BAST s.r.o. Projekt APS zvyšuje kvalitu řízení a plánování podnikových zdrojů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAST s.r.o. Projekt APS zvyšuje kvalitu řízení a plánování podnikových zdrojů"

Transkript

1 BAST s.r.o. Projekt APS zvyšuje kvalitu řízení a plánování podnikových zdrojů PLANNING FOR EFFICIENCY

2 Projekt APS zvyšuje kvalitu řízení a plánování podnikových zdrojů Společnost BAST s.r.o., zpracovatel a výrobce plechových dílců, svařenců a skříní pro kolejová vozidla, realizovala v roce 2010 projekt implementace systému pokročilého plánování (APS). Partnerem projektu zaměřeného nejen na dodávku a implementaci informačních technologií ale i na realizaci procesních změn, se stala společnost LOGIS. Po roce a půl rutinního provozu plánovacího systému JDA Factory Planner těží společnost BAST z nově získaných možností plánování a řízení v podobě znatelného zlepšení provozní efektivity a zákaznického servisu. Společnost BAST s.r.o., založená na zelené louce v Moravských Budějovicích v roce 1991, produkuje dílce především pro železniční průmysl. Krom požadavků na vysokou kvalitu produkce, specifických pro toto průmyslové odvětví, je prostředí dodávek pro železniční průmysl charakteris cké bezpodmínečnou nutnos pokry produkce širokou paletou cer fikátů týkajících se materiálu, výrobních procesů a zařízení, stejně jako cer fikátů vztahujících se na konkrétní výrobní pracovníky. Ing. Miroslav Bazala, jednatel a spolumajitel společnos toto specifikum považuje za jednu z příčin rela vně nízké termínové spolehlivos dodávek, se kterou se firma v letech 2009 a 2010 potýkala: V posledních letech jsme pozorovali trend pomalu se snižující termínové spolehlivos našich dodávek. Před zahájením projektu jsme nebyli schopni více než jednu čtvr nu našich závazků splnit v termínu, který jsme zákazníkům slíbili. Tento trend začal nega vně ovlivňovat naše vztahy s klíčovými zákazníky, u některých z nich dokonce hrozilo, že o ně přijdeme, což jsme nemohli dopus t. Proto jsme se rozhodli pečlivě analyzovat příčiny tohoto neuspokojivého stavu. Zjis li jsme, že nejčastějším místem vzniku skluzů je naše svařovna. Nebylo to proto, že by její kapacita byla nedostatečná, spíše se jednalo o naši chybějící schopnost při plánování zohlednit všechna potřebná omezení dostupnost materiálu, svařovacího agregátu, samotného svářeče a přípravku a při tom ještě brát ohled na příslušná oprávnění konkrétního dělníka vyrábět dílce pro daného zákazníka. Náš tehdejší plánovací nástroj samozřejmě nedokázal zohledňovat všechna zmiňovaná omezení, proto byl jeho výstup na dílně neproveditelný a úpravy plánu musely být prováděny opera vně mistrem. Tato situace vedla k řadě skluzů, které jsme už v pozdějším průběhu výroby nebyli schopni odstranit. Již delší dobu jsme věděli, že na trhu jsou dostupné nástroje kategorie tzv. pokročilého plánování výroby (APS), které jsou schopny výše zmiňovaná omezení zohlednit a vytvořit tak realizovatelný a op malizovaný plán zajišťující včasné plnění našich závazků. Právě v době, kdy jsme sami hledali partnera pro projekt tohoto typu, jsme byli osloveni Srovnám-li stav před projektem a nyní, tak jsme před m neplánovali Ing. Miroslav Bazala, jednatel, BAST zástupci společnos LOGIS, která se na projekty pokročilého plánování výroby specializuje. NENÍ APS JAKO APS Ing. Miroslav Bazala se vrací k začátku roku 2010, kdy se rozhodovalo o inves ci do tohoto projektu: Vzhledem k tomu, že se již mnoho let řadíme mezi úspěšné dodavatele pro koncerny, jako jsou SIEMENS, ALSTOM nebo BOMBARDIER, je pro nás samozřejmos a nezbytnos neustále zvyšovat efek vitu řízení podnikových procesů pro udržení tohoto postavení. V posledních pě letech jsme vyzkoušeli mnoho různých nástrojů a systémů, které jejich dodavatelé charakterizovali jako APS. Bohužel jsme vždy dospěli k závěru, že tyto nástroje nepřinášely žádný větší užitek než náš celopodnikový ERP systém. Spíše jsme se stávali spoluinvestory vývoje a neustálé odkazy na to, že ta či ona chybějící funkcionalita bude co nejdříve doplněna nebo zprovozněna, nás už vyčerpávaly. Nicméně jsme věděli, že celopodnikové ERP systémy nejsou schopny efek vně podporovat proces plánování a řízení realizace zakázek, a proto jsme neustávali v hledání vhodného řešení pro naši společnost. V únoru 2010 jsme se poprvé setkali se zástupci společnos LOGIS a musím říci, že jejich reference a zkušenos s realizacemi projektů pokročilého plánování výroby v nás vyvolaly přinejmenším zvědavost. Strana 2

