se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek"

Transkript

1 Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí, kteří s ním pracují. první factoringové společč.2/2014 magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Factoring a ČLFA se potřebují Z obchodního hlediska ČekAjí FActoring Zřejmě Lepší ČAsy, říká v rozhovoru pro emag místopředseda představenstva ČLFA a generální ředitel společnosti ČSOB Factoring Tomáš Morávek. Tuzemský factoring má za sebou unikátní období. Vůbec poprvé působil v podmínkách dlouhotrvající recese. Někteří ekonomové předpovídali, že právě v době hospodářského poklesu bude poptávka po factoringových produktech růst. Potvrdilo se to? do jisté míry ano factoringové společnosti skutečně registrovaly vyšší zájem o toto alternativní financování. Zvýšená poptávka ovšem neznamená automaticky vyšší objem uzavřených obchodů aiposkytovatelé factoringu museli volit poněkud konzervativnější přístup k posuzování rizika. současně se v řadě případů promítl obecný pokles ekonomické aktivity do objemu pohledávek generovaných stávajícími klienty a poklesla také poptávka po úvěrech. na situaci v ekonomice logicky reagovaly také úvěrové pojišťovny, které pro factoringové firmy fungují jako významný subdodavatel. negativní dopad krize do výsledků oboru byl tak podle statistik Asociace factoringových společností Čr poměrně výrazný. V roce 2009 klesl objem postoupených pohledávek v porovnání s předchozím rokem o více jak 25 % a nad úroveň roku 2008 se dostal až v roce V loňském roce celková hodnota pohledávek postoupených factoringovým společnostem v zemích Evropské unie meziročně vzrostla o 5,4 %, v České republice to bylo dokonce o 11,3 %. Čím si vysvětlujete, že u nás factoring dosáhl výrazně vyššího procentuálního nárůstu než v celé Evropě? Factoring sice funguje v České republice již téměř čtvrt století, přesto zřejmě není potenciál trhu zcela vyčerpán. tak zvaná penetrace trhu, která se ve factoringu posuzuje jako relace mezi celkovým objemem postoupených pohledávek k hrubému domácímu produktu, dosáhla v České republice v roce 2013 necelá čtyři Tomáš Morávek generální ředitel společnosti ČSOB Factoring foto Ondřej Petrlík procenta. V západoevropských ekonomikách se běžně pohybuje kolem deseti procent. Znamená to, že na trhu by měl být stále prostor pro další rozvoj.

