se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek"

Transkript

1 Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí, kteří s ním pracují. první factoringové společč.2/2014 magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Factoring a ČLFA se potřebují Z obchodního hlediska ČekAjí FActoring Zřejmě Lepší ČAsy, říká v rozhovoru pro emag místopředseda představenstva ČLFA a generální ředitel společnosti ČSOB Factoring Tomáš Morávek. Tuzemský factoring má za sebou unikátní období. Vůbec poprvé působil v podmínkách dlouhotrvající recese. Někteří ekonomové předpovídali, že právě v době hospodářského poklesu bude poptávka po factoringových produktech růst. Potvrdilo se to? do jisté míry ano factoringové společnosti skutečně registrovaly vyšší zájem o toto alternativní financování. Zvýšená poptávka ovšem neznamená automaticky vyšší objem uzavřených obchodů aiposkytovatelé factoringu museli volit poněkud konzervativnější přístup k posuzování rizika. současně se v řadě případů promítl obecný pokles ekonomické aktivity do objemu pohledávek generovaných stávajícími klienty a poklesla také poptávka po úvěrech. na situaci v ekonomice logicky reagovaly také úvěrové pojišťovny, které pro factoringové firmy fungují jako významný subdodavatel. negativní dopad krize do výsledků oboru byl tak podle statistik Asociace factoringových společností Čr poměrně výrazný. V roce 2009 klesl objem postoupených pohledávek v porovnání s předchozím rokem o více jak 25 % a nad úroveň roku 2008 se dostal až v roce V loňském roce celková hodnota pohledávek postoupených factoringovým společnostem v zemích Evropské unie meziročně vzrostla o 5,4 %, v České republice to bylo dokonce o 11,3 %. Čím si vysvětlujete, že u nás factoring dosáhl výrazně vyššího procentuálního nárůstu než v celé Evropě? Factoring sice funguje v České republice již téměř čtvrt století, přesto zřejmě není potenciál trhu zcela vyčerpán. tak zvaná penetrace trhu, která se ve factoringu posuzuje jako relace mezi celkovým objemem postoupených pohledávek k hrubému domácímu produktu, dosáhla v České republice v roce 2013 necelá čtyři Tomáš Morávek generální ředitel společnosti ČSOB Factoring foto Ondřej Petrlík procenta. V západoevropských ekonomikách se běžně pohybuje kolem deseti procent. Znamená to, že na trhu by měl být stále prostor pro další rozvoj.