3 Harmonogram projektu BR 1 BR 2 BR Během následujících dvou měsíců jednání pak zvědavost přešla v přesvědčení o schopnostech dodavatele přinést naší společnos významný a dlouhodobý užitek. Ačkoliv jednání trvala poměrně krátkou dobu - vždyť již v dubnu jsme startovali projekt - nebylo jednoduché rozhodnout o inves ci, která výrazně převyšovala hodnotu našich doposud realizovaných APS projektů. S odstupem času však mohu konstatovat, že to bylo dobré rozhodnu odhaduji, že se nám již nyní, rok a půl od ukončení implementace, inves ce vrá la. K samotné realizaci projektu Ing. Bazala dodává: Po našich dřívějších zkušenostech s implementacemi podobného charakteru jsme se považovali za fundovaného zákazníka, který projekt APS zvládne za 3-4 měsíce. LOGIS nám od začátku navrhoval projekt na 6 měsíců, což se nám zdálo zbytečně dlouho. Nutno podotknout, že propracovaná Snížení stavu zásob 100% 80% -20% metodika a průběh implementace pod vedením společnos LOGIS pro nás znamenaly 6 měsíců náročné práce nejen v nasazování nové technologie, ale zejména ve změnách přístupu k procesu plánování, datové kázně a disciplíny lidí v celém výrobnělogis ckém řetězci. Za velké zados učinění a ocenění hodnoty dodavatele považuji fakt, že projekt se podařilo dokončit v dohodnutém rozsahu, termínu a za stanovenou cenu, což v oblas IT nebývá zvykem. SPECIFIKUM PLÁNOVÁNÍ V BAST DETAILNÍ PLÁNOVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Každý projekt implementace pokročilého plánování (APS) je jedinečný v tom, že plánovací model vytvořený pro konkrétní společnost je v podstatě originálem, byť si mohou být některé firmy z hlediska charakteru a způsobu výroby navenek podobné. Nejinak tomu bylo i při realizaci projektu ve společnos BAST. Jedním z klíčových cílů plánovacího modelu bylo vyřešení problema ky plánování lidských zdrojů, která svým rozsahem a způsobem využi nebyla doposud u žádného jiného zákazníka naší společnos takto řešena, popisuje stav na začátku projektu Ing. Jiří Podzemný, hlavní konzultant a vedoucí projektu za stranu dodavatele, společnost LOGIS. Jedním z požadavků zákazníka bylo dynamické přiřazování kapacit lidských zdrojů (obsluhy) specifickým operacím prováděným pro zákazníky z oblas železničního průmyslu. Algoritmus zaplánování je v tomto případě Strana 3 opro běžným standardům komplikovanější o nutnost zohledňovat kvalifikaci každého operátora (dosažená svářečská oprávnění). Toto řešení mělo nahradit dřívější systém přidělování konkrétních pracovníků celé zakázce, který byl velmi hrubý a neumožňoval přesné kapacitní plánování vybraných specialistů. Po řadě diskuzí a změn nastavení procesů a parametrů plánovacího nástroje, týkajících se zejména funkcionality alterna vních a simultánních zdrojů, jsme se dopracovali k řešení, které splňuje další požadavek společnos BAST - nevyžaduje zásadní zvýšení pracnos při pořizování a aktualizaci zdrojových dat. Plánovací systém tedy zajišťuje zaplánování operace na základě výběru vhodného pracovníka, který má potřebnou kvalifikaci a bude v daném období dostupný, přičemž je respektována i priorita pracovníků pro provádění určité operace. Algoritmus op malizace kapacit následně může operaci přesunout z důvodu pře žení na jiného pracovníka, který má k provádění této operace také vyhovující kvalifikaci. K další zajímavos plánovacího modelu ve společnos BAST patří i schopnost systému JDA Factory Planner napomáhat svou funkcionalitou op mální přípravě podkladů pro dělení tyčových i plochých hutních materiálů. Nástroj umožňuje za zvolené období v předs hu shromáždit operace dělení pro stejné materiály z různých výrobních zakázek. Tyto podklady slouží pro přípravu pálicích programů, které následně v dalším plánovacím běhu plánovací systém již respektuje a na jejichž základě jsou připravovány fronty práce pro laser a pily.

