BAST s.r.o. Projekt APS zvyšuje kvalitu řízení a plánování podnikových zdrojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAST s.r.o. Projekt APS zvyšuje kvalitu řízení a plánování podnikových zdrojů"

Transkript

1 BAST s.r.o. Projekt APS zvyšuje kvalitu řízení a plánování podnikových zdrojů PLANNING FOR EFFICIENCY

2 Projekt APS zvyšuje kvalitu řízení a plánování podnikových zdrojů Společnost BAST s.r.o., zpracovatel a výrobce plechových dílců, svařenců a skříní pro kolejová vozidla, realizovala v roce 2010 projekt implementace systému pokročilého plánování (APS). Partnerem projektu zaměřeného nejen na dodávku a implementaci informačních technologií ale i na realizaci procesních změn, se stala společnost LOGIS. Po roce a půl rutinního provozu plánovacího systému JDA Factory Planner těží společnost BAST z nově získaných možností plánování a řízení v podobě znatelného zlepšení provozní efektivity a zákaznického servisu. Společnost BAST s.r.o., založená na zelené louce v Moravských Budějovicích v roce 1991, produkuje dílce především pro železniční průmysl. Krom požadavků na vysokou kvalitu produkce, specifických pro toto průmyslové odvětví, je prostředí dodávek pro železniční průmysl charakteris cké bezpodmínečnou nutnos pokry produkce širokou paletou cer fikátů týkajících se materiálu, výrobních procesů a zařízení, stejně jako cer fikátů vztahujících se na konkrétní výrobní pracovníky. Ing. Miroslav Bazala, jednatel a spolumajitel společnos toto specifikum považuje za jednu z příčin rela vně nízké termínové spolehlivos dodávek, se kterou se firma v letech 2009 a 2010 potýkala: V posledních letech jsme pozorovali trend pomalu se snižující termínové spolehlivos našich dodávek. Před zahájením projektu jsme nebyli schopni více než jednu čtvr nu našich závazků splnit v termínu, který jsme zákazníkům slíbili. Tento trend začal nega vně ovlivňovat naše vztahy s klíčovými zákazníky, u některých z nich dokonce hrozilo, že o ně přijdeme, což jsme nemohli dopus t. Proto jsme se rozhodli pečlivě analyzovat příčiny tohoto neuspokojivého stavu. Zjis li jsme, že nejčastějším místem vzniku skluzů je naše svařovna. Nebylo to proto, že by její kapacita byla nedostatečná, spíše se jednalo o naši chybějící schopnost při plánování zohlednit všechna potřebná omezení dostupnost materiálu, svařovacího agregátu, samotného svářeče a přípravku a při tom ještě brát ohled na příslušná oprávnění konkrétního dělníka vyrábět dílce pro daného zákazníka. Náš tehdejší plánovací nástroj samozřejmě nedokázal zohledňovat všechna zmiňovaná omezení, proto byl jeho výstup na dílně neproveditelný a úpravy plánu musely být prováděny opera vně mistrem. Tato situace vedla k řadě skluzů, které jsme už v pozdějším průběhu výroby nebyli schopni odstranit. Již delší dobu jsme věděli, že na trhu jsou dostupné nástroje kategorie tzv. pokročilého plánování výroby (APS), které jsou schopny výše zmiňovaná omezení zohlednit a vytvořit tak realizovatelný a op malizovaný plán zajišťující včasné plnění našich závazků. Právě v době, kdy jsme sami hledali partnera pro projekt tohoto typu, jsme byli osloveni Srovnám-li stav před projektem a nyní, tak jsme před m neplánovali Ing. Miroslav Bazala, jednatel, BAST zástupci společnos LOGIS, která se na projekty pokročilého plánování výroby specializuje. NENÍ APS JAKO APS Ing. Miroslav Bazala se vrací k začátku roku 2010, kdy se rozhodovalo o inves ci do tohoto projektu: Vzhledem k tomu, že se již mnoho let řadíme mezi úspěšné dodavatele pro koncerny, jako jsou SIEMENS, ALSTOM nebo BOMBARDIER, je pro nás samozřejmos a nezbytnos neustále zvyšovat efek vitu řízení podnikových procesů pro udržení tohoto postavení. V posledních pě letech jsme vyzkoušeli mnoho různých nástrojů a systémů, které jejich dodavatelé charakterizovali jako APS. Bohužel jsme vždy dospěli k závěru, že tyto nástroje nepřinášely žádný větší užitek než náš celopodnikový ERP systém. Spíše jsme se stávali spoluinvestory vývoje a neustálé odkazy na to, že ta či ona chybějící funkcionalita bude co nejdříve doplněna nebo zprovozněna, nás už vyčerpávaly. Nicméně jsme věděli, že celopodnikové ERP systémy nejsou schopny efek vně podporovat proces plánování a řízení realizace zakázek, a proto jsme neustávali v hledání vhodného řešení pro naši společnost. V únoru 2010 jsme se poprvé setkali se zástupci společnos LOGIS a musím říci, že jejich reference a zkušenos s realizacemi projektů pokročilého plánování výroby v nás vyvolaly přinejmenším zvědavost. Strana 2

