ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh )"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh ) I. Základní charakteristiky finančního hospodaření města Závěrečný účet města Hlinska je zpracován v souladu s ~ 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisu. Obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmu a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodařeni města s jeho majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů zřízených městem a hospodařeni příspěvkových organizací města. Součástí závěrečného účtu je vyúčtováni finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu EU, Pardubického kraje, obcí ajiným rozpočtům. Rozpočet města Hlinska na rok 2013 schválilo zastupitelstvo města na svém 12. řádném zasedání dne 19. února Do doby schváleni rozpočtu město hospodařilo podle předem schválených pravidel rozpočtového provizoria. V rozpočtu byly schváleny výdaje v celkové částce Kč a příjmy ve výši Kč. Schodek rozpočtu (tzv. financování) byl schválen ve výši Kč s tím, že bude kryt zůstatkem finančních prostředku z minulých let. Hodnoceni hospodaření města podle schváleného rozpočtu bylo prováděno průběžně Po celý rok. V případě potřeby změny schváleného rozpočtu byla na základě rozhodnutí orgánů města prováděna rozpočtová opatření. V průběhu roku 2013 bylo provedeno celkem 123 rozpočtových opatření (RO). Celkový objem RO v příjmech činil Kč celkový objem ROve výdajích Kč a ve financování Kč. RO největšího rozsahu se týkaly přijatých dotací, které byly schváleny v pruběhu roku ajim odpovídajícím výdajům. Ve srovnání s předchozím rokem došlo v příjmové části rozpočtu města k výraznému navýšeni. Bylo způsobeno především zvýšením objemu daňových příjmů (novela rozpočtového určeni daní) a dále dotacemi vyplacenými ex post (výdaje roku 2012 byly městu uhrazeny v roce 2013). Jednalo se o financování projektu Revitalizace části města Betlém a dotace na pořízení Technologického centra ORP a Vnitřního integrovaného úřadu. Ve výdajové části rozpočtu města naopak došlo k úspoře v běžném provozu. Kapitálové výdaje nezrealizované v roce 2013 jsou obsaženy v rozpočtu města na rok Uvedené skutečnosti se pozitivně promitly do okruhu financování, město skončilo hospodařeni k skladným hospodářským výsledkem ve výši ,89 Kč. Následující tabulka shrnuje výše uvedené skutečnosti (v tis. KČ). Schválený Upravený Skutečnost 0o schvál. o Položka rozpočet rozpočet rozpočtu rozpočtu Přijmytř. I -daňové ,42 100,04 Příjmy tř. 2- nedaňové ,66 98,50 Příjmy tř. 3 - kapitálové ,64 99,42 Příjmy tř. 4- dotace, převody ,19 99,97 Příjmy celkem ,62 99,75 Výdaje běžné ,26 78,94 Výdaje kapitálové ,40 85,28 Výdaje celkem ,84 79,96 Financování Změna stavu krátkodobých prostředků Dlouhodobé půjčky přijaté DlouhodobépůjČky uhrazené Opravné položky k peněžním operacím Účetní výkazy s údaji k jsou k nahlédnutí na Finančním a ekonomickém odboru MÚ Hlinsko.

