HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně."

Transkript

1 č.1/14 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 14 K makroekonomické úloze produktů ČLFA Nedávno zveřejněné statistiky ČLFA za rok 13 doplnily podklady pro úvahy o úloze finančních produktů členských společností asociace na finančním trhu i v celé ekonomice. Tyto úvahy jsou východiskem v úsilí ČLFA o zlepšení právního rámce pro finanční instituce a pro jejich produkty, podkladem pro hodnocení i prognózy nebankovního sektoru našeho finančního trhu. Jsou i prostředkem ke zjištění úlohy našeho leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu v celoevropském rámci a ke sledování jejich vztahů k vývoji evropského trhu. Jako součást celoevropských statistik jsou využívány i v rámci lobbingu Leaseurope, Eurofinas a Evropské factoringové federace v orgánech EU. Jsou i východiskem pro hodnocení makroekonomického a sektorálního rámce obchodních strategií jednotlivých členských společností ČLFA. Loňské statistiky dokazují, že leasing, nebankovní úvěry pro podnikatele i spotřebitele a factoring upevnily své postavení hojně využívaných alternativ k financování investic a provozu podniků i potřeb domácností bankovními úvěry. Jejich úloha roste v době omezování úvěrů, což byl případ našeho finančního trhu v loňském roce až do závěrečního kvartálu. Vloni zajistily členské společnosti ČLFA financování v celkovém rozsahu 133,4 mld. Kč, o 5,13 mld. Kč více, než v roce 212. Segment produktů ČLFA tak meziročně vzrostl o 4,4 % v období, kdy HDP poklesl podle dosavadních odhadů nejméně o 1,5 %. Lze konstatovat, že členské společnosti přispěly k tlumení pokračujícího propadu HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně. Členské produkty ČLFA podporují jak podnikatelský sektor (financováním investic i provozu), tak domácnosti. Členské společnosti ČLFA podporují jak rozvoj, tak odbyt. V loňském roce šlo o 87,5 mld. Kč pro podnikatele a o 35,9 mld. Kč pro spotřebitele. Ze statistik ČLFA lze dovodit, že se dlouhodobě ustálil poměr ve financování podnikatelských subjektů a spotřebitelů graf č. 3. V rámci financování investic do strojů, zařízení a dopravních prostředků se dlouhodobě ustálil i poměr financování jednotlivých komodit leasingem a úvěry, i když dlouhodobě mírně roste podíl financování strojních komodit graf č. 4. Statistiky ČLFA také odrážejí trendy v poptávce po nebankovních finančních produktech. Dokumentují nárůst poptávky podnikatelů, zčásti však již i spotřebitelů, po produktech s přidanou hodnotou doprovodných služeb, např. po operativním leasingu a full-service leasingu osobních vozů a některých dalších komodit. Dokumentují také vliv změn v právní úpravě finančních produktů (včetně negativních dopadů prodloužení minimální doby finančního leasingu v roce 8 a vtažení spotřebitelského leasingu do sféry aplikace zákona o spotřebitelském úvěru v roce 1) na zákaznické preference při volbě finančního produktu. Svědčí o postupném růstu podílu úvěrů v obchodech leasingových společností graf č. 2. Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA Statistiky ČLFA poukazují, že leasing, nebankovní úvěry a factoring jsou nedílnou, významnou a často (např. z hlediska potřeb malých a středních podniků) nezastupitelnou součástí nabídky na finančním trhu. Rozšiřují spektrum financování z cizích prostředků a jsou plnohodnotnou alternativou, často i výhodnější, k využívání hotovosti a bankovních úvěrů. Jejich nabídka přispívá k optimalizaci výběru produktu potřebného pro vnější financování. Obohacují nabídku finančních produktů o doprovodné služby nefinanční povahy. Podílejí se na stabilizaci finančního trhu. A také, i díky důrazu ČLFA na etiku, na jeho kultivaci.

