Specifika factoringu vpodmínkách recese

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifika factoringu vpodmínkách recese"

Transkript

1 č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové a finanční asociace při šíření informací o tomto produktu a na úsilí o vytvoření stabilního legislativního rámce pro jeho rozvoj byl zaměřen rozhovor Denisy Ranochové s ředitelem ČSOB Factoring, a.s. a představitelem Asociace factoringových společností ČR Ing. Tomášem Morávkem. PANe MORávku, MůžeTe charakterizovat Náš FAcTORINgOvý TRh? Pozice českého factoringu se podobá poloze České republiky je někde uprostřed. Na rozdíl od ostatních států střední a východní evropy nebyl factoring v československé ekonomice neznámým pojmem už před rokem 1989, společnost TRANSAkTA, která fungovala v systému státního monopolu zahraničního obchodu, od počátku osmdesátých let minulého století nabízela zprostředkování factoringových služeb ostatním podnikům zahraničního obchodu od západoevropských poskytovatelů. Tato služba byla orientována zejména na alternativní zajištění rizika neplacení, v každém případě z ní získané zkušenosti vedly po roce 1989 k poměrně rychlému vzniku plnohodnotných factoringových společností, v první fázi se zahraniční majetkovou účastí. u odborné veřejnosti díky tomu existovalo určité povědomí, jak factoring v praxi funguje a jaké může plnit funkce. Přítomnost zahraničních akcionářů znamenala přínos v podobě přenosu softwarů, postupů a praktických zkušeností a urychlila další vývoj tohoto produktu v českých podmínkách. Akcelerovaný nástup se projevuje ještě dnes. z hlediska penetrace trhu vyjádřené poměrem objemu postoupených pohledávek k hrubému domácímu produktu je na tom český factoring ze všech postkomunistických států nejlépe a lze říci, že je nejrozvinutější. Factoringové společnosti se v České republice také vyhnuly výrazně negativním jevům v oblasti rizika, jako byly např. ty, které zaznamenal factoring ve Slovenské republice. Na druhou stranu, využití tohoto flexibilního finančního nástroje je u nás v porovnání s vyspělými ekonomikami západní evropy stále zhruba poloviční. Je to pochopitelné, jelikož se v těchto státech 2/09 1

