HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně."

Transkript

1 č.1/14 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 14 K makroekonomické úloze produktů ČLFA Nedávno zveřejněné statistiky ČLFA za rok 13 doplnily podklady pro úvahy o úloze finančních produktů členských společností asociace na finančním trhu i v celé ekonomice. Tyto úvahy jsou východiskem v úsilí ČLFA o zlepšení právního rámce pro finanční instituce a pro jejich produkty, podkladem pro hodnocení i prognózy nebankovního sektoru našeho finančního trhu. Jsou i prostředkem ke zjištění úlohy našeho leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu v celoevropském rámci a ke sledování jejich vztahů k vývoji evropského trhu. Jako součást celoevropských statistik jsou využívány i v rámci lobbingu Leaseurope, Eurofinas a Evropské factoringové federace v orgánech EU. Jsou i východiskem pro hodnocení makroekonomického a sektorálního rámce obchodních strategií jednotlivých členských společností ČLFA. Loňské statistiky dokazují, že leasing, nebankovní úvěry pro podnikatele i spotřebitele a factoring upevnily své postavení hojně využívaných alternativ k financování investic a provozu podniků i potřeb domácností bankovními úvěry. Jejich úloha roste v době omezování úvěrů, což byl případ našeho finančního trhu v loňském roce až do závěrečního kvartálu. Vloni zajistily členské společnosti ČLFA financování v celkovém rozsahu 133,4 mld. Kč, o 5,13 mld. Kč více, než v roce 212. Segment produktů ČLFA tak meziročně vzrostl o 4,4 % v období, kdy HDP poklesl podle dosavadních odhadů nejméně o 1,5 %. Lze konstatovat, že členské společnosti přispěly k tlumení pokračujícího propadu HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně. Členské produkty ČLFA podporují jak podnikatelský sektor (financováním investic i provozu), tak domácnosti. Členské společnosti ČLFA podporují jak rozvoj, tak odbyt. V loňském roce šlo o 87,5 mld. Kč pro podnikatele a o 35,9 mld. Kč pro spotřebitele. Ze statistik ČLFA lze dovodit, že se dlouhodobě ustálil poměr ve financování podnikatelských subjektů a spotřebitelů graf č. 3. V rámci financování investic do strojů, zařízení a dopravních prostředků se dlouhodobě ustálil i poměr financování jednotlivých komodit leasingem a úvěry, i když dlouhodobě mírně roste podíl financování strojních komodit graf č. 4. Statistiky ČLFA také odrážejí trendy v poptávce po nebankovních finančních produktech. Dokumentují nárůst poptávky podnikatelů, zčásti však již i spotřebitelů, po produktech s přidanou hodnotou doprovodných služeb, např. po operativním leasingu a full-service leasingu osobních vozů a některých dalších komodit. Dokumentují také vliv změn v právní úpravě finančních produktů (včetně negativních dopadů prodloužení minimální doby finančního leasingu v roce 8 a vtažení spotřebitelského leasingu do sféry aplikace zákona o spotřebitelském úvěru v roce 1) na zákaznické preference při volbě finančního produktu. Svědčí o postupném růstu podílu úvěrů v obchodech leasingových společností graf č. 2. Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA Statistiky ČLFA poukazují, že leasing, nebankovní úvěry a factoring jsou nedílnou, významnou a často (např. z hlediska potřeb malých a středních podniků) nezastupitelnou součástí nabídky na finančním trhu. Rozšiřují spektrum financování z cizích prostředků a jsou plnohodnotnou alternativou, často i výhodnější, k využívání hotovosti a bankovních úvěrů. Jejich nabídka přispívá k optimalizaci výběru produktu potřebného pro vnější financování. Obohacují nabídku finančních produktů o doprovodné služby nefinanční povahy. Podílejí se na stabilizaci finančního trhu. A také, i díky důrazu ČLFA na etiku, na jeho kultivaci.

