Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nebankovní úvěry jsou stále populárnější"

Transkript

1 č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková. Samozřejmě nás zajímalo především, jak odhaduje další vývoj na trhu a kde vidí výhody a nevýhody tohoto produktu ve srovnání s bankovní sférou Jak byste charakterizovala dosavadní rozvoj spotřebitelských úvěrů v ČR? Spotřebitelské úvěrování je jednou ze součástí vyspělých ekonomik a z tohoto pohledu dosavadní rozvoj odpovídal ekonomickému vývoji v České republice. Nepřetržitý hospodářský růst i sociální stabilita v posledních letech vytvářely prostředí, kdy obyvatelstvo bylo ochotno i schopno se zadlužovat. Konkurenční prostředí silných finančních skupin, ale i zahraniční know-how mnohých z nich, přineslo na trh celou řadu finančních produktů vhodných pro financování nerůznějších potřeb spotřebitelů. Tyto produkty se staly široce dostupnými, a tomu odpovídaly i 10 30% meziroční nárůsty objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů. Zadluženost domácností ze spotřeby představuje cca 292 mld. CZK, přibližně 44 % financování spotřeby obyvatelstva je poskytnuto nebankovními finančními in- stitucemi. Celkové zadlužení domácností v ČR i přes vysoké tempo růstu je však nižší než v západoevropských zemích, což určitě vytváří prostor pro další nárůst spotřebitelských úvěrů v budoucnosti, i když ve světle současného vývoje ekonomiky to zřejmě nebude v nejbližší době. Bude i v současných podmínkách (stagnace růstu mezd, růst nezaměstnanosti, pesimistická makroekonomická očekávání) pokračovat dosavadní každoroční dvojciferný růst objemů nebankovních spotřebitelských úvěrů? Jak jsem se již zmínila, i spotřebitelské úvěrování je úzce spojeno s celkovou hospodářskou situací země a v době globalizace nejen se situací v České republice. Z tohoto pohledu růst nezaměstnanosti, zhoršení ekonomické situace domácností i celková sociální nejistota na jedné straně, ale i opatření přijatá finančními institucemi v souvislosti s finanční krizí, zejména s krizí likvidity na druhé straně, s velkou pravděpodobností budou mít dopad i na poptávku a nabídku spotřebitelských úvěrů. V současnosti je však velice těžké odhadnout, jaký bude skutečný dopad finanční krize v České republice a jak dlouhou dobu potrvá, než ke zlepšení podmínek dojde. Dá se očekávat, že meziročních nárůstů z předchozích let v roce 2009 nebude dosaženo. V čem spatřujete výhody nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů proti bankám? Jednoznačnou výhodou nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů je, že klient nemusí přijít za námi. Převážnou část produktů dokážeme klientovi nabídnout pro něj velice komfortním způsobem, v místě prodeje zboží a služeb nebo jiným distančním způsobem. Rychlost posouzení a schválení žádostí o úvěr je další výhodou nebankowww.clfa.cz 01/09 1

