Specifika factoringu vpodmínkách recese

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifika factoringu vpodmínkách recese"

Transkript

1 č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové a finanční asociace při šíření informací o tomto produktu a na úsilí o vytvoření stabilního legislativního rámce pro jeho rozvoj byl zaměřen rozhovor Denisy Ranochové s ředitelem ČSOB Factoring, a.s. a představitelem Asociace factoringových společností ČR Ing. Tomášem Morávkem. PANe MORávku, MůžeTe charakterizovat Náš FAcTORINgOvý TRh? Pozice českého factoringu se podobá poloze České republiky je někde uprostřed. Na rozdíl od ostatních států střední a východní evropy nebyl factoring v československé ekonomice neznámým pojmem už před rokem 1989, společnost TRANSAkTA, která fungovala v systému státního monopolu zahraničního obchodu, od počátku osmdesátých let minulého století nabízela zprostředkování factoringových služeb ostatním podnikům zahraničního obchodu od západoevropských poskytovatelů. Tato služba byla orientována zejména na alternativní zajištění rizika neplacení, v každém případě z ní získané zkušenosti vedly po roce 1989 k poměrně rychlému vzniku plnohodnotných factoringových společností, v první fázi se zahraniční majetkovou účastí. u odborné veřejnosti díky tomu existovalo určité povědomí, jak factoring v praxi funguje a jaké může plnit funkce. Přítomnost zahraničních akcionářů znamenala přínos v podobě přenosu softwarů, postupů a praktických zkušeností a urychlila další vývoj tohoto produktu v českých podmínkách. Akcelerovaný nástup se projevuje ještě dnes. z hlediska penetrace trhu vyjádřené poměrem objemu postoupených pohledávek k hrubému domácímu produktu je na tom český factoring ze všech postkomunistických států nejlépe a lze říci, že je nejrozvinutější. Factoringové společnosti se v České republice také vyhnuly výrazně negativním jevům v oblasti rizika, jako byly např. ty, které zaznamenal factoring ve Slovenské republice. Na druhou stranu, využití tohoto flexibilního finančního nástroje je u nás v porovnání s vyspělými ekonomikami západní evropy stále zhruba poloviční. Je to pochopitelné, jelikož se v těchto státech 2/09 1

