazeno mezi důvody pro vyloučení členské společnosti z asociace. tyto závěry členské schůze považuji za mimořádně důležité a aktuální. Členská schůze jednala i o návrzích na rozšíření údajů ze statistik ČLFA určených k publikaci a nepodpořila je. o podobných návrzích je třeba dále jednat. schválila také členství ČLFA v zájmovém sdružení evropského factoringu eu Federation for the Factoring and commercial Finance Industry. jak byly s ohledem NA současný ekonomický vývoj A PoLItIcKou situaci AKtuALIzováNy DLouhoDobé PrIorIty Pro ČINNost AsocIAce? Politické a ekonomické prostředí samozřejmě ovlivnilo jak prosazování cílů a zájmů asociace v uplynulém období, tak stanovení úkolů pro příští měsíce. rozhodující vliv měla především situace v Poslanecké sněmovně, která vedla k zablokování či odsunutí řady legislativních návrhů, 1/10 1

2 včetně některých iniciativ pro nebankovní finanční produkty nepříznivých. Mám na mysli např. poslanecké návrhy na řešení problému lichvy, které jsme považovali za nesystémové a škodlivé pro trh. Na členské schůzi byly schváleny legislativní priority, které vycházejí z předpokladu, že Parlament Čr se po volbách do Poslanecké sněmovny zaměří na snížení rozpočtových deficitů a na reformu veřejných financí. v tomto ohledu budou pro ČLFA významné především očekávané změny daňových zákonů. Asociace bude aktivně sledovat i jednání o novém občanském zákoníku, očekávané změny insolvenčního práva a implementaci směrnic eu s vazbou na nebankovní finanční produkty a na jejich poskytovatele. ekonomická situace a její dopady na loňský výrazný pokles leasingu, factoringu i spotřebitelských úvěrů vedla k prohloubení hloubky i intenzity mediálního působení asociace. je třeba zvýšit informovanost veřejnosti a potenciálních zákazníků o možnostech nebankovních finančních produktů k financování investičních i spotřebitelských záměrů v době doznívající recese. Asociace bude také pokračovat v informování státních orgánů o potenciálu nebankovního financování pro obnovu ekonomického růstu a při podpoře malého a středního podnikání. zmínil jste se o MeMorANDu Ke spotřebitelským úvěrům. jaké byly cíle A MotIvy jeho PřIjetí A jak bude sledováno jeho PLNěNí? Představenstvo dalo podnět k vypracování Memoranda k ochraně spotřebitelů při poskytování spotřebitelských úvěrů v souvislosti s nežádoucími jevy na trhu. objevují se tam postupy a praktiky, které v případě některých poskytovatelů hraničí s podvodem a lichvou. Často vykazuje znaky nekalých praktik vymezených v zákoně o ochraně spotřebitele. je žádoucí, aby se asociace a společnosti sdružené v ČLFA distancovaly od těchto praktik. Představenstvo považovalo za nutné reagovat memorandem, tedy věcným rozšířením etických pravidel ČLFA, na paušalizující stanoviska některých orgánů státu, spotřebitelských sdružení a médií, které tendenčně připisovaly nekalé praktiky všem nebankovním poskytovatelům spotřebitelských úvěrů. Členství v ČLFA bude po přijetí memoranda pro klienty další zárukou serióznosti poskytovaných finančních služeb. Myslím, že schválením memoranda na členské schůzi jsou tyto cíle naplněny. je to zřejmé ze schůzek s vedoucími představiteli regulačních orgánů, včetně ministerstva financí, ČoI, ČNb a Finančního arbitra Čr, sjednaných k vysvětlení obsahu a poslání memoranda. Pozitivní byly i reakce v médiích. Asociace chce zároveň memorandem dokázat účelnost seberegulace v podmínkách fungujícího finančního trhu a čelit i tímto způsobem některým snahám o neopodstatněné posílení státního dohledu a regulace finančních služeb. Přijetí memoranda na členské schůzi naprostou většinou (pouze tři zúčastněné společnosti se při hlasování zdržely) je pro mne důkazem, že členské společnosti pochopily motivy rozhodnutí představenstva o přípravě memoranda i pozitivní dopady jeho přijetí. věřím, že obsah tohoto dokumentu bude v obchodní praxi našich členů plněn. jak se PoDíLí v současné Době NA PLNěNí úkolů AsocIAce její expertní y? Podle stanov ČLFA je úkolem expertních ů odborné posuzování otázek z jednotlivých oblastí činnosti asociace, a to s využitím informací, zkušeností a názorů odborníků z členských společností. y analyzují ty otázky z okruhu legislativních, metodologických, prognostických, statistických, mediálních a dalších oblastí, ve které jsou dány společné zájmy poskytovatelů leasingu, nebankovních úvěrů i factoringu. Podílejí se na jednáních asociace s orgány státu i s odpovídajícími zájmovými sdruženími, která jsou vedena v zájmu optimalizace podmínek pro nebankovní finanční produkty. Připravují i odborné podklady pro mediální stanoviska asociace. Předkládají doporučení představenstvu asociace a členské schůzi a zajišťují i některé akce asociace. v současné době působí v asociaci sedm expertních ů. Lze říci, že aktivní přínos expertních ů představuje conditio sine qua non pro plnění aktuálních i dlouhodobých cílů asociace. chtěl bych i této příležitosti využít k ocenění práce všech aktivních členek a členů u a k poděkování jejich předsedkyním a předsedům za přínosy pro asociaci. jaké je NA sklonku PrvNí DeKáDy tohoto tisíciletí A s blížícím se DvAcátýM výročím založení AsocI- Ace složení ČLeNsKé základny ČLFA? Členství v asociaci se vyvíjelo podle situace na našem trhu. byla založena jako zájmové sdružení leasingových společností působících v rámci tehdejšího Československa. Po rozdělení federativního státu sdružovala většinu tehdejších leasingových společností působících v České republice. Před konsolidací našeho leasingového trhu, kterou urychlily i problémy našich bank ve druhé polovině devadesátých let, bylo jejími členy přes 140 leasingových společností. od konce devadesátých let se na našem finančním trhu začaly prosazovat spotřebitelské úvěry a splátkové prodeje a do asociace začaly vstupovat i nebankovní společnosti nabízející financování spotřebitelských záměrů. Později byly do asociace přijaty, v souladu se stanovami, i některé společnosti zabývající se poradenskými, účetními a auditorskými službami pro leasingové a splátkové společnosti. A od roku 2006 působí v asociaci také factoringové společnosti. téhož roku rozhodla členská schůze o změnách stanov, které zdůraznily zaměření asociace na nebankovní financování podniků i domácností a které odrazily rozšíření záběru asociace i ve změně názvu z Asociace leasin- 2 1/10

