BAST s.r.o. Projekt APS zvyšuje kvalitu řízení a plánování podnikových zdrojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAST s.r.o. Projekt APS zvyšuje kvalitu řízení a plánování podnikových zdrojů"

Transkript

1 BAST s.r.o. Projekt APS zvyšuje kvalitu řízení a plánování podnikových zdrojů PLANNING FOR EFFICIENCY

2 Projekt APS zvyšuje kvalitu řízení a plánování podnikových zdrojů Společnost BAST s.r.o., zpracovatel a výrobce plechových dílců, svařenců a skříní pro kolejová vozidla, realizovala v roce 2010 projekt implementace systému pokročilého plánování (APS). Partnerem projektu zaměřeného nejen na dodávku a implementaci informačních technologií ale i na realizaci procesních změn, se stala společnost LOGIS. Po roce a půl rutinního provozu plánovacího systému JDA Factory Planner těží společnost BAST z nově získaných možností plánování a řízení v podobě znatelného zlepšení provozní efektivity a zákaznického servisu. Společnost BAST s.r.o., založená na zelené louce v Moravských Budějovicích v roce 1991, produkuje dílce především pro železniční průmysl. Krom požadavků na vysokou kvalitu produkce, specifických pro toto průmyslové odvětví, je prostředí dodávek pro železniční průmysl charakteris cké bezpodmínečnou nutnos pokry produkce širokou paletou cer fikátů týkajících se materiálu, výrobních procesů a zařízení, stejně jako cer fikátů vztahujících se na konkrétní výrobní pracovníky. Ing. Miroslav Bazala, jednatel a spolumajitel společnos toto specifikum považuje za jednu z příčin rela vně nízké termínové spolehlivos dodávek, se kterou se firma v letech 2009 a 2010 potýkala: V posledních letech jsme pozorovali trend pomalu se snižující termínové spolehlivos našich dodávek. Před zahájením projektu jsme nebyli schopni více než jednu čtvr nu našich závazků splnit v termínu, který jsme zákazníkům slíbili. Tento trend začal nega vně ovlivňovat naše vztahy s klíčovými zákazníky, u některých z nich dokonce hrozilo, že o ně přijdeme, což jsme nemohli dopus t. Proto jsme se rozhodli pečlivě analyzovat příčiny tohoto neuspokojivého stavu. Zjis li jsme, že nejčastějším místem vzniku skluzů je naše svařovna. Nebylo to proto, že by její kapacita byla nedostatečná, spíše se jednalo o naši chybějící schopnost při plánování zohlednit všechna potřebná omezení dostupnost materiálu, svařovacího agregátu, samotného svářeče a přípravku a při tom ještě brát ohled na příslušná oprávnění konkrétního dělníka vyrábět dílce pro daného zákazníka. Náš tehdejší plánovací nástroj samozřejmě nedokázal zohledňovat všechna zmiňovaná omezení, proto byl jeho výstup na dílně neproveditelný a úpravy plánu musely být prováděny opera vně mistrem. Tato situace vedla k řadě skluzů, které jsme už v pozdějším průběhu výroby nebyli schopni odstranit. Již delší dobu jsme věděli, že na trhu jsou dostupné nástroje kategorie tzv. pokročilého plánování výroby (APS), které jsou schopny výše zmiňovaná omezení zohlednit a vytvořit tak realizovatelný a op malizovaný plán zajišťující včasné plnění našich závazků. Právě v době, kdy jsme sami hledali partnera pro projekt tohoto typu, jsme byli osloveni Srovnám-li stav před projektem a nyní, tak jsme před m neplánovali Ing. Miroslav Bazala, jednatel, BAST zástupci společnos LOGIS, která se na projekty pokročilého plánování výroby specializuje. NENÍ APS JAKO APS Ing. Miroslav Bazala se vrací k začátku roku 2010, kdy se rozhodovalo o inves ci do tohoto projektu: Vzhledem k tomu, že se již mnoho let řadíme mezi úspěšné dodavatele pro koncerny, jako jsou SIEMENS, ALSTOM nebo BOMBARDIER, je pro nás samozřejmos a nezbytnos neustále zvyšovat efek vitu řízení podnikových procesů pro udržení tohoto postavení. V posledních pě letech jsme vyzkoušeli mnoho různých nástrojů a systémů, které jejich dodavatelé charakterizovali jako APS. Bohužel jsme vždy dospěli k závěru, že tyto nástroje nepřinášely žádný větší užitek než náš celopodnikový ERP systém. Spíše jsme se stávali spoluinvestory vývoje a neustálé odkazy na to, že ta či ona chybějící funkcionalita bude co nejdříve doplněna nebo zprovozněna, nás už vyčerpávaly. Nicméně jsme věděli, že celopodnikové ERP systémy nejsou schopny efek vně podporovat proces plánování a řízení realizace zakázek, a proto jsme neustávali v hledání vhodného řešení pro naši společnost. V únoru 2010 jsme se poprvé setkali se zástupci společnos LOGIS a musím říci, že jejich reference a zkušenos s realizacemi projektů pokročilého plánování výroby v nás vyvolaly přinejmenším zvědavost. Strana 2

