cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování"

Transkript

1 č.2/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2012 Seberegulace cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování V tržních ekonomikách je jednání subjektů vstupujících do obchodních a jiných soukromoprávních vztahů upraveno v základních rysech právními předpisy. Vedle zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů, které stanoví a vynucují orgány státu, však tržní vztahy ovlivňují, ve stále významnější míře, i etická pravidla podnikatelských a zájmových sdružení. Jdou nad rámec zákonných předpisů s cílem napomáhat rozvoji korektních vztahů na trhu a zlepšovat jejich úroveň, zvyšovat ochranu klientů, zejména spotřebitelů, posilovat obecnou důvěru na trhu a podporovat tak rozvoj obchodu a ekonomiky. Oblastí, ve které jsou etická pravidla prosazována přednostně, je finanční sektor. Působí zde aktivně finanční asociace. Zařadila se mezi ně i ČLFA. Etické PřEdPiSy ČLFA Asociace přijala etický kodex (Kodex jednání členských společností ALS ČR) již 24. ledna Byl zaměřen na vztahy se zákazníky a dodavateli leasingových společností, na jejich vztahy se státními orgány, na vzájemné vztahy členských společností i na vztahy asociace ke státním orgánům a členským společnostem. Upravuje tyto vztahy v obecnější podobě. Proto byl využitelný i v době, kdy asociace začala sledovat vedle leasingu i další nebankovní finanční produkty úvěry pro spotřebitele i podnikatele a factoring a kdy se jejími členy staly i nebankovní úvěrové a factoringové společnosti. Byl několikrát dílčím způsobem novelizován. Respektování jeho zásad se stalo podmínkou členství v asociaci. Přijetí etického kodexu a jeho aplikace v praxi členských společností posílilo autoritu asociace ve styku se státními orgány a zájmovými sdruženími. Je využíváno na podporu pozitivního chápání působení členských společností a asociace na finančním trhu. Je pozitivně hodnoceno i zahraničními subjekty zajímajícími se o náš nebankovní finanční trh. V roce 2008 se ČLFA zapojila do jednání o zásadách etického postupu na našem finančním trhu a přijala spolu s Českou bankovní asociací, Českou asociací pojišťoven a s několika dalšími finančními asociacemi Etický kodex finančního trhu. tento předpis upravuje pravidla vztahů finančních institucí se spotřebiteli při poskytování služeb, která jdou nad rámec příslušných zákonů. Je výrazem koordinovaného prosazování etiky na našem finančním Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA trhu. Zásady chování subjektů sdružených do asociací, které přijaly Etický kodex finančního trhu, jsou připojeny. Zásady etického kodexu byly rozpracovány pro specifické podmínky spotřebitelského leasingu a spotřebitelských úvěrů.

