ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh )"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh ) I. Základní charakteristiky finančního hospodaření města Závěrečný účet města Hlinska je zpracován v souladu s ~ 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisu. Obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmu a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodařeni města s jeho majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů zřízených městem a hospodařeni příspěvkových organizací města. Součástí závěrečného účtu je vyúčtováni finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu EU, Pardubického kraje, obcí ajiným rozpočtům. Rozpočet města Hlinska na rok 2013 schválilo zastupitelstvo města na svém 12. řádném zasedání dne 19. února Do doby schváleni rozpočtu město hospodařilo podle předem schválených pravidel rozpočtového provizoria. V rozpočtu byly schváleny výdaje v celkové částce Kč a příjmy ve výši Kč. Schodek rozpočtu (tzv. financování) byl schválen ve výši Kč s tím, že bude kryt zůstatkem finančních prostředku z minulých let. Hodnoceni hospodaření města podle schváleného rozpočtu bylo prováděno průběžně Po celý rok. V případě potřeby změny schváleného rozpočtu byla na základě rozhodnutí orgánů města prováděna rozpočtová opatření. V průběhu roku 2013 bylo provedeno celkem 123 rozpočtových opatření (RO). Celkový objem RO v příjmech činil Kč celkový objem ROve výdajích Kč a ve financování Kč. RO největšího rozsahu se týkaly přijatých dotací, které byly schváleny v pruběhu roku ajim odpovídajícím výdajům. Ve srovnání s předchozím rokem došlo v příjmové části rozpočtu města k výraznému navýšeni. Bylo způsobeno především zvýšením objemu daňových příjmů (novela rozpočtového určeni daní) a dále dotacemi vyplacenými ex post (výdaje roku 2012 byly městu uhrazeny v roce 2013). Jednalo se o financování projektu Revitalizace části města Betlém a dotace na pořízení Technologického centra ORP a Vnitřního integrovaného úřadu. Ve výdajové části rozpočtu města naopak došlo k úspoře v běžném provozu. Kapitálové výdaje nezrealizované v roce 2013 jsou obsaženy v rozpočtu města na rok Uvedené skutečnosti se pozitivně promitly do okruhu financování, město skončilo hospodařeni k skladným hospodářským výsledkem ve výši ,89 Kč. Následující tabulka shrnuje výše uvedené skutečnosti (v tis. KČ). Schválený Upravený Skutečnost 0o schvál. o Položka rozpočet rozpočet rozpočtu rozpočtu Přijmytř. I -daňové ,42 100,04 Příjmy tř. 2- nedaňové ,66 98,50 Příjmy tř. 3 - kapitálové ,64 99,42 Příjmy tř. 4- dotace, převody ,19 99,97 Příjmy celkem ,62 99,75 Výdaje běžné ,26 78,94 Výdaje kapitálové ,40 85,28 Výdaje celkem ,84 79,96 Financování Změna stavu krátkodobých prostředků Dlouhodobé půjčky přijaté DlouhodobépůjČky uhrazené Opravné položky k peněžním operacím Účetní výkazy s údaji k jsou k nahlédnutí na Finančním a ekonomickém odboru MÚ Hlinsko.

2 II. Komentář k celkové bilanci příjmu a výdaju Plnění rozpočtu příjmů: 1. Daňové příjmy splněny celkově vzhledem k upravenému rozpočtu na 100,04 %. Schválený Upraven5 Skutečnost ~ schvál.. ~o uprav. rozpočet rozpočet rozpočtu rozpočtu 9dílené daně: )aň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 18 00( 21 96( 21 96( 122,03 100,0( Daň z příjmů fyz.osob ze samost. výděl. Činnosti 3 00( ,33 100,0( Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 2 00( ,52 100,0( Daň z příjmů právnických osob 18 00( ,95 100,0( )PH 40 OOC 45 15( ,7 99,9( Výlučné dané: Daň z přijmu Města Hlinska ,28 100,0( Daň z nemovitosti ,38 100,0( )aně celkem 880W ( ,88 99,9F Poplatky za uložení a likvidaci odpadu 10 00( 99Ľ ,65 100,48 Správní poplatky ,38 100,45 )dvod z výherních hracích přístrojů (VHP) 4 00( ,10 100,0( idvod výtěžku z provozováni loterii 30( ,33 147,33 Doplatek zrušeného poplatku z VHP ,0( 100,0( Příjmy za zkoušky řidičského oprávnění 40( 40C ,50 96,5C Místní poplatky (psi, veřejné prostranství) 34( 35~ ,06 97,2C Ddvody za odnětí pudy 2( ,00 100,OC Ddvody za autovraky ( ( 53 0,0( 0,0C Daňové příjmy celkem 106 6M ,42 100,04 Největší část příjmu města, stejně jako v předchozích letech, tvořily příjmy z daní a poplatků, ze kterých nejvyšší podíl připadá na daně sdílené, jejichž procentuální podíl je dán zákonem Č. 243/2000 Sb.. o rozpočtovém určení daní, (RUD). Novela uvedeného zákona, která vstoupila v platnost , přinesla městu výrazné navýšení výnosů ze sdílených daní. K vysokému nárustu ve srovnáni s rokem 2012 došlou výnosu z DPH, a too téměř 10 mil. Kč. Výnos daně z přijmu ~zických osob ze závislé Činnosti vzrostl o 6,7 mil. KČ a výnos daně z přijmu právnických osob o 3,2 mil. KČ. Daňo~ př~my Daňo~ přijmypodle RUD