2 začal factoring rozšiřovat bezprostředně již po druhé světové válce. Pokud tedy mohu hodnotit, v oblasti factoringu má Česká republika vyspělý trh, který nese veškeré znaky typické pro tento typ financování také ve státech, kde má tato finanční služba delší tradici. Stále je zde prostor pro jeho další rozvoj. Je známo, že FAcTORINg Je, zejména v OBDOBích SNížeNé DOSTuPNOSTI BANkOvNích úvěrů, vhodným A DOS- TuPNýM NáSTROJeM FINANcOváNí PROvOzNích POTřeB FIReM. PROČ TeDy PRávě NyNí, v OBDOBí ReceSe A POTíží řady SPOleČNOSTí S úvěry, cash- FlOw A RůSTeM RIzIk, DOchází, PO - DOBNě JAkO v leasingu, k výraz NýM MezIROČNíM POkleSůM OBJeMu FAcTORINgOvých OBchODů (O 35 % v 1. kvartále 2009, O 37 % v 1. POlOleTí A O 35 % za OBDOBí leden Až září 2009)? Představitelé factoringových společností po nástupu krize vycházeli ze zkušeností zahraničních kolegů a prezentovali názor, podle kterého období recese znamená dobrou příležitost pro poskytovatele alternativního financování, tedy právě pro leasingové a factoringové firmy. Přiznám se, že i mne proto vývoj zpočátku poněkud zaskočil, ale nyní, na konci roku, vidíme, že se původní očekávání v podstatě potvrzuje a začíná naplňovat. Neuvědomili jsme si totiž několik důležitých skutečností. Banky sice s nástupem krize skutečně vytvářejí konzervativnějším přístupem prostor pro alternativní financování, ale i jeho poskytovatelé musí přehodnotit své řízení rizik azněkterých smluvních vztahů vystoupit. To znamená z počátku pokles obchodů. Ten je navíc prohlouben i celkovým poklesem ekonomické aktivity obecně, takže i transakce s ostatními klienty přinášejí menší objemy. Proti tomu jsme ovšem zaznamenali rekordní vývoj nových obchodů, což dle mého názoru původní úvahu potvrzuje. Přínos z těchto transakcí se ovšem naplno projeví až v roce 2010, zatím se pokles nestačil vyvážit. JAk hodnotí FAcTORINgOvé SPOleČNOSTI SOuČASNý PRávNí RáMec PRO FAcTORINg v ČR? Je PROSAzeNí DAňOvých OPRAvNých POlOžek k POhleDávkáM z úvěrů PRO NeBANkOvNí FINANČNí INSTITuce, O což usiluje ČlFA, JeDINýM SMěReM ke zlepšení DAňOvých A JINých PODMíNek PRO FAcTORINg? hodnocení je velmi jednoduché. Současný právní rámec pojem factoring v podstatě nezná, lze říci, že tento produkt je přes poměrně značný význam, který má ze - jména pro financování malých a středních firem s krátkou historií, pouze tolerován. To, že je důležitý právě pro přirozenou obnovu základních stavebních kamenů malého podnikání, nikdo nezpochybňuje. zároveň však můžeme z některých úst slyšet, že z makroekonomického hlediska není např. objem prostředků, které mají factoringové společnosti zapojeny do fi - nan cování svých klientů (na konci 3. čtvrt - letí 2009 cca 14 miliard kč), až tak význam - ný. Je ovšem třeba vzít v úvahu, že toto financování ovlivňuje odhadem zhruba přes dva tisíce klientů factoringových spo - lečností a také podnikání několika dalších desítek tisíc jejich odběratelů a že jde o prostředky, které by banky s největší pravděpodobností formou úvěru nepo - skytly. v rámci aktivit k prosazení daňových opravných položek pro špatné pohledávky z factoringového financování si factorin - gová komunita uvědomila, že nedostateč - né legislativní ukotvení factoringu může mít negativní konsekvence v řadě dalších oblastí, a že opravné položky jsou vlastně sekundárním cílem. Tím primárním je vymezení factoringu jako finanční služby s jasným účetním a daňovým rámcem. PROSAzuJe ČlFA v DOSTATeČNé Míře POTřeBy A zájmy FAcTORINgOvých SPOleČNOSTí? vezmeme-li v úvahu relaci počtu členů factoringových společností, chová se k nám ČlFA velmi vstřícně a jsem přesvědčen, že nejen z důvodu, že řada zájmů je pro všechny finanční instituce společná. Factoringová komunita má zastoupení v představenstvu asociace a ve všech odborných výborech, které mohou mít pro factoringové podnikání význam. Pro Asociaci factoringových společností (AFS), která je sdružením bez právní subjektivity, supluje funkce, které tato organizace kvůli limitujícímu statutu sama naplnit nemůže, a poskytuje jí např. prostor na webových stránkách apod. z mého pohledu asociace plní očekávání, se kterými jsme do ní vstupovali. MůžeTe STRuČNě INFORMOvAT O POSláNí ASOcIAce FAcTORINgOvých SPOleČNOSTí (AFS ČR)? Jak už bylo zmíněno, komunita factoringových společností není tak početná a nemohla mít ambici vytvořit tak silnou asociaci jako je ČlFA. volila proto nenákladnou, i když poněkud omezující formu sdružení právnických osob bez vlastní právní subjektivity. v momentě, kdy její členové došli ke zjištění, že tato forma je pro některé zásadní aktivity, např. v oblasti monitorování vývoje legislativy a komunikace se státními orgány nedostatečná, využili nabídku ČlFA a stali se jejími členy. AFS zůstává oborovou platformou, která slouží k řešení specifických otázek spojených s factoringovým produktem, které by byly pro ČlFA příliš zatěžující, a k formulování zásadních požadavků, jejichž řešení by naopak mělo být na půdu ČlFA přeneseno. v tom vidím také její poslání. 2 2/09

