se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek"

Transkript

1 Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí, kteří s ním pracují. první factoringové společč.2/2014 magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Factoring a ČLFA se potřebují Z obchodního hlediska ČekAjí FActoring Zřejmě Lepší ČAsy, říká v rozhovoru pro emag místopředseda představenstva ČLFA a generální ředitel společnosti ČSOB Factoring Tomáš Morávek. Tuzemský factoring má za sebou unikátní období. Vůbec poprvé působil v podmínkách dlouhotrvající recese. Někteří ekonomové předpovídali, že právě v době hospodářského poklesu bude poptávka po factoringových produktech růst. Potvrdilo se to? do jisté míry ano factoringové společnosti skutečně registrovaly vyšší zájem o toto alternativní financování. Zvýšená poptávka ovšem neznamená automaticky vyšší objem uzavřených obchodů aiposkytovatelé factoringu museli volit poněkud konzervativnější přístup k posuzování rizika. současně se v řadě případů promítl obecný pokles ekonomické aktivity do objemu pohledávek generovaných stávajícími klienty a poklesla také poptávka po úvěrech. na situaci v ekonomice logicky reagovaly také úvěrové pojišťovny, které pro factoringové firmy fungují jako významný subdodavatel. negativní dopad krize do výsledků oboru byl tak podle statistik Asociace factoringových společností Čr poměrně výrazný. V roce 2009 klesl objem postoupených pohledávek v porovnání s předchozím rokem o více jak 25 % a nad úroveň roku 2008 se dostal až v roce V loňském roce celková hodnota pohledávek postoupených factoringovým společnostem v zemích Evropské unie meziročně vzrostla o 5,4 %, v České republice to bylo dokonce o 11,3 %. Čím si vysvětlujete, že u nás factoring dosáhl výrazně vyššího procentuálního nárůstu než v celé Evropě? Factoring sice funguje v České republice již téměř čtvrt století, přesto zřejmě není potenciál trhu zcela vyčerpán. tak zvaná penetrace trhu, která se ve factoringu posuzuje jako relace mezi celkovým objemem postoupených pohledávek k hrubému domácímu produktu, dosáhla v České republice v roce 2013 necelá čtyři Tomáš Morávek generální ředitel společnosti ČSOB Factoring foto Ondřej Petrlík procenta. V západoevropských ekonomikách se běžně pohybuje kolem deseti procent. Znamená to, že na trhu by měl být stále prostor pro další rozvoj.