2 Je třeba ocenit nasazení členských společností při poskytování podkladů pro statistiky ČLFA. A zároveň pracovat na posílení jejich přesnosti, důvěryhodnosti a vypovídací schopnosti. Přispívají k tomu kontrolní funkce sekretariátu při shromažďování a sestavování asociačních statistik a ověřování Výborem pro statistiku prováděné před jejich zveřejněním. Představenstvo ČLFA usiluje o to, aby podklady pro statistiky nezatěžovaly neúměrně pracovníky členských společností, aby však zároveň sloužily k prosazování cílů asociace a k rozvoji našeho segmentu finančního trhu. Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA Vztah vývoje HDP a finančních obchodů členů ČLFA graf č % 6 % 4 % 2 % % -2 % -4 % -6 % Objem finančních obchodů členů ČLFA (v mld. Kč) 2,1 195,4 128,6 123,5 124,3 118, Meziroční růst HDP 5,7 % 3,1 % -4,7 % 2,74 % 1,65 % -,9 % ,4 13-1,4 % 13 odhad 9,2% 1,9% 3 Financování podnikatelů podle komodit (leasing + úvěry) graf č. 4 4% 4% 22,4% 1. osobní automobily - 34,8 % 2. motocykly -,2 % 3. užitkové automobily - 6,2 % 4. nákladní automobily - 22,4 % 5. autobusy, trolejbusy - 3,4 % 6. ostatní těžší silniční vozidla -,1 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 3 % 8. IT, kancelářská a komunikační technika - 1,9 % 9. fotovoltaická zařízení -,2 % 1. stroje a zařízení - 27 % 11. ostatní komodity -,4 % 12. služby a neidentifikované komodity -,4 % Podíl leasingu a úvěrů v obchodech leasingových společností graf č ,1 % 7 63,9 % ,1 % 47,5 % 49,2 % 46,2 %,7 % 37, % 36, % 29,3% 37,5 % 28,5% 3,4 % 13, % 24,5 % 21,8 % 22,3 % 1 15,7 % 16,9 % 1,9 % 16,5 % n finanční leasing n úvěry n operativní leasing Vývoj financování podnikatelů a spotřebitelů graf č , , ,6 89,3 87,5 82,5 8 77,2 6 58,8 41,7 41,6 3,3 35, 35,7 35, n podnikatelé n spotřebitelé 2 1/14