2 nosti u nás vznikaly po roce 1989 formou joint venture a ti, kdo s factoringem začínali, se učili od zahraničních kolegů. Zpočátku také přebírali ze zahraničí osvědčená řešení a implementovali je do prostředí české legislativy. dnes lze říci, že úspěšně. stali se z nich odborníci, kteří pomáhali zavádět factoring v dalších zemích střední a východní evropy. není bez zajímavosti, že mnoho z nich v oboru působí dosud. dalším prvkem, který určuje kvalitu factoringových služeb, jsou aplikace využívané pro správu factoringových transakcí a ani tady nejsou žádné rozdíly. Factoring ovšem zůstává velmi lokálním produktem a není centrálně řešen ani v rámci legislativy evropské unie. jeho postavení se proto v různých státech liší, zejména podle míry regulace. ta je u nás formálně zatím minimální, ovšem ve skutečnosti je většina factoringových společností tvrdě regulována, protože jsou součástí bankovních skupin. Vývoj factoringových obchodů členů AFS ČR (v mld. Kč) ,8 104,8 127,1 134,0 Co považujete za největší překážku pro dynamičtější růst oboru v České republice? možná jí je právě paradoxní situace, kdy na factoringové firmy vlastněné bankovními skupinami dopadají všechny nevýhody, které se zvýšenou regulací souvisejí, třeba v oblasti nákladů nebo požadavků na kapacitu, ale přitom jim nejsou přiznány výhody, například v daňové oblasti. skutečnost, že factoring není v české legislativě definován, potom představuje ne překážku, ale latentní riziko, že se na něj pozapomene při změnách legislativy či předpisů. jako příklad lze uvést poslední novelu zákona o dph, která zavedla tak zvané ručení za neodvedenou daň. toto opatření má za cíl zamezit daňovým únikům avpraxi zjednodušeně funguje tak, že pokud odběratel zaplatí jinam, než na účet dodavatele, vystavuje se riziku, že bude muset odvést dph, pokud by ji řádně neodvedl dodavatel. Vzhledem k tomu, že úplná kontrola nad úhradami postoupených pohledávek prostřednictvím jejich směrování na účet vlastněný factoringovou společností představuje hlavní prvek řízení našeho rizika, znamenalo toto opatření v původní podobě nutnost zvažovat kompromisy, jejichž dopad by snižoval kvalitu zajištění. prakticky rok trvalo, než se podařilo intenzivním jednáním s daňovou správou nalézt pro obě strany přijatelné a funkční řešení a vliv tohoto opatření na naše obchody byl nakonec zcela marginální. nelze ovšem vyloučit, že k podobným překvapením v té či oné oblasti v budoucnosti již nedojde. Jak tuzemskému factoringu pomáhá ČLFA? troufám si říci, že významně, a právě popsaný případ s ručením za dph to dokládá. odborné výbory ČLFA se podílely na analýze vzniklého problému a veškerá 99,7 111,9 128,2 130,6 145,4 jednání s ministerstvem financí byla vedena pod hlavičkou ČLFA. během nich se potvrdilo, že orgány státní správy pokládají ČLFA za respektovaného partnera. díky členství v ČLFA měla factoringová komunita také daleko blíže ke zrodu nového občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že tato norma řeší postupování pohledávek, je pro factoring klíčová. na druhou stranu se ovšem domnívám, že současný koncept multikulturní asociace, která zastupuje zájmy leasingových společností, poskytovatelů spotřebitelského financování a factoringových firem, ČLFA posiluje a přítomnost factoringu má tak zpětně význam i pro ni. Vaše společnost pravidelně analyzuje platební morálku firem. V letošním prvním čtvrtletí jste v souvislosti s hospodářským oživením zaznamenali mírné zlepšení. Je to vlastně pro factoring dobrá zpráva? Jaké časy ho podle vás čekají? myslím, že je to dobrá zpráva i pro factoring. recese znamená zvýšená rizika, hospodářský růst naopak přináší pozitivní očekávání, zvyšuje se ochota investovat a také potřeba provozního financování. Firmy budou spíše vznikat než zanikat a ty nově vzniklé budou hledat alternativu k bankovním úvěrům, které jim ještě nemusí být dostupné. Z obchodního hlediska čekají factoring zřejmě lepší časy. Zároveň ale celý finanční sektor stále více ovlivňují dopady rostoucí regulace, které zvyšují požadavky na činnosti a kapacitu v neobchodní oblasti, a obávám se, že z tohoto pohledu platí poněkud otřepané dobře již bylo. jedno je jisté: pro působení ČLFA bude určitě dost prostoru a budeme ji potřebovat /14

