Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách"

Transkript

1 č.1/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červen otázek pro... Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách Předkládané číslo periodika emag chce informovat o činnosti asociace v uplynulém pololetí. Dominovalo jí jednání členské schůze ČLFA. Na hodnotící i programové závěry členské schůze byl zaměřen rozhovor s předsedou představenstva ČLFA Mgr. Ing. Martinem Kofroněm. 29. března ProběhLA LetošNí ČLeNsKá schůze ČLFA. Které otázky byly NA jejím ProGrAMu? Členská schůze je podle stanov vrcholným orgánem ČLFA. Na řádných členských schůzích je každoročně hodnocena činnost asociace v uplynulém roce a projednávány její cíle i konkrétní úkoly pro následující období. bylo tomu tak i letos. Letošní členská schůze jednala o činnosti asociace v období od dubna 2009 do břez - na 2010 a schválila zprávu představenstva k plnění asociačních priorit. schválila také zprávu o čerpání rozpočtových prostředků v uplynulém období a účetní závěrku včet - ně konstatování, že skutečné výdaje asociace dosáhly proti rozpočtu pouze čtyř pětin (79,42%) a že proto do nového ob - dobí přechází částka Kč (včetně nečerpané rezervy). Projednala a schválila také rozpočet na dalších 12 měsíců ve výši Kč. ten vytváří podmínky pro plnění dlouhodobých cílů asociace a pro prosazování aktuálních priorit schválených na schůzi v rámci úsilí o zlepšování právního rámce finančních produktů. Přehled prioritních úkolů asociace na příští období je pro připomenutí a názornost připojen k tomuto rozhovoru. Letošní schůze projednala i specifické otázky. schválila návrh Memoranda ČLFA k ochraně spotřebitelů při poskytování spotřebitelských úvěrů a odpovídající doplnění stanov asociace. stanovy byly doplněny o výslovnou povinnost členských společností jednat v souladu s Kodexem jednání členů ČLFA (memorandum je jeho součástí). Prokazatelné a závažné porušení Kodexu jednání členů ČLFA bylo zároveň zařazeno mezi důvody pro vyloučení členské společnosti z asociace. tyto závěry členské schůze považuji za mimořádně důležité a aktuální. Členská schůze jednala i o návrzích na rozšíření údajů ze statistik ČLFA určených k publikaci a nepodpořila je. o podobných návrzích je třeba dále jednat. schválila také členství ČLFA v zájmovém sdružení evropského factoringu eu Federation for the Factoring and commercial Finance Industry. jak byly s ohledem NA současný ekonomický vývoj A PoLItIcKou situaci AKtuALIzováNy DLouhoDobé PrIorIty Pro ČINNost AsocIAce? Politické a ekonomické prostředí samozřejmě ovlivnilo jak prosazování cílů a zájmů asociace v uplynulém období, tak stanovení úkolů pro příští měsíce. rozhodující vliv měla především situace v Poslanecké sněmovně, která vedla k zablokování či odsunutí řady legislativních návrhů, 1/10 1