3 gových společností Čr na Českou leasingovou a finanční asociaci. Dnes má ČLFA 63 členů. Patří mezi ně i 10 společností zaměřených na spotřebitelské úvěry a 5 factoringových společností. Pokud jde o členské leasingové společnosti, řada z nich poskytuje vedle leasingu i úvěrové produkty. Členská základna ČLFA tak do značné míry reflektuje situaci na našem nebankovním finančním trhu, pokud jde o propojenost nabídky produktů k financování podniků i domácností. Asociace slouží k vytváření dobrých a nediskriminačních podmínek pro rozvoj všech těchto nebankovních produktů. bylo to promítnuto i do závěrů z letošní členské schůze. Hlavní směry činnosti ČLFA v období duben 2010 březen 2011 LeGIsLAtIvNí PrIorIty ČLFA bude i nadále usilovat o zlepšování právními předpisy vymezených podmínek pro poskytování leasingu, nebankovních spotřebitelských úvěrů a factoringu. bude prosazovat následující návrhy na zlepšení legislativního rámce nebankovních finančních produktů: 1. Ve stávajícím zákoně o daních z příjmů a zákoně o rezervách n možnost tvorby daňově uznatelných opravných položek pro nebankovní finanční instituce n další zmírnění daňového postihu nízké kapitalizace u spojených osob n zkrácení minimální doby finančního leasingu, zejm. zkrácení minimální doby leasingu nemovitostí zpět na 8 let n zkrácení odpisových dob nemovitostí, zejm. těch, které jsou zařazeny do 6. odpisové skupiny n odstranění zdanění pojistného plnění 2. V zákoně o DPH n prosazení fakultativního zatížení převodu nemovitostí starších tří let daní z přidané hodnoty 3. V zákoně o dani dědické, dani darovací a z převodu nemovitostí n odstranění dvojího zatížení leasingu nemovitostí převodní daní n odstranění daňové zátěže u zajišťovacího převodu nemovitostí 4. Při přípravě nového zákona o dani z příjmů n možnost tvorby daňově uznatelných opravných položek a rezerv pro všechny finanční instituce n úpravu daňového režimu nízké kapitalizace odpovídající evropským standardům, potřebám ekonomiky i zásadám finančního trhu n zohlednění ekonomické úlohy leasingu a nediskriminace leasingu proti ostatním formám financování 5. V dalších právních předpisech n legislativní vymezení factoringu v systému finančních produktů n odstranění povinnosti vlastníka pojistit vozidlo a s tím souvisejících povinností v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla n respektování zájmů věřitelů a potřeb trhu v případné další úpravě finančních produktů pro spotřebitele (lichva, rozhodčí doložky) n respektování podstaty a ochrana zájmů leasingu při přípravě nového zákona o účetnictví v jednání s MF n zachování neměnného identifikátoru fyzických osob k využití v obchodních vztazích ČLFA bude sledovat legislativní projekty eu, které mohou mít významný dopad na náš trh nebankovních produktů. DALší PrIorIty ČLFA v jednání s orgány exekutivy i legislativy bude zdůrazňován význam nebankovních produktů nabízených členy ČLFA pro stabilitu finančního systému a obnovení ekonomického růstu. ČLFA se bude aktivně účastnit jednání o posilování ingerence a dohledu státních orgánů na poskytování nebankovních finančních produktů se zdůrazňováním dostatečného působení trhu a úlohy seberegulace. bude jednat s ČNb, MF, ČoI asfinančním arbitrem k výkladu a aplikaci platných předpisů týkajících se jejich působnosti ve vztahu k nebankovním finančním institucím. bude koordinovat prosazování asociačních priorit s ČbA a dalšími zájmovými sdruženími. ČLFA bude usilovat o zajištění rovných nákupních podmínek na trhu nových vozů pro dlouhodobé a krátkodobé pronájmy. bude sledováno plnění Kodexu jednání členů ČLFA v praxi členských společností. bude plněna mediální strategie ČLFA zaměřená na šíření informací o finančních produktech členů asociace, na jejich pozitivní vnímání a prosazování. bude prosazována další racionalizace postupů a další zvyšování efektivity ve vnitřním chodu a organizaci práce asociace. 1/10 3

