ANALÝZA NÁKLADŮ VE VYBRANÉM PODNIKU A NÁVRH JEJICH OPTIMALIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA NÁKLADŮ VE VYBRANÉM PODNIKU A NÁVRH JEJICH OPTIMALIZACE"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Marketing a management ANALÝZA NÁKLADŮ VE VYBRANÉM PODNIKU A NÁVRH JEJICH OPTIMALIZACE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: David Hruška Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. Znojmo, duben 2009

2 ABSTRAKT Na hospodaření podniku je nutno nahlížet celým souborem ukazatelů tak, aby výsledek následného hodnocení zobrazoval celkovou ekonomickou situaci podniku a umožňoval vytipovat příčiny dané situace. Aby byl podnik v současné době ekonomicky úspěšný, musí být nákladová analýza součástí komplexu finančního řízení podniku, protože zajišťuje zpětnou vazbu na manažerská rozhodnutí. Vypracovaná analýza je zaměřena na odhalení slabých a silných stránek podniku. Veškeré údaje použité v této práci jsem čerpal z poskytnutých podnikových dokumentací. Cílem mé bakalářské práce, bylo vypracovat analýzu, která obsahuje mé teoretické zkušenosti, které jsem získal studiem na Vysoké škole, a tyto porovnat s odbornými údaji ve zvoleném podniku. Analýza nepřináší dokonalou odpověď na všechny otázky, které si podnik klade, je však velkým přínosem v hodnocení minulého vývoje, objevení problematických oblastí a předpovědi vývoje budoucího. Klíčová slova: Analýza, náklady, náklady celkové, náklady fixní, náklady variabilní, peněžní tok, pracovní kapitál, provozní zisk po zdanění, zisk po zdanění. ABSTRACT The economy of the company must be necessary seen as a whole group of indicators in a way that gives us the result of subsequent evaluation reflecting the total economic situation of the company and allowing identify causes of existing situation. To own a successful company in the present time is necessary having a cost analysis as a part of a complex of company s financial management, because it provides a feedback to management decisions. Executed analysis is focused on unfolding the weaknesses and the strengths of the company. All data applied in this work are drawn from supplied company s documentations. The goal of my bachelor thesis was to work out the analysis that contains my theoretical knowledge I gained at the university and compare it with the professional data in the selected company. The analysis is not a perfect answer for all the questions, however, it is a major contribution in evaluation of past development, in discovery of problematic areas and in forecasting future developments. Keywords: Analysis, Cost, Fixed Cost, Variable Cost, Cash Flow, Working Capital, Net Operating Profit After Taxes, Earnings After Tax.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto Bakalářskou práci vypracoval sám na základě pokynů svého vedoucího bakalářské práce a s použitím literatury, kterou uvádím v seznamu. V Brně dne 28. dubna 2009

4 Poděkování Tímto bych rád poděkoval mé vedoucí práce Ing. Zuzaně Tučkové za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce. Dále bych rád poděkoval Ing. Zdeňku Grublovi za inspiraci a poskytnutí potřebných materiálů.

5 OBSAH ÚVOD TEORIE K ANALÝZE NÁKLADŮ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Náklady explicitní a implicitní Třídění nákladů podle vztahu k objemu produkce Dělení nákladů z hlediska nákladů na jednotku Marginální a jednicové náklady NÁKLADOVÉ STŘEDISKO A NÁKLADOVÁ ANALÝZA NÁKLADOVÉ STŘEDISKO Tvorba nákladových středisek Nákladový controlling NÁKLADY A JEJICH ANALÝZA Pojetí nákladů Nákladová analýza Kontrola režijních nákladů Netradiční kalkulační postupy PRAKTICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA PODNIKU AŽD PRAHA Základní údaje Management a organizace společnosti Charakteristika divize DST Brno EKONOMICKÉ VÝSLEDKY DST BRNO ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE Celkové náklady Náklady směrem k externím dodavatelům Režijní náklady Pravidla hospodaření NÁVRH OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ZAKÁZEK POSTUP PŘI REALIZACI ZAKÁZKY REŽIJNÍ NÁKLADY...47 ZÁVĚR...49 POUŽITÉ ZDROJE...50 SEZNAM OBRÁZKŮ...51 SEZNAM TABULEK...52 PŘÍLOHY

6 ÚVOD Všechny naše podniky se od devadesátých let minulého století pohybují v tržním hospodářství. Pro každý podnik to především znamená, že se mnohem více než v období minulém, musí snažit o to, aby svojí každodenní činností vytvořil dostatečně vysokou přidanou hodnotu, aby nejen přežil, ale také dosahoval dostatečného zisku. Toto nové podnikatelské prostředí, do kterého tyto podniky vstoupily, vyžaduje velké množství utříděných informací, nové pohledy a nová rozhodnutí. Teoretická část mé práce je zaměřena na shrnutí teoretických poznatků z oblasti nákladové analýzy, které jsem pak využil v praktické části. V teoretické části jsou vysvětleny používané pojmy a vymezeny konstrukce a interpretace jednotlivých ukazatelů. Předmětem této práce je problematika kalkulačních propočtů, řízení nákladů a kalkulačních metod. Vedení podniku potřebuje pro svá rozhodnutí vždy spolehlivé a aktuální podklady, ale tyto informace samy o sobě nepostačují pro komplexní rozhodovací proces a je třeba je většinou odpovídajícím způsobem zpracovat a doplnit. K tomu slouží nákladové účetnictví, které zachycuje náklady a výkony v detailech, tyto údaje dále kontroluje a zjišťuje jejich hospodárnost. Z nákladového účetnictví vychází systém kalkulací, který se stal jedním z velice důležitých nástrojů manažerského řízení podniku v tržní ekonomice. Kalkulace se využívá zejména jako podkladu pro rozhodování o optimálním sortimentním složení prodávaných výkonů a způsobu jejich provádění. Dalším nezastupitelným úkolem nákladové kalkulace je její schopnost zobrazit vztahy mezi jednotlivými útvary v podniku, ve formě vnitropodnikových cen a způsobem jejich ocenění ovlivňovat chování jednotlivých pracovníků. Působí tak jako nástroj řízení vnitropodnikové hospodárnosti zejména při vynakládání jednicových a i ostatních variabilních nákladů. Uplatňuje se také při cenových úvahách, tvorbě plánu nákladů, výnosu a zisku, ale také při oceňování nedokončené výroby a jiných aktivovaných výkonů. Vlastním cílem mé praktické části, ve které je provedení nákladové analýzy divize AŽD Praha s.r.o. - DST Brno. Analýza je zaměřena nejprve na rozbor účetních výkazů (rozvahy a výkazu zisku a ztráty), druhá polovina praktické části se věnuje analýze jednotlivých ukazatelů. 8