2 začal factoring rozšiřovat bezprostředně již po druhé světové válce. Pokud tedy mohu hodnotit, v oblasti factoringu má Česká republika vyspělý trh, který nese veškeré znaky typické pro tento typ financování také ve státech, kde má tato finanční služba delší tradici. Stále je zde prostor pro jeho další rozvoj. Je známo, že FAcTORINg Je, zejména v OBDOBích SNížeNé DOSTuPNOSTI BANkOvNích úvěrů, vhodným A DOS- TuPNýM NáSTROJeM FINANcOváNí PROvOzNích POTřeB FIReM. PROČ TeDy PRávě NyNí, v OBDOBí ReceSe A POTíží řady SPOleČNOSTí S úvěry, cash- FlOw A RůSTeM RIzIk, DOchází, PO - DOBNě JAkO v leasingu, k výraz NýM MezIROČNíM POkleSůM OBJeMu FAcTORINgOvých OBchODů (O 35 % v 1. kvartále 2009, O 37 % v 1. POlOleTí A O 35 % za OBDOBí leden Až září 2009)? Představitelé factoringových společností po nástupu krize vycházeli ze zkušeností zahraničních kolegů a prezentovali názor, podle kterého období recese znamená dobrou příležitost pro poskytovatele alternativního financování, tedy právě pro leasingové a factoringové firmy. Přiznám se, že i mne proto vývoj zpočátku poněkud zaskočil, ale nyní, na konci roku, vidíme, že se původní očekávání v podstatě potvrzuje a začíná naplňovat. Neuvědomili jsme si totiž několik důležitých skutečností. Banky sice s nástupem krize skutečně vytvářejí konzervativnějším přístupem prostor pro alternativní financování, ale i jeho poskytovatelé musí přehodnotit své řízení rizik azněkterých smluvních vztahů vystoupit. To znamená z počátku pokles obchodů. Ten je navíc prohlouben i celkovým poklesem ekonomické aktivity obecně, takže i transakce s ostatními klienty přinášejí menší objemy. Proti tomu jsme ovšem zaznamenali rekordní vývoj nových obchodů, což dle mého názoru původní úvahu potvrzuje. Přínos z těchto transakcí se ovšem naplno projeví až v roce 2010, zatím se pokles nestačil vyvážit. JAk hodnotí FAcTORINgOvé SPOleČNOSTI SOuČASNý PRávNí RáMec PRO FAcTORINg v ČR? Je PROSAzeNí DAňOvých OPRAvNých POlOžek k POhleDávkáM z úvěrů PRO NeBANkOvNí FINANČNí INSTITuce, O což usiluje ČlFA, JeDINýM SMěReM ke zlepšení DAňOvých A JINých PODMíNek PRO FAcTORINg? hodnocení je velmi jednoduché. Současný právní rámec pojem factoring v podstatě nezná, lze říci, že tento produkt je přes poměrně značný význam, který má ze - jména pro financování malých a středních firem s krátkou historií, pouze tolerován. To, že je důležitý právě pro přirozenou obnovu základních stavebních kamenů malého podnikání, nikdo nezpochybňuje. zároveň však můžeme z některých úst slyšet, že z makroekonomického hlediska není např. objem prostředků, které mají factoringové společnosti zapojeny do fi - nan cování svých klientů (na konci 3. čtvrt - letí 2009 cca 14 miliard kč), až tak význam - ný. Je ovšem třeba vzít v úvahu, že toto financování ovlivňuje odhadem zhruba přes dva tisíce klientů factoringových spo - lečností a také podnikání několika dalších desítek tisíc jejich odběratelů a že jde o prostředky, které by banky s největší pravděpodobností formou úvěru nepo - skytly. v rámci aktivit k prosazení daňových opravných položek pro špatné pohledávky z factoringového financování si factorin - gová komunita uvědomila, že nedostateč - né legislativní ukotvení factoringu může mít negativní konsekvence v řadě dalších oblastí, a že opravné položky jsou vlastně sekundárním cílem. Tím primárním je vymezení factoringu jako finanční služby s jasným účetním a daňovým rámcem. PROSAzuJe ČlFA v DOSTATeČNé Míře POTřeBy A zájmy FAcTORINgOvých SPOleČNOSTí? vezmeme-li v úvahu relaci počtu členů factoringových společností, chová se k nám ČlFA velmi vstřícně a jsem přesvědčen, že nejen z důvodu, že řada zájmů je pro všechny finanční instituce společná. Factoringová komunita má zastoupení v představenstvu asociace a ve všech odborných výborech, které mohou mít pro factoringové podnikání význam. Pro Asociaci factoringových společností (AFS), která je sdružením bez právní subjektivity, supluje funkce, které tato organizace kvůli limitujícímu statutu sama naplnit nemůže, a poskytuje jí např. prostor na webových stránkách apod. z mého pohledu asociace plní očekávání, se kterými jsme do ní vstupovali. MůžeTe STRuČNě INFORMOvAT O POSláNí ASOcIAce FAcTORINgOvých SPOleČNOSTí (AFS ČR)? Jak už bylo zmíněno, komunita factoringových společností není tak početná a nemohla mít ambici vytvořit tak silnou asociaci jako je ČlFA. volila proto nenákladnou, i když poněkud omezující formu sdružení právnických osob bez vlastní právní subjektivity. v momentě, kdy její členové došli ke zjištění, že tato forma je pro některé zásadní aktivity, např. v oblasti monitorování vývoje legislativy a komunikace se státními orgány nedostatečná, využili nabídku ČlFA a stali se jejími členy. AFS zůstává oborovou platformou, která slouží k řešení specifických otázek spojených s factoringovým produktem, které by byly pro ČlFA příliš zatěžující, a k formulování zásadních požadavků, jejichž řešení by naopak mělo být na půdu ČlFA přeneseno. v tom vidím také její poslání. 2 2/09