4 Asociace pod lupou Na programu jednání představenstva PLNěNí AsocIAČNích PrIorIt v první polovině letošního roku představenstvo pokračovalo v prosazování priorit schválených na členské schůzi v r A připravilo zároveň aktualizovaný návrh priorit pro další období. zaměřilo se přednostně na otázky, které byly na pořadu obou komor Parlamentu Čr před koncem funkčního období Poslanecké sněmovny. zajišťovalo zájmy asociace při jednání o vládním návrhu nového zákona o spotřebitelských úvěrech a při jednání o poslaneckých návrzích k potírání lichvy. Argumentovalo přitom proti stanovení úrokových stropů a proti zákazu rozhodčího řízení při řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů. Prosazovalo zásadní odpovědnost provozovatele vozidla při postihu dopravních přestupků nezjištěných řidičů v jednání o poslaneckých návrzích novely zákona o silničním provozu. sledovalo také dopady projednávaných novel daňových zákonů na nebankovní finanční produkty. Dlouhodobé cíle asociace byly východiskem návrhu priorit na další období, který představenstvo předložilo letošní členské schůzi. Připravilo tento návrh s využitím podnětů expertních ů i některých členských společností. Navázal na úkoly, které nemohly být splněny v politických a ekonomických podmínkách uplynulých měsíců. Po schválení návrhu členskou schůzí 29. března t.r. usiluje představenstvo o plnění asociačních priorit. Na dubnové schůzi rozhodlo o postupu při prosazování hlavních cílů v legislativní oblasti, tedy při zlepšování právního rámce pro působení členských společností na trhu i pro prosazování leasingu, nebankovních úvěrových produktů a factoringu. v situaci před volbami do Poslanecké sněmovny se představenstvo zaměřilo především na cíle prosaditelné jednáním s orgány exekutivy. jde např. o návrh na umožnění tvorby daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám z úvěrových produktů pro nebankovní finanční instituce. Ministerstvo financí pozměnilo v poslední době původní vstřícné stanovisko k tomuto návrhu. K jeho prosazení proto proběhla jednání na ČNb na úrovni ředitele odboru, jednání na MF budou pokračovat. Představenstvo posuzovalo stanoviska asociace k dalším otázkám projednávaným na MF, včetně návrhu novely zákona o platebním styku a návrhu zákona o finančním zajištění. seberegulace je účinným opatřením K ochraně trhu Představenstvo se letos zaměřilo na věcné rozšíření Kodexu jednání členů ČLFA, tedy souboru etických norem asociace. Na zá - kladě jednání ve u pro financování spotřebitelů připravilo pro letošní schůzi návrh Memoranda ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů. to po schválení na členské schůzi 29. března t.r. je součástí tohoto kodexu. Posílilo seberegulaci členských společností asociace, které poskytují spotřebitelské úvěry. vychází z nutnosti udržení renomé ČLFA jako důvěryhodného partnera při jednání s orgány státu o návrzích na posílení ochrany spotřebitelů, z nutnosti vymezit se proti nekalým praktikám a predátorským postupům nesolidních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a z významu seberegulace jako opatření proti nesystémové a nadměrné regulaci finančních institucí. Po výslovném zařazení dodržování Kodexu jednání členů ČLFA mezi základní členské povinnosti a po doplnění důvodů pro vyloučení členské společnosti z asociace o prokázané hrubé porušení tohoto kodexu se nyní představenstvo zabývá etikou jednání členských společností ČLFA soustavně a systematicky. MeDIáLNí PoDPorA NebANKovNích FINANČNích ProDuKtú Mezi konstanty na pořadu schůzí představenstva patří i mediální podpora finančních produktů nabízených členy asociace v médiích a šíření informací o vývoji v odpovídajících sektorech našeho finančního trhu. Představenstvo sleduje plnění mediální strategie asociace a projednává návrhy u pro mediální aktivity. Prosazuje šíření stanovisek asociace, např. informací a názorů k poslaneckým návrhům na řešení problému lichvy, k novému zákonu o spotřebitelském úvěru, k obsahu a důvodům přijetí výše zmíněného memoranda a ke kvartálním výsledkům nebankovního finančního trhu, prostřednictvím tiskových zpráv, článků a rozhovorů ve vybraných médiích. Na tiskové konferenci 11. února informovali členové představenstva média o vývoji leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu v roce 2009 a o možnostech těchto produktů při podpoře investic a uspokojování potřeb domácností v podmínkách doznívající ekonomické recese. 4 1/10

