Specifika factoringu vpodmínkách recese

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifika factoringu vpodmínkách recese"

Transkript

1 č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden otázek pro... Specifika factoringu vpodmínkách recese Na vývojové trendy factoringu v našich podmínkách, ale i na úlohu České leasingové a finanční asociace při šíření informací o tomto produktu a na úsilí o vytvoření stabilního legislativního rámce pro jeho rozvoj byl zaměřen rozhovor Denisy Ranochové s ředitelem ČSOB Factoring, a.s. a představitelem Asociace factoringových společností ČR Ing. Tomášem Morávkem. PANe MORávku, MůžeTe charakterizovat Náš FAcTORINgOvý TRh? Pozice českého factoringu se podobá poloze České republiky je někde uprostřed. Na rozdíl od ostatních států střední a východní evropy nebyl factoring v československé ekonomice neznámým pojmem už před rokem 1989, společnost TRANSAkTA, která fungovala v systému státního monopolu zahraničního obchodu, od počátku osmdesátých let minulého století nabízela zprostředkování factoringových služeb ostatním podnikům zahraničního obchodu od západoevropských poskytovatelů. Tato služba byla orientována zejména na alternativní zajištění rizika neplacení, v každém případě z ní získané zkušenosti vedly po roce 1989 k poměrně rychlému vzniku plnohodnotných factoringových společností, v první fázi se zahraniční majetkovou účastí. u odborné veřejnosti díky tomu existovalo určité povědomí, jak factoring v praxi funguje a jaké může plnit funkce. Přítomnost zahraničních akcionářů znamenala přínos v podobě přenosu softwarů, postupů a praktických zkušeností a urychlila další vývoj tohoto produktu v českých podmínkách. Akcelerovaný nástup se projevuje ještě dnes. z hlediska penetrace trhu vyjádřené poměrem objemu postoupených pohledávek k hrubému domácímu produktu je na tom český factoring ze všech postkomunistických států nejlépe a lze říci, že je nejrozvinutější. Factoringové společnosti se v České republice také vyhnuly výrazně negativním jevům v oblasti rizika, jako byly např. ty, které zaznamenal factoring ve Slovenské republice. Na druhou stranu, využití tohoto flexibilního finančního nástroje je u nás v porovnání s vyspělými ekonomikami západní evropy stále zhruba poloviční. Je to pochopitelné, jelikož se v těchto státech 2/09 1