3 Asociace pod lupou Na programu jednání představenstva PlNěNí ASOcIAČNích PRIORIT Také ve druhém pololetí 2009 usilovalo představenstvo o naplňování úkolů vyplývajících ze stanov asociace a priorit stanovených na březnové členské schůzi. zabývalo se jimi na svých schůzích i na tradičním hodnotícím pracovním obědě s předsedy expertních výborů. v tomto kontextu se zaměřilo především na zlepšování právního rámce pro leasing, spotřebitelské úvěry a factoring. Schválilo zásady pro jednání s Ministerstvem financí k úpravě leasingu v novém zákoně o daních z příjmů. Po projednání s výborem pro daně a účetnictví určilo východiska návrhu na umožnění tvorby daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám z úvěrových produktů pro nebankovní finanční instituce. Půjde o návrh doplňku k 5a zákona č. 593/92 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příj - mů, o návrh na rozšíření jeho aplikace z hlediska subjektů i z hlediska úvěrových produktů. Toto vymezení bylo zapracováno do smlouvy s kpmg o odborné pomoci při formulaci a prosazování této legislativní iniciativy ČlFA. vyjádřilo se k návrhu střednědobé koncepce působení Ministerstva financí ve vztahu k finančnímu trhu. zabývalo se i zásadami pro působení představitelů asociace v pracovních skupinách MF pro otázky lichvy a pro zprostředkování na finančním trhu. Projednalo strategii ČlFA ve vztahu k záměrům na posílení regulace nebankovních finančních institucí a na jejich perspektivní podřízení opatřením srovnatelným s určitým stupněm bankovního dohledu. k PROTITRžNíM OPATřeNíM NA POSíleNí POSTAveNí DlužNíkú ve SPOTřeBITel- Ských ůvěrech Představenstvo koordinovalo přípravu a prosazovalo stanoviska asociace k návrhům na posílení ochrany spotřebitele na finančním trhu. Sleduje jednání o připomínkách ČlFA k novému návrhu zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelských úvěrů, kterým má být implementována směrnice 2008/48/eS a přípravu konečného znění tohoto návrhu pro vládu. Připomíná harmonizační poslání směrnice /eS a zdůrazňuje působení zásad odpovědného úvěrování a odpovědného půjčování při řešení problémů v sektoru spotřebitelských úvěrů. Aktivně vystupuje proti nesystémovým avpodstatě populistickým návrhům na posílení postavení dlužníka-spotřebitele, jakým je např. návrh poslanců ČSSD na zavedení úrokových stropů a na zákaz rozhodčích doložek ve smlouvách o spotřebitelských úvěrech (sněmovní tisk 808). Postupuje přitom koordinovaně s Českou bankovní asociací. Představenstvo zároveň zvažuje opatření k posílení seberegulace členských společností, které poskytují spotřebitelské úvěry. vychází z nutnosti udržení renomé ČlFA jako důvěryhodného partnera při jednání s orgány státu o návrzích na posílení ochrany spotřebitelů, z nutnosti vymezit se proti nekalým praktikám a predátorským postupům nesolidních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a z významu seberegulace jako opatření proti nesystémové a nadměrné regulaci finančních institucí. uložilo výboru pro financování spotřebitelů sestavení katalogu nekalých praktik. Na základě doporučení výboru zváží účelnost doplnění etického kodexu ČlFA a připraví odpovídající návrhy pro příští členskou schůzi. MeDIálNí PODPORA NeBANkOvNích FINANČNích PRODukTů Představenstvo pravidelně jedná o opatřeních k podpoře a propagaci finančních produktů nabízených členy asociace v médiích. Respektuje, že jde o jeden z hlavních cílů asociace. v podmínkách ekonomické recese se význam této činnosti na podporu obchodních aktivit členských společností prohlubuje. Představenstvo schválilo návrh výboru pro mediální aktivity na spolupráci s pí. Denisou Ranochovou při podpoře působení asociace ve sdělovacích prostředcích. Pí. Ranochová nyní působí jako mediální zástupkyně ČlFA. Dne 24. září diskutovali členové představenstva s novináři z vybraných prestižních ekonomických médií k úloze nebankovních finančních produktů při podpoře investic a uspokojování potřeb domácností v období úvěrových restrikcí a ekonomické stagnace. Stanoviska asociace, např. k využití nedávného zkrácení odpisových dob některých komodit prostřednictvím leasingu či k projevům parazitování na fungování a pověsti trhu se spotřebitelskými úvěry, jsou prosazována i prostřednictvím tiskových zpráv, článků a rozhovorů ve vybraných médiích, včetně jejich tématicky zaměřených příloh. v posledním období se uplatnění těchto stanovisek a jejich publicita výrazně zvýšila. 2/09 3