2 nosti u nás vznikaly po roce 1989 formou joint venture a ti, kdo s factoringem začínali, se učili od zahraničních kolegů. Zpočátku také přebírali ze zahraničí osvědčená řešení a implementovali je do prostředí české legislativy. dnes lze říci, že úspěšně. stali se z nich odborníci, kteří pomáhali zavádět factoring v dalších zemích střední a východní evropy. není bez zajímavosti, že mnoho z nich v oboru působí dosud. dalším prvkem, který určuje kvalitu factoringových služeb, jsou aplikace využívané pro správu factoringových transakcí a ani tady nejsou žádné rozdíly. Factoring ovšem zůstává velmi lokálním produktem a není centrálně řešen ani v rámci legislativy evropské unie. jeho postavení se proto v různých státech liší, zejména podle míry regulace. ta je u nás formálně zatím minimální, ovšem ve skutečnosti je většina factoringových společností tvrdě regulována, protože jsou součástí bankovních skupin. Vývoj factoringových obchodů členů AFS ČR (v mld. Kč) ,8 104,8 127,1 134,0 Co považujete za největší překážku pro dynamičtější růst oboru v České republice? možná jí je právě paradoxní situace, kdy na factoringové firmy vlastněné bankovními skupinami dopadají všechny nevýhody, které se zvýšenou regulací souvisejí, třeba v oblasti nákladů nebo požadavků na kapacitu, ale přitom jim nejsou přiznány výhody, například v daňové oblasti. skutečnost, že factoring není v české legislativě definován, potom představuje ne překážku, ale latentní riziko, že se na něj pozapomene při změnách legislativy či předpisů. jako příklad lze uvést poslední novelu zákona o dph, která zavedla tak zvané ručení za neodvedenou daň. toto opatření má za cíl zamezit daňovým únikům avpraxi zjednodušeně funguje tak, že pokud odběratel zaplatí jinam, než na účet dodavatele, vystavuje se riziku, že bude muset odvést dph, pokud by ji řádně neodvedl dodavatel. Vzhledem k tomu, že úplná kontrola nad úhradami postoupených pohledávek prostřednictvím jejich směrování na účet vlastněný factoringovou společností představuje hlavní prvek řízení našeho rizika, znamenalo toto opatření v původní podobě nutnost zvažovat kompromisy, jejichž dopad by snižoval kvalitu zajištění. prakticky rok trvalo, než se podařilo intenzivním jednáním s daňovou správou nalézt pro obě strany přijatelné a funkční řešení a vliv tohoto opatření na naše obchody byl nakonec zcela marginální. nelze ovšem vyloučit, že k podobným překvapením v té či oné oblasti v budoucnosti již nedojde. Jak tuzemskému factoringu pomáhá ČLFA? troufám si říci, že významně, a právě popsaný případ s ručením za dph to dokládá. odborné výbory ČLFA se podílely na analýze vzniklého problému a veškerá 99,7 111,9 128,2 130,6 145,4 jednání s ministerstvem financí byla vedena pod hlavičkou ČLFA. během nich se potvrdilo, že orgány státní správy pokládají ČLFA za respektovaného partnera. díky členství v ČLFA měla factoringová komunita také daleko blíže ke zrodu nového občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že tato norma řeší postupování pohledávek, je pro factoring klíčová. na druhou stranu se ovšem domnívám, že současný koncept multikulturní asociace, která zastupuje zájmy leasingových společností, poskytovatelů spotřebitelského financování a factoringových firem, ČLFA posiluje a přítomnost factoringu má tak zpětně význam i pro ni. Vaše společnost pravidelně analyzuje platební morálku firem. V letošním prvním čtvrtletí jste v souvislosti s hospodářským oživením zaznamenali mírné zlepšení. Je to vlastně pro factoring dobrá zpráva? Jaké časy ho podle vás čekají? myslím, že je to dobrá zpráva i pro factoring. recese znamená zvýšená rizika, hospodářský růst naopak přináší pozitivní očekávání, zvyšuje se ochota investovat a také potřeba provozního financování. Firmy budou spíše vznikat než zanikat a ty nově vzniklé budou hledat alternativu k bankovním úvěrům, které jim ještě nemusí být dostupné. Z obchodního hlediska čekají factoring zřejmě lepší časy. Zároveň ale celý finanční sektor stále více ovlivňují dopady rostoucí regulace, které zvyšují požadavky na činnosti a kapacitu v neobchodní oblasti, a obávám se, že z tohoto pohledu platí poněkud otřepané dobře již bylo. jedno je jisté: pro působení ČLFA bude určitě dost prostoru a budeme ji potřebovat /14