2 vních poskytovatelů. Specializace našich společností nám umožňuje se soustředit na potřeby našich klientů, být pružní a flexibilní v reakci na poptávku trhu, čemuž odpovídá i pestrost naší nabídky. Klient si může zvolit finanční produkty, které odpovídají jeho potřebám, ale i možnostem splácet své finanční závazky. V neposlední řadě je zajímavá i řada promočních akcí, pro klienta velice výhodných. Domnívám se, že dosavadní výsledky nebankovních poskytovatelů jsou přesvědčivým důkazem, že o tuto formu poskytování finančních produktů je zájem a má na trhu své opodstatnění. Jaké dopady na trh se spotřebitelskými úvěry bude podle Vás mít nová směrnice EU o spotřebitelských úvěrech resp. příslušný náš implementační zákon? Tato otázka je určitě tématem pro širší diskusi, která v rámci odborných výborů asociace již probíhá. Na tomto místě bych snad jen připomněla několik hlavních cílů směrnice a její možný dopad na trh spotřebitelských úvěrů. Jedním z nich je podpora přeshraničního úvěrování, které by umožnilo spotřebitelům zvolit si jim nejlépe vyhovující produkt. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé v České republice jsou do jisté míry konzervativní ve vztahu k poskytovatelům a rovněž nabídka zahraničních poskytovatelů se od nabídky lokálních poskytovatelů nijak výrazně neliší, domnívám se, že v tomto směru nebude mít implementace směrnice významnější dopad. Směrnice si klade za cíl zvýšit i ochranu a informovanost spotřebitele. Z tohoto pohledu je určitá uniformita žádoucí, obávám se však, že přespříliš informací může běžného spotřebitele do jisté míry zahltit a jeho rozhodování zkomplikovat. Proto bude velice důležité najít správnou míru, která by zajišťovala spotřebiteli odpovídající informovanost, ale nepředstavovala by nepřiměřenou administrativní zátěž a následně i finanční dopad pro žádnou stranu. Určité obavy existují i z velké striktnosti směrnice a její nízké flexibility z pohledu rychlosti vývoje produktů a forem jejich prodeje (kombinované produkty, prodej přes internet apod.), což se může projevit omezením nabídky spotřebitelských úvěrů z pohledu variability, rychlosti i dostupnosti. Na druhé straně jedním z výrazných prvků směrnice je i skutečnost, že spotřebitel je v konečném důsledku sám zodpovědný za svá úvěrová rozhodnutí a že i na něm je, aby se choval obezřetně a zodpovědně, což považuji za důležitý předpoklad vyváženého vztahu mezi věřitelem a dlužníkem. Paragrafové znění implementačního zákona dosud není veřejnosti k dispozici. Směrnice je plně harmonizační, ale umožňuje členským státům upravit řadu otázek samostatně. Proto bude důležité, jakým způsobem se dokáže ČLFA zapojit do přípravy implementačního zákona, např. v otázce tzv. vázaných obchodů, zprostředkovatelů úvěrů, limitace odškodnění u předčasně splácených úvěrů, pravidel pro mimosoudní řešení sporů, pravidel pro přístup k databázím klientských informací apod. Zhodnocení dopadu konečné podoby zákona je proto v současné době určitým způsobem předčasné. Na které otázky kladete důraz v práci představenstva ČLFA jako jedna z představitelek společností zaměřených na poskytování finančních produktů pro domácnosti? Mým hlavním cílem v představenstvu ČLFA je podílet se na vytváření takového prostředí pro poskytování nebankovních finančních produktů pro domácnosti, které by nezakládalo jejich znevýhodnění před finančními produkty ostatních poskytovatelů, bylo by předpokladem pro další rozvoj produktů i rovnoprávného postavení všech soutěžitelů na trhu. Z tohoto pohledu není pro mě prioritou jeden finanční produkt, protože, jak jsme se mohli přesvědčit již v minulosti, nabídka nebankovních finančních produktů se může měnit v čase v závislosti na poptávce po nejvýhodnější formě financování. Jako příklad je možné uvést v minulosti zaznamenaný posun od spotřebitelského leasingu ke spotřebitelskému úvěru. Vzhledem k tomu, že mou profesní specializací jsou finance, zaměřuji se hlavně na oblast daní, účetnictví a statistik, ale mimo mého zájmu nejsou ani další otázky týkající se financování spotřebitelů, např. již zmíněná směrnice o spotřebitelských úvěrech, směrnice o platebním styku, diskuze o organizaci finančního vzdělávání obyvatelstva nebo dialog s organizacemi na ochranu spotřebitele. S ohledem na často se měnící právní normy je prostor pro realizaci široký /09