2 II. Komentář k celkové bilanci příjmu a výdaju Plnění rozpočtu příjmů: 1. Daňové příjmy splněny celkově vzhledem k upravenému rozpočtu na 100,04 %. Schválený Upraven5 Skutečnost ~ schvál.. ~o uprav. rozpočet rozpočet rozpočtu rozpočtu 9dílené daně: )aň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 18 00( 21 96( 21 96( 122,03 100,0( Daň z příjmů fyz.osob ze samost. výděl. Činnosti 3 00( ,33 100,0( Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 2 00( ,52 100,0( Daň z příjmů právnických osob 18 00( ,95 100,0( )PH 40 OOC 45 15( ,7 99,9( Výlučné dané: Daň z přijmu Města Hlinska ,28 100,0( Daň z nemovitosti ,38 100,0( )aně celkem 880W ( ,88 99,9F Poplatky za uložení a likvidaci odpadu 10 00( 99Ľ ,65 100,48 Správní poplatky ,38 100,45 )dvod z výherních hracích přístrojů (VHP) 4 00( ,10 100,0( idvod výtěžku z provozováni loterii 30( ,33 147,33 Doplatek zrušeného poplatku z VHP ,0( 100,0( Příjmy za zkoušky řidičského oprávnění 40( 40C ,50 96,5C Místní poplatky (psi, veřejné prostranství) 34( 35~ ,06 97,2C Ddvody za odnětí pudy 2( ,00 100,OC Ddvody za autovraky ( ( 53 0,0( 0,0C Daňové příjmy celkem 106 6M ,42 100,04 Největší část příjmu města, stejně jako v předchozích letech, tvořily příjmy z daní a poplatků, ze kterých nejvyšší podíl připadá na daně sdílené, jejichž procentuální podíl je dán zákonem Č. 243/2000 Sb.. o rozpočtovém určení daní, (RUD). Novela uvedeného zákona, která vstoupila v platnost , přinesla městu výrazné navýšení výnosů ze sdílených daní. K vysokému nárustu ve srovnáni s rokem 2012 došlou výnosu z DPH, a too téměř 10 mil. Kč. Výnos daně z přijmu ~zických osob ze závislé Činnosti vzrostl o 6,7 mil. KČ a výnos daně z přijmu právnických osob o 3,2 mil. KČ. Daňo~ př~my Daňo~ přijmypodle RUD

3 Graf představuje vývoj celkových daňových příjmů města ve srovnání s inkasem sdílených daní dle RUD v letech Ve sledovaném období byl rok 2013 v objemu přijatých sdílených daní nejvyšší, což se projevilo ve výši daňových příjmů, které dosáhly za hranici 120 mil. KČ. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k nárůstu správních poplatku a odvodu z VHP. Výběr místních poplatku byl srovnatelný s předchozím rokem. 2. Nedaňové příjmy splněny celkově vzhledem k upravenému rozpočtu na 98, Schválený Upravený Skutečnost ~ schvál. O ~ uprav. rozpočet rozpočet rozpočtu rozpočtu Příjmy z poskytováni služeb ,55 99,00 Příjmy z prodeje zboží T 154,00 97,47 Jstatní příjmy z vlastní činnosti ,0C 58,43 )dvody příspěvkových organizaci ,0( Příjmy z pronájmu pozemku ,55 100,0( Příjmy z pronájmu nemovitostí ( 12 1,57 98,56 Příjmy z pronájmu movitých věcí ,13 75,00 )statni příjmy z pronájmu majetku ,50 95,00 Příjmy z úroků ,80 84,80 Přijaté sankční platby ,08 97,2( Příjmy z prodeje drob.dlouhod.majetku ,0( Přijaté neinvestiční dary ,0( Přijaté pojistné náhrady ( 100,0( Přijaté náhrady (vratky za služby) ,64 97,88 )st. příjmy vč. fin, vypořádáni ,0( Příjmy z úhrad dobývacího prostoru ( 120,00 96,0( Přijaté splátky půjčených prostředku ~ 100,51 100,0( ~edaňové příjmy celkem OOf ,6( 98,4~ Nedaňové příjmy zaznamenaly rostoucí tendenci ve srovnání s předchozím rokem, v součtu se jedná o navýšeni 5,3 mil. Kč. Nejvíce vzrostly příjmy z pronájmů nemovitostí (o 2,4 mil. Kč) a služeb (o 1,1 mil. Kč), avšak v těchto položkách byl nárust zpusoben vyšším pronájmem nově vzniklé obchodní společnosti Sportoviště města Hlinska, s.r.o., který je na druhé straně kompenzován vyššími výdaji pro sportovní kluby na úhradu nájmu z užívaných sportovišť a souvisejících služeb. K dalšímu výraznému navýšení došlo u přijatých plnění z pojistných událostí. Zatímco se v roce 2012 jednalo o částku 114 tis. Kč, v roce 2013 byl příjem 906 tis. KČ. Nejvyšší pojistná plnění plynula z vodovodní škody ve Společenském domě (151 tis. Kč), z rozbité skleněné stěny v Zš Ležáků (262 tis. Kč) a rozbitého vchodu vlivem vandalství na zimním stadionu (121 tis. Kč). Příjmy z prodeje drobného dlouhodobého hmotného majetku představují prodej nepotřebného kancelářského vybavení a prodej nalezených nevyzvednutých věcí Q izdní kola). Oproti roku 2012 dochází k dalšímu poklesu klesajících úrokových sazeb peněžních ústavů. úroků z finančních prostředků na běžných účtech města vlivem Neinvestiční dar ve výši IS tis. Kč byl přijat za zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení od firmy ASEKOL Ostatní nedaňové příjmy byly v obdobné výši jako v předchozím roce.