3 Na programu jednání představenstva... plnění AsociAČních priorit představenstvo ČLFA se v první polovině letošního roku sešlo na 7 řádných schůzích. řadu otázek neodkladné či operativní povahy projednalo korespondenčně. 9. ledna diskutovalo na novoroční pracovní snídani s předsedkyněmi a předsedy expertních výborů asociace k jejich podnětům k zaměření asociace a k reakcím na aktuální legislativní vývoj. Východiskem práce představenstva byl nadále materiál k hlavním úkolům asociace schválený členskou schůzí ČLFA, další závěry a podněty z březnové členské schůze. při prosazování jednotného zdanění finančních produktů (bankovních i nebankovních), zejm. možnosti finančních institucí tvořit daňové opravné položky k pohledávkám z poskytnutých úvěrů, představenstvo pokračovalo v jednání s Čnb na úrovni viceguvernéra a ředitelky samostatného odboru pro ochranu spotřebitelů na finančním trhu a s mf na úrovni ministra, jeho daňové náměstkyně a poradce náměstka pro finanční trh. jedná o zadání analýzy k současnému stavu regulace členských společností ČLFA a jejich finančních produktů i k možným legislativním opatřením, která by vedla k jejich přiblížení úpravě bank a bankovních produktů. představenstvo se zabývalo i dalšími legislativní návrhy. schválilo stanovisko asociace k návrhu novel daňových zákonů, k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, ke smlouvě FAtcA akposlaneckému návrhu na omezení pravomocí Čkp při vymáhání příspěvků do garančního fondu. jednalo o postupu asociace při jednání o legislativních návrzích týkajících se další regulace spotřebitelských úvěrů, včetně poslaneckého návrhu na stanovení stropů pro rpsn a poslaneckého návrhu na zrušení nároku na náhradu nákladů při soudním vymáhání tzv. bagatelních pohledávek. rozhodlo o postupu zástupců asociace na dubnovém semináři ps k problémům lichvy. jednalo s presidentem ČAp k možným směrům změn úpravy povinného ručení. sledovalo přípravu vyhlášky md k registraci vozidel. představenstvo koordinovalo využívání podnětů a informací z expertních orgánů Leaseurope a eurofinas při prosazování zájmů členských společností v jednání s orgány státu, zejm. při ovlivňování spotřebitelské legislativy. k aktuálním problémům úpravy výpočtu rpsn jednalo s ústředním ředitelem Čoi. sledovalo plnění mediální strategii ČLFA na rok února připravilo dobře navštívenou tiskovou konferenci k obchodním výsledkům členských společností v roce 2013 a k trendům nebankovního financování. představenstvo projednávalo na každé schůzi doporučení expertních výborů a náměty členských společností. připravilo červnovou pracovní schůzku k aktuálním otázkám financování vozidel. sledovalo jednání s Čkp k možnosti ověřování existence pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. schválilo úpravu mandátu existujících expertních výborů, včetně náplně nově ustaveného Výboru pro financování podnikatelů a Výboru pro operativní leasing vozidel. Zadalo vypracování analýzy k souladu metodiky statistik ČLFA s platným právem. Legislativní priority ČLFA na období duben 2014 březen 2015 (schváleno členskou schůzi ČLFA 31. března 2014) ČLFA bude nadále usilovat o zlepšování podmínek pro poskytování leasingu, nebankovních úvěrů pro spotřebitele i podnikatele a factoringu vymezených právními předpisy. Aktivně se zapojí do projednávání návrhů v rámci legislativního procesu. bude prosazovat následující návrhy na zlepšení právního rámce nebankovních finančních produktů: 1. při jednání o novelách zákona o dani z příjmů možnost tvorby daňově uznatelných opravných položek a rezerv pro všechny finanční instituce zohlednění ekonomické úlohy leasingu a nediskriminace leasingu proti ostatním formám financování 2. V dalších právních předpisech přenesení povinnosti uzavřít povinné ručení na provozovatele a s tím související změny zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel respektování zájmů věřitelů a potřeb trhu v případné další úpravě právního režimu finančních produktů pro spotřebitele, zejm. pokud jde o regulaci vstupu na trh se spotřebitelskými úvěry, o limity rpsn, o vyváženost práv a povinností stran smluv o spotřebitelských úvěrech aovymahatelnost pohledávek ze spotřebitelských úvěrů legislativní vymezení factoringu v systému finančních produktů úprava zprostředkování na finančním trhu, včetně úpravy postavení zprostředkovatelů pojištění, v souladu se zájmy trhu ČLFA bude sledovat legislativní projekty eu, které mohou mít významný dopad na náš trh nebankovních produktů. bude se nadále podílet na ovlivnění obsahu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing, bude informovat o jeho obsahu a dopadech. 02/14 3