3 Asociace pod lupou Na programu jednání představenstva PLNĚNÍ ASOCIAČNÍCH PRIORIT Značná část každé z pěti řádných schůzí představenstva ve druhé polovině roku, ale také tradiční předvánoční hodnotící oběd s předsedy expertních výborů, byly věnovány prosazování priorit asociace vyplývajících jak ze stanov, tak ze závěrů členské schůze. V zájmu jejich naplnění připravilo představenstvo i akci zcela nového typu listopadovou pracovní snídani s náměstkem ministra financí p. Chrenkem k neformální výměně názorů ke koncepci nového zákona o daních z příjmů. Členové představenstva a Výboru pro daně a účetnictví měli možnost diskutovat i k současným novelám daňových zákonů. Představenstvo se věnovalo soustavně také zaměření a dopadům asociační činnosti v mediální oblasti. Úkolovalo v této oblasti Výbor pro mediální aktivity a sekretariát podle vývoje ekonomické i politické situace a v zájmu podpory prosazování legislativních návrhů ČLFA v jednání s příslušnými ministerstvy a s poslanci. Sledovalo přípravu nových webových stránek asociace a schválilo jejich inovovanou strukturu, obsah a vzhled. schválilo opatření na pomoc členským společnostem při jeho aplikaci. Iniciovalo jednání s Finančně-analytickým útvarem MF ČR ke specifikům plnění povinností nebankovních finančních institucí podle tohoto zákona, připravilo seminář s pracovníkem FAÚ Mgr. Tvrdým k některým aspektům nového zákona a zadalo externí odbornici vypracování modelového systému vnitřních zásad. Tento dokument byl vedením FAÚ odsouhlasen a může být využit členskými společnostmi. Představenstvo bude dbát na to, aby asociace využívala i nadále možnosti v koordinaci postupu členských společností v této oblasti. PŮSOBENÍ ČLFA V EVROPSKÝCH FEDERACÍCH Na jedné ze schůzí se představenstvo podrobně zabývalo koncepcí dalšího působení asociace v Leaseurope a v Eurofinas. ČLFA bude i nadále aktivně vystupovat na valných shromážděních obou federací a pokračovat v aktivní práci v těch expertních orgánech Leaseurope, které sledují a analyzují problémy využitelné v lobystickém působení asociace i v konkrétní činnosti členských společností. Jde především o Právní výbor a Výbor pro daně a účetnictví Leaseurope. Asociace bude i nadále využívat informace a mediální výstupy z obou federací. Představenstvo splnilo závěr členské schůze ČLFA ohledně snížení členského příspěvku do Eurofinas. V jednání s touto federací prosadila i při polovičním nižším příspěvku zachování statutu plného členství, i když byla pozastavena hlasovací práva ČLFA v Radě a ve Valném shromáždění Eurofinas a aktivní účast v práci Výboru Eurofinas pro politické a právní otázky. Členství ČLFA v této evropské federaci bude přínosné v nezměněné míře i po snížení příspěvku a omezení členských práv. ČLFA na říjnové společné výroční konferenci Leaseurope a Eurofinas v Madridu představila Prahu jako dějiště této akce v roce Prosadila zaměření příští konference na specifika a potenciál leasingu a spotřebitelského úvěru na rozvíjejících se trzích SVE. Navrhla okruhy otázek a vystupujících na této akci. Představenstvo sleduje možnosti využití hostitelství této akce na podporu dlouhodobých cílů i současných priorit asociace. POMOC V OPATŘENÍCH PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ Protože 1. září 2008 nastala účinnost nového zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu (zákona č. 253/2008 Sb.), představenstvo 01/09 01/09 3 3