3 Harmonogram projektu BR 1 BR 2 BR Během následujících dvou měsíců jednání pak zvědavost přešla v přesvědčení o schopnostech dodavatele přinést naší společnos významný a dlouhodobý užitek. Ačkoliv jednání trvala poměrně krátkou dobu - vždyť již v dubnu jsme startovali projekt - nebylo jednoduché rozhodnout o inves ci, která výrazně převyšovala hodnotu našich doposud realizovaných APS projektů. S odstupem času však mohu konstatovat, že to bylo dobré rozhodnu odhaduji, že se nám již nyní, rok a půl od ukončení implementace, inves ce vrá la. K samotné realizaci projektu Ing. Bazala dodává: Po našich dřívějších zkušenostech s implementacemi podobného charakteru jsme se považovali za fundovaného zákazníka, který projekt APS zvládne za 3-4 měsíce. LOGIS nám od začátku navrhoval projekt na 6 měsíců, což se nám zdálo zbytečně dlouho. Nutno podotknout, že propracovaná Snížení stavu zásob 100% 80% -20% metodika a průběh implementace pod vedením společnos LOGIS pro nás znamenaly 6 měsíců náročné práce nejen v nasazování nové technologie, ale zejména ve změnách přístupu k procesu plánování, datové kázně a disciplíny lidí v celém výrobnělogis ckém řetězci. Za velké zados učinění a ocenění hodnoty dodavatele považuji fakt, že projekt se podařilo dokončit v dohodnutém rozsahu, termínu a za stanovenou cenu, což v oblas IT nebývá zvykem. SPECIFIKUM PLÁNOVÁNÍ V BAST DETAILNÍ PLÁNOVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Každý projekt implementace pokročilého plánování (APS) je jedinečný v tom, že plánovací model vytvořený pro konkrétní společnost je v podstatě originálem, byť si mohou být některé firmy z hlediska charakteru a způsobu výroby navenek podobné. Nejinak tomu bylo i při realizaci projektu ve společnos BAST. Jedním z klíčových cílů plánovacího modelu bylo vyřešení problema ky plánování lidských zdrojů, která svým rozsahem a způsobem využi nebyla doposud u žádného jiného zákazníka naší společnos takto řešena, popisuje stav na začátku projektu Ing. Jiří Podzemný, hlavní konzultant a vedoucí projektu za stranu dodavatele, společnost LOGIS. Jedním z požadavků zákazníka bylo dynamické přiřazování kapacit lidských zdrojů (obsluhy) specifickým operacím prováděným pro zákazníky z oblas železničního průmyslu. Algoritmus zaplánování je v tomto případě Strana 3 opro běžným standardům komplikovanější o nutnost zohledňovat kvalifikaci každého operátora (dosažená svářečská oprávnění). Toto řešení mělo nahradit dřívější systém přidělování konkrétních pracovníků celé zakázce, který byl velmi hrubý a neumožňoval přesné kapacitní plánování vybraných specialistů. Po řadě diskuzí a změn nastavení procesů a parametrů plánovacího nástroje, týkajících se zejména funkcionality alterna vních a simultánních zdrojů, jsme se dopracovali k řešení, které splňuje další požadavek společnos BAST - nevyžaduje zásadní zvýšení pracnos při pořizování a aktualizaci zdrojových dat. Plánovací systém tedy zajišťuje zaplánování operace na základě výběru vhodného pracovníka, který má potřebnou kvalifikaci a bude v daném období dostupný, přičemž je respektována i priorita pracovníků pro provádění určité operace. Algoritmus op malizace kapacit následně může operaci přesunout z důvodu pře žení na jiného pracovníka, který má k provádění této operace také vyhovující kvalifikaci. K další zajímavos plánovacího modelu ve společnos BAST patří i schopnost systému JDA Factory Planner napomáhat svou funkcionalitou op mální přípravě podkladů pro dělení tyčových i plochých hutních materiálů. Nástroj umožňuje za zvolené období v předs hu shromáždit operace dělení pro stejné materiály z různých výrobních zakázek. Tyto podklady slouží pro přípravu pálicích programů, které následně v dalším plánovacím běhu plánovací systém již respektuje a na jejichž základě jsou připravovány fronty práce pro laser a pily.