3 Asociace pod lupou Na programu jednání představenstva PlNěNí ASOcIAČNích PRIORIT Také ve druhém pololetí 2009 usilovalo představenstvo o naplňování úkolů vyplývajících ze stanov asociace a priorit stanovených na březnové členské schůzi. zabývalo se jimi na svých schůzích i na tradičním hodnotícím pracovním obědě s předsedy expertních výborů. v tomto kontextu se zaměřilo především na zlepšování právního rámce pro leasing, spotřebitelské úvěry a factoring. Schválilo zásady pro jednání s Ministerstvem financí k úpravě leasingu v novém zákoně o daních z příjmů. Po projednání s výborem pro daně a účetnictví určilo východiska návrhu na umožnění tvorby daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám z úvěrových produktů pro nebankovní finanční instituce. Půjde o návrh doplňku k 5a zákona č. 593/92 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příj - mů, o návrh na rozšíření jeho aplikace z hlediska subjektů i z hlediska úvěrových produktů. Toto vymezení bylo zapracováno do smlouvy s kpmg o odborné pomoci při formulaci a prosazování této legislativní iniciativy ČlFA. vyjádřilo se k návrhu střednědobé koncepce působení Ministerstva financí ve vztahu k finančnímu trhu. zabývalo se i zásadami pro působení představitelů asociace v pracovních skupinách MF pro otázky lichvy a pro zprostředkování na finančním trhu. Projednalo strategii ČlFA ve vztahu k záměrům na posílení regulace nebankovních finančních institucí a na jejich perspektivní podřízení opatřením srovnatelným s určitým stupněm bankovního dohledu. k PROTITRžNíM OPATřeNíM NA POSíleNí POSTAveNí DlužNíkú ve SPOTřeBITel- Ských ůvěrech Představenstvo koordinovalo přípravu a prosazovalo stanoviska asociace k návrhům na posílení ochrany spotřebitele na finančním trhu. Sleduje jednání o připomínkách ČlFA k novému návrhu zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelských úvěrů, kterým má být implementována směrnice 2008/48/eS a přípravu konečného znění tohoto návrhu pro vládu. Připomíná harmonizační poslání směrnice /eS a zdůrazňuje působení zásad odpovědného úvěrování a odpovědného půjčování při řešení problémů v sektoru spotřebitelských úvěrů. Aktivně vystupuje proti nesystémovým avpodstatě populistickým návrhům na posílení postavení dlužníka-spotřebitele, jakým je např. návrh poslanců ČSSD na zavedení úrokových stropů a na zákaz rozhodčích doložek ve smlouvách o spotřebitelských úvěrech (sněmovní tisk 808). Postupuje přitom koordinovaně s Českou bankovní asociací. Představenstvo zároveň zvažuje opatření k posílení seberegulace členských společností, které poskytují spotřebitelské úvěry. vychází z nutnosti udržení renomé ČlFA jako důvěryhodného partnera při jednání s orgány státu o návrzích na posílení ochrany spotřebitelů, z nutnosti vymezit se proti nekalým praktikám a predátorským postupům nesolidních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a z významu seberegulace jako opatření proti nesystémové a nadměrné regulaci finančních institucí. uložilo výboru pro financování spotřebitelů sestavení katalogu nekalých praktik. Na základě doporučení výboru zváží účelnost doplnění etického kodexu ČlFA a připraví odpovídající návrhy pro příští členskou schůzi. MeDIálNí PODPORA NeBANkOvNích FINANČNích PRODukTů Představenstvo pravidelně jedná o opatřeních k podpoře a propagaci finančních produktů nabízených členy asociace v médiích. Respektuje, že jde o jeden z hlavních cílů asociace. v podmínkách ekonomické recese se význam této činnosti na podporu obchodních aktivit členských společností prohlubuje. Představenstvo schválilo návrh výboru pro mediální aktivity na spolupráci s pí. Denisou Ranochovou při podpoře působení asociace ve sdělovacích prostředcích. Pí. Ranochová nyní působí jako mediální zástupkyně ČlFA. Dne 24. září diskutovali členové představenstva s novináři z vybraných prestižních ekonomických médií k úloze nebankovních finančních produktů při podpoře investic a uspokojování potřeb domácností v období úvěrových restrikcí a ekonomické stagnace. Stanoviska asociace, např. k využití nedávného zkrácení odpisových dob některých komodit prostřednictvím leasingu či k projevům parazitování na fungování a pověsti trhu se spotřebitelskými úvěry, jsou prosazována i prostřednictvím tiskových zpráv, článků a rozhovorů ve vybraných médiích, včetně jejich tématicky zaměřených příloh. v posledním období se uplatnění těchto stanovisek a jejich publicita výrazně zvýšila. 2/09 3

