cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování"

Transkript

1 č.2/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2012 Seberegulace cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování V tržních ekonomikách je jednání subjektů vstupujících do obchodních a jiných soukromoprávních vztahů upraveno v základních rysech právními předpisy. Vedle zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů, které stanoví a vynucují orgány státu, však tržní vztahy ovlivňují, ve stále významnější míře, i etická pravidla podnikatelských a zájmových sdružení. Jdou nad rámec zákonných předpisů s cílem napomáhat rozvoji korektních vztahů na trhu a zlepšovat jejich úroveň, zvyšovat ochranu klientů, zejména spotřebitelů, posilovat obecnou důvěru na trhu a podporovat tak rozvoj obchodu a ekonomiky. Oblastí, ve které jsou etická pravidla prosazována přednostně, je finanční sektor. Působí zde aktivně finanční asociace. Zařadila se mezi ně i ČLFA. Etické PřEdPiSy ČLFA Asociace přijala etický kodex (Kodex jednání členských společností ALS ČR) již 24. ledna Byl zaměřen na vztahy se zákazníky a dodavateli leasingových společností, na jejich vztahy se státními orgány, na vzájemné vztahy členských společností i na vztahy asociace ke státním orgánům a členským společnostem. Upravuje tyto vztahy v obecnější podobě. Proto byl využitelný i v době, kdy asociace začala sledovat vedle leasingu i další nebankovní finanční produkty úvěry pro spotřebitele i podnikatele a factoring a kdy se jejími členy staly i nebankovní úvěrové a factoringové společnosti. Byl několikrát dílčím způsobem novelizován. Respektování jeho zásad se stalo podmínkou členství v asociaci. Přijetí etického kodexu a jeho aplikace v praxi členských společností posílilo autoritu asociace ve styku se státními orgány a zájmovými sdruženími. Je využíváno na podporu pozitivního chápání působení členských společností a asociace na finančním trhu. Je pozitivně hodnoceno i zahraničními subjekty zajímajícími se o náš nebankovní finanční trh. V roce 2008 se ČLFA zapojila do jednání o zásadách etického postupu na našem finančním trhu a přijala spolu s Českou bankovní asociací, Českou asociací pojišťoven a s několika dalšími finančními asociacemi Etický kodex finančního trhu. tento předpis upravuje pravidla vztahů finančních institucí se spotřebiteli při poskytování služeb, která jdou nad rámec příslušných zákonů. Je výrazem koordinovaného prosazování etiky na našem finančním Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA trhu. Zásady chování subjektů sdružených do asociací, které přijaly Etický kodex finančního trhu, jsou připojeny. Zásady etického kodexu byly rozpracovány pro specifické podmínky spotřebitelského leasingu a spotřebitelských úvěrů.