4 POKROČILÉ PLÁNOVÁNÍ NEJEN PRO PLÁNOVAČE Projekt byl od počátku zaměřený nejen na zavedení informační technologie, ale zejména na realizaci změn souvisejících s procesem řízení v celém vnitropodnikovém řetězci prodejvýroba-nákup. O tom, že APS nebude jenom hračka pro plánovače, svědčilo již obsazení implementačního týmu, ve kterém byli zahrnu zástupci všech podnikových útvarů. Nástroj JDA Factory Planner, díky své schopnos provázat celý hodnototvorný řetězec prodej-výrobanákup, přináší užitek i např. pracovníkům v nákupu nebo prodeji. Nákupčí mají přehledné informace o tom, co je třeba nakoupit, co urychlit, oddálit, či stornovat s ohledem na potřeby prodeje a výroby v reálném čase a nemusejí, jak bývalo často zvykem, věš t z křišťálové koule o tom, co a kdy zajis t a čekat, až se při montáži zjis chybějící komponenta. Tím se nejen snížila hodnota zásob materiálu, ale současně se také odboural stres a potřeba každodenních dispečerských porad. Schopnost nástroje JDA Factory Planner velmi rychle přeplánovat celou zakázkovou síť s ohledem na nový požadavek nebo změnu umožňuje obchodníkům efek vně komunikovat se zákazníky. V podstatě okamžitě mají obchodníci možnost přislíbit zákazníkovi termín dodání, který bude materiálově i kapacitně proveditelný s ohledem na již zaplánované a rozpracované zakázky, aktuálně vydané nákupní objednávky a popřípadě i na dodací lhůty materiálových položek. Samozřejmě ne vždy je takovýto termín zákazníkem akceptován, byť bychom ho mohli téměř 100% garantovat, a proto žádá termín dřívější. Pak je to již úkol pro plánovací tým, který prověří reálnost takového požadavku vyhodnocením změn a dopadu na ostatní zaplánované zakázky. K tomuto vyhodnocení může plánovací tým využít různé what-if simulace nebo práci s prioritami s okamžitým promítnu m do celé zakázkové sítě, a m opět získat reálný podklad pro rozhodování o příslibu dřívějšího termínu. Do budoucna bychom chtěli dát tuto možnost i obchodníkům, aby byli schopni přímo zaplánovat zákazníkem požadovaný termín a dát mu tak okamžitou odezvu. Každopádně nám odpadly neustálé pře mezi prodejem a výrobou o tom, že výroba není schopna I 10 III 10 V 10 VII 10 IX 10 XI 10 I 11 III 11 produkci dřív zajis t a prodej dává předem nesplnitelné termíny zákazníkům. Nástroj JDA Factory Planner okamžitě odhalí potenciální problém se splněním dané zakázky včetně jeho příčin a plánovací tým se pak může soustředit na jeho eliminaci místo dohadování o tom, kdo udělal chybu, popisuje změny v komunikaci ve firmě Ing. Bazala. SPOLEHLIVÁ DATA, ÚČINNÉ PROSAZOVÁNÍ ZMĚN Byť tady hovoříme o samých pozi vech a přínosech napříč různými útvary, nemůžeme opomenout, že jak v průběhu implementace projektu, tak i po jeho skončení jsou kladeny zvýšené nároky na aktualizaci, kvalitu a disciplínu plnění dat v našem informačním systému, a to se týká všech, nejen pracovníků IT, upřesňuje Ing. Bazala. Je to nikdy nekončící práce, neboť pokud bychom jenom trochu polevili v datové kázni, velmi brzy bychom to pocí li ve zhoršené kvalitě plánování a následně i v řízení procesu realizace zakázek. Nicméně čas navíc strávený při pečlivějším Dopad využití technologie APS na úroveň termínové spolehlivosti dodávek ZAČÁTEK PROJEKTU KONEC PROJEKTU V 11 VII 11 IX 11 XI 11 I 12 III 12 V 12 VII 12 pořizování a aktualizaci dat je podstatně kratší než čas, který jsme museli dříve vynaložit na vysokou opera vu, hledání problémů a jejich hašení na poslední chvíli. Dokonce si dovolím tvrdit, že srovnám-li stav před projektem a nyní, tak jsme před m neplánovali. Již před zahájením samotné implementace nás zástupci firmy LOGIS upozorňovali na nezbytnost nastavit a zabezpečit účinný mechanismus prosazování a akceptování změn, ke kterým bude docházet s ohledem na potřebu zajištění kvalitních vstupů pro plánování. I když je implementace APS brána jako týmová práce, poměrně často nastávají situace, kdy je potřeba direk vně rozhodnout a jednoznačně zadat úkoly směřované k jednotlivým pracovníkům. Jejich správné plnění je pak nezbytnou podmínkou dosažení cílů projektu. Jako spolumajitel firmy jsem měl eminentní zájem o to, aby projekt byl úspěšný. S ohledem na výše zmíněné skutečnos jsem byl zároveň i vedoucím projektu za stranu zákazníka, abych zajis l pokud možno bezproblémovou akceptaci úkolů jednotlivými pracovníky. Před zahájení implementace jsem jmenoval nového vedoucího výroby, po dvou měsících implementace byl vyměněn vedoucí plánování a po šes měsících zkušebního provozu APS i vedoucí nákupu. Z mé pozice se Strana 4