4 z práce expertních výborů expertní y ASOcIAce Se ve DRuhéM POlOleTí loňského ROku zabývaly PřeDevšíM AkTuálNíMI legisla- TIvNíMI PROJekTy S DOPADy NA PRávNí RežIM leasingu, SPOTřeBITelSkých úvěrů A FAcTORINgu. SleDOvAly I DOPADy ekonomické SITuAce NA ROzvOJ TRhu S NeBANkOvNíMI FINANČNíMI PRODukTy A AkTuálNí výkladové, APlIkAČNí A PROvOzNí PROBléMy. PRO DANě A účetnictví - připravil podklady pro úpravu leasingu v novém zákoně o daních z příjmů, a varianty k návrhu na umožnění tvorby daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám z úvěrových produktů pro nebankovní finanční instituce. Jednal o závěrech koordinačního výboru MF k aplikaci daňových předpisů na nebankovní finanční produkty. v souvislosti s prezentací Deloitte Advisory jednal o dopadech loňských novel zákona o DPh na daňový režim leasingu. Byl informován o postupu prací IASB a FASB na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing. legislativně PRávNí - sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČlFA a jejich finanční produkty. zabýval se především poslaneckými návrhy na vymezení a postih lichvy a návrhem nového zákona o spotřebitelském úvěru. Stanoviska v těchto otázkách koordinoval s výborem pro financování spotřebitelů. Představiteli asociace v pracovních skupinách MF byl informován o přípravě návrhu na regulaci zprostředkovatelů finančních služeb. Posoudil návrh informačně-metodického materiálu ČkP ke zlepšení dat o pojistných smlouvách na vozidla v leasingu a ke zrychlení informací o jejich pojištění. Projednal návrh novely doporučené rozhodčí doložky a procedurálních pravidel rozhodčího řízení. zabýval se i judikaturou relevantní pro leasing, spotřebitelské úvěry a factoring. O otázkách projednávaných ve výboru informoval 12. listopadu 2009 na schůzi otevřené ikúčasti společností nezastoupených ve výboru. PRO STATISTIku - analyzoval statistiky ČlFA za 1. pololetí a za čtvrtletí v zájmu sjednocení výkazů jednotlivých respondentů rozhodl o doplnění a upřesnění vysvětlivek ke statistickým dotazníkům. Navrhl, aby statistické výstupy byly rozšířeny o vykazování výsledků členských společností ve všech komoditách a ve všech produktech. PRO MeDIálNí AkTIvITy - v rámci plnění mediálního plánu asociace na 2. pololetí 2009 posuzoval časování a obsah tiskových zpráv asociace k aktuálním otázkám a mediálních výstupů na podporu leasingu, spotřebitelských úvěrů a factoringu. zpracoval návrh PR strategie ČlFA pro rok 2010 a připravil návrh postupů pro schvalování mediálních výstupů asociace. zpracoval podklady pro odpovědi na dotazy sdělovacích prostředků k obvyklým i k aktuálním tématům. Projednal žádost manažerky projektu zlatá koruna o partnerství ČlFA. Doporučil ukončení spolupráce v mediální oblasti s agenturou Media Trust communications a uzavření smlouvy o externí podpoře působení asociace ve vztahu ke sdělovacím prostředkům s pí. D. Ranochovou. PRO FINANcOváNí SPOTřeBITelú - zabýval se především aktuálními legislativními projekty zaměřenými na úpravu spotřebitelských úvěrů, zejm. poslaneckými návrhy na stanovení úrokových stropů a zákaz rozhodčích doložek ve smlouvách o spotřebitelských úvěrech a návrhem nového zákona o spotřebitelském úvěru. vybral priority asociace k prosazování při jednáních o nové úpravě spotřebitelských úvěrů a připravil pro tento účel argumentaci. Sledoval postup pracovních skupin MF k regulaci zprostředkovatelů finančních služeb a k řešení otázek spojených s lichvou. Postupoval přitom v koordinaci s legislativně-právním výborem. Připravil stanovisko ČlFA k nekalým praktikám některých zprostředkovatelů konsolidace spotřebitelských úvěrů a oddlužení a k podvodným nabídkám dokumentů, které mají usnadnit přístup k úvěru. z hlediska specifik finančních produktů pro spotřebitele se vyjadřoval ke stanoviskům a analýzám asociace. 4 2/09

