ZPRÁVA O ČiNNOSTI STÁTNí TECHNICKÉ KNIHOVNY V PRAZE V ROCE 1981

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČiNNOSTI STÁTNí TECHNICKÉ KNIHOVNY V PRAZE V ROCE 1981"

Transkript

1 ....., J USTRED VEDECKYCH, TECHNCKYCH A EKONOMCKYCH NFORMAC ÚSEK 6 STÁTNi TECHNCKÁ KNHOVNA PRAHA 1 - KLEMENTNUM ZPRÁVA O ČiNNOST STÁTNí TECHNCKÉ KNHOVNY V PRAZE V ROCE 1981 : li PRAHA duben 1982

2 str. 1. HL. l~f ST.: T::>TC:~ U:Z-lZ: TELE ČlhlTO..:JT KJHOVi.JY o ) 2. J. o ZHODl'TOCE'.:i HL.N~ fc: S:,:ĚRU Čn.30ST r PP~HLED PU3LKAČ:.Tf Čl ~1\J03T ~ +. 3 Časopisy.... oo.o o Publik.:}CG n<.:~ po~;:račoání... - ~~':ono..:sr dli G C C o C o ( o o o ( C C C C C ST ' TSTCTr:: --:;- (7;' ~T,"'TT;! h.j.:j UJ. _l.l á.lj.!.,.l.ld o ltoo o oo POCl O Primární fo~dy - rozsah.:) OolO.:lO')OO....OOOO P:~-ÍJ:,,~.::;tGl: a sta záklč.ci.1ího fondu P-.L~:Cr ~l;:': -ce ~~ 8 sta Í oldu na mikror~'"'?' 017'1" C 1 _\.~ olo.-l_~ -' c'1 1_.11 r""e'l'll' ~l l'ch oo.e.".ooo.o Nírl~~8tel: a sta fo~1du fi:.."emní 1 i C": l' 2 -tur:~... o ~ Cl :l C o o o C C o C C C C C Jr.. t _:tní ~!rir:lár:1í fond'..,. o o Cal~o~ rozsah Dfír6stk6 a st(.:~ fondů o "0 o ) o ~ o C o C C C ') C. o C C o ~t fondu ptíručních knihonách.. Slt1~~e011í :rand] ~. ~ l) C C o C. C (» C C. o ~ C 5.2 Fin3nční hod:--_ot_\ prie1.ári.lích fondů hod!10t2 základního fondu hoc1not.: firemni literatur ho nota přírůst:c::l a eln-iale:1tu mezinál'og. ý-::.,;;ny... o ZLl_r-ční Finc,nční Fin2::1~ní '1 1 d' J o tl o. _.... ~L;: a 'J': pl'lrus'.cu i.18 '. erlod1c~;:e ~ s~~iáloé literatury podle půodu a :1 ljytí -.sazky o o." S~"l~\c1ba přír6stl_~ titulú fil'.1iteratury Sl:LClc1b:i ode'oír~ných časopisů ro~~íl~ 1981 podle zo6sobu nabytí Ll Do,Jl:~ p6odu.... o Sekundární :fond,y - rozsah' K~ talog-y z.ákladního fondu..... o Kat~log firemní literatury.. O'" o o (~0'1'OOpl-'-' \.. _ J,.~ 1..:~""" -'talo'" :.:::>.,....,,:, o " o o o o

3 .;..,.~." : & 0 ku~:-!l2n t,_\é11í l:: Jrtot' 17}... ~, o ) ) o o a o ~ o o JO 7 t ~ ". ' ' S _ -:. _ ~1':_ e1 30 r.1 e... _ce. ". o, o o o o > " o o o ~ o o fone no:' c:1 tec~;':lolo.sií.. < 1 ~ U ze D: pog U C o.-~/ ~ o o o ~ a o o l' o, Pos~.l.yto_.né 3lu~bJ ,rl_c1o.:l j9~,j~e:( Z8 z3.kl c1ního fondu kl,c1b":i.'pújček z fondú FL ' kl.Jdb -, )pújče:: z jin.-lch knihoen :";kl:~ďo-, r2 jl'od ];:čních sluz2b - počet z.3ká ze.{. o o o o o o o J Rešerše Zc' fje.::-~mdárních fondů., Posl\:/tnl1té informace ' Př:. hleť činn03ti m r zinároclní me2i rnihoní ýpůjční služb':, z... 1"0 k Uži0telé STK Počet cidó~ných čtenářů Počet n~~~t~ni_~.oce.00" e. ~c o Počet ocib:5 r":ltelů té[1}~ticl:ých řad firgd~i litcr~tury.. ooo.oc~~ooooo.ooo ~ 35 6,.,:,..J:"" C;-' SKL '\1"\D FO 1\2. "L -~-' 36 o 'l'...ť,;.l./.1a_ (\...ti. _ """1J..J..-J..l-1. --t _ jj,..j l...::> ui.jf.:.j::j o ) ~ o o o o.. o o o 6.1 Percentuální za3toupe~li oborů za~:ládur(ích ĎD? do česl'ých l\:0rtotc=.- sta k Tématická s.u_,dbd ~rpújček firemní literatur o o,) o o o o e o Olt. o o o o o o o o o o :3 Tématická slda':f).:( zázn~ml~ zeřejn9ných bulletinu npteklady z odborra literatury roce 1981': STA.TSTCKĚ ŠETŘ2':-i.~ VXLTŽtVJrJi SEKC jnir\)"ici.~ FúmŮ roce 1900 a 1981.o.o ~ ooo.o o odo 6 OOO.o." g.oooooco.. OO OO, ~;E 2EJ~ODlJf :ť::ecl~z(rj_c1 NFOR.l.J.Čld S"Y3TÉ=.í PRO VEDECKOV 1 Z=CU:.1'~.:cJ P~ ~CE (~:SS V'lP).... o 43

4 J 1. HLnVHi STi\.T3TCzĚ Jr:.:. TELE ČL r03t leji-i V:--: -J :('. 1 Jel Příruste <: pricárn:ích fo~ldů: z toho: J s. ~::ližll:í a Č so li C' litsr3tu':,' jednote l..- OGt.)t:lí fire>::..lit. Sta fondu k: L:Oi~ci roku: 1, ,..., z toho: s..mlzrn a casoplc. li ter.)tur~ jednot.firew.lit ost..::tní Počet odebíra~c.l časopisů: z toho: ti t\.11ů dupll~átů Počet záznamů fondech selrundární ch 6, z toho 2, k... t Alo o -' z~lkl.;ld. fol.d'.. trnllo -:Yj 2, c.oirujl1eilt<:<ční ~~drtotélcy ost""tní Celkoý počet ýp~jčgk: z toho knih a ča30pis~ abscnčd k::úh ~\ Č asoli sů prezen n3 a časopisů kni. '.. S a i:l.rj3 :mib ct L:.t~rní. Čd _o"jisů )' :Ci.: C:ll,iite:::, témat.ř.jdách firr'm. lito ost3tní,

5 i 4 Fi anční hoc~;~ot::, základního fondu Finanční "loc1lotc. fo'1du firewní litoi' 1tur,-,1 Kčs 77,7m 546, 51 6, 2SJ 725,-' Poč to; t ná~; t2níhl: Počet odb~r&tel~ témat.řad fir.lit.: JJ Počet podaných i~lormací počtu po:;ctd'-'tl:-l.' -:J6 19J Poč8t yřízených objednáek n,::,; dukce repro-o : ~! l' l' ',