7 V závěrečné části mé práce je provedeno shrnutí všech výsledků získaných provedenou nákladovou analýzou a jejich vyhodnocení. Cílem mé práce je dospět k určitým závěrům o celkové hospodářské a finanční situaci podniku a identifikovat slabé stránky, které by mohly firmě v budoucnu působit menší či větší problémy a naopak stanovit její silné stránky o které by mohla v budoucnu opírat svojí činnost. 9

8 1 TEORIE K ANALÝZE NÁKLADŮ Ekonomická teorie definuje náklady jako v penězích oceněnou spotřebu výrobních faktorů včetně nezbytných výdajů nutných k dosažení výnosů. Tím odlišuje náklady od peněžních výdajů. 1 V ekonomice každého podniku hrají náklady rozhodující úlohu, protože téměř každé manažerské rozhodování musí vycházet ze srovnání nákladů a výnosů. 1.1 Finanční účetnictví Ve finančním účetnictví jsou náklady sledovány za podnik jako celek a jsou určeny pro externí uživatele. Z tohoto pojetí nákladů se vychází při určení daňového základu a určení daňové povinnosti. V praxi se podle Synka 2 používá následující členění nákladů: Druhové členění nákladů: - základní nákladové druhy (podle položek finančního účetnictví), - kalkulační nákladové druhy (pro manažerské účely). Účelové členění nákladů: - třídění podle jednotlivých středisek, - třídění podle výkonů na náklady přímé a nepřímé. Náklady podle závislosti na změnách objemu výroby: - variabilní náklady, - fixní náklady. Náklady podle původu spotřebovaných vstupů: - prvotní náklady (externí), - druhotné náklady (interní). Náklady podle podnikových funkcí: - náklady na pořízení, - náklady na skladování, 1 SYNEK, M; a kol. Ekonomika a řízení podniku. Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN SYNEK, M; a kol. Podniková ekonomika. 3. přepracované a doplněné vyd. Praha: C.H. Beck, ISBN

9 - náklady na výrobu, - náklady na správu, - náklady na odbyt. Další kategorie nákladů: - přírůstkové náklady, - oportunitní náklady atd. K základním nákladovým druhům podle účtové osnovy patří: spotřebované nákupy: spotřeba materiálu, energie, ostatních neskladovatelných dodávek atd., služby: opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci apod., osobní náklady: mzdové náklady, zákonné sociální pojištění, zákonné soc.náklady atd., daně a poplatky: daň silniční, daň z nemovitostí, ostatní daně a poplatky a pod., jiné provozní náklady: zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku, prodaný materiál v ceně pořízení, smluvní pokuty a úroky z prodlení apod., odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů: odpisy dlouhodobého majetku, tvorba zákonných rezerv, tvorba opravných položek atd., finanční náklady: prodané cenné papíry a vklady, úroky, kurzové ztráty apod., rezervy a opravné položky finančních nákladů: tvorba rezerv, tvorba opravných položek, mimořádné náklady: manka a škody, náklady na změnu metody atd., daně z příjmů a převodové účty: daň z příjmů z běžné činnosti, daň z příjmů z mimořádné činnosti, převod provozních nákladů atd. Kromě absolutní výše nákladů je používán ukazatel nákladovosti, a to haléřový n - ukazatel nákladovosti N n= Q 11

10 N náklady v Kč Q objem produkce v Kč nebo v naturálních jednotkách Způsob členění nákladů podniku uvádím na obrázku č. 1. Obrázek č. 1: Způsob členění nákladů podniku Náklady Zisk Výrobní cena Spotřeba materiálu Spotřeba externích prací a služeb Mzdové a ostatní osobní náklady Odpisy DNM a DHM Finanční náklady Druhové členění nákladů Transformace nákladů Jednicové náklady Režijní náklady Jednicový materiál Jednicové mzdy Výrobní režie Správní režie Výkony Útvary Dvě linie řízení nákladů Výsledná kalkulace Odpočty středisek Předběžné kalkulace Rozpočty středisek Nástroje řízení jednicových a režijních nákladů Zdroj: SYNEK, M Posouzení vztahu mezi náklady a výnosy lze provést: srovnáním procentního vývoje nákladů s vývojem výnosů, výpočtem ukazatelů nákladovosti, výpočtem relativní změny nákladů: 3 SYNEK, M; a kol. Podniková ekonomika. 3. přepracované a doplněné vyd. Praha: C.H. Beck, ISBN