2 Je třeba ocenit nasazení členských společností při poskytování podkladů pro statistiky ČLFA. A zároveň pracovat na posílení jejich přesnosti, důvěryhodnosti a vypovídací schopnosti. Přispívají k tomu kontrolní funkce sekretariátu při shromažďování a sestavování asociačních statistik a ověřování Výborem pro statistiku prováděné před jejich zveřejněním. Představenstvo ČLFA usiluje o to, aby podklady pro statistiky nezatěžovaly neúměrně pracovníky členských společností, aby však zároveň sloužily k prosazování cílů asociace a k rozvoji našeho segmentu finančního trhu. Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA Vztah vývoje HDP a finančních obchodů členů ČLFA graf č % 6 % 4 % 2 % % -2 % -4 % -6 % Objem finančních obchodů členů ČLFA (v mld. Kč) 2,1 195,4 128,6 123,5 124,3 118, Meziroční růst HDP 5,7 % 3,1 % -4,7 % 2,74 % 1,65 % -,9 % ,4 13-1,4 % 13 odhad 9,2% 1,9% 3 Financování podnikatelů podle komodit (leasing + úvěry) graf č. 4 4% 4% 22,4% 1. osobní automobily - 34,8 % 2. motocykly -,2 % 3. užitkové automobily - 6,2 % 4. nákladní automobily - 22,4 % 5. autobusy, trolejbusy - 3,4 % 6. ostatní těžší silniční vozidla -,1 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 3 % 8. IT, kancelářská a komunikační technika - 1,9 % 9. fotovoltaická zařízení -,2 % 1. stroje a zařízení - 27 % 11. ostatní komodity -,4 % 12. služby a neidentifikované komodity -,4 % Podíl leasingu a úvěrů v obchodech leasingových společností graf č ,1 % 7 63,9 % ,1 % 47,5 % 49,2 % 46,2 %,7 % 37, % 36, % 29,3% 37,5 % 28,5% 3,4 % 13, % 24,5 % 21,8 % 22,3 % 1 15,7 % 16,9 % 1,9 % 16,5 % n finanční leasing n úvěry n operativní leasing Vývoj financování podnikatelů a spotřebitelů graf č , , ,6 89,3 87,5 82,5 8 77,2 6 58,8 41,7 41,6 3,3 35, 35,7 35, n podnikatelé n spotřebitelé 2 1/14

3 Na programu jednání představenstva... PLNěNí ASOciAČNícH PRiORiT Představenstvo ČLFA se od poloviny minulého roku sešlo na šesti řádných schůzích. Řadu otázek neodkladné či operativní povahy projednalo korespondenčně. 9. ledna diskutovalo na novoroční pracovní snídani s předsedkyněmi a předsedy expertních výborů asociace k jejich podnětům k zaměření asociace a k reakcím na aktuální legislativní vývoj. Východiskem práce představenstva byl nadále materiál k hlavním úkolům asociace schválený na loňské členské schůzi ČLFA. Při prosazování jednotného zdanění finančních produktů (bankovních i nebankovních), zejm. možnosti finančních institucí tvořit daňové opravné položky k pohledávkám z poskytnutých úvěrů, představenstvo pokračovalo v jednání s ČNB k rizikovosti produktů ČLFA a k jejich regulaci. Uvítalo odstranění dvojího zatížení převodů vlastnictví v rámci leasingu nemovitostí převodní daní v zákonném opatření č. 3/13 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ke kterému došlo z podnětu ČLFA. Jednalo i o podmínkách výkladu a uplatnění nové úpravy ručení za nezaplacenou DPH příjemcem zdanitelného plnění podle úpravy institutu tzv. nespolehlivého plátce v novele ZDPH provedené zákonem č. 52/13 Sb. Po jednáních factoringových společností za ČLFA se podařilo prosadit do metodiky GFŘ k ručení za nezaplacenou daň zohlednění specifik postupování pohledávek a jejich správy ve factoringových transakcích. Představenstvo projednalo závěry ze studie veřejného ochránce práv k diskriminaci seniorů ve finančních službách, která byla vypracována se zapojením ČLFA a řady členských společností asociace. Představenstvo se zabývalo i dalšími legislativní návrhy. Schválilo stanovisko asociace a její postup při jednání o legislativních návrzích týkajících se další regulace spotřebitelských úvěrů, včetně vládního návrhu na regulaci předváděcích prodejních akcí, poslaneckého návrhu na stanovení stropů pro RPSN a poslaneckého návrhu na zrušení nároku na náhradu nákladů při soudním vymáhání tzv. bagatelních pohledávek. Sledovalo přípravu vyhlášky MD k registraci vozidel. Ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR podpořilo šíření informací o alternativách k bankovním úvěrům při financování investic a provozu podnikatelských subjektů. Představenstvo sledovalo působení představitelů asociace v řídících i expertních orgánech Leaseurope, Eurofinas a EUF a využívání podnětů z evropských federací, především v práci expertních výborů. Koordinovalo využívání podnětů a informací z právních výborů těchto federací při prosazování zájmů členských společností v jednání s orgány státu, zejm. při ovlivňování spotřebitelské legislativy. Věnovalo se plnění etických předpisů ČLFA v praxi členských společností. Schválilo mediální strategii ČLFA na rok února připravilo dobře navštívenou tiskovou konferenci k obchodním výsledkům členských společností v roce 13 a k trendům nebankovního financování. Představenstvo projednávalo na každé schůzi doporučení expertních výborů a náměty členských společností. Projednalo návrh na doplnění Memoranda ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů o zásady při financování přímých prodejů, který bude předložen březnové členské schůzi. Projednalo a schválilo návrh dokumentu k výhodám a využitelnosti leasingu pro investice ve srovnání s bankovním úvěrem či koupí za hotové, který vypracoval Výbor pro financování strojů, zařízení a těžší dopravní techniky. Zajistilo seminář s autory nového občanského zákoníku k výkladu a aplikaci jeho pasáží rozhodných pro finanční produkty ČLFA, který proběhl krátce před nabytím NOZ účinnosti. Připravilo i seminář k obsahu a dopadům revidovaného návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing, kterého se zúčastnili představitelé příslušných orgánů státu i profesionálních komor. Představenstvo také projednalo provizorní rozpočet ČLFA na rok 14, který bude předložen ke schválení březnové členské schůzi. 13. září 13 proběhlo setkání představenstva s vedoucími pracovníky členských společností ČLFA k seznámení o stavu plnění asociačních priorit a k diskusi k aktuálním legislativním projektům týkajícím se produktů ČLFA 1/14 3

