Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách"

Transkript

1 č.1/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červen otázek pro... Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách Předkládané číslo periodika emag chce informovat o činnosti asociace v uplynulém pololetí. Dominovalo jí jednání členské schůze ČLFA. Na hodnotící i programové závěry členské schůze byl zaměřen rozhovor s předsedou představenstva ČLFA Mgr. Ing. Martinem Kofroněm. 29. března ProběhLA LetošNí ČLeNsKá schůze ČLFA. Které otázky byly NA jejím ProGrAMu? Členská schůze je podle stanov vrcholným orgánem ČLFA. Na řádných členských schůzích je každoročně hodnocena činnost asociace v uplynulém roce a projednávány její cíle i konkrétní úkoly pro následující období. bylo tomu tak i letos. Letošní členská schůze jednala o činnosti asociace v období od dubna 2009 do břez - na 2010 a schválila zprávu představenstva k plnění asociačních priorit. schválila také zprávu o čerpání rozpočtových prostředků v uplynulém období a účetní závěrku včet - ně konstatování, že skutečné výdaje asociace dosáhly proti rozpočtu pouze čtyř pětin (79,42%) a že proto do nového ob - dobí přechází částka Kč (včetně nečerpané rezervy). Projednala a schválila také rozpočet na dalších 12 měsíců ve výši Kč. ten vytváří podmínky pro plnění dlouhodobých cílů asociace a pro prosazování aktuálních priorit schválených na schůzi v rámci úsilí o zlepšování právního rámce finančních produktů. Přehled prioritních úkolů asociace na příští období je pro připomenutí a názornost připojen k tomuto rozhovoru. Letošní schůze projednala i specifické otázky. schválila návrh Memoranda ČLFA k ochraně spotřebitelů při poskytování spotřebitelských úvěrů a odpovídající doplnění stanov asociace. stanovy byly doplněny o výslovnou povinnost členských společností jednat v souladu s Kodexem jednání členů ČLFA (memorandum je jeho součástí). Prokazatelné a závažné porušení Kodexu jednání členů ČLFA bylo zároveň zařazeno mezi důvody pro vyloučení členské společnosti z asociace. tyto závěry členské schůze považuji za mimořádně důležité a aktuální. Členská schůze jednala i o návrzích na rozšíření údajů ze statistik ČLFA určených k publikaci a nepodpořila je. o podobných návrzích je třeba dále jednat. schválila také členství ČLFA v zájmovém sdružení evropského factoringu eu Federation for the Factoring and commercial Finance Industry. jak byly s ohledem NA současný ekonomický vývoj A PoLItIcKou situaci AKtuALIzováNy DLouhoDobé PrIorIty Pro ČINNost AsocIAce? Politické a ekonomické prostředí samozřejmě ovlivnilo jak prosazování cílů a zájmů asociace v uplynulém období, tak stanovení úkolů pro příští měsíce. rozhodující vliv měla především situace v Poslanecké sněmovně, která vedla k zablokování či odsunutí řady legislativních návrhů, 1/10 1

