ZPRÁVA O ČiNNOSTI STÁTNí TECHNICKÉ KNIHOVNY V PRAZE V ROCE 1981

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČiNNOSTI STÁTNí TECHNICKÉ KNIHOVNY V PRAZE V ROCE 1981"

Transkript

1 ....., J USTRED VEDECKYCH, TECHNCKYCH A EKONOMCKYCH NFORMAC ÚSEK 6 STÁTNi TECHNCKÁ KNHOVNA PRAHA 1 - KLEMENTNUM ZPRÁVA O ČiNNOST STÁTNí TECHNCKÉ KNHOVNY V PRAZE V ROCE 1981 : li PRAHA duben 1982

2 str. 1. HL. l~f ST.: T::>TC:~ U:Z-lZ: TELE ČlhlTO..:JT KJHOVi.JY o ) 2. J. o ZHODl'TOCE'.:i HL.N~ fc: S:,:ĚRU Čn.30ST r PP~HLED PU3LKAČ:.Tf Čl ~1\J03T ~ +. 3 Časopisy.... oo.o o Publik.:}CG n<.:~ po~;:račoání... - ~~':ono..:sr dli G C C o C o ( o o o ( C C C C C ST ' TSTCTr:: --:;- (7;' ~T,"'TT;! h.j.:j UJ. _l.l á.lj.!.,.l.ld o ltoo o oo POCl O Primární fo~dy - rozsah.:) OolO.:lO')OO....OOOO P:~-ÍJ:,,~.::;tGl: a sta záklč.ci.1ího fondu P-.L~:Cr ~l;:': -ce ~~ 8 sta Í oldu na mikror~'"'?' 017'1" C 1 _\.~ olo.-l_~ -' c'1 1_.11 r""e'l'll' ~l l'ch oo.e.".ooo.o Nírl~~8tel: a sta fo~1du fi:.."emní 1 i C": l' 2 -tur:~... o ~ Cl :l C o o o C C o C C C C C Jr.. t _:tní ~!rir:lár:1í fond'..,. o o Cal~o~ rozsah Dfír6stk6 a st(.:~ fondů o "0 o ) o ~ o C o C C C ') C. o C C o ~t fondu ptíručních knihonách.. Slt1~~e011í :rand] ~. ~ l) C C o C. C (» C C. o ~ C 5.2 Fin3nční hod:--_ot_\ prie1.ári.lích fondů hod!10t2 základního fondu hoc1not.: firemni literatur ho nota přírůst:c::l a eln-iale:1tu mezinál'og. ý-::.,;;ny... o ZLl_r-ční Finc,nční Fin2::1~ní '1 1 d' J o tl o. _.... ~L;: a 'J': pl'lrus'.cu i.18 '. erlod1c~;:e ~ s~~iáloé literatury podle půodu a :1 ljytí -.sazky o o." S~"l~\c1ba přír6stl_~ titulú fil'.1iteratury Sl:LClc1b:i ode'oír~ných časopisů ro~~íl~ 1981 podle zo6sobu nabytí Ll Do,Jl:~ p6odu.... o Sekundární :fond,y - rozsah' K~ talog-y z.ákladního fondu..... o Kat~log firemní literatury.. O'" o o (~0'1'OOpl-'-' \.. _ J,.~ 1..:~""" -'talo'" :.:::>.,....,,:, o " o o o o

3 .;..,.~." : & 0 ku~:-!l2n t,_\é11í l:: Jrtot' 17}... ~, o ) ) o o a o ~ o o JO 7 t ~ ". ' ' S _ -:. _ ~1':_ e1 30 r.1 e... _ce. ". o, o o o o > " o o o ~ o o fone no:' c:1 tec~;':lolo.sií.. < 1 ~ U ze D: pog U C o.-~/ ~ o o o ~ a o o l' o, Pos~.l.yto_.né 3lu~bJ ,rl_c1o.:l j9~,j~e:( Z8 z3.kl c1ního fondu kl,c1b":i.'pújček z fondú FL ' kl.Jdb -, )pújče:: z jin.-lch knihoen :";kl:~ďo-, r2 jl'od ];:čních sluz2b - počet z.3ká ze.{. o o o o o o o J Rešerše Zc' fje.::-~mdárních fondů., Posl\:/tnl1té informace ' Př:. hleť činn03ti m r zinároclní me2i rnihoní ýpůjční služb':, z... 1"0 k Uži0telé STK Počet cidó~ných čtenářů Počet n~~~t~ni_~.oce.00" e. ~c o Počet ocib:5 r":ltelů té[1}~ticl:ých řad firgd~i litcr~tury.. ooo.oc~~ooooo.ooo ~ 35 6,.,:,..J:"" C;-' SKL '\1"\D FO 1\2. "L -~-' 36 o 'l'...ť,;.l./.1a_ (\...ti. _ """1J..J..-J..l-1. --t _ jj,..j l...::> ui.jf.:.j::j o ) ~ o o o o.. o o o 6.1 Percentuální za3toupe~li oborů za~:ládur(ích ĎD? do česl'ých l\:0rtotc=.- sta k Tématická s.u_,dbd ~rpújček firemní literatur o o,) o o o o e o Olt. o o o o o o o o o o :3 Tématická slda':f).:( zázn~ml~ zeřejn9ných bulletinu npteklady z odborra literatury roce 1981': STA.TSTCKĚ ŠETŘ2':-i.~ VXLTŽtVJrJi SEKC jnir\)"ici.~ FúmŮ roce 1900 a 1981.o.o ~ ooo.o o odo 6 OOO.o." g.oooooco.. OO OO, ~;E 2EJ~ODlJf :ť::ecl~z(rj_c1 NFOR.l.J.Čld S"Y3TÉ=.í PRO VEDECKOV 1 Z=CU:.1'~.:cJ P~ ~CE (~:SS V'lP).... o 43

4 J 1. HLnVHi STi\.T3TCzĚ Jr:.:. TELE ČL r03t leji-i V:--: -J :('. 1 Jel Příruste <: pricárn:ích fo~ldů: z toho: J s. ~::ližll:í a Č so li C' litsr3tu':,' jednote l..- OGt.)t:lí fire>::..lit. Sta fondu k: L:Oi~ci roku: 1, ,..., z toho: s..mlzrn a casoplc. li ter.)tur~ jednot.firew.lit ost..::tní Počet odebíra~c.l časopisů: z toho: ti t\.11ů dupll~átů Počet záznamů fondech selrundární ch 6, z toho 2, k... t Alo o -' z~lkl.;ld. fol.d'.. trnllo -:Yj 2, c.oirujl1eilt<:<ční ~~drtotélcy ost""tní Celkoý počet ýp~jčgk: z toho knih a ča30pis~ abscnčd k::úh ~\ Č asoli sů prezen n3 a časopisů kni. '.. S a i:l.rj3 :mib ct L:.t~rní. Čd _o"jisů )' :Ci.: C:ll,iite:::, témat.ř.jdách firr'm. lito ost3tní,