6 2. 2HOD~TOCEj\Jf HL_.VlJfO~- S:.:ĚRU C1E-DST V DO { V, ' ku '''rrk., 1 ' k'. 1,. u,:>e.::l... po:r<.lcog, q Vj'Z U!' '-:.a Cl. proj3">:c:'.1 1nn08, t n3vzlzu' jící n3 úkol,-,uto~t.l..::.tizace 3 i TC ře33ný letech ó. 5LP rál~ci progr..:.mu SP. PrčÍc:' couisející se z áď~ním a inoacemi l~~to D tiz..3ce prilllbr~1ích, sc~kundárních a specidli~oaných fonr1.ech b~11;y soust:':,8d.2n:'l do podni l::oého úkolu tec;.l.nic kého ro zoj e, luto;l.ldti:.ocmý in:í~o:l'd<:1ční [:;ystém "TK CuS ST;-). V oblasti ~)ri rnárních :fondů jsou hl",ními ýsledky: inoace subs~lsté~t1u eidence užiatel~ (rozšířeni o kolektiní užiatele, prodlužoá n1' p1c. t no'3t' 1 c'cer!_~""'~:::yc[l, 'V," pru k dzu, dv'.:}:31 rej';. ty"~ rl~ 3. s t a-- tir:rtik;y., ytářsní báze da.t subsystému zpr.:.coání fondů (kll.ihy ), zpr.jcoá!1í specifikace údajll.3 y toření modeloého souboru pro subsystém fir3~ní literatury, dokončení projekce :::')ůjčlll..o subsysté::nu.',.vus (zpr..:..co l,'ání ur-gencí dálcoél~ re:~i~1u). V ob13sti s':'. h.'lmdárních fond~ bj 10 experim8i1téíl1~ o-\/~;'eno užití bází d8t D3'l,nptooásko" C~l slu~eb pro racio~jliz~ci a zl~dlitn~ní rešeršní činnosti ~ zaháj eny proj: 1.:::: Č 'l. ' P:"8.CC pro \1yužití báze dat S:~",tému re6i;3 trjce seriálů 3DS. Ve specializosných fondech bylo ZJji3t~--...,. /'''''',,.,, / ; t'" '" / d / 1 ' l-. ' -:; no rqzs:;,ren1 ::LUn"~C1 LlS.L~8Ctn1 evl ence yz:q~mnycd zpra ~ ústřední eide~l.c8 Z,:~1r '::'~li čních cer:~t o průb2 žné re~erše (rejlizace :c. 1932) ~ zládnuta technologir; ::3 Jr.coálÚ tem2tic~ých ~jb8rů ú8t~2dní eidenci překl~dů. ~Metodická ~ koordinační působnost STK pro Goustau VTB by1.:o ýrazn8 ori8l~toán ~1cl nejnaléh~2jší problém G01ČélS:.l.Osti, l~ter:tm je dostupno:.::t li ter-'ltur~ z KS, z2.jména č.)":lopisů. V~-sledkeill koncepč,íc pr~cí této oblasti je nárh zás"d jéd notné celostátní.worrhnace Zí8i~áání, ytáření a 2jp'~ístup noání fo Cll pc:'io(;icl~é literdtur~' z i:g, ~~terý b,:,l postoupen F:',lTR s doporučcmím \..r2~o3t o ':dání sm2rnice F;:~TR. Jac~o nezbytný pi;edpo\:'_""d konlrr,:tní lwordin-..lč~'.í číl1nofjti by18 noi :y toí'ena ústřední eidence periodik obj e:dncu'1;)ích z lg or<3ani-' z.:lcemi OSR pro, ;t:'ednictím P;'~S-dooz tisl;u Prah.). Shromá~d~Sná data bud ou ';' ušito i:.l.~:orm ční ch službách' 3TK a jsou

7 s současn2 zákl~s2l:1 báze. c:;..:,t proj(c>~:t').:lné_o auto:dti~o;)ného systému registr-.cc',.jeriodik (seriálu), zař zen81.10 co činnost". TT '. ST 1 ' t ' 1 "1 o.." 1 " " o l\.. J~CO soucas '".~O.LL: '.p. V.}JlClC~1 z roz)r..:lcovanl za2r'..l y XV. sjezdu ~ 'c. Pl'o')ler:. tl.:-~ torby -l V:F.lžidní Íi1":iJr::LCl~1.1ích fondů byla též pi\; :12~ tem odb )r~ého seminář ',po':-'á-1an'3hg pro, praconíky soust.~ VTll. Ddlfjí :lctodic\:á a _;:Dordinační činnogt ST~~ l)ro, nrjcoi3tě soustay VTE Cl. :Joustc.\Vj' ~mihonen byl~ uskutečno'járb ydáním 2 dílů edice V}Tm:):ld zku.jg:lostí, zpr'::lcoáním koordinačního plánu technické biblio~r_ie no: i". 198~ a /hoc.nocellím plánu ~a ro::. 1981, uspo~!',-\d&níd ~:oorgir1.a(~ních. m. to'.jicl~tch por -o se zást 'pci státních ~dcc~:~'c~1.) tcchnic~qch knihoen 3 OdV2toých inform3čních Elt-: Jdi -Jek obl wti bibliogr",fie, služ eb mikrosr..dic.cóno z-')r3co'lání periodik 3 '\.ístřed:lích eidencí. č tenářůil, Práce n,) nárhu ~l ')?liz'::tce si.}šrnice l'!li:l.~rultur ' o :J.8zF:niho--, h ' O " - OJb' 1 ' 1 rl 1 ' d, ~\-, d, nlc VJ'pUJClllCt-:' ~;_uz ac1 j)~j., ug,<:oncen-::. osazenlm SuO J o znj~l2.. nárhu noelizoané o~~rnice se státní tnihonou ČSR/SK ČSR p~8dložila nárh GVé8U n~dfízenému orgánu, tj. min.lmltu~j ČSR/o Pro z~-ealitn::ní funkce "c;len:~ného národního orgánu n12zinárod ních sre ci 8li~oVc:ll~ích informačních S~Stéill~'.. GY ly V3 spolupráci s 0:.13 zpr.~coát'l.j a dvr rozmnoženy infol'rj--ltiní leták:;1 o i1srsnr, ~.'}, R3, ~.~S3PK, NTER\:TOR\íPEHLVuD a r:: Gpolupráci 3 ÚTZ připr.jen tc"~t in:í:'ormacc o,tsod. Hoá tecrl_ologi -; automdtil:,ovdného zpracoání ístředních eidencí ui ~lžádal.) zpr.}- " d" " ~ 1,,, b" ~ t c?r'-!'70d T~r7C coam ~ anl noycn :::Or:~lU aru pro s -:: r ca UL' L,Ul:"':" a mp. Z!J3n'5ná situ3cc dostudnosti. Deriodic~::é, lit. l'.::.tu.l Z ~(S k~adla a bude i :~l:'c~ilc k12 _t D.::l ST=~ zna:5né nárol-e-~ p i reali ~ ~ci n-..lhrazoání ori-'.)inálů Č3.S09i;3~ :niki'ofiš?rt., '.:. to j3.: obl sti působnosti 3TK ou~ta:s VTE, t k o"ol3.p,ti doplňoání, zpr.::,- "J' co'';8nl a V/,,,. V, o.., zprlstupllo'h.rn lnfol";nucnlch fondu 0TK. Pro &Justau VTE by 1 VP GpoluprGci G DVR připr.jen sezncc!1 periodik, které budou m:i..krofi30án~1 l'. r982 (počet [)('riodik STK byl zý~en o 70 titulú), pro tor':ju a yužíání fondu mikrofi.3í 3TK b-'la :,

8 ii 7 zpr,-,coán31. VCl-''J:: L1 tr :ciálu?íi~~roloi1c1~' ~T~ (bt",v 1981 <...\ ná:l koncepce,. Pou~iti :ul:rofi;í Dři t\lorbá.j.: lžíáni :fu ne~l ::n: r, '; " / [' zncjrje n2. pro r<:ldu'l" -\c O"lll cjt z"ladnutl no\7)~~.1 pr...lco llch po :Jtu:)u 1 zý~ nou pr~c~o t -~o~. Ve ÝStč,b2 depo3i'c.ních skladů byl s:j1n2n L~kol ~~oldud "'ce h.:;,l~' Lhot.:.. (ls ), z.úoup'jni pozem~u. pro.et.;.,pu -jst '1 b~1 a yčlenéni céír,ti::ohoto pozem~m pro stc3vju prního ze dou ob je kt'j. pláno ~'!)Cl1 e 2. et..jp2. 30Uč,-\sn~ b~!l o nut~1é ':~/ ne,lozit zndčné úsilí no, r8..)lir~:,ci rekonstrukce (resp. staby) -jt:lhu pro dopr~u knih :~ementinu (p ~polupráci s Eyj/ nformační fondy primárních, sekundárních a o, pramenu ~'l] dcplno2~' rozsahu ukazatele plánu '-'l~' spln2ny a Pro usm~rnoání '=:bi ru liter.jtury / Y,, plan doplnoa'11 1::, leta , rozoj čs.nároctní11o ho.};.jodář3tí speciálních st;:mosném )lánu,?5ech:t', n~kterých pří~ad8ch př~~ročeny. 1::['/1 ypracoé-n noý te r.=.ti cl~l V~lci1ázející ze. s:':;rnic DrO 7. 5LP. Využíání ii".:::o::."r,l'::l:~;:ích fond'; bylo z:;ji3teno šemi fol";'... mi ~Tpůjčníl".h, r:::prour:ficl\jí'ch, rei;eršnich, bi')lio:;r.j.fick;;cl1 a ini'or:'d Jčních ~~l u::, eb, ron3 ž té to obl", ~-jti 1))1-/ 32 chi.l.~j uk:jzc) tel" plánu splnjl:lj :. nj ider~'ch případech překročen;'. Vzrú~.Jt po~~ dej. c.ků z5 Z~1-:1r!1(; ':(.ll~j Z3 joé::l.čl m2ti knihom~ V',;? ť\j ční..:t repro:;rd- 1""'1 :L 1 C,{ e s uz oy 4 1" 1, Prooz kniho1.1=;' pro'oíh.jl e ztiž.~~~c.1 podllínkách stab~l C montáže noého V;t..:.:1U.t=lro dol.jrclu knih. Ob taosti a pr.jconí cjktiitou širo~=~~10 o::.:.'ur:u ')raco'lníh.ti se D G-.:..';;ilo udržet rooz -... služeb b2z po:.:'l c>. :i z,tjistit spokojenost čt::.:1á::":i. Zoracoání d2t a E;lužby :J0'3iC:' toč-rj.'lé ffi<? zinés.ro:1ní-'i speci-lli zdan;:?mi systémy b;;110 pln2.:1o souladu 8'3 st,jnoenými U'~ z..:,te1i. V syr;tému i':ss~n:r :J2'2..:i proedena přípraa z:::.edení průb:ižn;ýc-- " ", 1 b ~ 1, -L 1 C retrospekt ivl"llcn _e~/n'siucl [; uze a poz-'-loalc=.' CG. UZ1VqL,3.J.: b:;/ly předány icvt Hosh.ri? k redliz'-lci dákoém zprc:lcoéc.tí