2 nosti u nás vznikaly po roce 1989 formou joint venture a ti, kdo s factoringem začínali, se učili od zahraničních kolegů. Zpočátku také přebírali ze zahraničí osvědčená řešení a implementovali je do prostředí české legislativy. dnes lze říci, že úspěšně. stali se z nich odborníci, kteří pomáhali zavádět factoring v dalších zemích střední a východní evropy. není bez zajímavosti, že mnoho z nich v oboru působí dosud. dalším prvkem, který určuje kvalitu factoringových služeb, jsou aplikace využívané pro správu factoringových transakcí a ani tady nejsou žádné rozdíly. Factoring ovšem zůstává velmi lokálním produktem a není centrálně řešen ani v rámci legislativy evropské unie. jeho postavení se proto v různých státech liší, zejména podle míry regulace. ta je u nás formálně zatím minimální, ovšem ve skutečnosti je většina factoringových společností tvrdě regulována, protože jsou součástí bankovních skupin. Vývoj factoringových obchodů členů AFS ČR (v mld. Kč) ,8 104,8 127,1 134,0 Co považujete za největší překážku pro dynamičtější růst oboru v České republice? možná jí je právě paradoxní situace, kdy na factoringové firmy vlastněné bankovními skupinami dopadají všechny nevýhody, které se zvýšenou regulací souvisejí, třeba v oblasti nákladů nebo požadavků na kapacitu, ale přitom jim nejsou přiznány výhody, například v daňové oblasti. skutečnost, že factoring není v české legislativě definován, potom představuje ne překážku, ale latentní riziko, že se na něj pozapomene při změnách legislativy či předpisů. jako příklad lze uvést poslední novelu zákona o dph, která zavedla tak zvané ručení za neodvedenou daň. toto opatření má za cíl zamezit daňovým únikům avpraxi zjednodušeně funguje tak, že pokud odběratel zaplatí jinam, než na účet dodavatele, vystavuje se riziku, že bude muset odvést dph, pokud by ji řádně neodvedl dodavatel. Vzhledem k tomu, že úplná kontrola nad úhradami postoupených pohledávek prostřednictvím jejich směrování na účet vlastněný factoringovou společností představuje hlavní prvek řízení našeho rizika, znamenalo toto opatření v původní podobě nutnost zvažovat kompromisy, jejichž dopad by snižoval kvalitu zajištění. prakticky rok trvalo, než se podařilo intenzivním jednáním s daňovou správou nalézt pro obě strany přijatelné a funkční řešení a vliv tohoto opatření na naše obchody byl nakonec zcela marginální. nelze ovšem vyloučit, že k podobným překvapením v té či oné oblasti v budoucnosti již nedojde. Jak tuzemskému factoringu pomáhá ČLFA? troufám si říci, že významně, a právě popsaný případ s ručením za dph to dokládá. odborné výbory ČLFA se podílely na analýze vzniklého problému a veškerá 99,7 111,9 128,2 130,6 145,4 jednání s ministerstvem financí byla vedena pod hlavičkou ČLFA. během nich se potvrdilo, že orgány státní správy pokládají ČLFA za respektovaného partnera. díky členství v ČLFA měla factoringová komunita také daleko blíže ke zrodu nového občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že tato norma řeší postupování pohledávek, je pro factoring klíčová. na druhou stranu se ovšem domnívám, že současný koncept multikulturní asociace, která zastupuje zájmy leasingových společností, poskytovatelů spotřebitelského financování a factoringových firem, ČLFA posiluje a přítomnost factoringu má tak zpětně význam i pro ni. Vaše společnost pravidelně analyzuje platební morálku firem. V letošním prvním čtvrtletí jste v souvislosti s hospodářským oživením zaznamenali mírné zlepšení. Je to vlastně pro factoring dobrá zpráva? Jaké časy ho podle vás čekají? myslím, že je to dobrá zpráva i pro factoring. recese znamená zvýšená rizika, hospodářský růst naopak přináší pozitivní očekávání, zvyšuje se ochota investovat a také potřeba provozního financování. Firmy budou spíše vznikat než zanikat a ty nově vzniklé budou hledat alternativu k bankovním úvěrům, které jim ještě nemusí být dostupné. Z obchodního hlediska čekají factoring zřejmě lepší časy. Zároveň ale celý finanční sektor stále více ovlivňují dopady rostoucí regulace, které zvyšují požadavky na činnosti a kapacitu v neobchodní oblasti, a obávám se, že z tohoto pohledu platí poněkud otřepané dobře již bylo. jedno je jisté: pro působení ČLFA bude určitě dost prostoru a budeme ji potřebovat /14