3 Graf představuje vývoj celkových daňových příjmů města ve srovnání s inkasem sdílených daní dle RUD v letech Ve sledovaném období byl rok 2013 v objemu přijatých sdílených daní nejvyšší, což se projevilo ve výši daňových příjmů, které dosáhly za hranici 120 mil. KČ. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k nárůstu správních poplatku a odvodu z VHP. Výběr místních poplatku byl srovnatelný s předchozím rokem. 2. Nedaňové příjmy splněny celkově vzhledem k upravenému rozpočtu na 98, Schválený Upravený Skutečnost ~ schvál. O ~ uprav. rozpočet rozpočet rozpočtu rozpočtu Příjmy z poskytováni služeb ,55 99,00 Příjmy z prodeje zboží T 154,00 97,47 Jstatní příjmy z vlastní činnosti ,0C 58,43 )dvody příspěvkových organizaci ,0( Příjmy z pronájmu pozemku ,55 100,0( Příjmy z pronájmu nemovitostí ( 12 1,57 98,56 Příjmy z pronájmu movitých věcí ,13 75,00 )statni příjmy z pronájmu majetku ,50 95,00 Příjmy z úroků ,80 84,80 Přijaté sankční platby ,08 97,2( Příjmy z prodeje drob.dlouhod.majetku ,0( Přijaté neinvestiční dary ,0( Přijaté pojistné náhrady ( 100,0( Přijaté náhrady (vratky za služby) ,64 97,88 )st. příjmy vč. fin, vypořádáni ,0( Příjmy z úhrad dobývacího prostoru ( 120,00 96,0( Přijaté splátky půjčených prostředku ~ 100,51 100,0( ~edaňové příjmy celkem OOf ,6( 98,4~ Nedaňové příjmy zaznamenaly rostoucí tendenci ve srovnání s předchozím rokem, v součtu se jedná o navýšeni 5,3 mil. Kč. Nejvíce vzrostly příjmy z pronájmů nemovitostí (o 2,4 mil. Kč) a služeb (o 1,1 mil. Kč), avšak v těchto položkách byl nárust zpusoben vyšším pronájmem nově vzniklé obchodní společnosti Sportoviště města Hlinska, s.r.o., který je na druhé straně kompenzován vyššími výdaji pro sportovní kluby na úhradu nájmu z užívaných sportovišť a souvisejících služeb. K dalšímu výraznému navýšení došlo u přijatých plnění z pojistných událostí. Zatímco se v roce 2012 jednalo o částku 114 tis. Kč, v roce 2013 byl příjem 906 tis. KČ. Nejvyšší pojistná plnění plynula z vodovodní škody ve Společenském domě (151 tis. Kč), z rozbité skleněné stěny v Zš Ležáků (262 tis. Kč) a rozbitého vchodu vlivem vandalství na zimním stadionu (121 tis. Kč). Příjmy z prodeje drobného dlouhodobého hmotného majetku představují prodej nepotřebného kancelářského vybavení a prodej nalezených nevyzvednutých věcí Q izdní kola). Oproti roku 2012 dochází k dalšímu poklesu klesajících úrokových sazeb peněžních ústavů. úroků z finančních prostředků na běžných účtech města vlivem Neinvestiční dar ve výši IS tis. Kč byl přijat za zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení od firmy ASEKOL Ostatní nedaňové příjmy byly v obdobné výši jako v předchozím roce.