9 8,/ mezinárodní r~)ol'.ly..'~lcs 8e uskut čnodlci " po(llr schá.lerr;ic:1 plánů, pj~8dpv0í:n pl1ji~ll ~':ol~, )r.1..~n~7 pu lik cí,::, info_,.. ~čních m... tc'ri '.lú ~'rij1nou ': p r :'')á!1í 'J proj('~:to\ Ó c!.o~.lclg"!t.3ce "" tor:... tizoných 8Jsté:n~. 3=:;:',- (t~~i{"...,e z:joéno..l GF'T3.:J.J33 d 'TCP,J..JR:,.., t... J' ",, Pro ZdJl8 3nl rozsl~~~c y coány potřebné podl~l-'joé L'l~teriéily pro VLTT. ntc'r'.1í kontrollí činnost probíh::l16 pod:k. plánu interních kontrol. ~acli1í po ;::;01'110 ~ t 0:" la čnoáng ěerpání dí l~ího rozpoč tu úsel'.:u, b('d~.. ocoi1í j'2110 pl ' l3r:í3 uc>212rnoéí.r:í p:1..'elcí túk, d.dy b','lo do saženo opti"oálr'cí'.lo V:, i2.:htí )l'ic1'21en:;:ch částek. L iči8 nc p čerpá:,í byl..:. zelo l:onc:.lena ~.::r'. (~,cním noé jednotné re.si.strace šs Cil plotcb potrzo~n:jch edení 1 ÚS2~;:U, která zajištujf kří:5oou kontrolu s eidencemi čerpání :." 2:'1ýni jednotliv2'rch e.t reci úseku. DálE' probíh:..ll-j ijrc.idcll"l::5 :(o :1tro13 dodr~oání a ') l'.žíání pro.co Jní doby, pln~:li plái :~l hljních (.kolů, {..{olů z pří~:<:;u 'Jst:čcdního ředitele č:l z por-..d r>,~:'t~. ::'pr~'jnost O)erdc : "Jfi L~.Jlír:::'::1í ' ho-':: ko;1':"ilých mi;no pr..lconí p0l12r a při ZPl'dcoání D')u'=~zel~ ~{: ý pl.:.t3 b~'l sledoán] a ~Ol -c:i..'oloán~ edoucími sech 8tU~j~lt při l'ažd \ UZdíl'"'ané dohod2 _l :':":.;~clé l)oukázce. T:':~išt2 1;:O:"ltrohri čii.1ll.o:-,ti - úsc ku spočíá prúb~žné!. :::;ledo~ní d Z<..l~ i.::: toá!1í proád';ní šech prací soulgdu 0(~ \.':~emi obf'cnými i i~tc.. ~-'i1íni p.č'cdpisyo ft mátkoé li:ontroly b'~' ~)l'o2d'5ny ťicl při7j3.dech, '~C:e se de:. oéc'.. káůt jejich ":innogt, tj. ze~i:.~i~1 oocházce pr3coi1ílců. Pldn L::t(?rních : ontrol n~ rc~: }_98.2 b',' 1 30ul--ldu s pří.;:,)zem ú.středního ř8(.itf;12 (;0 L5/Gl l."oz=;í::-en tak, že- Z3.~lr!1ujC' ;3echn~' oblasti nich~ je účel:1-'.'-j:cjct ~;:o1trolní xirmo t. L1iciatia pr'::co\li~í'~ů b~71_l rozíjen::. ~zlró součinnosti s DV ROH. V úseku 3TK ljr..cuje 6 l::olektiů 8 tit lem 8:t'igád~ soci-o. t ' l',? 1 1 '.. 1+',, ', t t 1 t", a. ls l CL{e prac C? Cl.;,:0::. :;;}, ~,..{ 2re o ZJ. S.:&ill 1 llu :o u (; Zl, 1 k ' t 84 'lov. 50"'", 1 o, o ce- oem poc u prjcov~l.rr, C03 J0 ~ pr~covnl{u use~uo 1 Pr...iconíci, kt:j:t'í ~1Cj '.,.-'l: ~..A90j8ni do r;out2ž(. 3..:>P, se podíleli 11.3 pr...lcolli iniciati2 i:'ldiijuálníulí - kololctiními zá_lzky (uz.jřeli 16 lcole:ctiních :,13 in-:iic.uálních ZáV.;Zků). P~;ínos iniciati~j )r":lcujících S8 projgil zojmén.:l t2cbto

10 9 obldstech ~innosti: zlá0'j. ti mii'io.,:'c.:.:j.n;ch ~:.. :...ci d~n~í'c~ ': r. 19 1, p;ede'5ím stdbou noého ýt.:tl1u.-: tím Gpojsi1':m proizorním umistiním půj(~ony e St\l\~OV!~ ref~r/toých periodik. P:co z ji ~těni proozu slul.8b b~/ 10 n,t..8 pr~ 6d'2 t b:ci.3;á.' c 1.y ( :1~8 tě zem") dopruu knih ze G';:ladú,J zpět (na pr3coišti reprogrdfic ~1ch nlu~eb po c~lou 60bG st~by, tj. od únor~ do prosincc, n2 j,"'..jcoi 'Jti llů0;~ov:"l~ ~řídadě poruch'! drui18ho )tahu l " "i 1 "t ' a pro Sp_!12.:l po~ ':'.c.. ~::,:u C ed3.j.'li ':'J1lno s t":tdo(:mou proo zni dobu), úl~liri. pr-:::coišt, 'r;:jr2conil ch poc1ůcek 2. :E"ondú z.::.prášenýdh při z8řj.nicl<::'jch 3 dctl::;í ch řeineslnickjc~1 p' ~ cí ch atd. ; nc.'lhrazoáni práce pr:::conílc>j. dočéwn5 cl1yb"2jících z důodu nemoci (četni E?J:...ocí d3ti), OdC.101U n_i ffi-<te:;:c'gi;:ou doolenou apod. J.:: liko, o::':2,..:.nizdco činnosti STl( mé. přecené 'itdin2 char.;,~de' pr",:covi.jíc:l 1Ll0}: ( ří::>un..cl zprdcoání šech druhů fb ndu, pre zc'n:~ r~í a mir.loknihoní slu'3b~' už i.::ltelůn), nelze řeiht Výpc:d8~: ;)::,ucon..íka odložením jeho práce na pozdější termín, pi;i čem~ řacfi příp<jdú j-je o J-4 člpnné ko18ktiy, lede? ne~)řitomi108t jednoho pr",co'lník.=. znclffiená úby te k 1/3 n2bo l/:~ ;Jr,',coni l::,ip:..<ci t~ 1:01::ttiu ~, re.jli 2. :lc~ no~;c~"l pr.ico-" ' 11ích po:.;tuljů a změn technologie pré.cg. roce :;ej~: 8Lc: o z..wádění mi::.!. ofišl do tcrb:' fondu a jejich zpří:;t r~;oéní, zruěny e zprucoání inform' cí p1'gdáan;:)th DGzináro(lní i.1 s~ st2múm, ii"lov":'c( re::.li ZOVCt1,)r ca auto - zkalitnoall " lxc..:lcovlllch, pomuc8k, j':.j 1.{O jsou l;::.:.,tjlogy, eic1~mční k,~rtotél~' :(or:.c1 1...\ j.:;jich cirkul -ce, hf sláře, třídní Ī k;y, )r3co:1í in,'3trl~~:ce apoc1. 'Tyto praco'lní ~omůcky prúb~ž-.,..,., ně :!.ni l::qjí Sl c. o'),.m.lj l 88. P::o udr~ení je jich kv31i D e aktuálnoc.ti tl s n.l. ~'-:.é D:COV ád:2t hloubkoé ko ntrol-1 ~ rei ze,,~ ~ udr~~o':'lt Ci. r::::'i'.ovo'cjt j~: DO stránce f'/zic~:é, stá'ct not: pomucky Jpo~=. V ~i;í-)<.:.<d ' ir:.stru::cí a POQucc:~{ Pl'O práci i ~:;i národních 00 če 'JtilT;' ;