4 3. Kapitálové příjmy splněny ve skutečnosti na 99,42 % upraveného rozpočtu Schválený Upravený Skutečnost 0o schvál. o uprav. rozpočet rozpočet rozpočtu rozpočtu Příjmy zprodeje pozemku 1 0O( ,30 99,92 Příjmy z prodeje nemovitosti 2 51( ,80 99,23 Příjmy z prodeje ostatního majetku ,00 Kapitálové příjmy celkem 3 51( 4 97~ 4 94( 140,64 99,42 Kapitálové příjmy oproti schválenému rozpočtu vzrostly ve skutečnosti o 1,4 mil. Kč. K nárůstu došlo u příjmu z pozemku, jejichž prodeje byly schvalovány zastupitelstvem města a realizovány v průběhu celého roku. Příjmy z prodeje nemovitostí tvoří prodej městských bytu a splátky prodaných nemovitostí Horalka, Styl a Orlovna. Příjmy z prodeje ostatního majetku představuje prodej staršího požárního vozidla (transit). 4. Přijaté dotace splněny ve skutečnosti na 99,97 % upraveného rozpočtu. Schválený Upravený Skutečnost O ~ schvál. o uprav. rozpočet rozpočet rozpočtu rozpočtu Neinv. dotace všeob. poki. správy st. rozpočtu ,00 Neinv. dotace ze stát.rozpočtu - dotační vztah ,0( 100,00 Dstatní neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu ( 99,96 Neinvestiční dotace od obcí 50~ 1 29~ 1 28~ 255,36 99,08 Neinvestiční dotace od Pardubického kraje 70( 70( 100,00 Neinvestiční dotace od regionální rady 36( 36( 100,00 Investiční dotace ze státních fondu 2T 22; 100,00 Investiční dotace ze státního rozpočtu ,03 100,00 Investiční dotace od kraju 2 70( 2 70( 100,00 Investiční dotace od regionální rady 11 30~ ii 30; 100,00 Přijaté dotace celkem 22 45f 48 09~ ,1~ 99,9~ Ve schváleném rozpočtu byly obsaženy pouze dotace schválené na úrovni státního rozpočtu a dále dotace písemně potvrzené příslušným ministerstvem, krajem či obcí k datu schválení rozpočtu. Další dotace schvalované v průběhu roku byly pomocí rozpočtových opatřeni zahrnuty do úprav rozpočtu. Celkový nižší objem neinvestičních dotací ve srovnání s předchozím rokem byl zpusoben nižším objemem finančních prostředku určených městu v rámci souhrnného dotačního vztahu (pokles o 2 mil. Kč), z rozpočtu Pardubického kraje město obdrželo o I mil. Kč méně než v roce předchozím. Nejvyšší položkou investičních dotací představuje v roce 2013 dotace z ROP NUTS II Severovýchod na realizaci projektu Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko. Detailní rozpis veškerých přijatých investičních a neinvestičnich dotací je uveden v kap. HI vyúčtování finančních vztahu.