3 Na programu jednání představenstva... PLNěNí ASOciAČNícH PRiORiT Představenstvo ČLFA se od poloviny minulého roku sešlo na šesti řádných schůzích. Řadu otázek neodkladné či operativní povahy projednalo korespondenčně. 9. ledna diskutovalo na novoroční pracovní snídani s předsedkyněmi a předsedy expertních výborů asociace k jejich podnětům k zaměření asociace a k reakcím na aktuální legislativní vývoj. Východiskem práce představenstva byl nadále materiál k hlavním úkolům asociace schválený na loňské členské schůzi ČLFA. Při prosazování jednotného zdanění finančních produktů (bankovních i nebankovních), zejm. možnosti finančních institucí tvořit daňové opravné položky k pohledávkám z poskytnutých úvěrů, představenstvo pokračovalo v jednání s ČNB k rizikovosti produktů ČLFA a k jejich regulaci. Uvítalo odstranění dvojího zatížení převodů vlastnictví v rámci leasingu nemovitostí převodní daní v zákonném opatření č. 3/13 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ke kterému došlo z podnětu ČLFA. Jednalo i o podmínkách výkladu a uplatnění nové úpravy ručení za nezaplacenou DPH příjemcem zdanitelného plnění podle úpravy institutu tzv. nespolehlivého plátce v novele ZDPH provedené zákonem č. 52/13 Sb. Po jednáních factoringových společností za ČLFA se podařilo prosadit do metodiky GFŘ k ručení za nezaplacenou daň zohlednění specifik postupování pohledávek a jejich správy ve factoringových transakcích. Představenstvo projednalo závěry ze studie veřejného ochránce práv k diskriminaci seniorů ve finančních službách, která byla vypracována se zapojením ČLFA a řady členských společností asociace. Představenstvo se zabývalo i dalšími legislativní návrhy. Schválilo stanovisko asociace a její postup při jednání o legislativních návrzích týkajících se další regulace spotřebitelských úvěrů, včetně vládního návrhu na regulaci předváděcích prodejních akcí, poslaneckého návrhu na stanovení stropů pro RPSN a poslaneckého návrhu na zrušení nároku na náhradu nákladů při soudním vymáhání tzv. bagatelních pohledávek. Sledovalo přípravu vyhlášky MD k registraci vozidel. Ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR podpořilo šíření informací o alternativách k bankovním úvěrům při financování investic a provozu podnikatelských subjektů. Představenstvo sledovalo působení představitelů asociace v řídících i expertních orgánech Leaseurope, Eurofinas a EUF a využívání podnětů z evropských federací, především v práci expertních výborů. Koordinovalo využívání podnětů a informací z právních výborů těchto federací při prosazování zájmů členských společností v jednání s orgány státu, zejm. při ovlivňování spotřebitelské legislativy. Věnovalo se plnění etických předpisů ČLFA v praxi členských společností. Schválilo mediální strategii ČLFA na rok února připravilo dobře navštívenou tiskovou konferenci k obchodním výsledkům členských společností v roce 13 a k trendům nebankovního financování. Představenstvo projednávalo na každé schůzi doporučení expertních výborů a náměty členských společností. Projednalo návrh na doplnění Memoranda ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů o zásady při financování přímých prodejů, který bude předložen březnové členské schůzi. Projednalo a schválilo návrh dokumentu k výhodám a využitelnosti leasingu pro investice ve srovnání s bankovním úvěrem či koupí za hotové, který vypracoval Výbor pro financování strojů, zařízení a těžší dopravní techniky. Zajistilo seminář s autory nového občanského zákoníku k výkladu a aplikaci jeho pasáží rozhodných pro finanční produkty ČLFA, který proběhl krátce před nabytím NOZ účinnosti. Připravilo i seminář k obsahu a dopadům revidovaného návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing, kterého se zúčastnili představitelé příslušných orgánů státu i profesionálních komor. Představenstvo také projednalo provizorní rozpočet ČLFA na rok 14, který bude předložen ke schválení březnové členské schůzi. 13. září 13 proběhlo setkání představenstva s vedoucími pracovníky členských společností ČLFA k seznámení o stavu plnění asociačních priorit a k diskusi k aktuálním legislativním projektům týkajícím se produktů ČLFA 1/14 3