3 Na programu jednání představenstva... plnění AsociAČních priorit představenstvo ČLFA se v první polovině letošního roku sešlo na 7 řádných schůzích. řadu otázek neodkladné či operativní povahy projednalo korespondenčně. 9. ledna diskutovalo na novoroční pracovní snídani s předsedkyněmi a předsedy expertních výborů asociace k jejich podnětům k zaměření asociace a k reakcím na aktuální legislativní vývoj. Východiskem práce představenstva byl nadále materiál k hlavním úkolům asociace schválený členskou schůzí ČLFA, další závěry a podněty z březnové členské schůze. při prosazování jednotného zdanění finančních produktů (bankovních i nebankovních), zejm. možnosti finančních institucí tvořit daňové opravné položky k pohledávkám z poskytnutých úvěrů, představenstvo pokračovalo v jednání s Čnb na úrovni viceguvernéra a ředitelky samostatného odboru pro ochranu spotřebitelů na finančním trhu a s mf na úrovni ministra, jeho daňové náměstkyně a poradce náměstka pro finanční trh. jedná o zadání analýzy k současnému stavu regulace členských společností ČLFA a jejich finančních produktů i k možným legislativním opatřením, která by vedla k jejich přiblížení úpravě bank a bankovních produktů. představenstvo se zabývalo i dalšími legislativní návrhy. schválilo stanovisko asociace k návrhu novel daňových zákonů, k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, ke smlouvě FAtcA akposlaneckému návrhu na omezení pravomocí Čkp při vymáhání příspěvků do garančního fondu. jednalo o postupu asociace při jednání o legislativních návrzích týkajících se další regulace spotřebitelských úvěrů, včetně poslaneckého návrhu na stanovení stropů pro rpsn a poslaneckého návrhu na zrušení nároku na náhradu nákladů při soudním vymáhání tzv. bagatelních pohledávek. rozhodlo o postupu zástupců asociace na dubnovém semináři ps k problémům lichvy. jednalo s presidentem ČAp k možným směrům změn úpravy povinného ručení. sledovalo přípravu vyhlášky md k registraci vozidel. představenstvo koordinovalo využívání podnětů a informací z expertních orgánů Leaseurope a eurofinas při prosazování zájmů členských společností v jednání s orgány státu, zejm. při ovlivňování spotřebitelské legislativy. k aktuálním problémům úpravy výpočtu rpsn jednalo s ústředním ředitelem Čoi. sledovalo plnění mediální strategii ČLFA na rok února připravilo dobře navštívenou tiskovou konferenci k obchodním výsledkům členských společností v roce 2013 a k trendům nebankovního financování. představenstvo projednávalo na každé schůzi doporučení expertních výborů a náměty členských společností. připravilo červnovou pracovní schůzku k aktuálním otázkám financování vozidel. sledovalo jednání s Čkp k možnosti ověřování existence pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. schválilo úpravu mandátu existujících expertních výborů, včetně náplně nově ustaveného Výboru pro financování podnikatelů a Výboru pro operativní leasing vozidel. Zadalo vypracování analýzy k souladu metodiky statistik ČLFA s platným právem. Legislativní priority ČLFA na období duben 2014 březen 2015 (schváleno členskou schůzi ČLFA 31. března 2014) ČLFA bude nadále usilovat o zlepšování podmínek pro poskytování leasingu, nebankovních úvěrů pro spotřebitele i podnikatele a factoringu vymezených právními předpisy. Aktivně se zapojí do projednávání návrhů v rámci legislativního procesu. bude prosazovat následující návrhy na zlepšení právního rámce nebankovních finančních produktů: 1. při jednání o novelách zákona o dani z příjmů možnost tvorby daňově uznatelných opravných položek a rezerv pro všechny finanční instituce zohlednění ekonomické úlohy leasingu a nediskriminace leasingu proti ostatním formám financování 2. V dalších právních předpisech přenesení povinnosti uzavřít povinné ručení na provozovatele a s tím související změny zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel respektování zájmů věřitelů a potřeb trhu v případné další úpravě právního režimu finančních produktů pro spotřebitele, zejm. pokud jde o regulaci vstupu na trh se spotřebitelskými úvěry, o limity rpsn, o vyváženost práv a povinností stran smluv o spotřebitelských úvěrech aovymahatelnost pohledávek ze spotřebitelských úvěrů legislativní vymezení factoringu v systému finančních produktů úprava zprostředkování na finančním trhu, včetně úpravy postavení zprostředkovatelů pojištění, v souladu se zájmy trhu ČLFA bude sledovat legislativní projekty eu, které mohou mít významný dopad na náš trh nebankovních produktů. bude se nadále podílet na ovlivnění obsahu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing, bude informovat o jeho obsahu a dopadech. 02/14 3