3 Na programu jednání představenstva... plnění AsociAČních priorit představenstvo ČLFA se v první polovině letošního roku sešlo na 7 řádných schůzích. řadu otázek neodkladné či operativní povahy projednalo korespondenčně. 9. ledna diskutovalo na novoroční pracovní snídani s předsedkyněmi a předsedy expertních výborů asociace k jejich podnětům k zaměření asociace a k reakcím na aktuální legislativní vývoj. Východiskem práce představenstva byl nadále materiál k hlavním úkolům asociace schválený členskou schůzí ČLFA, další závěry a podněty z březnové členské schůze. při prosazování jednotného zdanění finančních produktů (bankovních i nebankovních), zejm. možnosti finančních institucí tvořit daňové opravné položky k pohledávkám z poskytnutých úvěrů, představenstvo pokračovalo v jednání s Čnb na úrovni viceguvernéra a ředitelky samostatného odboru pro ochranu spotřebitelů na finančním trhu a s mf na úrovni ministra, jeho daňové náměstkyně a poradce náměstka pro finanční trh. jedná o zadání analýzy k současnému stavu regulace členských společností ČLFA a jejich finančních produktů i k možným legislativním opatřením, která by vedla k jejich přiblížení úpravě bank a bankovních produktů. představenstvo se zabývalo i dalšími legislativní návrhy. schválilo stanovisko asociace k návrhu novel daňových zákonů, k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, ke smlouvě FAtcA akposlaneckému návrhu na omezení pravomocí Čkp při vymáhání příspěvků do garančního fondu. jednalo o postupu asociace při jednání o legislativních návrzích týkajících se další regulace spotřebitelských úvěrů, včetně poslaneckého návrhu na stanovení stropů pro rpsn a poslaneckého návrhu na zrušení nároku na náhradu nákladů při soudním vymáhání tzv. bagatelních pohledávek. rozhodlo o postupu zástupců asociace na dubnovém semináři ps k problémům lichvy. jednalo s presidentem ČAp k možným směrům změn úpravy povinného ručení. sledovalo přípravu vyhlášky md k registraci vozidel. představenstvo koordinovalo využívání podnětů a informací z expertních orgánů Leaseurope a eurofinas při prosazování zájmů členských společností v jednání s orgány státu, zejm. při ovlivňování spotřebitelské legislativy. k aktuálním problémům úpravy výpočtu rpsn jednalo s ústředním ředitelem Čoi. sledovalo plnění mediální strategii ČLFA na rok února připravilo dobře navštívenou tiskovou konferenci k obchodním výsledkům členských společností v roce 2013 a k trendům nebankovního financování. představenstvo projednávalo na každé schůzi doporučení expertních výborů a náměty členských společností. připravilo červnovou pracovní schůzku k aktuálním otázkám financování vozidel. sledovalo jednání s Čkp k možnosti ověřování existence pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. schválilo úpravu mandátu existujících expertních výborů, včetně náplně nově ustaveného Výboru pro financování podnikatelů a Výboru pro operativní leasing vozidel. Zadalo vypracování analýzy k souladu metodiky statistik ČLFA s platným právem. Legislativní priority ČLFA na období duben 2014 březen 2015 (schváleno členskou schůzi ČLFA 31. března 2014) ČLFA bude nadále usilovat o zlepšování podmínek pro poskytování leasingu, nebankovních úvěrů pro spotřebitele i podnikatele a factoringu vymezených právními předpisy. Aktivně se zapojí do projednávání návrhů v rámci legislativního procesu. bude prosazovat následující návrhy na zlepšení právního rámce nebankovních finančních produktů: 1. při jednání o novelách zákona o dani z příjmů možnost tvorby daňově uznatelných opravných položek a rezerv pro všechny finanční instituce zohlednění ekonomické úlohy leasingu a nediskriminace leasingu proti ostatním formám financování 2. V dalších právních předpisech přenesení povinnosti uzavřít povinné ručení na provozovatele a s tím související změny zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel respektování zájmů věřitelů a potřeb trhu v případné další úpravě právního režimu finančních produktů pro spotřebitele, zejm. pokud jde o regulaci vstupu na trh se spotřebitelskými úvěry, o limity rpsn, o vyváženost práv a povinností stran smluv o spotřebitelských úvěrech aovymahatelnost pohledávek ze spotřebitelských úvěrů legislativní vymezení factoringu v systému finančních produktů úprava zprostředkování na finančním trhu, včetně úpravy postavení zprostředkovatelů pojištění, v souladu se zájmy trhu ČLFA bude sledovat legislativní projekty eu, které mohou mít významný dopad na náš trh nebankovních produktů. bude se nadále podílet na ovlivnění obsahu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing, bude informovat o jeho obsahu a dopadech. 02/14 3