2 včetně některých iniciativ pro nebankovní finanční produkty nepříznivých. Mám na mysli např. poslanecké návrhy na řešení problému lichvy, které jsme považovali za nesystémové a škodlivé pro trh. Na členské schůzi byly schváleny legislativní priority, které vycházejí z předpokladu, že Parlament Čr se po volbách do Poslanecké sněmovny zaměří na snížení rozpočtových deficitů a na reformu veřejných financí. v tomto ohledu budou pro ČLFA významné především očekávané změny daňových zákonů. Asociace bude aktivně sledovat i jednání o novém občanském zákoníku, očekávané změny insolvenčního práva a implementaci směrnic eu s vazbou na nebankovní finanční produkty a na jejich poskytovatele. ekonomická situace a její dopady na loňský výrazný pokles leasingu, factoringu i spotřebitelských úvěrů vedla k prohloubení hloubky i intenzity mediálního působení asociace. je třeba zvýšit informovanost veřejnosti a potenciálních zákazníků o možnostech nebankovních finančních produktů k financování investičních i spotřebitelských záměrů v době doznívající recese. Asociace bude také pokračovat v informování státních orgánů o potenciálu nebankovního financování pro obnovu ekonomického růstu a při podpoře malého a středního podnikání. zmínil jste se o MeMorANDu Ke spotřebitelským úvěrům. jaké byly cíle A MotIvy jeho PřIjetí A jak bude sledováno jeho PLNěNí? Představenstvo dalo podnět k vypracování Memoranda k ochraně spotřebitelů při poskytování spotřebitelských úvěrů v souvislosti s nežádoucími jevy na trhu. objevují se tam postupy a praktiky, které v případě některých poskytovatelů hraničí s podvodem a lichvou. Často vykazuje znaky nekalých praktik vymezených v zákoně o ochraně spotřebitele. je žádoucí, aby se asociace a společnosti sdružené v ČLFA distancovaly od těchto praktik. Představenstvo považovalo za nutné reagovat memorandem, tedy věcným rozšířením etických pravidel ČLFA, na paušalizující stanoviska některých orgánů státu, spotřebitelských sdružení a médií, které tendenčně připisovaly nekalé praktiky všem nebankovním poskytovatelům spotřebitelských úvěrů. Členství v ČLFA bude po přijetí memoranda pro klienty další zárukou serióznosti poskytovaných finančních služeb. Myslím, že schválením memoranda na členské schůzi jsou tyto cíle naplněny. je to zřejmé ze schůzek s vedoucími představiteli regulačních orgánů, včetně ministerstva financí, ČoI, ČNb a Finančního arbitra Čr, sjednaných k vysvětlení obsahu a poslání memoranda. Pozitivní byly i reakce v médiích. Asociace chce zároveň memorandem dokázat účelnost seberegulace v podmínkách fungujícího finančního trhu a čelit i tímto způsobem některým snahám o neopodstatněné posílení státního dohledu a regulace finančních služeb. Přijetí memoranda na členské schůzi naprostou většinou (pouze tři zúčastněné společnosti se při hlasování zdržely) je pro mne důkazem, že členské společnosti pochopily motivy rozhodnutí představenstva o přípravě memoranda i pozitivní dopady jeho přijetí. věřím, že obsah tohoto dokumentu bude v obchodní praxi našich členů plněn. jak se PoDíLí v současné Době NA PLNěNí úkolů AsocIAce její expertní y? Podle stanov ČLFA je úkolem expertních ů odborné posuzování otázek z jednotlivých oblastí činnosti asociace, a to s využitím informací, zkušeností a názorů odborníků z členských společností. y analyzují ty otázky z okruhu legislativních, metodologických, prognostických, statistických, mediálních a dalších oblastí, ve které jsou dány společné zájmy poskytovatelů leasingu, nebankovních úvěrů i factoringu. Podílejí se na jednáních asociace s orgány státu i s odpovídajícími zájmovými sdruženími, která jsou vedena v zájmu optimalizace podmínek pro nebankovní finanční produkty. Připravují i odborné podklady pro mediální stanoviska asociace. Předkládají doporučení představenstvu asociace a členské schůzi a zajišťují i některé akce asociace. v současné době působí v asociaci sedm expertních ů. Lze říci, že aktivní přínos expertních ů představuje conditio sine qua non pro plnění aktuálních i dlouhodobých cílů asociace. chtěl bych i této příležitosti využít k ocenění práce všech aktivních členek a členů u a k poděkování jejich předsedkyním a předsedům za přínosy pro asociaci. jaké je NA sklonku PrvNí DeKáDy tohoto tisíciletí A s blížícím se DvAcátýM výročím založení AsocI- Ace složení ČLeNsKé základny ČLFA? Členství v asociaci se vyvíjelo podle situace na našem trhu. byla založena jako zájmové sdružení leasingových společností působících v rámci tehdejšího Československa. Po rozdělení federativního státu sdružovala většinu tehdejších leasingových společností působících v České republice. Před konsolidací našeho leasingového trhu, kterou urychlily i problémy našich bank ve druhé polovině devadesátých let, bylo jejími členy přes 140 leasingových společností. od konce devadesátých let se na našem finančním trhu začaly prosazovat spotřebitelské úvěry a splátkové prodeje a do asociace začaly vstupovat i nebankovní společnosti nabízející financování spotřebitelských záměrů. Později byly do asociace přijaty, v souladu se stanovami, i některé společnosti zabývající se poradenskými, účetními a auditorskými službami pro leasingové a splátkové společnosti. A od roku 2006 působí v asociaci také factoringové společnosti. téhož roku rozhodla členská schůze o změnách stanov, které zdůraznily zaměření asociace na nebankovní financování podniků i domácností a které odrazily rozšíření záběru asociace i ve změně názvu z Asociace leasin- 2 1/10