3 Harmonogram projektu BR 1 BR 2 BR Během následujících dvou měsíců jednání pak zvědavost přešla v přesvědčení o schopnostech dodavatele přinést naší společnos významný a dlouhodobý užitek. Ačkoliv jednání trvala poměrně krátkou dobu - vždyť již v dubnu jsme startovali projekt - nebylo jednoduché rozhodnout o inves ci, která výrazně převyšovala hodnotu našich doposud realizovaných APS projektů. S odstupem času však mohu konstatovat, že to bylo dobré rozhodnu odhaduji, že se nám již nyní, rok a půl od ukončení implementace, inves ce vrá la. K samotné realizaci projektu Ing. Bazala dodává: Po našich dřívějších zkušenostech s implementacemi podobného charakteru jsme se považovali za fundovaného zákazníka, který projekt APS zvládne za 3-4 měsíce. LOGIS nám od začátku navrhoval projekt na 6 měsíců, což se nám zdálo zbytečně dlouho. Nutno podotknout, že propracovaná Snížení stavu zásob 100% 80% -20% metodika a průběh implementace pod vedením společnos LOGIS pro nás znamenaly 6 měsíců náročné práce nejen v nasazování nové technologie, ale zejména ve změnách přístupu k procesu plánování, datové kázně a disciplíny lidí v celém výrobnělogis ckém řetězci. Za velké zados učinění a ocenění hodnoty dodavatele považuji fakt, že projekt se podařilo dokončit v dohodnutém rozsahu, termínu a za stanovenou cenu, což v oblas IT nebývá zvykem. SPECIFIKUM PLÁNOVÁNÍ V BAST DETAILNÍ PLÁNOVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Každý projekt implementace pokročilého plánování (APS) je jedinečný v tom, že plánovací model vytvořený pro konkrétní společnost je v podstatě originálem, byť si mohou být některé firmy z hlediska charakteru a způsobu výroby navenek podobné. Nejinak tomu bylo i při realizaci projektu ve společnos BAST. Jedním z klíčových cílů plánovacího modelu bylo vyřešení problema ky plánování lidských zdrojů, která svým rozsahem a způsobem využi nebyla doposud u žádného jiného zákazníka naší společnos takto řešena, popisuje stav na začátku projektu Ing. Jiří Podzemný, hlavní konzultant a vedoucí projektu za stranu dodavatele, společnost LOGIS. Jedním z požadavků zákazníka bylo dynamické přiřazování kapacit lidských zdrojů (obsluhy) specifickým operacím prováděným pro zákazníky z oblas železničního průmyslu. Algoritmus zaplánování je v tomto případě Strana 3 opro běžným standardům komplikovanější o nutnost zohledňovat kvalifikaci každého operátora (dosažená svářečská oprávnění). Toto řešení mělo nahradit dřívější systém přidělování konkrétních pracovníků celé zakázce, který byl velmi hrubý a neumožňoval přesné kapacitní plánování vybraných specialistů. Po řadě diskuzí a změn nastavení procesů a parametrů plánovacího nástroje, týkajících se zejména funkcionality alterna vních a simultánních zdrojů, jsme se dopracovali k řešení, které splňuje další požadavek společnos BAST - nevyžaduje zásadní zvýšení pracnos při pořizování a aktualizaci zdrojových dat. Plánovací systém tedy zajišťuje zaplánování operace na základě výběru vhodného pracovníka, který má potřebnou kvalifikaci a bude v daném období dostupný, přičemž je respektována i priorita pracovníků pro provádění určité operace. Algoritmus op malizace kapacit následně může operaci přesunout z důvodu pře žení na jiného pracovníka, který má k provádění této operace také vyhovující kvalifikaci. K další zajímavos plánovacího modelu ve společnos BAST patří i schopnost systému JDA Factory Planner napomáhat svou funkcionalitou op mální přípravě podkladů pro dělení tyčových i plochých hutních materiálů. Nástroj umožňuje za zvolené období v předs hu shromáždit operace dělení pro stejné materiály z různých výrobních zakázek. Tyto podklady slouží pro přípravu pálicích programů, které následně v dalším plánovacím běhu plánovací systém již respektuje a na jejichž základě jsou připravovány fronty práce pro laser a pily.