5 Příjmy města za rok 2013 Financo~ní 15,5% Dotace Daň. příjmy 19,3% 49,4% Kapit. přijmy 2% Nedaň. příjmy 13,8% Příjmy daňo é Příjmy nedaňo é o Příjmy kapitáio~é o Dotace Financo~ní Plnění rozpočtu výdaíů: 1. Běžné výdaje čerpány vzhledem k upravenému rozpočtu na 78,94 %. Schválený rozpočet Upravený Skutečnost 0o schvál. ~o uprav. rozpočet rozpočtu rozpočtu Výdaje na platy a povinné odvody 37 32~ ,73 96,43 4ákup materiálu (vč. DHDM) 2 22~ 3 47~ ,17 84,68 Úroky ,04 100,0~ ~ 4ákup vody, paliv, energie ; 93,72 90,28 4ákup služeb ,16 90,21 )pravy a údržba ~ ,89 77,35 )st.nákupy (vč.program.vybaveni, cestovné) ,91 77,32 Příspěvky, náhrady a věcné dary ,76 96,5 ~ 1einv.dotace podn. a nezisk. org.(vč.grantu) 2 18~ ,* 93,54 %ieinvestiční transfery obcím 15( ( 106,67 100,0( 4einv. transfery příspěvkovým organizacím ,76 l00,oc 3statní neinv. transfery ( vč.daní a poplatků) ( ,47 98,OC Jáhrady mezd v době nemoci 10( ,00 57,94 Vyplacené spoluúčasti pojistných událostí ,0( Příspěvky na penzij.připojištěni zaměstnanců ,62 98,32 4einvestiční pujčky (FRB a sociální fond) 2 25C ,87 96,7~ )statní neinvestiční výdaje (vč.rezervy) 1 16C 26 28( 42C 36,2 l,6( Běžné výdaje celkem ~ ~ 103,26 78,94 Ve výdajové části provozního rozpočtu města došlo ve srovnání s předchozím rokem k úspoře ve mzdových výdajích včetně odvodu ve výši 705 tis. Kč, nižší byly náklady na nákup materiálu, platby za energie. Uspořené finanční prostředky byly použity na opravy a údržbu majetku města, a to o 5 mil. Kč více než v roce 2012.

6 V položce poskytnuté dary došlo v průběhu roku k úpravě rozpočtu. Jednalo se o věcný dar (videoduodenoskop) Chrudimské nemocnicí, a.s. v částce 0,5 mil. Kč. V souvislosti s transformací příspěvkové organizace Městská sportoviště Hlinsko na obchodní společnost Sportoviště města Hlinska, s.r.o. došlo k datu vzniku nového subjektu k přesunu části transferu puvodně určeného pro příspěvkovou organizaci. Navýšení v položce neinvestičních dotací představují příspěvky sportovním klubum na úhradu nájemného a souvisejících služeb (kompenzováno nedaňovými příjmy viz str. 3). Vlivem nižších požadavku na pujčky z fondu rozvoje bydleni a ze sociálního fondu došlo k poklesu odpovídající položky celkem o 0,3 mil. Kč. Volné finanční prostředky, které v pruběhu roku nebyly použity, byly rozpočtovými opatřeními zapojeny do finanční rezervy města 2. Kapitálové výdaje čerpány vzhledem k upravenému rozpočtu na 85,28 %. Schválený Upravený Skutečnost Oo schvál. ~o uprav. rozpočet rozpočet rozpočtu rozpočtu Jákup dlouhodobého nehmotného majetku ,0( Pořízeni dlouhodobého hmotného majetku ( ,3( 83,6( 1ákup pozemku ( 15,50 86,5~ ~ákup majetkových podílu ( 50( 166,67 l00,0( Investiční dotace Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko ( 100,00 100,0( Investiční transfery příspěvkovým organizacím I 65( I 65( I00,0( Investiční půjčka z FRB 10( 10( 100,0( Kapitálové výdaje celkem Mf 120,4C V roce 2013 došlo k poklesu kapitálových výdaju oproti schválenému rozpočtu i ve srovnání s předchozím rokem, kdy byl realizován projekt Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko. Plánované nezrealizované investice byly zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok Náklady na nákup dlouhodobého nehmotného majetku představuje nákup lesních hospodářských osnov odborem životního prostředí. Nejvíce, 10 mil. Kč, bylo v loňském roce investováno do zateplení MŠ Rubešova, 8,7 mil. Kč do rekonstrukce areálu v Olšinkách, 4,1 mil. Kč do opravy střechy bazénu. Další finanční prostředky byly investovány do místních komunikacích a veřejného osvětlení. Pro městskou policii bylo pořízeno nové služební vozidlo. Nákup majetkových podílu představuje vklad 200 tis. Kč do nové obchodní společnosti Sportoviště města Hlinska, s.r.o. a 300 tis. Kč vklad do Bytového družstva města Hlinska. Investiční dotace I mil. Kč poskytnutá Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko byla použita na pořízení svozového vozu. Investiční příspěvek pro příspěvkové organizace byl poskytnut Domovu seniorů Drachtinka na výstavbu víceúčelového parku. Cást poskytnutých pujček z Fondu rozvoje bydlení ve výši 100 tis. Kč byla použita na pokrytí investičních nákladu. Běžné ~ýdaje Kapitálo%é ýdaje