2 V roce 2002 bylo přijato Memorandum ALS ČR k ochraně spotřebitele při poskytování leasingových služeb, v roce 2010 Memorandum ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů. Obě memoranda jdou nad rámec zákona o ochraně spotřebitele a zákona o spotřebitelském úvěru, členské společnosti asociace se jejich dodržováním vymezují vůči subjektům z finanční šedé zóny a vůči nekalým praktikám na finančním trhu. Představenstvo ČLFA se opakovaně zabývalo mechanismy kontroly dodržování etických předpisů asociace a reakcí na jejich porušení, tedy jejich vynucováním. V roce 2011 schválilo proceduru postupu při projednávání zjištěných prohřešků členských společností proti etickým předpisům ČLFA. Aplikace této procedury má zajistit objektivní postup a spravedlnost při projednávaní zjištěných prohřešků, její existence je také argumentem a zárukou při zdůvodňování významu seberegulace v jednání se státními orgány, spotřebitelskými sdruženími a novináři. Jsou vodítkem při jednání představenstva o opodstatněných zákaznických stížnostech aozávažných podnětech orgánů státu či médií. Jde o další opatření v dlouhodobém úsilí o odlišení členských společností ČLFA jako společností dodržujících právní předpisy i asociační etiku od subjektů ze šedé zóny. EtikOU k PROSPERitě Existence a naplňování etických předpisů v praxi členských společností ČLFA vede k posilování důvěry zákazníků, státních orgánů i široké veřejnosti. V tomto ohledu souvisí s plněním ekonomických cílů jednotlivých společností i celkové úlohy seriozních nebankovních finančních společností na našem trhu. Není samoúčelné. Posilování seberegulace, tedy rozvoj etických pravidel i jejich prosazování v praxi členských společností, oprávněně patří mezi trvalé úkoly ČLFA. Představenstvo se bude etice na nebankovním finančním trhu věnovat soustavně i v dalším období. Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA Etický kodex finančního trhu 1. dodržování etických a právních norem 2. dodržování principu rovného a nestranného jednání, zákaz zneužití asymetrie postavení instituce a klienta 3. výkon činnosti s odbornou péčí 4. průhlednost a srozumitelnost informací 5. povinnost poskytovat dostatečné informace před uzavřením smlouvy a v průběhu jejího trvání 6. zákaz nevhodných motivačních postupů 7. dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost 8. dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku 9. dodržování ochrany osobních údajů a důvěrnosti obchodních informací 10. informace o postupu pro podání podnětu nebo stížnosti klienta aozpůsobu jejího vyřízení co byste měli vědět... Z podnětu Legislativně-právního výboru bylo přijalo doporučení pro členské společnosti ČLFA, aby při využívání zajišťovacího převodu vlastnického práva k úvěrovaným vozidlům (s rozvazovací podmínkou a s výpůjčkou úvěrovaného vozidla dlužníkem) zapisovaly věřitele do registru vozidel jako vlastníka. Jde o opatření v zájmu sjednocení praxe k posílení postavení věřitele s využitím dostupného institut platného soukromého práva. Počátkem roku (1. 3. února 2012) proběhne v Praze v hotelu Four Seasons prestižní konference britské agentury ic Energy k vývojovým trendům leasingu ve střední a východní Evropě. Zaměří se na aktuální otázky leasingových trhů v SVE, včetně trendů v jejich regulaci, financování, řízení rizik, přeshraničních leasingů, systémů pro řízení a správu leasingových obchodů a dopadů připravovaného nového mezinárodního účetního standardu. Zařazeno je i vystoupení k vývoji a perspektivám leasingu v ČR, předsedkyně představenstva ČLFA bude moderovat panel ke srovnání trendů leasingových trhů v postsocialistických ekonomikách SVE. Na konferenci naváže seminář k novým trendům v operativním leasingu akdopadům předpisů Basel iii na leasingové společnosti. Podrobnosti ke konferenci a k semináři jsou k dispozici na 2 02/11

3 Asociace pod lupou Asociace vstupuje do třetí dekády 6. května 2011 uplynulo 20 let od podpisu společenské smlouvy o založení Asociace leasingových společností ČSFR (předchůdce České leasingové a finanční asociace). toto výročí bylo vloni v asociaci nejen připomenuto, ale i využito k akcím analytického, lobbyistického i mediálního zaměření, a to v rámci plnění dlouhodobých cílů i aktuálních úkolů ČLFA. Šlo o celou řadu opatření i akcí: n úloha asociace při podpoře rozvoje nebankovního finančního trhu a při jeho kultivaci v uplynulém dvacetiletí byla připomínána ve styku se sdělovacími prostředky, včetně únorové tiskové konference, tiskových zpráv a zmínek v článcích k úloze nebankovního financování n dlouhodobost působení, stabilita a úloha asociace při podpoře nebankovních produktů v uplynulém dvacetiletí byla zdůrazňována i ve styku se státními orgány při prosazování zájmů členských společností a nebankovních finančních produktů n dvacetiletému působení asociace bylo věnováno první loňské číslo tohoto magazínu zaměřeného na informaci členských společností a jejich pracovníků n na loňské členské schůzi byly členským společnostem ČLFA předány certifikáty členství vydané k dvacátému výročí asociace n proběhlo pracovní setkání s představenstvem ALS SR, v jehož rámci bylo hodnoceno i společné působení v ALS ČSFR i spolupráce v zájmu podpory obou nebankovních trhů v letech následujících po rozdělení československé federace n 2. června byl v areálu Břevnovského kláštera uspořádán k tomuto výročí společenský podnik za účasti pracovníků většiny členských společností, představitelů orgánů státu i spolupracujících zájmových sdružení a novinářů n 12. října proběhla na BiVŠ, a.s. odborná konference ČLFA k dosavadnímu vývoji nebankovních finančních služeb akjejich významu pro náš finanční trh i pro chod celé ekonomky, na které kromě analýz členek a členů představenstva k vývoji i perspektivám jednotlivých nebankovních produktů vystoupil viceguvernér ČNB prof. tomšík a ředitel ČBA ing. Štěpánek k vývoji naší bankovní soustavy a celého finančního trhu a hodnocením významu nebankovního financování a odborníci z poradenských agentur k očekávaným podstatným změnám ve zdanění, účtování a soukromoprávním rámci nebankovních finančních produktů. konference proběhla se stovkou účastníků z členských společností, státních orgánů, asociací z finančního trhu, přednášejících i studentů vysokých škol n byla zřízena samostatná sekce informací k akcím ČLFA v rámci tohoto výročí na webových stránkách asociace. V areálu BIVŠ proběhla hodnotící konference k dvacetiletí rozvoje nebankovních služeb. Na společenském podniku v Břevnovském kláštěře bylo poděkováno dosavadním předsedům představenstva ČLFA. 02/11 3