2 V roce 2002 bylo přijato Memorandum ALS ČR k ochraně spotřebitele při poskytování leasingových služeb, v roce 2010 Memorandum ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů. Obě memoranda jdou nad rámec zákona o ochraně spotřebitele a zákona o spotřebitelském úvěru, členské společnosti asociace se jejich dodržováním vymezují vůči subjektům z finanční šedé zóny a vůči nekalým praktikám na finančním trhu. Představenstvo ČLFA se opakovaně zabývalo mechanismy kontroly dodržování etických předpisů asociace a reakcí na jejich porušení, tedy jejich vynucováním. V roce 2011 schválilo proceduru postupu při projednávání zjištěných prohřešků členských společností proti etickým předpisům ČLFA. Aplikace této procedury má zajistit objektivní postup a spravedlnost při projednávaní zjištěných prohřešků, její existence je také argumentem a zárukou při zdůvodňování významu seberegulace v jednání se státními orgány, spotřebitelskými sdruženími a novináři. Jsou vodítkem při jednání představenstva o opodstatněných zákaznických stížnostech aozávažných podnětech orgánů státu či médií. Jde o další opatření v dlouhodobém úsilí o odlišení členských společností ČLFA jako společností dodržujících právní předpisy i asociační etiku od subjektů ze šedé zóny. EtikOU k PROSPERitě Existence a naplňování etických předpisů v praxi členských společností ČLFA vede k posilování důvěry zákazníků, státních orgánů i široké veřejnosti. V tomto ohledu souvisí s plněním ekonomických cílů jednotlivých společností i celkové úlohy seriozních nebankovních finančních společností na našem trhu. Není samoúčelné. Posilování seberegulace, tedy rozvoj etických pravidel i jejich prosazování v praxi členských společností, oprávněně patří mezi trvalé úkoly ČLFA. Představenstvo se bude etice na nebankovním finančním trhu věnovat soustavně i v dalším období. Ing. Jiřina Tapšíková, MBA předsedkyně představenstva ČLFA Etický kodex finančního trhu 1. dodržování etických a právních norem 2. dodržování principu rovného a nestranného jednání, zákaz zneužití asymetrie postavení instituce a klienta 3. výkon činnosti s odbornou péčí 4. průhlednost a srozumitelnost informací 5. povinnost poskytovat dostatečné informace před uzavřením smlouvy a v průběhu jejího trvání 6. zákaz nevhodných motivačních postupů 7. dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost 8. dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku 9. dodržování ochrany osobních údajů a důvěrnosti obchodních informací 10. informace o postupu pro podání podnětu nebo stížnosti klienta aozpůsobu jejího vyřízení co byste měli vědět... Z podnětu Legislativně-právního výboru bylo přijalo doporučení pro členské společnosti ČLFA, aby při využívání zajišťovacího převodu vlastnického práva k úvěrovaným vozidlům (s rozvazovací podmínkou a s výpůjčkou úvěrovaného vozidla dlužníkem) zapisovaly věřitele do registru vozidel jako vlastníka. Jde o opatření v zájmu sjednocení praxe k posílení postavení věřitele s využitím dostupného institut platného soukromého práva. Počátkem roku (1. 3. února 2012) proběhne v Praze v hotelu Four Seasons prestižní konference britské agentury ic Energy k vývojovým trendům leasingu ve střední a východní Evropě. Zaměří se na aktuální otázky leasingových trhů v SVE, včetně trendů v jejich regulaci, financování, řízení rizik, přeshraničních leasingů, systémů pro řízení a správu leasingových obchodů a dopadů připravovaného nového mezinárodního účetního standardu. Zařazeno je i vystoupení k vývoji a perspektivám leasingu v ČR, předsedkyně představenstva ČLFA bude moderovat panel ke srovnání trendů leasingových trhů v postsocialistických ekonomikách SVE. Na konferenci naváže seminář k novým trendům v operativním leasingu akdopadům předpisů Basel iii na leasingové společnosti. Podrobnosti ke konferenci a k semináři jsou k dispozici na 2 02/11

3 Asociace pod lupou Asociace vstupuje do třetí dekády 6. května 2011 uplynulo 20 let od podpisu společenské smlouvy o založení Asociace leasingových společností ČSFR (předchůdce České leasingové a finanční asociace). toto výročí bylo vloni v asociaci nejen připomenuto, ale i využito k akcím analytického, lobbyistického i mediálního zaměření, a to v rámci plnění dlouhodobých cílů i aktuálních úkolů ČLFA. Šlo o celou řadu opatření i akcí: n úloha asociace při podpoře rozvoje nebankovního finančního trhu a při jeho kultivaci v uplynulém dvacetiletí byla připomínána ve styku se sdělovacími prostředky, včetně únorové tiskové konference, tiskových zpráv a zmínek v článcích k úloze nebankovního financování n dlouhodobost působení, stabilita a úloha asociace při podpoře nebankovních produktů v uplynulém dvacetiletí byla zdůrazňována i ve styku se státními orgány při prosazování zájmů členských společností a nebankovních finančních produktů n dvacetiletému působení asociace bylo věnováno první loňské číslo tohoto magazínu zaměřeného na informaci členských společností a jejich pracovníků n na loňské členské schůzi byly členským společnostem ČLFA předány certifikáty členství vydané k dvacátému výročí asociace n proběhlo pracovní setkání s představenstvem ALS SR, v jehož rámci bylo hodnoceno i společné působení v ALS ČSFR i spolupráce v zájmu podpory obou nebankovních trhů v letech následujících po rozdělení československé federace n 2. června byl v areálu Břevnovského kláštera uspořádán k tomuto výročí společenský podnik za účasti pracovníků většiny členských společností, představitelů orgánů státu i spolupracujících zájmových sdružení a novinářů n 12. října proběhla na BiVŠ, a.s. odborná konference ČLFA k dosavadnímu vývoji nebankovních finančních služeb akjejich významu pro náš finanční trh i pro chod celé ekonomky, na které kromě analýz členek a členů představenstva k vývoji i perspektivám jednotlivých nebankovních produktů vystoupil viceguvernér ČNB prof. tomšík a ředitel ČBA ing. Štěpánek k vývoji naší bankovní soustavy a celého finančního trhu a hodnocením významu nebankovního financování a odborníci z poradenských agentur k očekávaným podstatným změnám ve zdanění, účtování a soukromoprávním rámci nebankovních finančních produktů. konference proběhla se stovkou účastníků z členských společností, státních orgánů, asociací z finančního trhu, přednášejících i studentů vysokých škol n byla zřízena samostatná sekce informací k akcím ČLFA v rámci tohoto výročí na webových stránkách asociace. V areálu BIVŠ proběhla hodnotící konference k dvacetiletí rozvoje nebankovních služeb. Na společenském podniku v Břevnovském kláštěře bylo poděkováno dosavadním předsedům představenstva ČLFA. 02/11 3