4 POKROČILÉ PLÁNOVÁNÍ NEJEN PRO PLÁNOVAČE Projekt byl od počátku zaměřený nejen na zavedení informační technologie, ale zejména na realizaci změn souvisejících s procesem řízení v celém vnitropodnikovém řetězci prodejvýroba-nákup. O tom, že APS nebude jenom hračka pro plánovače, svědčilo již obsazení implementačního týmu, ve kterém byli zahrnu zástupci všech podnikových útvarů. Nástroj JDA Factory Planner, díky své schopnos provázat celý hodnototvorný řetězec prodej-výrobanákup, přináší užitek i např. pracovníkům v nákupu nebo prodeji. Nákupčí mají přehledné informace o tom, co je třeba nakoupit, co urychlit, oddálit, či stornovat s ohledem na potřeby prodeje a výroby v reálném čase a nemusejí, jak bývalo často zvykem, věš t z křišťálové koule o tom, co a kdy zajis t a čekat, až se při montáži zjis chybějící komponenta. Tím se nejen snížila hodnota zásob materiálu, ale současně se také odboural stres a potřeba každodenních dispečerských porad. Schopnost nástroje JDA Factory Planner velmi rychle přeplánovat celou zakázkovou síť s ohledem na nový požadavek nebo změnu umožňuje obchodníkům efek vně komunikovat se zákazníky. V podstatě okamžitě mají obchodníci možnost přislíbit zákazníkovi termín dodání, který bude materiálově i kapacitně proveditelný s ohledem na již zaplánované a rozpracované zakázky, aktuálně vydané nákupní objednávky a popřípadě i na dodací lhůty materiálových položek. Samozřejmě ne vždy je takovýto termín zákazníkem akceptován, byť bychom ho mohli téměř 100% garantovat, a proto žádá termín dřívější. Pak je to již úkol pro plánovací tým, který prověří reálnost takového požadavku vyhodnocením změn a dopadu na ostatní zaplánované zakázky. K tomuto vyhodnocení může plánovací tým využít různé what-if simulace nebo práci s prioritami s okamžitým promítnu m do celé zakázkové sítě, a m opět získat reálný podklad pro rozhodování o příslibu dřívějšího termínu. Do budoucna bychom chtěli dát tuto možnost i obchodníkům, aby byli schopni přímo zaplánovat zákazníkem požadovaný termín a dát mu tak okamžitou odezvu. Každopádně nám odpadly neustálé pře mezi prodejem a výrobou o tom, že výroba není schopna I 10 III 10 V 10 VII 10 IX 10 XI 10 I 11 III 11 produkci dřív zajis t a prodej dává předem nesplnitelné termíny zákazníkům. Nástroj JDA Factory Planner okamžitě odhalí potenciální problém se splněním dané zakázky včetně jeho příčin a plánovací tým se pak může soustředit na jeho eliminaci místo dohadování o tom, kdo udělal chybu, popisuje změny v komunikaci ve firmě Ing. Bazala. SPOLEHLIVÁ DATA, ÚČINNÉ PROSAZOVÁNÍ ZMĚN Byť tady hovoříme o samých pozi vech a přínosech napříč různými útvary, nemůžeme opomenout, že jak v průběhu implementace projektu, tak i po jeho skončení jsou kladeny zvýšené nároky na aktualizaci, kvalitu a disciplínu plnění dat v našem informačním systému, a to se týká všech, nejen pracovníků IT, upřesňuje Ing. Bazala. Je to nikdy nekončící práce, neboť pokud bychom jenom trochu polevili v datové kázni, velmi brzy bychom to pocí li ve zhoršené kvalitě plánování a následně i v řízení procesu realizace zakázek. Nicméně čas navíc strávený při pečlivějším Dopad využití technologie APS na úroveň termínové spolehlivosti dodávek ZAČÁTEK PROJEKTU KONEC PROJEKTU V 11 VII 11 IX 11 XI 11 I 12 III 12 V 12 VII 12 pořizování a aktualizaci dat je podstatně kratší než čas, který jsme museli dříve vynaložit na vysokou opera vu, hledání problémů a jejich hašení na poslední chvíli. Dokonce si dovolím tvrdit, že srovnám-li stav před projektem a nyní, tak jsme před m neplánovali. Již před zahájením samotné implementace nás zástupci firmy LOGIS upozorňovali na nezbytnost nastavit a zabezpečit účinný mechanismus prosazování a akceptování změn, ke kterým bude docházet s ohledem na potřebu zajištění kvalitních vstupů pro plánování. I když je implementace APS brána jako týmová práce, poměrně často nastávají situace, kdy je potřeba direk vně rozhodnout a jednoznačně zadat úkoly směřované k jednotlivým pracovníkům. Jejich správné plnění je pak nezbytnou podmínkou dosažení cílů projektu. Jako spolumajitel firmy jsem měl eminentní zájem o to, aby projekt byl úspěšný. S ohledem na výše zmíněné skutečnos jsem byl zároveň i vedoucím projektu za stranu zákazníka, abych zajis l pokud možno bezproblémovou akceptaci úkolů jednotlivými pracovníky. Před zahájení implementace jsem jmenoval nového vedoucího výroby, po dvou měsících implementace byl vyměněn vedoucí plánování a po šes měsících zkušebního provozu APS i vedoucí nákupu. Z mé pozice se Strana 4