4 Z práce expertních výborů ExPERTNí VýBORy ASOciAcE SE VE DRUHéM POLOLETí LOňSKéHO ROKU A POČáTKEM LETOšNíHO ROKU ZABýVALy PŘEDEVšíM AKTUáLNíMi LEGiSLATiVNíMi PROJEKTy S DOPADy NA PRáVNí REžiM LEASiNGU, SPOTŘEBiTELSKýcH úvěrů A FAc- TORiNGU. SLEDOVALy VLiV EKONOMicKé SiTUAcE NA ROZVOJ TRHU S NEBANKOVNíMi FiNANČNíMi PRODUKTy A AKTUáLNí VýKLADOVé, APLiKAČNí i PROVOZNí PROBLéMy. JEDNALy i O šíření informací K VyUžiTELNOSTi NEBANKOVNíHO FiNANcOVáNí VE SDěLOVAcícH PROSTŘEDcícH. VýBOR PRO DANě A účetnictví - zabýval se stavem prosazování návrhu ČLFA k daňovým opravným položkám na pohledávky z poskytnutého financování pro nebankovní finanční instituce. Diskutoval k dopadům opatření proti nespolehlivým plátcům v ZDPH a projednal obsah metodických pokynů GFŘ k ručení za nezaplacenou daň. Posoudil návrhy novel daňových zákonů předložené v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Zabýval se relevantními závěry Koordinačního výboru MF. Byl průběžně informován o postupu prací iasb a FASB na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing aostanoviscích Leaseurope k tomuto návrhu. LEGiSLATiVNě PRáVNí VýBOR - sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČLFA a na jejich finanční produkty. Sledoval prosazování zájmů členských společností ČLFA do návrhu vyhlášky MD o registraci vozidel. Opakovaně jednal k prosazování návrhů ČLFA do právní úpravy povinného ručení. Připravil podněty asociace pro anketu Zákon roku jako partnera této akce. Zabýval se posuny ve stanoviscích úooú při výkladu zákona na ochranu osobních údajů a obsahem návrhu nařízení EU k této problematice. Sledoval jednání soudu k žalobě integram na HERTZ k poplatkům za užívání autorádií ve vozech z autopůjčoven. Zabýval se judikaturou relevantní pro leasing. Jednal o informacích a podnětech z Právního výboru Leaseurope a z Právního a politického výboru Eurofinas. VýBOR PRO STATiSTiKU - analyzoval a odsouhlasil ke zveřejnění statistiky ČLFA, včetně statistik za rok 13 a zprávy o trendech nebankovního financování v loňském roce. Projednal doplňky k metodice vykazování pohledávek se selháním u produktů ČLFA, které odpovídají sledování rizikovosti bankovních produktů ze strany ČNB. Sledoval účinnost doplněné metodiky statistických šetření ČLFA v praxi, kontroly vstupů a zkušenosti ze sestavování finančních údajů pro sdílení a využití v rámci asociace. VýBOR PRO FiNANcOVáNí SPOTŘEBiTELú - projednával legislativní návrhy týkající se dalšího rozšíření ochrany klienta při poskytování spotřebitelských úvěrů. Projednával podněty z Platformy pro odpovědné finance. Jednal o doplnění Memoranda ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů o zásady financování přímých prodejů. Navrhl stanovisko ČLFA k výzvě dtest na zapojení do systému smírného řešení sporů mezi podnikateli a spotřebiteli. Sledoval praxi dozorových orgánů při ověřování schopnosti klienta splatit poskytnutý spotřebitelský úvěr a dalších povinností ze zákona o spotřebitelském úvěru. Vyjadřoval se k mediálním výstupům asociace k otázkám financování spotřebitelů. Projednával podněty Právního a politického výboru Eurofinas. VýBOR PRO FiNANcOVáNí VOZiDEL DO 3,5 T - sledoval trendy ve financování a v prodejích osobních a užitkových vozů. Sledoval zohlednění návrhů a zájmů členských společností ČLFA do návrhu vyhlášky MD k registraci vozidel a při jednání o návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Jednal o možnosti hodnocení servisní sítě využívané ve full-service leasingu osobních a lehkých užitkových vozů aopostupech při uplatňování pokut za dopravní přestupky leasingových nájemců. Diskutoval k využívání elektronických servisních knížek a systému ecall při financování vozidel. Zabýval se podněty z jednání Automotive Steering Group Leaseurope.