4 Z práce expertních výborů ExPERTNí VýBORy ASOciAcE SE VE DRUHéM POLOLETí LOňSKéHO ROKU A POČáTKEM LETOšNíHO ROKU ZABýVALy PŘEDEVšíM AKTUáLNíMi LEGiSLATiVNíMi PROJEKTy S DOPADy NA PRáVNí REžiM LEASiNGU, SPOTŘEBiTELSKýcH úvěrů A FAc- TORiNGU. SLEDOVALy VLiV EKONOMicKé SiTUAcE NA ROZVOJ TRHU S NEBANKOVNíMi FiNANČNíMi PRODUKTy A AKTUáLNí VýKLADOVé, APLiKAČNí i PROVOZNí PROBLéMy. JEDNALy i O šíření informací K VyUžiTELNOSTi NEBANKOVNíHO FiNANcOVáNí VE SDěLOVAcícH PROSTŘEDcícH. VýBOR PRO DANě A účetnictví - zabýval se stavem prosazování návrhu ČLFA k daňovým opravným položkám na pohledávky z poskytnutého financování pro nebankovní finanční instituce. Diskutoval k dopadům opatření proti nespolehlivým plátcům v ZDPH a projednal obsah metodických pokynů GFŘ k ručení za nezaplacenou daň. Posoudil návrhy novel daňových zákonů předložené v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Zabýval se relevantními závěry Koordinačního výboru MF. Byl průběžně informován o postupu prací iasb a FASB na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing aostanoviscích Leaseurope k tomuto návrhu. LEGiSLATiVNě PRáVNí VýBOR - sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČLFA a na jejich finanční produkty. Sledoval prosazování zájmů členských společností ČLFA do návrhu vyhlášky MD o registraci vozidel. Opakovaně jednal k prosazování návrhů ČLFA do právní úpravy povinného ručení. Připravil podněty asociace pro anketu Zákon roku jako partnera této akce. Zabýval se posuny ve stanoviscích úooú při výkladu zákona na ochranu osobních údajů a obsahem návrhu nařízení EU k této problematice. Sledoval jednání soudu k žalobě integram na HERTZ k poplatkům za užívání autorádií ve vozech z autopůjčoven. Zabýval se judikaturou relevantní pro leasing. Jednal o informacích a podnětech z Právního výboru Leaseurope a z Právního a politického výboru Eurofinas. VýBOR PRO STATiSTiKU - analyzoval a odsouhlasil ke zveřejnění statistiky ČLFA, včetně statistik za rok 13 a zprávy o trendech nebankovního financování v loňském roce. Projednal doplňky k metodice vykazování pohledávek se selháním u produktů ČLFA, které odpovídají sledování rizikovosti bankovních produktů ze strany ČNB. Sledoval účinnost doplněné metodiky statistických šetření ČLFA v praxi, kontroly vstupů a zkušenosti ze sestavování finančních údajů pro sdílení a využití v rámci asociace. VýBOR PRO FiNANcOVáNí SPOTŘEBiTELú - projednával legislativní návrhy týkající se dalšího rozšíření ochrany klienta při poskytování spotřebitelských úvěrů. Projednával podněty z Platformy pro odpovědné finance. Jednal o doplnění Memoranda ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů o zásady financování přímých prodejů. Navrhl stanovisko ČLFA k výzvě dtest na zapojení do systému smírného řešení sporů mezi podnikateli a spotřebiteli. Sledoval praxi dozorových orgánů při ověřování schopnosti klienta splatit poskytnutý spotřebitelský úvěr a dalších povinností ze zákona o spotřebitelském úvěru. Vyjadřoval se k mediálním výstupům asociace k otázkám financování spotřebitelů. Projednával podněty Právního a politického výboru Eurofinas. VýBOR PRO FiNANcOVáNí VOZiDEL DO 3,5 T - sledoval trendy ve financování a v prodejích osobních a užitkových vozů. Sledoval zohlednění návrhů a zájmů členských společností ČLFA do návrhu vyhlášky MD k registraci vozidel a při jednání o návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Jednal o možnosti hodnocení servisní sítě využívané ve full-service leasingu osobních a lehkých užitkových vozů aopostupech při uplatňování pokut za dopravní přestupky leasingových nájemců. Diskutoval k využívání elektronických servisních knížek a systému ecall při financování vozidel. Zabýval se podněty z jednání Automotive Steering Group Leaseurope.

