Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nebankovní úvěry jsou stále populárnější"

Transkript

1 č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková. Samozřejmě nás zajímalo především, jak odhaduje další vývoj na trhu a kde vidí výhody a nevýhody tohoto produktu ve srovnání s bankovní sférou Jak byste charakterizovala dosavadní rozvoj spotřebitelských úvěrů v ČR? Spotřebitelské úvěrování je jednou ze součástí vyspělých ekonomik a z tohoto pohledu dosavadní rozvoj odpovídal ekonomickému vývoji v České republice. Nepřetržitý hospodářský růst i sociální stabilita v posledních letech vytvářely prostředí, kdy obyvatelstvo bylo ochotno i schopno se zadlužovat. Konkurenční prostředí silných finančních skupin, ale i zahraniční know-how mnohých z nich, přineslo na trh celou řadu finančních produktů vhodných pro financování nerůznějších potřeb spotřebitelů. Tyto produkty se staly široce dostupnými, a tomu odpovídaly i 10 30% meziroční nárůsty objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů. Zadluženost domácností ze spotřeby představuje cca 292 mld. CZK, přibližně 44 % financování spotřeby obyvatelstva je poskytnuto nebankovními finančními in- stitucemi. Celkové zadlužení domácností v ČR i přes vysoké tempo růstu je však nižší než v západoevropských zemích, což určitě vytváří prostor pro další nárůst spotřebitelských úvěrů v budoucnosti, i když ve světle současného vývoje ekonomiky to zřejmě nebude v nejbližší době. Bude i v současných podmínkách (stagnace růstu mezd, růst nezaměstnanosti, pesimistická makroekonomická očekávání) pokračovat dosavadní každoroční dvojciferný růst objemů nebankovních spotřebitelských úvěrů? Jak jsem se již zmínila, i spotřebitelské úvěrování je úzce spojeno s celkovou hospodářskou situací země a v době globalizace nejen se situací v České republice. Z tohoto pohledu růst nezaměstnanosti, zhoršení ekonomické situace domácností i celková sociální nejistota na jedné straně, ale i opatření přijatá finančními institucemi v souvislosti s finanční krizí, zejména s krizí likvidity na druhé straně, s velkou pravděpodobností budou mít dopad i na poptávku a nabídku spotřebitelských úvěrů. V současnosti je však velice těžké odhadnout, jaký bude skutečný dopad finanční krize v České republice a jak dlouhou dobu potrvá, než ke zlepšení podmínek dojde. Dá se očekávat, že meziročních nárůstů z předchozích let v roce 2009 nebude dosaženo. V čem spatřujete výhody nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů proti bankám? Jednoznačnou výhodou nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů je, že klient nemusí přijít za námi. Převážnou část produktů dokážeme klientovi nabídnout pro něj velice komfortním způsobem, v místě prodeje zboží a služeb nebo jiným distančním způsobem. Rychlost posouzení a schválení žádostí o úvěr je další výhodou nebankowww.clfa.cz 01/09 1