2 začal factoring rozšiřovat bezprostředně již po druhé světové válce. Pokud tedy mohu hodnotit, v oblasti factoringu má Česká republika vyspělý trh, který nese veškeré znaky typické pro tento typ financování také ve státech, kde má tato finanční služba delší tradici. Stále je zde prostor pro jeho další rozvoj. Je známo, že FAcTORINg Je, zejména v OBDOBích SNížeNé DOSTuPNOSTI BANkOvNích úvěrů, vhodným A DOS- TuPNýM NáSTROJeM FINANcOváNí PROvOzNích POTřeB FIReM. PROČ TeDy PRávě NyNí, v OBDOBí ReceSe A POTíží řady SPOleČNOSTí S úvěry, cash- FlOw A RůSTeM RIzIk, DOchází, PO - DOBNě JAkO v leasingu, k výraz NýM MezIROČNíM POkleSůM OBJeMu FAcTORINgOvých OBchODů (O 35 % v 1. kvartále 2009, O 37 % v 1. POlOleTí A O 35 % za OBDOBí leden Až září 2009)? Představitelé factoringových společností po nástupu krize vycházeli ze zkušeností zahraničních kolegů a prezentovali názor, podle kterého období recese znamená dobrou příležitost pro poskytovatele alternativního financování, tedy právě pro leasingové a factoringové firmy. Přiznám se, že i mne proto vývoj zpočátku poněkud zaskočil, ale nyní, na konci roku, vidíme, že se původní očekávání v podstatě potvrzuje a začíná naplňovat. Neuvědomili jsme si totiž několik důležitých skutečností. Banky sice s nástupem krize skutečně vytvářejí konzervativnějším přístupem prostor pro alternativní financování, ale i jeho poskytovatelé musí přehodnotit své řízení rizik azněkterých smluvních vztahů vystoupit. To znamená z počátku pokles obchodů. Ten je navíc prohlouben i celkovým poklesem ekonomické aktivity obecně, takže i transakce s ostatními klienty přinášejí menší objemy. Proti tomu jsme ovšem zaznamenali rekordní vývoj nových obchodů, což dle mého názoru původní úvahu potvrzuje. Přínos z těchto transakcí se ovšem naplno projeví až v roce 2010, zatím se pokles nestačil vyvážit. JAk hodnotí FAcTORINgOvé SPOleČNOSTI SOuČASNý PRávNí RáMec PRO FAcTORINg v ČR? Je PROSAzeNí DAňOvých OPRAvNých POlOžek k POhleDávkáM z úvěrů PRO NeBANkOvNí FINANČNí INSTITuce, O což usiluje ČlFA, JeDINýM SMěReM ke zlepšení DAňOvých A JINých PODMíNek PRO FAcTORINg? hodnocení je velmi jednoduché. Současný právní rámec pojem factoring v podstatě nezná, lze říci, že tento produkt je přes poměrně značný význam, který má ze - jména pro financování malých a středních firem s krátkou historií, pouze tolerován. To, že je důležitý právě pro přirozenou obnovu základních stavebních kamenů malého podnikání, nikdo nezpochybňuje. zároveň však můžeme z některých úst slyšet, že z makroekonomického hlediska není např. objem prostředků, které mají factoringové společnosti zapojeny do fi - nan cování svých klientů (na konci 3. čtvrt - letí 2009 cca 14 miliard kč), až tak význam - ný. Je ovšem třeba vzít v úvahu, že toto financování ovlivňuje odhadem zhruba přes dva tisíce klientů factoringových spo - lečností a také podnikání několika dalších desítek tisíc jejich odběratelů a že jde o prostředky, které by banky s největší pravděpodobností formou úvěru nepo - skytly. v rámci aktivit k prosazení daňových opravných položek pro špatné pohledávky z factoringového financování si factorin - gová komunita uvědomila, že nedostateč - né legislativní ukotvení factoringu může mít negativní konsekvence v řadě dalších oblastí, a že opravné položky jsou vlastně sekundárním cílem. Tím primárním je vymezení factoringu jako finanční služby s jasným účetním a daňovým rámcem. PROSAzuJe ČlFA v DOSTATeČNé Míře POTřeBy A zájmy FAcTORINgOvých SPOleČNOSTí? vezmeme-li v úvahu relaci počtu členů factoringových společností, chová se k nám ČlFA velmi vstřícně a jsem přesvědčen, že nejen z důvodu, že řada zájmů je pro všechny finanční instituce společná. Factoringová komunita má zastoupení v představenstvu asociace a ve všech odborných výborech, které mohou mít pro factoringové podnikání význam. Pro Asociaci factoringových společností (AFS), která je sdružením bez právní subjektivity, supluje funkce, které tato organizace kvůli limitujícímu statutu sama naplnit nemůže, a poskytuje jí např. prostor na webových stránkách apod. z mého pohledu asociace plní očekávání, se kterými jsme do ní vstupovali. MůžeTe STRuČNě INFORMOvAT O POSláNí ASOcIAce FAcTORINgOvých SPOleČNOSTí (AFS ČR)? Jak už bylo zmíněno, komunita factoringových společností není tak početná a nemohla mít ambici vytvořit tak silnou asociaci jako je ČlFA. volila proto nenákladnou, i když poněkud omezující formu sdružení právnických osob bez vlastní právní subjektivity. v momentě, kdy její členové došli ke zjištění, že tato forma je pro některé zásadní aktivity, např. v oblasti monitorování vývoje legislativy a komunikace se státními orgány nedostatečná, využili nabídku ČlFA a stali se jejími členy. AFS zůstává oborovou platformou, která slouží k řešení specifických otázek spojených s factoringovým produktem, které by byly pro ČlFA příliš zatěžující, a k formulování zásadních požadavků, jejichž řešení by naopak mělo být na půdu ČlFA přeneseno. v tom vidím také její poslání. 2 2/09