5 tyto změny prováděly přece jen snadněji, než kdyby byl řízením projektu pověřen člověk bez potřebných pravomocí a autority, shrnuje své poznatky s implementace ing. Bazala. PŘÍNOSY REALIZOVANÉHO PROJEKTU Mám-li zrekapitulovat měřitelné přínosy projektu, musím říci, že nově nabyté schopnos a možnos řízení a plánování se již výrazně projevily ve snížení zásob, zkrácení průběžné doby výroby a zlepšení plnění termínů dodávek zákazníkům. Již v průběhu implementace přinesl projekt společnos LOGIS první úspory ve formě snížení materiálových zásob o 20 %. Tohoto výsledku jsme dosáhli efek vnějším využi m skladových zásob hutního materiálu, zejména plechů různých rozměrů. Úsporu v oblas zásob přinesla také zásadní procesní změna spojená s přechodem od objednávání všech materiálových položek na očekávaný termín Zvýšení produktivity o 20 % zahájení výroby k pořizování materiálu až na termín zahájení příslušné operace tato změna by bez dostatečně výkonného nástroje, který provázaně plánuje kapacity a současně termínuje materiál, nebyla možná. Zmiňované opatření se pozi vně promítlo také do zkrácení průběžné doby výroby, neboť dříve jsme se zahájením první operace čekali na okamžik, kdy budeme mít zakázku plně materiálově pokrytu. Detailní přehled o vy žení kapacit v dlouhém horizontu nám nyní umožňuje zavčasu reagovat na hrozící problémy jsme schopni velmi jednoduše přesouvat zátěž mezi jednotlivými plánovacími periodami, pružně rozhodovat o přesčasech či mimořádných směnách nebo o přesunu práce k našim externím kooperantům. Již zmiňovaná možnost sofis kovaně plánovat kapacity jednotlivých svářečů s přihlédnu m k jejich dosažené cer fikaci nám dovoluje sestavovat na těchto pracoviš ch kapacitně vybilancované fronty práce, což nám naše původní plánovací prostředí neumožňovalo. Důsledkem trvalého přetěžování těchto klíčových kapacit byly skluzy, které se nám v dalším průběhu výroby již nedařilo dohánět. Příznivě se projekt APS projevil i v naší produk- vitě. Lepší využi strojních i lidských kapacit a celková op malizace logis ckého toku byly důvody, díky nimž jsme se po roce a půl ostrého provozu zlepšili v plnění výkonových norem na úroveň 124 %, za mco před startem projektu byla hodnota tohoto parametru 104 %. Za klíčový přínos projektu ovšem považujeme procesní změny a funkcionality APS nástroje, které nám umožnily zásadně zlepšit termínovou spolehlivost našich dodávek. Čísla hovoří jasně za mco před projektem jsme dlouhodobě plnili naše termínové závazky průměrně v 74 % případů, po jeho realizaci jsme termínovou spolehlivost zvýšili na 96 %, přičemž dnešní skluzy jsou téměř výhradně způsobeny nespolehlivos na straně našich dodavatelů materiálu. Problema cké jsou zejména zákazníkem předepsané materiály ze zahraničí, jejichž obrátka je nepravidelná a celkově velmi nízká - jedná se zejména o speciální materiál a barvy pro kolejová vozidla. Zmiňovaných výsledků v této oblas jsme dosáhli i díky tomu, že obchodníci jsou se stávajícím řešením schopni prověřit během několika sekund možný termín dodání formou simulace přije zakázky při zohlednění aktuálního vy žení kapacit a dostupnos materiálu. Díky přehledu o aktuálním kapacitním vy žení a stavu jednotlivých zakázek nyní můžeme u vybraných požadavků slibovat, když to situace dovolí, dodací lhůty 1 týden, za mco před projektem jsme u těchto výrobků měli pevně nastavenu minimální dodací lhůtu 3 týdny. SHRNUTÍ DOSAVADNÍ SPOLUPRÁCE K celkovému shrnu projektu Ing. Miroslav Bazala dodává: V prvé řadě mohu se zados učiněním říci, že jsme po dlouhých letech ukončili hledání nejen systému, ale i partnera pro dlouhodobou spolupráci a neustálé zlepšování schopnos řídit proces realizace zakázek. Jsem přesvědčen o tom, že dosažené výsledky v podobě snížení zásob, zkrácení průběžné doby výroby a hlavně plnění dodávek na požadovaný termín, jsou pouhým odrazovým můstkem k dlouhodobému zvyšování provozní efek vity a zákaznického servisu a že změny, které jsme realizovali pod vedením společnos LOGIS, přispějí k upevnění našeho postavení mezi špičkovými dodavateli nejen v železniční branži. Odhaduji, že se nám již nyní, rok a půl od ukončení implementace, inves ce vrá la. Ing. Miroslav Bazala, jednatel, BAST Ke zhodnocení projektu se připojuje i Ing. Tomáš Voj k, výkonný ředitel společnos LOGIS: Od počátku byla pro nás realizace projektu ve společnos BAST velkou výzvou uspět v prostředí, kde se to našim konkurentům nepodařilo. Fakt, že lidé ve firmě BAST měli jasnou a ucelenou představu nejen o cíli a přínosech, ale i o náročnos a změnách, ke kterým během realizace dojde, nemalou měrou přispěl ke konečnému úspěchu. Zároveň jsem rád, že se potvrdily naše předpoklady o tom, že náročnost a vyspělost klienta z pohledu dřívějších zkušenos s implementacemi různých nástrojů na podporu plánování přispěje k velmi dobrým výsledkům takového projektu. Strana 5