11 10 t'j0rči ú~a"t :,coucíc:. ::l d31jíc:1 o bor.~rch )re-cojnil". z, :)ro / (t o 1 ~ / / hl" ' oznlc..:r,j. n_, 9roJe ;:~LC- r3clcl :Jrlpr-...ly z.j.a 2nl a inoace sub'jj'jt~:jů. uto.ó:ltizo-in/ho inforoačniho sy: tému ST. V roce ls81 "':J.o o ~,ubs~' 'Jtém eide~1ce u:6i... telů, J"7),\~~ní sub Sj' stém, 8\..1.0 S: ",té:.: firerill'l.í litel'atury, suds" sté'll z )r...lco&m fond} a 0~t~: dní cidence; tgoretická rj i)rc,.dicl;:á příprau zás...<d.'ích z~1l2n orc::,;~1i z;.lci práce, jjlcc' j:' noci rozmíst3ní primá:cních fond-.j. ~ jejich rozd~?lení E zi ','::1ac1'y Q':o.m.C-':1t.:i..nu a depozitními skl,:.dy, noá sklddb", a u'jl)ot~dc:~~1í oln'2 příctut:lných fond":, e ctuč'~ovll:>; ; zy 30ání.:V_t1ifilCe,ce prc.lconi k:ů, lede zsj mén..:, čle n tí ::':0 lektieclj. 3~P 82 u.kézslo jako účinný sti~jul úsilí a l~'it~ í od:)orný a politic.:ý růst šemi d ostupn;:rmí fo::.'m2mi (i:'giic1uálním studic 1, (:Č.,jTtí kurze ch.3 n3 Gen inéří ch apod.).. nicidti~ obs2~aná uz~ř?ných a Spl1l2~JCD záazcích, jejichž hodnotu lze. y jád'it počt3ffi praconích hodin, b~,.l." DV R H spolu s VE.:dCi1.'Ím lc3c 1;.U čís1gn~ tdkto: b;:l.l :yl;:onán~ práce rozsahu hocjl1, z tuho hodin Z ) doč sně :'.epřítornné pr.jconílcy, hodin :10 záazcích odborného Chdr:C4kteru, hodin 11-.':1 st2hoání ~i 0.;;gicnické očist3 f_'ndů d hodin ~"..- ~pr.jo..:) prcicoišt. FinJn-:Sní hodno t ') této p:cáce,~iní , - -)Ss ;').skut:: Či-lo.:.l ~ pro '-, to:,-? ::1Í ctí:n pří:;lu3né ~jtr::uic~;:ó skupiny, s ní:': proj8dnádlo er'pní úse~.j..l tlechn,y zá.et;';nó pr.:.coní é.l kádroé otázky. Vý:.ledlc; jcc:1áj.ú ij '1;:, pro edení Ú0C"<.U P~~'íl Osem. Spolupráce.s DV POř: se rozíje1~ n -, pr.:1idsln;:?ch čt\'l'tl t:1í ch por ~d /ch k otáz:~ p1n2 ní plánu L.i.'D lu, pfijímání E.. propo 1,štční praconí -a.'t a djl:::ím prooz~ím pl10blé:,l:llll. Ve šech zá.j~n~rc~1 otétzkách b':lo ž'_1\j C~O'.3~tŽ, 110 dohody mc7..l. Ve.. denim. ÚJ'OSlcu ~ DT :::K)E. Velká poí:;orno':jt b~ll..:l. inoá.na L1ici tiv2 prc)cujících. :':'_. 'l) robní ch por...ldách u",po j;c.id '-'n~ chs _10spodá~;sl~mi edoucími s D:';odbt.witeli BJP b')'lo Dodl' bró <.. 'JroJ'cdnáno ho(;j10ce--.1. J.... ní za ro c 1981 Ll z.. oj~eni o na :co k '-'Doluol.'2ce,. S C3VTS b\lla

12 -.., _. O"' o'.. _ _ _ o " p'... H...._. - _. _., o... 00_'" zaj{š-těna čler:~tú.1 2 praconic ~TK e ýboru zp CSVT-' d jejich!podílem n~ )ln2ní plánu činnosti Č3VT3. Skupin2 33~'1 spolupr -lcov l.=. s edením při org"-lniz3ci brióád podnilru i mimo podnik, úroeň or6~niz3ce a 3ktiity sku~~py se pro~?ři,~jš:(u 10tům zle šila P~HLED O KO~::(HÉT.,t- ~ Pu\JĚ1\Tf JEDií'OTLVÝCH DKOW o ~ p"~~_,,_. _._ p '._ ~ op.' " ~-----_._- ---_._ _... Číslo úkolu _ _._,.. '~.,._..-, _o ----~ ~-..# ~tru~ná c~a~)kteristika plnění Ckolu d jeho dílčíc~ částí.".._ 00.."-'"._ \' 1. PO~~~OV3t - projektoání automatizo~ného kniho~liekého ;p~jč~ído a inforillačního systéou.~vs - 3T~ B:'l zpr<3c')án technický projekt Cl jcdnotlig mo u ly rro3d.icího projeltu sub3ystéllu. VU3. 3ylCl e}~pe T'io.c.~;táLó oě:ř"en.:, t0 chnolo:;ie uklddáni d -t, probí há e z pci."j_'.k:;:lté:lní pro~ření progra:noé~o yb oei.1í 1. et,.~p~' : ;u'osystému. B-jl : =':'é'e~j8n3 tec~mologie uldádání elt SZE metodou OCR kornbinoanou s uroád nío Fi;K a OT)ra VO~1 ~)tupních 8ol'.ború (-cdt).:ll / 'l V ' dl uy ~:' :;~)r_.coanj pr0j'":,.{cffi mo u y: Eur PHS:: a proordí příručk-. pro sb:3r ::.. přípr2u stupních d~t 3Z...~. nyl V!'Yi":.::coán,-,specifikace 0.cL,jů pro subsysté:n f::'r")':1ní litcr..)tur3' B,,'l J'prdcO án proj e kční modul llvýf:ltupy.:;?v'. By 1 Zl)rJCoá.:l expl..:rim8ntc::lní soubor )tupní ch

13 12 2. ZdjištOVdt ú~:ol~/ plynoucí z ;>rlpr = V'j'Jt "lb,y Ce~1tr_ 3 dec :cot':)ch~1icl~ích imormclcí. StudiUl"J.7~hojoých tr~ndů: ProblGT' technic:<:é a tec 1.1nolo..>ic:~é J'o enosti in.forr:.d2níc~1 pl' lcoib-t. Stuoijlí kli~8 ~poleč~ých a indiidlálních procoišt CVl čl jr:ho Z2lU2'i.lé ytáření. Problór:tj i~li.:_:tiz-.:.lce, zl. stuc1iui1 i.1"'z..:;tiních a::,pel- tů z hl::;~h ;~;'~:'l užiatslú. V~:'b~r,-lokUl.~li i~tl: k ýoji názorú n,:l nepo"trctgatelnoot ýsta b:)' Zpracoól'lí t:;." í.lícího s~j'1té[qu pro ř,:::z'..:!lí inl'orm čních l~itc':, i éhů. CTL SDolupl'~cC :J D 1Ťo - inesto ell CVl, Z9jG1. techni c]ceí. spoluprácd D::i V;b2l'U dod.:...::ltelů. J. Vjpr3Co,~t nál'h o)-;:im.:uizdce systému ání deizo~ch periodik C~P. získááni :3. uží- J Byl ~'p~:'_,co é::1 nárh 3měrnic Z.:TR pro oprád2ní nárokoc.t,.:1.oo z Z3.h:cétiliční litercltury z,. Nárh byl př,~dlo::;en oci1.joru JJ Fr.TR. 4. Rozíjet l'ui.1lcci ::oordinačního centri3 mik:ro.:;r.~fického zpracoání z,..ul':.aičnícn č.::lsopisů e ~;púlp0ráci s úseke.,'dctatelstí a reprogr..::fie. Ne.. zák12d': ~íoledků por..jdy s přfdst3i t..::li DS U:;ne JO b:'l pro rok 1982 rozšířen sortiment mip'0[sr.jficlr zpr... coc;an,;tc periodl~ o cc,) 70 tit"l"1 podl,: S zn:,;tju de'.7izov~tch perlodlc n-..:lrž2ných k mi~'o-' fi:sov3lí, obj~dnaných deizoých ~)('l'iodi',: č:-m podle sezn -, Ů obj eduáek z od~:t:c Ct::l:::i1ín z-j:jlání z6ři 1981). V listop~du ci pro~-;ír\.ci ~J" 1,:1 :~['r.)co ána lí 'Jtkoá kartoté ~..) ústř:...drú eic1encr, (CCJ lsoooo l..'ldajú), která se souča.sné do 8 mi j '1" oliš e.