5 i 4 Fi anční hoc~;~ot::, základního fondu Finanční "loc1lotc. fo'1du firewní litoi' 1tur,-,1 Kčs 77,7m 546, 51 6, 2SJ 725,-' Poč to; t ná~; t2níhl: Počet odb~r&tel~ témat.řad fir.lit.: JJ Počet podaných i~lormací počtu po:;ctd'-'tl:-l.' -:J6 19J Poč8t yřízených objednáek n,::,; dukce repro-o : ~! l' l' ',

6 2. 2HOD~TOCEj\Jf HL_.VlJfO~- S:.:ĚRU C1E-DST V DO { V, ' ku '''rrk., 1 ' k'. 1,. u,:>e.::l... po:r<.lcog, q Vj'Z U!' '-:.a Cl. proj3">:c:'.1 1nn08, t n3vzlzu' jící n3 úkol,-,uto~t.l..::.tizace 3 i TC ře33ný letech ó. 5LP rál~ci progr..:.mu SP. PrčÍc:' couisející se z áď~ním a inoacemi l~~to D tiz..3ce prilllbr~1ích, sc~kundárních a specidli~oaných fonr1.ech b~11;y soust:':,8d.2n:'l do podni l::oého úkolu tec;.l.nic kého ro zoj e, luto;l.ldti:.ocmý in:í~o:l'd<:1ční [:;ystém "TK CuS ST;-). V oblasti ~)ri rnárních :fondů jsou hl",ními ýsledky: inoace subs~lsté~t1u eidence užiatel~ (rozšířeni o kolektiní užiatele, prodlužoá n1' p1c. t no'3t' 1 c'cer!_~""'~:::yc[l, 'V," pru k dzu, dv'.:}:31 rej';. ty"~ rl~ 3. s t a-- tir:rtik;y., ytářsní báze da.t subsystému zpr.:.coání fondů (kll.ihy ), zpr.jcoá!1í specifikace údajll.3 y toření modeloého souboru pro subsystém fir3~ní literatury, dokončení projekce :::')ůjčlll..o subsysté::nu.',.vus (zpr..:..co l,'ání ur-gencí dálcoél~ re:~i~1u). V ob13sti s':'. h.'lmdárních fond~ bj 10 experim8i1téíl1~ o-\/~;'eno užití bází d8t D3'l,nptooásko" C~l slu~eb pro racio~jliz~ci a zl~dlitn~ní rešeršní činnosti ~ zaháj eny proj: 1.:::: Č 'l. ' P:"8.CC pro \1yužití báze dat S:~",tému re6i;3 trjce seriálů 3DS. Ve specializosných fondech bylo ZJji3t~--...,. /'''''',,.,, / ; t'" '" / d / 1 ' l-. ' -:; no rqzs:;,ren1 ::LUn"~C1 LlS.L~8Ctn1 evl ence yz:q~mnycd zpra ~ ústřední eide~l.c8 Z,:~1r '::'~li čních cer:~t o průb2 žné re~erše (rejlizace :c. 1932) ~ zládnuta technologir; ::3 Jr.coálÚ tem2tic~ých ~jb8rů ú8t~2dní eidenci překl~dů. ~Metodická ~ koordinační působnost STK pro Goustau VTB by1.:o ýrazn8 ori8l~toán ~1cl nejnaléh~2jší problém G01ČélS:.l.Osti, l~ter:tm je dostupno:.::t li ter-'ltur~ z KS, z2.jména č.)":lopisů. V~-sledkeill koncepč,íc pr~cí této oblasti je nárh zás"d jéd notné celostátní.worrhnace Zí8i~áání, ytáření a 2jp'~ístup noání fo Cll pc:'io(;icl~é literdtur~' z i:g, ~~terý b,:,l postoupen F:',lTR s doporučcmím \..r2~o3t o ':dání sm2rnice F;:~TR. Jac~o nezbytný pi;edpo\:'_""d konlrr,:tní lwordin-..lč~'.í číl1nofjti by18 noi :y toí'ena ústřední eidence periodik obj e:dncu'1;)ích z lg or<3ani-' z.:lcemi OSR pro, ;t:'ednictím P;'~S-dooz tisl;u Prah.). Shromá~d~Sná data bud ou ';' ušito i:.l.~:orm ční ch službách' 3TK a jsou

7 s současn2 zákl~s2l:1 báze. c:;..:,t proj(c>~:t').:lné_o auto:dti~o;)ného systému registr-.cc',.jeriodik (seriálu), zař zen81.10 co činnost". TT '. ST 1 ' t ' 1 "1 o.." 1 " " o l\.. J~CO soucas '".~O.LL: '.p. V.}JlClC~1 z roz)r..:lcovanl za2r'..l y XV. sjezdu ~ 'c. Pl'o')ler:. tl.:-~ torby -l V:F.lžidní Íi1":iJr::LCl~1.1ích fondů byla též pi\; :12~ tem odb )r~ého seminář ',po':-'á-1an'3hg pro, praconíky soust.~ VTll. Ddlfjí :lctodic\:á a _;:Dordinační činnogt ST~~ l)ro, nrjcoi3tě soustay VTE Cl. :Joustc.\Vj' ~mihonen byl~ uskutečno'járb ydáním 2 dílů edice V}Tm:):ld zku.jg:lostí, zpr'::lcoáním koordinačního plánu technické biblio~r_ie no: i". 198~ a /hoc.nocellím plánu ~a ro::. 1981, uspo~!',-\d&níd ~:oorgir1.a(~ních. m. to'.jicl~tch por -o se zást 'pci státních ~dcc~:~'c~1.) tcchnic~qch knihoen 3 OdV2toých inform3čních Elt-: Jdi -Jek obl wti bibliogr",fie, služ eb mikrosr..dic.cóno z-')r3co'lání periodik 3 '\.ístřed:lích eidencí. č tenářůil, Práce n,) nárhu ~l ')?liz'::tce si.}šrnice l'!li:l.~rultur ' o :J.8zF:niho--, h ' O " - OJb' 1 ' 1 rl 1 ' d, ~\-, d, nlc VJ'pUJClllCt-:' ~;_uz ac1 j)~j., ug,<:oncen-::. osazenlm SuO J o znj~l2.. nárhu noelizoané o~~rnice se státní tnihonou ČSR/SK ČSR p~8dložila nárh GVé8U n~dfízenému orgánu, tj. min.lmltu~j ČSR/o Pro z~-ealitn::ní funkce "c;len:~ného národního orgánu n12zinárod ních sre ci 8li~oVc:ll~ích informačních S~Stéill~'.. GY ly V3 spolupráci s 0:.13 zpr.~coát'l.j a dvr rozmnoženy infol'rj--ltiní leták:;1 o i1srsnr, ~.'}, R3, ~.~S3PK, NTER\:TOR\íPEHLVuD a r:: Gpolupráci 3 ÚTZ připr.jen tc"~t in:í:'ormacc o,tsod. Hoá tecrl_ologi -; automdtil:,ovdného zpracoání ístředních eidencí ui ~lžádal.) zpr.}- " d" " ~ 1,,, b" ~ t c?r'-!'70d T~r7C coam ~ anl noycn :::Or:~lU aru pro s -:: r ca UL' L,Ul:"':" a mp. Z!J3n'5ná situ3cc dostudnosti. Deriodic~::é, lit. l'.::.tu.l Z ~(S k~adla a bude i :~l:'c~ilc k12 _t D.::l ST=~ zna:5né nárol-e-~ p i reali ~ ~ci n-..lhrazoání ori-'.)inálů Č3.S09i;3~ :niki'ofiš?rt., '.:. to j3.: obl sti působnosti 3TK ou~ta:s VTE, t k o"ol3.p,ti doplňoání, zpr.::,- "J' co'';8nl a V/,,,. V, o.., zprlstupllo'h.rn lnfol";nucnlch fondu 0TK. Pro &Justau VTE by 1 VP GpoluprGci G DVR připr.jen sezncc!1 periodik, které budou m:i..krofi30án~1 l'. r982 (počet [)('riodik STK byl zý~en o 70 titulú), pro tor':ju a yužíání fondu mikrofi.3í 3TK b-'la :,