11 N rel = N N 1 půůe O 1 = N 1 n 0 Q 1= N 1 N 0 Q 0 kde: N rel relativní změna nákladů N 1... náklady v období (1) resp. náklady skutečné (ve vztahu k plánu) N přep náklady přepočtené N přep = n 0. Q 1 n 0... nákladovost období (0) n 0 = N 0 /Q 0 Q... objem produkce resp. hodnota výnosů vztahující se k nákladům Kdy záporný výsledek znamená : Náklady období (1) byly menší než přepočtené, a tedy došlo k relativní úspoře nákladů. Kdy kladný výsledek ukazuje: Náklady období (1) byly větší než přepočtené a došlo k relativnímu překročení nákladů. Předchozí rovnici lze také upravit na tvar: N rel = N Q 1 1 N Q 0 0 Q = ( n n ) Q Relativní změna nákladů je tedy rovna rozdílu nákladovostí násobenému ukazatelem produkce období (1). Druhového členění nákladů lze také využít pro získání informací sloužící pro regulaci čerpání nákladů, neboť z něj lze určit ty nákladové položky, které ve struktuře nákladů vykazují vysoký podíl nebo se nevyvíjejí v souladu s předpoklady podnikatelského záměru podniku. 1.2 Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví slouží bezprostředně pro efektivní řízení podniku a jeho vnitropodnikových útvarů. Manažerské účetnictví poskytuje podklady pro různá manažerská rozhodování. Manažerské pojetí nákladů: 13

12 a) využívá kalkulace, statistiku a matematické metody, b) pracuje se skutečnými i oportunitními náklady, c) bere v úvahu mezní náklady rozlišuje utopené náklady, d) rozlišuje krátkodobý a dlouhodobý pohled na nákladové křivky. Kromě finančního účetnictví využívá i nákladové účetnictví, tj. soustavu analytických účtů, kde se neúčtuje podvojně a slouží k vnitropodnikovému řízení (kalkulace, rozpočty apod.). Od finančního plánu se liší tím, že všechno dokládá detailními výpočty Náklady explicitní a implicitní Celkovými náklady (Total Cost, TS) se míní explicitní a implicitní náklady a jejich vynakládání v podniku v sobě zahrnuje vše, co podnik potřebuje k dosažení produkce. Průběh celkových nákladů se sleduje zejména v závislosti na produkovaném množství a graficky je znázorňován jako křivka celkových nákladů. Tuto křivku můžeme názorně vidět na obrázku č Obrázek č.2 : Celkové náklady v krátkém období Zdroj: <http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_spo/externi/kat_spo_2966/pojmy/pojmy.html> Explicitní náklady Explicitní náklady jsou ty, které podnik platí, což znamená, že mají formu peněžních výdajů, za nakoupené výrobní zdroje, za nájemné, za použití cizího kapitálu apod. Tuleja, 4 Rejstřík pojmů. [cit ], dostupné na www: <http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_spo/externi/kat_spo_2966/pojmy/pojmy.html> 14

13 Nezval a Majerová 5 uvádí, že explicitní náklady jsou takové náklady, které jsou skutečně vynaloženy a účelově podchyceny. Implicitní náklady Implicitní náklady nemají formu peněžních výdajů a jsou tedy obtížně vyčíslitelné. K jejich měření proto používáme oportunitních nákladů. Tak např. implicitními náklady je mzda, kterou by podnikatel obdržel při jiném zaměstnání, nebo úroky, které by získal investováním svého kapitálu do jiné akce apod. 6 Tuleja, Nezval a Majerová uvádí, že explicitní náklady, spolu s náklady implicitními, tvoří celkové ekonomické náklady neboli náklady obětovaných příležitostí. Podle Sedláčka 7 struktura informací zajišťovaných nákladovým účetnictvím představuje čtyři vzájemně propojené oblasti, zatímco pátá je již doménou manažerského účetnictví jak ukazuje obrázek č. 2. Obrázek č. 3: Schéma vztahu nákladového a manažerského účetnictví n á k l a d o v é ú č e t n i c t v í informace pro finanční účetnictví náklady a výnosy podle procesů a činnosti výrobkové náklady a výnosy informace pro útvarové řízení M a n a ž e r s k é ú č e t n i c t v í informace pro řízení a rozhodování Zdroj: SEDLÁČEK, J Třídění nákladů podle vztahu k objemu produkce Celkové náklady dále členíme na náklady fixní (Fixed Cost, FC), používá se také označení utopené, a náklady variabilní (Variable Cost, VC), někdy uváděné jako náklady doplňkové. Fixní náklady se většinou vymezují vzhledem k délce období, které posuzujeme. Fixní 5 TULEJA, P; NEZVAL, P; MAJEROVÁ, I; Základy mikroekonomie. CP Books, a.s., Brno. 261 s. ISBN SYNEK, M; a kol. Ekonomika a řízení podniku. Vysoká škola ekonomická v Praze, s. ISBN SEDLÁČEK, J; Účetnictví pro manažery. Grada, Praha, s. ISBN