5 z práce expertních ů Pro operativní LeAsING zabýval se trendy na našem trhu operativního leasingu vozidel a ve správě vozových parků. Diskutoval k režimu předávání elektronických dálničních známek pro auta v operativním leasingu, k nahrazení tzv. přechodné zelené karty jako důkazu o existenci povinného ručení elektronickým úkonem a k možnosti výměny údajů k leasingu osobních vozů nad rámec statisexpertní y AsocIAce se v PrvNíM PoLoLetí LetošNího roku zabývaly PřeDevšíM AKtuáLNíMI LeGIsLAtIvNíMI ProjeKty s DoPADy NA PrávNí režim LeAsINGu, spotřebitelských úvěrů A FActorINGu. sledovaly vliv ekonomické situace NA trh s NebANKovNíMI FINANČNíMI ProDuKty A AKtuáLNí výkladové, APLIKAČNí I ProvozNí ProbLéMy. Pro DANě A účetnictví jednal k návrhu na umožnění tvorby daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám z úvěrových produktů pro nebankovní finanční instituce a o závěrech z únorové schůze Koordinačního u MF k aplikaci daňových předpisů na nebankovní finanční produkty. Posoudil také dopady návrhu na možnost společností v konsolidačním celku používat pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy. byl informován o postupu prací IAsb a FAsb na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing. LeGIsLAtIvNě PrávNí sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČLFA a jejich finanční produkty. zabýval se především poslaneckými návrhy na vymezení a postih lichvy a návrhem nového zákona o spotřebitelském úvěru. stanoviska v těchto otázkách koordinoval s em pro financování spotřebitelů. jednal o novém návrhu Mv na odstranění rodných čísel z občanských průkazů a o problémech při registraci vozidel. zabýval se i judikaturou relevantní pro leasing a pro využívání rozhodčího řízení ve sporech ze spotřebitelských úvěrů. Analyzoval, jakým způsobem je vymezen provozovatel vozidla a jaké jsou jeho povinnosti v relevantních platných právních předpisech. byl seznámen s otázkami na pořadu jednání Právního u Leaseurope. Pro statistiku analyzoval a odsouhlasil ke zveřejnění statistiky ČLFA za rok 2009 a za 1. čtvrtletí letošního roku. zabýval se i metodikou statistických šetření ČLFA a doporučil, aby leasing fotovoltaických zařízení byl vykazován jako zvláštní kategorie odděleně od leasingu movitých věcí a leasingu nemovitostí. Pro MeDIáLNí AKtIvIty v rámci plnění Pr strategie ČLFA v r posuzoval časování a obsah tiskových zpráv asociace k aktuálním otázkám a me - diálních výstupů na podporu leasingu, spotřebitelských úvěrů a factoringu. jednal o aktualizaci a doplnění obsahu webových stránek ČLFA. Doporučil spolupráci asocia - ce s portálem Profi.cz. zpracoval podklady pro odpovědi na dotazy sdělovacích prostředků k obvyklým i k aktuálním tématům. Pro FINANcováNí spotřebitelú připravil návrh Memoranda ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů. zabýval se poslaneckými návrhy na stanovení úrokových stropů a zákaz rozhodčích doložek ve smlouvách o spotřebitelských úvěrech a novým zákonem č. 145/2010 sb., o spotřebitelském úvěru. Předložil otevřené otázky výkladu a aplikace tohoto zákona k projednání s Finančním arbitrem Čr. sledoval postup pracovní skupiny MF k regulaci zprostředkovatelů finančních služeb. Připravil stanovisko asociace k návrhu novely zákona o platebním styku. Postupoval přitom v koordinaci s Legislativně-právním em. zahájil diskusi k dalšímu působení ČLFA v eurofinas. z hlediska specifik finančních produktů pro spotřebitele se vyjadřoval ke stanoviskům a analýzám asociace. 1/10 5