8 ii 7 zpr,-,coán31. VCl-''J:: L1 tr :ciálu?íi~~roloi1c1~' ~T~ (bt",v 1981 <...\ ná:l koncepce,. Pou~iti :ul:rofi;í Dři t\lorbá.j.: lžíáni :fu ne~l ::n: r, '; " / [' zncjrje n2. pro r<:ldu'l" -\c O"lll cjt z"ladnutl no\7)~~.1 pr...lco llch po :Jtu:)u 1 zý~ nou pr~c~o t -~o~. Ve ÝStč,b2 depo3i'c.ních skladů byl s:j1n2n L~kol ~~oldud "'ce h.:;,l~' Lhot.:.. (ls ), z.úoup'jni pozem~u. pro.et.;.,pu -jst '1 b~1 a yčlenéni céír,ti::ohoto pozem~m pro stc3vju prního ze dou ob je kt'j. pláno ~'!)Cl1 e 2. et..jp2. 30Uč,-\sn~ b~!l o nut~1é ':~/ ne,lozit zndčné úsilí no, r8..)lir~:,ci rekonstrukce (resp. staby) -jt:lhu pro dopr~u knih :~ementinu (p ~polupráci s Eyj/ nformační fondy primárních, sekundárních a o, pramenu ~'l] dcplno2~' rozsahu ukazatele plánu '-'l~' spln2ny a Pro usm~rnoání '=:bi ru liter.jtury / Y,, plan doplnoa'11 1::, leta , rozoj čs.nároctní11o ho.};.jodář3tí speciálních st;:mosném )lánu,?5ech:t', n~kterých pří~ad8ch př~~ročeny. 1::['/1 ypracoé-n noý te r.=.ti cl~l V~lci1ázející ze. s:':;rnic DrO 7. 5LP. Využíání ii".:::o::."r,l'::l:~;:ích fond'; bylo z:;ji3teno šemi fol";'... mi ~Tpůjčníl".h, r:::prour:ficl\jí'ch, rei;eršnich, bi')lio:;r.j.fick;;cl1 a ini'or:'d Jčních ~~l u::, eb, ron3 ž té to obl", ~-jti 1))1-/ 32 chi.l.~j uk:jzc) tel" plánu splnjl:lj :. nj ider~'ch případech překročen;'. Vzrú~.Jt po~~ dej. c.ků z5 Z~1-:1r!1(; ':(.ll~j Z3 joé::l.čl m2ti knihom~ V',;? ť\j ční..:t repro:;rd- 1""'1 :L 1 C,{ e s uz oy 4 1" 1, Prooz kniho1.1=;' pro'oíh.jl e ztiž.~~~c.1 podllínkách stab~l C montáže noého V;t..:.:1U.t=lro dol.jrclu knih. Ob taosti a pr.jconí cjktiitou širo~=~~10 o::.:.'ur:u ')raco'lníh.ti se D G-.:..';;ilo udržet rooz -... služeb b2z po:.:'l c>. :i z,tjistit spokojenost čt::.:1á::":i. Zoracoání d2t a E;lužby :J0'3iC:' toč-rj.'lé ffi<? zinés.ro:1ní-'i speci-lli zdan;:?mi systémy b;;110 pln2.:1o souladu 8'3 st,jnoenými U'~ z..:,te1i. V syr;tému i':ss~n:r :J2'2..:i proedena přípraa z:::.edení průb:ižn;ýc-- " ", 1 b ~ 1, -L 1 C retrospekt ivl"llcn _e~/n'siucl [; uze a poz-'-loalc=.' CG. UZ1VqL,3.J.: b:;/ly předány icvt Hosh.ri? k redliz'-lci dákoém zprc:lcoéc.tí