5 PRO OPeRATIvNí leasing - z rozhodnutí představenstva ČlFA nahradil dosavadního předsedu výboru Ing. M. Mitterwalda Ing. P. Tölgyesi. výbor diskutoval k analýze společnosti Arval cz, s.r.o. k trendům zůstatkových cen osobních aut na největších evropských trzích a připravil jednání se společností kapsch k režimu předávání elektronických vinět pro auta v operativním leasingu. zabýval se podněty z jednání Automotive Steering group leaseurope. PRO leasing NeMOvITOSTí - jednal především o daňovém rámci leasingu nemovitostí jak o ustanoveních platných daňových předpisů, které mají z hlediska tohoto leasingového produktu diskriminační nebo protirůstový charakter, tak o úpravě finančních produktů umožňujících užívání a pořízení nemovitostí pro podnikatelské účely v novém zákoně o daních z příjmů. koordinoval stanoviska v těchto otázkách s výborem pro daně a účetnictví. Diskutoval i k potenciálu leasingu nemovitostí při financování investic obcí a k vývojovým trendům našeho trhu realit. Doporučil, aby v rámci statistik ČlFA bylo zvlášť vykazováno financování investic do obnovitelných zdrojů energie, zejm. do fotovoltických elektráren. Představuje se nová mediální zástupkyně ČLFA Od listopadu 2009 zastávám v České leasingové a finanční asociaci funkci mediálního zástupce. Oblastem leasingu a nebankovního financování jsem se profesně jako novinářka věnovala přes 12 let. Posledních pět let mne ke spolupráci v této oblasti oslovovala značná část ekonomických i odborných médií českého trhu. Dlouhodobě jsem připravovala návrhy témat i zpracovávala texty do odborných příloh hn a ekonomu, měsíčníků Finanční management, Moderní řízení, lobby, kapitál aj. z odborných motoristických médií jmenujme Fleet, Dopravní noviny, Auto 7, AutoProfi, z průmyslových pak MM Průmyslové spektrum, Technický týdeník či Technik. Poslední tři roky se aktivně věnuji činnosti v oblasti odborného PR. Dlouhodobě spolupracuji s Jihomoravským inovačním centrem neziskovou organizací pro podporu inovativního podnikání, stojí za mnou projekty jako cetocoen výzkumného centra ReceTOx Masarykovy univerzity v Brně, jehož cílem bylo projekt mediálně zviditelnit v rámci podané žádosti o čerpání dotací z evropských fondů, medializace odborných konferencí vš B.I.B.S. a řada projektů Jihomoravského kraje, jako jsou Inovační vouchery, Inovační akademie, odborné mezinárodní konference aj. Nicméně témata leasing a nebankovní financování se stala mou profesní vášní. Proto jsem velmi ráda, že asociace přijala mou nabídku k mediální spolupráci. v propagaci záměrů asociace využiji všech profesních kontaktů s novináři včetně mých zkušeností z novinářské praxe. Mým cílem je maximálně zviditelnit význam a roli nebankovního financování, prosazovat v médiích stanovená témata asociace a také podpořit důležitost a význam samotné ČlFA. velmi se na tuto práci těším i na spolupráci s vámi, členy asociace. 2/09 5