3 Asociace pod lupou Na programu jednání představenstva PlNěNí ASOcIAČNích PRIORIT Také ve druhém pololetí 2009 usilovalo představenstvo o naplňování úkolů vyplývajících ze stanov asociace a priorit stanovených na březnové členské schůzi. zabývalo se jimi na svých schůzích i na tradičním hodnotícím pracovním obědě s předsedy expertních výborů. v tomto kontextu se zaměřilo především na zlepšování právního rámce pro leasing, spotřebitelské úvěry a factoring. Schválilo zásady pro jednání s Ministerstvem financí k úpravě leasingu v novém zákoně o daních z příjmů. Po projednání s výborem pro daně a účetnictví určilo východiska návrhu na umožnění tvorby daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám z úvěrových produktů pro nebankovní finanční instituce. Půjde o návrh doplňku k 5a zákona č. 593/92 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příj - mů, o návrh na rozšíření jeho aplikace z hlediska subjektů i z hlediska úvěrových produktů. Toto vymezení bylo zapracováno do smlouvy s kpmg o odborné pomoci při formulaci a prosazování této legislativní iniciativy ČlFA. vyjádřilo se k návrhu střednědobé koncepce působení Ministerstva financí ve vztahu k finančnímu trhu. zabývalo se i zásadami pro působení představitelů asociace v pracovních skupinách MF pro otázky lichvy a pro zprostředkování na finančním trhu. Projednalo strategii ČlFA ve vztahu k záměrům na posílení regulace nebankovních finančních institucí a na jejich perspektivní podřízení opatřením srovnatelným s určitým stupněm bankovního dohledu. k PROTITRžNíM OPATřeNíM NA POSíleNí POSTAveNí DlužNíkú ve SPOTřeBITel- Ských ůvěrech Představenstvo koordinovalo přípravu a prosazovalo stanoviska asociace k návrhům na posílení ochrany spotřebitele na finančním trhu. Sleduje jednání o připomínkách ČlFA k novému návrhu zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelských úvěrů, kterým má být implementována směrnice 2008/48/eS a přípravu konečného znění tohoto návrhu pro vládu. Připomíná harmonizační poslání směrnice /eS a zdůrazňuje působení zásad odpovědného úvěrování a odpovědného půjčování při řešení problémů v sektoru spotřebitelských úvěrů. Aktivně vystupuje proti nesystémovým avpodstatě populistickým návrhům na posílení postavení dlužníka-spotřebitele, jakým je např. návrh poslanců ČSSD na zavedení úrokových stropů a na zákaz rozhodčích doložek ve smlouvách o spotřebitelských úvěrech (sněmovní tisk 808). Postupuje přitom koordinovaně s Českou bankovní asociací. Představenstvo zároveň zvažuje opatření k posílení seberegulace členských společností, které poskytují spotřebitelské úvěry. vychází z nutnosti udržení renomé ČlFA jako důvěryhodného partnera při jednání s orgány státu o návrzích na posílení ochrany spotřebitelů, z nutnosti vymezit se proti nekalým praktikám a predátorským postupům nesolidních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a z významu seberegulace jako opatření proti nesystémové a nadměrné regulaci finančních institucí. uložilo výboru pro financování spotřebitelů sestavení katalogu nekalých praktik. Na základě doporučení výboru zváží účelnost doplnění etického kodexu ČlFA a připraví odpovídající návrhy pro příští členskou schůzi. MeDIálNí PODPORA NeBANkOvNích FINANČNích PRODukTů Představenstvo pravidelně jedná o opatřeních k podpoře a propagaci finančních produktů nabízených členy asociace v médiích. Respektuje, že jde o jeden z hlavních cílů asociace. v podmínkách ekonomické recese se význam této činnosti na podporu obchodních aktivit členských společností prohlubuje. Představenstvo schválilo návrh výboru pro mediální aktivity na spolupráci s pí. Denisou Ranochovou při podpoře působení asociace ve sdělovacích prostředcích. Pí. Ranochová nyní působí jako mediální zástupkyně ČlFA. Dne 24. září diskutovali členové představenstva s novináři z vybraných prestižních ekonomických médií k úloze nebankovních finančních produktů při podpoře investic a uspokojování potřeb domácností v období úvěrových restrikcí a ekonomické stagnace. Stanoviska asociace, např. k využití nedávného zkrácení odpisových dob některých komodit prostřednictvím leasingu či k projevům parazitování na fungování a pověsti trhu se spotřebitelskými úvěry, jsou prosazována i prostřednictvím tiskových zpráv, článků a rozhovorů ve vybraných médiích, včetně jejich tématicky zaměřených příloh. v posledním období se uplatnění těchto stanovisek a jejich publicita výrazně zvýšila. 2/09 3