4 Na programu jednání představenstva... PLNěNí ASOciAČNích PRiORit Ve druhé polovině loňského roku pokračovalo představenstvo v prosazování priorit schválených na členské schůzi 29. března Zaměřilo se přednostně na jednání k rovnosti zdanění finančních produktů. Při jednání o návrhu novel daňových zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa představenstvo úspěšně vystoupilo proti záměru MF zrušit možnost nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů tvořit daňové opravné položky k pohledávkám z poskytnutých úvěrů a půjček podle stávajícího 5a zákona o rezervách. Vedení ČLFA v této otázce opakovaně jednalo, přímo i s využitím spolupráce s PWc, s daňovým náměstkem ministra financí p. Minčičem a s dalšími představiteli ministerstva financí. V rámci této spolupráce byl do novely zákona o dph prosazen návrh ČLFA k určení devizového kursu pro přepočet cizí měny při opravě a výše daně. Představenstvo se zabývalo i dalšími legislativní návrhy. Posuzovalo stanoviska expertních výborů, zejm. Legislativněprávního výboru, k vládnímu návrhu novely zákona o rozhodčím řízení, k záměru MF upravit zákonem zprostředkování na finančním trhu a k návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích připravovanému na ministerstvu dopravy. Sledovalo projednávání legislativních návrhů významných pro nebankovní finanční instituce, včetně vládních návrhů nového občanského zákoníku, nového zákona o obchodních korporacích a nového zákona o mediaci. V jednáních se státními orgány, včetně nového náměstka ministra financí odpovědného za legislativu finančního trhu a ochranu spotřebitele na finančním trhu R. Urbana, prosazuje představenstvo návrhy ČLFA k novele zákona o spotřebitelském úvěru a k dalším legislativním projektům. Sledovalo jednání s ČNB o její působnosti při kontrole povinností nebankovních společností v postavení platební instituce podle zákona o spotřebitelském úvěru. Jednalo o postupu ČLFA v Sektorové radě pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby, která působí při naplnění projektu Národní soustava povolání. POSUZOVáNí NáMětů ExPERtNích ů Představenstvo se soustavně zabývá také návrhy expertních výborů a některých členských společností na rozšíření statistických výstupů ČLFA a na doplnění asociačních statistik údaji o vybraných finančních výsledcích. V této věci předloží představenstvo komplexní návrh na doplnění metodiky statistik ČLFA na členské schůzi, která proběhne 26. března Jednalo o změně struktury tiskových zpráv ke statistikám ČLFA. Schválilo postup v jednání se společností Člověk v tísni ke změně metodiky indexu predátorského financování. Vedlo konsultace k účelnosti zřízení dalšího expertního výboru, který by se zabýval řízením rizik a prevencí kriminality v nebankovních finančních produktech, návrhy v této věci posoudí do konce ledna Nesouhlasilo s návrhem s Autoleasing, a.s. na zapojení asociace do projektu vzdělávání v leasingových odbornostech na Bankovním institutu, vysoké škole, a.s. asručením ČLFA za obsah i úroveň tohoto projektu. POdNěty Z LEASEUROPE A EUROFiNAS Představenstvo posoudilo také informace z říjnové vídeňské výroční konference Leaseurope a Eurofinas. V reakci na relevantní podněty z jednání vrcholných orgánů obou federací rozhodlo: n ČLFA bude prosazovat pravidelnou výměnu informací a stanovisek s MPO k návrhům Ek k podpoře malých a středních podniků a k podpoře investic asmf k legislativě finančního trhu, včetně ochrany spotřebitele na finančním trhu n studie Leaseurope k leasingu pro malé a střední podniky bude předána k marketingovému využití členským leasingovým společnostem, k analýze Výboru pro financování aut i Výboru pro leasing nemovitostí a k mediálnímu využití Výboru pro mediální aktivity n Výbor pro financování spotřebitelů se bude systematicky zabývat otázkami Eurofinas, zejm. stanovisky evropské komunity poskytovatelů spotřebitelských úvěrů k legislativním záměrům a návrhům Ek a EP n ČLFA bude, pokud možno, obesílat schůze Rady Eurofinas 4 02/11