4 Na programu jednání představenstva... PLNěNí ASOciAČNích PRiORit Ve druhé polovině loňského roku pokračovalo představenstvo v prosazování priorit schválených na členské schůzi 29. března Zaměřilo se přednostně na jednání k rovnosti zdanění finančních produktů. Při jednání o návrhu novel daňových zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa představenstvo úspěšně vystoupilo proti záměru MF zrušit možnost nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů tvořit daňové opravné položky k pohledávkám z poskytnutých úvěrů a půjček podle stávajícího 5a zákona o rezervách. Vedení ČLFA v této otázce opakovaně jednalo, přímo i s využitím spolupráce s PWc, s daňovým náměstkem ministra financí p. Minčičem a s dalšími představiteli ministerstva financí. V rámci této spolupráce byl do novely zákona o dph prosazen návrh ČLFA k určení devizového kursu pro přepočet cizí měny při opravě a výše daně. Představenstvo se zabývalo i dalšími legislativní návrhy. Posuzovalo stanoviska expertních výborů, zejm. Legislativněprávního výboru, k vládnímu návrhu novely zákona o rozhodčím řízení, k záměru MF upravit zákonem zprostředkování na finančním trhu a k návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích připravovanému na ministerstvu dopravy. Sledovalo projednávání legislativních návrhů významných pro nebankovní finanční instituce, včetně vládních návrhů nového občanského zákoníku, nového zákona o obchodních korporacích a nového zákona o mediaci. V jednáních se státními orgány, včetně nového náměstka ministra financí odpovědného za legislativu finančního trhu a ochranu spotřebitele na finančním trhu R. Urbana, prosazuje představenstvo návrhy ČLFA k novele zákona o spotřebitelském úvěru a k dalším legislativním projektům. Sledovalo jednání s ČNB o její působnosti při kontrole povinností nebankovních společností v postavení platební instituce podle zákona o spotřebitelském úvěru. Jednalo o postupu ČLFA v Sektorové radě pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby, která působí při naplnění projektu Národní soustava povolání. POSUZOVáNí NáMětů ExPERtNích ů Představenstvo se soustavně zabývá také návrhy expertních výborů a některých členských společností na rozšíření statistických výstupů ČLFA a na doplnění asociačních statistik údaji o vybraných finančních výsledcích. V této věci předloží představenstvo komplexní návrh na doplnění metodiky statistik ČLFA na členské schůzi, která proběhne 26. března Jednalo o změně struktury tiskových zpráv ke statistikám ČLFA. Schválilo postup v jednání se společností Člověk v tísni ke změně metodiky indexu predátorského financování. Vedlo konsultace k účelnosti zřízení dalšího expertního výboru, který by se zabýval řízením rizik a prevencí kriminality v nebankovních finančních produktech, návrhy v této věci posoudí do konce ledna Nesouhlasilo s návrhem s Autoleasing, a.s. na zapojení asociace do projektu vzdělávání v leasingových odbornostech na Bankovním institutu, vysoké škole, a.s. asručením ČLFA za obsah i úroveň tohoto projektu. POdNěty Z LEASEUROPE A EUROFiNAS Představenstvo posoudilo také informace z říjnové vídeňské výroční konference Leaseurope a Eurofinas. V reakci na relevantní podněty z jednání vrcholných orgánů obou federací rozhodlo: n ČLFA bude prosazovat pravidelnou výměnu informací a stanovisek s MPO k návrhům Ek k podpoře malých a středních podniků a k podpoře investic asmf k legislativě finančního trhu, včetně ochrany spotřebitele na finančním trhu n studie Leaseurope k leasingu pro malé a střední podniky bude předána k marketingovému využití členským leasingovým společnostem, k analýze Výboru pro financování aut i Výboru pro leasing nemovitostí a k mediálnímu využití Výboru pro mediální aktivity n Výbor pro financování spotřebitelů se bude systematicky zabývat otázkami Eurofinas, zejm. stanovisky evropské komunity poskytovatelů spotřebitelských úvěrů k legislativním záměrům a návrhům Ek a EP n ČLFA bude, pokud možno, obesílat schůze Rady Eurofinas 4 02/11