4 Ze života výborů Expertní výbory asociace se v uplynulých šesti měsících zaměřily především na aktuální témata související s ekonomickou situací a aktuálním děním v legislativním procesu. Platilo to především pro výbory, které se zabývají rozvojem prostředí společného pro všechny produkty nabízené členy ČLFA. DANĚ A ÚČETNICTVÍ - byl ve druhém pololetí 2008 nejčastěji jednajícím expertním výborem ČLFA. Musel reagovat na legislativní projekty v daňové oblasti a průběžně připravovat návrhy ČLFA k novelám daňových zákonů. V prvé řadě šlo o vládní návrh novely zákona o daních z příjmů. Výbor se vyjadřoval k jednání s MF ČR o zmírnění daňového postihu tzv. nízké kapitalizace, jak byl prosazen v zákoně č. 162/2007Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů, i variantám odstranění diskriminace leasingu po prodloužení minimální doby finančního leasingu na dobu odpisovou. Posoudil také návrh na osvobození přechodu vlastnictví na konci leasingu nemovitostí od převodní daně. Připravoval argumentaci pro jednání ČLFA s MF a s poslanci. Analyzoval také zásady nového ZDP a připravil stanovisko ČLFA k tomuto projektu. Zabýval se také dopady tzv. technické novely ZDPH provedené zákonem č. 302/2008 Sb. na finanční leasing a inicioval presentace Deloitte k těmto dopadům. Sledoval i připravované změny mezinárodního rámce našich daňových a účetních předpisů, včetně návrhu Rady EU k úpravě DPH pro finanční služby, a záměrů IASB k novému mezi- národnímu účetnímu standardu pro leasing. Na otevřené schůzi 24. září 2008 výbor o těchto otázkách podrobně informoval zástupce všech zainteresovaných členských společností. VÝBOR LEGISLATIVNĚ- PRÁVNÍ - připravil stanovisko ČLFA k návrhu nového občanského zákoníku a ná - vrhy na odstranění solidární odpovědnosti vlastníka za škody způsobené nepojištěným vozidlem. Připravil stanovisko ČLFA ke konsultačnímu materiálu MF ČR k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu. Podrobně posoudil návrh modelového systému vnitřních zásad k aplikaci nového zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Vyjádřil se k projektu UNIDROIT týkajícímu se mezinárodní úpravy modelové leasingové smlouvy. Diskutoval k vývoji judikatury týkající se produktů nabízených členy asociace. Na otevřené schůzi 2. října o těchto otázkách jednal s představiteli členských společností nezastoupených přímo ve výboru. VÝBOR PRO STATISTIKU - analyzoval statistiky ČLFA za 1. pololetí a za jednotlivá čtvrtletí roku Posoudil obsah statistických výstupů a navrhl několik dílčích doplnění metodiky statistik ČLFA. MEDIÁLNÍ AKTIVITY - zabýval se v rámci plnění mediální strategie ČLFA aktuálními výstupy pro sdělovací prostředky a pro veřejnost. Posoudil několik tiskových zpráv ČLFA. Se smluvní agenturou MediaTrust Communications jednal o konkrétních opatřeních při plnění smlouvy o spolupráci uzavřené 14. května 2008 na podporu mediálního působení ČLFA. Připravil zásady pro nové webové stránky asociace a sledoval postup při jejich přípravě a spuštění. S tím souviselo i sjednocení grafického vzhledu vydávaných materiálů bulletinu, emagu a šablony tiskových zpráv. Výbor rovněž projednal východiska pro komunikační strategii ČLFA na rok FINANCOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ - diskutoval k obsahu nové směrnice 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru a připravil stanovisko ČLFA ke konsultačnímu materiálu MF k této nové směrnici, jejíž obsah bude transformován do našeho práva. Půjde o zákon s významnými dopady pro praxi spotřebitelských úvěrů a jiných finančních produktů pro domácnosti. Výbor posoudil také první verzi návrhu zákona, kterým má být do našeho práva transformována směrnice 2007/64/ES o platebním styku na vnitřním trhu. Vypracoval stanovisko ČLFA 4 01/09