14 13 Z-ji;to_.t "::02ic 1 -:::ou, i.l:lorl'1 ~:li a pc)"_'_.->; ':ou Čii'" noot 'J'O :')1'.1CC"i,1í od or~~;'c:l Jcni:n'7c~-:: SOL:(:t..lV;~ 'Ti-. infor:~ :l::'ch fond čr,. so'.::st..lvr~ Tr~ ~ z---:č8st.1il0 ') ~O o' h ~ O \ 83 CC~ <-) ~') ~._UC uc.l.). V edici V:~- <:l.~ :.~_:UŠ8i,!:~,,tí je ti ~~'U d'joj:<íslo 1/2: řubá~~co ló. ~~.-l ':0::".: Prob12ffi...' t'jorb~ J ju'~i t('lno ;ti d...:1to é :,ól:1.c:;n.'.,utom~t2. zodn-:"ch ill:::orrn-:..~ních 8~!.:té - m":, 53 i~. Pro 'oi -)~,i 0,;::0...:.:'i ckou '-::':":::,tot8 kl1 ojď~ lení i)j-l o Z'Jr _CO,7 c::-. : ~:~& :~:--."j~j(. '3''1o ~) o ~ ~=::l _'o i.~i_1 tj 427 t -e: 12:'=0,-1Í c::)ch, ~)í i 2 :~l' _.~ch '-' 0. :>t;l:cc~l ~~on;-'--,-1 t~cí k -orobj.'2:j tic(-: či:'1~10c;ti oj'oornjc:-: knl10e:. -.;';.::;oustuv-.1 VTLl. ~~r05ního o~~ánu pro '1. 1,0~.l l..,6"0("'-l~-{ l _'. :'.O.l.".,'. _'.,..,,. Q-'... t--;~ ')'Uhll' "-'O" ""-';c h o"ol"'u,'r ~to, -'CA _ -'-.J..J- 'J;'" '--~!, '_O :J_.'- V':U "-."-,--1,-'.':' (r.tsod:...~ V./,... Z""'JlstOVé.'.:_.l.JllY~ob zi :6.V2.n:L..l ~-::opií t2ž ko do-::tupn;:,"ch LL>J:i.~r... (;níc~~ m:;;t2riá1'í z :Lo~:.du V:';:~,-T., ' ' ' / expjrl~~~~~ D1D zpr3coanlill C~lL2i,4J, n:~orl'..:<tik. q eic>,ncc "r"'ll.'i.c.._ lj- -/ kladů..:.:.. ~)"' '. Li2'l..:;t V"'(...dtelsti pod~cl.:ld' Dra oullgtin rol ~" 7 1 rl'.~ r-', "") '< -.,.-',", / lií)...j ~.. t ).,.'-' '--0 ~~,,~c-:,.t..-";...:11'-'. 0,,_0 L.').. '-;'... CO,..; -'-"l C l.!\j,.:k. OJl...:..l,l""...n'" L")\,,,.' U...i..,:,\ C", b" " evlrj(-,r,c~ ).l.',",1,c,u ')"1 t l."u,3zn~ :')..n::n.... -~'Jc.:'~u.' Ll.)V.~t21.:.tV:( '0;,10 př.'r]"no 12 ~íc)"l Bulle-ci:.lu PO l,.

15 - J ,.., '. V '...,...,..." LJ~J1St em U::1~CC' n~. or rnho infor:nc,8ního 8~' stému rá '1ci lle zinárodní~1o L11or:l "éní o s' stému V'2 de ~kotechnicl{ých přek1.jd O. Pokra:Soal.J.Jpo1upráce 8 :rcvt a VCP 10-;:~: n.=.tpříp~~ V2 zaeden:l j3:1q-cn~110 éjpeci.:.ilizoan"ho systemu p.i.~(kl~cll z odborné li tc"~ r at ry r,'.mci č12 n'.kých zení : CVT. Do VCP :osl01~ b:jl:-; zasí1~': informační kdrty [\ pr.3covní listy ::. p~ 8':1.Jc~ů těžlcodostupných jazyl-c2t. Dál::' hyl] do VCP Z.isílá'lJ objeúnáky na ko~ícťpřek1adu zéřejně.ných 'rejotříl:u!l ;~učnotechničesd.je pereody;'. 8y1.:1 z3ji8 ti2na účast n~ 9. zdsedání R::ldy Služby l'jteruurm PEREVOD. 9. ~ ~ajišto-t 15.oL';edrlí eidenci ýzkumných zprj a disertací podle směrnice YiTR C;. 2/1973. PO~Tačoc,t e J dáání T t '" h 'b"'" ( -. / "ku' 1,,, ema 1 c:cyc y 2:CU 1:"1J: or::13cl o es. y z ~ mnyc_ zpraaf" h '-o disertacích d..; -;dáání čs. y'zkumných zprá. 5stř\?c!.ní evl~(h1c,' ~~zh.'u;:il1,'ý-ch zpráa dioert:lcí b' 1a pr~. - '...,.z t 1 t / b 1 V}' T b ~zne Z1JlutoanLi. use cu Vjdsa. e_s Vl Y_~' prcc. 811,j' -.)- DJticlcé ~To:3rjl i~1formací o ČS. 'ZTz~:::u:J~1ých zpráách,j di sert2cích (Cl é:,~:::--:i 1-10); roněž b)lj: pře i \ á~' ) zkumné zpráy 2 ci3e~t~ce čís. 1, 2, 3, 4 a 5. 'Y" 10. Zajištocrt úct::."cdlú ei~j.cnci cesto'ních zprá podle směr - nice F'lTR Čí0. 6/1972. Pokr<Jčoat e ;.'cl~,ání Pl"shleou za.hr3.::ličnícl cegt resortu F~.iTR Q i.nt CS~ c1 SS~~. ll. Zajišto,:jt proéld2ní GR knihoní~10 fóldu ST\: podle přík8zu ďř č. 7/74 (etap'j:lc'1ilj;/ , fond áz~ča.sopis':1;. Generální i1v8!:1tární reize: tondu ::)Tl( po~j'",čoald prú bě'~112 --;oulud :3 ;)říl:::azem DR č. 7/74. V r2'~ci V.etap; GR bylo z)r~co~áno 13.0J5 fyz.jc'dnotek a souč6sn0 u nich b,yl~\ proodena ng yhotoenýc1 for:rll11ářich int"crní redakce pro p~epis n OCR. V rámci. etapy GR boj 10 zpr<-,co ó-no ' fyz. jednotek. Do no0 bud o.jné. ho místn:cl1o sezn '~.u bj/lo L;uazeno ZáZ~lamů. B,yla, ".,,, t., /1 / ' / pro<.lg~l1.~, ~"'ll'~ll)l"-'vl C 'J pro experlme~hélnl Zpl'" Coanl dosc\.3dr"íc:1 ' :,;lc'c~lcú V.et'::iPY GB s.ipolupr~ci s odd2 lením 602.

16 Z jistit pol)i3.~'.~jecl::tch přístrojů '1-,''1inutých \] C:):JR, j8jich zp:,',ccáni a. předání "o reda:ce :llczinárcrjního!)t1l1c-' tinu ;:=';- J.uč:-_"e ""'ribor,} SEV" o 'oj ť ::1 1 ~," "to "r:- b~' o Zl~.:.:-'0 2, V ces ln2 ::.,pr_ícoano :,)) popi ".:. '12dec ~::~:'Ci1 p.čí c;troju pro V'LJTr --8 J kusu) lj. CJ3~ ~ jeho yu~iti in~orm3ční coust~: a por~?en3ké slu~b~. V rámci tl.,;hoto fo~1du bylo '1yříz"'no 15 oota~":l z podni~~ů. Na '1l.~ódoGt j~o ek.oddob~lo Dotodickl J~oluDr~coáno s touto o:... :~,:ú~iz.c:í n,-, pl1'olikdci "doáto/.:;_:e ~lletody práce ll Pro,foLd,b~/10 '\(,';Jráno 4J lc; informací o =TT m'jziod:t oeho y Zl1:)D1U. 14. Z.)jictit '1~ u~;;ití Ílll-'ormací s rol'ja2doanýc:'1 e speci31izo...nérl1 s~' Jtéu:u ci ("~':<1ce.; zku,n~~'c~ zprá )::'0 propa-.;; ci ýs18dkl' :""ozoj'é~ C '. ";::.1y u technik-jo " a~'-~'",/ ,... 1 :-"' -:: _."~.V R,-o.::>c l '-'~~o U D;' o LJ'-L.l'er..O. 'll ' t' t -. 1 '",.... "-L "" ',"":'1-l.. cas 1 r:;,_ 001'-::; n~ p lpr~v:l a Z~Jl':J\"e\)l Zl8r_a unl G,-,\" o ::/sledcíci1 rozoje 3dy a. techqiky CS'-,~ pocl:; ch() rclkteri;.,tl:y rej1izačního ýstupu ( :'1áuznosti,!.-. smisrnici J TEQ' z ~ úsek rozoje édy a technik} a aplikaci DO éb'.fzjd:' čé.:::iti ~'lľ~i tí informací na opů luoráci (gro.:; třednictím odbornjcj ~d~lo'1acích pr08tředk~) 8 SeN, 510en- 1 ~,., t,,, 1 11 o S~Ol1 ogooroou r~00u a agen urou pro Slr0~1 ys c ;u, t h. 1 d", rozoje c:. o V,jet} a ec Dl R TlrD ~~ o z'::,,'1ra;'ll "1 - _.'U'", 15. ZajiiJto'1::':it )st-;vo~l de~ ozitníc:1 ~J\ldd J. inlor:.b;5ních {ondl:: jmenoi t":: proé;:>t lco1.:mgé..ci sld~dunlhot3 rr n po:t'~~ov,:t 'e~;:ol!.. ;trukci sklagil l1písi1íce r~,)ol(rúčo,-,'t "j přípraách rea1izllc'-' 2. etc\p~! '1~~-st 'b '12 Lhot3 Průbéh p~l1:5ní. ~) K01:3.ud.JCC objt:l::tu lllhota rj 1! b'~ L.. spl_3d' k ls.12.81, led] p:i.'oo~ ;,10 {sp2šn2 kol UdCi ~11í ří Zc::'lí