6 tik ČLFA. byl seznámen s možnými dopady nové metodiky účtování o operativním leasingu v připravovaném návrhu nového mezinárodního účetního standardu. zabýval se podněty z jednání Automotive steering Group Leaseurope. Pro LeAsING NeMovItostí jednal především o trendech v leasingu nemovitostí v kontextu vývoje trhu realit v podmínkách ekonomické recese. zabýval se daňovým rámcem leasingu nemovitostí a doporučil, aby se asociace zaměřila především na prosazení fakultativní možnosti zatížení převodu nemovitostí starších 3 let daní z přidané hodnoty, na prosazování kratších odpisových dob nemovitostí a na odstranění dvojího zatížení převodu nemovitostí v rámci leasingu převodní daní. Navrhl opatření k mediální podpoře leasingu nemovitostí. Doporučil, aby v rámci statistik ČLFA bylo zvlášť vykazováno financování investic do obnovitelných zdrojů energie, zejm. do fotovoltaických elektráren. Zaostřeno na statistiku vývojové trendy nebankovního finančního trhu v roce 2009 Vývoj leasingových obchodů členů ČLFA (v mld. Kč) , ,0 84,5 96,0 97,0 99,3 96,6 100,5 106,4 95, ,0 32,5 46,0 63,0 63,5 44, ,5 0, ,0 0, ,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , n movitosti n nemovitosti statistiky leasingu, nebankovních spotřebitelských úvěrů i factoringu za r a za 1. kvartál letošního roku svědčí o dopadech vrcholící a doznívající ekonomické recese. Pokles investic, snížení odbytu většiny ekonomických subjektů i snížení výdajů domácností byly hlavní příčinou podstatného snížení poptávky po dluhovém financování, včetně nebankovního. 6 1/10