4 Z práce expertních výborů expertní Výbory AsociAce se V první polovině Letošního roku ZAbýVALy především AktUáLními LegisLAtiVními projekty s dopady na právní režim LeAsingU, spotřebitelských úvěrů A FActoringU. sledovaly VLiV ekonomické situace na rozvoj trhu s nebankovními FinAnČními produkty A AktUáLní VýkLAdoVé, ApLikAČní i provozní problémy. jednaly i o šíření informací k VyUžiteLnosti nebankovního FinAncoVání Ve sdělovacích prostředcích. Výbor pro daně A účetnictví - připravil stanoviska ČLFA k návrhu novel daňových zákonů a k návrhu zákona k FAtcA. Zabýval se relevantními závěry koordinačního výboru mf. byl průběžně informován o postupu prací iasb a FAsb na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing a o stanoviscích Leaseurope k tomuto návrhu. LegisLAtiVně právní Výbor - sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČLFA a na jejich finanční produkty. sledoval prosazování zájmů členských společností ČLFA do návrhu registrační vyhlášky md o registraci vozidel. Zabýval se prosazováním návrhů ČLFA do právní úpravy povinného ručení, včetně podpory poslaneckého návrhu na omezení pravomocí Čkp při vymáhání příspěvku za nepojištěná vozidla do garančního fondu Čkp. projednal stanovisko ČLFA k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a stanovisko pro FAú k nízké rizikovosti produktů ČLFA z hlediska zákona proti praní špinavých peněz. posoudil poslanecké návrhy a podněty ochranářských organizací na posílení ochrany spotřebitele na úvěrovém trhu. Zabýval se výkladem nejednoznačných ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru. sledoval judikaturu relevantní pro produkty ČLFA. Vyhodnotil přínosy partnerství ČLFA v anketě Zákon roku jednal o informacích a podnětech z právního výboru Leaseurope a z právního a politického výboru eurofinas. Výbor pro statistiku - analyzoval a odsouhlasil ke zveřejnění statistiky ČLFA za rok 2013, za 1. čtvrtletí a za 1. pololetí 2014 a odpovídající zprávy o trendech nebankovního financování. projednal výstupy pro Čnb k rizikovosti produktů ČLFA v loňském roce. sledoval účinnost doplněné metodiky statistických šetření ČLFA v praxi, kontroly vstupů a zkušenosti ze sestavování finančních údajů pro sdílení a využití v rámci asociace. Výbor pro FinAncoVání spotřebitelú - projednával legislativní návrhy a podněty ochranářských organizací týkající se dalšího rozšíření ochrany klienta při poskytování spotřebitelských úvěrů, včetně návrhů na stanovení stropů pro rpsn, na zpřísnění podmínek pro nebankovní subjekty pro poskytování spotřebitelských úvěrů, na rozšíření věcné sféry aplikace zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a na zrušení nároků věřitelů na náhradu nákladů v řízení o bagatelních sporech. Zabýval se výkladem nejednoznačných ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru. projednával podněty z platformy pro odpovědné finance. sledoval praxi dozorových orgánů při kontrole povinností věřitelů ze zákona o spotřebitelském úvěru. Vyjadřoval se k mediálním výstupům asociace k otázkám financování spotřebitelů. projednával podněty právního a politického výboru eurofinas. Výbor pro FinAncoVání strojú, ZAříZení A těžší dopravní techniky resp. Výbor pro FinAncoVání podnikatelú - sledoval trendy financování investičních záměrů podnikatelských subjektů s využitím produktů ČLFA. Zabýval se možnostmi využití dotačních titulů při financování podnikatelských a veřejnoprávních investic s využitím leasingu a úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva k financované věci. sledoval přípravu vyhlášky md k registraci silničních vozidel a přípravu spolupráce s Čkp a supin při ověřování existence pojištění odpovědnosti z provozu financovaných vozidel v databázi Čkp.