5 VýBOR PRO FiNANcOVáNí STROJú, ZAŘíZENí A Těžší DOPRAVNí TEcHNiKy - sledoval trendy financování investičních záměrů podnikatelských subjektů s využitím produktů ČLFA a vypracoval návrh memoranda k využití leasingu pro tyto účely. Zabýval se možnostmi využití dotačních titulů při financování podnikatelských a veřejnoprávních investic s využitím leasingu a úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva k financované věci. Asociace pod lupou Představenstvo ČLFA schválilo 13. února 14 návrh memoranda k využitelnosti leasingu při financování investic návrh dokumentu k přednostem leasingu ve srovnání s financováním investice bankovním úvěrem či koupí za hotové, který vypracoval Výbor pro financování strojů, zařízení a těžší dopravní techniky. Tento dokument bude využit při jednáních s orgány státu na podporu leasingu a činnosti finančních institucí i pro mediální účely. Je umístěn na webových stránkách ČLFA, ve formátu pdf bude na vyžádání poskytnut také členským společnostem k případnému využití v jejich marketingu. co byste měli vědět... KAPiTáNi EVROPSKéHO LEASiNGU OČEKáVAJí RůST Názory vedoucích představitelů předních evropských leasingových společností na vývoj leasingového trhu v nejbližších měsících jsou optimistické. V anketě European Business confidence Survey provedené Federací evropských leasingových asociací v samém závěru minulého roku ve spolupráci s agenturou invigors EMEA: -74% respondentů vyjádřilo důvěru v růst evropského trhu po dobu příštích šesti měsíců, pouze 1 respondentů očekává pokles, což představuje výrazný posun důvěry ve srovnání s očekáváním v polovině roku 13, kdy se pro růst vyslovilo 54% respondentů a kdy pokles očekávala pětina z respondentů -59% respondentů neočekává zhoršení situace v pohledávkách z leasingu po lhůtě splatnosti (v polovině roku se v tomto smyslu vyslovilo 57% respondentů) -6% respondentů očekává růst čistého zisku v 1. polovině letošního roku, což představuje nárůst o 5% proti očekávání v polovině loňského roku Tyto názory se v podstatě shodují s očekáváním představitelů společností zapojených do leasingového trhu v ČR, který se stupněm rozvoje a vývojovými trendy příliš neliší od tradičních evropských leasingových trhů. Vývoj leasingového trhu je spojen především s růstem, stagnací či poklesem investic resp. poptávky po jejich financování. V tomto směru existují podmínky pro pozitivní vývoj i v naší ekonomice. 1/14 5

6 Zaostřeno na statistiku Vývojové trendy nebankovního finančního trhu v průběhu roku 13 Členské společnosti ČLFA poskytly v loňském roce (v podmínkách doznívající recese ekonomiky, při stagnaci investic i výdajů domácností) leasingem, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele celkem 133,35 mld. Kč (o 5,13 mld. Kč více než v roce 13) - z toho 87,47 mld. Kč na financování investic a provozu podnikatelských subjektů a 35,88 mld. Kč na financování zboží a služeb pro domácnosti. Uzavřely nových leasingových a úvěrových obchodů. Zvýšil se objem nebankovního financování podnikatelských subjektů. Byl obnoven meziroční růst leasingového financování investic do strojů, zařízení a dopravních prostředků (o 4,1 % u největších patnácti společností), úvěry pro podnikatele meziročně vzrostly o 8,6 % a factoring o 17 %. Objem úvěrů se již blíží celkovému objemu leasingu. V leasingu movitých investic vykázaly členské společnosti ČLFA: n souhrn pořizovacích cen (bez DPH) 37 mld. Kč n celkovou financovanou částku (vstupní dluh) 34,82 mld. Kč. n růst podílu operativního leasingu na celkovém leasingu movitých investic 43,7 % n mírné přesuny v komoditním zaměření: n n podíl leasingu osobních aut 3,5 % (32,5 % v r. 12) n n podíl leasingu nákladních aut 31,4 % (29,8 % v r. 12) n n podíl leasingu strojů a zařízení, včetně leasingu fotovoltaických zařízení 24,6 % (25,4 % v r. 12) n n nových leasingových smluv s podnikateli (na úrovni r. 12, z toho smluv o finančním leasingu, smluv o operativním leasingu, smluv o full service leasingu a 755 smluv o krátkodobém pronájmu n n leasingových smluv spravovaných na konci roku 13 a 6.28 vozů ve správě vozových parků n n 91,23 mld. Kč v pohledávkách z uzavřených smluv o leasingu movitých věcí pro podnikatele na konci roku 13 V leasingu nemovitostí vykázaly vloni členské společnosti ČLFA: n souhrn pořizovacích cen (bez DPH) u nově uzavřených leasingů 2,2 mld. Kč n celkovou financovanou částku (vstupní dluh) 1,72 mld. Kč. n 15 nových leasingových smluv s předáním leasované nemovitosti do užívání leasingovému nájemci n 486 smluv o leasingu nemovitostí spravovaných na konci roku 13 n 33,66 mld. Kč v pohledávkách z uzavřených smluv o leasingu nemovitostí na konci roku 13 V úvěrech pro podnikatelské subjekty vykázaly členské společnosti ČLFA v roce 13: n celkovou výši 35,43 mld. Kč n komoditní zaměření n n úvěry na osobní vozy,1 % n n úvěry na nákladní automobily 11,3 % n n úvěry na stroje a zařízení, včetně fotovoltaických zařízení 29 % n poskytly celkem úvěrů, z toho 198 úvěrů na pořízení nemovitostí (meziroční zvýšení počtu poskytnutých úvěrů o 5,5 %) n průměrnou výši poskytnutého úvěru ,- Kč n počet aktivních úvěrů na konci roku n pohledávky z úvěrů na konci roku mld. Kč Na factoringové společnosti, které jsou členy ČLFA, byly v roce 13 postou peny pohledávky za 137 mld. Kč. Převládal regresní factoring (65,5 %), šlo vesměs o postupování pohledávek za tuzemskými subjekty (69,3 %). Objem prostředků poskytnutých členy ČLFA klientům dosáhl na konci roku 13 15,5 mld. Kč. Také v nebankovním financování spotřebitelů pokračoval v loňském roce mírný meziroční růst. Objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých členskými společnostmi ČLFA se meziročně zvýšil o,7 % (při zohlednění obchodů Profi credit, a.s., která již nebyla v loňském roce členem ČLFA, jde o reálné meziroční zvýšení o cca 2,5 %), objem spotřebitelského leasingu však poklesl o 5,9 %. 6 1/14