5 VýBOR PRO FiNANcOVáNí STROJú, ZAŘíZENí A Těžší DOPRAVNí TEcHNiKy - sledoval trendy financování investičních záměrů podnikatelských subjektů s využitím produktů ČLFA a vypracoval návrh memoranda k využití leasingu pro tyto účely. Zabýval se možnostmi využití dotačních titulů při financování podnikatelských a veřejnoprávních investic s využitím leasingu a úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva k financované věci. Asociace pod lupou Představenstvo ČLFA schválilo 13. února 14 návrh memoranda k využitelnosti leasingu při financování investic návrh dokumentu k přednostem leasingu ve srovnání s financováním investice bankovním úvěrem či koupí za hotové, který vypracoval Výbor pro financování strojů, zařízení a těžší dopravní techniky. Tento dokument bude využit při jednáních s orgány státu na podporu leasingu a činnosti finančních institucí i pro mediální účely. Je umístěn na webových stránkách ČLFA, ve formátu pdf bude na vyžádání poskytnut také členským společnostem k případnému využití v jejich marketingu. co byste měli vědět... KAPiTáNi EVROPSKéHO LEASiNGU OČEKáVAJí RůST Názory vedoucích představitelů předních evropských leasingových společností na vývoj leasingového trhu v nejbližších měsících jsou optimistické. V anketě European Business confidence Survey provedené Federací evropských leasingových asociací v samém závěru minulého roku ve spolupráci s agenturou invigors EMEA: -74% respondentů vyjádřilo důvěru v růst evropského trhu po dobu příštích šesti měsíců, pouze 1 respondentů očekává pokles, což představuje výrazný posun důvěry ve srovnání s očekáváním v polovině roku 13, kdy se pro růst vyslovilo 54% respondentů a kdy pokles očekávala pětina z respondentů -59% respondentů neočekává zhoršení situace v pohledávkách z leasingu po lhůtě splatnosti (v polovině roku se v tomto smyslu vyslovilo 57% respondentů) -6% respondentů očekává růst čistého zisku v 1. polovině letošního roku, což představuje nárůst o 5% proti očekávání v polovině loňského roku Tyto názory se v podstatě shodují s očekáváním představitelů společností zapojených do leasingového trhu v ČR, který se stupněm rozvoje a vývojovými trendy příliš neliší od tradičních evropských leasingových trhů. Vývoj leasingového trhu je spojen především s růstem, stagnací či poklesem investic resp. poptávky po jejich financování. V tomto směru existují podmínky pro pozitivní vývoj i v naší ekonomice. 1/14 5