9 8,/ mezinárodní r~)ol'.ly..'~lcs 8e uskut čnodlci " po(llr schá.lerr;ic:1 plánů, pj~8dpv0í:n pl1ji~ll ~':ol~, )r.1..~n~7 pu lik cí,::, info_,.. ~čních m... tc'ri '.lú ~'rij1nou ': p r :'')á!1í 'J proj('~:to\ Ó c!.o~.lclg"!t.3ce "" tor:... tizoných 8Jsté:n~. 3=:;:',- (t~~i{"...,e z:joéno..l GF'T3.:J.J33 d 'TCP,J..JR:,.., t... J' ",, Pro ZdJl8 3nl rozsl~~~c y coány potřebné podl~l-'joé L'l~teriéily pro VLTT. ntc'r'.1í kontrollí činnost probíh::l16 pod:k. plánu interních kontrol. ~acli1í po ;::;01'110 ~ t 0:" la čnoáng ěerpání dí l~ího rozpoč tu úsel'.:u, b('d~.. ocoi1í j'2110 pl ' l3r:í3 uc>212rnoéí.r:í p:1..'elcí túk, d.dy b','lo do saženo opti"oálr'cí'.lo V:, i2.:htí )l'ic1'21en:;:ch částek. L iči8 nc p čerpá:,í byl..:. zelo l:onc:.lena ~.::r'. (~,cním noé jednotné re.si.strace šs Cil plotcb potrzo~n:jch edení 1 ÚS2~;:U, která zajištujf kří:5oou kontrolu s eidencemi čerpání :." 2:'1ýni jednotliv2'rch e.t reci úseku. DálE' probíh:..ll-j ijrc.idcll"l::5 :(o :1tro13 dodr~oání a ') l'.žíání pro.co Jní doby, pln~:li plái :~l hljních (.kolů, {..{olů z pří~:<:;u 'Jst:čcdního ředitele č:l z por-..d r>,~:'t~. ::'pr~'jnost O)erdc : "Jfi L~.Jlír:::'::1í ' ho-':: ko;1':"ilých mi;no pr..lconí p0l12r a při ZPl'dcoání D')u'=~zel~ ~{: ý pl.:.t3 b~'l sledoán] a ~Ol -c:i..'oloán~ edoucími sech 8tU~j~lt při l'ažd \ UZdíl'"'ané dohod2 _l :':":.;~clé l)oukázce. T:':~išt2 1;:O:"ltrohri čii.1ll.o:-,ti - úsc ku spočíá prúb~žné!. :::;ledo~ní d Z<..l~ i.::: toá!1í proád';ní šech prací soulgdu 0(~ \.':~emi obf'cnými i i~tc.. ~-'i1íni p.č'cdpisyo ft mátkoé li:ontroly b'~' ~)l'o2d'5ny ťicl při7j3.dech, '~C:e se de:. oéc'.. káůt jejich ":innogt, tj. ze~i:.~i~1 oocházce pr3coi1ílců. Pldn L::t(?rních : ontrol n~ rc~: }_98.2 b',' 1 30ul--ldu s pří.;:,)zem ú.středního ř8(.itf;12 (;0 L5/Gl l."oz=;í::-en tak, že- Z3.~lr!1ujC' ;3echn~' oblasti nich~ je účel:1-'.'-j:cjct ~;:o1trolní xirmo t. L1iciatia pr'::co\li~í'~ů b~71_l rozíjen::. ~zlró součinnosti s DV ROH. V úseku 3TK ljr..cuje 6 l::olektiů 8 tit lem 8:t'igád~ soci-o. t ' l',? 1 1 '.. 1+',, ', t t 1 t", a. ls l CL{e prac C? Cl.;,:0::. :;;}, ~,..{ 2re o ZJ. S.:&ill 1 llu :o u (; Zl, 1 k ' t 84 'lov. 50"'", 1 o, o ce- oem poc u prjcov~l.rr, C03 J0 ~ pr~covnl{u use~uo 1 Pr...iconíci, kt:j:t'í ~1Cj '.,.-'l: ~..A90j8ni do r;out2ž(. 3..:>P, se podíleli 11.3 pr...lcolli iniciati2 i:'ldiijuálníulí - kololctiními zá_lzky (uz.jřeli 16 lcole:ctiních :,13 in-:iic.uálních ZáV.;Zků). P~;ínos iniciati~j )r":lcujících S8 projgil zojmén.:l t2cbto

10 9 obldstech ~innosti: zlá0'j. ti mii'io.,:'c.:.:j.n;ch ~:.. :...ci d~n~í'c~ ': r. 19 1, p;ede'5ím stdbou noého ýt.:tl1u.-: tím Gpojsi1':m proizorním umistiním půj(~ony e St\l\~OV!~ ref~r/toých periodik. P:co z ji ~těni proozu slul.8b b~/ 10 n,t..8 pr~ 6d'2 t b:ci.3;á.' c 1.y ( :1~8 tě zem") dopruu knih ze G';:ladú,J zpět (na pr3coišti reprogrdfic ~1ch nlu~eb po c~lou 60bG st~by, tj. od únor~ do prosincc, n2 j,"'..jcoi 'Jti llů0;~ov:"l~ ~řídadě poruch'! drui18ho )tahu l " "i 1 "t ' a pro Sp_!12.:l po~ ':'.c.. ~::,:u C ed3.j.'li ':'J1lno s t":tdo(:mou proo zni dobu), úl~liri. pr-:::coišt, 'r;:jr2conil ch poc1ůcek 2. :E"ondú z.::.prášenýdh při z8řj.nicl<::'jch 3 dctl::;í ch řeineslnickjc~1 p' ~ cí ch atd. ; nc.'lhrazoáni práce pr:::conílc>j. dočéwn5 cl1yb"2jících z důodu nemoci (četni E?J:...ocí d3ti), OdC.101U n_i ffi-<te:;:c'gi;:ou doolenou apod. J.:: liko, o::':2,..:.nizdco činnosti STl( mé. přecené 'itdin2 char.;,~de' pr",:covi.jíc:l 1Ll0}: ( ří::>un..cl zprdcoání šech druhů fb ndu, pre zc'n:~ r~í a mir.loknihoní slu'3b~' už i.::ltelůn), nelze řeiht Výpc:d8~: ;)::,ucon..íka odložením jeho práce na pozdější termín, pi;i čem~ řacfi příp<jdú j-je o J-4 člpnné ko18ktiy, lede? ne~)řitomi108t jednoho pr",co'lník.=. znclffiená úby te k 1/3 n2bo l/:~ ;Jr,',coni l::,ip:..<ci t~ 1:01::ttiu ~, re.jli 2. :lc~ no~;c~"l pr.ico-" ' 11ích po:.;tuljů a změn technologie pré.cg. roce :;ej~: 8Lc: o z..wádění mi::.!. ofišl do tcrb:' fondu a jejich zpří:;t r~;oéní, zruěny e zprucoání inform' cí p1'gdáan;:)th DGzináro(lní i.1 s~ st2múm, ii"lov":'c( re::.li ZOVCt1,)r ca auto - zkalitnoall " lxc..:lcovlllch, pomuc8k, j':.j 1.{O jsou l;::.:.,tjlogy, eic1~mční k,~rtotél~' :(or:.c1 1...\ j.:;jich cirkul -ce, hf sláře, třídní Ī k;y, )r3co:1í in,'3trl~~:ce apoc1. 'Tyto praco'lní ~omůcky prúb~ž-.,..,., ně :!.ni l::qjí Sl c. o'),.m.lj l 88. P::o udr~ení je jich kv31i D e aktuálnoc.ti tl s n.l. ~'-:.é D:COV ád:2t hloubkoé ko ntrol-1 ~ rei ze,,~ ~ udr~~o':'lt Ci. r::::'i'.ovo'cjt j~: DO stránce f'/zic~:é, stá'ct not: pomucky Jpo~=. V ~i;í-)<.:.<d ' ir:.stru::cí a POQucc:~{ Pl'O práci i ~:;i národních 00 če 'JtilT;' ;