4 z práce expertních výborů expertní y ASOcIAce Se ve DRuhéM POlOleTí loňského ROku zabývaly PřeDevšíM AkTuálNíMI legisla- TIvNíMI PROJekTy S DOPADy NA PRávNí RežIM leasingu, SPOTřeBITelSkých úvěrů A FAcTORINgu. SleDOvAly I DOPADy ekonomické SITuAce NA ROzvOJ TRhu S NeBANkOvNíMI FINANČNíMI PRODukTy A AkTuálNí výkladové, APlIkAČNí A PROvOzNí PROBléMy. PRO DANě A účetnictví - připravil podklady pro úpravu leasingu v novém zákoně o daních z příjmů, a varianty k návrhu na umožnění tvorby daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám z úvěrových produktů pro nebankovní finanční instituce. Jednal o závěrech koordinačního výboru MF k aplikaci daňových předpisů na nebankovní finanční produkty. v souvislosti s prezentací Deloitte Advisory jednal o dopadech loňských novel zákona o DPh na daňový režim leasingu. Byl informován o postupu prací IASB a FASB na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing. legislativně PRávNí - sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČlFA a jejich finanční produkty. zabýval se především poslaneckými návrhy na vymezení a postih lichvy a návrhem nového zákona o spotřebitelském úvěru. Stanoviska v těchto otázkách koordinoval s výborem pro financování spotřebitelů. Představiteli asociace v pracovních skupinách MF byl informován o přípravě návrhu na regulaci zprostředkovatelů finančních služeb. Posoudil návrh informačně-metodického materiálu ČkP ke zlepšení dat o pojistných smlouvách na vozidla v leasingu a ke zrychlení informací o jejich pojištění. Projednal návrh novely doporučené rozhodčí doložky a procedurálních pravidel rozhodčího řízení. zabýval se i judikaturou relevantní pro leasing, spotřebitelské úvěry a factoring. O otázkách projednávaných ve výboru informoval 12. listopadu 2009 na schůzi otevřené ikúčasti společností nezastoupených ve výboru. PRO STATISTIku - analyzoval statistiky ČlFA za 1. pololetí a za čtvrtletí v zájmu sjednocení výkazů jednotlivých respondentů rozhodl o doplnění a upřesnění vysvětlivek ke statistickým dotazníkům. Navrhl, aby statistické výstupy byly rozšířeny o vykazování výsledků členských společností ve všech komoditách a ve všech produktech. PRO MeDIálNí AkTIvITy - v rámci plnění mediálního plánu asociace na 2. pololetí 2009 posuzoval časování a obsah tiskových zpráv asociace k aktuálním otázkám a mediálních výstupů na podporu leasingu, spotřebitelských úvěrů a factoringu. zpracoval návrh PR strategie ČlFA pro rok 2010 a připravil návrh postupů pro schvalování mediálních výstupů asociace. zpracoval podklady pro odpovědi na dotazy sdělovacích prostředků k obvyklým i k aktuálním tématům. Projednal žádost manažerky projektu zlatá koruna o partnerství ČlFA. Doporučil ukončení spolupráce v mediální oblasti s agenturou Media Trust communications a uzavření smlouvy o externí podpoře působení asociace ve vztahu ke sdělovacím prostředkům s pí. D. Ranochovou. PRO FINANcOváNí SPOTřeBITelú - zabýval se především aktuálními legislativními projekty zaměřenými na úpravu spotřebitelských úvěrů, zejm. poslaneckými návrhy na stanovení úrokových stropů a zákaz rozhodčích doložek ve smlouvách o spotřebitelských úvěrech a návrhem nového zákona o spotřebitelském úvěru. vybral priority asociace k prosazování při jednáních o nové úpravě spotřebitelských úvěrů a připravil pro tento účel argumentaci. Sledoval postup pracovních skupin MF k regulaci zprostředkovatelů finančních služeb a k řešení otázek spojených s lichvou. Postupoval přitom v koordinaci s legislativně-právním výborem. Připravil stanovisko ČlFA k nekalým praktikám některých zprostředkovatelů konsolidace spotřebitelských úvěrů a oddlužení a k podvodným nabídkám dokumentů, které mají usnadnit přístup k úvěru. z hlediska specifik finančních produktů pro spotřebitele se vyjadřoval ke stanoviskům a analýzám asociace. 4 2/09