2 včetně některých iniciativ pro nebankovní finanční produkty nepříznivých. Mám na mysli např. poslanecké návrhy na řešení problému lichvy, které jsme považovali za nesystémové a škodlivé pro trh. Na členské schůzi byly schváleny legislativní priority, které vycházejí z předpokladu, že Parlament Čr se po volbách do Poslanecké sněmovny zaměří na snížení rozpočtových deficitů a na reformu veřejných financí. v tomto ohledu budou pro ČLFA významné především očekávané změny daňových zákonů. Asociace bude aktivně sledovat i jednání o novém občanském zákoníku, očekávané změny insolvenčního práva a implementaci směrnic eu s vazbou na nebankovní finanční produkty a na jejich poskytovatele. ekonomická situace a její dopady na loňský výrazný pokles leasingu, factoringu i spotřebitelských úvěrů vedla k prohloubení hloubky i intenzity mediálního působení asociace. je třeba zvýšit informovanost veřejnosti a potenciálních zákazníků o možnostech nebankovních finančních produktů k financování investičních i spotřebitelských záměrů v době doznívající recese. Asociace bude také pokračovat v informování státních orgánů o potenciálu nebankovního financování pro obnovu ekonomického růstu a při podpoře malého a středního podnikání. zmínil jste se o MeMorANDu Ke spotřebitelským úvěrům. jaké byly cíle A MotIvy jeho PřIjetí A jak bude sledováno jeho PLNěNí? Představenstvo dalo podnět k vypracování Memoranda k ochraně spotřebitelů při poskytování spotřebitelských úvěrů v souvislosti s nežádoucími jevy na trhu. objevují se tam postupy a praktiky, které v případě některých poskytovatelů hraničí s podvodem a lichvou. Často vykazuje znaky nekalých praktik vymezených v zákoně o ochraně spotřebitele. je žádoucí, aby se asociace a společnosti sdružené v ČLFA distancovaly od těchto praktik. Představenstvo považovalo za nutné reagovat memorandem, tedy věcným rozšířením etických pravidel ČLFA, na paušalizující stanoviska některých orgánů státu, spotřebitelských sdružení a médií, které tendenčně připisovaly nekalé praktiky všem nebankovním poskytovatelům spotřebitelských úvěrů. Členství v ČLFA bude po přijetí memoranda pro klienty další zárukou serióznosti poskytovaných finančních služeb. Myslím, že schválením memoranda na členské schůzi jsou tyto cíle naplněny. je to zřejmé ze schůzek s vedoucími představiteli regulačních orgánů, včetně ministerstva financí, ČoI, ČNb a Finančního arbitra Čr, sjednaných k vysvětlení obsahu a poslání memoranda. Pozitivní byly i reakce v médiích. Asociace chce zároveň memorandem dokázat účelnost seberegulace v podmínkách fungujícího finančního trhu a čelit i tímto způsobem některým snahám o neopodstatněné posílení státního dohledu a regulace finančních služeb. Přijetí memoranda na členské schůzi naprostou většinou (pouze tři zúčastněné společnosti se při hlasování zdržely) je pro mne důkazem, že členské společnosti pochopily motivy rozhodnutí představenstva o přípravě memoranda i pozitivní dopady jeho přijetí. věřím, že obsah tohoto dokumentu bude v obchodní praxi našich členů plněn. jak se PoDíLí v současné Době NA PLNěNí úkolů AsocIAce její expertní y? Podle stanov ČLFA je úkolem expertních ů odborné posuzování otázek z jednotlivých oblastí činnosti asociace, a to s využitím informací, zkušeností a názorů odborníků z členských společností. y analyzují ty otázky z okruhu legislativních, metodologických, prognostických, statistických, mediálních a dalších oblastí, ve které jsou dány společné zájmy poskytovatelů leasingu, nebankovních úvěrů i factoringu. Podílejí se na jednáních asociace s orgány státu i s odpovídajícími zájmovými sdruženími, která jsou vedena v zájmu optimalizace podmínek pro nebankovní finanční produkty. Připravují i odborné podklady pro mediální stanoviska asociace. Předkládají doporučení představenstvu asociace a členské schůzi a zajišťují i některé akce asociace. v současné době působí v asociaci sedm expertních ů. Lze říci, že aktivní přínos expertních ů představuje conditio sine qua non pro plnění aktuálních i dlouhodobých cílů asociace. chtěl bych i této příležitosti využít k ocenění práce všech aktivních členek a členů u a k poděkování jejich předsedkyním a předsedům za přínosy pro asociaci. jaké je NA sklonku PrvNí DeKáDy tohoto tisíciletí A s blížícím se DvAcátýM výročím založení AsocI- Ace složení ČLeNsKé základny ČLFA? Členství v asociaci se vyvíjelo podle situace na našem trhu. byla založena jako zájmové sdružení leasingových společností působících v rámci tehdejšího Československa. Po rozdělení federativního státu sdružovala většinu tehdejších leasingových společností působících v České republice. Před konsolidací našeho leasingového trhu, kterou urychlily i problémy našich bank ve druhé polovině devadesátých let, bylo jejími členy přes 140 leasingových společností. od konce devadesátých let se na našem finančním trhu začaly prosazovat spotřebitelské úvěry a splátkové prodeje a do asociace začaly vstupovat i nebankovní společnosti nabízející financování spotřebitelských záměrů. Později byly do asociace přijaty, v souladu se stanovami, i některé společnosti zabývající se poradenskými, účetními a auditorskými službami pro leasingové a splátkové společnosti. A od roku 2006 působí v asociaci také factoringové společnosti. téhož roku rozhodla členská schůze o změnách stanov, které zdůraznily zaměření asociace na nebankovní financování podniků i domácností a které odrazily rozšíření záběru asociace i ve změně názvu z Asociace leasin- 2 1/10