4 3. Kapitálové příjmy splněny ve skutečnosti na 99,42 % upraveného rozpočtu Schválený Upravený Skutečnost 0o schvál. o uprav. rozpočet rozpočet rozpočtu rozpočtu Příjmy zprodeje pozemku 1 0O( ,30 99,92 Příjmy z prodeje nemovitosti 2 51( ,80 99,23 Příjmy z prodeje ostatního majetku ,00 Kapitálové příjmy celkem 3 51( 4 97~ 4 94( 140,64 99,42 Kapitálové příjmy oproti schválenému rozpočtu vzrostly ve skutečnosti o 1,4 mil. Kč. K nárůstu došlo u příjmu z pozemku, jejichž prodeje byly schvalovány zastupitelstvem města a realizovány v průběhu celého roku. Příjmy z prodeje nemovitostí tvoří prodej městských bytu a splátky prodaných nemovitostí Horalka, Styl a Orlovna. Příjmy z prodeje ostatního majetku představuje prodej staršího požárního vozidla (transit). 4. Přijaté dotace splněny ve skutečnosti na 99,97 % upraveného rozpočtu. Schválený Upravený Skutečnost O ~ schvál. o uprav. rozpočet rozpočet rozpočtu rozpočtu Neinv. dotace všeob. poki. správy st. rozpočtu ,00 Neinv. dotace ze stát.rozpočtu - dotační vztah ,0( 100,00 Dstatní neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu ( 99,96 Neinvestiční dotace od obcí 50~ 1 29~ 1 28~ 255,36 99,08 Neinvestiční dotace od Pardubického kraje 70( 70( 100,00 Neinvestiční dotace od regionální rady 36( 36( 100,00 Investiční dotace ze státních fondu 2T 22; 100,00 Investiční dotace ze státního rozpočtu ,03 100,00 Investiční dotace od kraju 2 70( 2 70( 100,00 Investiční dotace od regionální rady 11 30~ ii 30; 100,00 Přijaté dotace celkem 22 45f 48 09~ ,1~ 99,9~ Ve schváleném rozpočtu byly obsaženy pouze dotace schválené na úrovni státního rozpočtu a dále dotace písemně potvrzené příslušným ministerstvem, krajem či obcí k datu schválení rozpočtu. Další dotace schvalované v průběhu roku byly pomocí rozpočtových opatřeni zahrnuty do úprav rozpočtu. Celkový nižší objem neinvestičních dotací ve srovnání s předchozím rokem byl zpusoben nižším objemem finančních prostředku určených městu v rámci souhrnného dotačního vztahu (pokles o 2 mil. Kč), z rozpočtu Pardubického kraje město obdrželo o I mil. Kč méně než v roce předchozím. Nejvyšší položkou investičních dotací představuje v roce 2013 dotace z ROP NUTS II Severovýchod na realizaci projektu Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko. Detailní rozpis veškerých přijatých investičních a neinvestičnich dotací je uveden v kap. HI vyúčtování finančních vztahu.

5 Příjmy města za rok 2013 Financo~ní 15,5% Dotace Daň. příjmy 19,3% 49,4% Kapit. přijmy 2% Nedaň. příjmy 13,8% Příjmy daňo é Příjmy nedaňo é o Příjmy kapitáio~é o Dotace Financo~ní Plnění rozpočtu výdaíů: 1. Běžné výdaje čerpány vzhledem k upravenému rozpočtu na 78,94 %. Schválený rozpočet Upravený Skutečnost 0o schvál. ~o uprav. rozpočet rozpočtu rozpočtu Výdaje na platy a povinné odvody 37 32~ ,73 96,43 4ákup materiálu (vč. DHDM) 2 22~ 3 47~ ,17 84,68 Úroky ,04 100,0~ ~ 4ákup vody, paliv, energie ; 93,72 90,28 4ákup služeb ,16 90,21 )pravy a údržba ~ ,89 77,35 )st.nákupy (vč.program.vybaveni, cestovné) ,91 77,32 Příspěvky, náhrady a věcné dary ,76 96,5 ~ 1einv.dotace podn. a nezisk. org.(vč.grantu) 2 18~ ,* 93,54 %ieinvestiční transfery obcím 15( ( 106,67 100,0( 4einv. transfery příspěvkovým organizacím ,76 l00,oc 3statní neinv. transfery ( vč.daní a poplatků) ( ,47 98,OC Jáhrady mezd v době nemoci 10( ,00 57,94 Vyplacené spoluúčasti pojistných událostí ,0( Příspěvky na penzij.připojištěni zaměstnanců ,62 98,32 4einvestiční pujčky (FRB a sociální fond) 2 25C ,87 96,7~ )statní neinvestiční výdaje (vč.rezervy) 1 16C 26 28( 42C 36,2 l,6( Běžné výdaje celkem ~ ~ 103,26 78,94 Ve výdajové části provozního rozpočtu města došlo ve srovnání s předchozím rokem k úspoře ve mzdových výdajích včetně odvodu ve výši 705 tis. Kč, nižší byly náklady na nákup materiálu, platby za energie. Uspořené finanční prostředky byly použity na opravy a údržbu majetku města, a to o 5 mil. Kč více než v roce 2012.