7 Financování: Položky třídy 8 - financováni - v sobě zahrnuji celkový objem přijatých a uhrazených úvěru a pujček a změnu stavu finančních prostředku na běžných účtech města za období od 1.1. do daného roku. Zvýšeni stavu prostředku od počátku do konce období představuje sníženi financování na této položce, která se používá pouze pro rozpočtováni. Přehled přijaté výše úvěrů, pujček a jejich splátek za rok 2013 (v tis. KČ) Typ úvěru, půjčky k Přijatá pujčka od Bytového družstva na 28 BJ Rataje Přijatá pujčka od Bytového družstva na 42 BJ Rataje I 23~ Splátky úvěrů - kanalizace Srní BJ Rataje BJ Rataje polyfunkční dům BJ DPS nástavbačsal domov senioru multifunkční centrum Změna stavu na běžných účtech )pravné položky k peněžním operacím Financování celkem Přehled zustatků dlouhodobých závazku města (v Kč) výše úvěru poskytovatel typ/ účel stav k stav k Komerčni banka,a.s. hypoteční úvěr/li BJ+AB/ , , Hypoteční banka,a.s. hypoteční úvěr /42 BJ/ , , HypoteČní banka,a.s. hypoteční úvěr /ČSA 1/ , , Komerční banka,a.s. municipální úvěr /28 BJ/ , , Komerční banka,a.s. municipální úvěr /20 BJ DPS/ , , ČMZRB, a.s. bezúročný úvěr/kanal. Srní/ , , Komerční banka,a.s. úvěr Domov seniorů Drachtinka/ , , Komerční banka,a.s. úvěr /MFC , ,00 celkem úvěry , ,36 půjčky Byt.družstvo města Hlinska na výstavbu bytu 42 BJ , ,00 Byt.družstvo města Hlinska na výstavbu bytu 28 BJ , ,00 celkem půjčky , ,00 Půjčky od Bytového družstva města Hlinska poskytnuté na výstavbu bytových domů (28 a 42 bytových jednotek) budou splaceny převodem bytových domu do vlastnictví. Jedním z ukazatelů, jež sleduje schopnost vypořádání se svými finančními závazky, je dluhová služba. Tento ukazatel by neměl překročit hodnotu 30 %. K mělo město Hlinsko dluhovou službu ve výši 9,99 %.

8 ROZPOČTY MĚSTA HLINSKA V LETECH , , , , , , , ,00 0, ,00.. 1% -iooooo,o& q~ q~_ ~ ~i~ ~ q~ Roky a Phjmy Výdaje Financování (Výdaje - Př~my) III. Vyúčtování finančních vztahu (v Kč) a) přehled dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu EU v roce 2013 (účelový znak)1 Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Příspěvek na výkon pěstounské péče ,0( , ,0C )SPOD I ,0( ,0( C ktivni politika zaměstnanosti ,0( ,0( C Příspěvek na veřejně prospěšné práce ,O( , ~4einvestični dotace Optimalizace procesů MÚ - ESF ,0( ,00 ( einvestični dotace na prevenci kriminality ,0( , ,0( Neinvestiční dotace na podporu azylantů ,0( ,00 ( Zvýšené náklady na meliorační zpevňující dřeviny ,0( ,00 ( Náklady na činnost odborného lesního hospodáře ,0( ,0( ( Investiční dotace na zpracováni lesních osnov ,0( ,0( ( Investiční dotace na zateplení MŠ Rubešova - OPŽP ,9: ,97 ( Investiční dotace Vnitřní integrovaný úřad ,0( ,00 ( Investiční dotace Technologické centrum ORP ,0( ,00 ( Neinv. dotace Revitalizace Betlém - prostředky SR ,1( ,10 ( Jeinv. dotace Revitalizace Betlém - prostředky EU ,8( ,80 ( Investiční dotace Revitalizace Betlém prostředky SR ,2~ , Investiční dotace Revitalizace Betlém prostředky EU , , Neinvestiční dotace na prezidentské volby ,0( ,00 ( Neinvestiční dotace na volby do Parlamentu ČR ,0( , ,4( Souhrnný dotační vztah ze státního rozpočtu ,0( ,00 ( Celkem ze státního rozpočtu ,Z , ,4( 8