6 Zaostřeno na statistiku Vývojové trendy nebankovního finančního trhu v průběhu roku 13 Členské společnosti ČLFA poskytly v loňském roce (v podmínkách doznívající recese ekonomiky, při stagnaci investic i výdajů domácností) leasingem, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele celkem 133,35 mld. Kč (o 5,13 mld. Kč více než v roce 13) - z toho 87,47 mld. Kč na financování investic a provozu podnikatelských subjektů a 35,88 mld. Kč na financování zboží a služeb pro domácnosti. Uzavřely nových leasingových a úvěrových obchodů. Zvýšil se objem nebankovního financování podnikatelských subjektů. Byl obnoven meziroční růst leasingového financování investic do strojů, zařízení a dopravních prostředků (o 4,1 % u největších patnácti společností), úvěry pro podnikatele meziročně vzrostly o 8,6 % a factoring o 17 %. Objem úvěrů se již blíží celkovému objemu leasingu. V leasingu movitých investic vykázaly členské společnosti ČLFA: n souhrn pořizovacích cen (bez DPH) 37 mld. Kč n celkovou financovanou částku (vstupní dluh) 34,82 mld. Kč. n růst podílu operativního leasingu na celkovém leasingu movitých investic 43,7 % n mírné přesuny v komoditním zaměření: n n podíl leasingu osobních aut 3,5 % (32,5 % v r. 12) n n podíl leasingu nákladních aut 31,4 % (29,8 % v r. 12) n n podíl leasingu strojů a zařízení, včetně leasingu fotovoltaických zařízení 24,6 % (25,4 % v r. 12) n n nových leasingových smluv s podnikateli (na úrovni r. 12, z toho smluv o finančním leasingu, smluv o operativním leasingu, smluv o full service leasingu a 755 smluv o krátkodobém pronájmu n n leasingových smluv spravovaných na konci roku 13 a 6.28 vozů ve správě vozových parků n n 91,23 mld. Kč v pohledávkách z uzavřených smluv o leasingu movitých věcí pro podnikatele na konci roku 13 V leasingu nemovitostí vykázaly vloni členské společnosti ČLFA: n souhrn pořizovacích cen (bez DPH) u nově uzavřených leasingů 2,2 mld. Kč n celkovou financovanou částku (vstupní dluh) 1,72 mld. Kč. n 15 nových leasingových smluv s předáním leasované nemovitosti do užívání leasingovému nájemci n 486 smluv o leasingu nemovitostí spravovaných na konci roku 13 n 33,66 mld. Kč v pohledávkách z uzavřených smluv o leasingu nemovitostí na konci roku 13 V úvěrech pro podnikatelské subjekty vykázaly členské společnosti ČLFA v roce 13: n celkovou výši 35,43 mld. Kč n komoditní zaměření n n úvěry na osobní vozy,1 % n n úvěry na nákladní automobily 11,3 % n n úvěry na stroje a zařízení, včetně fotovoltaických zařízení 29 % n poskytly celkem úvěrů, z toho 198 úvěrů na pořízení nemovitostí (meziroční zvýšení počtu poskytnutých úvěrů o 5,5 %) n průměrnou výši poskytnutého úvěru ,- Kč n počet aktivních úvěrů na konci roku n pohledávky z úvěrů na konci roku mld. Kč Na factoringové společnosti, které jsou členy ČLFA, byly v roce 13 postou peny pohledávky za 137 mld. Kč. Převládal regresní factoring (65,5 %), šlo vesměs o postupování pohledávek za tuzemskými subjekty (69,3 %). Objem prostředků poskytnutých členy ČLFA klientům dosáhl na konci roku 13 15,5 mld. Kč. Také v nebankovním financování spotřebitelů pokračoval v loňském roce mírný meziroční růst. Objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých členskými společnostmi ČLFA se meziročně zvýšil o,7 % (při zohlednění obchodů Profi credit, a.s., která již nebyla v loňském roce členem ČLFA, jde o reálné meziroční zvýšení o cca 2,5 %), objem spotřebitelského leasingu však poklesl o 5,9 %. 6 1/14