6 V položce poskytnuté dary došlo v průběhu roku k úpravě rozpočtu. Jednalo se o věcný dar (videoduodenoskop) Chrudimské nemocnicí, a.s. v částce 0,5 mil. Kč. V souvislosti s transformací příspěvkové organizace Městská sportoviště Hlinsko na obchodní společnost Sportoviště města Hlinska, s.r.o. došlo k datu vzniku nového subjektu k přesunu části transferu puvodně určeného pro příspěvkovou organizaci. Navýšení v položce neinvestičních dotací představují příspěvky sportovním klubum na úhradu nájemného a souvisejících služeb (kompenzováno nedaňovými příjmy viz str. 3). Vlivem nižších požadavku na pujčky z fondu rozvoje bydleni a ze sociálního fondu došlo k poklesu odpovídající položky celkem o 0,3 mil. Kč. Volné finanční prostředky, které v pruběhu roku nebyly použity, byly rozpočtovými opatřeními zapojeny do finanční rezervy města 2. Kapitálové výdaje čerpány vzhledem k upravenému rozpočtu na 85,28 %. Schválený Upravený Skutečnost Oo schvál. ~o uprav. rozpočet rozpočet rozpočtu rozpočtu Jákup dlouhodobého nehmotného majetku ,0( Pořízeni dlouhodobého hmotného majetku ( ,3( 83,6( 1ákup pozemku ( 15,50 86,5~ ~ákup majetkových podílu ( 50( 166,67 l00,0( Investiční dotace Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko ( 100,00 100,0( Investiční transfery příspěvkovým organizacím I 65( I 65( I00,0( Investiční půjčka z FRB 10( 10( 100,0( Kapitálové výdaje celkem Mf 120,4C V roce 2013 došlo k poklesu kapitálových výdaju oproti schválenému rozpočtu i ve srovnání s předchozím rokem, kdy byl realizován projekt Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko. Plánované nezrealizované investice byly zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok Náklady na nákup dlouhodobého nehmotného majetku představuje nákup lesních hospodářských osnov odborem životního prostředí. Nejvíce, 10 mil. Kč, bylo v loňském roce investováno do zateplení MŠ Rubešova, 8,7 mil. Kč do rekonstrukce areálu v Olšinkách, 4,1 mil. Kč do opravy střechy bazénu. Další finanční prostředky byly investovány do místních komunikacích a veřejného osvětlení. Pro městskou policii bylo pořízeno nové služební vozidlo. Nákup majetkových podílu představuje vklad 200 tis. Kč do nové obchodní společnosti Sportoviště města Hlinska, s.r.o. a 300 tis. Kč vklad do Bytového družstva města Hlinska. Investiční dotace I mil. Kč poskytnutá Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko byla použita na pořízení svozového vozu. Investiční příspěvek pro příspěvkové organizace byl poskytnut Domovu seniorů Drachtinka na výstavbu víceúčelového parku. Cást poskytnutých pujček z Fondu rozvoje bydlení ve výši 100 tis. Kč byla použita na pokrytí investičních nákladu. Běžné ~ýdaje Kapitálo%é ýdaje