3 gových společností Čr na Českou leasingovou a finanční asociaci. Dnes má ČLFA 63 členů. Patří mezi ně i 10 společností zaměřených na spotřebitelské úvěry a 5 factoringových společností. Pokud jde o členské leasingové společnosti, řada z nich poskytuje vedle leasingu i úvěrové produkty. Členská základna ČLFA tak do značné míry reflektuje situaci na našem nebankovním finančním trhu, pokud jde o propojenost nabídky produktů k financování podniků i domácností. Asociace slouží k vytváření dobrých a nediskriminačních podmínek pro rozvoj všech těchto nebankovních produktů. bylo to promítnuto i do závěrů z letošní členské schůze. Hlavní směry činnosti ČLFA v období duben 2010 březen 2011 LeGIsLAtIvNí PrIorIty ČLFA bude i nadále usilovat o zlepšování právními předpisy vymezených podmínek pro poskytování leasingu, nebankovních spotřebitelských úvěrů a factoringu. bude prosazovat následující návrhy na zlepšení legislativního rámce nebankovních finančních produktů: 1. Ve stávajícím zákoně o daních z příjmů a zákoně o rezervách n možnost tvorby daňově uznatelných opravných položek pro nebankovní finanční instituce n další zmírnění daňového postihu nízké kapitalizace u spojených osob n zkrácení minimální doby finančního leasingu, zejm. zkrácení minimální doby leasingu nemovitostí zpět na 8 let n zkrácení odpisových dob nemovitostí, zejm. těch, které jsou zařazeny do 6. odpisové skupiny n odstranění zdanění pojistného plnění 2. V zákoně o DPH n prosazení fakultativního zatížení převodu nemovitostí starších tří let daní z přidané hodnoty 3. V zákoně o dani dědické, dani darovací a z převodu nemovitostí n odstranění dvojího zatížení leasingu nemovitostí převodní daní n odstranění daňové zátěže u zajišťovacího převodu nemovitostí 4. Při přípravě nového zákona o dani z příjmů n možnost tvorby daňově uznatelných opravných položek a rezerv pro všechny finanční instituce n úpravu daňového režimu nízké kapitalizace odpovídající evropským standardům, potřebám ekonomiky i zásadám finančního trhu n zohlednění ekonomické úlohy leasingu a nediskriminace leasingu proti ostatním formám financování 5. V dalších právních předpisech n legislativní vymezení factoringu v systému finančních produktů n odstranění povinnosti vlastníka pojistit vozidlo a s tím souvisejících povinností v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla n respektování zájmů věřitelů a potřeb trhu v případné další úpravě finančních produktů pro spotřebitele (lichva, rozhodčí doložky) n respektování podstaty a ochrana zájmů leasingu při přípravě nového zákona o účetnictví v jednání s MF n zachování neměnného identifikátoru fyzických osob k využití v obchodních vztazích ČLFA bude sledovat legislativní projekty eu, které mohou mít významný dopad na náš trh nebankovních produktů. DALší PrIorIty ČLFA v jednání s orgány exekutivy i legislativy bude zdůrazňován význam nebankovních produktů nabízených členy ČLFA pro stabilitu finančního systému a obnovení ekonomického růstu. ČLFA se bude aktivně účastnit jednání o posilování ingerence a dohledu státních orgánů na poskytování nebankovních finančních produktů se zdůrazňováním dostatečného působení trhu a úlohy seberegulace. bude jednat s ČNb, MF, ČoI asfinančním arbitrem k výkladu a aplikaci platných předpisů týkajících se jejich působnosti ve vztahu k nebankovním finančním institucím. bude koordinovat prosazování asociačních priorit s ČbA a dalšími zájmovými sdruženími. ČLFA bude usilovat o zajištění rovných nákupních podmínek na trhu nových vozů pro dlouhodobé a krátkodobé pronájmy. bude sledováno plnění Kodexu jednání členů ČLFA v praxi členských společností. bude plněna mediální strategie ČLFA zaměřená na šíření informací o finančních produktech členů asociace, na jejich pozitivní vnímání a prosazování. bude prosazována další racionalizace postupů a další zvyšování efektivity ve vnitřním chodu a organizaci práce asociace. 1/10 3