5 připravil program pro workshop k aktuálním otázkám financování vozidel. byl informován o podnětech z jednání Automotive steering group Leaseurope relevantní pro financování nákladních vozů. po změně mandátu pod vedením ing. slažanské posuzoval tyto a další otázky z hlediska financování investic podnikatelů s využitím leasingu a nebankovních úvěrů. Výbor pro FinAncoVání VoZideL do 3,5 t resp. Výbor pro operativní LeAsing VoZideL - sledoval trendy ve financování a v prodejích osobních a užitkových vozů. sledoval zohlednění návrhů a zájmů členských společností ČLFA do návrhu vyhlášky md k registraci vozidel a při jednání o návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. projednal zásady spolupráce s Čkp a supin při ověřování existence pojištění odpovědnosti z provozu financovaných vozidel v databázi Čkp. Zabýval se obsahem poslaneckého návrhu na omezení pravomocí Čkp při vymáhání příspěvku za nepojištěná vozidla do garančního fondu Čkp. jednal o postupech při uplatňování pokut za dopravní přestupky leasingových nájemců. diskutoval k využívání elektronických servisních knížek a systému ecall při financování vozidel. Zabýval se podněty z jednání Automotive steering group Leaseurope. po změně mandátu se pod vedením ing. sikory zabýval těmito otázkami se zaměřením na operativní leasing vozidel. měli byste vědět... memorandum o podpoře ověřování existence pojištění odpovědnosti Z provozu VoZidLA Česká leasingová a finanční asociace jako zájmové sdružení společností poskytujících financování vozidel leasingem a úvěry, ičo: , se sídlem: těšnov 5, praha 1 zastoupená předsedkyní představenstva ing. jiřinou tapšíkovou, mba a místopředsedkyní představenstva mgr. blaženou Valkošákovou (dále jen ČLFA ) a Česká kancelář pojistitelů jako profesní organizace pojistitelů oprávněných provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ičo: , se sídlem na pankráci 1724/129, praha 4 zastoupená výkonným ředitelem judr. ing. jakubem hradcem (dále jen ČKP ) při vědomí toho, že k základním úkolům ČLFA patří pomoc při vytváření podmínek pro plnění povinností vyplývajících pro členské společnosti z platného práva, včetně předpisů upravujících pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a také podpora vysoké úrovně jimi poskytovaných finančních služeb a že k základním zájmům ČKP patří předcházení absencí pojištění odpovědnosti z provozu vozidel konstatují, že je účelné umožnit, v mezích platné právní úpravy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a k podpoře naplnění jejího účelu, dotazy společností financujících a vlastnících vozidla, kterých se týká povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti z jejich provozu, na existenci pojištění odpovědnosti z provozu jimi financovaných a jimi vlastněných vozidel s uvedením Vin a dohodly se na zpoplatněné informační a metodické podpoře realizované prostřednictvím konkrétních smluv členských společností ČLFA s Čkp o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům Čkp. Čkp za tímto účelem připraví znění smlouvy o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům (dále jen smlouva ). ČLFA bude o možnosti uzavřít smlouvu s Čkp v dohodnutém znění informovat neprodleně členské společnosti. ČLFA bere na vědomí, že smlouvu může uzavřít Čkp i s dalšími subjekty financujícími vozidla, které nejsou členy ČLFA. ČLFA a Čkp se budou vzájemně informovat o poznatcích a zkušenostech z plnění smlouvy příslušnými členskými společnostmi ČLFA. V praze dne 29. července 2014 Za ČLFA: ing. jiřina tapšíková, mba předsedkyně představenstva ČLFA mgr. blažena Valkošáková místopředsedkyně představenstva ČLFA Za ČKP: judr. ing. jakub hradec výkonný ředitel 02/14 5