14 náklady jsou zpravidla určeny k zajištění výrobního procesu a jejich část se vynakládá často ještě před zahájením výroby, kdy je potřeba pořídit dlouhodobý majetek, přijmout určitý počet pracovníků atd. celkovou výši těchto nákladů v průběhu výrobního procesu obvykle již nelze ovlivnit. Variabilní náklady jsou náklady spojené s pronájmem variabilních výrobních faktorů, tj. náklady, jejichž výše je závislá na objemu realizované produkce a mění se s její změnou. V praxi nelze často náklady takto striktně rozdělit, protože např. mzdy mistrů výroby jsou ve své podstatě náklady fixní, ale při zavedení další směny musí být zaměstnáni další mistři a celkové mzdy vzrostou. Dále je možné rozdělit náklady na: proporcionální, degresivní, progresivní, degresivně progresivní Dělení nákladů z hlediska nákladů na jednotku Pokud chceme analyzovat náklady z hlediska nákladů na jednotku, musíme rozlišit další dva druhy nákladů a to: Průměrné náklady (Average Cost - AC) Křivka průměrných nákladů má tvar písmene U. Zpočátku s růstem objemu výroby průměrné náklady klesají. Od určitého objemu výroby průměrné náklady rostou. Průměrné náklady jsou podílem celkových nákladů na produkci a matematicky je vyjadřujeme následujícím způsobem: Q TC AC =. 16

15 Mezní náklady (Marginal Costs - MC) Mezní náklady jsou pro stanovení nákladů na jednotku důležitější než průměrné náklady, protože vyjadřují náklady dodatečného vstupu nutného k produkci mezní jednotky výstupu, tzn. Poměřují změnu celkových nákladů ke změně výstupu o jednotku. Mezní náklady vyjadřujeme vztahem: TC MC = Q Marginální a jednicové náklady Marginální náklady V ekonomické teorii i praxi mají značný význam marginální (mezní, hraniční, diferenciální) náklady. Jsou to náklady vyvolané přírůstkem produkce o jednu jednotku. Definujeme je jako poměr mezi přírůstkem nákladů k příslušnému přírůstku výroby: M N = Q, kde M - marginální náklady, DN - přírůstek nákladů vyvolaný přírůstkem produkce, DQ - přírůstek produkce. Použitím infinitezimálního počtu vyjadřujeme marginální náklady jako nekonečně malý přírůstek nákladů vyvolaný nekonečně malým přírůstkem výroby, tj. jako první derivaci nákladové funkce podle objemu výroby: M dn = N = dq. Jednicové náklady Jednicové náklady dostaneme, podělíme-li levou i pravou stranu nákladové funkce objemem výroby: 17

16 N n = f Q Q = ( ) Q. Při analýze nákladové funkce N = f (Q) platí mezi celkovými, průměrnými (jednicovými) a marginálními náklady tyto vztahy: 1. Minimum marginálních nákladů odpovídá inflexnímu bodu celkových nákladů. 2. Minimum jednicových nákladů (nákladovosti) leží v průsečíku jednicových a marginálních nákladů. 18

17 2 NÁKLADOVÉ STŘEDISKO A NÁKLADOVÁ ANALÝZA 2.1 Nákladové středisko Nákladové středisko podniku je organizační jednotkou v rámci podniku, která byla vytvořena za účelem efektivního sledování a ovlivňování nákladové stránky existence a chodu podniku v přesně vymezeném prostoru jeho činnosti Tvorba nákladových středisek Jak uvádí Synek, k vytvoření a efektivnímu fungování nákladových středisek musí být splněny určité organizační i jiné předpoklady 8 : musí být vymezeny činnosti prováděné střediskem a veškeré vazby střediska na ostatní vnitropodnikové útvary, výkony (produkce, služby), které si střediska předávají v rámci podniku, musí být měřitelné a oceněné vnitropodnikovými cenami, náklady vznikající v rámci střediska musí být měřitelné. V podnikatelské praxi se nákladová střediska vytvářejí seskupováním jednotlivých činností na základě jejich podobnosti, technicko-organizačních podmínek výroby a dalších podstatných vlivů. Pro nákladová střediska je charakteristické, že spotřebovávají jak vstupy externích dodavatelů, tak také vstupy, které jsou produkované ostatními vnitropodnikovými útvary. Podle Synka 9 nákladové středisko vytváří spolu s ostatními podnikovými nákladovými středisky ekonomickou strukturu organizace. V podnikatelské praxi jsou velké podniky tvořeny celou soustavou nákladových případně hospodářských středisek. I když ekonomická a organizační struktura nemusí zcela splývat, nedostatečně propracovaná nebo improvizovaná struktura podniku v sobě skrývá řadu 8 SYNEK, M; a kol. Podniková ekonomika. 3. přepracované a doplněné vyd., Praha: C.H. Beck, s. ISBN SYNEK, M; a kol. Podniková ekonomika. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN

18 nebezpečí, jako je byrokracie, nedořešená pravomoc a zodpovědnost, zpožďování rozhodovacího procesu, vznik konfliktů nebo pozdní nebo nedostatečná reakce na příležitosti vnitřní a vnější podnikatelské činnosti Nákladový controlling Jak uvádí Wagnerová 10 s existencí nákladových středisek v podniku velice úzce souvisí nákladový controlling jako forma sledování a řízení nákladů v nákladových střediscích. Smyslem nákladového controllingu je vytvářet předpoklady k podnikovým úsporám nákladů skrze objektivní hodnocení hospodaření středisek. Podmínky pro úspěšné fungování tohoto modelu v praxi jsou: vytvoření optimálního počtu nákladových středisek s rozdělením na hlavní a vedlejší, kdy vedlejší střediska vytvářejí zázemí pro činnost středisek hlavních, existence vedoucího, který bude zodpovědný za dosažené výsledky, přesné oceňování předávek výkonů mezi nákladovými středisky (jejich transparentnost), vědomí, že k neúspěchu při uplatňování hodnocení hospodaření nákladových středisek mohou vést neobjektivní kritéria hodnocení. Činnost kontroly nákladů v nákladovém středisku spočívá mimo jiné také v porovnávání dvou základních výkazů, které formulují vlastní činnost střediska. Těmito výkazy jsou rozpočet a výkaz zisku a ztrát. Rozpočet Podle Synka 11 je rozpočet plán, který numericky vyjadřuje očekávané výsledky, typicky pak náklady a výnosy podniku nebo vnitropodnikových útvarů na jejich plánovanou činnost v určitém období. Tímto vlastně rozpočet do velké míry determinuje rozsah a kvalitu realizace plánovaných aktivit podniku. Funkcí rozpočtu je pak zejména ukládat 10 WAGNEROVÁ; E a kol. Ekonomika a řízení podniku. 1 vyd., Slezská univerzita v Opavě, s. ISBN X. 20