4 Asociace pod lupou Na programu jednání představenstva PLNěNí AsocIAČNích PrIorIt v první polovině letošního roku představenstvo pokračovalo v prosazování priorit schválených na členské schůzi v r A připravilo zároveň aktualizovaný návrh priorit pro další období. zaměřilo se přednostně na otázky, které byly na pořadu obou komor Parlamentu Čr před koncem funkčního období Poslanecké sněmovny. zajišťovalo zájmy asociace při jednání o vládním návrhu nového zákona o spotřebitelských úvěrech a při jednání o poslaneckých návrzích k potírání lichvy. Argumentovalo přitom proti stanovení úrokových stropů a proti zákazu rozhodčího řízení při řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů. Prosazovalo zásadní odpovědnost provozovatele vozidla při postihu dopravních přestupků nezjištěných řidičů v jednání o poslaneckých návrzích novely zákona o silničním provozu. sledovalo také dopady projednávaných novel daňových zákonů na nebankovní finanční produkty. Dlouhodobé cíle asociace byly východiskem návrhu priorit na další období, který představenstvo předložilo letošní členské schůzi. Připravilo tento návrh s využitím podnětů expertních ů i některých členských společností. Navázal na úkoly, které nemohly být splněny v politických a ekonomických podmínkách uplynulých měsíců. Po schválení návrhu členskou schůzí 29. března t.r. usiluje představenstvo o plnění asociačních priorit. Na dubnové schůzi rozhodlo o postupu při prosazování hlavních cílů v legislativní oblasti, tedy při zlepšování právního rámce pro působení členských společností na trhu i pro prosazování leasingu, nebankovních úvěrových produktů a factoringu. v situaci před volbami do Poslanecké sněmovny se představenstvo zaměřilo především na cíle prosaditelné jednáním s orgány exekutivy. jde např. o návrh na umožnění tvorby daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám z úvěrových produktů pro nebankovní finanční instituce. Ministerstvo financí pozměnilo v poslední době původní vstřícné stanovisko k tomuto návrhu. K jeho prosazení proto proběhla jednání na ČNb na úrovni ředitele odboru, jednání na MF budou pokračovat. Představenstvo posuzovalo stanoviska asociace k dalším otázkám projednávaným na MF, včetně návrhu novely zákona o platebním styku a návrhu zákona o finančním zajištění. seberegulace je účinným opatřením K ochraně trhu Představenstvo se letos zaměřilo na věcné rozšíření Kodexu jednání členů ČLFA, tedy souboru etických norem asociace. Na zá - kladě jednání ve u pro financování spotřebitelů připravilo pro letošní schůzi návrh Memoranda ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů. to po schválení na členské schůzi 29. března t.r. je součástí tohoto kodexu. Posílilo seberegulaci členských společností asociace, které poskytují spotřebitelské úvěry. vychází z nutnosti udržení renomé ČLFA jako důvěryhodného partnera při jednání s orgány státu o návrzích na posílení ochrany spotřebitelů, z nutnosti vymezit se proti nekalým praktikám a predátorským postupům nesolidních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a z významu seberegulace jako opatření proti nesystémové a nadměrné regulaci finančních institucí. Po výslovném zařazení dodržování Kodexu jednání členů ČLFA mezi základní členské povinnosti a po doplnění důvodů pro vyloučení členské společnosti z asociace o prokázané hrubé porušení tohoto kodexu se nyní představenstvo zabývá etikou jednání členských společností ČLFA soustavně a systematicky. MeDIáLNí PoDPorA NebANKovNích FINANČNích ProDuKtú Mezi konstanty na pořadu schůzí představenstva patří i mediální podpora finančních produktů nabízených členy asociace v médiích a šíření informací o vývoji v odpovídajících sektorech našeho finančního trhu. Představenstvo sleduje plnění mediální strategie asociace a projednává návrhy u pro mediální aktivity. Prosazuje šíření stanovisek asociace, např. informací a názorů k poslaneckým návrhům na řešení problému lichvy, k novému zákonu o spotřebitelském úvěru, k obsahu a důvodům přijetí výše zmíněného memoranda a ke kvartálním výsledkům nebankovního finančního trhu, prostřednictvím tiskových zpráv, článků a rozhovorů ve vybraných médiích. Na tiskové konferenci 11. února informovali členové představenstva média o vývoji leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu v roce 2009 a o možnostech těchto produktů při podpoře investic a uspokojování potřeb domácností v podmínkách doznívající ekonomické recese. 4 1/10

