cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování"

Transkript

1 č.2/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2012 Seberegulace cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování V tržních ekonomikách je jednání subjektů vstupujících do obchodních a jiných soukromoprávních vztahů upraveno v základních rysech právními předpisy. Vedle zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů, které stanoví a vynucují orgány státu, však tržní vztahy ovlivňují, ve stále významnější míře, i etická pravidla podnikatelských a zájmových sdružení. Jdou nad rámec zákonných předpisů s cílem napomáhat rozvoji korektních vztahů na trhu a zlepšovat jejich úroveň, zvyšovat ochranu klientů, zejména spotřebitelů, posilovat obecnou důvěru na trhu a podporovat tak rozvoj obchodu a ekonomiky. Oblastí, ve které jsou etická pravidla prosazována přednostně, je finanční sektor. Působí zde aktivně finanční asociace. Zařadila se mezi ně i ČLFA. Etické PřEdPiSy ČLFA Asociace přijala etický kodex (Kodex jednání členských společností ALS ČR) již 24. ledna Byl zaměřen na vztahy se zákazníky a dodavateli leasingových společností, na jejich vztahy se státními orgány, na vzájemné vztahy členských společností i na vztahy asociace ke státním orgánům a členským společnostem. Upravuje tyto vztahy v obecnější podobě. Proto byl využitelný i v době, kdy asociace začala sledovat vedle leasingu i další nebankovní finanční produkty úvěry pro spotřebitele i podnikatele a factoring a kdy se jejími členy staly i nebankovní úvěrové a factoringové společnosti. Byl několikrát dílčím způsobem novelizován. Respektování jeho zásad se stalo podmínkou členství v asociaci. Přijetí etického kodexu a jeho aplikace v praxi členských společností posílilo autoritu asociace ve styku se státními orgány a zájmovými sdruženími. Je využíváno na podporu pozitivního chápání působení členských společností a asociace na finančním trhu. Je pozitivně hodnoceno i zahraničními subjekty zajímajícími se o náš nebankovní finanční trh. V roce 2008 se ČLFA zapojila do jednání o zásadách etického postupu na našem finančním trhu a přijala spolu s Českou bankovní asociací, Českou asociací pojišťoven a s několika dalšími finančními asociacemi Etický kodex finančního trhu. tento předpis upravuje pravidla vztahů finančních institucí se spotřebiteli při poskytování služeb, která jdou nad rámec příslušných zákonů. Je výrazem koordinovaného prosazování etiky na našem finančním Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA trhu. Zásady chování subjektů sdružených do asociací, které přijaly Etický kodex finančního trhu, jsou připojeny. Zásady etického kodexu byly rozpracovány pro specifické podmínky spotřebitelského leasingu a spotřebitelských úvěrů.