5 PRO OPeRATIvNí leasing - z rozhodnutí představenstva ČlFA nahradil dosavadního předsedu výboru Ing. M. Mitterwalda Ing. P. Tölgyesi. výbor diskutoval k analýze společnosti Arval cz, s.r.o. k trendům zůstatkových cen osobních aut na největších evropských trzích a připravil jednání se společností kapsch k režimu předávání elektronických vinět pro auta v operativním leasingu. zabýval se podněty z jednání Automotive Steering group leaseurope. PRO leasing NeMOvITOSTí - jednal především o daňovém rámci leasingu nemovitostí jak o ustanoveních platných daňových předpisů, které mají z hlediska tohoto leasingového produktu diskriminační nebo protirůstový charakter, tak o úpravě finančních produktů umožňujících užívání a pořízení nemovitostí pro podnikatelské účely v novém zákoně o daních z příjmů. koordinoval stanoviska v těchto otázkách s výborem pro daně a účetnictví. Diskutoval i k potenciálu leasingu nemovitostí při financování investic obcí a k vývojovým trendům našeho trhu realit. Doporučil, aby v rámci statistik ČlFA bylo zvlášť vykazováno financování investic do obnovitelných zdrojů energie, zejm. do fotovoltických elektráren. Představuje se nová mediální zástupkyně ČLFA Od listopadu 2009 zastávám v České leasingové a finanční asociaci funkci mediálního zástupce. Oblastem leasingu a nebankovního financování jsem se profesně jako novinářka věnovala přes 12 let. Posledních pět let mne ke spolupráci v této oblasti oslovovala značná část ekonomických i odborných médií českého trhu. Dlouhodobě jsem připravovala návrhy témat i zpracovávala texty do odborných příloh hn a ekonomu, měsíčníků Finanční management, Moderní řízení, lobby, kapitál aj. z odborných motoristických médií jmenujme Fleet, Dopravní noviny, Auto 7, AutoProfi, z průmyslových pak MM Průmyslové spektrum, Technický týdeník či Technik. Poslední tři roky se aktivně věnuji činnosti v oblasti odborného PR. Dlouhodobě spolupracuji s Jihomoravským inovačním centrem neziskovou organizací pro podporu inovativního podnikání, stojí za mnou projekty jako cetocoen výzkumného centra ReceTOx Masarykovy univerzity v Brně, jehož cílem bylo projekt mediálně zviditelnit v rámci podané žádosti o čerpání dotací z evropských fondů, medializace odborných konferencí vš B.I.B.S. a řada projektů Jihomoravského kraje, jako jsou Inovační vouchery, Inovační akademie, odborné mezinárodní konference aj. Nicméně témata leasing a nebankovní financování se stala mou profesní vášní. Proto jsem velmi ráda, že asociace přijala mou nabídku k mediální spolupráci. v propagaci záměrů asociace využiji všech profesních kontaktů s novináři včetně mých zkušeností z novinářské praxe. Mým cílem je maximálně zviditelnit význam a roli nebankovního financování, prosazovat v médiích stanovená témata asociace a také podpořit důležitost a význam samotné ČlFA. velmi se na tuto práci těším i na spolupráci s vámi, členy asociace. 2/09 5

6 co byste měli vědět... OMezeNí ODPOvěDNOSTI vlastníka v POvINNéM RuČeNí Od 1. ledna 2010 končí neomezená solidární odpovědnost leasingových společností jako vlastníků leasovaných vozů za škody způsobené nepojištěným vozidlem. ČlFA se podařilo prosadit do zákona č. 278/2009 Sb. (do změnového zákona k novému zákonu o pojišťovnictví) novelu 24 odst. 9 zákona č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel. Dosud platná úprava zakládala nárok garančního fondu České kanceláře pojistitelů na náhradu plnění hrazených fondem při škodách způsobených nepojištěným vozidlem nejen vůči řidiči a provozovateli, ale také vůči vlastníkovi vozidla. Po účinnosti novely je jasně stanoveno, že odpovědnost vlastníka nastává pouze pokud nelze určit provozovatele. Je tím zdůrazněna pouhá subsidiarita odpovědnosti vlastníka vozidla. Jde o významný úspěch asociace v úsilí o zlepšení právního rámce leasingu a dalších nebankovních finančních produktů. ČlFA bude i nadále usilovat o přenesení povinností uložených nyní zákonem č. 168/99 Sb. vlastníkovi vozidla na provozovatele v souladu s celkovou koncepcí nositelství odpovědnosti v našem platném dopravním právu. PRAhA hostila výroční konferenci leaseurope A eurofinas 4. a 5. října 2009 proběhla v Praze v hotelu Marriott výroční konference evropských federací poskytovatelů leasingu a spotřebitelských úvěrů leaseurope a eurofinas. v jejím rámci zasedaly i jejich vrcholné orgány valná shromáždění. Projekt konference připravený ČlFA s důrazem na specifika, potenciál a vývojové trendy nebankovních produktů v zemích střední a východní evropy nebyl vedením obou federací akceptován, nebyla schválena ani nabízená spoluúčast naší asociace při přípravě, technickém a organizačním zajištění této akce s očekávaným podílem na jejím finančním výnosu. Na návrh sekretariátu leaseurope a eurofinas a z rozhodnutí řídících orgánů obou federací bylo zaměření i program konference přizpůsobeno vrcholící recesi leasingu a spotřebitelských úvěrů v evropě ivjiných regionech. O vystoupení se zaměřením na analýzu dopadů potíží bank a na hledání cest k obnovení prosperity evropského nebankovního finančního sektoru byli požádáni manažeři předních evropských finančních institucí. konference měla vesměs praktické zaměření s příklady systémových, inovativních, racionalizačních i úsporných opatření, kterými významné evropské leasingové a úvěrové společnosti směřují k opětovnému růstu. Někteří vystupující přitom vyjádřili skepsi k možnostem rychlého překonání propadu leasingu a nebankovních úvěrů za situace, kdy nedozněly negativní dopady ekonomické recese pro investice a výdaje domácností, kdy orgány eu a centrální banky pracují na výrazném posílení regulace nebankovních finančních institucí, kdy dochází k fiskálně motivovaným zásahům do daňového režimu finančních produktů a kdy je stále zjevnější vyšší náročnost těchto produktů na kapitál ve srovnání s nabídkou bank. vystupující i diskutující neočekávají návrat k objemům dosahovaným před recesí před rokem I při zaměření konference na společné problémy leasingu a nebankovních úvěrů v rámci celého kontinentu byl poskytnut prostor pro představení základních trendů našeho trhu. Prezentace představitelů ČlFA byly přijaty se zájmem a orgány obou federací je ocenily. konference se i v podmínkách útlumu obchodů zúčastnilo 330 představitelů finančních skupin, leasingových společností a nebankovních poskytovatelů úvěrů z 33 států. Ti v naprosté většině uvítali zaměření konference a redukci její společenské části v podmínkách ekonomické recese. Přednesená vystoupení hodnotilo 43 % účastníků pozitivně a 57 % účastníků vysoce pozitivně. Pražská konference byla z hlediska analýzy současné situace, poznatků a zkušeností k překonání dopadů ekonomické recese pro účastníky, národní asociace leasingových a úvěrových společností i pro obě evropské federace přínosem. 6 2/09