5 Z práce expertních výborů ExPERtNí y ASOciAcE SE VE druhém POLOLEtí LOňSkéhO ROkU ZABýVALy PřEdEVŠíM AktUáLNíMi LEgiSLAtiVNíMi PROJEkty S dopady NA PRáVNí REžiM LEASiNgU, SPOtřEBitELSkých úvěrů A FActORiNgU. SLEdOVALy VLiV EkONOMické SitUAcE NA ROZVOJ trhu S NEBANkOVNíMi FiNANČNíMi PROdUkty A AktUáLNí VýkLAdOVé, APLikAČNí i PROVOZNí PROBLéMy. PRO daně A účetnictví - projednal argumenty proti záměru MF zrušit možnost nebankovních finančních institucí vytvářet ve vymezeném rozsahu opravné položky na pohledávky z poskytnutých spotřebitelských úvěrů v 5a zákona o rezervách. Projednal stanoviska ČLFA k návrhu novel daňových zákonů předkládaných MF v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa a k další novele ZdPh. Byl průběžně informován o postupu prací iasb a FASB na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing aostanoviscích Leaseurope k tomuto návrhu. LEgiSLAtiVNě PRáVNí - sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČLFA a na jejich finanční produkty. Zabýval se především vládními návrhy nového občanského zákoníku, nového zákona o obchodních korporacích, novely zákona o rozhodčím řízení a nového zákona o mediaci. Jednal o přípravě novel zákonů upravujících postupy při pojištění v leasingu. Vypracoval stanovisko ČLFA k návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejm. k jejím částem týkajícím se postupů při registraci vozidel a při jejich evidenci. Sledoval vývoj jednání s Microsoft k právnímu režimu leasingu počítačů s instalovanými operačními programy (OEM software). Posoudil opodstatněnost požadavku společnosti intergram na autorské poplatky za autorádia ve vozovém parku leasingových a dalších společností. Zabýval se i judikaturou relevantní pro leasing a pro využívání rozhodčího řízení ve sporech ze spotřebitelských úvěrů. doporučil, aby členské společnosti při využívání zajišťovacího převodu vlastnického práva k úvěrovaným vozidlům zapisovaly věřitele do registru vozidel jako vlastníka. Byl seznamován s otázkami na pořadu jednání Právního a politického výboru Eurofinas.. PRO StAtiStikU - analyzoval a odsouhlasil ke zveřejnění statistiky ČLFA za 1. pololetí a za čtvrtletí loňského roku. Zabýval se i náměty k metodice statistických šetření ČLFA přednesenými na členské schůzi a dalšími návrhy na doplnění statistických výstupů asociace, včetně návrhů na sdílení finančních údajů. Budou předloženy k projednání na letošní členské schůzi. PRO MEdiáLNí AktiVity - v rámci plnění PR strategie ČLFA v r posuzoval strukturu a obsah tiskových zpráv asociace k aktuálním otázkám a mediálních výstupů na podporu leasingu, spotřebitelských úvěrů a factoringu. Posuzoval mediální využitelnost akcí k 20. výročí asociace. Pro představenstvo připravil návrh mediální strategie ČLFA na rok 2012 a návrh na změnu komunikační směrnice. PRO FiNANcOVáNí SPOtřEBitELú - zabýval se otevřenými otázkami výkladu a aplikace zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, poznatky z praxe kontrolních orgánů k plnění povinností věřitelů ve spotřebitelských úvěrech a strategií prosazování návrhů ČLFA do novely tohoto zákona. Posuzoval postup asociace vůči poskytovatelům spotřebitelských úvěrů ze šedé zóny. definoval výhrady k metodologii indexu predátorského financování organizace Člověk v tísni a připravil jednání představitelů asociace s vedením této organizace. Posoudil stanovisko ČLFA k vládnímu návrhu novely zákona o rozhodčím řízení. Vyjadřoval se k mediálním výstupům asociace k otázkám financování spotřebitelů. Byl informován o jednání Politického a právního výboru Eurofinas. Z hlediska specifik finančních produktů pro spotřebitele se vyjadřoval ke stanoviskům a analýzám asociace. PRO LEASiNg NEMOVitOStí - jednal především o trendech v leasingu nemovitostí v kontextu vývoje trhu realit v současných ekonomických podmínkách, včetně perspektiv lea- 02/11 5