5 tyto změny prováděly přece jen snadněji, než kdyby byl řízením projektu pověřen člověk bez potřebných pravomocí a autority, shrnuje své poznatky s implementace ing. Bazala. PŘÍNOSY REALIZOVANÉHO PROJEKTU Mám-li zrekapitulovat měřitelné přínosy projektu, musím říci, že nově nabyté schopnos a možnos řízení a plánování se již výrazně projevily ve snížení zásob, zkrácení průběžné doby výroby a zlepšení plnění termínů dodávek zákazníkům. Již v průběhu implementace přinesl projekt společnos LOGIS první úspory ve formě snížení materiálových zásob o 20 %. Tohoto výsledku jsme dosáhli efek vnějším využi m skladových zásob hutního materiálu, zejména plechů různých rozměrů. Úsporu v oblas zásob přinesla také zásadní procesní změna spojená s přechodem od objednávání všech materiálových položek na očekávaný termín Zvýšení produktivity o 20 % zahájení výroby k pořizování materiálu až na termín zahájení příslušné operace tato změna by bez dostatečně výkonného nástroje, který provázaně plánuje kapacity a současně termínuje materiál, nebyla možná. Zmiňované opatření se pozi vně promítlo také do zkrácení průběžné doby výroby, neboť dříve jsme se zahájením první operace čekali na okamžik, kdy budeme mít zakázku plně materiálově pokrytu. Detailní přehled o vy žení kapacit v dlouhém horizontu nám nyní umožňuje zavčasu reagovat na hrozící problémy jsme schopni velmi jednoduše přesouvat zátěž mezi jednotlivými plánovacími periodami, pružně rozhodovat o přesčasech či mimořádných směnách nebo o přesunu práce k našim externím kooperantům. Již zmiňovaná možnost sofis kovaně plánovat kapacity jednotlivých svářečů s přihlédnu m k jejich dosažené cer fikaci nám dovoluje sestavovat na těchto pracoviš ch kapacitně vybilancované fronty práce, což nám naše původní plánovací prostředí neumožňovalo. Důsledkem trvalého přetěžování těchto klíčových kapacit byly skluzy, které se nám v dalším průběhu výroby již nedařilo dohánět. Příznivě se projekt APS projevil i v naší produk- vitě. Lepší využi strojních i lidských kapacit a celková op malizace logis ckého toku byly důvody, díky nimž jsme se po roce a půl ostrého provozu zlepšili v plnění výkonových norem na úroveň 124 %, za mco před startem projektu byla hodnota tohoto parametru 104 %. Za klíčový přínos projektu ovšem považujeme procesní změny a funkcionality APS nástroje, které nám umožnily zásadně zlepšit termínovou spolehlivost našich dodávek. Čísla hovoří jasně za mco před projektem jsme dlouhodobě plnili naše termínové závazky průměrně v 74 % případů, po jeho realizaci jsme termínovou spolehlivost zvýšili na 96 %, přičemž dnešní skluzy jsou téměř výhradně způsobeny nespolehlivos na straně našich dodavatelů materiálu. Problema cké jsou zejména zákazníkem předepsané materiály ze zahraničí, jejichž obrátka je nepravidelná a celkově velmi nízká - jedná se zejména o speciální materiál a barvy pro kolejová vozidla. Zmiňovaných výsledků v této oblas jsme dosáhli i díky tomu, že obchodníci jsou se stávajícím řešením schopni prověřit během několika sekund možný termín dodání formou simulace přije zakázky při zohlednění aktuálního vy žení kapacit a dostupnos materiálu. Díky přehledu o aktuálním kapacitním vy žení a stavu jednotlivých zakázek nyní můžeme u vybraných požadavků slibovat, když to situace dovolí, dodací lhůty 1 týden, za mco před projektem jsme u těchto výrobků měli pevně nastavenu minimální dodací lhůtu 3 týdny. SHRNUTÍ DOSAVADNÍ SPOLUPRÁCE K celkovému shrnu projektu Ing. Miroslav Bazala dodává: V prvé řadě mohu se zados učiněním říci, že jsme po dlouhých letech ukončili hledání nejen systému, ale i partnera pro dlouhodobou spolupráci a neustálé zlepšování schopnos řídit proces realizace zakázek. Jsem přesvědčen o tom, že dosažené výsledky v podobě snížení zásob, zkrácení průběžné doby výroby a hlavně plnění dodávek na požadovaný termín, jsou pouhým odrazovým můstkem k dlouhodobému zvyšování provozní efek vity a zákaznického servisu a že změny, které jsme realizovali pod vedením společnos LOGIS, přispějí k upevnění našeho postavení mezi špičkovými dodavateli nejen v železniční branži. Odhaduji, že se nám již nyní, rok a půl od ukončení implementace, inves ce vrá la. Ing. Miroslav Bazala, jednatel, BAST Ke zhodnocení projektu se připojuje i Ing. Tomáš Voj k, výkonný ředitel společnos LOGIS: Od počátku byla pro nás realizace projektu ve společnos BAST velkou výzvou uspět v prostředí, kde se to našim konkurentům nepodařilo. Fakt, že lidé ve firmě BAST měli jasnou a ucelenou představu nejen o cíli a přínosech, ale i o náročnos a změnách, ke kterým během realizace dojde, nemalou měrou přispěl ke konečnému úspěchu. Zároveň jsem rád, že se potvrdily naše předpoklady o tom, že náročnost a vyspělost klienta z pohledu dřívějších zkušenos s implementacemi různých nástrojů na podporu plánování přispěje k velmi dobrým výsledkům takového projektu. Strana 5