5 k tomuto návrhu, který také ovlivní postavení některých členských společností asociace a obsah jejich smluv na obchody zahrnující platební služby. Zabýval se i pasážemi k finančním produktům pro domácnosti, které jsou umístěny na nových webových stránkách ČLFA. OPERATIVNÍ LEASING - zkoumal možnosti sdílení informací o problémových dodavatelích služeb a zboží pro operativní leasing a v dialogu s agenturou EurotaxGlass s Czech zkoumal zákonitosti vývoje tvorby zůstatkových cen aut. Seznámil se s některými průzkumy chování a očekávání zákazníků relevantními pro operativní leasing. Zabýval se podněty z jednání Automotive Steering Group Leaseurope. LEASING NEMOVITOSTÍ - diskutoval k dopadům finanční krize a k poklesu růstových temp ekonomiky na refinancování leasingu nemovitostí i na poptávku po tomto produktu. Připravil návrh na odstranění dvojího zatížení leasingu nemovitostí převodní daní a zabýval se problémy při aplikaci některých ustanovení daňových zákonů na leasing nemovitostí, včetně 56 zákona o dani z přidané hodnoty, 24 odst. 5 písm. b/ zákona o daních z příjmů a problémy s převodní daní při předčasném ukončení leasingu nemovitostí. Diskuse ve výboru vedla k formulaci potřebných argumentů a přispěla k vesměs uspokojivým výsledkům jednání o těchto daňových otázkách s ministerstvem financí. Co byste měli vědět Do nového roku Praha 2009 vrcholné setkání evropských s novým webem ČLFA poskytovatelů leasingua spotřebitelských úvěrů! Webové stránky asociace patřily k prvním svého druhu mezi asociacemi v České republice. Jak plynul čas, měnily se i požadavky na jejich formu, ale především obsah. Také místo ČLFA ve společnosti získalo pevnou pozici a asociace je dnes významným partnerem pro tvůrce legislativy i státní instituce. To vše vedlo k rozhodnutí, zásadním způsobem změnit charakter webové prezentace asociace. V průběhu roku vznikl odborný audit webových stránek a řada připomínek a podnětů vzešla z jednání výboru pro mediální otázky i diskuse mezi členy. Dalším důležitým podnětem byl fakt, že v roce 2008 dochází ke změnám v corporate designu ČLFA. Grafická podoba pravidelného bulletinu je sjednocena s novým elektronickým magazínem, novou podobu dostává šablona pro tiskové zprávy. Je logické, že těmto změnám neunikl ani náš web. Co se mění? V kostce by se dalo říci, že všechno. Grafická podoba dostává modernější tvář, i když se zachováním filozofie ČLFA jako seriózního partnera pro odbornou veřejnost. Obsahové zaměření se přesunuje z role interního zpravodaje pro členy k praktickému pomocníkovi pro odbornou i laickou veřejnost. V žádném případě ale nemá web ČLFA nahradit populární finanční weby jako mesec.cz nebo finance.cz, ale nabídnout veřejnosti skutečně kvalitní a do hloubky jdoucí informační médium. Nově budeme pracovat i s novináři, kterým nabídneme možnost stahovat si aktuální informace či pracovat s texty v archivu, statistickými přehledy a dalšími materiály. Zachován zůstane samozřejmě i servis pro členy asociace. Ing. Ivo Hložánek, předseda výboru pro mediální aktivity ČLFA ČLFA uspěla s kandidaturou Prahy jako místem konání výroční konference Leaseurope a Eurofinas v r Navázala přitom na úspěch obdobné akce Leaseurope, která proběhla s dosud rekordní návštěvou představitelů evropské leasingové komunity v Praze v r Výroční konference bude spojena s jednáním nejvyšších orgánů obou evropských federací o organizačních i koncepčních otázkách. Bude spojena s řadou společenských akcí. Její konferenční část proběhne října 2009 v hotelu Hilton. Jaké budou přínosy hostitelství této akce pro ČLFA? Především naše asociace mohla prosadit zaměření konference na otázky v centru naší pozornosti na dopady finanční krize a očekávané globální recese na evropský leasing a spotřebitelské úvěry, na očekávané dopady nových i dosud připravovaných směrnic EU (včetně nové směrnice o spotřebitelských úvěrech a připravované směrnice o finančních zprostředkovatelích) a na specifika rozvoje příslušných segmentů finančního trhu ve střední a východní Evropě. Je jednáno o možnost účasti představitelů členských společností ČLFA na konferenční části za zvýhodněných podmínek. Lze očekávat, že výroční konference Leaseurope a Eurofinas v Praze zdůrazní rozvojový potenciál nebankovních finančních trhů nových členů EU. Představenstvo ČLFA je připraveno napomoci ke zdaru této akce. Ing. Vratislav Válek, místopředseda představenstva ČLFA 01/09 5

6 Zaostřeno na statistiku Aktuální vývoj čtvrtletí 2008 Statistiky nebankovních finančních produktů, sestavené asociací za prvních devět měsíců letošního roku, byly zveřejněny v období rozsáhlých diskusí o dopadech globální finanční krize a nastupující hospodářské recese v řadě evropských zemí. Byly očekávány za situace, kdy dochází ke zpomalování tempa růstu naší ekonomiky, kdy i u nás dochází k znatelnému omezování investičních aktivit a kdy i na našem bankovním trhu byla výrazně omezena dostupnost úvěrů. téměř o 15 %. Členské společnosti ČLFA financovaly v tomto období stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 70,23 mld. Kč. Celková částka poskytnutá (vstupní dluh) jimi v tomto období v leasingu movitých věcí přesáhla 60 mld. Kč. Za významné je třeba označit zvyšování podílu operativního leasingu na celkovém leasingu movitých věcí dosáhl 17,3 % a proti situaci na konci r se tento podíl zvýšil téměř o 5 %. V leasingu osobních a užitkových aut již podíl operativního leasingu převýšil čtvrtinu! Vývojové trendy jednotlivých nebankovních finančních produktů, jak vyplývají ze statistik ČLFA za čtvrtletí, nejsou v těchto podmínkách jednolité. Zatímco zhoršující se makroekonomické prostředí nevedlo ke změně dlouhodobého růstu factoringu a úvěrů pro podnikatele a spotřebitelských úvěrů pro domácnosti, leasing vykazuje letos meziroční, v jednotlivých čtvrtletích stále se prohlubující pokles. Dochází i k určitému dílčímu přesunu leasingových společností od leasingových obchodů k úvěrům. Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v čtvrtletí 2008 V případě leasingu došlo za prvních devět měsíců letošního roku k meziročnímu snížení hodnoty uzavřených obchodů Factoringový produkt členů ČLFA v čtvrtletí 2008 Čtvrtletní statistiky za leasing nemovitostí ČLFA nesestavuje. Signály z trhu nasvědčují, že i v tomto leasingovém segmentu dochází k poklesu. Co je příčinou meziročního snížení leasingových obchodů? Jde o efekt srovnání s obdobím, kdy kulminoval růst investic v době výrazného ekonomického růstu. Koncem loňského roku byly navíc v očekávání účinnosti daňových změn provedených zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů některé leasingy předkontrahovány. A nelze nevidět, že na některé potenciální zájemce 6 01/09