7 Financování: Položky třídy 8 - financováni - v sobě zahrnuji celkový objem přijatých a uhrazených úvěru a pujček a změnu stavu finančních prostředku na běžných účtech města za období od 1.1. do daného roku. Zvýšeni stavu prostředku od počátku do konce období představuje sníženi financování na této položce, která se používá pouze pro rozpočtováni. Přehled přijaté výše úvěrů, pujček a jejich splátek za rok 2013 (v tis. KČ) Typ úvěru, půjčky k Přijatá pujčka od Bytového družstva na 28 BJ Rataje Přijatá pujčka od Bytového družstva na 42 BJ Rataje I 23~ Splátky úvěrů - kanalizace Srní BJ Rataje BJ Rataje polyfunkční dům BJ DPS nástavbačsal domov senioru multifunkční centrum Změna stavu na běžných účtech )pravné položky k peněžním operacím Financování celkem Přehled zustatků dlouhodobých závazku města (v Kč) výše úvěru poskytovatel typ/ účel stav k stav k Komerčni banka,a.s. hypoteční úvěr/li BJ+AB/ , , Hypoteční banka,a.s. hypoteční úvěr /42 BJ/ , , HypoteČní banka,a.s. hypoteční úvěr /ČSA 1/ , , Komerční banka,a.s. municipální úvěr /28 BJ/ , , Komerční banka,a.s. municipální úvěr /20 BJ DPS/ , , ČMZRB, a.s. bezúročný úvěr/kanal. Srní/ , , Komerční banka,a.s. úvěr Domov seniorů Drachtinka/ , , Komerční banka,a.s. úvěr /MFC , ,00 celkem úvěry , ,36 půjčky Byt.družstvo města Hlinska na výstavbu bytu 42 BJ , ,00 Byt.družstvo města Hlinska na výstavbu bytu 28 BJ , ,00 celkem půjčky , ,00 Půjčky od Bytového družstva města Hlinska poskytnuté na výstavbu bytových domů (28 a 42 bytových jednotek) budou splaceny převodem bytových domu do vlastnictví. Jedním z ukazatelů, jež sleduje schopnost vypořádání se svými finančními závazky, je dluhová služba. Tento ukazatel by neměl překročit hodnotu 30 %. K mělo město Hlinsko dluhovou službu ve výši 9,99 %.

8 ROZPOČTY MĚSTA HLINSKA V LETECH , , , , , , , ,00 0, ,00.. 1% -iooooo,o& q~ q~_ ~ ~i~ ~ q~ Roky a Phjmy Výdaje Financování (Výdaje - Př~my) III. Vyúčtování finančních vztahu (v Kč) a) přehled dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu EU v roce 2013 (účelový znak)1 Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Příspěvek na výkon pěstounské péče ,0( , ,0C )SPOD I ,0( ,0( C ktivni politika zaměstnanosti ,0( ,0( C Příspěvek na veřejně prospěšné práce ,O( , ~4einvestični dotace Optimalizace procesů MÚ - ESF ,0( ,00 ( einvestični dotace na prevenci kriminality ,0( , ,0( Neinvestiční dotace na podporu azylantů ,0( ,00 ( Zvýšené náklady na meliorační zpevňující dřeviny ,0( ,00 ( Náklady na činnost odborného lesního hospodáře ,0( ,0( ( Investiční dotace na zpracováni lesních osnov ,0( ,0( ( Investiční dotace na zateplení MŠ Rubešova - OPŽP ,9: ,97 ( Investiční dotace Vnitřní integrovaný úřad ,0( ,00 ( Investiční dotace Technologické centrum ORP ,0( ,00 ( Neinv. dotace Revitalizace Betlém - prostředky SR ,1( ,10 ( Jeinv. dotace Revitalizace Betlém - prostředky EU ,8( ,80 ( Investiční dotace Revitalizace Betlém prostředky SR ,2~ , Investiční dotace Revitalizace Betlém prostředky EU , , Neinvestiční dotace na prezidentské volby ,0( ,00 ( Neinvestiční dotace na volby do Parlamentu ČR ,0( , ,4( Souhrnný dotační vztah ze státního rozpočtu ,0( ,00 ( Celkem ze státního rozpočtu ,Z , ,4( 8