19 úkoly v nákladech jednotlivým útvarům podniku, kontrolovat hospodárnost těchto útvarů a spojovat výsledky kontroly s hmotnou zainteresovaností pracovníků. Rozpočet poskytuje též údaje pro vnitropodnikové účetnictví. Výkaz zisků a ztrát Výkaz zisků a ztrát nákladového střediska za dané období zobrazuje skutečně dosažené výsledky. Jejich porovnáním s rozpočtovanými hodnotami podnik zjišťuje, v jakých oblastech došlo k překročení či podkročení nákladů či výnosů a které položky a v jaké výši se na vzniklé situaci podílely. Je jedním z hlavních kontrolních nástrojů činnosti střediska za dané období. Nákladová část výsledovky je sestavována v kombinaci druhového a účelového členění nákladů a představuje výchozí zdroj dat k analýze ekonomické stránky činnosti střediska. Pro malá nákladová střediska je charakteristické, že nemusí řešit řadu nákladových otázek a rozhodování souvisejících s normálním ekonomickým životem podniku (likvidita, odhady budoucích příjmů, plánování nákladů apod.). Těmito úkoly se zabývá správa podniku. Nákladové středisko však naopak spotřebovává výkony produkované ostatními vnitropodnikovými útvary. Tyto skutečnosti působí i na strukturu jeho výkazu zisků a ztrát, který obsahuje např. nákladové položky vnitropodnikových výkonů či režie středisku přiřazené. Aby nákladové středisko mohlo vykonávat aktivní úlohu směrem k úsporám nákladů, musí být splněny následující předpoklady: zodpovědnost nákladového střediska za náklady musí odpovídat pravomoci k jejich ovlivňování, stejně tak jako organizačně-technickým podmínkám výroby, s posunem střediska od pouhé účtárny směrem k aktivnější úloze při ovlivňování vlastních i celopodnikových nákladů musí růst autonomie střediska, resp. vedoucího pracovníka ve vztahu ke střediskovým nákladotvorným faktorům a práci s nimi, 11 SYNEK, M; a kol. Podniková ekonomika. 3. přepracované a doplněné vydání, Praha: C.H. Beck, s. ISBN

20 podnik musí nastavit jasná, realitě odpovídající a motivující kritéria pro aktivní práci s ekonomickou stránkou výrobních procesů. 2.2 Náklady a jejich analýza Analýza nákladů je prostředkem, který vede k získání více informací o nákladech, než je tomu z pouhého výkazu zisků a ztrát Pojetí nákladů Náklady představují snížení ekonomického prospěchu během účetního období, a to jednak ve formě snížení (úbytku, spotřeby) aktiv, jednak ve formě zvýšení dluhů. Podle Synka 12 je lze charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů, vč. dalších nutných nákladů spojených s činností podniku. Jde o definici nákladů v účetním pojetí, tak jak vystupují ve střediskovém účetnictví. Jak uvádí Konečný 13, tak třídit a kvantifikovat náklady lze podle mnoha kritérií. Nejčastěji se náklady třídí podle druhu, účelu, místa vzniku a odpovědnosti, kalkulace položek úplných nákladů a závislosti na změně objemu výroby. Volba konkrétních kritérií třídění nákladů se pak odvíjí od charakteru produkce a výrobních postupů nákladového střediska, způsobu jeho vnitřního uspořádání, vazeb na ostatní vnitropodnikové útvary a především požadavku na vypovídací schopnost takto získaných informací. Přitom druhové třídění nákladů systémově navazuje na výkaz zisků a ztrát. Vychází z výrobních faktorů a odpovídá na otázku, co bylo vynaloženo na hospodářskou činnost, tj. jaké druhy aktiv, nakupovaných výkonů a služeb, osobních a dalších nákladů byly vynaloženy za účetní období 14. Jde o základní členění nákladů, které respektuje účtovou 12 SYNEK, M; a kol. Podniková ekonomika. 2.vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN KONEČNÝ, M; Finanční analýza a plánování. 9. vydání, Brno: Vysoké učení technické, s. ISBN SYNEK, M; a kol. Podniková ekonomika. 3. přepracované a doplněné vyd. Praha: C.H. Beck, s. ISBN