11 10 t'j0rči ú~a"t :,coucíc:. ::l d31jíc:1 o bor.~rch )re-cojnil". z, :)ro / (t o 1 ~ / / hl" ' oznlc..:r,j. n_, 9roJe ;:~LC- r3clcl :Jrlpr-...ly z.j.a 2nl a inoace sub'jj'jt~:jů. uto.ó:ltizo-in/ho inforoačniho sy: tému ST. V roce ls81 "':J.o o ~,ubs~' 'Jtém eide~1ce u:6i... telů, J"7),\~~ní sub Sj' stém, 8\..1.0 S: ",té:.: firerill'l.í litel'atury, suds" sté'll z )r...lco&m fond} a 0~t~: dní cidence; tgoretická rj i)rc,.dicl;:á příprau zás...<d.'ích z~1l2n orc::,;~1i z;.lci práce, jjlcc' j:' noci rozmíst3ní primá:cních fond-.j. ~ jejich rozd~?lení E zi ','::1ac1'y Q':o.m.C-':1t.:i..nu a depozitními skl,:.dy, noá sklddb", a u'jl)ot~dc:~~1í oln'2 příctut:lných fond":, e ctuč'~ovll:>; ; zy 30ání.:V_t1ifilCe,ce prc.lconi k:ů, lede zsj mén..:, čle n tí ::':0 lektieclj. 3~P 82 u.kézslo jako účinný sti~jul úsilí a l~'it~ í od:)orný a politic.:ý růst šemi d ostupn;:rmí fo::.'m2mi (i:'giic1uálním studic 1, (:Č.,jTtí kurze ch.3 n3 Gen inéří ch apod.).. nicidti~ obs2~aná uz~ř?ných a Spl1l2~JCD záazcích, jejichž hodnotu lze. y jád'it počt3ffi praconích hodin, b~,.l." DV R H spolu s VE.:dCi1.'Ím lc3c 1;.U čís1gn~ tdkto: b;:l.l :yl;:onán~ práce rozsahu hocjl1, z tuho hodin Z ) doč sně :'.epřítornné pr.jconílcy, hodin :10 záazcích odborného Chdr:C4kteru, hodin 11-.':1 st2hoání ~i 0.;;gicnické očist3 f_'ndů d hodin ~"..- ~pr.jo..:) prcicoišt. FinJn-:Sní hodno t ') této p:cáce,~iní , - -)Ss ;').skut:: Či-lo.:.l ~ pro '-, to:,-? ::1Í ctí:n pří:;lu3né ~jtr::uic~;:ó skupiny, s ní:': proj8dnádlo er'pní úse~.j..l tlechn,y zá.et;';nó pr.:.coní é.l kádroé otázky. Vý:.ledlc; jcc:1áj.ú ij '1;:, pro edení Ú0C"<.U P~~'íl Osem. Spolupráce.s DV POř: se rozíje1~ n -, pr.:1idsln;:?ch čt\'l'tl t:1í ch por ~d /ch k otáz:~ p1n2 ní plánu L.i.'D lu, pfijímání E.. propo 1,štční praconí -a.'t a djl:::ím prooz~ím pl10blé:,l:llll. Ve šech zá.j~n~rc~1 otétzkách b':lo ž'_1\j C~O'.3~tŽ, 110 dohody mc7..l. Ve.. denim. ÚJ'OSlcu ~ DT :::K)E. Velká poí:;orno':jt b~ll..:l. inoá.na L1ici tiv2 prc)cujících. :':'_. 'l) robní ch por...ldách u",po j;c.id '-'n~ chs _10spodá~;sl~mi edoucími s D:';odbt.witeli BJP b')'lo Dodl' bró <.. 'JroJ'cdnáno ho(;j10ce--.1. J.... ní za ro c 1981 Ll z.. oj~eni o na :co k '-'Doluol.'2ce,. S C3VTS b\lla

12 -.., _. O"' o'.. _ _ _ o " p'... H...._. - _. _., o... 00_'" zaj{š-těna čler:~tú.1 2 praconic ~TK e ýboru zp CSVT-' d jejich!podílem n~ )ln2ní plánu činnosti Č3VT3. Skupin2 33~'1 spolupr -lcov l.=. s edením při org"-lniz3ci brióád podnilru i mimo podnik, úroeň or6~niz3ce a 3ktiity sku~~py se pro~?ři,~jš:(u 10tům zle šila P~HLED O KO~::(HÉT.,t- ~ Pu\JĚ1\Tf JEDií'OTLVÝCH DKOW o ~ p"~~_,,_. _._ p '._ ~ op.' " ~-----_._- ---_._ _... Číslo úkolu _ _._,.. '~.,._..-, _o ----~ ~-..# ~tru~ná c~a~)kteristika plnění Ckolu d jeho dílčíc~ částí.".._ 00.."-'"._ \' 1. PO~~~OV3t - projektoání automatizo~ného kniho~liekého ;p~jč~ído a inforillačního systéou.~vs - 3T~ B:'l zpr<3c')án technický projekt Cl jcdnotlig mo u ly rro3d.icího projeltu sub3ystéllu. VU3. 3ylCl e}~pe T'io.c.~;táLó oě:ř"en.:, t0 chnolo:;ie uklddáni d -t, probí há e z pci."j_'.k:;:lté:lní pro~ření progra:noé~o yb oei.1í 1. et,.~p~' : ;u'osystému. B-jl : =':'é'e~j8n3 tec~mologie uldádání elt SZE metodou OCR kornbinoanou s uroád nío Fi;K a OT)ra VO~1 ~)tupních 8ol'.ború (-cdt).:ll / 'l V ' dl uy ~:' :;~)r_.coanj pr0j'":,.{cffi mo u y: Eur PHS:: a proordí příručk-. pro sb:3r ::.. přípr2u stupních d~t 3Z...~. nyl V!'Yi":.::coán,-,specifikace 0.cL,jů pro subsysté:n f::'r")':1ní litcr..)tur3' B,,'l J'prdcO án proj e kční modul llvýf:ltupy.:;?v'. By 1 Zl)rJCoá.:l expl..:rim8ntc::lní soubor )tupní ch

13 12 2. ZdjištOVdt ú~:ol~/ plynoucí z ;>rlpr = V'j'Jt "lb,y Ce~1tr_ 3 dec :cot':)ch~1icl~ích imormclcí. StudiUl"J.7~hojoých tr~ndů: ProblGT' technic:<:é a tec 1.1nolo..>ic:~é J'o enosti in.forr:.d2níc~1 pl' lcoib-t. Stuoijlí kli~8 ~poleč~ých a indiidlálních procoišt CVl čl jr:ho Z2lU2'i.lé ytáření. Problór:tj i~li.:_:tiz-.:.lce, zl. stuc1iui1 i.1"'z..:;tiních a::,pel- tů z hl::;~h ;~;'~:'l užiatslú. V~:'b~r,-lokUl.~li i~tl: k ýoji názorú n,:l nepo"trctgatelnoot ýsta b:)' Zpracoól'lí t:;." í.lícího s~j'1té[qu pro ř,:::z'..:!lí inl'orm čních l~itc':, i éhů. CTL SDolupl'~cC :J D 1Ťo - inesto ell CVl, Z9jG1. techni c]ceí. spoluprácd D::i V;b2l'U dod.:...::ltelů. J. Vjpr3Co,~t nál'h o)-;:im.:uizdce systému ání deizo~ch periodik C~P. získááni :3. uží- J Byl ~'p~:'_,co é::1 nárh 3měrnic Z.:TR pro oprád2ní nárokoc.t,.:1.oo z Z3.h:cétiliční litercltury z,. Nárh byl př,~dlo::;en oci1.joru JJ Fr.TR. 4. Rozíjet l'ui.1lcci ::oordinačního centri3 mik:ro.:;r.~fického zpracoání z,..ul':.aičnícn č.::lsopisů e ~;púlp0ráci s úseke.,'dctatelstí a reprogr..::fie. Ne.. zák12d': ~íoledků por..jdy s přfdst3i t..::li DS U:;ne JO b:'l pro rok 1982 rozšířen sortiment mip'0[sr.jficlr zpr... coc;an,;tc periodl~ o cc,) 70 tit"l"1 podl,: S zn:,;tju de'.7izov~tch perlodlc n-..:lrž2ných k mi~'o-' fi:sov3lí, obj~dnaných deizoých ~)('l'iodi',: č:-m podle sezn -, Ů obj eduáek z od~:t:c Ct::l:::i1ín z-j:jlání z6ři 1981). V listop~du ci pro~-;ír\.ci ~J" 1,:1 :~['r.)co ána lí 'Jtkoá kartoté ~..) ústř:...drú eic1encr, (CCJ lsoooo l..'ldajú), která se souča.sné do 8 mi j '1" oliš e.