7 Členské společnosti poskytly v roce 13 spotřebitelské úvěry v celkové výši 34,41 mld. Kč, z toho: n osobní půjčky ve výši 11,17 mld. Kč (32,5 %) n revolvingové úvěry ve výši 13,23 mld. Kč (35,5 %) n financování v místě prodeje ve výši 11,1 mld. Kč (32 %) Uzavřely smluv o spotřebitelských úvěrech (meziroční růst o,4 % ), z toho: n osobních půjček (včetně 46 osobních půjček na koupi nemovitostí) n revolvingových úvěrů n úvěrových a splátkových smluv v rámci financování v místě prodeje Na konci roku 13 spravovaly aktivních úvěrových smluv, objem pohledávek z aktivních úvěrových smluv dosáhl 59,2 mld. Kč. Souhrn pořizovacích cen movitých věcí (bez DPH) předaných v roce 13 do spotřebitelského leasingu dosáhl 1,47 mld. Kč. Bylo uzavřeno nových smluv o spotřebitelském leasingu, z toho 255 smluv o finančním leasingu, smluv o operativním leasingu a smluv o krátkodobém pronájmu. Na konci roku 13 probíhaly spotřebitelské leasingy na základě aktivních smluv. Pohledávky z uzavřených smluv o spotřebitelském leasingu dosáhly na konci roku 13 1,45 mld. Kč. Zcela dominovaly spotřebitelské leasingy osobních vozů. Podrobné statistiky ČLFA za rok 13 jsou k dispozici na v části dostupné pouze členům asociace (heslo sdělí sekretariát). Vývoj podnikatelských úvěrů členů ČLFA (v mld. Kč) ,8 5 3,8 4, 1,8 2, Vývoj leasingových obchodů členů ČLFA (v mld. Kč) 32,9 3,4 25,7 26,9 27,3 18,7 11, ,7 1 96, 97, 99,3 16,4 96,6 1,5 95,5 8 84,5 6 75, 63, 63,5 46, 47, 44,2 46,4 32, 28, 16, 17, 6,5 9,1 9,4 11,8 12,6 11,2 11,9 11,6,7 1991,4 1992,6 1993,7 1994,3 1995, , , , ,4 5, ,2 9 2,1 1 2,7 11 Vývoj spotřebitelských úvěrů členů ČLFA (v mld. Kč) ,9 36,6 32,5 3 25,3 18, 15,2 15, Vývoj factoringových obchodů členů AFS ČR (v mld. Kč) n movitosti n nemovitosti 54,4 41,1 38, 34,2 34, , ,9 38,5 3,1 2, , ,8 14,8 127,1 134, 99,7 111,9 128,2 13,6 155, /11 7