7 Zaostřeno na statistiku vývojové trendy nebankovního finančního trhu v roce 2009 Nebankovní finanční služby byly v roce 2009 postiženy recesí naší ekonomiky. zápornému tempu růstu hdp a reálnému poklesu ekonomiky odpovídaly snížené investice a omezované výdaje domácností. Podstatně snížily poptávku po financování. ztížily se podmínky pro získávání refinančních zdrojů nebankovních finančních institucí. Pokračoval určitý nárůst objemu pohledávek z finančních obchodů po lhůtě splatnosti. Při uzavírání finančních obchodů nebankovních poskytovatelů leasingu, úvěrů a factoringu se vloni projevilo také značné zpřísnění kritérií pro hodnocení zákazníků, financovaných komodit a rizik sjednávaných transakcí. Ani za těchto okolností nedošlo ke snížení úlohy nebankovních finančních služeb při podpoře ekonomiky ani rozsahu zapojení členských společností ČlFA do našeho finančního trhu. vždyť např. v období od ledna do konce září 2009 poskytly i ve ztížených podmínkách členské společnosti ČlFA leasingem movitých věcí, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) ve výši 133,4 mld. kč. údaje o leasingu nemovitostí a statistiky za celý rok 2009 nebyly v době uzávěrky tohoto magazínu ještě k dispozici. leasing loňské podstatné omezení nových investic se dotklo zejména leasingu. Poptávku po leasingovém financování výrazněji neoživilo ani snížení minimální doby leasingu související se zkrácením daňových odpisových dob majetku zařazeného do odpisové skupiny 1 a 2, včetně osobních vozů kategorie N1. Relativně se snížil počet podnikatelských i spotřebitelských záměrů financovatelných bez nadměrného rizika s využitím leasingu. v průběhu roku docházelo k prohloubení propadu leasingových objemů. v meziročním srovnání došlo u největších patnácti společností k meziročnímu snížení v 1. čtvrtletí o 51,5 %, v 1. pololetí o 54,2 % a v období leden až září 2009 o 55,8 %. Členské společnosti ČlFA financovaly v čtvrtletí 2009 prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPh) 30,94 mld. kč. celková částka (vstupní dluh) poskytnutá v čtvrtletí 2009 členskými společnostmi ČlFA do leasingu movitých věcí dosáhla 27,36 mld. kč. 33,3 % ,9 % 7 6 0,3 % 2,3 % 1,8 % v uplynulém roce se výrazně zvýšil podíl operativního leasingu na celkovém leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků. za čtvrtletí 2009 dosáhl 27,3 % (dle Pc bez DPh). v leasingu osobních a užitkových aut dosáhl podíl operativního leasingu v čtvrtletí 2009 již 47 %. I nadále v leasingu movitých věcí u nás dominuje leasing silničních vozidel. Proti předchozím obdobím se v čtvrtletí 2009 zvýšil podíl leasingu osobních aut, po zavedení možnosti odpisu DPh u osobních vozů poklesl naopak podíl leasingu lehkých užitkových aut a podíl nákladních automobilů. Podíl ojetých osobních aut na jejich celkovém leasingu dosáhl v čtvrtletí ,9 %, což představuje podstatné meziroční snížení. Podstatně se zvýšil podíl leasingu strojů a zařízení dosáhl 33,3 %. Členské společnosti ČlFA uzavřely v čtvrtletí smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků (o smluv méně než Zaměření leasingu movitých předmětů v ČR v čtvrtletí 2009 podle komodit n 1. osobní automobily - 25,6 % n 2. nákladní automobily - 20,1 % n 3. motocykly - 0,1 % n 4. užitkové automobily - 12,8 % n 5. autobusy, trolejbusy - 1,8 % n 6. ostatní těžší silniční vozidla - 2,3 % n 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 0,3 % n 8. IT, kancelářská a komunikační technika - 1,9 % n 9. stroje a zařízení - 33,3 % n 10. ostatní komodity - 1,8 % 1,8 % ,8 % 1 25,6 % 3 0,1 % 2 20,1 % 2/09 7