4 POKROČILÉ PLÁNOVÁNÍ NEJEN PRO PLÁNOVAČE Projekt byl od počátku zaměřený nejen na zavedení informační technologie, ale zejména na realizaci změn souvisejících s procesem řízení v celém vnitropodnikovém řetězci prodejvýroba-nákup. O tom, že APS nebude jenom hračka pro plánovače, svědčilo již obsazení implementačního týmu, ve kterém byli zahrnu zástupci všech podnikových útvarů. Nástroj JDA Factory Planner, díky své schopnos provázat celý hodnototvorný řetězec prodej-výrobanákup, přináší užitek i např. pracovníkům v nákupu nebo prodeji. Nákupčí mají přehledné informace o tom, co je třeba nakoupit, co urychlit, oddálit, či stornovat s ohledem na potřeby prodeje a výroby v reálném čase a nemusejí, jak bývalo často zvykem, věš t z křišťálové koule o tom, co a kdy zajis t a čekat, až se při montáži zjis chybějící komponenta. Tím se nejen snížila hodnota zásob materiálu, ale současně se také odboural stres a potřeba každodenních dispečerských porad. Schopnost nástroje JDA Factory Planner velmi rychle přeplánovat celou zakázkovou síť s ohledem na nový požadavek nebo změnu umožňuje obchodníkům efek vně komunikovat se zákazníky. V podstatě okamžitě mají obchodníci možnost přislíbit zákazníkovi termín dodání, který bude materiálově i kapacitně proveditelný s ohledem na již zaplánované a rozpracované zakázky, aktuálně vydané nákupní objednávky a popřípadě i na dodací lhůty materiálových položek. Samozřejmě ne vždy je takovýto termín zákazníkem akceptován, byť bychom ho mohli téměř 100% garantovat, a proto žádá termín dřívější. Pak je to již úkol pro plánovací tým, který prověří reálnost takového požadavku vyhodnocením změn a dopadu na ostatní zaplánované zakázky. K tomuto vyhodnocení může plánovací tým využít různé what-if simulace nebo práci s prioritami s okamžitým promítnu m do celé zakázkové sítě, a m opět získat reálný podklad pro rozhodování o příslibu dřívějšího termínu. Do budoucna bychom chtěli dát tuto možnost i obchodníkům, aby byli schopni přímo zaplánovat zákazníkem požadovaný termín a dát mu tak okamžitou odezvu. Každopádně nám odpadly neustálé pře mezi prodejem a výrobou o tom, že výroba není schopna I 10 III 10 V 10 VII 10 IX 10 XI 10 I 11 III 11 produkci dřív zajis t a prodej dává předem nesplnitelné termíny zákazníkům. Nástroj JDA Factory Planner okamžitě odhalí potenciální problém se splněním dané zakázky včetně jeho příčin a plánovací tým se pak může soustředit na jeho eliminaci místo dohadování o tom, kdo udělal chybu, popisuje změny v komunikaci ve firmě Ing. Bazala. SPOLEHLIVÁ DATA, ÚČINNÉ PROSAZOVÁNÍ ZMĚN Byť tady hovoříme o samých pozi vech a přínosech napříč různými útvary, nemůžeme opomenout, že jak v průběhu implementace projektu, tak i po jeho skončení jsou kladeny zvýšené nároky na aktualizaci, kvalitu a disciplínu plnění dat v našem informačním systému, a to se týká všech, nejen pracovníků IT, upřesňuje Ing. Bazala. Je to nikdy nekončící práce, neboť pokud bychom jenom trochu polevili v datové kázni, velmi brzy bychom to pocí li ve zhoršené kvalitě plánování a následně i v řízení procesu realizace zakázek. Nicméně čas navíc strávený při pečlivějším Dopad využití technologie APS na úroveň termínové spolehlivosti dodávek ZAČÁTEK PROJEKTU KONEC PROJEKTU V 11 VII 11 IX 11 XI 11 I 12 III 12 V 12 VII 12 pořizování a aktualizaci dat je podstatně kratší než čas, který jsme museli dříve vynaložit na vysokou opera vu, hledání problémů a jejich hašení na poslední chvíli. Dokonce si dovolím tvrdit, že srovnám-li stav před projektem a nyní, tak jsme před m neplánovali. Již před zahájením samotné implementace nás zástupci firmy LOGIS upozorňovali na nezbytnost nastavit