5 z práce expertních ů Pro operativní LeAsING zabýval se trendy na našem trhu operativního leasingu vozidel a ve správě vozových parků. Diskutoval k režimu předávání elektronických dálničních známek pro auta v operativním leasingu, k nahrazení tzv. přechodné zelené karty jako důkazu o existenci povinného ručení elektronickým úkonem a k možnosti výměny údajů k leasingu osobních vozů nad rámec statisexpertní y AsocIAce se v PrvNíM PoLoLetí LetošNího roku zabývaly PřeDevšíM AKtuáLNíMI LeGIsLAtIvNíMI ProjeKty s DoPADy NA PrávNí režim LeAsINGu, spotřebitelských úvěrů A FActorINGu. sledovaly vliv ekonomické situace NA trh s NebANKovNíMI FINANČNíMI ProDuKty A AKtuáLNí výkladové, APLIKAČNí I ProvozNí ProbLéMy. Pro DANě A účetnictví jednal k návrhu na umožnění tvorby daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám z úvěrových produktů pro nebankovní finanční instituce a o závěrech z únorové schůze Koordinačního u MF k aplikaci daňových předpisů na nebankovní finanční produkty. Posoudil také dopady návrhu na možnost společností v konsolidačním celku používat pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy. byl informován o postupu prací IAsb a FAsb na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing. LeGIsLAtIvNě PrávNí sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČLFA a jejich finanční produkty. zabýval se především poslaneckými návrhy na vymezení a postih lichvy a návrhem nového zákona o spotřebitelském úvěru. stanoviska v těchto otázkách koordinoval s em pro financování spotřebitelů. jednal o novém návrhu Mv na odstranění rodných čísel z občanských průkazů a o problémech při registraci vozidel. zabýval se i judikaturou relevantní pro leasing a pro využívání rozhodčího řízení ve sporech ze spotřebitelských úvěrů. Analyzoval, jakým způsobem je vymezen provozovatel vozidla a jaké jsou jeho povinnosti v relevantních platných právních předpisech. byl seznámen s otázkami na pořadu jednání Právního u Leaseurope. Pro statistiku analyzoval a odsouhlasil ke zveřejnění statistiky ČLFA za rok 2009 a za 1. čtvrtletí letošního roku. zabýval se i metodikou statistických šetření ČLFA a doporučil, aby leasing fotovoltaických zařízení byl vykazován jako zvláštní kategorie odděleně od leasingu movitých věcí a leasingu nemovitostí. Pro MeDIáLNí AKtIvIty v rámci plnění Pr strategie ČLFA v r posuzoval časování a obsah tiskových zpráv asociace k aktuálním otázkám a me - diálních výstupů na podporu leasingu, spotřebitelských úvěrů a factoringu. jednal o aktualizaci a doplnění obsahu webových stránek ČLFA. Doporučil spolupráci asocia - ce s portálem Profi.cz. zpracoval podklady pro odpovědi na dotazy sdělovacích prostředků k obvyklým i k aktuálním tématům. Pro FINANcováNí spotřebitelú připravil návrh Memoranda ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů. zabýval se poslaneckými návrhy na stanovení úrokových stropů a zákaz rozhodčích doložek ve smlouvách o spotřebitelských úvěrech a novým zákonem č. 145/2010 sb., o spotřebitelském úvěru. Předložil otevřené otázky výkladu a aplikace tohoto zákona k projednání s Finančním arbitrem Čr. sledoval postup pracovní skupiny MF k regulaci zprostředkovatelů finančních služeb. Připravil stanovisko asociace k návrhu novely zákona o platebním styku. Postupoval přitom v koordinaci s Legislativně-právním em. zahájil diskusi k dalšímu působení ČLFA v eurofinas. z hlediska specifik finančních produktů pro spotřebitele se vyjadřoval ke stanoviskům a analýzám asociace. 1/10 5