9 V souladu s pokyny Ministerstva práce a sociálních věcí byla nedočerpaná část příspěvku na výkon pěstounské péče převedena do roku Nedočerpaná část dotace určená na volby do Parlamentu ČR byla vrácena na účet Pardubického kraje dne a nedočerpaná Část dotace na prevenci kriminality byla vrácena dne poskytovateli dotace. b) dotace od státních fondů v roce 2013 úz. oi~č~i ciai~é ~ ~ Iln estiční dotace na zatepleni MŠ Rubešova - SFŽP ,64] , Celkem , , c) přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem roce ÚŽ. :.. r~. Označeni účelové dětacé ~aiieňo KČ Vy~páná Kčj R zdil K~ einvestiční dotace pro jednotky sboru dobrov.hasiču (akceschopnost) ,0( ,00 ( ~1einvestiČni dotace pro jednotky sboru dobrov.hasičú (zásahy 2012) ,0( ,00 ( 4einvestični dotace na Činnost a provoz informačního centra ,0( ,00 ( JeinvestiČní dotace - povodně ,0( ,00 ( ~4einvestiční dotace na výměnu oken radnice ,0( ,0( ( %ieinvestični dotace na ekologickou výchovu v mikroregionu ,0( ,0( ( bqeinvestični dotace na 54. ročník Výtvarného Hlinecka ,0( ,0( ( 4einvestiční dotace na Adámkovy folklórní slavnosti ,0( ,0( (.Ieinvestiční dotace na podporu hospodaření v lesích ,0( ,00 ( Neinvestiční dotace celkem ,0( ,00 ( Investiční dotace na rekultivaci skládky I-lamřík ,0( ,00 ( Investiční dotace na obloženi stěn tělocvičny ZŠ Ležáku ,0( ,00 ( Investiční dotace celkem ,0( ,00 ( Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí a Pardubickým krajem byly využity v plné výši. d) přehled transferů od obci v roce 2013 Označení typu příspěvku 4einvestiění příspěvky od obci na dojíždějící žáky ZŠ, MŠ ,0( \ieinvestični příspěvky od obci přestupky ,0( Jeinvestiční příspěvky od obcí lékařská pohotovost ,0( ~Ieinvestiční příspěvky od obcí zubní pohotovost ,0( Veřejnoprávní smlouva s obci Vysočina městská policie ,0( :elkem od obcí ,0( Kč

10 IV. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem V souladu s vyhláškou Č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, která se vztahuje i na příspěvkové organizace města, rada města schválila dne účetní závěrky všech svých příspěvkových organizaci. Součástí vyúčtování výsledků hospodařeni města je finanční vypořádání těchto organizaci města a rozděleni vytvořených hospodářských výsledku do Fondu odměn a rezervního Fondu. Přehled zůstatků Fondu k před rozdělením hospodářských výsledku příspěvkových organizací. do uvedených peněžních fondu Název příspěvkové organizace Fond odměn Rezervní fond k k T Dum dětí a mládeže Hlinsko 4 000, ,38 2 MŠ, Hlinsko, Budovatelu ,00 0,00 3 Mš, Hlinsko, Rubešova , ,95 4 ZŠ, Hlinsko, Ležáků , ,58 5 ZŠ, Hlinsko, Resslova , ,01 6 ZŠ, Hlinsko, Smetanova , ,33 7 ZUŠ Hlinsko, Poděbradovo nám , ,53 8 Městská sportoviště Hlinsko , ,47 9 Městské muzeum a galerie Hlinsko , ,28 10 Městský kulturní klub HlineČan , ,72 11 Městská knihovna Hlinsko 4 900, ,98 12 Domov senioru Drachtinka , ,93 Celkem KČ , ,16 Radou města schválené výsledky hospodaření příspěvkových odměn a rezervních Fondu jsou uvedeny v následující tabulce. organizací za rok 2013 a jejich rozdělení do Fondu Název příspěvkové organizace Náklady Výnosy 11V k k k Příděl FO Přiděl RF 1. Dům děti a mládeže Hlinsko , , , , ,23 2 MŠ, Hlinsko, Budovatelu , , ,75 0, ,75 3 MŠ, Hlinsko, Rubešova , ,16 96,32 0,00 96,32 4 ZŠ, Hlinsko, Ležáku , , ,86 0, ,86 5 Zš, Hlinsko, Resslova , , ,37 0, ,37 6 zš, Hlinsko, Smetanova , , ,73 0, ,73 7 ZUŠ Hlinsko, Poděbradovo nám , , , , ,93 ~j Městská sportoviště Hlinsko 9 Městské muzeum a galerie Hlinsko , , , , , ,36 0, , , ,36 10 Městský kulturní klub HlineČan , , , , ,94 11 Městská knihovna Hlinsko , , , , ,33 12 Domov seniorů Drachtinka , , , , ,35 Celkem Kč , ,14 FO - Fond odměn RF - rezervní Fond HV - hospodářský výsledek