6 BAST Společnost BAST se zabývá komplexním CNC zpracováním plechu a výrobou plechových dílů. Firma BAST byla založena v roce 1991 a nyní zaměstnává 190 pracovníků. Služby a kapacity firma nabízí zákazníkům z odvětví výroby kolejových vozidel, všeobecného strojírenství a elektrotechniky. Firma Bast od svého založení v roce 1991 zakládá svoji činnost na vysoké kvalitě výrobků, spolehlivosti a odborném poradenském servisu. Pro každého zákazníka je vypracována individuální nabídka na základě poždavků v následujících oborech: zpracování plechů, výrobky z plechu, svařované plechové díly a sestavy, ostatní výrobky z oceli, nerezi a hliníku. LOGIS PLANNING FOR EFFICIENCY LOGIS je konzultační a poradenská společnost zabývající se dodávkami expertních služeb a informačních technologií zaměřených na zlepšování kvality řízení a konkurenceschopnosti podniků. Dodávky jsou realizovány formou projektů, jejichž cílem je zvyšovat v podnicích zákazníků efektivitu řízení a rozvíjet obchodní úspěchy. Odborné konzultace a doporučená výsledná řešení pomáhají v podnicích klientů realizovat obchodní případy přesněji a s vyšší mírou jistoty. V rámci svých řešení LOGIS uplatňuje pokročilé řídící a plánovací metody a postupy (tzv. best practices), včetně vysoce výkonných informačních technologií z oboru řízení dodavatelských řetězců (SCM) a pokročilého plánování a rozvrhování (APS). Na podporu dosahování cílů bývají rovněž uplatněny systémy kategorie ERP. Použité technologie jsou buďto vlastní, nebo z produkce JDA Software. JDA SOFTWARE GROUP JDA Software Group, Inc. (NASDAQ: JDAS), The Supply Chain Company, je přední poskytovatel inovativních řešení pro oblasti řízení dodavatelských řetězců, maloobchodu a cenotvorby. Řešení JDA umožňuje více než společností všech velikostí přijímat optimální rozhodnutí, která zvyšují ziskovost a vedou k dosažení hodnotných výsledků v oblastech diskrétní a procesní výroby, velkoobchodní distribuce, dopravy, maloobchodního prodeje a služeb. JDA svým portfoliem služeb pokrývá celý dodavatelský řetězec od materiálu až k zákazníkovi, k čemuž využívá silného odkazu a znalostního kapitálu získaných předních světových společností včetně i2 Technologies, Manugistics, E3, Intactix a Arthur. Široká nabídka služeb umožňuje zákazníkům řešení flexibilně konfigurovat, zkracovat návratnost investice, snižovat náklady na vlastnictví a využívat nonstop funkční i technickou podporu. LOGIS a.s., 2012 U Nového světa Frenštát pod Radhoštěm Tel