17 '0") PO<::jtupná!.'G::o"ti.'u~.::ce oj.:jje:du npí,nice 1"' '0..;1,-, pln'.?nn p":lb iž::l:) ; d '. t ' ' t 1 t b' l' j pro 8 en?: DO 'l--~; n& ca8 rr>,:cons ru ce ~r 7 d e.comrqy n~ slclc\do} s.;u ~ b-: 1 o z-"počato s inst-<ldcí koljpaktních re 6?lol tl:'.auser to'lto Gále, b 11.::1 o 8.::1 ze:."1-' noá ratu 't.l'''' 1 '1' 1 d '1 t" Vl" V ml'~ no-; \,,1. ".:O_~:c.:i, proe:lcn u L{V. DO ~ n:":l "~r3cs.gcc pr.::cí obj c:;:tu, čest tererll1í ci1 úprc:. pro int(crní kol::'1.1!u ' lcc...ci d ali'.:\7.č" t n':' třníc:' el':.~:..trolwt _13c~. e) :1f'-:.lliz.lcE' 2.Gtc;;py ;y-;;'cdby e Lhot8 byl.1 ro~-;y3 pln':n) průběžné; zpracoán <A projeď~.nán L1VG,ltiční prání řízení (z~';:oupen po:;:.;emek) \5.\:01, proedeno maje'um a yčlen.:ní z púdního zem'::.:lěl,;;~:::jho fol1c!u, naázána.spolupráce s proj e kčl1í nizací a z).)o~ato jedná~í o pvezetí dodc:.ate13tí. 01"-...>:1 16. Z~j i6 t3l1í přir \r;t1ru ~é~u,-, ':i.1ího fondu prim.9.rních pr-..lmenů 2 jeho jmei1né a V2CL1~ z' r.jcoání. B]l zaji těn p~ir~ ního fo~du pri22rníc~ pr~~enů tek a ~cn~ i j~e~né zryr~cová2í ro ZSdl1U. - zá.:lj(l-- plán pln2ní \' '1 = 1 1,2 % Periodich? litr '_. :~ur~j; Plán Dlněnf , ,4 ~~ 17. r L.:.iJ13.. t' j.;)n1 tal~by ~~~.-t.102:ů p<?rioc1icld a neperioclické literut. 8y lb z,,:j i 3 t~ i1~ tor;) a :.~. talo.::;ú pe rioc" ické :Cl rr periodi c. lit: rdtultj,)o ~ tu plán plně:lí = l (' ~ 9 c:~ J -J,,..., Zaji '3tOV á!.1í lui1:r.c0. V~~J =~.:J~ P~(, pl!1'~n.í (kolú ulo::3.: ných ' Rddou ;11'.313 PK. Z:.:...;ílá~:í titulů noine:( čr;. j:'l Cl SJO prdconích lú\t,~;, pro.jutom3t. zpr.jcoání d-.:lt ~D3 Pl( V průběhu r ;Y:ll',::" ",.3jištot 1 'U ll1_'1~cc 2 'r' ~1 nj~1-sho nárocl ního or~, ~nu ln'o ~ 18 ::;inés.rodní speciali zo,.:mý L.:formó'lc;ní sy stém prlj.l ~lo'j:~~ C:1 katologú ': 1..)18 PK) Bylo odesláno plán pln:;ní plán pln~i1í,-' tit.fl ;1,; 11 = 110,7 ~~, " zpr,jc. clo Dr ~co.li,tu n -" \~ '" 1~ f1 = 145,5 %

18 17 / 19. Z._.ji!3t"5ní :)i!'i1,,~\,.,ť:-~, čes) é firr;. 'ill1,iter,hr: a z~.h''':' :1Í ~ní fi _2.11.í lite' r...tur:. Do fo~;.dl1.~.~. fi r~jlní litrratury Cl z3hr _liční literatuj,"::' byl z.:-j,i:jťsn p':>;írů~..,te r V rozs.=.hu plán tit.čes. FL pln2i.lí 2.956" ;1 = 148,3 % plái.1 pl12ní tit.z3hr ni~. FL 1 S. 597 il " = 110,6 % 20. " 1"'-.!..JL) '_1 ' coa'n".\,.l ným ' '.5 cným popi sem c. adj UGtací. "Tnihoni cl\',' ěcným ';opi::>er2 bylo zpracoáno V, o tl o prlrus Leu f' - lremd, 1iter-..:ltury jmen- plán tit. p1n:5ní = 10 3,5 c',.) adjustoáno plán tit. c~ p1n2l1í = 103,5 V jmenným )opi 'J'::'':: p1á~, (..it. záz:l.. p1n.~nl ;.000 = 100',0 ',.) 21. Sudoé.ní '-'l ~p'.::"ír;tupnoání fondú :ybrun;~tcb firemních časopisů-. y V l'0ce 1981 "0:/1 nadále bucioán a zpřístupnoán ];)rc.úlj fond fire~ních ~3sopisů; je sta~no 155 titulů fir9~1ích časopi8~ 22. Zaji t~ni ;užití fondu firemní lit?ratury erni způsob.] ;)'pljče 1.:. Bylo z.j~_ ::-i:.2no 'u'iití :con6u firl'mní literatur] ce1ko3m roz3 hu: plán, p nei.ll z toho poctu oylo temoti c:~::'ch ~~ 3.d ách n:::l indii(:tuá1ní poi.'l(j,3vky prezenčních ~rpújček jednotek = 112, c:, jed.otek

19 Zajišt: ní pro'?c; Jení generál:lí rei ze fo~l.du firemni liter~tur7 V rádci g8~1er~lpí z hlediska aktuálnosti. inentární reize foncú FL bylo r :::;rc:ic oáno 427 znaků \DT; c:lkell1 b~'lo yfazeno titulů FL, tj jednot2k FL přeld.:.,r;ifi 1~oá:10 bylo 732 titul5. FL 24. Zaji"'tit ;.{00rdip.3ci činnosti státních techni ck;ých a :-' ;)ran~7ch ~dqclc~;-ch kniho 211. oblasti V~Juží-" tní fond.}. Uspo:;:'ác1.~t ::oordinační poradu Praze. Ve dnech 24., Cl 25.1i,'3tO ~j':iélu 1981 byla Praze uspořádán.::, ll. koordlldční por Jda o spoludráci se státními t'?chr~ic~'::"'::;i ~ ~''ol'an)mi 2d'3~kýúů kni:10n3di oblacti "{ YUŽíV2~1í l'o}.1či':l. Hlaní.-,;i bo.:i-/ programu byly: čindooti. ::oordinačního centra pro mlg'ografické Z);:.::cO l~í. y riodlc z ceiz;o'íc' " o lústí info2.'~:~:c2 o d21ší činno :.,ti nárosl1íc11 l::omisí pro ~ :NS. 1 ~. 1 /1 ' " "" h "O, l t o prou e~ L,\,LCa ~;;n8.:19.n.l nerac8nyc 7pl.lJce--~ a pop_'=: :.:: 1 z", '):;';e'jt;l.')l:-.] _.. u,6. proti knihonííj'j, :Č'ádu. 25. Za. i:>tit -'u~itj kni~njch čl časopisec:':~?ch fondt.\ =';TK forg10u prez31..čních, osobi.lích m~ziknihoi.~ích.3 m, zi", _",,,"...,, naroc.inlcil V~-~):lJce,c Cl r:' lr". :l..,1 repro;r.3 lcr'_yrrn 3 '. u~o~ml o ce ~oém po~tl informa;~ních jeélnote::. Vyu~ití ~;:nižních Cl Č 3Gopiseckjch fondú...>tk formou pre zenčních, osobních, rtb zlmibo:lích cl L ~ zinárodních ýpújč2:c plán pln211í a 1" 81"H'O -,rafic'cými SL UŽbdffii: i'lf. jejnotek = ')~{ l 5 c~ <.. l,-o 26. Z-J.ji'}tit ob - L~rání informačních m.jteriált: (ýpůj:elc a nikroko1)ií. z fondú ji~l.ých knihoen pro~; ~;'Gdnictím ') 'h '"., d" h ' o 'ch 1 b me Zl,eDl o '~l.l Cl.1 a lp Zlnaro!~l c ypuj c_ l S UZ (' V csl~ojd poctu inform'čních jed~otek. Obst21rá":'~~1í L:.:':0'D3::ní ch o.=.teri álů (ýpůjčc~c a oikro kopií) z fondů jin;;;'ch lmihoen pro střeélnictím m2- :?,lknihot.ícl;,,,' flt zinárodnich =:-půj~:úch služeb;,- plán 3. goo iru. jcc!'lote..: pln~ní 4.577" = 119,9 %