2 vních poskytovatelů. Specializace našich společností nám umožňuje se soustředit na potřeby našich klientů, být pružní a flexibilní v reakci na poptávku trhu, čemuž odpovídá i pestrost naší nabídky. Klient si může zvolit finanční produkty, které odpovídají jeho potřebám, ale i možnostem splácet své finanční závazky. V neposlední řadě je zajímavá i řada promočních akcí, pro klienta velice výhodných. Domnívám se, že dosavadní výsledky nebankovních poskytovatelů jsou přesvědčivým důkazem, že o tuto formu poskytování finančních produktů je zájem a má na trhu své opodstatnění. Jaké dopady na trh se spotřebitelskými úvěry bude podle Vás mít nová směrnice EU o spotřebitelských úvěrech resp. příslušný náš implementační zákon? Tato otázka je určitě tématem pro širší diskusi, která v rámci odborných výborů asociace již probíhá. Na tomto místě bych snad jen připomněla několik hlavních cílů směrnice a její možný dopad na trh spotřebitelských úvěrů. Jedním z nich je podpora přeshraničního úvěrování, které by umožnilo spotřebitelům zvolit si jim nejlépe vyhovující produkt. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé v České republice jsou do jisté míry konzervativní ve vztahu k poskytovatelům a rovněž nabídka zahraničních poskytovatelů se od nabídky lokálních poskytovatelů nijak výrazně neliší, domnívám se, že v tomto směru nebude mít implementace směrnice významnější dopad. Směrnice si klade za cíl zvýšit i ochranu a informovanost spotřebitele. Z tohoto pohledu je určitá uniformita žádoucí, obávám se však, že přespříliš informací může běžného spotřebitele do jisté míry zahltit a jeho rozhodování zkomplikovat. Proto bude velice důležité najít správnou míru, která by zajišťovala spotřebiteli odpovídající informovanost, ale nepředstavovala by nepřiměřenou administrativní zátěž a následně i finanční dopad pro žádnou stranu. Určité obavy existují i z velké striktnosti směrnice a její nízké flexibility z pohledu rychlosti vývoje produktů a forem jejich prodeje (kombinované produkty, prodej přes internet apod.), což se může projevit omezením nabídky spotřebitelských úvěrů z pohledu variability, rychlosti i dostupnosti. Na druhé straně jedním z výrazných prvků směrnice je i skutečnost, že spotřebitel je v konečném důsledku sám zodpovědný za svá úvěrová rozhodnutí a že i na něm je, aby se choval obezřetně a zodpovědně, což považuji za důležitý předpoklad vyváženého vztahu mezi věřitelem a dlužníkem. Paragrafové znění implementačního zákona dosud není veřejnosti k dispozici. Směrnice je plně harmonizační, ale umožňuje členským státům upravit řadu otázek samostatně. Proto bude důležité, jakým způsobem se dokáže ČLFA zapojit do přípravy implementačního zákona, např. v otázce tzv. vázaných obchodů, zprostředkovatelů úvěrů, limitace odškodnění u předčasně splácených úvěrů, pravidel pro mimosoudní řešení sporů, pravidel pro přístup k databázím klientských informací apod. Zhodnocení dopadu konečné podoby zákona je proto v současné době určitým způsobem předčasné. Na které otázky kladete důraz v práci představenstva ČLFA jako jedna z představitelek společností zaměřených na poskytování finančních produktů pro domácnosti? Mým hlavním cílem v představenstvu ČLFA je podílet se na vytváření takového prostředí pro poskytování nebankovních finančních produktů pro domácnosti, které by nezakládalo jejich znevýhodnění před finančními produkty ostatních poskytovatelů, bylo by předpokladem pro další rozvoj produktů i rovnoprávného postavení všech soutěžitelů na trhu. Z tohoto pohledu není pro mě prioritou jeden finanční produkt, protože, jak jsme se mohli přesvědčit již v minulosti, nabídka nebankovních finančních produktů se může měnit v čase v závislosti na poptávce po nejvýhodnější formě financování. Jako příklad je možné uvést v minulosti zaznamenaný posun od spotřebitelského leasingu ke spotřebitelskému úvěru. Vzhledem k tomu, že mou profesní specializací jsou finance, zaměřuji se hlavně na oblast daní, účetnictví a statistik, ale mimo mého zájmu nejsou ani další otázky týkající se financování spotřebitelů, např. již zmíněná směrnice o spotřebitelských úvěrech, směrnice o platebním styku, diskuze o organizaci finančního vzdělávání obyvatelstva nebo dialog s organizacemi na ochranu spotřebitele. S ohledem na často se měnící právní normy je prostor pro realizaci široký /09