2 V roce 2002 bylo přijato Memorandum ALS ČR k ochraně spotřebitele při poskytování leasingových služeb, v roce 2010 Memorandum ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů. Obě memoranda jdou nad rámec zákona o ochraně spotřebitele a zákona o spotřebitelském úvěru, členské společnosti asociace se jejich dodržováním vymezují vůči subjektům z finanční šedé zóny a vůči nekalým praktikám na finančním trhu. Představenstvo ČLFA se opakovaně zabývalo mechanismy kontroly dodržování etických předpisů asociace a reakcí na jejich porušení, tedy jejich vynucováním. V roce 2011 schválilo proceduru postupu při projednávání zjištěných prohřešků členských společností proti etickým předpisům ČLFA. Aplikace této procedury má zajistit objektivní postup a spravedlnost při projednávaní zjištěných prohřešků, její existence je také argumentem a zárukou při zdůvodňování významu seberegulace v jednání se státními orgány, spotřebitelskými sdruženími a novináři. Jsou vodítkem při jednání představenstva o opodstatněných zákaznických stížnostech aozávažných podnětech orgánů státu či médií. Jde o další opatření v dlouhodobém úsilí o odlišení členských společností ČLFA jako společností dodržujících právní předpisy i asociační etiku od subjektů ze šedé zóny. EtikOU k PROSPERitě Existence a naplňování etických předpisů v praxi členských společností ČLFA vede k posilování důvěry zákazníků, státních orgánů i široké veřejnosti. V tomto ohledu souvisí s plněním ekonomických cílů jednotlivých společností i celkové úlohy seriozních nebankovních finančních společností na našem trhu. Není samoúčelné. Posilování seberegulace, tedy rozvoj etických pravidel i jejich prosazování v praxi členských společností, oprávněně patří mezi trvalé úkoly ČLFA. Představenstvo se bude etice na nebankovním finančním trhu věnovat soustavně i v dalším období. Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA Etický kodex finančního trhu 1. dodržování etických a právních norem 2. dodržování principu rovného a nestranného jednání, zákaz zneužití asymetrie postavení instituce a klienta 3. výkon činnosti s odbornou péčí 4. průhlednost a srozumitelnost informací 5. povinnost poskytovat dostatečné informace před uzavřením smlouvy a v průběhu jejího trvání 6. zákaz nevhodných motivačních postupů 7. dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost 8. dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku 9. dodržování ochrany osobních údajů a důvěrnosti obchodních informací 10. informace o postupu pro podání podnětu nebo stížnosti klienta aozpůsobu jejího vyřízení co byste měli vědět... Z podnětu Legislativně-právního výboru bylo přijalo doporučení pro členské společnosti ČLFA, aby při využívání zajišťovacího převodu vlastnického práva k úvěrovaným vozidlům (s rozvazovací podmínkou a s výpůjčkou úvěrovaného vozidla dlužníkem) zapisovaly věřitele do registru vozidel jako vlastníka. Jde o opatření v zájmu sjednocení praxe k posílení postavení věřitele s využitím dostupného institut platného soukromého práva. Počátkem roku (1. 3. února 2012) proběhne v Praze v hotelu Four Seasons prestižní konference britské agentury ic Energy k vývojovým trendům leasingu ve střední a východní Evropě. Zaměří se na aktuální otázky leasingových trhů v SVE, včetně trendů v jejich regulaci, financování, řízení rizik, přeshraničních leasingů, systémů pro řízení a správu leasingových obchodů a dopadů připravovaného nového mezinárodního účetního standardu. Zařazeno je i vystoupení k vývoji a perspektivám leasingu v ČR, předsedkyně představenstva ČLFA bude moderovat panel ke srovnání trendů leasingových trhů v postsocialistických ekonomikách SVE. Na konferenci naváže seminář k novým trendům v operativním leasingu akdopadům předpisů Basel iii na leasingové společnosti. Podrobnosti ke konferenci a k semináři jsou k dispozici na 2 02/11

3 Asociace pod lupou Asociace vstupuje do třetí dekády 6. května 2011 uplynulo 20 let od podpisu společenské smlouvy o založení Asociace leasingových společností ČSFR (předchůdce České leasingové a finanční asociace). toto výročí bylo vloni v asociaci nejen připomenuto, ale i využito k akcím analytického, lobbyistického i mediálního zaměření, a to v rámci plnění dlouhodobých cílů i aktuálních úkolů ČLFA. Šlo o celou řadu opatření i akcí: n úloha asociace při podpoře rozvoje nebankovního finančního trhu a při jeho kultivaci v uplynulém dvacetiletí byla připomínána ve styku se sdělovacími prostředky, včetně únorové tiskové konference, tiskových zpráv a zmínek v článcích k úloze nebankovního financování n dlouhodobost působení, stabilita a úloha asociace při podpoře nebankovních produktů v uplynulém dvacetiletí byla zdůrazňována i ve styku se státními orgány při prosazování zájmů členských společností a nebankovních finančních produktů n dvacetiletému působení asociace bylo věnováno první loňské číslo tohoto magazínu zaměřeného na informaci členských společností a jejich pracovníků n na loňské členské schůzi byly členským společnostem ČLFA předány certifikáty členství vydané k dvacátému výročí asociace n proběhlo pracovní setkání s představenstvem ALS SR, v jehož rámci bylo hodnoceno i společné působení v ALS ČSFR i spolupráce v zájmu podpory obou nebankovních trhů v letech následujících po rozdělení československé federace n 2. června byl v areálu Břevnovského kláštera uspořádán k tomuto výročí společenský podnik za účasti pracovníků většiny členských společností, představitelů orgánů státu i spolupracujících zájmových sdružení a novinářů n 12. října proběhla na BiVŠ, a.s. odborná konference ČLFA k dosavadnímu vývoji nebankovních finančních služeb akjejich významu pro náš finanční trh i pro chod celé ekonomky, na které kromě analýz členek a členů představenstva k vývoji i perspektivám jednotlivých nebankovních produktů vystoupil viceguvernér ČNB prof. tomšík a ředitel ČBA ing. Štěpánek k vývoji naší bankovní soustavy a celého finančního trhu a hodnocením významu nebankovního financování a odborníci z poradenských agentur k očekávaným podstatným změnám ve zdanění, účtování a soukromoprávním rámci nebankovních finančních produktů. konference proběhla se stovkou účastníků z členských společností, státních orgánů, asociací z finančního trhu, přednášejících i studentů vysokých škol n byla zřízena samostatná sekce informací k akcím ČLFA v rámci tohoto výročí na webových stránkách asociace. V areálu BIVŠ proběhla hodnotící konference k dvacetiletí rozvoje nebankovních služeb. Na společenském podniku v Břevnovském kláštěře bylo poděkováno dosavadním předsedům představenstva ČLFA. 02/11 3