4 Z práce expertních výborů expertní Výbory AsociAce se V první polovině Letošního roku ZAbýVALy především AktUáLními LegisLAtiVními projekty s dopady na právní režim LeAsingU, spotřebitelských úvěrů A FActoringU. sledovaly VLiV ekonomické situace na rozvoj trhu s nebankovními FinAnČními produkty A AktUáLní VýkLAdoVé, ApLikAČní i provozní problémy. jednaly i o šíření informací k VyUžiteLnosti nebankovního FinAncoVání Ve sdělovacích prostředcích. Výbor pro daně A účetnictví - připravil stanoviska ČLFA k návrhu novel daňových zákonů a k návrhu zákona k FAtcA. Zabýval se relevantními závěry koordinačního výboru mf. byl průběžně informován o postupu prací iasb a FAsb na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing a o stanoviscích Leaseurope k tomuto návrhu. LegisLAtiVně právní Výbor - sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČLFA a na jejich finanční produkty. sledoval prosazování zájmů členských společností ČLFA do návrhu registrační vyhlášky md o registraci vozidel. Zabýval se prosazováním návrhů ČLFA do právní úpravy povinného ručení, včetně podpory poslaneckého návrhu na omezení pravomocí Čkp při vymáhání příspěvku za nepojištěná vozidla do garančního fondu Čkp. projednal stanovisko ČLFA k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a stanovisko pro FAú k nízké rizikovosti produktů ČLFA z hlediska zákona proti praní špinavých peněz. posoudil poslanecké návrhy a podněty ochranářských organizací na posílení ochrany spotřebitele na úvěrovém trhu. Zabýval se výkladem nejednoznačných ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru. sledoval judikaturu relevantní pro produkty ČLFA. Vyhodnotil přínosy partnerství ČLFA v anketě Zákon roku jednal o informacích a podnětech z právního výboru Leaseurope a z právního a politického výboru eurofinas. Výbor pro statistiku - analyzoval a odsouhlasil ke zveřejnění statistiky ČLFA za rok 2013, za 1. čtvrtletí a za 1. pololetí 2014 a odpovídající zprávy o trendech nebankovního financování. projednal výstupy pro Čnb k rizikovosti produktů ČLFA v loňském roce. sledoval účinnost doplněné metodiky statistických šetření ČLFA v praxi, kontroly vstupů a zkušenosti ze sestavování finančních údajů pro sdílení a využití v rámci asociace. Výbor pro FinAncoVání spotřebitelú - projednával legislativní návrhy a podněty ochranářských organizací týkající se dalšího rozšíření ochrany klienta při poskytování spotřebitelských úvěrů, včetně návrhů na stanovení stropů pro rpsn, na zpřísnění podmínek pro nebankovní subjekty pro poskytování spotřebitelských úvěrů, na rozšíření věcné sféry aplikace zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a na zrušení nároků věřitelů na náhradu nákladů v řízení o bagatelních sporech. Zabýval se výkladem nejednoznačných ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru. projednával podněty z platformy pro odpovědné finance. sledoval praxi dozorových orgánů při kontrole povinností věřitelů ze zákona o spotřebitelském úvěru. Vyjadřoval se k mediálním výstupům asociace k otázkám financování spotřebitelů. projednával podněty právního a politického výboru eurofinas. Výbor pro FinAncoVání strojú, ZAříZení A těžší dopravní techniky resp. Výbor pro FinAncoVání podnikatelú - sledoval trendy financování investičních záměrů podnikatelských subjektů s využitím produktů ČLFA. Zabýval se možnostmi využití dotačních titulů při financování podnikatelských a veřejnoprávních investic s využitím leasingu a úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva k financované věci. sledoval přípravu vyhlášky md k registraci silničních vozidel a přípravu spolupráce s Čkp a supin při ověřování existence pojištění odpovědnosti z provozu financovaných vozidel v databázi Čkp.