3 Asociace pod lupou Na programu jednání představenstva PLNĚNÍ ASOCIAČNÍCH PRIORIT Značná část každé z pěti řádných schůzí představenstva ve druhé polovině roku, ale také tradiční předvánoční hodnotící oběd s předsedy expertních výborů, byly věnovány prosazování priorit asociace vyplývajících jak ze stanov, tak ze závěrů členské schůze. V zájmu jejich naplnění připravilo představenstvo i akci zcela nového typu listopadovou pracovní snídani s náměstkem ministra financí p. Chrenkem k neformální výměně názorů ke koncepci nového zákona o daních z příjmů. Členové představenstva a Výboru pro daně a účetnictví měli možnost diskutovat i k současným novelám daňových zákonů. Představenstvo se věnovalo soustavně také zaměření a dopadům asociační činnosti v mediální oblasti. Úkolovalo v této oblasti Výbor pro mediální aktivity a sekretariát podle vývoje ekonomické i politické situace a v zájmu podpory prosazování legislativních návrhů ČLFA v jednání s příslušnými ministerstvy a s poslanci. Sledovalo přípravu nových webových stránek asociace a schválilo jejich inovovanou strukturu, obsah a vzhled. schválilo opatření na pomoc členským společnostem při jeho aplikaci. Iniciovalo jednání s Finančně-analytickým útvarem MF ČR ke specifikům plnění povinností nebankovních finančních institucí podle tohoto zákona, připravilo seminář s pracovníkem FAÚ Mgr. Tvrdým k některým aspektům nového zákona a zadalo externí odbornici vypracování modelového systému vnitřních zásad. Tento dokument byl vedením FAÚ odsouhlasen a může být využit členskými společnostmi. Představenstvo bude dbát na to, aby asociace využívala i nadále možnosti v koordinaci postupu členských společností v této oblasti. PŮSOBENÍ ČLFA V EVROPSKÝCH FEDERACÍCH Na jedné ze schůzí se představenstvo podrobně zabývalo koncepcí dalšího působení asociace v Leaseurope a v Eurofinas. ČLFA bude i nadále aktivně vystupovat na valných shromážděních obou federací a pokračovat v aktivní práci v těch expertních orgánech Leaseurope, které sledují a analyzují problémy využitelné v lobystickém působení asociace i v konkrétní činnosti členských společností. Jde především o Právní výbor a Výbor pro daně a účetnictví Leaseurope. Asociace bude i nadále využívat informace a mediální výstupy z obou federací. Představenstvo splnilo závěr členské schůze ČLFA ohledně snížení členského příspěvku do Eurofinas. V jednání s touto federací prosadila i při polovičním nižším příspěvku zachování statutu plného členství, i když byla pozastavena hlasovací práva ČLFA v Radě a ve Valném shromáždění Eurofinas a aktivní účast v práci Výboru Eurofinas pro politické a právní otázky. Členství ČLFA v této evropské federaci bude přínosné v nezměněné míře i po snížení příspěvku a omezení členských práv. ČLFA na říjnové společné výroční konferenci Leaseurope a Eurofinas v Madridu představila Prahu jako dějiště této akce v roce Prosadila zaměření příští konference na specifika a potenciál leasingu a spotřebitelského úvěru na rozvíjejících se trzích SVE. Navrhla okruhy otázek a vystupujících na této akci. Představenstvo sleduje možnosti využití hostitelství této akce na podporu dlouhodobých cílů i současných priorit asociace. POMOC V OPATŘENÍCH PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ Protože 1. září 2008 nastala účinnost nového zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu (zákona č. 253/2008 Sb.), představenstvo 01/09 01/09 3 3