9 V souladu s pokyny Ministerstva práce a sociálních věcí byla nedočerpaná část příspěvku na výkon pěstounské péče převedena do roku Nedočerpaná část dotace určená na volby do Parlamentu ČR byla vrácena na účet Pardubického kraje dne a nedočerpaná Část dotace na prevenci kriminality byla vrácena dne poskytovateli dotace. b) dotace od státních fondů v roce 2013 úz. oi~č~i ciai~é ~ ~ Iln estiční dotace na zatepleni MŠ Rubešova - SFŽP ,64] , Celkem , , c) přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem roce ÚŽ. :.. r~. Označeni účelové dětacé ~aiieňo KČ Vy~páná Kčj R zdil K~ einvestiční dotace pro jednotky sboru dobrov.hasiču (akceschopnost) ,0( ,00 ( ~1einvestiČni dotace pro jednotky sboru dobrov.hasičú (zásahy 2012) ,0( ,00 ( 4einvestični dotace na Činnost a provoz informačního centra ,0( ,00 ( JeinvestiČní dotace - povodně ,0( ,00 ( ~4einvestiční dotace na výměnu oken radnice ,0( ,0( ( %ieinvestični dotace na ekologickou výchovu v mikroregionu ,0( ,0( ( bqeinvestični dotace na 54. ročník Výtvarného Hlinecka ,0( ,0( ( 4einvestiční dotace na Adámkovy folklórní slavnosti ,0( ,0( (.Ieinvestiční dotace na podporu hospodaření v lesích ,0( ,00 ( Neinvestiční dotace celkem ,0( ,00 ( Investiční dotace na rekultivaci skládky I-lamřík ,0( ,00 ( Investiční dotace na obloženi stěn tělocvičny ZŠ Ležáku ,0( ,00 ( Investiční dotace celkem ,0( ,00 ( Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí a Pardubickým krajem byly využity v plné výši. d) přehled transferů od obci v roce 2013 Označení typu příspěvku 4einvestiění příspěvky od obci na dojíždějící žáky ZŠ, MŠ ,0( \ieinvestični příspěvky od obci přestupky ,0( Jeinvestiční příspěvky od obcí lékařská pohotovost ,0( ~Ieinvestiční příspěvky od obcí zubní pohotovost ,0( Veřejnoprávní smlouva s obci Vysočina městská policie ,0( :elkem od obcí ,0( Kč

10 IV. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem V souladu s vyhláškou Č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, která se vztahuje i na příspěvkové organizace města, rada města schválila dne účetní závěrky všech svých příspěvkových organizaci. Součástí vyúčtování výsledků hospodařeni města je finanční vypořádání těchto organizaci města a rozděleni vytvořených hospodářských výsledku do Fondu odměn a rezervního Fondu. Přehled zůstatků Fondu k před rozdělením hospodářských výsledku příspěvkových organizací. do uvedených peněžních fondu Název příspěvkové organizace Fond odměn Rezervní fond k k T Dum dětí a mládeže Hlinsko 4 000, ,38 2 MŠ, Hlinsko, Budovatelu ,00 0,00 3 Mš, Hlinsko, Rubešova , ,95 4 ZŠ, Hlinsko, Ležáků , ,58 5 ZŠ, Hlinsko, Resslova , ,01 6 ZŠ, Hlinsko, Smetanova , ,33 7 ZUŠ Hlinsko, Poděbradovo nám , ,53 8 Městská sportoviště Hlinsko , ,47 9 Městské muzeum a galerie Hlinsko , ,28 10 Městský kulturní klub HlineČan , ,72 11 Městská knihovna Hlinsko 4 900, ,98 12 Domov senioru Drachtinka , ,93 Celkem KČ , ,16 Radou města schválené výsledky hospodaření příspěvkových odměn a rezervních Fondu jsou uvedeny v následující tabulce. organizací za rok 2013 a jejich rozdělení do Fondu Název příspěvkové organizace Náklady Výnosy 11V k k k Příděl FO Přiděl RF 1. Dům děti a mládeže Hlinsko , , , , ,23 2 MŠ, Hlinsko, Budovatelu , , ,75 0, ,75 3 MŠ, Hlinsko, Rubešova , ,16 96,32 0,00 96,32 4 ZŠ, Hlinsko, Ležáku , , ,86 0, ,86 5 Zš, Hlinsko, Resslova , , ,37 0, ,37 6 zš, Hlinsko, Smetanova , , ,73 0, ,73 7 ZUŠ Hlinsko, Poděbradovo nám , , , , ,93 ~j Městská sportoviště Hlinsko 9 Městské muzeum a galerie Hlinsko , , , , , ,36 0, , , ,36 10 Městský kulturní klub HlineČan , , , , ,94 11 Městská knihovna Hlinsko , , , , ,33 12 Domov seniorů Drachtinka , , , , ,35 Celkem Kč , ,14 FO - Fond odměn RF - rezervní Fond HV - hospodářský výsledek