5 připravil program pro workshop k aktuálním otázkám financování vozidel. byl informován o podnětech z jednání Automotive steering group Leaseurope relevantní pro financování nákladních vozů. po změně mandátu pod vedením ing. slažanské posuzoval tyto a další otázky z hlediska financování investic podnikatelů s využitím leasingu a nebankovních úvěrů. Výbor pro FinAncoVání VoZideL do 3,5 t resp. Výbor pro operativní LeAsing VoZideL - sledoval trendy ve financování a v prodejích osobních a užitkových vozů. sledoval zohlednění návrhů a zájmů členských společností ČLFA do návrhu vyhlášky md k registraci vozidel a při jednání o návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. projednal zásady spolupráce s Čkp a supin při ověřování existence pojištění odpovědnosti z provozu financovaných vozidel v databázi Čkp. Zabýval se obsahem poslaneckého návrhu na omezení pravomocí Čkp při vymáhání příspěvku za nepojištěná vozidla do garančního fondu Čkp. jednal o postupech při uplatňování pokut za dopravní přestupky leasingových nájemců. diskutoval k využívání elektronických servisních knížek a systému ecall při financování vozidel. Zabýval se podněty z jednání Automotive steering group Leaseurope. po změně mandátu se pod vedením ing. sikory zabýval těmito otázkami se zaměřením na operativní leasing vozidel. měli byste vědět... memorandum o podpoře ověřování existence pojištění odpovědnosti Z provozu VoZidLA Česká leasingová a finanční asociace jako zájmové sdružení společností poskytujících financování vozidel leasingem a úvěry, ičo: , se sídlem: těšnov 5, praha 1 zastoupená předsedkyní představenstva ing. jiřinou tapšíkovou, mba a místopředsedkyní představenstva mgr. blaženou Valkošákovou (dále jen ČLFA ) a Česká kancelář pojistitelů jako profesní organizace pojistitelů oprávněných provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ičo: , se sídlem na pankráci 1724/129, praha 4 zastoupená výkonným ředitelem judr. ing. jakubem hradcem (dále jen ČKP ) při vědomí toho, že k základním úkolům ČLFA patří pomoc při vytváření podmínek pro plnění povinností vyplývajících pro členské společnosti z platného práva, včetně předpisů upravujících pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a také podpora vysoké úrovně jimi poskytovaných finančních služeb a že k základním zájmům ČKP patří předcházení absencí pojištění odpovědnosti z provozu vozidel konstatují, že je účelné umožnit, v mezích platné právní úpravy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a k podpoře naplnění jejího účelu, dotazy společností financujících a vlastnících vozidla, kterých se týká povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti z jejich provozu, na existenci pojištění odpovědnosti z provozu jimi financovaných a jimi vlastněných vozidel s uvedením Vin a dohodly se na zpoplatněné informační a metodické podpoře realizované prostřednictvím konkrétních smluv členských společností ČLFA s Čkp o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům Čkp. Čkp za tímto účelem připraví znění smlouvy o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům (dále jen smlouva ). ČLFA bude o možnosti uzavřít smlouvu s Čkp v dohodnutém znění informovat neprodleně členské společnosti. ČLFA bere na vědomí, že smlouvu může uzavřít Čkp i s dalšími subjekty financujícími vozidla, které nejsou členy ČLFA. ČLFA a Čkp se budou vzájemně informovat o poznatcích a zkušenostech z plnění smlouvy příslušnými členskými společnostmi ČLFA. V praze dne 29. července 2014 Za ČLFA: ing. jiřina tapšíková, mba předsedkyně představenstva ČLFA mgr. blažena Valkošáková místopředsedkyně představenstva ČLFA Za ČKP: judr. ing. jakub hradec výkonný ředitel 02/14 5