6 co byste měli vědět... OMezeNí ODPOvěDNOSTI vlastníka v POvINNéM RuČeNí Od 1. ledna 2010 končí neomezená solidární odpovědnost leasingových společností jako vlastníků leasovaných vozů za škody způsobené nepojištěným vozidlem. ČlFA se podařilo prosadit do zákona č. 278/2009 Sb. (do změnového zákona k novému zákonu o pojišťovnictví) novelu 24 odst. 9 zákona č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel. Dosud platná úprava zakládala nárok garančního fondu České kanceláře pojistitelů na náhradu plnění hrazených fondem při škodách způsobených nepojištěným vozidlem nejen vůči řidiči a provozovateli, ale také vůči vlastníkovi vozidla. Po účinnosti novely je jasně stanoveno, že odpovědnost vlastníka nastává pouze pokud nelze určit provozovatele. Je tím zdůrazněna pouhá subsidiarita odpovědnosti vlastníka vozidla. Jde o významný úspěch asociace v úsilí o zlepšení právního rámce leasingu a dalších nebankovních finančních produktů. ČlFA bude i nadále usilovat o přenesení povinností uložených nyní zákonem č. 168/99 Sb. vlastníkovi vozidla na provozovatele v souladu s celkovou koncepcí nositelství odpovědnosti v našem platném dopravním právu. PRAhA hostila výroční konferenci leaseurope A eurofinas 4. a 5. října 2009 proběhla v Praze v hotelu Marriott výroční konference evropských federací poskytovatelů leasingu a spotřebitelských úvěrů leaseurope a eurofinas. v jejím rámci zasedaly i jejich vrcholné orgány valná shromáždění. Projekt konference připravený ČlFA s důrazem na specifika, potenciál a vývojové trendy nebankovních produktů v zemích střední a východní evropy nebyl vedením obou federací akceptován, nebyla schválena ani nabízená spoluúčast naší asociace při přípravě, technickém a organizačním zajištění této akce s očekávaným podílem na jejím finančním výnosu. Na návrh sekretariátu leaseurope a eurofinas a z rozhodnutí řídících orgánů obou federací bylo zaměření i program konference přizpůsobeno vrcholící recesi leasingu a spotřebitelských úvěrů v evropě ivjiných regionech. O vystoupení se zaměřením na analýzu dopadů potíží bank a na hledání cest k obnovení prosperity evropského nebankovního finančního sektoru byli požádáni manažeři předních evropských finančních institucí. konference měla vesměs praktické zaměření s příklady systémových, inovativních, racionalizačních i úsporných opatření, kterými významné evropské leasingové a úvěrové společnosti směřují k opětovnému růstu. Někteří vystupující přitom vyjádřili skepsi k možnostem rychlého překonání propadu leasingu a nebankovních úvěrů za situace, kdy nedozněly negativní dopady ekonomické recese pro investice a výdaje domácností, kdy orgány eu a centrální banky pracují na výrazném posílení regulace nebankovních finančních institucí, kdy dochází k fiskálně motivovaným zásahům do daňového režimu finančních produktů a kdy je stále zjevnější vyšší náročnost těchto produktů na kapitál ve srovnání s nabídkou bank. vystupující i diskutující neočekávají návrat k objemům dosahovaným před recesí před rokem I při zaměření konference na společné problémy leasingu a nebankovních úvěrů v rámci celého kontinentu byl poskytnut prostor pro představení základních trendů našeho trhu. Prezentace představitelů ČlFA byly přijaty se zájmem a orgány obou federací je ocenily. konference se i v podmínkách útlumu obchodů zúčastnilo 330 představitelů finančních skupin, leasingových společností a nebankovních poskytovatelů úvěrů z 33 států. Ti v naprosté většině uvítali zaměření konference a redukci její společenské části v podmínkách ekonomické recese. Přednesená vystoupení hodnotilo 43 % účastníků pozitivně a 57 % účastníků vysoce pozitivně. Pražská konference byla z hlediska analýzy současné situace, poznatků a zkušeností k překonání dopadů ekonomické recese pro účastníky, národní asociace leasingových a úvěrových společností i pro obě evropské federace přínosem. 6 2/09