6 BAST Společnost BAST se zabývá komplexním CNC zpracováním plechu a výrobou plechových dílů. Firma BAST byla založena v roce 1991 a nyní zaměstnává 190 pracovníků. Služby a kapacity firma nabízí zákazníkům z odvětví výroby kolejových vozidel, všeobecného strojírenství a elektrotechniky. Firma Bast od svého založení v roce 1991 zakládá svoji činnost na vysoké kvalitě výrobků, spolehlivosti a odborném poradenském servisu. Pro každého zákazníka je vypracována individuální nabídka na základě poždavků v následujících oborech: zpracování plechů, výrobky z plechu, svařované plechové díly a sestavy, ostatní výrobky z oceli, nerezi a hliníku. LOGIS PLANNING FOR EFFICIENCY LOGIS je konzultační a poradenská společnost zabývající se dodávkami expertních služeb a informačních technologií zaměřených na zlepšování kvality řízení a konkurenceschopnosti podniků. Dodávky jsou realizovány formou projektů, jejichž cílem je zvyšovat v podnicích zákazníků efektivitu řízení a rozvíjet obchodní úspěchy. Odborné konzultace a doporučená výsledná řešení pomáhají v podnicích klientů realizovat obchodní případy přesněji a s vyšší mírou jistoty. V rámci svých řešení LOGIS uplatňuje pokročilé řídící a plánovací metody a postupy (tzv. best practices), včetně vysoce výkonných informačních technologií z oboru řízení dodavatelských řetězců (SCM) a pokročilého plánování a rozvrhování (APS). Na podporu dosahování cílů bývají rovněž uplatněny systémy kategorie ERP. Použité technologie jsou buďto vlastní, nebo z produkce JDA Software. JDA SOFTWARE GROUP JDA Software Group, Inc. (NASDAQ: JDAS), The Supply Chain Company, je přední poskytovatel inovativních řešení pro oblasti řízení dodavatelských řetězců, maloobchodu a cenotvorby. Řešení JDA umožňuje více než společností všech velikostí přijímat optimální rozhodnutí, která zvyšují ziskovost a vedou k dosažení hodnotných výsledků v oblastech diskrétní a procesní výroby, velkoobchodní distribuce, dopravy, maloobchodního prodeje a služeb. JDA svým portfoliem služeb pokrývá celý dodavatelský řetězec od materiálu až k zákazníkovi, k čemuž využívá silného odkazu a znalostního kapitálu získaných předních světových společností včetně i2 Technologies, Manugistics, E3, Intactix a Arthur. Široká nabídka služeb umožňuje zákazníkům řešení flexibilně konfigurovat, zkracovat návratnost investice, snižovat náklady na vlastnictví a využívat nonstop funkční i technickou podporu. LOGIS a.s., 2012 U Nového světa Frenštát pod Radhoštěm Tel