14 13 Z-ji;to_.t "::02ic 1 -:::ou, i.l:lorl'1 ~:li a pc)"_'_.->; ':ou Čii'" noot 'J'O :')1'.1CC"i,1í od or~~;'c:l Jcni:n'7c~-:: SOL:(:t..lV;~ 'Ti-. infor:~ :l::'ch fond čr,. so'.::st..lvr~ Tr~ ~ z---:č8st.1il0 ') ~O o' h ~ O \ 83 CC~ <-) ~') ~._UC uc.l.). V edici V:~- <:l.~ :.~_:UŠ8i,!:~,,tí je ti ~~'U d'joj:<íslo 1/2: řubá~~co ló. ~~.-l ':0::".: Prob12ffi...' t'jorb~ J ju'~i t('lno ;ti d...:1to é :,ól:1.c:;n.'.,utom~t2. zodn-:"ch ill:::orrn-:..~ních 8~!.:té - m":, 53 i~. Pro 'oi -)~,i 0,;::0...:.:'i ckou '-::':":::,tot8 kl1 ojď~ lení i)j-l o Z'Jr _CO,7 c::-. : ~:~& :~:--."j~j(. '3''1o ~) o ~ ~=::l _'o i.~i_1 tj 427 t -e: 12:'=0,-1Í c::)ch, ~)í i 2 :~l' _.~ch '-' 0. :>t;l:cc~l ~~on;-'--,-1 t~cí k -orobj.'2:j tic(-: či:'1~10c;ti oj'oornjc:-: knl10e:. -.;';.::;oustuv-.1 VTLl. ~~r05ního o~~ánu pro '1. 1,0~.l l..,6"0("'-l~-{ l _'. :'.O.l.".,'. _'.,..,,. Q-'... t--;~ ')'Uhll' "-'O" ""-';c h o"ol"'u,'r ~to, -'CA _ -'-.J..J- 'J;'" '--~!, '_O :J_.'- V':U "-."-,--1,-'.':' (r.tsod:...~ V./,... Z""'JlstOVé.'.:_.l.JllY~ob zi :6.V2.n:L..l ~-::opií t2ž ko do-::tupn;:,"ch LL>J:i.~r... (;níc~~ m:;;t2riá1'í z :Lo~:.du V:';:~,-T., ' ' ' / expjrl~~~~~ D1D zpr3coanlill C~lL2i,4J, n:~orl'..:<tik. q eic>,ncc "r"'ll.'i.c.._ lj- -/ kladů..:.:.. ~)"' '. Li2'l..:;t V"'(...dtelsti pod~cl.:ld' Dra oullgtin rol ~" 7 1 rl'.~ r-', "") '< -.,.-',", / lií)...j ~.. t ).,.'-' '--0 ~~,,~c-:,.t..-";...:11'-'. 0,,_0 L.').. '-;'... CO,..; -'-"l C l.!\j,.:k. OJl...:..l,l""...n'" L")\,,,.' U...i..,:,\ C", b" " evlrj(-,r,c~ ).l.',",1,c,u ')"1 t l."u,3zn~ :')..n::n.... -~'Jc.:'~u.' Ll.)V.~t21.:.tV:( '0;,10 př.'r]"no 12 ~íc)"l Bulle-ci:.lu PO l,.

15 - J ,.., '. V '...,...,..." LJ~J1St em U::1~CC' n~. or rnho infor:nc,8ního 8~' stému rá '1ci lle zinárodní~1o L11or:l "éní o s' stému V'2 de ~kotechnicl{ých přek1.jd O. Pokra:Soal.J.Jpo1upráce 8 :rcvt a VCP 10-;:~: n.=.tpříp~~ V2 zaeden:l j3:1q-cn~110 éjpeci.:.ilizoan"ho systemu p.i.~(kl~cll z odborné li tc"~ r at ry r,'.mci č12 n'.kých zení : CVT. Do VCP :osl01~ b:jl:-; zasí1~': informační kdrty [\ pr.3covní listy ::. p~ 8':1.Jc~ů těžlcodostupných jazyl-c2t. Dál::' hyl] do VCP Z.isílá'lJ objeúnáky na ko~ícťpřek1adu zéřejně.ných 'rejotříl:u!l ;~učnotechničesd.je pereody;'. 8y1.:1 z3ji8 ti2na účast n~ 9. zdsedání R::ldy Služby l'jteruurm PEREVOD. 9. ~ ~ajišto-t 15.oL';edrlí eidenci ýzkumných zprj a disertací podle směrnice YiTR C;. 2/1973. PO~Tačoc,t e J dáání T t '" h 'b"'" ( -. / "ku' 1,,, ema 1 c:cyc y 2:CU 1:"1J: or::13cl o es. y z ~ mnyc_ zpraaf" h '-o disertacích d..; -;dáání čs. y'zkumných zprá. 5stř\?c!.ní evl~(h1c,' ~~zh.'u;:il1,'ý-ch zpráa dioert:lcí b' 1a pr~. - '...,.z t 1 t / b 1 V}' T b ~zne Z1JlutoanLi. use cu Vjdsa. e_s Vl Y_~' prcc. 811,j' -.)- DJticlcé ~To:3rjl i~1formací o ČS. 'ZTz~:::u:J~1ých zpráách,j di sert2cích (Cl é:,~:::--:i 1-10); roněž b)lj: pře i \ á~' ) zkumné zpráy 2 ci3e~t~ce čís. 1, 2, 3, 4 a 5. 'Y" 10. Zajištocrt úct::."cdlú ei~j.cnci cesto'ních zprá podle směr - nice F'lTR Čí0. 6/1972. Pokr<Jčoat e ;.'cl~,ání Pl"shleou za.hr3.::ličnícl cegt resortu F~.iTR Q i.nt CS~ c1 SS~~. ll. Zajišto,:jt proéld2ní GR knihoní~10 fóldu ST\: podle přík8zu ďř č. 7/74 (etap'j:lc'1ilj;/ , fond áz~ča.sopis':1;. Generální i1v8!:1tární reize: tondu ::)Tl( po~j'",čoald prú bě'~112 --;oulud :3 ;)říl:::azem DR č. 7/74. V r2'~ci V.etap; GR bylo z)r~co~áno 13.0J5 fyz.jc'dnotek a souč6sn0 u nich b,yl~\ proodena ng yhotoenýc1 for:rll11ářich int"crní redakce pro p~epis n OCR. V rámci. etapy GR boj 10 zpr<-,co ó-no ' fyz. jednotek. Do no0 bud o.jné. ho místn:cl1o sezn '~.u bj/lo L;uazeno ZáZ~lamů. B,yla, ".,,, t., /1 / ' / pro<.lg~l1.~, ~"'ll'~ll)l"-'vl C 'J pro experlme~hélnl Zpl'" Coanl dosc\.3dr"íc:1 ' :,;lc'c~lcú V.et'::iPY GB s.ipolupr~ci s odd2 lením 602.