8 ve stejném období roku 2008). Poklesla průměrná pořizovací cena movité věci financované leasingem (na kč z kč v čtvrtletí 2008). Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v čtvrtletí 2009 n osobní půjčky - 23,6 % n revolvingové úvěry - 44,3 % 32,1 % n financování v místě prodeje - 32,1 % 23,6 % SPOTřeBITelSké úvěry Omezení výdajů domácností při omezeném růstu mezd a nárůstu nezaměstnanosti vedlo v roce 2009 k poklesu objemu i počtu poskytnutých nebankovních spotřebitelských úvěrů. Projevilo se i snížení počtu a druhů spotřebitelských záměrů financovatelných bez nadměrného rizika a zpřísnění kritérií poskytovatelů finančních produktů pro domácnosti při ověřování schopnosti a vůle splácet úvěry. Členské společnosti ČlFA poskytly v prvních třech čtvrtletích loňského roku úvěry pro osobní potřebu ve výši 30,7 mld. kč, což představuje meziroční snížení o 25 %. Byly poskytovány ve formě osobních půjček (23,6 % z celkového objemu spotřebitelských úvěrů), revolvingových úvěrů (44,3 %) a financování v místě prodeje (32,1 %). v čtvrtletí 2009 uzavřely členské společnosti ČlFA celkem smluv o spotřebitelských úvěrech o méně spotřebitelských úvěrů než ve stejném období r Na konci září 2009 spravovaly členské společnosti ČlFA pohledávky z běžících smluv o spotřebitelských úvěrech s budoucími pohledávkami v celkové výši 74,7 mld. kč. (finanční služby pro koncové zákazníky, bez financování skladů) v celkové výši (vstupní dluh) 16,74 mld. kč. Proti stejnému období roku 2008 došlo k meziročnímu zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 5,6 % v případě vedoucích patnácti společností. Podnikatelům poskytly členské společnosti ČlFA celkem úvěrů a splátkových prodejů, což je o úvěrových produktů více, než ve stejném období roku Na konci září 2009 spravovaly členské společnosti ČlFA aktivních smluv o úvěrech poskytnutých podnikatelům. Pohledávky činily na konci září mld. kč. 44,3 % FAcTORINg Také v případě tohoto finančního produktu došlo v roce 2009 k meziročnímu propadu obchodů. Bylo jich uzavřeno méně a v celkově nižším objemu než v minulých letech. v čtvrtletí 2009 byly na členy Asociace factoringových společností ČR postoupeny pohledávky celkem za 67,04 mld. kč (z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČlFA, připadlo 58,6 mld. kč). Došlo k meziročnímu snížení objemu postoupených pohledávek téměř o 36,5 mld. kč. Proti čtvrtletí 2008 to znamená pokles o 35,25 %. vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl vloni nadále regresní factoring. Podíl tuzemského factoringu dosáhl v čtvrtletí ,3 %, podíl exportního factoringu 18,1 %, podíl importního factoringu 1,6 %. Objem prostředků poskytnutých členy AFS ČR (vstupní dluh) dosáhl k 30. září ,67 mld. kč. Poznatky z trhu signalizují, že trendy z čtvrtletí 2009 budou potvrzeny i statistikami ČlFA za celý loňský rok. Naznačují však zároveň, že letos by mělo dojít k zastavení propadu finančních produktů a ve druhé polovině roku ikobnovení růstu jednotlivých segmentů nebankovního finančního trhu. zpráva ČlFA o stavu a vývoji trhu leasingu, nebankovních spotřebitelských úvěrů, úvěrů pro podnikatele a factoringu v roce 2009 bude publikována počátkem února úvěry PRO PODNIkATele Jde o jediný nebankovní finanční produkt, jehož objemy rostly i ve složitých ekonomických podmínkách loňského roku. Nabízely ho již tři desítky členských společností ČlFA. v čtvrtletí 2009 poskytly úvěry, splátkové prodeje a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele Směřování factoringu v čtvrtletí 2009 n tuzemský - 80,3 % n exportní - 18,1 % n importní - 1,6 % 18,1 % 1,6 % 80,3 % emag č.2, ročník 2009 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČlFA), Těšnov 5, Praha 1, tel.: , / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na v členské sekci. 8 2/09 z