4 Z práce expertních výborů expertní Výbory AsociAce se V první polovině Letošního roku ZAbýVALy především AktUáLními LegisLAtiVními projekty s dopady na právní režim LeAsingU, spotřebitelských úvěrů A FActoringU. sledovaly VLiV ekonomické situace na rozvoj trhu s nebankovními FinAnČními produkty A AktUáLní VýkLAdoVé, ApLikAČní i provozní problémy. jednaly i o šíření informací k VyUžiteLnosti nebankovního FinAncoVání Ve sdělovacích prostředcích. Výbor pro daně A účetnictví - připravil stanoviska ČLFA k návrhu novel daňových zákonů a k návrhu zákona k FAtcA. Zabýval se relevantními závěry koordinačního výboru mf. byl průběžně informován o postupu prací iasb a FAsb na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing a o stanoviscích Leaseurope k tomuto návrhu. LegisLAtiVně právní Výbor - sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČLFA a na jejich finanční produkty. sledoval prosazování zájmů členských společností ČLFA do návrhu registrační vyhlášky md o registraci vozidel. Zabýval se prosazováním návrhů ČLFA do právní úpravy povinného ručení, včetně podpory poslaneckého návrhu na omezení pravomocí Čkp při vymáhání příspěvku za nepojištěná vozidla do garančního fondu Čkp. projednal stanovisko ČLFA k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a stanovisko pro FAú k nízké rizikovosti produktů ČLFA z hlediska zákona proti praní špinavých peněz. posoudil poslanecké návrhy a podněty ochranářských organizací na posílení ochrany spotřebitele na úvěrovém trhu. Zabýval se výkladem nejednoznačných ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru. sledoval judikaturu relevantní pro produkty ČLFA. Vyhodnotil přínosy partnerství ČLFA v anketě Zákon roku jednal o informacích a podnětech z právního výboru Leaseurope a z právního a politického výboru eurofinas. Výbor pro statistiku - analyzoval a odsouhlasil ke zveřejnění statistiky ČLFA za rok 2013, za 1. čtvrtletí a za 1. pololetí 2014 a odpovídající zprávy o trendech nebankovního financování. projednal výstupy pro Čnb k rizikovosti produktů ČLFA v loňském roce. sledoval účinnost doplněné metodiky statistických šetření ČLFA v praxi, kontroly vstupů a zkušenosti ze sestavování finančních údajů pro sdílení a využití v rámci asociace. Výbor pro FinAncoVání spotřebitelú - projednával legislativní návrhy a podněty ochranářských organizací týkající se dalšího rozšíření ochrany klienta při poskytování spotřebitelských úvěrů, včetně návrhů na stanovení stropů pro rpsn, na zpřísnění podmínek pro nebankovní subjekty pro poskytování spotřebitelských úvěrů, na rozšíření věcné sféry aplikace zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a na zrušení nároků věřitelů na náhradu nákladů v řízení o bagatelních sporech. Zabýval se výkladem nejednoznačných ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru. projednával podněty z platformy pro odpovědné finance. sledoval praxi dozorových orgánů při kontrole povinností věřitelů ze zákona o spotřebitelském úvěru. Vyjadřoval se k mediálním výstupům asociace k otázkám financování spotřebitelů. projednával podněty právního a politického výboru eurofinas. Výbor pro FinAncoVání strojú, ZAříZení A těžší dopravní techniky resp. Výbor pro FinAncoVání podnikatelú - sledoval trendy financování investičních záměrů podnikatelských subjektů s využitím produktů ČLFA. Zabýval se možnostmi využití dotačních titulů při financování podnikatelských a veřejnoprávních investic s využitím leasingu a úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva k financované věci. sledoval přípravu vyhlášky md k registraci silničních vozidel a přípravu spolupráce s Čkp a supin při ověřování existence pojištění odpovědnosti z provozu financovaných vozidel v databázi Čkp.