7 Zaostřeno na statistiku vývojové trendy nebankovního finančního trhu v roce 2009 Nebankovní finanční služby byly v roce 2009 postiženy recesí naší ekonomiky. zápornému tempu růstu hdp a reálnému poklesu ekonomiky odpovídaly snížené investice a omezované výdaje domácností. Podstatně snížily poptávku po financování. ztížily se podmínky pro získávání refinančních zdrojů nebankovních finančních institucí. Pokračoval určitý nárůst objemu pohledávek z finančních obchodů po lhůtě splatnosti. Při uzavírání finančních obchodů nebankovních poskytovatelů leasingu, úvěrů a factoringu se vloni projevilo také značné zpřísnění kritérií pro hodnocení zákazníků, financovaných komodit a rizik sjednávaných transakcí. Ani za těchto okolností nedošlo ke snížení úlohy nebankovních finančních služeb při podpoře ekonomiky ani rozsahu zapojení členských společností ČlFA do našeho finančního trhu. vždyť např. v období od ledna do konce září 2009 poskytly i ve ztížených podmínkách členské společnosti ČlFA leasingem movitých věcí, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) ve výši 133,4 mld. kč. údaje o leasingu nemovitostí a statistiky za celý rok 2009 nebyly v době uzávěrky tohoto magazínu ještě k dispozici. leasing loňské podstatné omezení nových investic se dotklo zejména leasingu. Poptávku po leasingovém financování výrazněji neoživilo ani snížení minimální doby leasingu související se zkrácením daňových odpisových dob majetku zařazeného do odpisové skupiny 1 a 2, včetně osobních vozů kategorie N1. Relativně se snížil počet podnikatelských i spotřebitelských záměrů financovatelných bez nadměrného rizika s využitím leasingu. v průběhu roku docházelo k prohloubení propadu leasingových objemů. v meziročním srovnání došlo u největších patnácti společností k meziročnímu snížení v 1. čtvrtletí o 51,5 %, v 1. pololetí o 54,2 % a v období leden až září 2009 o 55,8 %. Členské společnosti ČlFA financovaly v čtvrtletí 2009 prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPh) 30,94 mld. kč. celková částka (vstupní dluh) poskytnutá v čtvrtletí 2009 členskými společnostmi ČlFA do leasingu movitých věcí dosáhla 27,36 mld. kč. 33,3 % ,9 % 7 6 0,3 % 2,3 % 1,8 % v uplynulém roce se výrazně zvýšil podíl operativního leasingu na celkovém leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků. za čtvrtletí 2009 dosáhl 27,3 % (dle Pc bez DPh). v leasingu osobních a užitkových aut dosáhl podíl operativního leasingu v čtvrtletí 2009 již 47 %. I nadále v leasingu movitých věcí u nás dominuje leasing silničních vozidel. Proti předchozím obdobím se v čtvrtletí 2009 zvýšil podíl leasingu osobních aut, po zavedení možnosti odpisu DPh u osobních vozů poklesl naopak podíl leasingu lehkých užitkových aut a podíl nákladních automobilů. Podíl ojetých osobních aut na jejich celkovém leasingu dosáhl v čtvrtletí ,9 %, což představuje podstatné meziroční snížení. Podstatně se zvýšil podíl leasingu strojů a zařízení dosáhl 33,3 %. Členské společnosti ČlFA uzavřely v čtvrtletí smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků (o smluv méně než Zaměření leasingu movitých předmětů v ČR v čtvrtletí 2009 podle komodit n 1. osobní automobily - 25,6 % n 2. nákladní automobily - 20,1 % n 3. motocykly - 0,1 % n 4. užitkové automobily - 12,8 % n 5. autobusy, trolejbusy - 1,8 % n 6. ostatní těžší silniční vozidla - 2,3 % n 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 0,3 % n 8. IT, kancelářská a komunikační technika - 1,9 % n 9. stroje a zařízení - 33,3 % n 10. ostatní komodity - 1,8 % 1,8 % ,8 % 1 25,6 % 3 0,1 % 2 20,1 % 2/09 7