6 tik ČLFA. byl seznámen s možnými dopady nové metodiky účtování o operativním leasingu v připravovaném návrhu nového mezinárodního účetního standardu. zabýval se podněty z jednání Automotive steering Group Leaseurope. Pro LeAsING NeMovItostí jednal především o trendech v leasingu nemovitostí v kontextu vývoje trhu realit v podmínkách ekonomické recese. zabýval se daňovým rámcem leasingu nemovitostí a doporučil, aby se asociace zaměřila především na prosazení fakultativní možnosti zatížení převodu nemovitostí starších 3 let daní z přidané hodnoty, na prosazování kratších odpisových dob nemovitostí a na odstranění dvojího zatížení převodu nemovitostí v rámci leasingu převodní daní. Navrhl opatření k mediální podpoře leasingu nemovitostí. Doporučil, aby v rámci statistik ČLFA bylo zvlášť vykazováno financování investic do obnovitelných zdrojů energie, zejm. do fotovoltaických elektráren. Zaostřeno na statistiku vývojové trendy nebankovního finančního trhu v roce 2009 Vývoj leasingových obchodů členů ČLFA (v mld. Kč) , ,0 84,5 96,0 97,0 99,3 96,6 100,5 106,4 95, ,0 32,5 46,0 63,0 63,5 44, ,5 0, ,0 0, ,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , n movitosti n nemovitosti statistiky leasingu, nebankovních spotřebitelských úvěrů i factoringu za r a za 1. kvartál letošního roku svědčí o dopadech vrcholící a doznívající ekonomické recese. Pokles investic, snížení odbytu většiny ekonomických subjektů i snížení výdajů domácností byly hlavní příčinou podstatného snížení poptávky po dluhovém financování, včetně nebankovního. 6 1/10