6 singu nemovitostí a leasingových společností v bankovních skupinách po zavedení regulačních limitů Basel iii a při aplikaci nového mezinárodního účetního standardu pro leasing. Zabýval se prosazováním návrhů ČLFA k daňovému rámci leasingu nemovitostí. PRO FiNAcOVáNí VOZidEL do 3,5 t - jednal o změnách právního rámce pro financování vozidel, včetně návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích vypracovaného (s předpokladem zásadních změn v registraci a evidenci vozidel). Zabýval se postupem asociace k zneužívání slev od výrobců a prodejců některými autopůjčovnami (které poskytují vozy s cenovým zvýhodněním do operativního leasingu). Projednal návrhy na vykazování obchodních výsledků členských společností při financování vozidel v rámci statistik ČLFA. Jednal o požadavku společnosti intergram na autorské poplatky za autorádia ve vozovém parku leasingových a dalších společností. Zabýval se podněty z jednání Automotive Steering group Leaseurope. Po odchodu dosavadního předsedy výboru ing. J. klouda ze ŠkoFiN, s.r.o. byla představenstvem jmenována předsedkyní výboru ing. M. Slažanská z ČSOB Leasing, a.s. Zaostřeno na statistiku Vývojové trendy nebankovního finančního trhu v roce 2010 Nebankovní finanční produkty byly v loňském roce nabízeny v podmínkách omezeného ekonomického oživení, jehož dynamika však v průběhu roku klesala. Zatímco meziroční růst hdp dosáhl v 1. čtvrtletí loňského roku 2,8 % a ve druhém čtvrtletí 2,2 %, ve třetím čtvrtletí poklesl na 1,5 % (a ve srovnání s 2. čtvrtletím 2011se dokonce zastavil na nule). Za této situace nerostla příliš poptávka po nebankovním financování investic a provozu podniků, výdaje domácností v průběhu loňského roku stagnovaly. Přesto, jak dokumentují kvartální statistiky ČLFA, vykázalo nebankovní financování v průběhu loňského roku výrazný meziroční vzestup dvouciferný růst leasingu, nebankovních úvěrů pro podnikatele a factoringu a také mírný růst nebankovních spotřebitelských úvěrů, pokud nejsou brány v úvahu předloňské úvěry ge Money Meziroční růst objemů nebankovních finančních produktů nebankovních společností Multiservis, a.s. vykazované vloni již v rámci mateřské banky. dynamika růstu nebankovního financování se však s ohledem na vývoj ekonomiky, naší i evropské, v průběhu loňského roku postupně snižovala. Značná část poptávky po financování investičních či spotřebitelských záměrů byla přitom spojena se značnými riziky a nemohla být při uplatnění obezřetných kritérií hodnocení zákazníka i financované i/2011 i-ii/2011 i-iii/2011 leasing 20,9 % 21,3 % 18,3 % tempo růstu top 15 úvěry pro podnikatele 25,1 % 9,2 % 12,5 % tempo růstu top 15 spotřebitelské úvěry 8 % 4,7 % 2,5 % factoring 31,8 % 30,3 % 21 % údaj za členy AFS ČR komodity akceptována. S ohledem na poptávku, na potřeby zákazníků a na daňový režim pokračovalo rozšiřování nabídky leasingových společností o úvěrové produkty. Obnovená konjunktura nebankovního financování působila pozitivně na ekonomiku a podílela se na jejím loňském růstu. to lze dokumentovat údaji ze statistik ČLFA za období od ledna do září 2011: 6 02/11