4 Na programu jednání představenstva... PLNěNí ASOciAČNích PRiORit Ve druhé polovině loňského roku pokračovalo představenstvo v prosazování priorit schválených na členské schůzi 29. března Zaměřilo se přednostně na jednání k rovnosti zdanění finančních produktů. Při jednání o návrhu novel daňových zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa představenstvo úspěšně vystoupilo proti záměru MF zrušit možnost nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů tvořit daňové opravné položky k pohledávkám z poskytnutých úvěrů a půjček podle stávajícího 5a zákona o rezervách. Vedení ČLFA v této otázce opakovaně jednalo, přímo i s využitím spolupráce s PWc, s daňovým náměstkem ministra financí p. Minčičem a s dalšími představiteli ministerstva financí. V rámci této spolupráce byl do novely zákona o dph prosazen návrh ČLFA k určení devizového kursu pro přepočet cizí měny při opravě a výše daně. Představenstvo se zabývalo i dalšími legislativní návrhy. Posuzovalo stanoviska expertních výborů, zejm. Legislativněprávního výboru, k vládnímu návrhu novely zákona o rozhodčím řízení, k záměru MF upravit zákonem zprostředkování na finančním trhu a k návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích připravovanému na ministerstvu dopravy. Sledovalo projednávání legislativních návrhů významných pro nebankovní finanční instituce, včetně vládních návrhů nového občanského zákoníku, nového zákona o obchodních korporacích a nového zákona o mediaci. V jednáních se státními orgány, včetně nového náměstka ministra financí odpovědného za legislativu finančního trhu a ochranu spotřebitele na finančním trhu R. Urbana, prosazuje představenstvo návrhy ČLFA k novele zákona o spotřebitelském úvěru a k dalším legislativním projektům. Sledovalo jednání s ČNB o její působnosti při kontrole povinností nebankovních společností v postavení platební instituce podle zákona o spotřebitelském úvěru. Jednalo o postupu ČLFA v Sektorové radě pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby, která působí při naplnění projektu Národní soustava povolání. POSUZOVáNí NáMětů ExPERtNích ů Představenstvo se soustavně zabývá také návrhy expertních výborů a některých členských společností na rozšíření statistických výstupů ČLFA a na doplnění asociačních statistik údaji o vybraných finančních výsledcích. V této věci předloží představenstvo komplexní návrh na doplnění metodiky statistik ČLFA na členské schůzi, která proběhne 26. března Jednalo o změně struktury tiskových zpráv ke statistikám ČLFA. Schválilo postup v jednání se společností Člověk v tísni ke změně metodiky indexu predátorského financování. Vedlo konsultace k účelnosti zřízení dalšího expertního výboru, který by se zabýval řízením rizik a prevencí kriminality v nebankovních finančních produktech, návrhy v této věci posoudí do konce ledna Nesouhlasilo s návrhem s Autoleasing, a.s. na zapojení asociace do projektu vzdělávání v leasingových odbornostech na Bankovním institutu, vysoké škole, a.s. asručením ČLFA za obsah i úroveň tohoto projektu. POdNěty Z LEASEUROPE A EUROFiNAS Představenstvo posoudilo také informace z říjnové vídeňské výroční konference Leaseurope a Eurofinas. V reakci na relevantní podněty z jednání vrcholných orgánů obou federací rozhodlo: n ČLFA bude prosazovat pravidelnou výměnu informací a stanovisek s MPO k návrhům Ek k podpoře malých a středních podniků a k podpoře investic asmf k legislativě finančního trhu, včetně ochrany spotřebitele na finančním trhu n studie Leaseurope k leasingu pro malé a střední podniky bude předána k marketingovému využití členským leasingovým společnostem, k analýze Výboru pro financování aut i Výboru pro leasing nemovitostí a k mediálnímu využití Výboru pro mediální aktivity n Výbor pro financování spotřebitelů se bude systematicky zabývat otázkami Eurofinas, zejm. stanovisky evropské komunity poskytovatelů spotřebitelských úvěrů k legislativním záměrům a návrhům Ek a EP n ČLFA bude, pokud možno, obesílat schůze Rady Eurofinas 4 02/11