7 Navíc se snížila financovatelnost řady podnikatelských záměrů i potřeb domácností, jejichž na plnění bylo podmíněno nebankovním financováním a vzrostl poměr pohledávek z nebankovních finančních produktů po lhůtě splatnosti. to vše bylo v pozadí podstatného snížení objemu finančních produktů členů ČLFA. Podle zpracovaných výstupů u pro statistiku se vloni snížil ve srovnání s rokem 2008 objem leasingu movitých věcí o 53,3 % (podle analýzy výsledků vedoucí leasingové patnáctky), objem leasingu nemovitostí dokonce o 72,2 %, objem nebankovních spotřebitelských úvěrů o 24,5 % a objem factoringu o 25,6 %. Pouze objem nebankovních úvěrů pro podnikatele meziročně vzrostl o 6,6 %. odpovídajícím způsobem poklesl i počet nově uzavřených nebankovních finančních obchodů v leasingu movitých věcí o více jak polovinu na smluv, stejně jako v leasingu nemovitostí na 30 smluv a ve spotřebitelských úvěrech o 30 % na Pouze počet nových nebankovních úvěrů pro podnikatele se zvýšil o 12,5 % na smluv. Podobný trend vykázal meziroční vývoj pohledávek z nebankovních finančních produktů v leasingu movitých věcí poklesly o 23 % na 130 mld. Kč, v leasingu nemovitostí se zvýšily o 7 % na 47,7 mld. Kč, u spotřebitelských leasingů se snížil o 2,3 % na 74,9 mld. Kč, u podnikatelských úvěrů se zvýšil o 19,4 % na 48,5 mld. Kč. v leasingu movitých věcí se dále zvýšil podíl operativního leasingu, zejm. v leasingu osobních aut. vloni dosáhl 26,9 % (v r ,5, v r ,7 %). I v podmínkách ekonomického poklesu tak pokračoval dlouhodobý růst popularity tohoto produktu, nikoliv však na úkor finančního leasingu. Finanční leasing však čelí růstu poptávky po financování investic úvěrem a ze statistik ČLFA je ve střednědobém srovnání zřejmé, že řada leasingových společností na tento trend v poptávce Zaměření leasingu movitých předmětů v ČR v r podle komodit n 1. osobní automobily - 27,3 % n 2. nákladní automobily - 19,1 % n 3. motocykly - 0,1 % n 4. užitkové automobily - 8,9 % n 5. autobusy, trolejbusy - 1,8 % n 6. ostatní těžší silniční vozidla - 2,0 % ,7 % ,1 % 2,2 % 2,0 % 1,8 % n 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 2,2 % n 8. It, kancelářská a komunikační technika - 2,1 % n 9. stroje a zařízení - 32,7 % n 10. ostatní komodity - 3,8 % 9 3,8 % ,9 % Vývoj nebankovních spotřebitelských úvěrů (v mld. Kč) 18, , , Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v r n osobní půjčky - 31,7 % n revolvingové úvěry - 44,0 % n financování v místě prodeje - 24,3 % ,3 % 0,1 % 2 19,1 % podnikatelů reaguje rozšířením spektra nabízených produktů o úvěry. tyto trendy byly víceméně potvrzeny statistikami ČLFA za 1. čtvrtletí letošního roku. v meziročním i mezikvartálním srovnání je však zřejmé, že se zpomalilo tempo propadu trhu leasingu a spotřebitelských úvěrů a že opět roste factoring. v leasingu movitých věcí došlo k meziročnímu snížení objemu nových obchodů o 19,6 %, u ne bankovních spotřebitelských úvěrů o 13,1 %. Factoringový trh již vykázal 36, ,3 % 47, ,0 % 54, ,7 % 41, /10 7