4 z práce expertních výborů expertní y ASOcIAce Se ve DRuhéM POlOleTí loňského ROku zabývaly PřeDevšíM AkTuálNíMI legisla- TIvNíMI PROJekTy S DOPADy NA PRávNí RežIM leasingu, SPOTřeBITelSkých úvěrů A FAcTORINgu. SleDOvAly I DOPADy ekonomické SITuAce NA ROzvOJ TRhu S NeBANkOvNíMI FINANČNíMI PRODukTy A AkTuálNí výkladové, APlIkAČNí A PROvOzNí PROBléMy. PRO DANě A účetnictví - připravil podklady pro úpravu leasingu v novém zákoně o daních z příjmů, a varianty k návrhu na umožnění tvorby daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám z úvěrových produktů pro nebankovní finanční instituce. Jednal o závěrech koordinačního výboru MF k aplikaci daňových předpisů na nebankovní finanční produkty. v souvislosti s prezentací Deloitte Advisory jednal o dopadech loňských novel zákona o DPh na daňový režim leasingu. Byl informován o postupu prací IASB a FASB na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing. legislativně PRávNí - sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČlFA a jejich finanční produkty. zabýval se především poslaneckými návrhy na vymezení a postih lichvy a návrhem nového zákona o spotřebitelském úvěru. Stanoviska v těchto otázkách koordinoval s výborem pro financování spotřebitelů. Představiteli asociace v pracovních skupinách MF byl informován o přípravě návrhu na regulaci zprostředkovatelů finančních služeb. Posoudil návrh informačně-metodického materiálu ČkP ke zlepšení dat o pojistných smlouvách na vozidla v leasingu a ke zrychlení informací o jejich pojištění. Projednal návrh novely doporučené rozhodčí doložky a procedurálních pravidel rozhodčího řízení. zabýval se i judikaturou relevantní pro leasing, spotřebitelské úvěry a factoring. O otázkách projednávaných ve výboru informoval 12. listopadu 2009 na schůzi otevřené ikúčasti společností nezastoupených ve výboru. PRO STATISTIku - analyzoval statistiky ČlFA za 1. pololetí a za čtvrtletí v zájmu sjednocení výkazů jednotlivých respondentů rozhodl o doplnění a upřesnění vysvětlivek ke statistickým dotazníkům. Navrhl, aby statistické výstupy byly rozšířeny o vykazování výsledků členských společností ve všech komoditách a ve všech produktech. PRO MeDIálNí AkTIvITy - v rámci plnění mediálního plánu asociace na 2. pololetí 2009 posuzoval časování a obsah tiskových zpráv asociace k aktuálním otázkám a mediálních výstupů na podporu leasingu, spotřebitelských úvěrů a factoringu. zpracoval návrh PR strategie ČlFA pro rok 2010 a připravil návrh postupů pro schvalování mediálních výstupů asociace. zpracoval podklady pro odpovědi na dotazy sdělovacích prostředků k obvyklým i k aktuálním tématům. Projednal žádost manažerky projektu zlatá koruna o partnerství ČlFA. Doporučil ukončení spolupráce v mediální oblasti s agenturou Media Trust communications a uzavření smlouvy o externí podpoře působení asociace ve vztahu ke sdělovacím prostředkům s pí. D. Ranochovou. PRO FINANcOváNí SPOTřeBITelú - zabýval se především aktuálními legislativními projekty zaměřenými na úpravu spotřebitelských úvěrů, zejm. poslaneckými návrhy na stanovení úrokových stropů a zákaz rozhodčích doložek ve smlouvách o spotřebitelských úvěrech a návrhem nového zákona o spotřebitelském úvěru. vybral priority asociace k prosazování při jednáních o nové úpravě spotřebitelských úvěrů a připravil pro tento účel argumentaci. Sledoval postup pracovních skupin MF k regulaci zprostředkovatelů finančních služeb a k řešení otázek spojených s lichvou. Postupoval přitom v koordinaci s legislativně-právním výborem. Připravil stanovisko ČlFA k nekalým praktikám některých zprostředkovatelů konsolidace spotřebitelských úvěrů a oddlužení a k podvodným nabídkám dokumentů, které mají usnadnit přístup k úvěru. z hlediska specifik finančních produktů pro spotřebitele se vyjadřoval ke stanoviskům a analýzám asociace. 4 2/09