3 gových společností Čr na Českou leasingovou a finanční asociaci. Dnes má ČLFA 63 členů. Patří mezi ně i 10 společností zaměřených na spotřebitelské úvěry a 5 factoringových společností. Pokud jde o členské leasingové společnosti, řada z nich poskytuje vedle leasingu i úvěrové produkty. Členská základna ČLFA tak do značné míry reflektuje situaci na našem nebankovním finančním trhu, pokud jde o propojenost nabídky produktů k financování podniků i domácností. Asociace slouží k vytváření dobrých a nediskriminačních podmínek pro rozvoj všech těchto nebankovních produktů. bylo to promítnuto i do závěrů z letošní členské schůze. Hlavní směry činnosti ČLFA v období duben 2010 březen 2011 LeGIsLAtIvNí PrIorIty ČLFA bude i nadále usilovat o zlepšování právními předpisy vymezených podmínek pro poskytování leasingu, nebankovních spotřebitelských úvěrů a factoringu. bude prosazovat následující návrhy na zlepšení legislativního rámce nebankovních finančních produktů: 1. Ve stávajícím zákoně o daních z příjmů a zákoně o rezervách n možnost tvorby daňově uznatelných opravných položek pro nebankovní finanční instituce n další zmírnění daňového postihu nízké kapitalizace u spojených osob n zkrácení minimální doby finančního leasingu, zejm. zkrácení minimální doby leasingu nemovitostí zpět na 8 let n zkrácení odpisových dob nemovitostí, zejm. těch, které jsou zařazeny do 6. odpisové skupiny n odstranění zdanění pojistného plnění 2. V zákoně o DPH n prosazení fakultativního zatížení převodu nemovitostí starších tří let daní z přidané hodnoty 3. V zákoně o dani dědické, dani darovací a z převodu nemovitostí n odstranění dvojího zatížení leasingu nemovitostí převodní daní n odstranění daňové zátěže u zajišťovacího převodu nemovitostí 4. Při přípravě nového zákona o dani z příjmů n možnost tvorby daňově uznatelných opravných položek a rezerv pro všechny finanční instituce n úpravu daňového režimu nízké kapitalizace odpovídající evropským standardům, potřebám ekonomiky i zásadám finančního trhu n zohlednění ekonomické úlohy leasingu a nediskriminace leasingu proti ostatním formám financování 5. V dalších právních předpisech n legislativní vymezení factoringu v systému finančních produktů n odstranění povinnosti vlastníka pojistit vozidlo a s tím souvisejících povinností v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla n respektování zájmů věřitelů a potřeb trhu v případné další úpravě finančních produktů pro spotřebitele (lichva, rozhodčí doložky) n respektování podstaty a ochrana zájmů leasingu při přípravě nového zákona o účetnictví v jednání s MF n zachování neměnného identifikátoru fyzických osob k využití v obchodních vztazích ČLFA bude sledovat legislativní projekty eu, které mohou mít významný dopad na náš trh nebankovních produktů. DALší PrIorIty ČLFA v jednání s orgány exekutivy i legislativy bude zdůrazňován význam nebankovních produktů nabízených členy ČLFA pro stabilitu finančního systému a obnovení ekonomického růstu. ČLFA se bude aktivně účastnit jednání o posilování ingerence a dohledu státních orgánů na poskytování nebankovních finančních produktů se zdůrazňováním dostatečného působení trhu a úlohy seberegulace. bude jednat s ČNb, MF, ČoI asfinančním arbitrem k výkladu a aplikaci platných předpisů týkajících se jejich působnosti ve vztahu k nebankovním finančním institucím. bude koordinovat prosazování asociačních priorit s ČbA a dalšími zájmovými sdruženími. ČLFA bude usilovat o zajištění rovných nákupních podmínek na trhu nových vozů pro dlouhodobé a krátkodobé pronájmy. bude sledováno plnění Kodexu jednání členů ČLFA v praxi členských společností. bude plněna mediální strategie ČLFA zaměřená na šíření informací o finančních produktech členů asociace, na jejich pozitivní vnímání a prosazování. bude prosazována další racionalizace postupů a další zvyšování efektivity ve vnitřním chodu a organizaci práce asociace. 1/10 3