5 připravil program pro workshop k aktuálním otázkám financování vozidel. byl informován o podnětech z jednání Automotive steering group Leaseurope relevantní pro financování nákladních vozů. po změně mandátu pod vedením ing. slažanské posuzoval tyto a další otázky z hlediska financování investic podnikatelů s využitím leasingu a nebankovních úvěrů. Výbor pro FinAncoVání VoZideL do 3,5 t resp. Výbor pro operativní LeAsing VoZideL - sledoval trendy ve financování a v prodejích osobních a užitkových vozů. sledoval zohlednění návrhů a zájmů členských společností ČLFA do návrhu vyhlášky md k registraci vozidel a při jednání o návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. projednal zásady spolupráce s Čkp a supin při ověřování existence pojištění odpovědnosti z provozu financovaných vozidel v databázi Čkp. Zabýval se obsahem poslaneckého návrhu na omezení pravomocí Čkp při vymáhání příspěvku za nepojištěná vozidla do garančního fondu Čkp. jednal o postupech při uplatňování pokut za dopravní přestupky leasingových nájemců. diskutoval k využívání elektronických servisních knížek a systému ecall při financování vozidel. Zabýval se podněty z jednání Automotive steering group Leaseurope. po změně mandátu se pod vedením ing. sikory zabýval těmito otázkami se zaměřením na operativní leasing vozidel. měli byste vědět... memorandum o podpoře ověřování existence pojištění odpovědnosti Z provozu VoZidLA Česká leasingová a finanční asociace jako zájmové sdružení společností poskytujících financování vozidel leasingem a úvěry, ičo: , se sídlem: těšnov 5, praha 1 zastoupená předsedkyní představenstva ing. jiřinou tapšíkovou, mba a místopředsedkyní představenstva mgr. blaženou Valkošákovou (dále jen ČLFA ) a Česká kancelář pojistitelů jako profesní organizace pojistitelů oprávněných provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ičo: , se sídlem na pankráci 1724/129, praha 4 zastoupená výkonným ředitelem judr. ing. jakubem hradcem (dále jen ČKP ) při vědomí toho, že k základním úkolům ČLFA patří pomoc při vytváření podmínek pro plnění povinností vyplývajících pro členské společnosti z platného práva, včetně předpisů upravujících pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a také podpora vysoké úrovně jimi poskytovaných finančních služeb a že k základním zájmům ČKP patří předcházení absencí pojištění odpovědnosti z provozu vozidel konstatují, že je účelné umožnit, v mezích platné právní úpravy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a k podpoře naplnění jejího účelu, dotazy společností financujících a vlastnících vozidla, kterých se týká povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti z jejich provozu, na existenci pojištění odpovědnosti z provozu jimi financovaných a jimi vlastněných vozidel s uvedením Vin a dohodly se na zpoplatněné informační a metodické podpoře realizované prostřednictvím konkrétních smluv členských společností ČLFA s Čkp o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům Čkp. Čkp za tímto účelem připraví znění smlouvy o zabezpečené komunikaci a přístupu k datům (dále jen smlouva ). ČLFA bude o možnosti uzavřít smlouvu s Čkp v dohodnutém znění informovat neprodleně členské společnosti. ČLFA bere na vědomí, že smlouvu může uzavřít Čkp i s dalšími subjekty financujícími vozidla, které nejsou členy ČLFA. ČLFA a Čkp se budou vzájemně informovat o poznatcích a zkušenostech z plnění smlouvy příslušnými členskými společnostmi ČLFA. V praze dne 29. července 2014 Za ČLFA: ing. jiřina tapšíková, mba předsedkyně představenstva ČLFA mgr. blažena Valkošáková místopředsedkyně představenstva ČLFA Za ČKP: judr. ing. jakub hradec výkonný ředitel 02/14 5

6 Zaostřeno na statistiku Vývojové trendy nebankovního finančního trhu v 1. pololetí roku 2014 Členské společnosti ČLFA poskytly v první polovině letošního roku (v podmínkách obnoveného růstu ekonomiky, oživení investic i výdajů domácností) leasingem, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele celkem 70,88 mld. kč (o 7,2 mld. kč více než v 1. pololetí 2013) - z toho 53,03 mld. kč na financování investic a provozu podnikatelských subjektů a 17,85 mld. kč na financování zboží a služeb pro domácnosti. Uzavřely nových leasingových a úvěrových obchodů. Výrazně se zvýšil objem nebankovního financování podnikatelských subjektů. pokračoval meziroční růst leasingového financování investic do strojů, zařízení a dopravních prostředků (o 23 % u největších patnácti společností), úvěry pro podnikatele meziročně vzrostly o 20,1 % a factoring o 19,5 %. objem úvěrů již převýšil celkový objem leasingu. V leasingu movitých investic vykázaly členské společnosti ČLFA: souhrn pořizovacích cen (bez dph) 19,86 mld. kč celkovou financovanou částku (vstupní dluh) 18,34 mld. kč. podíl operativního leasingu na celkovém leasingu movitých investic dosáhl 41,9 % mírné přesuny v komoditním zaměření: podíl leasingu osobních aut 31,2 % (stejně jako v 1. pololetí 2013) podíl leasingu nákladních aut 34,6 % (31,1 % v 1. pololetí 2013) podíl leasingu strojů a zařízení, včetně leasingu fotovoltaických zařízení 21,5 % (26,5 % v 1. pololetí 2013) nových leasingových smluv s podnikateli (meziročně o 11,7 % více), z toho smluv o finančním leasingu, smluv o operativním leasingu, smluv o full service leasingu a 241 smluv o krátkodobém pronájmu leasingových smluv spravovaných na konci 1. pololetí 2014 a vozů ve správě vozových parků 97,45 mld. kč v pohledávkách z uzavřených smluv o leasingu movitých věcí pro podnikatele na konci června 2014 V úvěrech pro podnikatelské subjekty vykázaly členské společnosti ČLFA v 1. pololetí 2014: celkovou výši 18,81 mld. kč komoditní zaměření úvěry na osobní vozy 39,4 % úvěry na nákladní automobily 12,2 % úvěry na stroje a zařízení, včetně fotovoltaických zařízení 32,4 % poskytly celkem úvěrů, z toho 74 úvěrů na pořízení nemovitostí (meziroční snížení počtu poskytnutých úvěrů o 0,3 %) průměrnou výši poskytnutého úvěru kč počet aktivních úvěrů na konci června pohledávky z úvěrů na konci června ,83 mld. kč na factoringové společnosti, které jsou členy ČLFA, byly v 1. pololetí 2014 Financování podnikatelů podle komodit v 1. pololetí 2014 (leasing + úvěry pro podnikatele) 27, 8 1,6 % 1, % 24,7 % 0 1 % 34,7 % 1. osobní automobily 34,7 % 2. motocykly 0,2 % 3. užitkové automobily 5,5 % 4. nákladní automobily 24,7 % 5. autobusy, trolejbusy 4,1 % 6. ostatní těžší silniční vozidla 0,2 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy 1 % 8. it, kancelářská a komunikační technika 1,6 % 9. stroje a zařízení (včetně fotovoltaik) 27,5 % 10. ostatní komodity 0,4 % 11. služby a neidentifikované komodity 0,1 % 6 02/14