5 Z práce expertních výborů ExPERtNí y ASOciAcE SE VE druhém POLOLEtí LOňSkéhO ROkU ZABýVALy PřEdEVŠíM AktUáLNíMi LEgiSLAtiVNíMi PROJEkty S dopady NA PRáVNí REžiM LEASiNgU, SPOtřEBitELSkých úvěrů A FActORiNgU. SLEdOVALy VLiV EkONOMické SitUAcE NA ROZVOJ trhu S NEBANkOVNíMi FiNANČNíMi PROdUkty A AktUáLNí VýkLAdOVé, APLikAČNí i PROVOZNí PROBLéMy. PRO daně A účetnictví - projednal argumenty proti záměru MF zrušit možnost nebankovních finančních institucí vytvářet ve vymezeném rozsahu opravné položky na pohledávky z poskytnutých spotřebitelských úvěrů v 5a zákona o rezervách. Projednal stanoviska ČLFA k návrhu novel daňových zákonů předkládaných MF v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa a k další novele ZdPh. Byl průběžně informován o postupu prací iasb a FASB na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing aostanoviscích Leaseurope k tomuto návrhu. LEgiSLAtiVNě PRáVNí - sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČLFA a na jejich finanční produkty. Zabýval se především vládními návrhy nového občanského zákoníku, nového zákona o obchodních korporacích, novely zákona o rozhodčím řízení a nového zákona o mediaci. Jednal o přípravě novel zákonů upravujících postupy při pojištění v leasingu. Vypracoval stanovisko ČLFA k návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejm. k jejím částem týkajícím se postupů při registraci vozidel a při jejich evidenci. Sledoval vývoj jednání s Microsoft k právnímu režimu leasingu počítačů s instalovanými operačními programy (OEM software). Posoudil opodstatněnost požadavku společnosti intergram na autorské poplatky za autorádia ve vozovém parku leasingových a dalších společností. Zabýval se i judikaturou relevantní pro leasing a pro využívání rozhodčího řízení ve sporech ze spotřebitelských úvěrů. doporučil, aby členské společnosti při využívání zajišťovacího převodu vlastnického práva k úvěrovaným vozidlům zapisovaly věřitele do registru vozidel jako vlastníka. Byl seznamován s otázkami na pořadu jednání Právního a politického výboru Eurofinas.. PRO StAtiStikU - analyzoval a odsouhlasil ke zveřejnění statistiky ČLFA za 1. pololetí a za čtvrtletí loňského roku. Zabýval se i náměty k metodice statistických šetření ČLFA přednesenými na členské schůzi a dalšími návrhy na doplnění statistických výstupů asociace, včetně návrhů na sdílení finančních údajů. Budou předloženy k projednání na letošní členské schůzi. PRO MEdiáLNí AktiVity - v rámci plnění PR strategie ČLFA v r posuzoval strukturu a obsah tiskových zpráv asociace k aktuálním otázkám a mediálních výstupů na podporu leasingu, spotřebitelských úvěrů a factoringu. Posuzoval mediální využitelnost akcí k 20. výročí asociace. Pro představenstvo připravil návrh mediální strategie ČLFA na rok 2012 a návrh na změnu komunikační směrnice. PRO FiNANcOVáNí SPOtřEBitELú - zabýval se otevřenými otázkami výkladu a aplikace zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, poznatky z praxe kontrolních orgánů k plnění povinností věřitelů ve spotřebitelských úvěrech a strategií prosazování návrhů ČLFA do novely tohoto zákona. Posuzoval postup asociace vůči poskytovatelům spotřebitelských úvěrů ze šedé zóny. definoval výhrady k metodologii indexu predátorského financování organizace Člověk v tísni a připravil jednání představitelů asociace s vedením této organizace. Posoudil stanovisko ČLFA k vládnímu návrhu novely zákona o rozhodčím řízení. Vyjadřoval se k mediálním výstupům asociace k otázkám financování spotřebitelů. Byl informován o jednání Politického a právního výboru Eurofinas. Z hlediska specifik finančních produktů pro spotřebitele se vyjadřoval ke stanoviskům a analýzám asociace. PRO LEASiNg NEMOVitOStí - jednal především o trendech v leasingu nemovitostí v kontextu vývoje trhu realit v současných ekonomických podmínkách, včetně perspektiv lea- 02/11 5