4 Asociace pod lupou Na programu jednání představenstva PLNěNí AsocIAČNích PrIorIt v první polovině letošního roku představenstvo pokračovalo v prosazování priorit schválených na členské schůzi v r A připravilo zároveň aktualizovaný návrh priorit pro další období. zaměřilo se přednostně na otázky, které byly na pořadu obou komor Parlamentu Čr před koncem funkčního období Poslanecké sněmovny. zajišťovalo zájmy asociace při jednání o vládním návrhu nového zákona o spotřebitelských úvěrech a při jednání o poslaneckých návrzích k potírání lichvy. Argumentovalo přitom proti stanovení úrokových stropů a proti zákazu rozhodčího řízení při řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů. Prosazovalo zásadní odpovědnost provozovatele vozidla při postihu dopravních přestupků nezjištěných řidičů v jednání o poslaneckých návrzích novely zákona o silničním provozu. sledovalo také dopady projednávaných novel daňových zákonů na nebankovní finanční produkty. Dlouhodobé cíle asociace byly východiskem návrhu priorit na další období, který představenstvo předložilo letošní členské schůzi. Připravilo tento návrh s využitím podnětů expertních ů i některých členských společností. Navázal na úkoly, které nemohly být splněny v politických a ekonomických podmínkách uplynulých měsíců. Po schválení návrhu členskou schůzí 29. března t.r. usiluje představenstvo o plnění asociačních priorit. Na dubnové schůzi rozhodlo o postupu při prosazování hlavních cílů v legislativní oblasti, tedy při zlepšování právního rámce pro působení členských společností na trhu i pro prosazování leasingu, nebankovních úvěrových produktů a factoringu. v situaci před volbami do Poslanecké sněmovny se představenstvo zaměřilo především na cíle prosaditelné jednáním s orgány exekutivy. jde např. o návrh na umožnění tvorby daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám z úvěrových produktů pro nebankovní finanční instituce. Ministerstvo financí pozměnilo v poslední době původní vstřícné stanovisko k tomuto návrhu. K jeho prosazení proto proběhla jednání na ČNb na úrovni ředitele odboru, jednání na MF budou pokračovat. Představenstvo posuzovalo stanoviska asociace k dalším otázkám projednávaným na MF, včetně návrhu novely zákona o platebním styku a návrhu zákona o finančním zajištění. seberegulace je účinným opatřením K ochraně trhu Představenstvo se letos zaměřilo na věcné rozšíření Kodexu jednání členů ČLFA, tedy souboru etických norem asociace. Na zá - kladě jednání ve u pro financování spotřebitelů připravilo pro letošní schůzi návrh Memoranda ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů. to po schválení na členské schůzi 29. března t.r. je součástí tohoto kodexu. Posílilo seberegulaci členských společností asociace, které poskytují spotřebitelské úvěry. vychází z nutnosti udržení renomé ČLFA jako důvěryhodného partnera při jednání s orgány státu o návrzích na posílení ochrany spotřebitelů, z nutnosti vymezit se proti nekalým praktikám a predátorským postupům nesolidních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a z významu seberegulace jako opatření proti nesystémové a nadměrné regulaci finančních institucí. Po výslovném zařazení dodržování Kodexu jednání členů ČLFA mezi základní členské povinnosti a po doplnění důvodů pro vyloučení členské společnosti z asociace o prokázané hrubé porušení tohoto kodexu se nyní představenstvo zabývá etikou jednání členských společností ČLFA soustavně a systematicky. MeDIáLNí PoDPorA NebANKovNích FINANČNích ProDuKtú Mezi konstanty na pořadu schůzí představenstva patří i mediální podpora finančních produktů nabízených členy asociace v médiích a šíření informací o vývoji v odpovídajících sektorech našeho finančního trhu. Představenstvo sleduje plnění mediální strategie asociace a projednává návrhy u pro mediální aktivity. Prosazuje šíření stanovisek asociace, např. informací a názorů k poslaneckým návrhům na řešení problému lichvy, k novému zákonu o spotřebitelském úvěru, k obsahu a důvodům přijetí výše zmíněného memoranda a ke kvartálním výsledkům nebankovního finančního trhu, prostřednictvím tiskových zpráv, článků a rozhovorů ve vybraných médiích. Na tiskové konferenci 11. února informovali členové představenstva média o vývoji leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu v roce 2009 a o možnostech těchto produktů při podpoře investic a uspokojování potřeb domácností v podmínkách doznívající ekonomické recese. 4 1/10