8 ve stejném období roku 2008). Poklesla průměrná pořizovací cena movité věci financované leasingem (na kč z kč v čtvrtletí 2008). Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v čtvrtletí 2009 n osobní půjčky - 23,6 % n revolvingové úvěry - 44,3 % 32,1 % n financování v místě prodeje - 32,1 % 23,6 % SPOTřeBITelSké úvěry Omezení výdajů domácností při omezeném růstu mezd a nárůstu nezaměstnanosti vedlo v roce 2009 k poklesu objemu i počtu poskytnutých nebankovních spotřebitelských úvěrů. Projevilo se i snížení počtu a druhů spotřebitelských záměrů financovatelných bez nadměrného rizika a zpřísnění kritérií poskytovatelů finančních produktů pro domácnosti při ověřování schopnosti a vůle splácet úvěry. Členské společnosti ČlFA poskytly v prvních třech čtvrtletích loňského roku úvěry pro osobní potřebu ve výši 30,7 mld. kč, což představuje meziroční snížení o 25 %. Byly poskytovány ve formě osobních půjček (23,6 % z celkového objemu spotřebitelských úvěrů), revolvingových úvěrů (44,3 %) a financování v místě prodeje (32,1 %). v čtvrtletí 2009 uzavřely členské společnosti ČlFA celkem smluv o spotřebitelských úvěrech o méně spotřebitelských úvěrů než ve stejném období r Na konci září 2009 spravovaly členské společnosti ČlFA pohledávky z běžících smluv o spotřebitelských úvěrech s budoucími pohledávkami v celkové výši 74,7 mld. kč. (finanční služby pro koncové zákazníky, bez financování skladů) v celkové výši (vstupní dluh) 16,74 mld. kč. Proti stejnému období roku 2008 došlo k meziročnímu zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 5,6 % v případě vedoucích patnácti společností. Podnikatelům poskytly členské společnosti ČlFA celkem úvěrů a splátkových prodejů, což je o úvěrových produktů více, než ve stejném období roku Na konci září 2009 spravovaly členské společnosti ČlFA aktivních smluv o úvěrech poskytnutých podnikatelům. Pohledávky činily na konci září mld. kč. 44,3 % FAcTORINg Také v případě tohoto finančního produktu došlo v roce 2009 k meziročnímu propadu obchodů. Bylo jich uzavřeno méně a v celkově nižším objemu než v minulých letech. v čtvrtletí 2009 byly na členy Asociace factoringových společností ČR postoupeny pohledávky celkem za 67,04 mld. kč (z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČlFA, připadlo 58,6 mld. kč). Došlo k meziročnímu snížení objemu postoupených pohledávek téměř o 36,5 mld. kč. Proti čtvrtletí 2008 to znamená pokles o 35,25 %. vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl vloni nadále regresní factoring. Podíl tuzemského factoringu dosáhl v čtvrtletí ,3 %, podíl exportního factoringu 18,1 %, podíl importního factoringu 1,6 %. Objem prostředků poskytnutých členy AFS ČR (vstupní dluh) dosáhl k 30. září ,67 mld. kč. Poznatky z trhu signalizují, že trendy z čtvrtletí 2009 budou potvrzeny i statistikami ČlFA za celý loňský rok. Naznačují však zároveň, že letos by mělo dojít k zastavení propadu finančních produktů a ve druhé polovině roku ikobnovení růstu jednotlivých segmentů nebankovního finančního trhu. zpráva ČlFA o stavu a vývoji trhu leasingu, nebankovních spotřebitelských úvěrů, úvěrů pro podnikatele a factoringu v roce 2009 bude publikována počátkem února úvěry PRO PODNIkATele Jde o jediný nebankovní finanční produkt, jehož objemy rostly i ve složitých ekonomických podmínkách loňského roku. Nabízely ho již tři desítky členských společností ČlFA. v čtvrtletí 2009 poskytly úvěry, splátkové prodeje a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele Směřování factoringu v čtvrtletí 2009 n tuzemský - 80,3 % n exportní - 18,1 % n importní - 1,6 % 18,1 % 1,6 % 80,3 % emag č.2, ročník 2009 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČlFA), Těšnov 5, Praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. 8 2/09 z

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu č.1/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 12 Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu Jedním ze základních úkolů České leasingové a finanční asociace je shromažďování údajů o výsledcích

Více

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách č.1/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červen 2010 5 otázek pro... Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách Předkládané číslo periodika emag chce informovat o činnosti asociace

Více

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace

Více

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně.

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně. č.1/14 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 14 K makroekonomické úloze produktů ČLFA Nedávno zveřejněné statistiky ČLFA za rok 13 doplnily podklady pro úvahy o úloze finančních produktů

Více

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování č.2/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2012 Seberegulace cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování V tržních ekonomikách je jednání subjektů vstupujících

Více

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA se představuje 38 členů, představujících 99% sektoru Jádro práce ve 13 odborných komisích a pracovních skupinách: opíráme se o expertní potenciál čítající dohromady

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Další finanční instituce a jimi poskytované služby.

Další finanční instituce a jimi poskytované služby. 9. Další finanční instituce a jimi poskytované služby. Další finanční instituce spořitelní a úvěrová sdružení (družstevní záložny) leasingové společnosti pojišťovací společnosti nebankovní poskytovatelé

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 Asociace působí již 20 let při podpoře nebankovních finančních produktů Podpisem společenské smlouvy o založení Asociace leasingových

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Příloha č. 3 Závěrečné zprávy Projektu Zhodnocení komplementarit se zvýhodněnými bankovními produkty v ČR Níže uvedené produkty a jejich charakteristiky

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

2. Dodatek Základního prospektu

2. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 2. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy

Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy Závěrečný účet obce Bednárec za rok 2010 Návrh hodnotící zprávy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ. Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020

PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ. Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020 PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020 OBSAH PRINCIP FUNGOVÁNÍ PROGRAMŮ ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY PRO PODNIKATELE - EuroPremium - EuroInovace VYUŽITÍ IFI

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 ČESKO SASKÝ WORKSHOP MOBILITA 2014 Praha 30. 9. 2014 Corinthia Prague Hotel Jaromír ŠTEFL AutoSAP mezinárodní vztahy Obsah 1. Výsledky a pozice AutoSAP v ekonomice

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více