4 Ze života výborů Expertní výbory asociace se v uplynulých šesti měsících zaměřily především na aktuální témata související s ekonomickou situací a aktuálním děním v legislativním procesu. Platilo to především pro výbory, které se zabývají rozvojem prostředí společného pro všechny produkty nabízené členy ČLFA. DANĚ A ÚČETNICTVÍ - byl ve druhém pololetí 2008 nejčastěji jednajícím expertním výborem ČLFA. Musel reagovat na legislativní projekty v daňové oblasti a průběžně připravovat návrhy ČLFA k novelám daňových zákonů. V prvé řadě šlo o vládní návrh novely zákona o daních z příjmů. Výbor se vyjadřoval k jednání s MF ČR o zmírnění daňového postihu tzv. nízké kapitalizace, jak byl prosazen v zákoně č. 162/2007Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů, i variantám odstranění diskriminace leasingu po prodloužení minimální doby finančního leasingu na dobu odpisovou. Posoudil také návrh na osvobození přechodu vlastnictví na konci leasingu nemovitostí od převodní daně. Připravoval argumentaci pro jednání ČLFA s MF a s poslanci. Analyzoval také zásady nového ZDP a připravil stanovisko ČLFA k tomuto projektu. Zabýval se také dopady tzv. technické novely ZDPH provedené zákonem č. 302/2008 Sb. na finanční leasing a inicioval presentace Deloitte k těmto dopadům. Sledoval i připravované změny mezinárodního rámce našich daňových a účetních předpisů, včetně návrhu Rady EU k úpravě DPH pro finanční služby, a záměrů IASB k novému mezi- národnímu účetnímu standardu pro leasing. Na otevřené schůzi 24. září 2008 výbor o těchto otázkách podrobně informoval zástupce všech zainteresovaných členských společností. VÝBOR LEGISLATIVNĚ- PRÁVNÍ - připravil stanovisko ČLFA k návrhu nového občanského zákoníku a ná - vrhy na odstranění solidární odpovědnosti vlastníka za škody způsobené nepojištěným vozidlem. Připravil stanovisko ČLFA ke konsultačnímu materiálu MF ČR k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu. Podrobně posoudil návrh modelového systému vnitřních zásad k aplikaci nového zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Vyjádřil se k projektu UNIDROIT týkajícímu se mezinárodní úpravy modelové leasingové smlouvy. Diskutoval k vývoji judikatury týkající se produktů nabízených členy asociace. Na otevřené schůzi 2. října o těchto otázkách jednal s představiteli členských společností nezastoupených přímo ve výboru. VÝBOR PRO STATISTIKU - analyzoval statistiky ČLFA za 1. pololetí a za jednotlivá čtvrtletí roku Posoudil obsah statistických výstupů a navrhl několik dílčích doplnění metodiky statistik ČLFA. MEDIÁLNÍ AKTIVITY - zabýval se v rámci plnění mediální strategie ČLFA aktuálními výstupy pro sdělovací prostředky a pro veřejnost. Posoudil několik tiskových zpráv ČLFA. Se smluvní agenturou MediaTrust Communications jednal o konkrétních opatřeních při plnění smlouvy o spolupráci uzavřené 14. května 2008 na podporu mediálního působení ČLFA. Připravil zásady pro nové webové stránky asociace a sledoval postup při jejich přípravě a spuštění. S tím souviselo i sjednocení grafického vzhledu vydávaných materiálů bulletinu, emagu a šablony tiskových zpráv. Výbor rovněž projednal východiska pro komunikační strategii ČLFA na rok FINANCOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ - diskutoval k obsahu nové směrnice 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru a připravil stanovisko ČLFA ke konsultačnímu materiálu MF k této nové směrnici, jejíž obsah bude transformován do našeho práva. Půjde o zákon s významnými dopady pro praxi spotřebitelských úvěrů a jiných finančních produktů pro domácnosti. Výbor posoudil také první verzi návrhu zákona, kterým má být do našeho práva transformována směrnice 2007/64/ES o platebním styku na vnitřním trhu. Vypracoval stanovisko ČLFA 4 01/09