7 Vývoj financování podnikatelů a spotřebitelů (v mld. Kč) podnikatelé spotřebitelé , ,8 58, , ,2 41,7 41,6 30,3 35,0 35,7 35, postoupeny pohledávky za 74,6 mld. kč. převládal regresní factoring (62,9 %), šlo vesměs o postupování pohledávek za tuzemskými subjekty (69,2 %). objem prostředků poskytnutých členy ČLFA klientům dosáhl na konci června ,8 mld. kč. Také v nebankovním financování spotřebitelů pokračoval v loňském roce meziroční růst. objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých členskými společnostmi ČLFA se meziročně zvýšil o 3,7 %, objem spotřebitelského leasingu o 14,6 %. Členské společnosti poskytly v 1. pololetí 2014 spotřebitelské úvěry v celkové výši 16,94 mld. kč, z toho: 89, , , ,0 17,9 1. polovina2014 osobní půjčky ve výši 5,58 mld. kč (32,9 %) revolvingové úvěry ve výši 6,06 mld. kč (35,8 %) financování v místě prodeje ve výši 5,30 mld. kč (31,3 %) Uzavřely smluv o spotřebitelských úvěrech (meziroční růst o 4,5 % ), z toho: osobních půjček (včetně 24 osobních půjček na koupi nemovitostí) revolvingových úvěrů úvěrových a splátkových smluv v rámci financování v místě prodeje na konci 1. pololetí 2014 spravovaly aktivních úvěrových smluv, objem pohledávek z aktivních úvěrových smluv dosáhl 58,38 mld. kč. souhrn pořizovacích cen movitých věcí (bez dph) předaných v 1. pololetí 2014 do spotřebitelského leasingu dosáhl 0,91 mld. kč. bylo uzavřeno nových smluv o spotřebitelském leasingu, z toho 91 smluv o finančním leasingu, smluv o operativním leasingu a 873 smluv o krátkodobém pronájmu. na konci června 2014 probíhaly spotřebitelské leasingy na základě aktivních smluv. pohledávky z uzavřených smluv o spotřebitelském leasingu dosáhly na konci 1. pololetí ,29 mld. kč. Zcela dominovaly spotřebitelské leasingy osobních vozů. podrobné statistiky ČLFA za 1. pololetí 2014 jsou k dispozici na v části dostupné pouze členům asociace (heslo sdělí sekretariát). Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v 1. pololetí ,8 % osobní půjčky revolvingové úvěry financování v místě prodeje Zaměření leasingu movitých věcí členů ČLFA v 1. pololetí 2014 podle komodit 1,8 % 3,4 % 0,2 % 3,5 % 0 1 % 34,6 % 1,2 % % 1. osobní automobily 31,2 % 2. motocykly 0,1 % 3. užitkové automobily 3,6 % 4. nákladní automobily 34,6 % 5. autobusy, trolejbusy 3,5 % 6. ostatní těžší silniční vozidla 0,2 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy 3,4 % 8. it, kancelářská a komunikační technika 1,8 % 9. stroje a zařízení (včetně fotovoltaik) 21,5 % 10. ostatní komodity 0,1 % emag č.2, ročník 2014 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), těšnov 5, praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. 7 02/14 z

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně.