8 Memorandum k využitelnosti leasingu při financování investic Leasing patří v tržních ekonomikách vedle koupě za hotové a úvěrů k základním prostředkům pořízení investice a zajištění rozvoje firmy. Nabízí podnikatelským subjektům z řady důvodů výhodnou a často i nezastupitelnou alternativu financování potřebného majetku. n Leasing je vnějším zdrojem financování investic s největší mírou úspěšného využití mezi malými a středními podniky (závěr OEcD). n Leasing je vhodnou metodou outsourcingu výběru a pořízení potřebného výrobního prostředku, může pomoci k zaměření nájemce na nosné aktivity. n Rychlý způsob pořízení investičního majetku bez zdlouhavého projednávání bankovních úvěrových linek. n Leasing je možné využít i tam, kde je poskytnutí standardního úvěru ztíženo, např. u společností s krátkou historií, u podniků v prudkém růstu, u podniků s nedostatečným kapitálem, u společností po restrukturalizaci apod. n U jednoduchých předmětů je velmi zjednodušen a zkrácen schvalovací proces. n Splátky jsou rozprostřeny po dobu ekonomického užívání financované investice, a tudíž nezatěžují provozní kapitál. n Financování leasingem vyžaduje menší potřebu vlastních zdrojů než při jiných způsobech financování pořizování majetku. n Operativní pronájem (leasing) umožňuje platit pravidelně pouze za užívání a amortizaci financované investice bez potřeby užití vlastní hotovosti při obměně financovaného předmětu. n Do splátek lze zahrnout i další služby (jako např. pravidelná údržba, pojištění), a optimalizovat tak toky hotovosti. n Leasing je obecně dostupný i v místě prodeje (u prodejce požadované technologie). n Leasing je vhodný pro malé a střední podniky, které zpravidla nedisponují dostatečným vlastním jměním (jsou podkapitalizované), a jsou nejvíce vystavené tržním turbulencím. n Využití leasingu napomáhá růstu malých a středních podniků (SME s) účinněji, než jiné financování jejich investic. n Leasing umožňuje přístup malých a středních podniků k nejnovějším technologiím. n Malé a střední podniky, které využívají leasing, investují o 57 % více, než ostatní podniky tohoto typu (studie Oxford Economics). n Leasing využívá % evropských malých a středních podniků, využívají ho častěji, než jiné vnější zdroje financování, včetně dlouhodobých úvěrů (studie Oxford Economics). Z mediální strategie ČLFA na rok 14 Komunikační cíle na rok 14 n šíření informací o využitelnosti a přednostech nebankovních finančních produktů; n posilování vědomí o úloze nebankovního financování v české ekonomice; n podpora náhledu na členství v ČLFA jakožto záruky odpovědného a seriózního financování; n budování finanční gramotnosti. Klíčová témata roku 14 n produkty členů ČLFA = flexibilnější a dostupnější alternativa k tradičním bankovním instrumentům; n produkty členů ČLFA = finanční nástroje stimulující hospodářský růst, zvláště formou podnikatelských investic; n ČLFA jako garant etického jednání svých členů ve vztahu ke klientům a finančnímu trhu; n reakce na legislativní iniciativy, jejichž prosazení by mělo negativní dopady na produkty členů ČLFA. Součinnost členů ČLFA Samy členské společnosti ČLFA mohou významně přispět k plnění komunikačních cílů asociace, například: n zdůrazňováním členství v ČLFA při vlastní prezentaci; n odkazováním na dokumenty ČLFA v rámci kultivace trhu; n komerční podporou mediálních projektů, v jejichž rámci může ČLFA získat atraktivní prostor k prosazování svých komunikačních záměrů. emag č.1, ročník 14 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), Těšnov 5, 11 Praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. 8 1/14 z