5 k tomuto návrhu, který také ovlivní postavení některých členských společností asociace a obsah jejich smluv na obchody zahrnující platební služby. Zabýval se i pasážemi k finančním produktům pro domácnosti, které jsou umístěny na nových webových stránkách ČLFA. OPERATIVNÍ LEASING - zkoumal možnosti sdílení informací o problémových dodavatelích služeb a zboží pro operativní leasing a v dialogu s agenturou EurotaxGlass s Czech zkoumal zákonitosti vývoje tvorby zůstatkových cen aut. Seznámil se s některými průzkumy chování a očekávání zákazníků relevantními pro operativní leasing. Zabýval se podněty z jednání Automotive Steering Group Leaseurope. LEASING NEMOVITOSTÍ - diskutoval k dopadům finanční krize a k poklesu růstových temp ekonomiky na refinancování leasingu nemovitostí i na poptávku po tomto produktu. Připravil návrh na odstranění dvojího zatížení leasingu nemovitostí převodní daní a zabýval se problémy při aplikaci některých ustanovení daňových zákonů na leasing nemovitostí, včetně 56 zákona o dani z přidané hodnoty, 24 odst. 5 písm. b/ zákona o daních z příjmů a problémy s převodní daní při předčasném ukončení leasingu nemovitostí. Diskuse ve výboru vedla k formulaci potřebných argumentů a přispěla k vesměs uspokojivým výsledkům jednání o těchto daňových otázkách s ministerstvem financí. Co byste měli vědět Do nového roku Praha 2009 vrcholné setkání evropských s novým webem ČLFA poskytovatelů leasingua spotřebitelských úvěrů! Webové stránky asociace patřily k prvním svého druhu mezi asociacemi v České republice. Jak plynul čas, měnily se i požadavky na jejich formu, ale především obsah. Také místo ČLFA ve společnosti získalo pevnou pozici a asociace je dnes významným partnerem pro tvůrce legislativy i státní instituce. To vše vedlo k rozhodnutí, zásadním způsobem změnit charakter webové prezentace asociace. V průběhu roku vznikl odborný audit webových stránek a řada připomínek a podnětů vzešla z jednání výboru pro mediální otázky i diskuse mezi členy. Dalším důležitým podnětem byl fakt, že v roce 2008 dochází ke změnám v corporate designu ČLFA. Grafická podoba pravidelného bulletinu je sjednocena s novým elektronickým magazínem, novou podobu dostává šablona pro tiskové zprávy. Je logické, že těmto změnám neunikl ani náš web. Co se mění? V kostce by se dalo říci, že všechno. Grafická podoba dostává modernější tvář, i když se zachováním filozofie ČLFA jako seriózního partnera pro odbornou veřejnost. Obsahové zaměření se přesunuje z role interního zpravodaje pro členy k praktickému pomocníkovi pro odbornou i laickou veřejnost. V žádném případě ale nemá web ČLFA nahradit populární finanční weby jako mesec.cz nebo finance.cz, ale nabídnout veřejnosti skutečně kvalitní a do hloubky jdoucí informační médium. Nově budeme pracovat i s novináři, kterým nabídneme možnost stahovat si aktuální informace či pracovat s texty v archivu, statistickými přehledy a dalšími materiály. Zachován zůstane samozřejmě i servis pro členy asociace. Ing. Ivo Hložánek, předseda výboru pro mediální aktivity ČLFA ČLFA uspěla s kandidaturou Prahy jako místem konání výroční konference Leaseurope a Eurofinas v r Navázala přitom na úspěch obdobné akce Leaseurope, která proběhla s dosud rekordní návštěvou představitelů evropské leasingové komunity v Praze v r Výroční konference bude spojena s jednáním nejvyšších orgánů obou evropských federací o organizačních i koncepčních otázkách. Bude spojena s řadou společenských akcí. Její konferenční část proběhne října 2009 v hotelu Hilton. Jaké budou přínosy hostitelství této akce pro ČLFA? Především naše asociace mohla prosadit zaměření konference na otázky v centru naší pozornosti na dopady finanční krize a očekávané globální recese na evropský leasing a spotřebitelské úvěry, na očekávané dopady nových i dosud připravovaných směrnic EU (včetně nové směrnice o spotřebitelských úvěrech a připravované směrnice o finančních zprostředkovatelích) a na specifika rozvoje příslušných segmentů finančního trhu ve střední a východní Evropě. Je jednáno o možnost účasti představitelů členských společností ČLFA na konferenční části za zvýhodněných podmínek. Lze očekávat, že výroční konference Leaseurope a Eurofinas v Praze zdůrazní rozvojový potenciál nebankovních finančních trhů nových členů EU. Představenstvo ČLFA je připraveno napomoci ke zdaru této akce. Ing. Vratislav Válek, místopředseda představenstva ČLFA 01/09 5