6 Zaostřeno na statistiku Vývojové trendy nebankovního finančního trhu v 1. pololetí roku 2014 Členské společnosti ČLFA poskytly v první polovině letošního roku (v podmínkách obnoveného růstu ekonomiky, oživení investic i výdajů domácností) leasingem, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele celkem 70,88 mld. kč (o 7,2 mld. kč více než v 1. pololetí 2013) - z toho 53,03 mld. kč na financování investic a provozu podnikatelských subjektů a 17,85 mld. kč na financování zboží a služeb pro domácnosti. Uzavřely nových leasingových a úvěrových obchodů. Výrazně se zvýšil objem nebankovního financování podnikatelských subjektů. pokračoval meziroční růst leasingového financování investic do strojů, zařízení a dopravních prostředků (o 23 % u největších patnácti společností), úvěry pro podnikatele meziročně vzrostly o 20,1 % a factoring o 19,5 %. objem úvěrů již převýšil celkový objem leasingu. V leasingu movitých investic vykázaly členské společnosti ČLFA: souhrn pořizovacích cen (bez dph) 19,86 mld. kč celkovou financovanou částku (vstupní dluh) 18,34 mld. kč. podíl operativního leasingu na celkovém leasingu movitých investic dosáhl 41,9 % mírné přesuny v komoditním zaměření: podíl leasingu osobních aut 31,2 % (stejně jako v 1. pololetí 2013) podíl leasingu nákladních aut 34,6 % (31,1 % v 1. pololetí 2013) podíl leasingu strojů a zařízení, včetně leasingu fotovoltaických zařízení 21,5 % (26,5 % v 1. pololetí 2013) nových leasingových smluv s podnikateli (meziročně o 11,7 % více), z toho smluv o finančním leasingu, smluv o operativním leasingu, smluv o full service leasingu a 241 smluv o krátkodobém pronájmu leasingových smluv spravovaných na konci 1. pololetí 2014 a vozů ve správě vozových parků 97,45 mld. kč v pohledávkách z uzavřených smluv o leasingu movitých věcí pro podnikatele na konci června 2014 V úvěrech pro podnikatelské subjekty vykázaly členské společnosti ČLFA v 1. pololetí 2014: celkovou výši 18,81 mld. kč komoditní zaměření úvěry na osobní vozy 39,4 % úvěry na nákladní automobily 12,2 % úvěry na stroje a zařízení, včetně fotovoltaických zařízení 32,4 % poskytly celkem úvěrů, z toho 74 úvěrů na pořízení nemovitostí (meziroční snížení počtu poskytnutých úvěrů o 0,3 %) průměrnou výši poskytnutého úvěru kč počet aktivních úvěrů na konci června pohledávky z úvěrů na konci června ,83 mld. kč na factoringové společnosti, které jsou členy ČLFA, byly v 1. pololetí 2014 Financování podnikatelů podle komodit v 1. pololetí 2014 (leasing + úvěry pro podnikatele) 27, 8 1,6 % 1, % 24,7 % 0 1 % 34,7 % 1. osobní automobily 34,7 % 2. motocykly 0,2 % 3. užitkové automobily 5,5 % 4. nákladní automobily 24,7 % 5. autobusy, trolejbusy 4,1 % 6. ostatní těžší silniční vozidla 0,2 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy 1 % 8. it, kancelářská a komunikační technika 1,6 % 9. stroje a zařízení (včetně fotovoltaik) 27,5 % 10. ostatní komodity 0,4 % 11. služby a neidentifikované komodity 0,1 % 6 02/14