16 Z jistit pol)i3.~'.~jecl::tch přístrojů '1-,''1inutých \] C:):JR, j8jich zp:,',ccáni a. předání "o reda:ce :llczinárcrjního!)t1l1c-' tinu ;:=';- J.uč:-_"e ""'ribor,} SEV" o 'oj ť ::1 1 ~," "to "r:- b~' o Zl~.:.:-'0 2, V ces ln2 ::.,pr_ícoano :,)) popi ".:. '12dec ~::~:'Ci1 p.čí c;troju pro V'LJTr --8 J kusu) lj. CJ3~ ~ jeho yu~iti in~orm3ční coust~: a por~?en3ké slu~b~. V rámci tl.,;hoto fo~1du bylo '1yříz"'no 15 oota~":l z podni~~ů. Na '1l.~ódoGt j~o ek.oddob~lo Dotodickl J~oluDr~coáno s touto o:... :~,:ú~iz.c:í n,-, pl1'olikdci "doáto/.:;_:e ~lletody práce ll Pro,foLd,b~/10 '\(,';Jráno 4J lc; informací o =TT m'jziod:t oeho y Zl1:)D1U. 14. Z.)jictit '1~ u~;;ití Ílll-'ormací s rol'ja2doanýc:'1 e speci31izo...nérl1 s~' Jtéu:u ci ("~':<1ce.; zku,n~~'c~ zprá )::'0 propa-.;; ci ýs18dkl' :""ozoj'é~ C '. ";::.1y u technik-jo " a~'-~'",/ ,... 1 :-"' -:: _."~.V R,-o.::>c l '-'~~o U D;' o LJ'-L.l'er..O. 'll ' t' t -. 1 '",.... "-L "" ',"":'1-l.. cas 1 r:;,_ 001'-::; n~ p lpr~v:l a Z~Jl':J\"e\)l Zl8r_a unl G,-,\" o ::/sledcíci1 rozoje 3dy a. techqiky CS'-,~ pocl:; ch() rclkteri;.,tl:y rej1izačního ýstupu ( :'1áuznosti,!.-. smisrnici J TEQ' z ~ úsek rozoje édy a technik} a aplikaci DO éb'.fzjd:' čé.:::iti ~'lľ~i tí informací na opů luoráci (gro.:; třednictím odbornjcj ~d~lo'1acích pr08tředk~) 8 SeN, 510en- 1 ~,., t,,, 1 11 o S~Ol1 ogooroou r~00u a agen urou pro Slr0~1 ys c ;u, t h. 1 d", rozoje c:. o V,jet} a ec Dl R TlrD ~~ o z'::,,'1ra;'ll "1 - _.'U'", 15. ZajiiJto'1::':it )st-;vo~l de~ ozitníc:1 ~J\ldd J. inlor:.b;5ních {ondl:: jmenoi t":: proé;:>t lco1.:mgé..ci sld~dunlhot3 rr n po:t'~~ov,:t 'e~;:ol!.. ;trukci sklagil l1písi1íce r~,)ol(rúčo,-,'t "j přípraách rea1izllc'-' 2. etc\p~! '1~~-st 'b '12 Lhot3 Průbéh p~l1:5ní. ~) K01:3.ud.JCC objt:l::tu lllhota rj 1! b'~ L.. spl_3d' k ls.12.81, led] p:i.'oo~ ;,10 {sp2šn2 kol UdCi ~11í ří Zc::'lí

17 '0") PO<::jtupná!.'G::o"ti.'u~.::ce oj.:jje:du npí,nice 1"' '0..;1,-, pln'.?nn p":lb iž::l:) ; d '. t ' ' t 1 t b' l' j pro 8 en?: DO 'l--~; n& ca8 rr>,:cons ru ce ~r 7 d e.comrqy n~ slclc\do} s.;u ~ b-: 1 o z-"počato s inst-<ldcí koljpaktních re 6?lol tl:'.auser to'lto Gále, b 11.::1 o 8.::1 ze:."1-' noá ratu 't.l'''' 1 '1' 1 d '1 t" Vl" V ml'~ no-; \,,1. ".:O_~:c.:i, proe:lcn u L{V. DO ~ n:":l "~r3cs.gcc pr.::cí obj c:;:tu, čest tererll1í ci1 úprc:. pro int(crní kol::'1.1!u ' lcc...ci d ali'.:\7.č" t n':' třníc:' el':.~:..trolwt _13c~. e) :1f'-:.lliz.lcE' 2.Gtc;;py ;y-;;'cdby e Lhot8 byl.1 ro~-;y3 pln':n) průběžné; zpracoán <A projeď~.nán L1VG,ltiční prání řízení (z~';:oupen po:;:.;emek) \5.\:01, proedeno maje'um a yčlen.:ní z púdního zem'::.:lěl,;;~:::jho fol1c!u, naázána.spolupráce s proj e kčl1í nizací a z).)o~ato jedná~í o pvezetí dodc:.ate13tí. 01"-...>:1 16. Z~j i6 t3l1í přir \r;t1ru ~é~u,-, ':i.1ího fondu prim.9.rních pr-..lmenů 2 jeho jmei1né a V2CL1~ z' r.jcoání. B]l zaji těn p~ir~ ního fo~du pri22rníc~ pr~~enů tek a ~cn~ i j~e~né zryr~cová2í ro ZSdl1U. - zá.:lj(l-- plán pln2ní \' '1 = 1 1,2 % Periodich? litr '_. :~ur~j; Plán Dlněnf , ,4 ~~ 17. r L.:.iJ13.. t' j.;)n1 tal~by ~~~.-t.102:ů p<?rioc1icld a neperioclické literut. 8y lb z,,:j i 3 t~ i1~ tor;) a :.~. talo.::;ú pe rioc" ické :Cl rr periodi c. lit: rdtultj,)o ~ tu plán plně:lí = l (' ~ 9 c:~ J -J,,..., Zaji '3tOV á!.1í lui1:r.c0. V~~J =~.:J~ P~(, pl!1'~n.í (kolú ulo::3.: ných ' Rddou ;11'.313 PK. Z:.:...;ílá~:í titulů noine:( čr;. j:'l Cl SJO prdconích lú\t,~;, pro.jutom3t. zpr.jcoání d-.:lt ~D3 Pl( V průběhu r ;Y:ll',::" ",.3jištot 1 'U ll1_'1~cc 2 'r' ~1 nj~1-sho nárocl ního or~, ~nu ln'o ~ 18 ::;inés.rodní speciali zo,.:mý L.:formó'lc;ní sy stém prlj.l ~lo'j:~~ C:1 katologú ': 1..)18 PK) Bylo odesláno plán pln:;ní plán pln~i1í,-' tit.fl ;1,; 11 = 110,7 ~~, " zpr,jc. clo Dr ~co.li,tu n -" \~ '" 1~ f1 = 145,5 %