6 Zaostřeno na statistiku Aktuální vývoj čtvrtletí 2008 Statistiky nebankovních finančních produktů, sestavené asociací za prvních devět měsíců letošního roku, byly zveřejněny v období rozsáhlých diskusí o dopadech globální finanční krize a nastupující hospodářské recese v řadě evropských zemí. Byly očekávány za situace, kdy dochází ke zpomalování tempa růstu naší ekonomiky, kdy i u nás dochází k znatelnému omezování investičních aktivit a kdy i na našem bankovním trhu byla výrazně omezena dostupnost úvěrů. téměř o 15 %. Členské společnosti ČLFA financovaly v tomto období stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 70,23 mld. Kč. Celková částka poskytnutá (vstupní dluh) jimi v tomto období v leasingu movitých věcí přesáhla 60 mld. Kč. Za významné je třeba označit zvyšování podílu operativního leasingu na celkovém leasingu movitých věcí dosáhl 17,3 % a proti situaci na konci r se tento podíl zvýšil téměř o 5 %. V leasingu osobních a užitkových aut již podíl operativního leasingu převýšil čtvrtinu! Vývojové trendy jednotlivých nebankovních finančních produktů, jak vyplývají ze statistik ČLFA za čtvrtletí, nejsou v těchto podmínkách jednolité. Zatímco zhoršující se makroekonomické prostředí nevedlo ke změně dlouhodobého růstu factoringu a úvěrů pro podnikatele a spotřebitelských úvěrů pro domácnosti, leasing vykazuje letos meziroční, v jednotlivých čtvrtletích stále se prohlubující pokles. Dochází i k určitému dílčímu přesunu leasingových společností od leasingových obchodů k úvěrům. Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v čtvrtletí 2008 V případě leasingu došlo za prvních devět měsíců letošního roku k meziročnímu snížení hodnoty uzavřených obchodů Factoringový produkt členů ČLFA v čtvrtletí 2008 Čtvrtletní statistiky za leasing nemovitostí ČLFA nesestavuje. Signály z trhu nasvědčují, že i v tomto leasingovém segmentu dochází k poklesu. Co je příčinou meziročního snížení leasingových obchodů? Jde o efekt srovnání s obdobím, kdy kulminoval růst investic v době výrazného ekonomického růstu. Koncem loňského roku byly navíc v očekávání účinnosti daňových změn provedených zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů některé leasingy předkontrahovány. A nelze nevidět, že na některé potenciální zájemce 6 01/09

7 Zaměření leasingu movitých předmětů v ČR v čtvrtletí 2008 podle komodit o leasing zapůsobily negativně tyto změny, zejména prodloužení minimální doby leasingu. I za těchto okolností však úloha leasingu neklesá. Jeho objemy se udržují na úrovni z poloviny této dekády. Letos převýší souhrn movitých věcí profinancovaných s využitím leasingu hranici 100 mld. Kč. Významné je, že i přes meziroční pokles se nesnížil téměř třetinový podíl leasingu na financování movitých investic. V čtvrtletí letošního roku došlo k dalšímu výraznému zvýšení nebankovních spotřebitelských úvěrů v meziročním srovnání o 15,3 %. Zatím se neprojevilo oslabení výdajů domácností očekávané v souvislosti s poklesem ekonomického růstu. Členské společnosti ČLFA poskytly v tomto období nových spotřebitelských úvěrů v celkové částce 40,9 mld. Kč. Při celkem rovnoměrném rozložení poměrů mezi osobními půjčkami, revolvingovými úvěry a financováním v místě prodeje letos mírně posiluje podíl osobních půjček. Růstové trendy v tomto segmentu mají dlouhodobý charakter. Nejvyšší růst vykazují úvěry poskytované členskými společnostmi ČLFA podnikatelským subjektům. V dosavadním průběhu letošního roku vzrostl jejich objem o 45,3 %, v celkovém souhrnu přesáhly 16 mld. Kč. Od členů asociace získali podnikatelé v daném období úvěrů a splátkových obchodů. Také v případě factoringu pokračuje dlouhodobý růst objemu. Na členy Asociace factoringových společností ČR byly za prvních devět měsíců r postoupeny pohledávky za 103,53 mld. Kč meziročně tak došlo ke zvýšení factoringových obchodů o 14 %. Členové AFS ČR poskytli v tomto období podnikatelům factoringem přes 23 mld. Kč. I zde je možné hovořit o pokračující konjunktuře. Celkově poskytly společnosti sdružené v ČLFA do naší ekonomiky v čtvrtletí letošního roku přes 194 mld. Kč. Zaujímají v tomto ohledu významné místo na našem finančním trhu s nezanedbatelnou úlohou na tlumení dopadů finanční krize a na podpoře ekonomického růstu. Ing. Tomáš Veverka, předseda Výboru ČLFA pro statistiku emag č.1, ročník 2009 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), Těšnov 5, Praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: 5. ledna 2009 Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. 01/09 7