8 Vývoj factoringových obchodů členů AFS ČR (v mld. Kč) Factoringový produkt v r ,8 104,8 127,1 134,0 99,7 n regresní factoring - 75,0 % n bezregresní factoring - 25,0 % 25,0 % 75,0 % meziroční růst o 4,7 %, v růstu pokračovaly i nebankovní úvěry pro podnikatele (meziroční růst o 7,4 %). statistiky ČLFA svědčí o tom, že i při poklesu objemu i počtu nově uzavřených obchodů v leasingu, při financování domácností a vloni i ve factoringu se nezmenšil význam nebankovního dluhového financování. v roce 2009 poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) téměř 191 mld. Kč. Podrobné statistiky ČLFA jsou k dispozici na záložka Informace o trhu. co byste měli vědět... Členská schůze rozhodla 29. března 2010 o vstupu ČLFA do euf eu Federation for the Factoring and commercial Finance Industry. Členství ČLFA bylo schváleno rozhodnutím výkonného u euf k 1. květnu tato federace zastupuje zájmy poskytovatelů factoringu a komerčního financování v eu. je tvořena národními a mezinárodními oborovými asociacemi, které aktivně působí v členských zemích eu. byla založena v r Mezi cíle euf patří prosazování zájmů factoringu při jednání s eu k harmonizaci právního, fiskálního a regulačního prostředí factoringu, shromažďování relevantních údajů a statistik, podpora a propagování alternativních zdrojů financování pro malé a střední podniky, šíření informací o možnostech a výhodách factoringu, sledování vývoje v otázkách kapitálové přiměřenosti finančních institucí a relevantních účetních standardů IFrs, postup v ratifikaci úmluvy o mezinárodním factoringu a podpora vzniku a rozvoje factoringových trhů v nových tržních ekonomikách. Členství ČLFA v euf posílí postavení factoringových společností při jednání se státními orgány v zájmu příznivé a nediskriminační úpravy tohoto produktu a vytvoří předpoklady pro sledování trendů evropského factoringu. emag č.1, ročník 2010 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), těšnov 5, Praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních ů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. 8 1/10 z

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace

Více

Specifika factoringu vpodmínkách recese

Specifika factoringu vpodmínkách recese č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2010 5 otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové

Více

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují

Více

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 Asociace působí již 20 let při podpoře nebankovních finančních produktů Podpisem společenské smlouvy o založení Asociace leasingových

Více

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva Česká leasingová a finanční asociace Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva 2014 Česká leasingová a finanční asociace Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva ČLFA 5 Činnost

Více

AUDITOR 2/2008. @ e-příloha Auditor 2/2008. O světovém účetnictví, Americe, Evropě a budoucnosti. Obsah

AUDITOR 2/2008. @ e-příloha Auditor 2/2008. O světovém účetnictví, Americe, Evropě a budoucnosti. Obsah AUDITOR 2/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA LEASING Stručně o leasingu (Jaromír Dočkal)... 6 Význam leasingu na finančním trhu neklesá Rozhovor s Martinem Kofroněm, předsedou České leasingové a finanční

Více

Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář

Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář 4 5 Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář Obsah 6 7 Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 listopad 2005 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

Výroční zpráva Cetelem/12

Výroční zpráva Cetelem/12 Výroční zpráva Cetelem/12 CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČ: 250 85 689, DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4331 T +420 257 080 111 F +420

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Vážené dámy,

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) IVa2. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) NÁVRH ZÁKONA O ÚVĚRU PRO SPOTŘEBITELE (VERZE DO MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ, 17. ČERVEN 2015) Obsah SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA... 7 A.

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 listopad 2006 OBSAH 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ

Více

paro par la ola par slov slo o

paro par la ola par slov slo o Výroční zpráva 010 Obsah Slovo úvodem 3 Profil společnosti Cetelem Dlouhodobá strategie 9 Produktová nabídka společnosti 11 Milníky v historii společnosti 13 Společenská odpovědnost 1 Skupina BNP Paribas

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 OBSAH PŘEDMLUVA 1 A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 2003 3 1. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI BANKOVNÍHO SEKTORU V ROCE 2003 3 2. VÝKON BANKOVNÍHO DOHLEDU 9 2.1 DOHLED

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven 2007 2008 2009 2010 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven Obsah 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura pojistného

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI M AREK MAKKI 2006 Prohlašuji t í mto, ž e j s e m b a kalářskou p r á c i na t é ma:

Více

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních AUDITOR 8/2007 Obsah AKTUALITY... 2 Jak dál v oblasti etiky (Ing. Petr Šobotník)... 5 TÉMA ČÍSLA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Přezkumy hospodaření ÚSC z pohledu auditora (II. část Účetnictví a zákon č. 563/1991

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s. Obsah 1. Úvod 4 1.1. Poslání společnosti 4 1.2. Úvodní slovo předsedy představenstva 5 1.3. Významné událostí roku 2007 7 1.4. Český leasingový trh v roce 2007

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více