7 Vývoj financování podnikatelů a spotřebitelů (v mld. Kč) podnikatelé spotřebitelé , ,8 58, , ,2 41,7 41,6 30,3 35,0 35,7 35, postoupeny pohledávky za 74,6 mld. kč. převládal regresní factoring (62,9 %), šlo vesměs o postupování pohledávek za tuzemskými subjekty (69,2 %). objem prostředků poskytnutých členy ČLFA klientům dosáhl na konci června ,8 mld. kč. Také v nebankovním financování spotřebitelů pokračoval v loňském roce meziroční růst. objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých členskými společnostmi ČLFA se meziročně zvýšil o 3,7 %, objem spotřebitelského leasingu o 14,6 %. Členské společnosti poskytly v 1. pololetí 2014 spotřebitelské úvěry v celkové výši 16,94 mld. kč, z toho: 89, , , ,0 17,9 1. polovina2014 osobní půjčky ve výši 5,58 mld. kč (32,9 %) revolvingové úvěry ve výši 6,06 mld. kč (35,8 %) financování v místě prodeje ve výši 5,30 mld. kč (31,3 %) Uzavřely smluv o spotřebitelských úvěrech (meziroční růst o 4,5 % ), z toho: osobních půjček (včetně 24 osobních půjček na koupi nemovitostí) revolvingových úvěrů úvěrových a splátkových smluv v rámci financování v místě prodeje na konci 1. pololetí 2014 spravovaly aktivních úvěrových smluv, objem pohledávek z aktivních úvěrových smluv dosáhl 58,38 mld. kč. souhrn pořizovacích cen movitých věcí (bez dph) předaných v 1. pololetí 2014 do spotřebitelského leasingu dosáhl 0,91 mld. kč. bylo uzavřeno nových smluv o spotřebitelském leasingu, z toho 91 smluv o finančním leasingu, smluv o operativním leasingu a 873 smluv o krátkodobém pronájmu. na konci června 2014 probíhaly spotřebitelské leasingy na základě aktivních smluv. pohledávky z uzavřených smluv o spotřebitelském leasingu dosáhly na konci 1. pololetí ,29 mld. kč. Zcela dominovaly spotřebitelské leasingy osobních vozů. podrobné statistiky ČLFA za 1. pololetí 2014 jsou k dispozici na v části dostupné pouze členům asociace (heslo sdělí sekretariát). Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v 1. pololetí ,8 % osobní půjčky revolvingové úvěry financování v místě prodeje Zaměření leasingu movitých věcí členů ČLFA v 1. pololetí 2014 podle komodit 1,8 % 3,4 % 0,2 % 3,5 % 0 1 % 34,6 % 1,2 % % 1. osobní automobily 31,2 % 2. motocykly 0,1 % 3. užitkové automobily 3,6 % 4. nákladní automobily 34,6 % 5. autobusy, trolejbusy 3,5 % 6. ostatní těžší silniční vozidla 0,2 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy 3,4 % 8. it, kancelářská a komunikační technika 1,8 % 9. stroje a zařízení (včetně fotovoltaik) 21,5 % 10. ostatní komodity 0,1 % emag č.2, ročník 2014 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), těšnov 5, praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. 7 02/14 z

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva Česká leasingová a finanční asociace Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva 2014 Česká leasingová a finanční asociace Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva ČLFA 5 Činnost

Více

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 Asociace působí již 20 let při podpoře nebankovních finančních produktů Podpisem společenské smlouvy o založení Asociace leasingových

Více

AUDITOR 2/2008. @ e-příloha Auditor 2/2008. O světovém účetnictví, Americe, Evropě a budoucnosti. Obsah

AUDITOR 2/2008. @ e-příloha Auditor 2/2008. O světovém účetnictví, Americe, Evropě a budoucnosti. Obsah AUDITOR 2/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA LEASING Stručně o leasingu (Jaromír Dočkal)... 6 Význam leasingu na finančním trhu neklesá Rozhovor s Martinem Kofroněm, předsedou České leasingové a finanční

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI M AREK MAKKI 2006 Prohlašuji t í mto, ž e j s e m b a kalářskou p r á c i na t é ma:

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven 2007 2008 2009 2010 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven Obsah 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura pojistného

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2003

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2003 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2003 Úvodní slovo Česká asociace pojišťoven K činnosti ČAP v roce 2003 19 Organizační schéma 23 Představitelé 24 Sekretariát a sekce 25 Nabídka pojistných produktů

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Obsah. 39 Statistická část

Obsah. 39 Statistická část Česká asociace pojišťoven VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Obsah 02 Úvodní slovo prezidenta 04 Vývoj národního hospodářství 05 Regulace pojistného trhu 09 Vývoj pojistného trhu v ČR 15 České pojišťovnictví v evropském

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě. Dlouhodobě získává náskok před všemi svými konkurenty na trhu obsah 1. Úvod 4 1.1.

Více

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ASPEKTY SEKURITIZACE AKTIV (THE LAW OF ASSET SECURITIZATION) Lenka Němcová 2009 Prohlašuji,

Více

Podmínky získání leasingu výrobním podnikem

Podmínky získání leasingu výrobním podnikem Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Podmínky získání leasingu výrobním podnikem Bc. Aneta Seifertová Diplomová práce 2010 1 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty

Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty VYROČNÍ ZPRÁVA 2008 VYROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty 03 Milníky v historii společnosti 04 Společenská odpovědnost 05 Strategie Cetelem

Více

POJISTNÝ OBZOR 4 2006

POJISTNÝ OBZOR 4 2006 POJISTNÝ OBZOR 4 2006 ROČNÍK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. (místopředseda), Jaroslava

Více