7 Navíc se snížila financovatelnost řady podnikatelských záměrů i potřeb domácností, jejichž na plnění bylo podmíněno nebankovním financováním a vzrostl poměr pohledávek z nebankovních finančních produktů po lhůtě splatnosti. to vše bylo v pozadí podstatného snížení objemu finančních produktů členů ČLFA. Podle zpracovaných výstupů u pro statistiku se vloni snížil ve srovnání s rokem 2008 objem leasingu movitých věcí o 53,3 % (podle analýzy výsledků vedoucí leasingové patnáctky), objem leasingu nemovitostí dokonce o 72,2 %, objem nebankovních spotřebitelských úvěrů o 24,5 % a objem factoringu o 25,6 %. Pouze objem nebankovních úvěrů pro podnikatele meziročně vzrostl o 6,6 %. odpovídajícím způsobem poklesl i počet nově uzavřených nebankovních finančních obchodů v leasingu movitých věcí o více jak polovinu na smluv, stejně jako v leasingu nemovitostí na 30 smluv a ve spotřebitelských úvěrech o 30 % na Pouze počet nových nebankovních úvěrů pro podnikatele se zvýšil o 12,5 % na smluv. Podobný trend vykázal meziroční vývoj pohledávek z nebankovních finančních produktů v leasingu movitých věcí poklesly o 23 % na 130 mld. Kč, v leasingu nemovitostí se zvýšily o 7 % na 47,7 mld. Kč, u spotřebitelských leasingů se snížil o 2,3 % na 74,9 mld. Kč, u podnikatelských úvěrů se zvýšil o 19,4 % na 48,5 mld. Kč. v leasingu movitých věcí se dále zvýšil podíl operativního leasingu, zejm. v leasingu osobních aut. vloni dosáhl 26,9 % (v r ,5, v r ,7 %). I v podmínkách ekonomického poklesu tak pokračoval dlouhodobý růst popularity tohoto produktu, nikoliv však na úkor finančního leasingu. Finanční leasing však čelí růstu poptávky po financování investic úvěrem a ze statistik ČLFA je ve střednědobém srovnání zřejmé, že řada leasingových společností na tento trend v poptávce Zaměření leasingu movitých předmětů v ČR v r podle komodit n 1. osobní automobily - 27,3 % n 2. nákladní automobily - 19,1 % n 3. motocykly - 0,1 % n 4. užitkové automobily - 8,9 % n 5. autobusy, trolejbusy - 1,8 % n 6. ostatní těžší silniční vozidla - 2,0 % ,7 % ,1 % 2,2 % 2,0 % 1,8 % n 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 2,2 % n 8. It, kancelářská a komunikační technika - 2,1 % n 9. stroje a zařízení - 32,7 % n 10. ostatní komodity - 3,8 % 9 3,8 % ,9 % Vývoj nebankovních spotřebitelských úvěrů (v mld. Kč) 18, , , Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v r n osobní půjčky - 31,7 % n revolvingové úvěry - 44,0 % n financování v místě prodeje - 24,3 % ,3 % 0,1 % 2 19,1 % podnikatelů reaguje rozšířením spektra nabízených produktů o úvěry. tyto trendy byly víceméně potvrzeny statistikami ČLFA za 1. čtvrtletí letošního roku. v meziročním i mezikvartálním srovnání je však zřejmé, že se zpomalilo tempo propadu trhu leasingu a spotřebitelských úvěrů a že opět roste factoring. v leasingu movitých věcí došlo k meziročnímu snížení objemu nových obchodů o 19,6 %, u ne bankovních spotřebitelských úvěrů o 13,1 %. Factoringový trh již vykázal 36, ,3 % 47, ,0 % 54, ,7 % 41, /10 7