7 Zaměření leasingu movitých předmětů v ČR v čtvrtletí 2008 podle komodit o leasing zapůsobily negativně tyto změny, zejména prodloužení minimální doby leasingu. I za těchto okolností však úloha leasingu neklesá. Jeho objemy se udržují na úrovni z poloviny této dekády. Letos převýší souhrn movitých věcí profinancovaných s využitím leasingu hranici 100 mld. Kč. Významné je, že i přes meziroční pokles se nesnížil téměř třetinový podíl leasingu na financování movitých investic. V čtvrtletí letošního roku došlo k dalšímu výraznému zvýšení nebankovních spotřebitelských úvěrů v meziročním srovnání o 15,3 %. Zatím se neprojevilo oslabení výdajů domácností očekávané v souvislosti s poklesem ekonomického růstu. Členské společnosti ČLFA poskytly v tomto období nových spotřebitelských úvěrů v celkové částce 40,9 mld. Kč. Při celkem rovnoměrném rozložení poměrů mezi osobními půjčkami, revolvingovými úvěry a financováním v místě prodeje letos mírně posiluje podíl osobních půjček. Růstové trendy v tomto segmentu mají dlouhodobý charakter. Nejvyšší růst vykazují úvěry poskytované členskými společnostmi ČLFA podnikatelským subjektům. V dosavadním průběhu letošního roku vzrostl jejich objem o 45,3 %, v celkovém souhrnu přesáhly 16 mld. Kč. Od členů asociace získali podnikatelé v daném období úvěrů a splátkových obchodů. Také v případě factoringu pokračuje dlouhodobý růst objemu. Na členy Asociace factoringových společností ČR byly za prvních devět měsíců r postoupeny pohledávky za 103,53 mld. Kč meziročně tak došlo ke zvýšení factoringových obchodů o 14 %. Členové AFS ČR poskytli v tomto období podnikatelům factoringem přes 23 mld. Kč. I zde je možné hovořit o pokračující konjunktuře. Celkově poskytly společnosti sdružené v ČLFA do naší ekonomiky v čtvrtletí letošního roku přes 194 mld. Kč. Zaujímají v tomto ohledu významné místo na našem finančním trhu s nezanedbatelnou úlohou na tlumení dopadů finanční krize a na podpoře ekonomického růstu. Ing. Tomáš Veverka, předseda Výboru ČLFA pro statistiku emag č.1, ročník 2009 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), Těšnov 5, Praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: 5. ledna 2009 Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. 01/09 7

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva Česká leasingová a finanční asociace Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva 2014 Česká leasingová a finanční asociace Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva ČLFA 5 Činnost

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot Rozvoj sociálního dialogu v ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV říjen 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ASPEKTY SEKURITIZACE AKTIV (THE LAW OF ASSET SECURITIZATION) Lenka Němcová 2009 Prohlašuji,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2014

Navigátor bezpečného úvěru 2014 Navigátor bezpečného úvěru 2014 Finální verze 25.listopadu 2014 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 5 1. ÚVOD... 6 2. TRH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR A EU... 7 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru Navigátor bezpečného úvěru Finální verze 30. listopadu 2012 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH ZA ROK 2007/2008 A O CÍLECH A ÚKOLECH NA DALŠÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH ZA ROK 2007/2008 A O CÍLECH A ÚKOLECH NA DALŠÍ OBDOBÍ 2007/2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH ZA ROK 2007/2008 A O CÍLECH A ÚKOLECH NA DALŠÍ OBDOBÍ Nejvýznamnější událostí v uplynulém období bylo sloučení dvou významných asociací Asociace

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013 III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Praha, květen 2014 Obsah Úvod... 3 1. Legislativní a nelegislativní

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více