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek

se potřebují magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2014 Tomáš Morávek Jak si náš factoring stojí v porovnání s Evropou, pokud jde o kvalitu a šíři nabídky? tady naopak žádné podstatné rozdíly nejsou. jako v řadě jiných oborů je pro úroveň produktu rozhodující kvalita lidí,

Více

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu

Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu č.1/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 12 Statistiky ČLFA nástroj k poznání trhu Jedním ze základních úkolů České leasingové a finanční asociace je shromažďování údajů o výsledcích

Více

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách

Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách č.1/10 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červen 2010 5 otázek pro... Nové úkoly pro ČLFA v měnících se podmínkách Předkládané číslo periodika emag chce informovat o činnosti asociace

Více

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace

Smysl a význam zahraničních aktivit asociace Smysl a význam zahraničních aktivit asociace č.2/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2013 Jednou z oblastí permanentího působení asociace jsou její zahraniční aktivity. Asociace

Více

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně.

HDP a k přípravě podmínek pro obnovení ekonomického růstu. Dokumentuje to i graf č. 1 na následující straně. č.1/14 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 14 K makroekonomické úloze produktů ČLFA Nedávno zveřejněné statistiky ČLFA za rok 13 doplnily podklady pro úvahy o úloze finančních produktů

Více

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování

cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování č.2/11 magazín České leasingové a finanční asociace vydání leden 2012 Seberegulace cesta k posílení důvěryhodnosti a prosperity nebankovního financování V tržních ekonomikách je jednání subjektů vstupujících

Více

V roce 2014 se našim členům dařilo

V roce 2014 se našim členům dařilo č.1/215 magazín České leasingové a finanční asociace vydání březen 215 V roce 214 se našim členům dařilo Členské společnosti ČLFA loni poskytly klientům prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 135,3

Více

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu

5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu č.2/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: červen 09 5 otázek pro Operativní leasing jako hýbatel leasingového trhu tato myšlenka jistě není pouhým reklamním sloganem, ostatně potvrzují

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější

Nebankovní úvěry jsou stále populárnější č.1/09 magazín České leasingové a finanční asociace vydání: leden 09 5 otázek pro Nebankovní úvěry jsou stále populárnější potvrzuje v rozhovoru pro emag členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková.

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím

Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím č.2/2015 magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2015 Nový předseda představenstva ČLFA Libor Bosák: Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím ČLFA má nového předsedu představenstva. Libor

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Barometr 3. čtvrtletí 2014

Barometr 3. čtvrtletí 2014 Barometr 3. čtvrtletí 214 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem 3. čtvrtletí letošního roku celkový dluh ve výši 1,71 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky a

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 1. 9. 2016 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 3. února 2016 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Martin Řezáč, člen Výkonného výboru

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 13. září 2016 Aktuální informace z oblasti financování obcí Příprava rozpočtu obcí na rok 2017 Příprava

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 29.7.2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry Rostoucí zadlužení českých domácností bude z čeho spořit na důchody? Prof. Michal Mejstřík EEIP, a.s. Mgr. Petr Kučera CCB Czech Credit Bureau, a.s. Mezinárodního fóra Zlaté koruny Hlavní zjištění V srpnu

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Tisková zpráva Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Praha, 8. dubna 2013 Aktuální průzkum Hospodářské komory České republiky (HK ČR) zaměřený na podnikatelskou

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR Shrnutí roku : Registrace rostly ve všech hlavních kategoriích Registrace nových osobních automobilů (tis.). 126 127 124 133 144 162 6,2% 169 173 174-5% +20% +17%

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

Posílení fiskálního rámce ČR

Posílení fiskálního rámce ČR Posílení fiskálního rámce ČR David PRUŠVIC odbor Finanční politika Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU 9. října 2014, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR České republiky,

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ!

Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ! Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ! Jak se vyhnout finančním rizikům při řízení fleetů? Marek Romancov Jana Vlčková 28. dubna 2010 Správa vozového parku Jednotná image společnosti

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Cesta k odpovědnému úvěrování v ČR, Solus Praha, 9. června 21 Obsah Dopady krize na domácnosti Dopady

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 21. červen 2016 Aktuální informace z oblasti financování obcí Příprava rozpočtu obcí na rok 2017

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA se představuje 38 členů, představujících 99% sektoru Jádro práce ve 13 odborných komisích a pracovních skupinách: opíráme se o expertní potenciál čítající dohromady

Více