18 17 / 19. Z._.ji!3t"5ní :)i!'i1,,~\,.,ť:-~, čes) é firr;. 'ill1,iter,hr: a z~.h''':' :1Í ~ní fi _2.11.í lite' r...tur:. Do fo~;.dl1.~.~. fi r~jlní litrratury Cl z3hr _liční literatuj,"::' byl z.:-j,i:jťsn p':>;írů~..,te r V rozs.=.hu plán tit.čes. FL pln2i.lí 2.956" ;1 = 148,3 % plái.1 pl12ní tit.z3hr ni~. FL 1 S. 597 il " = 110,6 % 20. " 1"'-.!..JL) '_1 ' coa'n".\,.l ným ' '.5 cným popi sem c. adj UGtací. "Tnihoni cl\',' ěcným ';opi::>er2 bylo zpracoáno V, o tl o prlrus Leu f' - lremd, 1iter-..:ltury jmen- plán tit. p1n:5ní = 10 3,5 c',.) adjustoáno plán tit. c~ p1n2l1í = 103,5 V jmenným )opi 'J'::'':: p1á~, (..it. záz:l.. p1n.~nl ;.000 = 100',0 ',.) 21. Sudoé.ní '-'l ~p'.::"ír;tupnoání fondú :ybrun;~tcb firemních časopisů-. y V l'0ce 1981 "0:/1 nadále bucioán a zpřístupnoán ];)rc.úlj fond fire~ních ~3sopisů; je sta~no 155 titulů fir9~1ích časopi8~ 22. Zaji t~ni ;užití fondu firemní lit?ratury erni způsob.] ;)'pljče 1.:. Bylo z.j~_ ::-i:.2no 'u'iití :con6u firl'mní literatur] ce1ko3m roz3 hu: plán, p nei.ll z toho poctu oylo temoti c:~::'ch ~~ 3.d ách n:::l indii(:tuá1ní poi.'l(j,3vky prezenčních ~rpújček jednotek = 112, c:, jed.otek

- St22dl -..;,- deckých i technictých a ekonomických informací - 113 07 Praha 1 - Klementinum. V ROCE 19í7. úsek 6 - Státní technická knih_~.

- St22dl -..;,- deckých i technictých a ekonomických informací - 113 07 Praha 1 - Klementinum. V ROCE 19í7. úsek 6 - Státní technická knih_~. /' '~ ~" ~ - St22dl -..;,- deckých i technictých a ekonomických informací - úsek 6 - Státní technická knih_~.a 113 07 Praha 1 - Klementinum ZPRÁVA O čr NOST STÁTNí TECHl C~É KHHOVNY V PRAZE V ROCE 19í7

Více

STÁTNÍ TECH NICKÉ Kl IHClfVNY V PRAZE ~RÁVA O ČINNOSTI

STÁTNÍ TECH NICKÉ Kl IHClfVNY V PRAZE ~RÁVA O ČINNOSTI Ústředi vědeckých, technických a ekon~mických informaci úsek 6 - Státni technická knihovna 113 07 Praha 1 - Klementinum ~RÁVA O ČINNOSTI STÁTNÍ TECH NICKÉ Kl IHClfVNY V ROCE 1976 V PRAZE l' R A H A březen

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

o ~D P R A H A Státní technická knihovna Praha 1, Klementinum V R. 197 L den 1972 ~středí vědeckých~ technický,h a ekonomi.ký.

o ~D P R A H A Státní technická knihovna Praha 1, Klementinum V R. 197 L den 1972 ~středí vědeckých~ technický,h a ekonomi.ký. ~středí vědeckých~ technický,h a ekonomi.ký.~ informací Státní technická knihovna Praha 1, Klementinum ZPRÁVA o ~D OST STK PRAHA V R. 197 P R A H A L den 1972 O b s a h Úvod..,.. Plnění hlavních a interních

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/ 1/16 Ú v o d n í s l o v o š é f r e d a k t o r a V á ž e n í ƒ t e n á» i ƒ a s o p i s u M o r a v s k á o b e c, m á m e z a s e b o u p r v n í ƒ t v r t i n u r o k u 2 0 1 2. N a s t a l t e d y

Více

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček Částkll. J Vhtnik ;'I; ejl"'hího kontro lního úhdu 2 000 Stran.. 191 00/02 Neinvestičnídotace nestátním subjektůmposkytujícím sociální služby Kont rolní akce byla zařazena do plánu kontrolní č i n nost

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 R O SA centrum pro týran é a osamělé ženy Výroční zpráva za rok 212 www.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz info@rosa-os.cz tel.: 241432466 Vážení přá telé, Dovolte mi pod ěkova t Vám vš em, kte ří js te nás

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Yhtnik :'IiejvyUlho kontrolnlbo úhdu 2 000 Strana 2 3 2 00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Kontroln í akce byla zařaze na do plánu

Více

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom Final Report Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá jednotlivým radnicím identifikovat slabiny, inspirovat se kroky svých kolegů a v neposlední řadě i naslouchat názorům podnikatelů, kteří v dané obci

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

99/25. b) fyzické osoby: Stanislava Ncboisová - Kožešiny Nebojsa, P řerov, Kainarova

99/25. b) fyzické osoby: Stanislava Ncboisová - Kožešiny Nebojsa, P řerov, Kainarova 6ístka 2 Vhtnlk N~j ",..Ulho kontrolnlho úřad.. 2000 Slrana 101 99/25 Prostředky státního rozpočtua prostředky zahraniční pomoci určené na státní politiku zaměstnanosti Předm é tná ko ntrola byla zařazena

Více

, s.r.o. D r. M. H o rá k o v é 5 5 9, 4 6 0 0 6 L ib e re c 7 te l. 0 4 8 / 5 1 3 0 3 1 4, fa x 0 4 8 / 5 1 3 0 1 1 2 e m a il : k m b @ k m b.c z, in te rn e t : w w w.k m b.c z Regulátory jalového výkonu

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

. P. S., O ĚŤ M PA Á IV Ž AV 2011 K ZPRÁ O NÍ R Č A O Z VÝR

. P. S., O ĚŤ M PA Á IV Ž AV 2011 K ZPRÁ O NÍ R Č A O Z VÝR VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. Živá paměť, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Úvodní slovo 4 Základní informace o společnosti 6 Sociální činnost 8 Informační a vzdělávací činnost

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více