PAPCEL, a.s. podporuje růst nasazením technologií APS

PAPCEL, a.s. podporuje růst nasazením technologií APS PAPCEL, a.s. podporuje růst nasazením technologií APS PLANNING FOR EFFICIENCY Strana 2 PAPCEL podporuje růst nasazením technologií APS Společnost PAPCEL, a.s., český výrobce strojů a technologických zařízení

Více

TOS VARNSDORF a.s. využívá růstových příležitos díky svému APS systému

TOS VARNSDORF a.s. využívá růstových příležitos díky svému APS systému TOS VARNSDORF a.s. využívá růstových příležitos díky svému APS systému PLANNING FOR EFFICIENCY TOS VARNSDORF využívá růstových příležitostí díky svému APS systému TOS VARNSDORF a.s., přední výrobce obráběcích

Více

HAYES LEMMERZ AUTOKOLA a.s. Rychlost, spolehlivost a pružnost při dodávkách v automobilovém průmyslu PLANNING FOR EFFICIENCY

HAYES LEMMERZ AUTOKOLA a.s. Rychlost, spolehlivost a pružnost při dodávkách v automobilovém průmyslu PLANNING FOR EFFICIENCY HAYES LEMMERZ AUTOKOLA a.s. Rychlost, spolehlivost a pružnost při dodávkách v automobilovém průmyslu PLANNING FOR EFFICIENCY APS v HAYES LEMMERZ AUTOKOLA Společnost Hayes Lemmerz Autokola implementovala

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

WALTER AIRCRAFT ENGINES. le na křídlech APS PLANNING FOR EFFICIENCY

WALTER AIRCRAFT ENGINES. le na křídlech APS PLANNING FOR EFFICIENCY WALTER AIRCRAFT ENGINES le na křídlech APS PLANNING FOR EFFICIENCY WALTER ENGINES letí na křídlech APS Společnost WALTER ENGINES, tradiční výrobce leteckých motorů, realizovala v průběhu roku 2006 projekt,

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Komplexní modulový seminář integrální logistiky

Komplexní modulový seminář integrální logistiky Komplexní modulový seminář integrální logistiky SEZNAM MODULŮ TERMÍNY 1) ÚVOD DO LOGISTIKY 13. - 14. 10. 2005 2) LOGISTIKA NÁKUPU A ŘÍZENÍ ZÁSOB 20. - 21. 10. 2005 3) LOGISTIKA VÝROBY 3. - 4. 11. 2005

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

LOGISTIKA. Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů. é m. Logistika. Část 6.