7 Členské společnosti poskytly v roce 13 spotřebitelské úvěry v celkové výši 34,41 mld. Kč, z toho: n osobní půjčky ve výši 11,17 mld. Kč (32,5 %) n revolvingové úvěry ve výši 13,23 mld. Kč (35,5 %) n financování v místě prodeje ve výši 11,1 mld. Kč (32 %) Uzavřely smluv o spotřebitelských úvěrech (meziroční růst o,4 % ), z toho: n osobních půjček (včetně 46 osobních půjček na koupi nemovitostí) n revolvingových úvěrů n úvěrových a splátkových smluv v rámci financování v místě prodeje Na konci roku 13 spravovaly aktivních úvěrových smluv, objem pohledávek z aktivních úvěrových smluv dosáhl 59,2 mld. Kč. Souhrn pořizovacích cen movitých věcí (bez DPH) předaných v roce 13 do spotřebitelského leasingu dosáhl 1,47 mld. Kč. Bylo uzavřeno nových smluv o spotřebitelském leasingu, z toho 255 smluv o finančním leasingu, smluv o operativním leasingu a smluv o krátkodobém pronájmu. Na konci roku 13 probíhaly spotřebitelské leasingy na základě aktivních smluv. Pohledávky z uzavřených smluv o spotřebitelském leasingu dosáhly na konci roku 13 1,45 mld. Kč. Zcela dominovaly spotřebitelské leasingy osobních vozů. Podrobné statistiky ČLFA za rok 13 jsou k dispozici na v části dostupné pouze členům asociace (heslo sdělí sekretariát). Vývoj podnikatelských úvěrů členů ČLFA (v mld. Kč) ,8 5 3,8 4, 1,8 2, Vývoj leasingových obchodů členů ČLFA (v mld. Kč) 32,9 3,4 25,7 26,9 27,3 18,7 11, ,7 1 96, 97, 99,3 16,4 96,6 1,5 95,5 8 84,5 6 75, 63, 63,5 46, 47, 44,2 46,4 32, 28, 16, 17, 6,5 9,1 9,4 11,8 12,6 11,2 11,9 11,6,7 1991,4 1992,6 1993,7 1994,3 1995, , , , ,4 5, ,2 9 2,1 1 2,7 11 Vývoj spotřebitelských úvěrů členů ČLFA (v mld. Kč) ,9 36,6 32,5 3 25,3 18, 15,2 15, Vývoj factoringových obchodů členů AFS ČR (v mld. Kč) n movitosti n nemovitosti 54,4 41,1 38, 34,2 34, , ,9 38,5 3,1 2, , ,8 14,8 127,1 134, 99,7 111,9 128,2 13,6 155, /11 7