5 PRO OPeRATIvNí leasing - z rozhodnutí představenstva ČlFA nahradil dosavadního předsedu výboru Ing. M. Mitterwalda Ing. P. Tölgyesi. výbor diskutoval k analýze společnosti Arval cz, s.r.o. k trendům zůstatkových cen osobních aut na největších evropských trzích a připravil jednání se společností kapsch k režimu předávání elektronických vinět pro auta v operativním leasingu. zabýval se podněty z jednání Automotive Steering group leaseurope. PRO leasing NeMOvITOSTí - jednal především o daňovém rámci leasingu nemovitostí jak o ustanoveních platných daňových předpisů, které mají z hlediska tohoto leasingového produktu diskriminační nebo protirůstový charakter, tak o úpravě finančních produktů umožňujících užívání a pořízení nemovitostí pro podnikatelské účely v novém zákoně o daních z příjmů. koordinoval stanoviska v těchto otázkách s výborem pro daně a účetnictví. Diskutoval i k potenciálu leasingu nemovitostí při financování investic obcí a k vývojovým trendům našeho trhu realit. Doporučil, aby v rámci statistik ČlFA bylo zvlášť vykazováno financování investic do obnovitelných zdrojů energie, zejm. do fotovoltických elektráren. Představuje se nová mediální zástupkyně ČLFA Od listopadu 2009 zastávám v České leasingové a finanční asociaci funkci mediálního zástupce. Oblastem leasingu a nebankovního financování jsem se profesně jako novinářka věnovala přes 12 let. Posledních pět let mne ke spolupráci v této oblasti oslovovala značná část ekonomických i odborných médií českého trhu. Dlouhodobě jsem připravovala návrhy témat i zpracovávala texty do odborných příloh hn a ekonomu, měsíčníků Finanční management, Moderní řízení, lobby, kapitál aj. z odborných motoristických médií jmenujme Fleet, Dopravní noviny, Auto 7, AutoProfi, z průmyslových pak MM Průmyslové spektrum, Technický týdeník či Technik. Poslední tři roky se aktivně věnuji činnosti v oblasti odborného PR. Dlouhodobě spolupracuji s Jihomoravským inovačním centrem neziskovou organizací pro podporu inovativního podnikání, stojí za mnou projekty jako cetocoen výzkumného centra ReceTOx Masarykovy univerzity v Brně, jehož cílem bylo projekt mediálně zviditelnit v rámci podané žádosti o čerpání dotací z evropských fondů, medializace odborných konferencí vš B.I.B.S. a řada projektů Jihomoravského kraje, jako jsou Inovační vouchery, Inovační akademie, odborné mezinárodní konference aj. Nicméně témata leasing a nebankovní financování se stala mou profesní vášní. Proto jsem velmi ráda, že asociace přijala mou nabídku k mediální spolupráci. v propagaci záměrů asociace využiji všech profesních kontaktů s novináři včetně mých zkušeností z novinářské praxe. Mým cílem je maximálně zviditelnit význam a roli nebankovního financování, prosazovat v médiích stanovená témata asociace a také podpořit důležitost a význam samotné ČlFA. velmi se na tuto práci těším i na spolupráci s vámi, členy asociace. 2/09 5