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu č.1/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 12 Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu Jedním ze základních úkolů České leasingové a finanční asociace je shromažďování údajů o výsledcích

Více

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace

Více

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně.

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně. č.1/14 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 14 K makroekonomické úloze produktů ČLFA Nedávno zveřejněné statistiky ČLFA za rok 13 doplnily podklady pro úvahy o úloze finančních produktů

Více

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují

Více

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování č.2/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2012 Seberegulace cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování V tržních ekonomikách je jednání subjektů vstupujících

Více

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách č.1/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červen 2010 5 otázek pro... Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách Předkládané číslo periodika emag chce informovat o činnosti asociace

Více

Specifika factoringu vpodmínkách recese

Specifika factoringu vpodmínkách recese č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2010 5 otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 Asociace působí již 20 let při podpoře nebankovních finančních produktů Podpisem společenské smlouvy o založení Asociace leasingových

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA

DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA 10.10.2012 CO JE SLUŽBA DINO? Unikátní nová služba sdružení DINO (Dluhové inkaso obyvatelstva České pošty), která pomáhá lidem řešit vzniklý peněžitý závazek. Vznikla jako reakce

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách Page 1 of 3 Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách BANKOVNICTVI.IHNED.CZ 20. 3. 2003 00:00 V posledních měsících dochází k nárůstu objemu úvěrů v ekonomice. Rozhodující podíl na tomto nárůstu mají

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009

Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009 Reálný sektor a finanční stabilita Petr Jakubík Samostatný odbor ekonomického výzkumu a finanční stability Česká národní banka Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009 Finanční stabilita 2

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

www.financnivzdelavani.cz

www.financnivzdelavani.cz www.financnivzdelavani.cz Společný vzdělávací projekt finančních asociací, ČNB a MFČR Tisková konference k oficiálnímu spuštění www-stránek Praha, 22. ledna 2008 Programový obsah tiskové konference Úvodní

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice (25.5.2007)

Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice (25.5.2007) Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice (25.5.2007) Jan Stopka tajemník sdružení SOLUS a výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s. www.solus.cz a www.sid.cz

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA se představuje 38 členů, představujících 99% sektoru Jádro práce ve 13 odborných komisích a pracovních skupinách: opíráme se o expertní potenciál čítající dohromady

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů Evidenční číslo: 247/2012 Vyřizuje: Dana Klofáčová tel. 257 042 094 V Praze

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Finanční krize a finanční gramotnost

Finanční krize a finanční gramotnost Finanční krize a finanční gramotnost Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Konference Jak učit u matematice žáky ve věku v 10 15 let Litomyšl, 15. října 2009 Kořeny současn asné finanční krize Rozšířila

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2015 Třídící znak 2 0 6 1 5 1 8 0 Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí I. Účel úředního

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2010 30.6.2010 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2010 30.6.2010 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2010 30.6.2010 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více