6 Zaostřeno na statistiku Vývojové trendy nebankovního finančního trhu v 1. pololetí roku 2014 Členské společnosti ČLFA poskytly v první polovině letošního roku (v podmínkách obnoveného růstu ekonomiky, oživení investic i výdajů domácností) leasingem, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele celkem 70,88 mld. kč (o 7,2 mld. kč více než v 1. pololetí 2013) - z toho 53,03 mld. kč na financování investic a provozu podnikatelských subjektů a 17,85 mld. kč na financování zboží a služeb pro domácnosti. Uzavřely nových leasingových a úvěrových obchodů. Výrazně se zvýšil objem nebankovního financování podnikatelských subjektů. pokračoval meziroční růst leasingového financování investic do strojů, zařízení a dopravních prostředků (o 23 % u největších patnácti společností), úvěry pro podnikatele meziročně vzrostly o 20,1 % a factoring o 19,5 %. objem úvěrů již převýšil celkový objem leasingu. V leasingu movitých investic vykázaly členské společnosti ČLFA: souhrn pořizovacích cen (bez dph) 19,86 mld. kč celkovou financovanou částku (vstupní dluh) 18,34 mld. kč. podíl operativního leasingu na celkovém leasingu movitých investic dosáhl 41,9 % mírné přesuny v komoditním zaměření: podíl leasingu osobních aut 31,2 % (stejně jako v 1. pololetí 2013) podíl leasingu nákladních aut 34,6 % (31,1 % v 1. pololetí 2013) podíl leasingu strojů a zařízení, včetně leasingu fotovoltaických zařízení 21,5 % (26,5 % v 1. pololetí 2013) nových leasingových smluv s podnikateli (meziročně o 11,7 % více), z toho smluv o finančním leasingu, smluv o operativním leasingu, smluv o full service leasingu a 241 smluv o krátkodobém pronájmu leasingových smluv spravovaných na konci 1. pololetí 2014 a vozů ve správě vozových parků 97,45 mld. kč v pohledávkách z uzavřených smluv o leasingu movitých věcí pro podnikatele na konci června 2014 V úvěrech pro podnikatelské subjekty vykázaly členské společnosti ČLFA v 1. pololetí 2014: celkovou výši 18,81 mld. kč komoditní zaměření úvěry na osobní vozy 39,4 % úvěry na nákladní automobily 12,2 % úvěry na stroje a zařízení, včetně fotovoltaických zařízení 32,4 % poskytly celkem úvěrů, z toho 74 úvěrů na pořízení nemovitostí (meziroční snížení počtu poskytnutých úvěrů o 0,3 %) průměrnou výši poskytnutého úvěru kč počet aktivních úvěrů na konci června pohledávky z úvěrů na konci června ,83 mld. kč na factoringové společnosti, které jsou členy ČLFA, byly v 1. pololetí 2014 Financování podnikatelů podle komodit v 1. pololetí 2014 (leasing + úvěry pro podnikatele) 27, 8 1,6 % 1, % 24,7 % 0 1 % 34,7 % 1. osobní automobily 34,7 % 2. motocykly 0,2 % 3. užitkové automobily 5,5 % 4. nákladní automobily 24,7 % 5. autobusy, trolejbusy 4,1 % 6. ostatní těžší silniční vozidla 0,2 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy 1 % 8. it, kancelářská a komunikační technika 1,6 % 9. stroje a zařízení (včetně fotovoltaik) 27,5 % 10. ostatní komodity 0,4 % 11. služby a neidentifikované komodity 0,1 % 6 02/14

7 Vývoj financování podnikatelů a spotřebitelů (v mld. Kč) podnikatelé spotřebitelé , ,8 58, , ,2 41,7 41,6 30,3 35,0 35,7 35, postoupeny pohledávky za 74,6 mld. kč. převládal regresní factoring (62,9 %), šlo vesměs o postupování pohledávek za tuzemskými subjekty (69,2 %). objem prostředků poskytnutých členy ČLFA klientům dosáhl na konci června ,8 mld. kč. Také v nebankovním financování spotřebitelů pokračoval v loňském roce meziroční růst. objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých členskými společnostmi ČLFA se meziročně zvýšil o 3,7 %, objem spotřebitelského leasingu o 14,6 %. Členské společnosti poskytly v 1. pololetí 2014 spotřebitelské úvěry v celkové výši 16,94 mld. kč, z toho: 89, , , ,0 17,9 1. polovina2014 osobní půjčky ve výši 5,58 mld. kč (32,9 %) revolvingové úvěry ve výši 6,06 mld. kč (35,8 %) financování v místě prodeje ve výši 5,30 mld. kč (31,3 %) Uzavřely smluv o spotřebitelských úvěrech (meziroční růst o 4,5 % ), z toho: osobních půjček (včetně 24 osobních půjček na koupi nemovitostí) revolvingových úvěrů úvěrových a splátkových smluv v rámci financování v místě prodeje na konci 1. pololetí 2014 spravovaly aktivních úvěrových smluv, objem pohledávek z aktivních úvěrových smluv dosáhl 58,38 mld. kč. souhrn pořizovacích cen movitých věcí (bez dph) předaných v 1. pololetí 2014 do spotřebitelského leasingu dosáhl 0,91 mld. kč. bylo uzavřeno nových smluv o spotřebitelském leasingu, z toho 91 smluv o finančním leasingu, smluv o operativním leasingu a 873 smluv o krátkodobém pronájmu. na konci června 2014 probíhaly spotřebitelské leasingy na základě aktivních smluv. pohledávky z uzavřených smluv o spotřebitelském leasingu dosáhly na konci 1. pololetí ,29 mld. kč. Zcela dominovaly spotřebitelské leasingy osobních vozů. podrobné statistiky ČLFA za 1. pololetí 2014 jsou k dispozici na v části dostupné pouze členům asociace (heslo sdělí sekretariát). Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v 1. pololetí ,8 % osobní půjčky revolvingové úvěry financování v místě prodeje Zaměření leasingu movitých věcí členů ČLFA v 1. pololetí 2014 podle komodit 1,8 % 3,4 % 0,2 % 3,5 % 0 1 % 34,6 % 1,2 % % 1. osobní automobily 31,2 % 2. motocykly 0,1 % 3. užitkové automobily 3,6 % 4. nákladní automobily 34,6 % 5. autobusy, trolejbusy 3,5 % 6. ostatní těžší silniční vozidla 0,2 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy 3,4 % 8. it, kancelářská a komunikační technika 1,8 % 9. stroje a zařízení (včetně fotovoltaik) 21,5 % 10. ostatní komodity 0,1 % emag č.2, ročník 2014 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), těšnov 5, praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. 7 02/14 z