21 osnovu. Další možností je třídit náklady účelově, například podle středisek (útvarů). Toto třídění umožňuje určit zodpovědnost střediska za konkrétní nákladové položky. Střediskové náklady lze dělit na náklady přímo přiřaditelné středisku, tzv. jednicové náklady střediska (např. mzdy pracovníků střediska), a ostatní, tzv. režijní náklady 15 (ústavní režie, správní režie apod.). Režijní náklady představují podíl na společných nákladech podniku, který je středisku přiřazen nad rámec jeho jednicových nákladů. Jeho výše je určena rozpočítáním společných nákladů podle určitého klíče a tvoří k přímo přiřaditelným nákladům (jednicovým nákladům střediska) nákladový, většinou fixní přívěsek Nákladová analýza Nákladová analýza jako část finanční analýzy se zaměřuje na náklady. Hlavním nástrojem nákladové analýzy jsou nákladové ukazatele. Ty lze dělit na: extenzivní (objemové) intenzivní (relativní). K analýze podílu zainteresovaných stran na životě ambulantního nákladového střediska se zřejmě nejlépe hodí extenzivní tokové ukazatele absolutní a rozdílové, a dále intenzivní ukazatele stejnorodé a poměrové. Absolutní ukazatele přebírají a analyzují přímo položky výkazů, rozdílové pak pracují s rozdílem relevantních hodnot. Poměrové ukazatele kvantifikují vzájemný vztah položek finančních výkazů, mezi nimiž existuje logická souvislost. Umožňují sledovat např. vývoj struktury nákladů. Konstrukce a výběr ukazatelů mají být relevantní řešenému problému a podřízeny tomu, co má být měřeno. 15 Režií resp. režijními náklady se pro účely této práce mají na mysli režijní náklady středisku přiřazené administrativně-správním útvarem. Nepůjde tedy o režijní náklady v rámci střediska (např. plat sester na příjmu ambulance), ale o režijní náklady, za něž nákladové středisko nemůže. 23

22 Jak uvádí Grunwald a Holečková 16 základem analýz je srovnání hodnot a poměrových ukazatelů v časové řadě, pro posouzení finanční situace podniku ve srovnání s konkurenty je však významné rovněž prostorové srovnání vybraných ukazatelů. To obnáší porovnání zjištěných hodnot ukazatelů za analyzované středisko s hodnotami přímých, ideálně nejúspěšnějších konkurentů. Nákladová analýza využívá především jednoduchých a poměrových ukazatelů a jejich časového vývoje a obsahuje následující fáze: výpočet ukazatelů a grafické znázornění pozorovaných skutečností analýzu absolutní výše nákladových složek a jejich vývoj analýzu poměrovou (nákladová složka vzhledem k oblasti a vzhledem k celkovým nákladům) identifikaci faktorů působících na pozorované změny případné návrhy na zlepšení situace u vybraných nákladových složek Kontrola režijních nákladů Správným sestavením nákladového úkolu vlastní řízení režijních nákladů nekončí. Sledování skutečných nákladů, jejich srovnání s rozpočtem a analýza odchylek jsou neméně důležité. Kontrolu plnění rozpočtu jednotlivých středisek lze provádět několika následujícími způsoby: Jde například o srovnání neupravených nebo nepřepočtených rozpočtovaných nákladů se skutečnými, zjištěnými z účetnictví. Porovnáním celkových nákladů se potom zjistí odchylka, která samozřejmě může nastat i v jednotlivých položkách. Tento způsob kontroly režijních nákladů není příliš účinný a je použitelný pouze tam, kde objem výroby nemá vliv na výši nákladů GRUNWALD, R; HOLEČKOVÁ J; Finanční analýza a plánování podniku. 2. vyd. (dotisk), Praha: Vysoká škola ekonomická, s. ISBN Např. správní režie 24

23 Dále to může být lineárním přepočtem původních rozpočtovaných hodnot za pomocí indexu, který vypočteme z poměru skutečného a plánovaného využití kapacity. Porovnáním takto přepočteného pevného rozpočtu s vlastní skutečností pak zjišťujeme globální odchylku, kterou podrobujeme další analýze. Podle Hradeckého 18 lze globální odchylku rozdělit na odchylku spotřební a objemovou, to za podmínky sestavení flexibilního rozpočtu. Při jeho sestavování se jednotlivé položky rozpočtu zvýší (sníží) úměrně k plnění plánovaného objemu výkonů střediska, a to při respektování fixního či variabilního charakteru příslušné nákladové složky. Rozdíl mezi skutečností a vypočteným součtem rozpočtovaných nákladů pak vyjadřuje spotřební odchylku. Objemovou odchylku tvoří rozdíl přepočteného pevného rozpočtu a součtu položek přepočteného variabilního rozpočtu. Spotřební odchylka se týká spíše variabilní složky nákladů a je ukazatelem tzv. úspornostní formy hospodárnosti. Naproti tomu objemová odchylka se týká především fixních nákladů a odráží tzv. účinnostní formu hospodárnosti. Porovnáním plánované hodnoty se skutečnou dochází ke zjištění určitých odchylek. Na základě zjištěných odchylek se vypracuje analýza odchylek, která je předkládána vedení podniku. Následně se realizuje provádění patřičných opatření. V níže uvedeném seznamu je výčet několika příčin vzniku kladných a záporných odchylek: chybné plánování, špatná organizace procesů, nesprávná realizace plánů, nereálně stanovené cíle, nepředvídatelné externí vlivy, organizační změny, provádění racionalizace, zvýšení mzdových tarifů, větší či menší spotřeba apod. Při posuzování režijních nákladů je třeba podle Hradeckého 19 nutné se také zabývat zprostředkovaným vztahem režijních nákladů k výrobkům především z těchto důvodů: 1. reprodukce spotřebovaných režijních nákladů v cenách finálních výrobků, 18 HRADECKÝ, M; KRÁL, B; Řízení režijních nákladů. 1.vyd. Praha: Prospektum, ISBN HRADECKÝ, M; KRÁL, B; Řízení režijních nákladů. 1.vyd. Praha: Prospektum, ISBN