6 co byste měli vědět... OMezeNí ODPOvěDNOSTI vlastníka v POvINNéM RuČeNí Od 1. ledna 2010 končí neomezená solidární odpovědnost leasingových společností jako vlastníků leasovaných vozů za škody způsobené nepojištěným vozidlem. ČlFA se podařilo prosadit do zákona č. 278/2009 Sb. (do změnového zákona k novému zákonu o pojišťovnictví) novelu 24 odst. 9 zákona č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel. Dosud platná úprava zakládala nárok garančního fondu České kanceláře pojistitelů na náhradu plnění hrazených fondem při škodách způsobených nepojištěným vozidlem nejen vůči řidiči a provozovateli, ale také vůči vlastníkovi vozidla. Po účinnosti novely je jasně stanoveno, že odpovědnost vlastníka nastává pouze pokud nelze určit provozovatele. Je tím zdůrazněna pouhá subsidiarita odpovědnosti vlastníka vozidla. Jde o významný úspěch asociace v úsilí o zlepšení právního rámce leasingu a dalších nebankovních finančních produktů. ČlFA bude i nadále usilovat o přenesení povinností uložených nyní zákonem č. 168/99 Sb. vlastníkovi vozidla na provozovatele v souladu s celkovou koncepcí nositelství odpovědnosti v našem platném dopravním právu. PRAhA hostila výroční konferenci leaseurope A eurofinas 4. a 5. října 2009 proběhla v Praze v hotelu Marriott výroční konference evropských federací poskytovatelů leasingu a spotřebitelských úvěrů leaseurope a eurofinas. v jejím rámci zasedaly i jejich vrcholné orgány valná shromáždění. Projekt konference připravený ČlFA s důrazem na specifika, potenciál a vývojové trendy nebankovních produktů v zemích střední a východní evropy nebyl vedením obou federací akceptován, nebyla schválena ani nabízená spoluúčast naší asociace při přípravě, technickém a organizačním zajištění této akce s očekávaným podílem na jejím finančním výnosu. Na návrh sekretariátu leaseurope a eurofinas a z rozhodnutí řídících orgánů obou federací bylo zaměření i program konference přizpůsobeno vrcholící recesi leasingu a spotřebitelských úvěrů v evropě ivjiných regionech. O vystoupení se zaměřením na analýzu dopadů potíží bank a na hledání cest k obnovení prosperity evropského nebankovního finančního sektoru byli požádáni manažeři předních evropských finančních institucí. konference měla vesměs praktické zaměření s příklady systémových, inovativních, racionalizačních i úsporných opatření, kterými významné evropské leasingové a úvěrové společnosti směřují k opětovnému růstu. Někteří vystupující přitom vyjádřili skepsi k možnostem rychlého překonání propadu leasingu a nebankovních úvěrů za situace, kdy nedozněly negativní dopady ekonomické recese pro investice a výdaje domácností, kdy orgány eu a centrální banky pracují na výrazném posílení regulace nebankovních finančních institucí, kdy dochází k fiskálně motivovaným zásahům do daňového režimu finančních produktů a kdy je stále zjevnější vyšší náročnost těchto produktů na kapitál ve srovnání s nabídkou bank. vystupující i diskutující neočekávají návrat k objemům dosahovaným před recesí před rokem I při zaměření konference na společné problémy leasingu a nebankovních úvěrů v rámci celého kontinentu byl poskytnut prostor pro představení základních trendů našeho trhu. Prezentace představitelů ČlFA byly přijaty se zájmem a orgány obou federací je ocenily. konference se i v podmínkách útlumu obchodů zúčastnilo 330 představitelů finančních skupin, leasingových společností a nebankovních poskytovatelů úvěrů z 33 států. Ti v naprosté většině uvítali zaměření konference a redukci její společenské části v podmínkách ekonomické recese. Přednesená vystoupení hodnotilo 43 % účastníků pozitivně a 57 % účastníků vysoce pozitivně. Pražská konference byla z hlediska analýzy současné situace, poznatků a zkušeností k překonání dopadů ekonomické recese pro účastníky, národní asociace leasingových a úvěrových společností i pro obě evropské federace přínosem. 6 2/09

7 Zaostřeno na statistiku vývojové trendy nebankovního finančního trhu v roce 2009 Nebankovní finanční služby byly v roce 2009 postiženy recesí naší ekonomiky. zápornému tempu růstu hdp a reálnému poklesu ekonomiky odpovídaly snížené investice a omezované výdaje domácností. Podstatně snížily poptávku po financování. ztížily se podmínky pro získávání refinančních zdrojů nebankovních finančních institucí. Pokračoval určitý nárůst objemu pohledávek z finančních obchodů po lhůtě splatnosti. Při uzavírání finančních obchodů nebankovních poskytovatelů leasingu, úvěrů a factoringu se vloni projevilo také značné zpřísnění kritérií pro hodnocení zákazníků, financovaných komodit a rizik sjednávaných transakcí. Ani za těchto okolností nedošlo ke snížení úlohy nebankovních finančních služeb při podpoře ekonomiky ani rozsahu zapojení členských společností ČlFA do našeho finančního trhu. vždyť např. v období od ledna do konce září 2009 poskytly i ve ztížených podmínkách členské společnosti ČlFA leasingem movitých věcí, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) ve výši 133,4 mld. kč. údaje o leasingu nemovitostí a statistiky za celý rok 2009 nebyly v době uzávěrky tohoto magazínu ještě k dispozici. leasing loňské podstatné omezení nových investic se dotklo zejména leasingu. Poptávku po leasingovém financování výrazněji neoživilo ani snížení minimální doby leasingu související se zkrácením daňových odpisových dob majetku zařazeného do odpisové skupiny 1 a 2, včetně osobních vozů kategorie N1. Relativně se snížil počet podnikatelských i spotřebitelských záměrů financovatelných bez nadměrného rizika s využitím leasingu. v průběhu roku docházelo k prohloubení propadu leasingových objemů. v meziročním srovnání došlo u největších patnácti společností k meziročnímu snížení v 1. čtvrtletí o 51,5 %, v 1. pololetí o 54,2 % a v období leden až září 2009 o 55,8 %. Členské společnosti ČlFA financovaly v čtvrtletí 2009 prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPh) 30,94 mld. kč. celková částka (vstupní dluh) poskytnutá v čtvrtletí 2009 členskými společnostmi ČlFA do leasingu movitých věcí dosáhla 27,36 mld. kč. 33,3 % ,9 % 7 6 0,3 % 2,3 % 1,8 % v uplynulém roce se výrazně zvýšil podíl operativního leasingu na celkovém leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků. za čtvrtletí 2009 dosáhl 27,3 % (dle Pc bez DPh). v leasingu osobních a užitkových aut dosáhl podíl operativního leasingu v čtvrtletí 2009 již 47 %. I nadále v leasingu movitých věcí u nás dominuje leasing silničních vozidel. Proti předchozím obdobím se v čtvrtletí 2009 zvýšil podíl leasingu osobních aut, po zavedení možnosti odpisu DPh u osobních vozů poklesl naopak podíl leasingu lehkých užitkových aut a podíl nákladních automobilů. Podíl ojetých osobních aut na jejich celkovém leasingu dosáhl v čtvrtletí ,9 %, což představuje podstatné meziroční snížení. Podstatně se zvýšil podíl leasingu strojů a zařízení dosáhl 33,3 %. Členské společnosti ČlFA uzavřely v čtvrtletí smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků (o smluv méně než Zaměření leasingu movitých předmětů v ČR v čtvrtletí 2009 podle komodit n 1. osobní automobily - 25,6 % n 2. nákladní automobily - 20,1 % n 3. motocykly - 0,1 % n 4. užitkové automobily - 12,8 % n 5. autobusy, trolejbusy - 1,8 % n 6. ostatní těžší silniční vozidla - 2,3 % n 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 0,3 % n 8. IT, kancelářská a komunikační technika - 1,9 % n 9. stroje a zařízení - 33,3 % n 10. ostatní komodity - 1,8 % 1,8 % ,8 % 1 25,6 % 3 0,1 % 2 20,1 % 2/09 7