8 Vývoj factoringových obchodů členů AFS ČR (v mld. Kč) Factoringový produkt v r ,8 104,8 127,1 134,0 99,7 n regresní factoring - 75,0 % n bezregresní factoring - 25,0 % 25,0 % 75,0 % meziroční růst o 4,7 %, v růstu pokračovaly i nebankovní úvěry pro podnikatele (meziroční růst o 7,4 %). statistiky ČLFA svědčí o tom, že i při poklesu objemu i počtu nově uzavřených obchodů v leasingu, při financování domácností a vloni i ve factoringu se nezmenšil význam nebankovního dluhového financování. v roce 2009 poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) téměř 191 mld. Kč. Podrobné statistiky ČLFA jsou k dispozici na záložka Informace o trhu. co byste měli vědět... Členská schůze rozhodla 29. března 2010 o vstupu ČLFA do euf eu Federation for the Factoring and commercial Finance Industry. Členství ČLFA bylo schváleno rozhodnutím výkonného u euf k 1. květnu tato federace zastupuje zájmy poskytovatelů factoringu a komerčního financování v eu. je tvořena národními a mezinárodními oborovými asociacemi, které aktivně působí v členských zemích eu. byla založena v r Mezi cíle euf patří prosazování zájmů factoringu při jednání s eu k harmonizaci právního, fiskálního a regulačního prostředí factoringu, shromažďování relevantních údajů a statistik, podpora a propagování alternativních zdrojů financování pro malé a střední podniky, šíření informací o možnostech a výhodách factoringu, sledování vývoje v otázkách kapitálové přiměřenosti finančních institucí a relevantních účetních standardů IFrs, postup v ratifikaci úmluvy o mezinárodním factoringu a podpora vzniku a rozvoje factoringových trhů v nových tržních ekonomikách. Členství ČLFA v euf posílí postavení factoringových společností při jednání se státními orgány v zájmu příznivé a nediskriminační úpravy tohoto produktu a vytvoří předpoklady pro sledování trendů evropského factoringu. emag č.1, ročník 2010 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), těšnov 5, Praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních ů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. 8 1/10 z

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu č.1/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 12 Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu Jedním ze základních úkolů České leasingové a finanční asociace je shromažďování údajů o výsledcích

Více

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace

Více

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně.

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně. č.1/14 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 14 K makroekonomické úloze produktů ČLFA Nedávno zveřejněné statistiky ČLFA za rok 13 doplnily podklady pro úvahy o úloze finančních produktů

Více

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování č.2/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2012 Seberegulace cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování V tržních ekonomikách je jednání subjektů vstupujících

Více

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují

Více

Specifika factoringu vpodmínkách recese

Specifika factoringu vpodmínkách recese č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2010 5 otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Další finanční instituce a jimi poskytované služby.

Další finanční instituce a jimi poskytované služby. 9. Další finanční instituce a jimi poskytované služby. Další finanční instituce spořitelní a úvěrová sdružení (družstevní záložny) leasingové společnosti pojišťovací společnosti nebankovní poskytovatelé

Více

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 Asociace působí již 20 let při podpoře nebankovních finančních produktů Podpisem společenské smlouvy o založení Asociace leasingových

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA se představuje 38 členů, představujících 99% sektoru Jádro práce ve 13 odborných komisích a pracovních skupinách: opíráme se o expertní potenciál čítající dohromady

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Finanční krize a finanční gramotnost

Finanční krize a finanční gramotnost Finanční krize a finanční gramotnost Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Konference Jak učit u matematice žáky ve věku v 10 15 let Litomyšl, 15. října 2009 Kořeny současn asné finanční krize Rozšířila

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2010 30.6.2010 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2010 30.6.2010 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2010 30.6.2010 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více