5 z práce expertních ů Pro operativní LeAsING zabýval se trendy na našem trhu operativního leasingu vozidel a ve správě vozových parků. Diskutoval k režimu předávání elektronických dálničních známek pro auta v operativním leasingu, k nahrazení tzv. přechodné zelené karty jako důkazu o existenci povinného ručení elektronickým úkonem a k možnosti výměny údajů k leasingu osobních vozů nad rámec statisexpertní y AsocIAce se v PrvNíM PoLoLetí LetošNího roku zabývaly PřeDevšíM AKtuáLNíMI LeGIsLAtIvNíMI ProjeKty s DoPADy NA PrávNí režim LeAsINGu, spotřebitelských úvěrů A FActorINGu. sledovaly vliv ekonomické situace NA trh s NebANKovNíMI FINANČNíMI ProDuKty A AKtuáLNí výkladové, APLIKAČNí I ProvozNí ProbLéMy. Pro DANě A účetnictví jednal k návrhu na umožnění tvorby daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám z úvěrových produktů pro nebankovní finanční instituce a o závěrech z únorové schůze Koordinačního u MF k aplikaci daňových předpisů na nebankovní finanční produkty. Posoudil také dopady návrhu na možnost společností v konsolidačním celku používat pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy. byl informován o postupu prací IAsb a FAsb na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing. LeGIsLAtIvNě PrávNí sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČLFA a jejich finanční produkty. zabýval se především poslaneckými návrhy na vymezení a postih lichvy a návrhem nového zákona o spotřebitelském úvěru. stanoviska v těchto otázkách koordinoval s em pro financování spotřebitelů. jednal o novém návrhu Mv na odstranění rodných čísel z občanských průkazů a o problémech při registraci vozidel. zabýval se i judikaturou relevantní pro leasing a pro využívání rozhodčího řízení ve sporech ze spotřebitelských úvěrů. Analyzoval, jakým způsobem je vymezen provozovatel vozidla a jaké jsou jeho povinnosti v relevantních platných právních předpisech. byl seznámen s otázkami na pořadu jednání Právního u Leaseurope. Pro statistiku analyzoval a odsouhlasil ke zveřejnění statistiky ČLFA za rok 2009 a za 1. čtvrtletí letošního roku. zabýval se i metodikou statistických šetření ČLFA a doporučil, aby leasing fotovoltaických zařízení byl vykazován jako zvláštní kategorie odděleně od leasingu movitých věcí a leasingu nemovitostí. Pro MeDIáLNí AKtIvIty v rámci plnění Pr strategie ČLFA v r posuzoval časování a obsah tiskových zpráv asociace k aktuálním otázkám a me - diálních výstupů na podporu leasingu, spotřebitelských úvěrů a factoringu. jednal o aktualizaci a doplnění obsahu webových stránek ČLFA. Doporučil spolupráci asocia - ce s portálem Profi.cz. zpracoval podklady pro odpovědi na dotazy sdělovacích prostředků k obvyklým i k aktuálním tématům. Pro FINANcováNí spotřebitelú připravil návrh Memoranda ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů. zabýval se poslaneckými návrhy na stanovení úrokových stropů a zákaz rozhodčích doložek ve smlouvách o spotřebitelských úvěrech a novým zákonem č. 145/2010 sb., o spotřebitelském úvěru. Předložil otevřené otázky výkladu a aplikace tohoto zákona k projednání s Finančním arbitrem Čr. sledoval postup pracovní skupiny MF k regulaci zprostředkovatelů finančních služeb. Připravil stanovisko asociace k návrhu novely zákona o platebním styku. Postupoval přitom v koordinaci s Legislativně-právním em. zahájil diskusi k dalšímu působení ČLFA v eurofinas. z hlediska specifik finančních produktů pro spotřebitele se vyjadřoval ke stanoviskům a analýzám asociace. 1/10 5