6 singu nemovitostí a leasingových společností v bankovních skupinách po zavedení regulačních limitů Basel iii a při aplikaci nového mezinárodního účetního standardu pro leasing. Zabýval se prosazováním návrhů ČLFA k daňovému rámci leasingu nemovitostí. PRO FiNAcOVáNí VOZidEL do 3,5 t - jednal o změnách právního rámce pro financování vozidel, včetně návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích vypracovaného (s předpokladem zásadních změn v registraci a evidenci vozidel). Zabýval se postupem asociace k zneužívání slev od výrobců a prodejců některými autopůjčovnami (které poskytují vozy s cenovým zvýhodněním do operativního leasingu). Projednal návrhy na vykazování obchodních výsledků členských společností při financování vozidel v rámci statistik ČLFA. Jednal o požadavku společnosti intergram na autorské poplatky za autorádia ve vozovém parku leasingových a dalších společností. Zabýval se podněty z jednání Automotive Steering group Leaseurope. Po odchodu dosavadního předsedy výboru ing. J. klouda ze ŠkoFiN, s.r.o. byla představenstvem jmenována předsedkyní výboru ing. M. Slažanská z ČSOB Leasing, a.s. Zaostřeno na statistiku Vývojové trendy nebankovního finančního trhu v roce 2010 Nebankovní finanční produkty byly v loňském roce nabízeny v podmínkách omezeného ekonomického oživení, jehož dynamika však v průběhu roku klesala. Zatímco meziroční růst hdp dosáhl v 1. čtvrtletí loňského roku 2,8 % a ve druhém čtvrtletí 2,2 %, ve třetím čtvrtletí poklesl na 1,5 % (a ve srovnání s 2. čtvrtletím 2011se dokonce zastavil na nule). Za této situace nerostla příliš poptávka po nebankovním financování investic a provozu podniků, výdaje domácností v průběhu loňského roku stagnovaly. Přesto, jak dokumentují kvartální statistiky ČLFA, vykázalo nebankovní financování v průběhu loňského roku výrazný meziroční vzestup dvouciferný růst leasingu, nebankovních úvěrů pro podnikatele a factoringu a také mírný růst nebankovních spotřebitelských úvěrů, pokud nejsou brány v úvahu předloňské úvěry ge Money Meziroční růst objemů nebankovních finančních produktů nebankovních společností Multiservis, a.s. vykazované vloni již v rámci mateřské banky. dynamika růstu nebankovního financování se však s ohledem na vývoj ekonomiky, naší i evropské, v průběhu loňského roku postupně snižovala. Značná část poptávky po financování investičních či spotřebitelských záměrů byla přitom spojena se značnými riziky a nemohla být při uplatnění obezřetných kritérií hodnocení zákazníka i financované i/2011 i-ii/2011 i-iii/2011 leasing 20,9 % 21,3 % 18,3 % tempo růstu top 15 úvěry pro podnikatele 25,1 % 9,2 % 12,5 % tempo růstu top 15 spotřebitelské úvěry 8 % 4,7 % 2,5 % factoring 31,8 % 30,3 % 21 % údaj za členy AFS ČR komodity akceptována. S ohledem na poptávku, na potřeby zákazníků a na daňový režim pokračovalo rozšiřování nabídky leasingových společností o úvěrové produkty. Obnovená konjunktura nebankovního financování působila pozitivně na ekonomiku a podílela se na jejím loňském růstu. to lze dokumentovat údaji ze statistik ČLFA za období od ledna do září 2011: 6 02/11