LOGISTIKA. Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů. é m. Logistika. Část 6. Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů Pracovní texty předmp edmětu LOGISTIKA Část 6. v ý r K o b a t PROČ KDE KDY n í c h e d r s a CO ZA KOLIK JAK KDO y s t ů é m leden 2008 František

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s.

Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s. Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s. DEL a.s. Strojírenská 2270/38 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika tel.: +420 566 657 111 fax: +420 566 621 657 e- mail: del@del.cz www.del.cz

Více

Moravskoslezský kraj - 6.2 M02/151 Alváris Profile Systems s.r.o. - Zvýšení konkurenceschopnosti na s

Moravskoslezský kraj - 6.2 M02/151 Alváris Profile Systems s.r.o. - Zvýšení konkurenceschopnosti na s MARKETING Moravskoslezský kraj - 6.2 M02/151 Alváris Profile Systems s.r.o. - Zvýšení konkurenceschopnosti na s Společnost Alváris Profile Systems, s.r.o., založená v roce 2004, se zabývá výrobou a prodejem

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům.

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Vize Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Mise Zpřístupňujeme zákazníkům moderní výrobní technologie,

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ Květen 2014, Martina Brotánková 1 ÚVOD Původně samostatné pivovary Odlišné přístupy vlastníků s různými hospodářskými výsledky Různý stupeň technologického vybavení Jiné

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Řízení zásob pomocí předpovídání prodejů

Řízení zásob pomocí předpovídání prodejů Řízení zásob pomocí předpovídání prodejů 18.09.2012 Radek Hartman, Daniel Mašek I 18.9.2012 U&SLUNO a.s. I Sadová 28 I 702 00 Ostrava I u-sluno@u-sluno.cz I www.u-sluno.cz OBSAH A CÍLE PREZENTACE Proč

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE

SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Plánování výroby. Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu

Plánování výroby. Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu Plánování výroby Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu Popis systému Funkce systému Tento ucelený systém nabízí kompletní systematizaci práce plánovače výroby v masném průmyslu v prostředí

Více

DMC management consulting s.r.o., All rights reserved.

DMC management consulting s.r.o., All rights reserved. DMC management consulting s.r.o., All rights reserved. Standardizace a kontinuální zlepšování v logistice Konference Logistika 18.3.2015 Připravila: Jitka Tejnorová DMC management consulting s.r.o., All

Více

Podnikové informacní systémy investice a efekty

Podnikové informacní systémy investice a efekty Podnikové informacní systémy investice a efekty Odhad nasycenosti trhu vybranými aplikacemi z pohledu dodavatelu v CR na pocátku roku 2006 15 10 Pocet kladných odpovedí 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Program přednostního dodání GoTo Europe

Program přednostního dodání GoTo Europe 2 Jakmile objednáte, hned expedujeme V globální konkurenci se počítá každý den. Rychlá reakce představuje pro výrobce strojů a zařízení rozhodující faktor úspěchu. Spolehlivá, přesná dodávka součástí strojů

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE ZKUŠENOST KVALITA TRADICE STROJÍRENSKÁ VÝROBA KONKURENCESCHOPNOST ROZVOJ PODNIKU Hlavní činností a výrobním programem podniku VOP CZ je strojírenská výroba. Historie samostatné strojírenské výroby ve VOP

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

HOW Partners. makes progress. V Partners Healthcare zajišťuje spolehlivost IT systémů Progress Actional

HOW Partners. makes progress. V Partners Healthcare zajišťuje spolehlivost IT systémů Progress Actional HOW Partners HealthCarE makes progress V Partners Healthcare zajišťuje spolehlivost IT systémů Progress Actional Integrovaná nevýdělečná zdravotnická síť středisek a služeb Partners HealthCare system (zkráceně

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU Udržitelný rozvoj venkova a cestovní ruch PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU Jiří Vaníček Vysoká škola polytechnická Jihlava Strategie pro CR v EU a v ČR Priority rozvoje CR v ČR: rozvoj regionální

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Náš zákazník Daikin. Distribuce snadno

Náš zákazník Daikin. Distribuce snadno Náš zákazník Daikin Distribuce snadno 20 000 zásilek, 15 zemí, jeden globální logistický partner Jak můžeme doručit 20 000 zásilek za rok zákazníkům v 15 různých zemích? Před tímto náročným úkolem stála

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

Kvalita a kapacita stroje byla nabízena i dalším zákazníkům, což vedlo k prudkému rozvoji sdružení, počet pracovníků vzrostl na 15 zaměstnanců.