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace

Více

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách č.1/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červen 2010 5 otázek pro... Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách Předkládané číslo periodika emag chce informovat o činnosti asociace

Více

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování č.2/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2012 Seberegulace cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování V tržních ekonomikách je jednání subjektů vstupujících

Více

Specifika factoringu vpodmínkách recese

Specifika factoringu vpodmínkách recese č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2010 5 otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové

Více

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva Česká leasingová a finanční asociace Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva 2014 Česká leasingová a finanční asociace Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva ČLFA 5 Činnost

Více

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 Asociace působí již 20 let při podpoře nebankovních finančních produktů Podpisem společenské smlouvy o založení Asociace leasingových

Více

Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář

Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář 4 5 Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář Obsah 6 7 Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující

Více

AUDITOR 2/2008. @ e-příloha Auditor 2/2008. O světovém účetnictví, Americe, Evropě a budoucnosti. Obsah

AUDITOR 2/2008. @ e-příloha Auditor 2/2008. O světovém účetnictví, Americe, Evropě a budoucnosti. Obsah AUDITOR 2/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA LEASING Stručně o leasingu (Jaromír Dočkal)... 6 Význam leasingu na finančním trhu neklesá Rozhovor s Martinem Kofroněm, předsedou České leasingové a finanční

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 OBSAH Úvodní slovo 4 Údaje o společnosti 5 Služby D.S.Leasing 7 Statutární orgány 9 Zpráva představenstva 11 Zpráva dozorčí rady 14 Finanční skupina Dimension 16 Vztahy s propojenými

Více

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI M AREK MAKKI 2006 Prohlašuji t í mto, ž e j s e m b a kalářskou p r á c i na t é ma:

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s. Obsah 1. Úvod 4 1.1. Poslání společnosti 4 1.2. Úvodní slovo předsedy představenstva 5 1.3. Významné událostí roku 2007 7 1.4. Český leasingový trh v roce 2007

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Leasingové financování - účetní a daňové aspekty Michaela Horníková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Leasingové financování - účetní a daňové aspekty Michaela Horníková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Leasingové financování - účetní a daňové aspekty Michaela Horníková Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005

ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005 obsah 1. úvod 4 1.1. poslání společnosti 4 1.2. úvodní slovo předsedy představenstva 5 1.3. 10 let úspěchů 6 1.4. významné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Vážené dámy,

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty

Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty VYROČNÍ ZPRÁVA 2008 VYROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty 03 Milníky v historii společnosti 04 Společenská odpovědnost 05 Strategie Cetelem

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a ekonomie. Porovnání leasingového trhu v ČR a ve vybrané zemi EU.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a ekonomie. Porovnání leasingového trhu v ČR a ve vybrané zemi EU. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Porovnání leasingového trhu v ČR a ve vybrané zemi EU Diplomová práce Autor: Bc.Petr Janda Finance Vedoucí práce: Ing.Helena Cetlová Praha

Více

Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014

Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014 II. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí za rok 2014 Obsah Úvod... 3 Vyhodnocení výsledků realizovaných opatření za období 2012-2014... 4 Předběžné

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem

Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem Naši zaměstnanci jsou vzácnými prvky, na kterých je postavena činnost Factoringu KB a jsou základem jeho úspěšnosti. jv js jk pi am in hmi pš hma mk eč vj jb pb hk jč kk ld Výroční zpráva 2010 Factoring

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více