6 tik ČLFA. byl seznámen s možnými dopady nové metodiky účtování o operativním leasingu v připravovaném návrhu nového mezinárodního účetního standardu. zabýval se podněty z jednání Automotive steering Group Leaseurope. Pro LeAsING NeMovItostí jednal především o trendech v leasingu nemovitostí v kontextu vývoje trhu realit v podmínkách ekonomické recese. zabýval se daňovým rámcem leasingu nemovitostí a doporučil, aby se asociace zaměřila především na prosazení fakultativní možnosti zatížení převodu nemovitostí starších 3 let daní z přidané hodnoty, na prosazování kratších odpisových dob nemovitostí a na odstranění dvojího zatížení převodu nemovitostí v rámci leasingu převodní daní. Navrhl opatření k mediální podpoře leasingu nemovitostí. Doporučil, aby v rámci statistik ČLFA bylo zvlášť vykazováno financování investic do obnovitelných zdrojů energie, zejm. do fotovoltaických elektráren. Zaostřeno na statistiku vývojové trendy nebankovního finančního trhu v roce 2009 Vývoj leasingových obchodů členů ČLFA (v mld. Kč) , ,0 84,5 96,0 97,0 99,3 96,6 100,5 106,4 95, ,0 32,5 46,0 63,0 63,5 44, ,5 0, ,0 0, ,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , n movitosti n nemovitosti statistiky leasingu, nebankovních spotřebitelských úvěrů i factoringu za r a za 1. kvartál letošního roku svědčí o dopadech vrcholící a doznívající ekonomické recese. Pokles investic, snížení odbytu většiny ekonomických subjektů i snížení výdajů domácností byly hlavní příčinou podstatného snížení poptávky po dluhovém financování, včetně nebankovního. 6 1/10