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně.

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně. č.1/14 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 14 K makroekonomické úloze produktů ČLFA Nedávno zveřejněné statistiky ČLFA za rok 13 doplnily podklady pro úvahy o úloze finančních produktů

Více

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu č.1/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 12 Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu Jedním ze základních úkolů České leasingové a finanční asociace je shromažďování údajů o výsledcích

Více

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace

Více

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách č.1/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červen 2010 5 otázek pro... Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách Předkládané číslo periodika emag chce informovat o činnosti asociace

Více

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování č.2/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2012 Seberegulace cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování V tržních ekonomikách je jednání subjektů vstupujících

Více

Specifika factoringu vpodmínkách recese

Specifika factoringu vpodmínkách recese č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2010 5 otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové

Více

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Další finanční instituce a jimi poskytované služby.

Další finanční instituce a jimi poskytované služby. 9. Další finanční instituce a jimi poskytované služby. Další finanční instituce spořitelní a úvěrová sdružení (družstevní záložny) leasingové společnosti pojišťovací společnosti nebankovní poskytovatelé

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 Asociace působí již 20 let při podpoře nebankovních finančních produktů Podpisem společenské smlouvy o založení Asociace leasingových

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA se představuje 38 členů, představujících 99% sektoru Jádro práce ve 13 odborných komisích a pracovních skupinách: opíráme se o expertní potenciál čítající dohromady

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva Česká leasingová a finanční asociace Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva 2014 Česká leasingová a finanční asociace Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva ČLFA 5 Činnost

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům Tisková konference, 12. října 2010 Neplatiči povinného ručení míří k soudům 1 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Ivana Hladíková ředitelka úseku

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ. ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009 *uohsx0017qzt* UOHSX0017QZT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZH O DNUTÍ ÚOHS-S70/2009/KS-4572/2009/840 V Brně dne 20. dubna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S70/2009,

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Partnerství, sponzoring APO

Partnerství, sponzoring APO Partnerství, sponzoring Co je Asociace profesionálních obchodníků () je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SILNIČNÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Vysoká škola technická a

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2010 do 31. října 2010 31.10.2010 Zpráva statutárního

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-4 Z á s a d y PROGRAMU IV Údržba a provoz sportovních zařízení (plné znění) Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DISTRIBUCE ÚVĚRŮ PRO SPOTŘEBITELE

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DISTRIBUCE ÚVĚRŮ PRO SPOTŘEBITELE K O N Z U L T A Č N Í M A T E R I Á L NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DISTRIBUCE ÚVĚRŮ PRO SPOTŘEBITELE L I S T O P A D 2 0 1 4 M I N I S T E R S T V O F I N A N C Í O D B O R F I N A N Č N Í T R H Y II 1 Důvod předložení

Více