7 n členské společnosti ČLFA poskytly v tomto období leasingem movitých věcí, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele do naší ekonomiky celkem 90,4 mld. kč (o 2,9 mld. kč více, než ve stejném období roku 2010), z toho 64,4 mld. kč na financování investic a provozu podnikatelských subjektů a 26 mld. kč na financování zboží a služeb pro domácnosti n financovaly silniční dopravní prostředky (vesměs nové) částkou 39 mld. kč, z toho 24 mld. na pořízení osobních vozů. Financovaly 46,4 % nových osobních vozů registrovaných v ČR v čtvrtletí 2011 n poskytly také 13,7 mld. na financování strojů a zařízení n zvýšil se jejich podíl na tvorbě hdp (v roce 2010 dosáhl 3,4 %) n zvýšil se i jejich podíl na financování investic, který se ještě v polovině uplynulého desetiletí blížil 25 % Vývoj jednotlivých segmentů nebankovního financování je možné ilustrovat na základě statistik ČLFA za čtvrtletí V tomto období přesáhl souhrn pořizovacích cen strojů, zařízení a dopravních prostředků předaných členskými společnostmi ČLFA do leasingového užívání (bez dph) celkovou částku 32,1 mld. kč (na celém trhu šlo o více než 33 mld. kč). Na 35 % přitom vzrostl podíl operativního leasingu na celkovém leasingu movitých věcí (v r dosáhl 25,8 %). Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v čtvrtletí 2011 n osobní půjčky - 31,9 % n revolvingové úvěry - 35,4 % n financování v místě prodeje - 32,7 % Zaměření leasingu movitých předmětů členů ČLFA v čtvrtletí 2011 podle komodit 11 4 % 1 8 % 21,7 % 1,, 55,1 0 n 1. osobní automobily - 28,4 % n 2. nákladní automobily - 23,2 % n 3. motocykly - 0,1 % n 4. užitkové automobily - 3,5 % n 5. autobusy, trolejbusy - 2,1 % n 6. ostatní těžší silniční vozidla - 0,8 % Podobně jako v předchozích letech směřovala téměř polovina leasingu movitých věcí do soukromého sektoru služeb a přes dvě pětiny do průmyslu a stavebnictví. 0,8 % 2,1 2 % 3,5,5 % 0,1 % n 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 5,1 % n 8. it, kancelářská a komunikační technika - 1,9 % n 9. stroje a zařízení - 21,7 % n 10. fotovoltaická zařízení - 11,4 % n 11. ostatní komodity - 1,8 % Leasing movitých věcí členů ČLFA v čtvrtletí 2011 podle sektorů ekonomiky 2 7 % 5 3 % n 1. spotřebitelé - 5,3 % n 2. zemědělství - 4,6 % n 3. průmysl, stavebnictví - 41,8 % n 4. služby soukromý sektor - 45,6 % n 5. služby veřejný sektor - 2,7 % V leasingu movitých věcí nadále dominuje leasing silničních vozidel v čele s leasingem osobních aut. Významný je i podíl leasingu strojů a zařízení, posílený v současné době konjunkturou leasingového financování fotovoltaiky. Pokračuje růst podílu úvěrů pro podnikatele na finančních obchodech nebankovních finančních institucí. Podnikatelským subjektům je nyní nabízí již většina členských společností ČLFA. V období leden-září 2011 poskytly podnikatelům úvěrů (z toho 43 úvěrů na pořízení nemovitostí) v celkové výši 20,83 mld. kč. 02/11 7