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně. č.1/14 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 14 K makroekonomické úloze produktů ČLFA Nedávno zveřejněné statistiky ČLFA za rok 13 doplnily podklady pro úvahy o úloze finančních produktů

Více

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu č.1/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 12 Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu Jedním ze základních úkolů České leasingové a finanční asociace je shromažďování údajů o výsledcích

Více

V roce 2014 se našim členům dařilo

V roce 2014 se našim členům dařilo č.1/215 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 215 V roce 214 se našim členům dařilo Členské společnosti ČLFA loni poskytly klientům prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 135,3

Více

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace

Více

Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím

Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím č.2/2015 magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2015 Nový předseda představenstva ČLFA Libor Bosák: Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím ČLFA má nového předsedu představenstva. Libor

Více

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách č.1/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červen 2010 5 otázek pro... Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách Předkládané číslo periodika emag chce informovat o činnosti asociace

Více

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování č.2/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2012 Seberegulace cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování V tržních ekonomikách je jednání subjektů vstupujících

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Specifika factoringu vpodmínkách recese

Specifika factoringu vpodmínkách recese č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2010 5 otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové

Více

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY Tisková konference, Praha, 4. listopadu 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Dohledový benchmark č. /07 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 57/06 Sb., o spotřebitelském úvěru. Relevantní právní úprava Předpis Zákon č. 57/06 Sb., o spotřebitelském

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU Ministerstvo financí ČR l i s t o p a d 2 0 0 8 1 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Další finanční instituce a jimi poskytované služby.

Další finanční instituce a jimi poskytované služby. 9. Další finanční instituce a jimi poskytované služby. Další finanční instituce spořitelní a úvěrová sdružení (družstevní záložny) leasingové společnosti pojišťovací společnosti nebankovní poskytovatelé

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Barometr 3. čtvrtletí 2014

Barometr 3. čtvrtletí 2014 Barometr 3. čtvrtletí 214 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem 3. čtvrtletí letošního roku celkový dluh ve výši 1,71 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky a

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům Tisková konference, 12. října 2010 Neplatiči povinného ručení míří k soudům 1 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Ivana Hladíková ředitelka úseku

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016. 1 Právní

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Praha, 31. srpna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 330 16 326 Ostatní provozní výnosy 2 442 1 635 Náklady -14 366-14 127

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 3. února 2016 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Martin Řezáč, člen Výkonného výboru

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 11000 Praha 1 IČO: 02120119 Plátce DPH 1 Vize Jedna asociace nákupu a prodeje, jedno místo, jedna pomoc pro firmy, nákupčí, obchodníky, spolky a státní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Největší prodejce ojetých vozů ve Střední Evropě Stránka č. 1 z 6 0Porovnání0Sledování0Oblíbené Rozšířené vyhledávání Nápověda

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU (nzsú)

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU (nzsú) NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU (nzsú) z pohledu Ministerstva financí Milan Indra, Ministerstvo financí Den s registry, 14. dubna 2016 CO ZÁKON PŘINÁŠÍ NOVÉHO? 1) zlepšuje postavení spotřebitele

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční Částka 91 Sbírka zákonů č. 235 / 2013 Strana 2203 235 VYHLÁŠKA ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Převodový můstek 2009-2010

Převodový můstek 2009-2010 Převodový můstek 2009-2010 Pro rok 2010 je zveřejněna řada nových vyhlášek, které přinášejí rozsáhlé změny do účetnictví a výkaznictví obcí, DSO, OSS a jimi zřízených příspěvkových organizací. Vyhláška

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Další finanční instituce a jimi poskytované služby.

Další finanční instituce a jimi poskytované služby. 9. Další finanční instituce a jimi poskytované služby. Další finanční instituce spořitelní a úvěrová sdružení (družstevní záložny) leasingové společnosti pojišťovací společnosti nebankovní poskytovatelé

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR Shrnutí roku : Registrace rostly ve všech hlavních kategoriích Registrace nových osobních automobilů (tis.). 126 127 124 133 144 162 6,2% 169 173 174-5% +20% +17%

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 75126001 Název: NOVOPACKO Sídlo: Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) účetní metoda se nemění A.2. Informace podle 7 odst.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více