20 19 T 27. JO "... r l ~""' ';',/ fo' Je Co noého depozitnilo s:cl xlu Lhot3. _1 ii"l'~2.l.~:::.í ~'::",-,:...u:"\,' :i- nl o e 3::1ad~ch Kl\: ~ne:_tinu. - V rťu:.l. ro.,~t:dr,:~:t'...~:'jliz;ace fon j STK, r:;31izoané V SOUVl",. 1 o~; t' 1 G./""";, +.. "Jb ou úepoz1t.:1lcn '.. " 8~_:;'ú", -, po.cr, - čo~lo ljro) '.~~:~1i noé or'~.m'_z..::lce fondů, uložených e r:ilddrlc~1 V =:l.-::',r J tinu. 3yl ;)rot"'!(c': lo'::{lni ~.řgsun fo'.'ldu ozn'~~,-né' o noým si:;ndtu!' 1:1i.; pi.,''''gr:.y., ::3, E;, D, P, R ~ t-.:trého fondu oz;n -1~~j,1ého si.::;n.:.turami a s pí8mer~ d., B, C, Cp, D, :Co?'( ;TJ.j,l~ :[0'.1(ll (~O l";.oého depozitniho skladu Lhot budou ra~l~~oó~' po jeho dokončeni r ,<..lic bylo ))roved8no h."~ieniclcé 0~3etřeni fondu e sl:ladu tj. fondu čc<ewpisů se si,~n. a až ulo~:cu?110 na bq.polic a kni~ního fondu 8: si -;-.o , ulo:5eného na 839 bm. polic) a fondu ča',opi sů e: s.d&d:'; V, oz'"1ačenéhc 3i~n , až , , R R , R R lj.j45, kt8ré JSQU uloženy n~ 750 ~ill.polic Zajišto o t pl~lém l"'oz8c:.<hu :,:u~lkci V ;O CS0R F'''S =~R V souladl~ 8 ro:';ní:. a 1~00rdin3čnim pláner. R3dy sj"'itému. F'Lukce V~'JO C0JR pro L3S 'HR b-;l,;, Z::ljtštoánu. ' Dlnó~ ro~s~hu ~oul'd~ s ročním a koordinačním p18ne m Ruo) oy stóuu. Do 1,:813 ~:Trn b~tly Z..:isilá l 1\.' praidr::lných měsíčních dákách Pr-=:coi1í list:y s inforuačními zá~namy jak o čs. ~dgc l;:oj::~~;umných pr~cích, t~k i o '::deckoj zkur:m"~tc~l p'.jc.~ ~h z i.'lsčlei1~.gch z8mí LW-JT ( č,.vvp-plán 1250 a 802 ~ n2čl.zc~i - plén 600). r Ja základ j jejich zořejnoání pec riodikách "Referdtin;, j GOOL12.:': r;.:.lučno-issleľo~telskich r.::.oot" ~ "'Jaučnjjc otčety str--in ne~leno!,:c-;:.jt ll bl'ly z.3jišto-, '1"", 1 o,., h V any n:=. t 1-:' 2;a.:_.".~ po:;.::,cj~m csc 1 ZJ!.1r:r21CnlC UZ1Vd e L pro.'t~\;dn:i.ct'/í:!l V:;O pi'í -lušl1jtch zejlí jejich kopio o 3.'10 p_';istou~)e: o l;: prdktic1:imu yužíijní ~'lo~ho rubrilcáto:,,'u =~::Jí.;T:L Dro z::\třidoání ze-"'~jně0ch V3'- d lro "l'~,..,.1_, r1" ~'.'.. - -( ec.>.. -' _":>.."L.ll Cl1 pr.::<c... B~l:y.)J:'_""1CC'Vái.TT ~Jod:d cti 'Pro oroedení e~:perimentu \U:'i,íV<::"':'1i báz; :,:: cl:t =isl3-hr Dro č~ \o'.lži J":ttele in-"'ormdcí u "~ro:éil,- de8kri~tor;/ pro re3c:i. <:Íe ~D Cl ocl e Jl8.n' c" o =lc'tl o Všechny úd ~j:. bly10u číseln podrobn~ l'0z;3deny Ve zpráě o pln::ní l.;kolů mr~zinároc1ni spolupráce za rol~ 1981.

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

ú Š ň ú ú ů ž Č ů ó Ý ů š ú ú ů ů Ů ů ú Ů ů ť ž ú ú ú Ů ž ú ž ú Ů Ř ž ů ú ů Ý Ě ú ů ň ž Ř ň Č š ž Ř Č Š ž ž ň ž Š ž š ů š Ý ž ž ž š ž Š š š š ú ž š š ň ůš úš ž š ů ž Ý š ň š ž ž š š ů š ú š Č ů ů š ž ů

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

š ě í í í í č ý Č ý ř í č íčí Í ě š í ě í čí úč í í ě č Č í ř é í č ú Č Č Č ř ě í ří š í ř ě č ř ý Ú í í ž Ř ř ě é ě í ý č ú íí é ří é í ž ř ý é ě ří é ý ř ě é ří č é Ě Í č ý ě í ů é ě í íí ž Ůž ý ě ří

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

ĺ ř Ě É Á Ě Ý ĺ ř é ŕ ě ř ý ě ě š ř ů ä ř é Č ě řč Č ĺ ě é Š ě ě ě č ě ř é š ě Ř Ě Ř É ř é ř ř Ž ř é ří é Ž ř ř é č ř ř é é ě ř é ř ř é ýš řĺ č ř ř ř é č ž ý ě ĺ ř č ř č ýš ý ý Ž ě ř é ř ĺ č č úč ŕ ř

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

ě ó Ř š ě ě ťú č š ť ť č ě č ě č ě Ě č č ň č ž Éó č č č č č Ň ó č č úňú č č ó č ó Ň č č ó ň č č č ó ó Ňň č č óž ú Ď ú ň č č č č č č č ó ě Ž Šť ú ž Ž ě šť š ě č č ě ě ů ě č č úó š ň ó ó É ň č É č ú š ň

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

ó ú š Í š č Ž ú ň Ž Í Í Í Í ů Ž Í Ž Ž Í ů č ú ň Í Ň Í š Ž č úč č č č č č č š š š ú š š Ť ů š ů č ň ů ů č ň č úč š š š č ň Ťů Í č č úč ň š č š ň ů š š ň č ů ů ď š Ž š č š š ů č č ů ň ů š š Í č š ň č č č

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

š É ř ť š Ý ů ř ů ů ř Ž Ž ř ó š Ž ř Ž ů ůž ř ř ř š ř ř Č ř ů ř šř ů ř ř š š ř Č ř ř ů ů ř š š š ů Ž ó š ť ó Ý ó Ž ů ř Č š ů Ř Ž Ť Č ů ř Ž Ť ů ó š Č š É ř š ů ů ů ř ň Ž Ž ř š ř ů ůž ř Č ň ů š ů Č ř ř ř

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

ř é úě ř ů ř č č ý č ý Č ě ř ĺ Ö ř ů ř ý ě ě ě é ž Č ť č úč ĺ ř ĺ ř ě ř ě é ĺ ř ýš ý ě é ĺ ř é ĺ ř ů Í Ú ĺ Úč é Í ě Ž Ž é Úč ř ů č Ž ě Ž Ž ě ř ř ĺ é ý é ě ž ä ů úč ý ě Ž ř Ž é ý ě é ě ý ý ř ý č Ž ř ě ý