11 Roční účetní závěrky k všech příspěvkových organizací městajsou založeny na Finančním a ekonomickém odboru MU Hlinsko. Odvětví Počet Celkový zisk Počet ziskových v Kč ztrátových školství ,19 Kultura ,63 Sociální ,35 Ostatní ,97 Celkem ,14 0 Všechny příspěvkové organizace města hospodařily v uplynulém roce se ziskem. Nejvyššího hospodářského výsledku dosáhl Domov seniorů Drachtinka ( ,35 KČ), ze školských organizací stejně jako v roce 2012 zš Smetanova ( ,73 Kč). V souladu s kontrolním řádem města byla ve vybraných příspěvkových organizacích v pruběhu roku provedena veřejnosprávní kontrola. Při kontrolách byly posuzovány údaje vykázané v účetních výkazech, bylo zkontrolováno řádné čerpáni a vyúčtování účelových dotací. Nebylo zjištěno závažné porušení příslušných právních předpisů či porušení rozpočtové kázně, drobné nesrovnalosti byly projednány s vedoucími příspěvkových organizací a byly operativně odstraňovány. V. Sportoviště města Hlinska, s.r.o. Zastupitelstvo města schválilo dne záměr změny právní formy organizace provozující městská sportoviště, tzn. zrušení stávající příspěvkové organizace a založení společnosti s ručením omezeným, a to v první polovině r K rozhodnuti zrušit příspěvkovou organizaci Městská sportoviště Hlinsko a založit obchodní společnost s obdobným předmětem činnosti vedly ekonomické důvody a snaha o narovnáni smluvních vztahu mezi městem ajednotlivými sportovními kluby. Zastupitelstvo města rozhodlo dne o založeni obchodní společnosti s názvem Sportoviště města Hlinska, s.r.o., schválilo zřizovací listinu společnosti a jmenovalo jednatele a členy dozorčí rady. Jediným společníkem této společnosti je město Hlinsko a funkci valné hromady společnosti vykonává rada města. Společnost byla ke dni zapsána do obchodního rejstříku a začala tímto dnem vykonávat svoji činnost při správě městských sportovišť. Na základě nájemní smlouvy jí byl pronajati příslušný majetek města. Činnost puvodni příspěvkové organizace Městská sportoviště Hlinsko byla postupně tlumena a následně bylo dne zastupitelstvem města rozhodnuto o jejím zrušení. Finanční příspěvek pro novou organizaci na rok 2013 byl zastupitelstvem města schválen ve výši ,- Kč. Tato částka byla stanovena takto: od schváleného ročního příspěvku ,- Kč pro příspěvkovou organizaci Městská sportoviště Hlinsko bylo odečteno ,- Kč (vyčerpaná výše příspěvku příspěvkovou organizací do ), dále ,- Kč (nájemné vč. služeb a cena za užívaní sportovišt, které získá nová společnost do konce letošního roku od jednotlivých klubů) a nájemné z nebytových prostor ve výši ,- Kč (do příjmem města). V souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy mezi Sportovišti města Hlinska, s.r.o. a Městem Hlinskem byla aktualizována výše finančního příspěvku o částku připadající na nájemné dle nově uzavřené smlouvy, s výjimkou nájemného z ubytovny v Máchově ulici. V roce 2013 (od 1.7. do ) to byla částka Kč. Nájemné z ubytovny, které hradí Sportoviště města Hlinska, s.r.o. městu Hlinsku, již bylo zahrnuto ve schváleném rozpočtu na rok 2013 pro příspěvkovou organizaci Městská sportoviště Hlinsko. Výsledná částka finančního příspěvku na provoz Sportovišť města Hlinska, s.r.o. pro rok 2013 činila ,00 Kč ( Kč I Kč). 11

12 VI. Finanční vypořádání města s příjemci dotací za rok 2013 Městem poskytnuté granty a dotace v roce 2013 byly jejich příjemci čerpány v souladu s podmínkami uvedenými vjednotlivých smlouvách Veřejnosprávní kontrola poskytnutých finančních prostředku byla v průběhu roku prováděna výběrovým způsobem pověřenými pracovníky příslušných odborů města a kontrolním výborem zastupitelstva města. Zjištěné nedostatky ve vyúčtováni poskytnutých transferů byly individuálně řešeny s příjemci dotací. Typ transferu poskytnuto KČ granty na sportovní činnost dětí a mládeže ,00 granty a dotace do oblasti sociálních služeb ,00 granty na podporu volnočasových aktivit spolku ,00 příspěvky sportovním organizacím ,00 ostatní jednorázové příspěvky ,00 investiční dotace Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko ,00 poskytnuté transfery celkem ,00 VII. Stavy a obraty na bankovních účtech - údaje v tabulce jsou uvedené v Kč Název bankovního účtu stav k obrat stav k ~ákladni běžný účet , , ,93 účty peněžních fondu , , ,42 běžné účty celkem , , ,35 V důsledku obdržení dotace na realizovaný projekt Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko v pruběhu roku 2013 (dotace ex post), došlo ve sledovaném roce ke skokovému navýšení finančních prostředku na bankovních účtech. VIII. Peněžní účelové fondy města (porovnání tvorby a čerpáni fondu s předchozím rokem) 1. Fond rozvoje bydlení (FRB) - údaje v tabulcejsou uvedené v Kč Pujčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši tis. Kč byly FRB schválenými Radou města Hlinska. poskytnuty občanům města v souladu s Pravidly stav FRB k 1.1. příslušného roku ,W ,81 )oskytnuté finanční prostředky celkem ,0( ,0( ~roky z účtu , ,4( splátky pujček poskytnutých v minulých letech ,6( ,60 )oplatky za vedeni účtu , ,00 stav FRB k příslušného roku , ,81 12