11 Roční účetní závěrky k všech příspěvkových organizací městajsou založeny na Finančním a ekonomickém odboru MU Hlinsko. Odvětví Počet Celkový zisk Počet ziskových v Kč ztrátových školství ,19 Kultura ,63 Sociální ,35 Ostatní ,97 Celkem ,14 0 Všechny příspěvkové organizace města hospodařily v uplynulém roce se ziskem. Nejvyššího hospodářského výsledku dosáhl Domov seniorů Drachtinka ( ,35 KČ), ze školských organizací stejně jako v roce 2012 zš Smetanova ( ,73 Kč). V souladu s kontrolním řádem města byla ve vybraných příspěvkových organizacích v pruběhu roku provedena veřejnosprávní kontrola. Při kontrolách byly posuzovány údaje vykázané v účetních výkazech, bylo zkontrolováno řádné čerpáni a vyúčtování účelových dotací. Nebylo zjištěno závažné porušení příslušných právních předpisů či porušení rozpočtové kázně, drobné nesrovnalosti byly projednány s vedoucími příspěvkových organizací a byly operativně odstraňovány. V. Sportoviště města Hlinska, s.r.o. Zastupitelstvo města schválilo dne záměr změny právní formy organizace provozující městská sportoviště, tzn. zrušení stávající příspěvkové organizace a založení společnosti s ručením omezeným, a to v první polovině r K rozhodnuti zrušit příspěvkovou organizaci Městská sportoviště Hlinsko a založit obchodní společnost s obdobným předmětem činnosti vedly ekonomické důvody a snaha o narovnáni smluvních vztahu mezi městem ajednotlivými sportovními kluby. Zastupitelstvo města rozhodlo dne o založeni obchodní společnosti s názvem Sportoviště města Hlinska, s.r.o., schválilo zřizovací listinu společnosti a jmenovalo jednatele a členy dozorčí rady. Jediným společníkem této společnosti je město Hlinsko a funkci valné hromady společnosti vykonává rada města. Společnost byla ke dni zapsána do obchodního rejstříku a začala tímto dnem vykonávat svoji činnost při správě městských sportovišť. Na základě nájemní smlouvy jí byl pronajati příslušný majetek města. Činnost puvodni příspěvkové organizace Městská sportoviště Hlinsko byla postupně tlumena a následně bylo dne zastupitelstvem města rozhodnuto o jejím zrušení. Finanční příspěvek pro novou organizaci na rok 2013 byl zastupitelstvem města schválen ve výši ,- Kč. Tato částka byla stanovena takto: od schváleného ročního příspěvku ,- Kč pro příspěvkovou organizaci Městská sportoviště Hlinsko bylo odečteno ,- Kč (vyčerpaná výše příspěvku příspěvkovou organizací do ), dále ,- Kč (nájemné vč. služeb a cena za užívaní sportovišt, které získá nová společnost do konce letošního roku od jednotlivých klubů) a nájemné z nebytových prostor ve výši ,- Kč (do příjmem města). V souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy mezi Sportovišti města Hlinska, s.r.o. a Městem Hlinskem byla aktualizována výše finančního příspěvku o částku připadající na nájemné dle nově uzavřené smlouvy, s výjimkou nájemného z ubytovny v Máchově ulici. V roce 2013 (od 1.7. do ) to byla částka Kč. Nájemné z ubytovny, které hradí Sportoviště města Hlinska, s.r.o. městu Hlinsku, již bylo zahrnuto ve schváleném rozpočtu na rok 2013 pro příspěvkovou organizaci Městská sportoviště Hlinsko. Výsledná částka finančního příspěvku na provoz Sportovišť města Hlinska, s.r.o. pro rok 2013 činila ,00 Kč ( Kč I Kč). 11