7 Navíc se snížila financovatelnost řady podnikatelských záměrů i potřeb domácností, jejichž na plnění bylo podmíněno nebankovním financováním a vzrostl poměr pohledávek z nebankovních finančních produktů po lhůtě splatnosti. to vše bylo v pozadí podstatného snížení objemu finančních produktů členů ČLFA. Podle zpracovaných výstupů u pro statistiku se vloni snížil ve srovnání s rokem 2008 objem leasingu movitých věcí o 53,3 % (podle analýzy výsledků vedoucí leasingové patnáctky), objem leasingu nemovitostí dokonce o 72,2 %, objem nebankovních spotřebitelských úvěrů o 24,5 % a objem factoringu o 25,6 %. Pouze objem nebankovních úvěrů pro podnikatele meziročně vzrostl o 6,6 %. odpovídajícím způsobem poklesl i počet nově uzavřených nebankovních finančních obchodů v leasingu movitých věcí o více jak polovinu na smluv, stejně jako v leasingu nemovitostí na 30 smluv a ve spotřebitelských úvěrech o 30 % na Pouze počet nových nebankovních úvěrů pro podnikatele se zvýšil o 12,5 % na smluv. Podobný trend vykázal meziroční vývoj pohledávek z nebankovních finančních produktů v leasingu movitých věcí poklesly o 23 % na 130 mld. Kč, v leasingu nemovitostí se zvýšily o 7 % na 47,7 mld. Kč, u spotřebitelských leasingů se snížil o 2,3 % na 74,9 mld. Kč, u podnikatelských úvěrů se zvýšil o 19,4 % na 48,5 mld. Kč. v leasingu movitých věcí se dále zvýšil podíl operativního leasingu, zejm. v leasingu osobních aut. vloni dosáhl 26,9 % (v r ,5, v r ,7 %). I v podmínkách ekonomického poklesu tak pokračoval dlouhodobý růst popularity tohoto produktu, nikoliv však na úkor finančního leasingu. Finanční leasing však čelí růstu poptávky po financování investic úvěrem a ze statistik ČLFA je ve střednědobém srovnání zřejmé, že řada leasingových společností na tento trend v poptávce Zaměření leasingu movitých předmětů v ČR v r podle komodit n 1. osobní automobily - 27,3 % n 2. nákladní automobily - 19,1 % n 3. motocykly - 0,1 % n 4. užitkové automobily - 8,9 % n 5. autobusy, trolejbusy - 1,8 % n 6. ostatní těžší silniční vozidla - 2,0 % ,7 % ,1 % 2,2 % 2,0 % 1,8 % n 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 2,2 % n 8. It, kancelářská a komunikační technika - 2,1 % n 9. stroje a zařízení - 32,7 % n 10. ostatní komodity - 3,8 % 9 3,8 % ,9 % Vývoj nebankovních spotřebitelských úvěrů (v mld. Kč) 18, , , Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v r n osobní půjčky - 31,7 % n revolvingové úvěry - 44,0 % n financování v místě prodeje - 24,3 % ,3 % 0,1 % 2 19,1 % podnikatelů reaguje rozšířením spektra nabízených produktů o úvěry. tyto trendy byly víceméně potvrzeny statistikami ČLFA za 1. čtvrtletí letošního roku. v meziročním i mezikvartálním srovnání je však zřejmé, že se zpomalilo tempo propadu trhu leasingu a spotřebitelských úvěrů a že opět roste factoring. v leasingu movitých věcí došlo k meziročnímu snížení objemu nových obchodů o 19,6 %, u ne bankovních spotřebitelských úvěrů o 13,1 %. Factoringový trh již vykázal 36, ,3 % 47, ,0 % 54, ,7 % 41, /10 7

8 Vývoj factoringových obchodů členů AFS ČR (v mld. Kč) Factoringový produkt v r ,8 104,8 127,1 134,0 99,7 n regresní factoring - 75,0 % n bezregresní factoring - 25,0 % 25,0 % 75,0 % meziroční růst o 4,7 %, v růstu pokračovaly i nebankovní úvěry pro podnikatele (meziroční růst o 7,4 %). statistiky ČLFA svědčí o tom, že i při poklesu objemu i počtu nově uzavřených obchodů v leasingu, při financování domácností a vloni i ve factoringu se nezmenšil význam nebankovního dluhového financování. v roce 2009 poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) téměř 191 mld. Kč. Podrobné statistiky ČLFA jsou k dispozici na záložka Informace o trhu. co byste měli vědět... Členská schůze rozhodla 29. března 2010 o vstupu ČLFA do euf eu Federation for the Factoring and commercial Finance Industry. Členství ČLFA bylo schváleno rozhodnutím výkonného u euf k 1. květnu tato federace zastupuje zájmy poskytovatelů factoringu a komerčního financování v eu. je tvořena národními a mezinárodními oborovými asociacemi, které aktivně působí v členských zemích eu. byla založena v r Mezi cíle euf patří prosazování zájmů factoringu při jednání s eu k harmonizaci právního, fiskálního a regulačního prostředí factoringu, shromažďování relevantních údajů a statistik, podpora a propagování alternativních zdrojů financování pro malé a střední podniky, šíření informací o možnostech a výhodách factoringu, sledování vývoje v otázkách kapitálové přiměřenosti finančních institucí a relevantních účetních standardů IFrs, postup v ratifikaci úmluvy o mezinárodním factoringu a podpora vzniku a rozvoje factoringových trhů v nových tržních ekonomikách. Členství ČLFA v euf posílí postavení factoringových společností při jednání se státními orgány v zájmu příznivé a nediskriminační úpravy tohoto produktu a vytvoří předpoklady pro sledování trendů evropského factoringu. emag č.1, ročník 2010 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), těšnov 5, Praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních ů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. 8 1/10 z

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu č.1/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 12 Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu Jedním ze základních úkolů České leasingové a finanční asociace je shromažďování údajů o výsledcích

Více

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace

Více

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování č.2/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2012 Seberegulace cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování V tržních ekonomikách je jednání subjektů vstupujících

Více

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně.