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

ř č č ž ý úč ž ě ý ě ř ě ý ů č ý ř Íž ž ě ř š ř ě ů ů č ý č ř ů š š ý ů ď č ř ů š ů č ž ýú ů š ž ě ý ě š žň š ž ýš ř ú ď ž č ó ě č ž č ř ž č č ý ž č ř ž ž č ě ť ú ě ý ě ý ý ý ý ý ď ě ý ý ř ý ý žř ě ý ý

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

Č í É ľłě ĺ ĺ Š í ěř í é ř ř ý í ý í ř ý ě í ě ší ř ů í Č í í ě í í ří ĺ ř ří í ů Ú ĺ í ĺ Č řĺ ě ĺ é í ĺ Ć í ří é ě ý ĺ Ž ĺ í Č í í ú é í Ĺ ý Č í É Š Ú ľĺ ł í ě ĺ ří í ř ř é Í ří í š ě ĺ ý š ĺ ĺ é ř Š

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Ě Á Í ř ř é č č ř ů ě ě ž ů Š č ř ý ě č č ě č ú Í Í š č Ě é ř ě é é č ř č ř Í ý Š Í Á Ž Ě Ý ť ř ě ú ň Ě Á Í Í š ě ř č č ú ř Ě ř Š Í Č ě é ř ř ě ý ý ř ě ý ř é ř ě ř ě ů ý ř ě ý ů ř ý ů ř ý Š Á Ž Ě Ý ř žé

Více

í é í íč š Č é š ří í ů é č í ř ý í í ří í ř Č š ý ř í í ů é é Č č Č í ě ší í ý ě í í ř í í ř í í ř í ř í ř ý í ří ý š ý í íč í ý ěř í ě í ř ěř ří ý é é í Ž č é í ů ů í í ů í ů Ů í í č í í úč ů ů í í ý

Více

Ú Ř Š Ř Ě Ý Ý Ř Č Ý Ř Á É Š Í Ě Ř Ě Š Á Á Í Í Í Á É Ř É Í Á Á Ž Í Ž Í Á Á Á Í Í Í Š Í Á ť ž ó Í š š ú ž ž ó ó ů Ž ť š Ž Ž ť Ž Ž Ž ú ů Ž ž Í ť ž Ý ě š ž ě š Ů ň Í ó ú ú ž É Ř É Ř ó Ž ž Í Ú ť Ú ť š ů ě š

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

Č Á ľ ĺ ł Ě ł ř ĺ ĺ Ú ľ ł ľ Čľ Ć ľá ľ Á ĺ ĺ řĺ ĺ řĺ ě ĺ Č ĺ ó Č ľ ź Č é ě ě š ř ů ý é ľ ě ě ě š ĺ ł ě ě š ř ů ĺ é ľ ě ě š ř ů Ť é đ ľ Ť ě ě š ř ů ž ľ ĺ ľ ľ ľ ľ ľ é ě é ĺ ľ ĺý ů Čł đ ń ř ĺ Š š ř Č Ż Č ľ

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

ů ů š Ú š ů š š ů Ú ž Č Š Š š É ň š ž ňš ú š ž ó ů š ó ó žů šů ů š š ů š š ó ó ú ó ó ó š ó ó ůš š ž ú š ú ú ů ž š ó ů ů š ó ž Š š ů š š ů ž š ů ú ž ž š ž š š š š ó ž ó ž ů ú š š ó š Ž š š Ž Ž Ž š š ž š

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Ň ľ ľ ľ Áľľł ř č ě ě ř é ŕ ě ř ý é ě ř é ä Č ě řč ě ĺ é š ě ě ř úř ě ř é Ř ĺľĺéĺ Ř Ě ľĺě ĺ Ř ĺľĺé ł Ř ł Á ř é ř Ž ĺ ř ř é ř ř ě ř é Ž é Ž é Ž é ř é Ž ý č č ů ř ř é ĺ č ř ř é ě ů ř é ýš ř ř č ý é č ř ř

Více

ě č ří č á ě íč á á í ř ý á é í š Ú í í ú á ř ý é é í ž š á ď í í ř á ě ý ě ě ší í á ž í á í čí ř ý á á é í ď í á ý ř á á ř ý é é í š č ě á ů ě ů ří á ý é íč í í á ž Í ý é ď ě á ě í č í řá í ř š é ř í

Více

č é é Á č č í ě ě Ť é Ť é í š č š ě ší í í Ť č í ě Í ž Íňí í ť č íč č í č é í ž Í í č š é é é č ňí č Ť ÍíŽ č é Ě é Č ě č ž č Ťí ž í š é é ě é ě ž í ě č ď ě Ž č í č é é ě Ťí ě ž ě ň ě í Ů ě é č é é é ě

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ú Í ŤÍ ď š ě ě ř šť Á Š É Š Ě š ě Č Č š ě é éř Í ě éč éř É šť ř é ě ý é Ž ů ů ň Č Č Č Š ř ý Ó ý š ě ý ř é ě ý Í ž š é š ě ě š ě é é ý é ě ý Ž éř Ž Š Ž ř Šť éř Í ř Č Č Č ě ý éř Í Ž ě ě ý éř Í ř šť ěř é

Více

៧劧ití GDL nih ny ýr b ů ៧劧៧劧L៧劧៧劧 r r ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧r៧劧hi៧劧៧劧D ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧៧劧៧劧 ៧劧 yᘗ呷ᘗ呷í: ៧劧៧劧 Inst៧劧l៧劧៧劧៧劧 nih ny 2៧劧 ៧劧 l ní stř៧劧ᘗ呷ní៧劧h ៧劧n ᘗ呷៧劧 n tli ᆷ哷 n៧劧b s៧劧st៧劧 ៧劧h 3៧劧 P ៧劧ití r s ᆷ哷tl 4៧劧 ៧劧 l

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

ě ý ř č úř ě Í č Č ř č Ú Ř č č Ř úš Ú Ř Í Í Ř É Ú ě č Č ě č ě ě é ř ý é ůž Ž ž ú ě ž č ý ý ý ý ú Í ě č č ů ů ů ý ý Ú ě č ř ě é ř ě é ž úč ýš č Í Ú ě č é é Úč ř é ž Ž ň ý Ů ů ž ř č ě ž ý ž š ě ů č ž Ž ř

Více

Ó é ě é é Ť č é ě č ě č ž ě é č ěš é é é ž č é ě Ť č Ť ž é é ě ň č č č ú é Ť é ě č č é é Ž é é ž ě ě é ě ž š é ž ě ě ěč ě č Ť é Ť é é é ž č ě č š é ž ú ž ě ě ž ěč ž ž Í ě Ť ž Ť ě ě ž Í Ť ěč č é č ž č Ť

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

š Ý š č ň č č ň č č š Ž š ň Ž Ž Ď Ů š č ň š č č č č š Ť č š Ť ň č š š Ú Í š Í ň č Č Ů ž š ň ř č č Š Úň Ž ň Ď Ž Ž ň Č Ů Í ň Ž š š Ž Ť Ů Ž ší ť Í Ů ň ň Š Ť ť Ž Ž Ů Ť Ť č š Ť Č č šč ňš Í Í ň Ž Ď č č č Í č

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

ě Ý ř Ě Ý ý č ý é ý č é á á ž á á ř ý č š ě á řš é řá á ř á Č á á ý č ž š ě ý é ý č é ž ý š ž š ě ý éž ý ý čá ů á ě ý á á ř á á ř č ě š č é á ě ý ž á á é ž ř é č ž č ě á ž ž ř é ů á á á ěř á é č ř ř č

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

ľľľ ľ ż łš ř ř ĺ Ř ĺ Ž š ĺ Ž řĺ ř ú ĺ Ž ř Ž Ú ĺ Ž Ž š š ĺ ĺ ú Ž Ž Ž ú ř Ž Š ř ĺ Ž Úř š Ž ř Š ĺ Ž ĺ Ž ľ Ú Ž ř Řĺ ĺ Í ú Í Ž ĺ Ž Í Ž ř Í Ž ĺ ř Ú Ž Ž ĺ Ž ř ľ ľ ú ż ĺ ĺ ř š Ž ĺ Ž Žĺ ĺ ĺ Ž Ú Ü ř Ž ř ĺ ĺ ĺ ú

Více

Ř Ý Á Ž š Ý šť ĺ ľ Ř ł Ý ł Á ŽľÍ ĺł łš łľý ľ ł šť ř ř ý ž š ý šť Á Á Á Í Ě ĺ ž ř ý ě ě ě ě ě ě ě é ł łĺ řĺ ě é ž ĺ ú ě é é ř š ř ý ž š ý šť ž é é Ę é ě é ž ř ě ě é é ě é ě é ř ý ž š ý šť ř é ř ř ě ř ý

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více