Kvalita a kapacita stroje byla nabízena i dalším zákazníkům, což vedlo k prudkému rozvoji sdružení, počet pracovníků vzrostl na 15 zaměstnanců. Základním impulsem pro vznik společnosti v r. 1990 bylo uvolnění podnikatelského trhu v naší republice a uvolnění výrobních prostor za rodinným domem. Vzhledem k tomu, že současní vlastníci firmy (otec

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT. Jan Šenkyřík. Tomáš Navrátil

Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT. Jan Šenkyřík. Tomáš Navrátil Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT Vypracovali: David Bouchal Jan Šenkyřík Tomáš Navrátil Obsah 1 Úvod a cíl práce... 3 2 Vlastní práce... 4 2.1 Dopad stanovených

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Projektové řízení Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Týmová spolupráce Prezentační dovednosti Kreativita Projekt REHP Kalkulace nákladů Přesvědčivost Rozpočet TE hodnocení projektů Diplomacie Zásady projektového

Více

E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011

E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011 E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011 TOMÁŠ BONHARD, ONDREJ TROJÁK Škoda Auto AGENDA Výchozí fakta Cíle projektu Základní principy procesu Kontextové schéma Docházkové terminály Schvalovací

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize. www.streicher.cz

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize. www.streicher.cz www.streicher.cz STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize 25 Znalosti a zkušenosti v oblasti strojírenství nasbírané během 25 let. O nás... Síla díky zkušenostem STREICHER - vaše řešení, STREICHER

Více

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Microsoft Business Solutions Navision vám dává volnost můžete se soustředit pouze na vaše podnikání. Microsoft Navision zajišťuje

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Neporazitelné od samého začátku!

Neporazitelné od samého začátku! MANN-FILTER Neporazitelné od samého začátku! Skutečné hodnoty, které platí >> Kvalita originálního dílu Moderní kompresory vyžadují vyzrálou filtrační techniku v kvalitě prvovýroby. Termín OE kvalita není

Více

Vítejte ve světě plném energie.

Vítejte ve světě plném energie. Profil společnosti Vítejte ve světě plném energie. Milé dámy, vážení pánové, Výroba a prodej energií jsou jedním z největších hospodářských odvětví. Tvoří vždy přítomný a z velké části neviditelný, ale

Více

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc.

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc. Spolupráce BIVŠ a BOC Ing. Lubomír Jankových, CSc. Agenda Proč zrovna procesy jako téma? Výsledky dosavadní spolupráce BIVŠ a BOC Záměry rozvoje spolupráce BIVŠ a BOC Agenda Proč zrovna procesy? (Krapet

Více

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace a zvyšování efektivity Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace Mobilita zaměstnanců dnes představuje významný faktor zvašování efektivity. Mobilita vyžaduje přístup k informačním

Více

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ. AKTUÁLNÍ TRENDY Ing. Libor Ostatek

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ. AKTUÁLNÍ TRENDY Ing. Libor Ostatek FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY Ing. Libor Ostatek AGENDA O čem budu mluvit: 1. Shrnutí vývoje hypoték do fází a milníků 2. Inovační profil za 18 let existence hypoték 3. Struktura inovací, současný

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita Transparentní náklady Optimalizované procesy Vyšší efektivita Iden fikovat skryté náklady a uvědomit si potenciál pro op malizaci Počty fyzických dokumentů, čas na zpracování a náklady na tisk jsou obvykle

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. www.dskengineering.cz PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ VÝROBA SERVIS D.S.K. engineering s.r.o. Společnost D.S.K. engineering působí jako samostatná společnost na českém trhu

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

CEPC - Central European Productivity Center s.r.o. PPRoi Development a PPRoi Services

CEPC - Central European Productivity Center s.r.o. PPRoi Development a PPRoi Services 2 CEPC - Central European Productivity Center s.r.o. Založeno v roce 1995 se znalostní podporou americké Productivity Inc. O samého počátku jsme se orientovali na manažerské revoluce 90. let štíhlé produkční

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více