24 2. lepší poznání vztahů mezi jednotlivými skupinami režijních nákladů a produkovanou sortimentní strukturou, což vede k úvahám o efektivnosti vyráběných výrobků. Velmi úzký vztah rozpočtů režie k předběžným kalkulacím a odpočtů režie k výsledným kalkulacím tvoří přímou návaznost kalkulací na rozpočty. Podle Hradeckého vztah rozpočtů režie k předběžným kalkulacím a odpočtů režie k výsledným kalkulacím je velmi úzký a představuje přímou návaznost kalkulací na rozpočty, resp. odpočty režie. Spočívá v tom, že se v rozpočtech režie stanovené přirážky nebo sazby režijních nákladů použijí při sestavování předběžných kalkulací v příslušných kalkulačních položkách. Do hloubky pochopená struktura nákladů je předpokladem pro trvalé zdokonalení v mnoha úrovních: rozhodování o vlastní výrobě nebo cizích vztahů, rozhodování o alternativních produktivních metodách pomocí nových technologií, okamžité přezkoušení vlivů změn produktů mix na výsledek Netradiční kalkulační postupy Dle Zámečníka 20, nejsou tradiční kalkulační postupy s to postihnout změny ve struktuře nákladů, k nimž v posledních letech dochází. Jde o postupné snižování podílu přímých nákladů ve prospěch nákladů nepřímých. Jedná se především o vliv nákladů na informační, plánovací, marketingové a strategické aktivity. Tyto náklady lze jen obtížně přiřadit konkrétní kalkulační rovnici. Tento problém se snaží řešit metoda kalkulace podle činností, metoda ABC (Activity Based Costing). Tato metoda přiřazuje režijní náklady nikoli kalkulační jednici, ale jednotlivým kalkulačním činnostem, kde náklady vznikají. Smyslem této metody je snaha co nejlépe vyjádřit vztah nákladů k příčině jejich vzniku. 20 ZÁMEČNÍK, R; TUČKOVÁ, Z; HROMKOVÁ, L. Podniková ekonomika II. 1. vyd. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s. ISBN

25 Výhodou metody ABC je získání přesné informace o nákladech dílčích činností, kde nutí podnik se zaměřit i na pomocné a obslužné procesy. Nevýhodou je skutečnost, že náklady na sestavení a následně její uplatnění jsou většinou velmi vysoké. Použití metody ABC má vysoké časové nároky na přípravu a zpracování vstupních informací. Vyžaduje velké zkušenosti u pracovníků, kteří metodu zavádějí. 27

26 3 PRAKTICKÁ ČÁST Ačkoli je má práce zaměřena na optimalizaci nákladů divize Automatizace silniční techniky, která je součástí AŽD Praha s.r.o., považuji za nutné se v krátkosti zmínit o mateřské firmě jako celku. 3.1 Charakteristika podniku AŽD Praha Počátky AŽD Praha s.r.o. jsou úzce spjaty s poválečnou modernizací a rekonstrukcí železniční dopravy v naší republice. Dnešní AŽD Praha s.r.o. odvozuje svou tradici od tří zakládající firem ČSD Stavba a montáž sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, ČSD Výroba sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a ČSD Ústřední zásobovací sklad, které vznikly roku Tento rok proto bývá označován jako datum vzniku společnosti. Zakládající firmy byly později spojeny v jeden společný podnik s obchodním jménem Výroba a výstavba sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a to roku Název Automatizace železniční dopravy (AŽD) byl poprvé použit roku Jako samostatný oborový podnik vzniklo AŽD Praha o deset let později a byla k němu přidružena i slovenská část AŽD Bratislava. Roku 1993 vznikla soukromá firma AŽD Praha s.r.o. Firma disponuje pouze českým kapitálem a v současnosti je největší českou firmou v oboru zabezpečovací techniky na našem trhu Základní údaje AŽD Praha s. r. o. je nejvýznamnějším, ryze českým dodavatelem dopravní, zabezpečovací, telekomunikační, automatizační a informační techniky. V České republice je podnik nejvýznamnějším dodavatelem dopravní, zabezpečovací, telekomunikační, třídící a automatizační techniky. Zajišťuje a provádí výzkum, vývoj, projektování, výrobu, montáž, rekonstrukce, prodej a servis zařízení, systémů a investičních celků. Obchodní činnost AŽD Praha s.r.o. v zahraničí tvoří významnou část aktivit firmy. Ve východní Evropě a hlavně v Asii společnost navázala úspěšné obchodní kontakty a obzvláště Indie, Kazachstán a země bývalé Jugoslávie patří mezi oblasti, kde AŽD Praha rozvíjí své 28

27 obchodní aktivity. V roce 2003 byly v Srbsku a Kazachstánu dokonce založeny dceřiné společnosti AŽD. V současné době má AŽD Praha s.r.o. okolo 1700 zaměstnanců. Kromě pražské budovy, kde se nachází ředitelství společnosti a Výrobní závod Praha, má firma montážní a výrobní závody v Brně, Olomouci a Kolíně. Na Slovensku fungují tři dceřiné společnosti a to AŽD W Poprad, s.r.o., AŽD Košice, a.s. a PROJEKT SIGNAL s.r.o. Bratislava. Další dceřiné společnosti jsou v Srbsku (AŽD Saobračajni sistemi, d.o.o. Beograd) a Kazachstánu (AŽD Kazachstán s.r.o.). Specifikum podniku AŽD Praha s.r.o. je hospodářské období, které vždy začíná dnem 1. října a končí dnem 30. září následujícího kalendářního roku. V obrázku č. 2 uvádím vývoj obchodního obratu AŽD Praha s.r.o. za roky 2003 až V dalším obrázku č. 3 je uvedena ziskovost firmy z jejího obratu. Obrázek č. 4: Vývoj obchodního obratu AŽD Praha s.r.o. (v tis.kč) Zdroj: interní materiály firmy 29