8 Memorandum k využitelnosti leasingu při financování investic Leasing patří v tržních ekonomikách vedle koupě za hotové a úvěrů k základním prostředkům pořízení investice a zajištění rozvoje firmy. Nabízí podnikatelským subjektům z řady důvodů výhodnou a často i nezastupitelnou alternativu financování potřebného majetku. n Leasing je vnějším zdrojem financování investic s největší mírou úspěšného využití mezi malými a středními podniky (závěr OEcD). n Leasing je vhodnou metodou outsourcingu výběru a pořízení potřebného výrobního prostředku, může pomoci k zaměření nájemce na nosné aktivity. n Rychlý způsob pořízení investičního majetku bez zdlouhavého projednávání bankovních úvěrových linek. n Leasing je možné využít i tam, kde je poskytnutí standardního úvěru ztíženo, např. u společností s krátkou historií, u podniků v prudkém růstu, u podniků s nedostatečným kapitálem, u společností po restrukturalizaci apod. n U jednoduchých předmětů je velmi zjednodušen a zkrácen schvalovací proces. n Splátky jsou rozprostřeny po dobu ekonomického užívání financované investice, a tudíž nezatěžují provozní kapitál. n Financování leasingem vyžaduje menší potřebu vlastních zdrojů než při jiných způsobech financování pořizování majetku. n Operativní pronájem (leasing) umožňuje platit pravidelně pouze za užívání a amortizaci financované investice bez potřeby užití vlastní hotovosti při obměně financovaného předmětu. n Do splátek lze zahrnout i další služby (jako např. pravidelná údržba, pojištění), a optimalizovat tak toky hotovosti. n Leasing je obecně dostupný i v místě prodeje (u prodejce požadované technologie). n Leasing je vhodný pro malé a střední podniky, které zpravidla nedisponují dostatečným vlastním jměním (jsou podkapitalizované), a jsou nejvíce vystavené tržním turbulencím. n Využití leasingu napomáhá růstu malých a středních podniků (SME s) účinněji, než jiné financování jejich investic. n Leasing umožňuje přístup malých a středních podniků k nejnovějším technologiím. n Malé a střední podniky, které využívají leasing, investují o 57 % více, než ostatní podniky tohoto typu (studie Oxford Economics). n Leasing využívá % evropských malých a středních podniků, využívají ho častěji, než jiné vnější zdroje financování, včetně dlouhodobých úvěrů (studie Oxford Economics). Z mediální strategie ČLFA na rok 14 Komunikační cíle na rok 14 n šíření informací o využitelnosti a přednostech nebankovních finančních produktů; n posilování vědomí o úloze nebankovního financování v české ekonomice; n podpora náhledu na členství v ČLFA jakožto záruky odpovědného a seriózního financování; n budování finanční gramotnosti. Klíčová témata roku 14 n produkty členů ČLFA = flexibilnější a dostupnější alternativa k tradičním bankovním instrumentům; n produkty členů ČLFA = finanční nástroje stimulující hospodářský růst, zvláště formou podnikatelských investic; n ČLFA jako garant etického jednání svých členů ve vztahu ke klientům a finančnímu trhu; n reakce na legislativní iniciativy, jejichž prosazení by mělo negativní dopady na produkty členů ČLFA. Součinnost členů ČLFA Samy členské společnosti ČLFA mohou významně přispět k plnění komunikačních cílů asociace, například: n zdůrazňováním členství v ČLFA při vlastní prezentaci; n odkazováním na dokumenty ČLFA v rámci kultivace trhu; n komerční podporou mediálních projektů, v jejichž rámci může ČLFA získat atraktivní prostor k prosazování svých komunikačních záměrů. emag č.1, ročník 14 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), Těšnov 5, 11 Praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. 8 1/14 z

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu č.1/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 12 Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu Jedním ze základních úkolů České leasingové a finanční asociace je shromažďování údajů o výsledcích

Více

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace

Více

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách č.1/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červen 2010 5 otázek pro... Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách Předkládané číslo periodika emag chce informovat o činnosti asociace

Více

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování č.2/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2012 Seberegulace cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování V tržních ekonomikách je jednání subjektů vstupujících

Více

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují

Více

Specifika factoringu vpodmínkách recese

Specifika factoringu vpodmínkách recese č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2010 5 otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Další finanční instituce a jimi poskytované služby.

Další finanční instituce a jimi poskytované služby. 9. Další finanční instituce a jimi poskytované služby. Další finanční instituce spořitelní a úvěrová sdružení (družstevní záložny) leasingové společnosti pojišťovací společnosti nebankovní poskytovatelé

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 Asociace působí již 20 let při podpoře nebankovních finančních produktů Podpisem společenské smlouvy o založení Asociace leasingových

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA se představuje 38 členů, představujících 99% sektoru Jádro práce ve 13 odborných komisích a pracovních skupinách: opíráme se o expertní potenciál čítající dohromady

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Daňové aspekty transakcí u nemovitostí. Eva Zemanová EY

Daňové aspekty transakcí u nemovitostí. Eva Zemanová EY u nemovitostí Eva Zemanová EY Typy transakcí a transakční daně: asset deal share deal vklady přeměny Daň z příjmů u prodávajícího DPH Daň z nabytí (z převodu) nemovitých věcí Page 2 Asset deal: Zdanění

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/86 849/2009-393 Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami 1. Úvod V reakci na současný vývoj v oblasti

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ. Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020

PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ. Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020 PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020 OBSAH PRINCIP FUNGOVÁNÍ PROGRAMŮ ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY PRO PODNIKATELE - EuroPremium - EuroInovace VYUŽITÍ IFI

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více