7 n členské společnosti ČLFA poskytly v tomto období leasingem movitých věcí, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele do naší ekonomiky celkem 90,4 mld. kč (o 2,9 mld. kč více, než ve stejném období roku 2010), z toho 64,4 mld. kč na financování investic a provozu podnikatelských subjektů a 26 mld. kč na financování zboží a služeb pro domácnosti n financovaly silniční dopravní prostředky (vesměs nové) částkou 39 mld. kč, z toho 24 mld. na pořízení osobních vozů. Financovaly 46,4 % nových osobních vozů registrovaných v ČR v čtvrtletí 2011 n poskytly také 13,7 mld. na financování strojů a zařízení n zvýšil se jejich podíl na tvorbě hdp (v roce 2010 dosáhl 3,4 %) n zvýšil se i jejich podíl na financování investic, který se ještě v polovině uplynulého desetiletí blížil 25 % Vývoj jednotlivých segmentů nebankovního financování je možné ilustrovat na základě statistik ČLFA za čtvrtletí V tomto období přesáhl souhrn pořizovacích cen strojů, zařízení a dopravních prostředků předaných členskými společnostmi ČLFA do leasingového užívání (bez dph) celkovou částku 32,1 mld. kč (na celém trhu šlo o více než 33 mld. kč). Na 35 % přitom vzrostl podíl operativního leasingu na celkovém leasingu movitých věcí (v r dosáhl 25,8 %). Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v čtvrtletí 2011 n osobní půjčky - 31,9 % n revolvingové úvěry - 35,4 % n financování v místě prodeje - 32,7 % Zaměření leasingu movitých předmětů členů ČLFA v čtvrtletí 2011 podle komodit 11 4 % 1 8 % 21,7 % 1,, 55,1 0 n 1. osobní automobily - 28,4 % n 2. nákladní automobily - 23,2 % n 3. motocykly - 0,1 % n 4. užitkové automobily - 3,5 % n 5. autobusy, trolejbusy - 2,1 % n 6. ostatní těžší silniční vozidla - 0,8 % Podobně jako v předchozích letech směřovala téměř polovina leasingu movitých věcí do soukromého sektoru služeb a přes dvě pětiny do průmyslu a stavebnictví. 0,8 % 2,1 2 % 3,5,5 % 0,1 % n 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 5,1 % n 8. it, kancelářská a komunikační technika - 1,9 % n 9. stroje a zařízení - 21,7 % n 10. fotovoltaická zařízení - 11,4 % n 11. ostatní komodity - 1,8 % Leasing movitých věcí členů ČLFA v čtvrtletí 2011 podle sektorů ekonomiky 2 7 % 5 3 % n 1. spotřebitelé - 5,3 % n 2. zemědělství - 4,6 % n 3. průmysl, stavebnictví - 41,8 % n 4. služby soukromý sektor - 45,6 % n 5. služby veřejný sektor - 2,7 % V leasingu movitých věcí nadále dominuje leasing silničních vozidel v čele s leasingem osobních aut. Významný je i podíl leasingu strojů a zařízení, posílený v současné době konjunkturou leasingového financování fotovoltaiky. Pokračuje růst podílu úvěrů pro podnikatele na finančních obchodech nebankovních finančních institucí. Podnikatelským subjektům je nyní nabízí již většina členských společností ČLFA. V období leden-září 2011 poskytly podnikatelům úvěrů (z toho 43 úvěrů na pořízení nemovitostí) v celkové výši 20,83 mld. kč. 02/11 7