28 Obrázek č. 5: Ziskovost z obratu (v tis. Kč) Zdroj: interní materiály firmy Období 2004 bylo přechodným 9 měsíčním obdobím od do z důvodu přechodu společnosti na hospodářské roky začínající vždy 1.10 kalendářního roku. Z tohoto důvodu nejsou uváděné údaje plně srovnatelné Management a organizace společnosti Vlastní činnost firmy je zajišťována organizačními jednotkami. AŽD Praha s.r.o. se skládá z deseti organizačních jednotek: Závod technika Výrobní závod Praha Výrobní závod Brno Výrobní závod Olomouc Montážní závod Olomouc Montážní závod Kolín Zásobovací a odbytový závod Olomouc Divize Teleinformatika 30

29 Divize Servisu sdělovací a zabezpečovací techniky Divize Automatizace silniční techniky Brno Slovensko -AŽD W Poprad s.r.o. Srbsko - AŽD Saobračajni sistemi, d.o.o. Beograd Kazachstán - AŽD Kazachstan s.r.o. Management společnosti : Generální ředitel Obchodní ředitel Provozní ředitel Technický ředitel Výkonný ředitel VZ Praha VZ Brno VZ Olomouc ZOZ Olomouc ZTE Praha DSE Praha MZ Kolín MZ Olomouc Personální manažer Finanční ředitel Obchodní ředitel pro silniční telematiku DST Brno Představenstvo se zodpovídá valné hromadě, která se pravidelně schází, aby jednala o provozních a obchodních záležitostech firmy. Pro řízení celé společnosti je ustanoveno ředitelství firmy sídlící v Praze. AŽD Praha s.r.o. je ve smyslu znění Obchodního zákoníku společností s ručením omezením. Obrázek č. 5: Logo AŽD Praha Zdroj: interní materiály firmy 31

Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů I. TRŽBY Jsou peněžní částkou, kterou podnik získal prodejem výrobků,

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král 1MU403 Manažerské účetnictví II. VŠE v Praze Členění nákladů a rozhodování Prezentace k přednášce ke kurzu 1MU403 VŠE v Praze Osnova prezentace Pojem nákladů a jeho rozdílná interpretace z hlediska uživatelů

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY ", VYROBNIPROGRAM,NAKLADY v V" o CLENENI NAKLADU Předpokladem účinného řízení nákladfl je jejich podrobnější rozčlenění. Náklady se v teorii i praxi člení podle různých kritérií. Z hlediska potřeb finančního

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Účetní systémy 1 3. přednáška Osnova: Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Rozšiřování jednobilančního účetního systému (kalkulace) Dvoubilanční účetní systém (jednookruhový, dvouokruhový)

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min.

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min. Kalkulace nákladů pokračování Kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková, ve sdružené výrobě, odečítací, rozčítací, rozdílová, normová metoda a metoda ABC 1c) Kalkulace dělením s poměrovými

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec Zásoby vlastní činnosti Miroslav Brabec Pojem Zásoby vlastní činnosti základní dělení: - nedokončená výroba, - polotovary vlastní výroby, - hotové výrobky na skladě, - zvířata (pouze v případě, že nejsou

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu I. Úloha zisku v podnikání Zisk je cílem veškerého podnikání, ne však jediným. Podnikatelé sledují další monetární cíle: - zajištění platební pohotovosti

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 2.1. Náklady Ekonomická teorie definuje náklady podniku: jako peněžně oceněnou

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Praktická Lesnická Ekonomika v kostce.

Praktická Lesnická Ekonomika v kostce. Praktická Lesnická Ekonomika v kostce. Přednáška 25.3.2014. LDF Brno. Ing.Venuše Komárková,Ph.D. PLE Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Pojem. Podnikovépočetnictví zastřešuje celek

Pojem. Podnikovépočetnictví zastřešuje celek Podnikovépočetnictví Finanční účetnictví a výkazy Vnitropodnikové (manažerské) účetnictví Kalkulace nákladů Rozpočetnictví Podniková statistika a rozbor Pojem Podnikovépočetnictví zastřešuje celek informačních

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? Manažerské účetnictví Řízení procesů pomocí metody ABC (Activity Based Costing) 1. Změny v podnikatelském prostředí Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? rozvoj informačních

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

SEMAG spol. s r.o. Havířov

SEMAG spol. s r.o. Havířov SEMAG spol. s r.o. Havířov Počet zaměstnanců: 370 Kontaktní osoba: Ing. Libor Ondráček Tržby: 260 000 000,- Kč Funkce: generální ředitel Web: www.semag.cz Telefon: 597 575 810 Obchodní společnost SEMAG

Více

Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi

Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi Ing. Jana Schröpferová Proč potřebujeme rozpočty, kalkulace a výkazy? Jak s jejich pomocí řídit organizaci? Odpovědi naleznete v přednášce Ing. Jana Schröpferová,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3 Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny Ekonomika P3 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a výklad

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura :

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura : Hodina 30 Strana 1/20 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 5 Účetnictví II Předpokládaný počet : 8 hodin Použitá literatura : Jiří Vysušil Podvojné účetnictví po lžičkách

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Filip Šimek, 2005 simekf1@fel.cvut.cz Strana 1 / 7 1. Podnikatelský plán, zakladatelský rozpočet Podnikatelský plán je dokument, který vystihuje oblast

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více