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně. č.1/14 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 14 K makroekonomické úloze produktů ČLFA Nedávno zveřejněné statistiky ČLFA za rok 13 doplnily podklady pro úvahy o úloze finančních produktů

Více

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Specifika factoringu vpodmínkách recese

Specifika factoringu vpodmínkách recese č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2010 5 otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové

Více

V roce 2014 se našim členům dařilo

V roce 2014 se našim členům dařilo č.1/215 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 215 V roce 214 se našim členům dařilo Členské společnosti ČLFA loni poskytly klientům prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 135,3

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím

Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím č.2/2015 magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2015 Nový předseda představenstva ČLFA Libor Bosák: Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím ČLFA má nového předsedu představenstva. Libor

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Posílení fiskálního rámce ČR

Posílení fiskálního rámce ČR Posílení fiskálního rámce ČR David PRUŠVIC odbor Finanční politika Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU 9. října 2014, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR České republiky,

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ČNB a ochrana spotřebitele

ČNB a ochrana spotřebitele ČNB a ochrana spotřebitele Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Seminář ČBA v PSP ČR Cesty k omezení lichvy Praha,. listopadu 29 Aktivity ČNB Únor 28: ČNB pověřena ze zákona ochranou spotřebitele na

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky. Dny malých obcí Vyškov, Praha

Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky. Dny malých obcí Vyškov, Praha Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky Dny malých obcí Vyškov, Praha 1. a 3. listopadu 2011 Malé obce plní základní funkce ÚSC Zajišťování výkonu přenesené působnosti - rostoucí mandatorní

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Asociace na prahu třetí dekády svých aktivit

Asociace na prahu třetí dekády svých aktivit č.1/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 2011 Asociace na prahu třetí dekády svých aktivit V letošním roce se zamýšlíme nad výsledky již dvacetiletého působení zájmového sdružení

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Další finanční instituce a jimi poskytované služby.

Další finanční instituce a jimi poskytované služby. 9. Další finanční instituce a jimi poskytované služby. Další finanční instituce spořitelní a úvěrová sdružení (družstevní záložny) leasingové společnosti pojišťovací společnosti nebankovní poskytovatelé

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU Ministerstvo financí ČR l i s t o p a d 2 0 0 8 1 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S

Více

Náš leasingový. Neděláme si iluze, že od počátku bude vše optimální.

Náš leasingový. Neděláme si iluze, že od počátku bude vše optimální. Náš leasingový č.1/08 magazín České leasingové a finanční asociace vydaní: červenec 08 trh dospěl Nelze vyzdvihnout jen jednu prioritu. Představenstvo má stanoveny úkoly týkající se jednak působení asociace

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční Částka 91 Sbírka zákonů č. 235 / 2013 Strana 2203 235 VYHLÁŠKA ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky

Více

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 Asociace působí již 20 let při podpoře nebankovních finančních produktů Podpisem společenské smlouvy o založení Asociace leasingových

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA se představuje 38 členů, představujících 99% sektoru Jádro práce ve 13 odborných komisích a pracovních skupinách: opíráme se o expertní potenciál čítající dohromady

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

26.3.2014. Příprava a členství v EU. Příprava na vstup do EU (před rokem 2004) Po vstupu do EU (po roce 2004) Příprava a členství v eurozóně

26.3.2014. Příprava a členství v EU. Příprava na vstup do EU (před rokem 2004) Po vstupu do EU (po roce 2004) Příprava a členství v eurozóně 27. března, 2014, Brno Ex ante koordinace hospodářských politik co čeká ČR? doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Mendel European Centre Jean Monnet Centre of Excelllence Příprava a členství v EU strana 2 Příprava

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více