8 tyto úvěry slouží především k financování osobních vozů (46,4 %) a strojů (21,9 %). Počet poskytnutých úvěrů se zvýšil meziročně o 3,8 %. Na konci 3. čtvrtletí 2011 spravovaly členské společnosti ČLFA celkem aktivních úvěrů pro podnikatele. Byl obnoven také meziroční růst nebankovních spotřebitelských úvěrů, i když dynamika jejich růstu je v závislosti na stagnaci příjmů a výdajů domácností mírná. V současné době je poskytuje 22 členských společností ČLFA (a to i jako dodatek k leasingovým produktům). V období leden-září 2011 poskytly tyto společnosti smluv o spotřebitelských úvěrech v celkové výši 25 mld. kč. Na konci 3. čtvrtletí loňského roku spravovaly běžících spotřebitelských úvěrů. Statistiky Asociace factoringových společností ČR, přebírané i do statistik ČLFA, vykazují i podstatný meziroční růst využívání factoringu. Na členy AFS ČR byly od ledna do září loňského roku postoupeny pohledávky celkem za 95,61 mld. kč (z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 78,97 mld. kč). Objem prostředků poskytnutých členy AFS ČR klientům dosáhl k 30. září ,85 mld. kč, z toho na členy ČLFA připadá 15,35 mld. kč. Směrování factoringu v čtvrtletí 2011 n tuzemský - 73,0 % n exportní - 23,8 % n importní - 3,2 % Factoringový produkt v čtvrtletí 2011 n regresní factoring - 73,4 % n bezregresní factoring - 26,6 % Podrobné statistiky nebankovních finančních obchodů za čtvrtletí 2011 jsou dostupné na statistiky za celý loňský rok budou zveřejněny počátkem února emag č.2, ročník 2011 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), těšnov 5, Praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. z

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu č.1/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 12 Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu Jedním ze základních úkolů České leasingové a finanční asociace je shromažďování údajů o výsledcích

Více

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace

Více

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně.

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně. č.1/14 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 14 K makroekonomické úloze produktů ČLFA Nedávno zveřejněné statistiky ČLFA za rok 13 doplnily podklady pro úvahy o úloze finančních produktů

Více

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách č.1/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červen 2010 5 otázek pro... Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách Předkládané číslo periodika emag chce informovat o činnosti asociace

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

Specifika factoringu vpodmínkách recese

Specifika factoringu vpodmínkách recese č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2010 5 otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové

Více

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují

Více

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 Asociace působí již 20 let při podpoře nebankovních finančních produktů Podpisem společenské smlouvy o založení Asociace leasingových

Více

Další finanční instituce a jimi poskytované služby.

Další finanční instituce a jimi poskytované služby. 9. Další finanční instituce a jimi poskytované služby. Další finanční instituce spořitelní a úvěrová sdružení (družstevní záložny) leasingové společnosti pojišťovací společnosti nebankovní poskytovatelé

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA se představuje 38 členů, představujících 99% sektoru Jádro práce ve 13 odborných komisích a pracovních skupinách: opíráme se o expertní potenciál čítající dohromady

Více

Etické předpisy ČLFA

Etické předpisy ČLFA Etické předpisy ČLFA Česká leasingová a finanční asociace Česká leasingová a finanční asociace Etické předpisy ČLFA Kodex jednání členů asociace (závazný od r. 1994) Memorandum ČLFA na ochranu spotřebitele

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Bankovní etika a bankovní tajemství

Bankovní etika a bankovní tajemství Bankovní etika a bankovní JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., externí odborný asistent katedry Bankovnictví a pojišťovnictví Program: 1) Morálka, etika a dobré mravy ve vztahu k právu 2) Etický kodex,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009 *uohsx0017qzt* UOHSX0017QZT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S70/2009,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Finanční krize a finanční gramotnost

Finanční krize a finanční gramotnost Finanční krize a finanční gramotnost Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Konference Jak učit u matematice žáky ve věku v 10 15 let Litomyšl, 15. října 2009 Kořeny současn asné finanční krize Rozšířila

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva Česká leasingová a finanční asociace Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva 2014 Česká leasingová a finanční asociace Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva ČLFA 5 Činnost

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

www.financnivzdelavani.cz

www.financnivzdelavani.cz www.financnivzdelavani.cz Společný vzdělávací projekt finančních asociací, ČNB a MFČR Tisková konference k oficiálnímu spuštění www-stránek Praha, 22. ledna 2008 Programový obsah tiskové konference Úvodní

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Vize Česká národní banka na základě pravomocí, které jí svěřují zákony České republiky, pečuje jako integrovaný orgán regulace

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více