8 tyto úvěry slouží především k financování osobních vozů (46,4 %) a strojů (21,9 %). Počet poskytnutých úvěrů se zvýšil meziročně o 3,8 %. Na konci 3. čtvrtletí 2011 spravovaly členské společnosti ČLFA celkem aktivních úvěrů pro podnikatele. Byl obnoven také meziroční růst nebankovních spotřebitelských úvěrů, i když dynamika jejich růstu je v závislosti na stagnaci příjmů a výdajů domácností mírná. V současné době je poskytuje 22 členských společností ČLFA (a to i jako dodatek k leasingovým produktům). V období leden-září 2011 poskytly tyto společnosti smluv o spotřebitelských úvěrech v celkové výši 25 mld. kč. Na konci 3. čtvrtletí loňského roku spravovaly běžících spotřebitelských úvěrů. Statistiky Asociace factoringových společností ČR, přebírané i do statistik ČLFA, vykazují i podstatný meziroční růst využívání factoringu. Na členy AFS ČR byly od ledna do září loňského roku postoupeny pohledávky celkem za 95,61 mld. kč (z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 78,97 mld. kč). Objem prostředků poskytnutých členy AFS ČR klientům dosáhl k 30. září ,85 mld. kč, z toho na členy ČLFA připadá 15,35 mld. kč. Směrování factoringu v čtvrtletí 2011 n tuzemský - 73,0 % n exportní - 23,8 % n importní - 3,2 % Factoringový produkt v čtvrtletí 2011 n regresní factoring - 73,4 % n bezregresní factoring - 26,6 % Podrobné statistiky nebankovních finančních obchodů za čtvrtletí 2011 jsou dostupné na statistiky za celý loňský rok budou zveřejněny počátkem února emag č.2, ročník 2011 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), těšnov 5, Praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. z

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu č.1/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 12 Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu Jedním ze základních úkolů České leasingové a finanční asociace je shromažďování údajů o výsledcích

Více

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace

Více

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně.

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně. č.1/14 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 14 K makroekonomické úloze produktů ČLFA Nedávno zveřejněné statistiky ČLFA za rok 13 doplnily podklady pro úvahy o úloze finančních produktů

Více

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách č.1/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červen 2010 5 otázek pro... Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách Předkládané číslo periodika emag chce informovat o činnosti asociace

Více

V roce 2014 se našim členům dařilo

V roce 2014 se našim členům dařilo č.1/215 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 215 V roce 214 se našim členům dařilo Členské společnosti ČLFA loni poskytly klientům prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 135,3

Více

Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím

Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím č.2/2015 magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2015 Nový předseda představenstva ČLFA Libor Bosák: Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím ČLFA má nového předsedu představenstva. Libor

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

Specifika factoringu vpodmínkách recese

Specifika factoringu vpodmínkách recese č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2010 5 otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové

Více

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 Asociace působí již 20 let při podpoře nebankovních finančních produktů Podpisem společenské smlouvy o založení Asociace leasingových

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

Další finanční instituce a jimi poskytované služby.

Další finanční instituce a jimi poskytované služby. 9. Další finanční instituce a jimi poskytované služby. Další finanční instituce spořitelní a úvěrová sdružení (družstevní záložny) leasingové společnosti pojišťovací společnosti nebankovní poskytovatelé

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA se představuje 38 členů, představujících 99% sektoru Jádro práce ve 13 odborných komisích a pracovních skupinách: opíráme se o expertní potenciál čítající dohromady

Více

Další finanční instituce a jimi poskytované služby.

Další finanční instituce a jimi poskytované služby. 9. Další finanční instituce a jimi poskytované služby. Další finanční instituce spořitelní a úvěrová sdružení (družstevní záložny) leasingové společnosti pojišťovací společnosti nebankovní poskytovatelé

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Věstník ČNB částka 4/2007 ze dne 22. ledna 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. ledna 2007

Věstník ČNB částka 4/2007 ze dne 22. ledna 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. ledna 2007 Třídící znak 2 0 4 0 7 5 5 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. ledna 2007 o předkládání jiných dokladů o činnosti tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven z třetích států a dokladů o činnosti