8 ve stejném období roku 2008). Poklesla průměrná pořizovací cena movité věci financované leasingem (na kč z kč v čtvrtletí 2008). Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v čtvrtletí 2009 n osobní půjčky - 23,6 % n revolvingové úvěry - 44,3 % 32,1 % n financování v místě prodeje - 32,1 % 23,6 % SPOTřeBITelSké úvěry Omezení výdajů domácností při omezeném růstu mezd a nárůstu nezaměstnanosti vedlo v roce 2009 k poklesu objemu i počtu poskytnutých nebankovních spotřebitelských úvěrů. Projevilo se i snížení počtu a druhů spotřebitelských záměrů financovatelných bez nadměrného rizika a zpřísnění kritérií poskytovatelů finančních produktů pro domácnosti při ověřování schopnosti a vůle splácet úvěry. Členské společnosti ČlFA poskytly v prvních třech čtvrtletích loňského roku úvěry pro osobní potřebu ve výši 30,7 mld. kč, což představuje meziroční snížení o 25 %. Byly poskytovány ve formě osobních půjček (23,6 % z celkového objemu spotřebitelských úvěrů), revolvingových úvěrů (44,3 %) a financování v místě prodeje (32,1 %). v čtvrtletí 2009 uzavřely členské společnosti ČlFA celkem smluv o spotřebitelských úvěrech o méně spotřebitelských úvěrů než ve stejném období r Na konci září 2009 spravovaly členské společnosti ČlFA pohledávky z běžících smluv o spotřebitelských úvěrech s budoucími pohledávkami v celkové výši 74,7 mld. kč. (finanční služby pro koncové zákazníky, bez financování skladů) v celkové výši (vstupní dluh) 16,74 mld. kč. Proti stejnému období roku 2008 došlo k meziročnímu zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 5,6 % v případě vedoucích patnácti společností. Podnikatelům poskytly členské společnosti ČlFA celkem úvěrů a splátkových prodejů, což je o úvěrových produktů více, než ve stejném období roku Na konci září 2009 spravovaly členské společnosti ČlFA aktivních smluv o úvěrech poskytnutých podnikatelům. Pohledávky činily na konci září mld. kč. 44,3 % FAcTORINg Také v případě tohoto finančního produktu došlo v roce 2009 k meziročnímu propadu obchodů. Bylo jich uzavřeno méně a v celkově nižším objemu než v minulých letech. v čtvrtletí 2009 byly na členy Asociace factoringových společností ČR postoupeny pohledávky celkem za 67,04 mld. kč (z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČlFA, připadlo 58,6 mld. kč). Došlo k meziročnímu snížení objemu postoupených pohledávek téměř o 36,5 mld. kč. Proti čtvrtletí 2008 to znamená pokles o 35,25 %. vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl vloni nadále regresní factoring. Podíl tuzemského factoringu dosáhl v čtvrtletí ,3 %, podíl exportního factoringu 18,1 %, podíl importního factoringu 1,6 %. Objem prostředků poskytnutých členy AFS ČR (vstupní dluh) dosáhl k 30. září ,67 mld. kč. Poznatky z trhu signalizují, že trendy z čtvrtletí 2009 budou potvrzeny i statistikami ČlFA za celý loňský rok. Naznačují však zároveň, že letos by mělo dojít k zastavení propadu finančních produktů a ve druhé polovině roku ikobnovení růstu jednotlivých segmentů nebankovního finančního trhu. zpráva ČlFA o stavu a vývoji trhu leasingu, nebankovních spotřebitelských úvěrů, úvěrů pro podnikatele a factoringu v roce 2009 bude publikována počátkem února úvěry PRO PODNIkATele Jde o jediný nebankovní finanční produkt, jehož objemy rostly i ve složitých ekonomických podmínkách loňského roku. Nabízely ho již tři desítky členských společností ČlFA. v čtvrtletí 2009 poskytly úvěry, splátkové prodeje a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele Směřování factoringu v čtvrtletí 2009 n tuzemský - 80,3 % n exportní - 18,1 % n importní - 1,6 % 18,1 % 1,6 % 80,3 % emag č.2, ročník 2009 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČlFA), Těšnov 5, Praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. 8 2/09 z