5 Z práce expertních výborů ExPERtNí y ASOciAcE SE VE druhém POLOLEtí LOňSkéhO ROkU ZABýVALy PřEdEVŠíM AktUáLNíMi LEgiSLAtiVNíMi PROJEkty S dopady NA PRáVNí REžiM LEASiNgU, SPOtřEBitELSkých úvěrů A FActORiNgU. SLEdOVALy VLiV EkONOMické SitUAcE NA ROZVOJ trhu S NEBANkOVNíMi FiNANČNíMi PROdUkty A AktUáLNí VýkLAdOVé, APLikAČNí i PROVOZNí PROBLéMy. PRO daně A účetnictví - projednal argumenty proti záměru MF zrušit možnost nebankovních finančních institucí vytvářet ve vymezeném rozsahu opravné položky na pohledávky z poskytnutých spotřebitelských úvěrů v 5a zákona o rezervách. Projednal stanoviska ČLFA k návrhu novel daňových zákonů předkládaných MF v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa a k další novele ZdPh. Byl průběžně informován o postupu prací iasb a FASB na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing aostanoviscích Leaseurope k tomuto návrhu. LEgiSLAtiVNě PRáVNí - sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČLFA a na jejich finanční produkty. Zabýval se především vládními návrhy nového občanského zákoníku, nového zákona o obchodních korporacích, novely zákona o rozhodčím řízení a nového zákona o mediaci. Jednal o přípravě novel zákonů upravujících postupy při pojištění v leasingu. Vypracoval stanovisko ČLFA k návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejm. k jejím částem týkajícím se postupů při registraci vozidel a při jejich evidenci. Sledoval vývoj jednání s Microsoft k právnímu režimu leasingu počítačů s instalovanými operačními programy (OEM software). Posoudil opodstatněnost požadavku společnosti intergram na autorské poplatky za autorádia ve vozovém parku leasingových a dalších společností. Zabýval se i judikaturou relevantní pro leasing a pro využívání rozhodčího řízení ve sporech ze spotřebitelských úvěrů. doporučil, aby členské společnosti při využívání zajišťovacího převodu vlastnického práva k úvěrovaným vozidlům zapisovaly věřitele do registru vozidel jako vlastníka. Byl seznamován s otázkami na pořadu jednání Právního a politického výboru Eurofinas.. PRO StAtiStikU - analyzoval a odsouhlasil ke zveřejnění statistiky ČLFA za 1. pololetí a za čtvrtletí loňského roku. Zabýval se i náměty k metodice statistických šetření ČLFA přednesenými na členské schůzi a dalšími návrhy na doplnění statistických výstupů asociace, včetně návrhů na sdílení finančních údajů. Budou předloženy k projednání na letošní členské schůzi. PRO MEdiáLNí AktiVity - v rámci plnění PR strategie ČLFA v r posuzoval strukturu a obsah tiskových zpráv asociace k aktuálním otázkám a mediálních výstupů na podporu leasingu, spotřebitelských úvěrů a factoringu. Posuzoval mediální využitelnost akcí k 20. výročí asociace. Pro představenstvo připravil návrh mediální strategie ČLFA na rok 2012 a návrh na změnu komunikační směrnice. PRO FiNANcOVáNí SPOtřEBitELú - zabýval se otevřenými otázkami výkladu a aplikace zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, poznatky z praxe kontrolních orgánů k plnění povinností věřitelů ve spotřebitelských úvěrech a strategií prosazování návrhů ČLFA do novely tohoto zákona. Posuzoval postup asociace vůči poskytovatelům spotřebitelských úvěrů ze šedé zóny. definoval výhrady k metodologii indexu predátorského financování organizace Člověk v tísni a připravil jednání představitelů asociace s vedením této organizace. Posoudil stanovisko ČLFA k vládnímu návrhu novely zákona o rozhodčím řízení. Vyjadřoval se k mediálním výstupům asociace k otázkám financování spotřebitelů. Byl informován o jednání Politického a právního výboru Eurofinas. Z hlediska specifik finančních produktů pro spotřebitele se vyjadřoval ke stanoviskům a analýzám asociace. PRO LEASiNg NEMOVitOStí - jednal především o trendech v leasingu nemovitostí v kontextu vývoje trhu realit v současných ekonomických podmínkách, včetně perspektiv lea- 02/11 5