13 2. Sociální fond (SF) - údaje v tabulcejsou uvedené v KČ stav SF k příslušného roku , ,5~ příděl dle výše hrubých mezd zaměstnancu , ,0( splátky pujček poskytnutých ze SF , ,0( ~erpání dle pravidel SF , ,0( stav SF k příslušného roku , ,5~ Sociální fond byl tvořen a Čerpán v souladu s jeho schváleným rozpočtem včetně zapojení zustatku finančních prostředku SF z roku IX. Struktura majetku města - údaje v tabulce jsou uvedené v KČ Název účtu stav stav Dlouhodobý nehmotný majetek - software ,4( ,40 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,9~ ,98 - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,0( ,00 Dlouhodobý hmotný majetek - budovy a stavby , ,8C - samostatné movité věci a soubory movitých věci ,4~ ,69 - drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,86 - ostatní dlouhodobý hmotný majetek ,4( ,40 - pozemky ,8( ,21 - umělecká díla ,0( ,00 Vedokončený dlouhodobý majetek - nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,0( 0,00 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,00 DlouhodobýJinanČní majetek - majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem ,0( ,00 - ostatní dlouhodobý finanční majetek ,0C ,OC Zásoby - materiál na skladě , ,77 - zboží na skladě , ,20 Celkem ,6~ ,3 1 X. Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření města za rok 2013 Přezkoumáni hospodařeni města za rok 2013 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje ve dnech a , a to na základě písemné žádosti starostky města. Přezkoumání bylo provedeno v souladu s * 2 zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obci. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky 13

14 Plně znění zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření města Hlinsko za rok 2013 ze dne je přílohou k závěrečnému účtu. V Hlinsku dne Předkládá: Ing. Ingrid Pecháčková, vedoucí finančního a ekonomického odboru Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit v písemně podobě od ústně na zasedáni zastupitelstva města dne 28. dubna do nebo Ň Ph r.magda Křivanová starostka města Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 Zastupitelstvo města Košťany schválilo na rok 2007 rozpočet v celkovém objemu příjmů 25 662 000 Kč, v celkovém objemu výdajů 26 476 000 Kč a v celkovém objemu financování

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Svazek obcí Dyje 671 27 Hrádek 16 IČ: 71201378 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2014 je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2013 usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v Kč)

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Skutečnost-plnění k 31.12.2014

Skutečnost-plnění k 31.12.2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2012

Hospodaření města Slatiňany za rok 2012 Hospodaření města Slatiňany za rok 2012 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 11.června 2013 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHU ÚČTU MĚSTYSE JIMRAMOV ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHU ÚČTU MĚSTYSE JIMRAMOV ZA ROK 2014 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHU ÚČTU MĚSTYSE JIMRAMOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2006. Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2006. Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD za rok 2006 Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy Vyvěšeno dne: 28.5.2007 Sejmuto dne: 12.6.2007 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané Buštěhradu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2012 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Studenec 5054 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00276162 název OÚ Studenec ulice, č.p. Studenec 364 obec Studenec PSČ, pošta 512

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Závěrečný účet za rok 2010 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Velký Vřešťov za rok 2010.. Údaje o obci: Adresa: Obec Velký Vřešťov, 544 54 Velký Vřešťov čp.34 Telefonické spojení:

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U obce BUKOVINA za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Bukovina, Bukovina čp. 31, 679 05 Křtiny Telefonické spojení: 516 439 253 Fax : 516 439 253 E-mailová adresa:

Více