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011

č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 č.2/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2011 Asociace působí již 20 let při podpoře nebankovních finančních produktů Podpisem společenské smlouvy o založení Asociace leasingových

Více

AUDITOR 2/2008. @ e-příloha Auditor 2/2008. O světovém účetnictví, Americe, Evropě a budoucnosti. Obsah

AUDITOR 2/2008. @ e-příloha Auditor 2/2008. O světovém účetnictví, Americe, Evropě a budoucnosti. Obsah AUDITOR 2/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA LEASING Stručně o leasingu (Jaromír Dočkal)... 6 Význam leasingu na finančním trhu neklesá Rozhovor s Martinem Kofroněm, předsedou České leasingové a finanční

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Vážené dámy,

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) IVa2. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) NÁVRH ZÁKONA O ÚVĚRU PRO SPOTŘEBITELE (VERZE DO MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ, 17. ČERVEN 2015) Obsah SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA... 7 A.

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 listopad 2005 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI M AREK MAKKI 2006 Prohlašuji t í mto, ž e j s e m b a kalářskou p r á c i na t é ma:

Více

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace

Výroční zpráva. Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva Česká leasingová a finanční asociace Česká leasingová a finanční asociace Výroční zpráva 2014 Česká leasingová a finanční asociace Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva ČLFA 5 Činnost

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

paro par la ola par slov slo o

paro par la ola par slov slo o Výroční zpráva 010 Obsah Slovo úvodem 3 Profil společnosti Cetelem Dlouhodobá strategie 9 Produktová nabídka společnosti 11 Milníky v historii společnosti 13 Společenská odpovědnost 1 Skupina BNP Paribas

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven 2007 2008 2009 2010 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven Obsah 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura pojistného

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Dnešek i budoucnost elektromobility. Hi-tech simulátory s napoleonským rodokmenem

Dnešek i budoucnost elektromobility. Hi-tech simulátory s napoleonským rodokmenem WWW.TECHMAGAZIN.CZ ČERVENEC 2011 28 Kč 1 EUR Hi-tech simulátory s napoleonským rodokmenem ERP, CRM, CAD, BI, SCM... Když výrobu řídí počítače Jaderné reaktory už se dokáží chladit i bez elektřiny a přežít

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA 03 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ 04 MEZINÁRODNÍ SÍŤ 05 ORGÁNY SPOLEČNOSTI 06 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 09 RÁMCOVÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Ekonomická krize pohled odborů 1

Ekonomická krize pohled odborů 1 Motto: Ekonomická krize pohled odborů 1 V Praze dne 13. ledna 2009 Nejvyšší prioritou musí být ochrana občanů před nejhoršími dopady finanční krize. Občané jsou těmi prvními, na které krize dopadne, ať

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více