6 singu nemovitostí a leasingových společností v bankovních skupinách po zavedení regulačních limitů Basel iii a při aplikaci nového mezinárodního účetního standardu pro leasing. Zabýval se prosazováním návrhů ČLFA k daňovému rámci leasingu nemovitostí. PRO FiNAcOVáNí VOZidEL do 3,5 t - jednal o změnách právního rámce pro financování vozidel, včetně návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích vypracovaného (s předpokladem zásadních změn v registraci a evidenci vozidel). Zabýval se postupem asociace k zneužívání slev od výrobců a prodejců některými autopůjčovnami (které poskytují vozy s cenovým zvýhodněním do operativního leasingu). Projednal návrhy na vykazování obchodních výsledků členských společností při financování vozidel v rámci statistik ČLFA. Jednal o požadavku společnosti intergram na autorské poplatky za autorádia ve vozovém parku leasingových a dalších společností. Zabýval se podněty z jednání Automotive Steering group Leaseurope. Po odchodu dosavadního předsedy výboru ing. J. klouda ze ŠkoFiN, s.r.o. byla představenstvem jmenována předsedkyní výboru ing. M. Slažanská z ČSOB Leasing, a.s. Zaostřeno na statistiku Vývojové trendy nebankovního finančního trhu v roce 2010 Nebankovní finanční produkty byly v loňském roce nabízeny v podmínkách omezeného ekonomického oživení, jehož dynamika však v průběhu roku klesala. Zatímco meziroční růst hdp dosáhl v 1. čtvrtletí loňského roku 2,8 % a ve druhém čtvrtletí 2,2 %, ve třetím čtvrtletí poklesl na 1,5 % (a ve srovnání s 2. čtvrtletím 2011se dokonce zastavil na nule). Za této situace nerostla příliš poptávka po nebankovním financování investic a provozu podniků, výdaje domácností v průběhu loňského roku stagnovaly. Přesto, jak dokumentují kvartální statistiky ČLFA, vykázalo nebankovní financování v průběhu loňského roku výrazný meziroční vzestup dvouciferný růst leasingu, nebankovních úvěrů pro podnikatele a factoringu a také mírný růst nebankovních spotřebitelských úvěrů, pokud nejsou brány v úvahu předloňské úvěry ge Money Meziroční růst objemů nebankovních finančních produktů nebankovních společností Multiservis, a.s. vykazované vloni již v rámci mateřské banky. dynamika růstu nebankovního financování se však s ohledem na vývoj ekonomiky, naší i evropské, v průběhu loňského roku postupně snižovala. Značná část poptávky po financování investičních či spotřebitelských záměrů byla přitom spojena se značnými riziky a nemohla být při uplatnění obezřetných kritérií hodnocení zákazníka i financované i/2011 i-ii/2011 i-iii/2011 leasing 20,9 % 21,3 % 18,3 % tempo růstu top 15 úvěry pro podnikatele 25,1 % 9,2 % 12,5 % tempo růstu top 15 spotřebitelské úvěry 8 % 4,7 % 2,5 % factoring 31,8 % 30,3 % 21 % údaj za členy AFS ČR komodity akceptována. S ohledem na poptávku, na potřeby zákazníků a na daňový režim pokračovalo rozšiřování nabídky leasingových společností o úvěrové produkty. Obnovená konjunktura nebankovního financování působila pozitivně na ekonomiku a podílela se na jejím loňském růstu. to lze dokumentovat údaji ze statistik ČLFA za období od ledna do září 2011: 6 02/11