12 VI. Finanční vypořádání města s příjemci dotací za rok 2013 Městem poskytnuté granty a dotace v roce 2013 byly jejich příjemci čerpány v souladu s podmínkami uvedenými vjednotlivých smlouvách Veřejnosprávní kontrola poskytnutých finančních prostředku byla v průběhu roku prováděna výběrovým způsobem pověřenými pracovníky příslušných odborů města a kontrolním výborem zastupitelstva města. Zjištěné nedostatky ve vyúčtováni poskytnutých transferů byly individuálně řešeny s příjemci dotací. Typ transferu poskytnuto KČ granty na sportovní činnost dětí a mládeže ,00 granty a dotace do oblasti sociálních služeb ,00 granty na podporu volnočasových aktivit spolku ,00 příspěvky sportovním organizacím ,00 ostatní jednorázové příspěvky ,00 investiční dotace Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko ,00 poskytnuté transfery celkem ,00 VII. Stavy a obraty na bankovních účtech - údaje v tabulce jsou uvedené v Kč Název bankovního účtu stav k obrat stav k ~ákladni běžný účet , , ,93 účty peněžních fondu , , ,42 běžné účty celkem , , ,35 V důsledku obdržení dotace na realizovaný projekt Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko v pruběhu roku 2013 (dotace ex post), došlo ve sledovaném roce ke skokovému navýšení finančních prostředku na bankovních účtech. VIII. Peněžní účelové fondy města (porovnání tvorby a čerpáni fondu s předchozím rokem) 1. Fond rozvoje bydlení (FRB) - údaje v tabulcejsou uvedené v Kč Pujčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši tis. Kč byly FRB schválenými Radou města Hlinska. poskytnuty občanům města v souladu s Pravidly stav FRB k 1.1. příslušného roku ,W ,81 )oskytnuté finanční prostředky celkem ,0( ,0( ~roky z účtu , ,4( splátky pujček poskytnutých v minulých letech ,6( ,60 )oplatky za vedeni účtu , ,00 stav FRB k příslušného roku , ,81 12

13 2. Sociální fond (SF) - údaje v tabulcejsou uvedené v KČ stav SF k příslušného roku , ,5~ příděl dle výše hrubých mezd zaměstnancu , ,0( splátky pujček poskytnutých ze SF , ,0( ~erpání dle pravidel SF , ,0( stav SF k příslušného roku , ,5~ Sociální fond byl tvořen a Čerpán v souladu s jeho schváleným rozpočtem včetně zapojení zustatku finančních prostředku SF z roku IX. Struktura majetku města - údaje v tabulce jsou uvedené v KČ Název účtu stav stav Dlouhodobý nehmotný majetek - software ,4( ,40 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,9~ ,98 - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,0( ,00 Dlouhodobý hmotný majetek - budovy a stavby , ,8C - samostatné movité věci a soubory movitých věci ,4~ ,69 - drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,86 - ostatní dlouhodobý hmotný majetek ,4( ,40 - pozemky ,8( ,21 - umělecká díla ,0( ,00 Vedokončený dlouhodobý majetek - nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,0( 0,00 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,00 DlouhodobýJinanČní majetek - majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem ,0( ,00 - ostatní dlouhodobý finanční majetek ,0C ,OC Zásoby - materiál na skladě , ,77 - zboží na skladě , ,20 Celkem ,6~ ,3 1 X. Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření města za rok 2013 Přezkoumáni hospodařeni města za rok 2013 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje ve dnech a , a to na základě písemné žádosti starostky města. Přezkoumání bylo provedeno v souladu s * 2 zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obci. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky 13

14 Plně znění zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření města Hlinsko za rok 2013 ze dne je přílohou k závěrečnému účtu. V Hlinsku dne Předkládá: Ing. Ingrid Pecháčková, vedoucí finančního a ekonomického odboru Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit v písemně podobě od ústně na zasedáni zastupitelstva města dne 28. dubna do nebo Ň Ph r.magda Křivanová starostka města Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne:

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Č e r v e n 2 0 1 3 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č.j.: MUCL/29772/2012 Č.zveř.dokum.: 011 OF 2012 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2011 Zveřejněno dne: 4.5.2012, sejmuto dne: 24.5.2012 Závěrečný účet v tištěné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013 Závěrečný účet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 214 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.215 Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval:

Více

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006 Závěrečný účet

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více