Více

Etické předpisy ČLFA

Etické předpisy ČLFA Etické předpisy ČLFA Česká leasingová a finanční asociace Česká leasingová a finanční asociace Etické předpisy ČLFA Kodex jednání členů asociace (závazný od r. 1994) Memorandum ČLFA na ochranu spotřebitele

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 24. října 2016 č. 942

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 24. října 2016 č. 942 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. října 2016 č. 942 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. července do 30. září 2016 Vláda souhlasí 1. se změnou termínu pro předložení

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU (nzsú)

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU (nzsú) NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU (nzsú) z pohledu Ministerstva financí Milan Indra, Ministerstvo financí Den s registry, 14. dubna 2016 CO ZÁKON PŘINÁŠÍ NOVÉHO? 1) zlepšuje postavení spotřebitele

Více

Finanční krize a finanční gramotnost

Finanční krize a finanční gramotnost Finanční krize a finanční gramotnost Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Konference Jak učit u matematice žáky ve věku v 10 15 let Litomyšl, 15. října 2009 Kořeny současn asné finanční krize Rozšířila

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní meziroční srovnání vývoje trhu ojetých vozidel. Naše společnost se v oboru profiluje 24.

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Dohledový benchmark č. /07 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 57/06 Sb., o spotřebitelském úvěru. Relevantní právní úprava Předpis Zákon č. 57/06 Sb., o spotřebitelském

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

Náš leasingový. Neděláme si iluze, že od počátku bude vše optimální.

Náš leasingový. Neděláme si iluze, že od počátku bude vše optimální. Náš leasingový č.1/08 magazín České leasingové a finanční asociace vydaní: červenec 08 trh dospěl Nelze vyzdvihnout jen jednu prioritu. Představenstvo má stanoveny úkoly týkající se jednak působení asociace

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602 O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Představení dohledu nad finančním trhem

Představení dohledu nad finančním trhem Představení dohledu nad finančním trhem Důvody existence dohledu, jeho cíle a pravomoci Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Den otevřených dveří ČNB dne 4. června 2016 Struktura prezentace I. Důvody existence

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Asociace na prahu třetí dekády svých aktivit

Asociace na prahu třetí dekády svých aktivit č.1/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 2011 Asociace na prahu třetí dekády svých aktivit V letošním roce se zamýšlíme nad výsledky již dvacetiletého působení zájmového sdružení

Více

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004 Třídící znak 1 0 5 0 4 5 3 0 OPATŘ ENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 11. ČERVNA 2004, KTERÝM SE STANOVÍ OBSAH, ZPŮSOB VEDENÍ A NÁLEŽITOSTI EVIDENCE KRYTÍ HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ V OBĚHU 1 Česká

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

Rozvoj EPC v lokálních a evropských podmínkách

Rozvoj EPC v lokálních a evropských podmínkách Mezinárodní konference o úsporách energie Energetické služby se zárukou perspektivní zdroj úspor v Londýně, v Berlíně i v Praze 26. listopadu 2013, Magistrát hl. m. Prahy Rozvoj EPC v lokálních a evropských

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 18. ledna 2016 v 10:00 h V Praze 12. ledna 2016 Čj. 2201/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 1. září 2015 Aktuální informace z oblasti financování obcí Vývoj sdílených daňových příjmů obcí

Více

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční Částka 91 Sbírka zákonů č. 235 / 2013 Strana 2203 235 VYHLÁŠKA ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem Ministerstvo financí Tiskové oddělení Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem První hodnocení fungování dozorčích rad

Více

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU Ministerstvo financí ČR l i s t o p a d 2 0 0 8 1 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Barometr 3. čtvrtletí 2014

Barometr 3. čtvrtletí 2014 Barometr 3. čtvrtletí 214 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem 3. čtvrtletí letošního roku celkový dluh ve výši 1,71 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky a

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Dohled nad finančním trhem ČR

Dohled nad finančním trhem ČR Dohled nad finančním trhem ČR ČNB a dohled nad finančním trhem Česká národní banka ( ČNB ) je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v České

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. května 2016 č. 467

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. května 2016 č. 467 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2016 č. 467 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. dubna do 30. dubna 2016 Vláda souhlasí 1. se změnou termínu pro předložení

Více