7 n členské společnosti ČLFA poskytly v tomto období leasingem movitých věcí, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele do naší ekonomiky celkem 90,4 mld. kč (o 2,9 mld. kč více, než ve stejném období roku 2010), z toho 64,4 mld. kč na financování investic a provozu podnikatelských subjektů a 26 mld. kč na financování zboží a služeb pro domácnosti n financovaly silniční dopravní prostředky (vesměs nové) částkou 39 mld. kč, z toho 24 mld. na pořízení osobních vozů. Financovaly 46,4 % nových osobních vozů registrovaných v ČR v čtvrtletí 2011 n poskytly také 13,7 mld. na financování strojů a zařízení n zvýšil se jejich podíl na tvorbě hdp (v roce 2010 dosáhl 3,4 %) n zvýšil se i jejich podíl na financování investic, který se ještě v polovině uplynulého desetiletí blížil 25 % Vývoj jednotlivých segmentů nebankovního financování je možné ilustrovat na základě statistik ČLFA za čtvrtletí V tomto období přesáhl souhrn pořizovacích cen strojů, zařízení a dopravních prostředků předaných členskými společnostmi ČLFA do leasingového užívání (bez dph) celkovou částku 32,1 mld. kč (na celém trhu šlo o více než 33 mld. kč). Na 35 % přitom vzrostl podíl operativního leasingu na celkovém leasingu movitých věcí (v r dosáhl 25,8 %). Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v čtvrtletí 2011 n osobní půjčky - 31,9 % n revolvingové úvěry - 35,4 % n financování v místě prodeje - 32,7 % Zaměření leasingu movitých předmětů členů ČLFA v čtvrtletí 2011 podle komodit 11 4 % 1 8 % 21,7 % 1,, 55,1 0 n 1. osobní automobily - 28,4 % n 2. nákladní automobily - 23,2 % n 3. motocykly - 0,1 % n 4. užitkové automobily - 3,5 % n 5. autobusy, trolejbusy - 2,1 % n 6. ostatní těžší silniční vozidla - 0,8 % Podobně jako v předchozích letech směřovala téměř polovina leasingu movitých věcí do soukromého sektoru služeb a přes dvě pětiny do průmyslu a stavebnictví. 0,8 % 2,1 2 % 3,5,5 % 0,1 % n 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 5,1 % n 8. it, kancelářská a komunikační technika - 1,9 % n 9. stroje a zařízení - 21,7 % n 10. fotovoltaická zařízení - 11,4 % n 11. ostatní komodity - 1,8 % Leasing movitých věcí členů ČLFA v čtvrtletí 2011 podle sektorů ekonomiky 2 7 % 5 3 % n 1. spotřebitelé - 5,3 % n 2. zemědělství - 4,6 % n 3. průmysl, stavebnictví - 41,8 % n 4. služby soukromý sektor - 45,6 % n 5. služby veřejný sektor - 2,7 % V leasingu movitých věcí nadále dominuje leasing silničních vozidel v čele s leasingem osobních aut. Významný je i podíl leasingu strojů a zařízení, posílený v současné době konjunkturou leasingového financování fotovoltaiky. Pokračuje růst podílu úvěrů pro podnikatele na finančních obchodech nebankovních finančních institucí. Podnikatelským subjektům je nyní nabízí již většina členských společností ČLFA. V období leden-září 2011 poskytly podnikatelům úvěrů (z toho 43 úvěrů na pořízení nemovitostí) v celkové výši 20,83 mld. kč. 02/11 7