PAPCEL, a.s. podporuje růst nasazením technologií APS

PAPCEL, a.s. podporuje růst nasazením technologií APS PAPCEL, a.s. podporuje růst nasazením technologií APS PLANNING FOR EFFICIENCY Strana 2 PAPCEL podporuje růst nasazením technologií APS Společnost PAPCEL, a.s., český výrobce strojů a technologických zařízení

Více

Svezte se na vlně úspěchu - úspěšné projekty APS/SCM kolem nás TATRAVAGÓNKA pokračuje v úspěšné inovaci systému řízení čtěte na straně 5

Svezte se na vlně úspěchu - úspěšné projekty APS/SCM kolem nás TATRAVAGÓNKA pokračuje v úspěšné inovaci systému řízení čtěte na straně 5 News ZÁŘÍ Let s Make Your Business Better Svezte se na vlně úspěchu - úspěšné projekty APS/SCM kolem nás TATRAVAGÓNKA pokračuje v úspěšné inovaci systému řízení čtěte na straně 5 Očima zákazníka Pohled

Více

WALTER AIRCRAFT ENGINES. le na křídlech APS PLANNING FOR EFFICIENCY

WALTER AIRCRAFT ENGINES. le na křídlech APS PLANNING FOR EFFICIENCY WALTER AIRCRAFT ENGINES le na křídlech APS PLANNING FOR EFFICIENCY WALTER ENGINES letí na křídlech APS Společnost WALTER ENGINES, tradiční výrobce leteckých motorů, realizovala v průběhu roku 2006 projekt,

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Principy pokročilého plánování výroby

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Principy pokročilého plánování výroby UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Principy pokročilého plánování výroby Autor BP: Ondřej Konvička Vedoucí BP: Ing. Marek Beránek, Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2 www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 3 Nejvyšší verze informačního systému řady Gx, určená pro velké společnosti s vysokými nároky na výkon a dodávaná

Více

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh informačního systému ve společnosti

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY Z 8. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, září 2002 Obsah UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1 Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1. Jaké jsou hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění? Automatizované systémy řízení (ASŘ) podpora všech stupňů řízení,

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA KONCEPCE VĚDECKÉ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ THE CONCEPT OF SCIENTIFIC

Více

Řízení logistiky KAPITOLA VII. 1. Jak správně rozumět podnikové logistice

Řízení logistiky KAPITOLA VII. 1. Jak správně rozumět podnikové logistice KAPITOLA VII a dodavatelského řetězce Co se dozvíte v této kapitole Jak fungují interní logistické procesy v informačních systémech Jak definovat dodavatelský řetězec a jak nahlížet na jeho plánování a

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32 The Blue Rose IBM ČR říjen 2006 ibm.com/cz/bluerose SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 > téma > řešení > software > mixer INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMRŠŤUJÍ ZEMĚKOULI str. 6 ZMĚNA INFORMAČNÍHO

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je navrhnout zlepšení využití

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Informační systémy pro plánování a rozvrhování výroby na bázi Teorie omezení a jejich vliv na výkonnost výrobního procesu

Informační systémy pro plánování a rozvrhování výroby na bázi Teorie omezení a jejich vliv na výkonnost výrobního procesu Disertační práce Informační systémy pro plánování a rozvrhování výroby na bázi Teorie omezení a jejich vliv na výkonnost výrobního procesu Theory of Constraints Based Information Systems for Production

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství Jaké zvíře chovat ve fi rmě zaměřené na strojírenství a slévárenství určitě takové, které se Vaší firmě dobře přizpůsobí informační systém, který se Vám přizpůsobí Obsah Představujeme Vám informační systém

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více