8 tyto úvěry slouží především k financování osobních vozů (46,4 %) a strojů (21,9 %). Počet poskytnutých úvěrů se zvýšil meziročně o 3,8 %. Na konci 3. čtvrtletí 2011 spravovaly členské společnosti ČLFA celkem aktivních úvěrů pro podnikatele. Byl obnoven také meziroční růst nebankovních spotřebitelských úvěrů, i když dynamika jejich růstu je v závislosti na stagnaci příjmů a výdajů domácností mírná. V současné době je poskytuje 22 členských společností ČLFA (a to i jako dodatek k leasingovým produktům). V období leden-září 2011 poskytly tyto společnosti smluv o spotřebitelských úvěrech v celkové výši 25 mld. kč. Na konci 3. čtvrtletí loňského roku spravovaly běžících spotřebitelských úvěrů. Statistiky Asociace factoringových společností ČR, přebírané i do statistik ČLFA, vykazují i podstatný meziroční růst využívání factoringu. Na členy AFS ČR byly od ledna do září loňského roku postoupeny pohledávky celkem za 95,61 mld. kč (z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 78,97 mld. kč). Objem prostředků poskytnutých členy AFS ČR klientům dosáhl k 30. září ,85 mld. kč, z toho na členy ČLFA připadá 15,35 mld. kč. Směrování factoringu v čtvrtletí 2011 n tuzemský - 73,0 % n exportní - 23,8 % n importní - 3,2 % Factoringový produkt v čtvrtletí 2011 n regresní factoring - 73,4 % n bezregresní factoring - 26,6 % Podrobné statistiky nebankovních finančních obchodů za čtvrtletí 2011 jsou dostupné na statistiky za celý loňský rok budou zveřejněny počátkem února emag č.2, ročník 2011 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), těšnov 5, Praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. z

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace

Více

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách č.1/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červen 2010 5 otázek pro... Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách Předkládané číslo periodika emag chce informovat o činnosti asociace

Více

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

Specifika factoringu vpodmínkách recese

Specifika factoringu vpodmínkách recese č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2010 5 otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové

Více

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva Česká leasingová a finanční asociace Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva 2014 Česká leasingová a finanční asociace Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva ČLFA 5 Činnost

Více

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 Asociace působí již 20 let při podpoře nebankovních finančních produktů Podpisem společenské smlouvy o založení Asociace leasingových

Více

AUDITOR 2/2008. @ e-příloha Auditor 2/2008. O světovém účetnictví, Americe, Evropě a budoucnosti. Obsah

AUDITOR 2/2008. @ e-příloha Auditor 2/2008. O světovém účetnictví, Americe, Evropě a budoucnosti. Obsah AUDITOR 2/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA LEASING Stručně o leasingu (Jaromír Dočkal)... 6 Význam leasingu na finančním trhu neklesá Rozhovor s Martinem Kofroněm, předsedou České leasingové a finanční

Více

Etické předpisy ČLFA

Etické předpisy ČLFA Etické předpisy ČLFA Česká leasingová a finanční asociace Česká leasingová a finanční asociace Etické předpisy ČLFA Kodex jednání členů asociace (závazný od r. 1994) Memorandum ČLFA na ochranu spotřebitele

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

Výroční zpráva Cetelem/12

Výroční zpráva Cetelem/12 Výroční zpráva Cetelem/12 CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČ: 250 85 689, DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4331 T +420 257 080 111 F +420

Více

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI M AREK MAKKI 2006 Prohlašuji t í mto, ž e j s e m b a kalářskou p r á c i na t é ma:

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář

Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář 4 5 Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář Obsah 6 7 Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Vážené dámy,

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2003

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2003 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2003 Úvodní slovo Česká asociace pojišťoven K činnosti ČAP v roce 2003 19 Organizační schéma 23 Představitelé 24 Sekretariát a sekce 25 Nabídka pojistných produktů

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 listopad 2005 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 III. Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 I. Úvod Dne 15. března 1962 americký prezident John Fitzgerald Kennedy ve svém prohlášení adresovaném Americkému kongresu kromě jiného prohlásil, že spotřebiteli

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 OBSAH PŘEDMLUVA 1 A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 2003 3 1. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI BANKOVNÍHO SEKTORU V ROCE 2003 3 2. VÝKON BANKOVNÍHO DOHLEDU 9 2.1 DOHLED

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Obsah. 39 Statistická část

Obsah. 39 Statistická část Česká asociace pojišťoven VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Obsah 02 Úvodní slovo prezidenta 04 Vývoj národního hospodářství 05 Regulace pojistného trhu 09 Vývoj pojistného trhu v ČR 15 České pojišťovnictví v evropském

Více