a zabezpečit účinný mechanismus prosazování a akceptování změn, ke kterým bude docházet s ohledem na potřebu zajištění kvalitních vstupů pro plánování. I když je implementace APS brána jako týmová práce, poměrně často nastávají situace, kdy je potřeba direk vně rozhodnout a jednoznačně zadat úkoly směřované k jednotlivým pracovníkům. Jejich správné plnění je pak nezbytnou podmínkou dosažení cílů projektu. Jako spolumajitel firmy jsem měl eminentní zájem o to, aby projekt byl úspěšný. S ohledem na výše zmíněné skutečnos jsem byl zároveň i vedoucím projektu za stranu zákazníka, abych zajis l pokud možno bezproblémovou akceptaci úkolů jednotlivými pracovníky. Před zahájení implementace jsem jmenoval nového vedoucího výroby, po dvou měsících implementace byl vyměněn vedoucí plánování a po šes měsících zkušebního provozu APS i vedoucí nákupu. Z mé pozice se Strana 4

5 tyto změny prováděly přece jen snadněji, než kdyby byl řízením projektu pověřen člověk bez potřebných pravomocí a autority, shrnuje své poznatky s implementace ing. Bazala. PŘÍNOSY REALIZOVANÉHO PROJEKTU Mám-li zrekapitulovat měřitelné přínosy projektu, musím říci, že nově nabyté schopnos a možnos řízení a plánování se již výrazně projevily ve snížení zásob, zkrácení průběžné doby výroby a zlepšení plnění termínů dodávek zákazníkům. Již v průběhu implementace přinesl projekt společnos LOGIS první úspory ve formě snížení materiálových zásob o 20 %. Tohoto výsledku jsme dosáhli efek vnějším využi m skladových zásob hutního materiálu, zejména plechů různých rozměrů. Úsporu v oblas zásob přinesla také zásadní procesní změna spojená s přechodem od objednávání všech materiálových položek na očekávaný termín Zvýšení produktivity o 20 % zahájení výroby k pořizování materiálu až na termín zahájení příslušné operace tato změna by bez dostatečně výkonného nástroje, který provázaně plánuje kapacity a současně termínuje materiál, nebyla možná. Zmiňované opatření se pozi vně promítlo také do zkrácení průběžné doby výroby, neboť dříve jsme se zahájením první operace čekali na okamžik, kdy budeme mít zakázku plně materiálově pokrytu. Detailní přehled o vy žení kapacit v dlouhém horizontu nám nyní umožňuje zavčasu reagovat na hrozící problémy jsme schopni velmi jednoduše přesouvat zátěž mezi jednotlivými plánovacími periodami, pružně rozhodovat o přesčasech či mimořádných směnách nebo o přesunu práce k našim externím kooperantům. Již zmiňovaná možnost sofis kovaně plánovat kapacity jednotlivých svářečů s přihlédnu m k jejich dosažené cer fikaci nám dovoluje sestavovat na těchto pracoviš ch kapacitně vybilancované fronty práce, což nám naše původní plánovací prostředí neumožňovalo. Důsledkem trvalého přetěžování těchto klíčových kapacit byly skluzy, které se nám v dalším průběhu výroby již nedařilo dohánět. Příznivě se projekt APS projevil i v naší produk- vitě. Lepší využi strojních i lidských kapacit a celková op malizace logis ckého toku byly důvody, díky nimž jsme se po roce a půl ostrého provozu zlepšili v plnění výkonových norem na úroveň 124 %, za mco před startem projektu byla hodnota tohoto parametru 104 %. Za klíčový přínos projektu ovšem považujeme procesní změny a funkcionality APS nástroje, které nám umožnily zásadně zlepšit termínovou spolehlivost našich dodávek. Čísla hovoří jasně za mco před projektem jsme dlouhodobě plnili naše termínové závazky průměrně v 74 % případů, po jeho realizaci jsme termínovou spolehlivost zvýšili na 96 %, přičemž dnešní skluzy jsou téměř výhradně způsobeny nespolehlivos na straně našich dodavatelů materiálu. Problema cké jsou zejména zákazníkem předepsané materiály ze zahraničí, jejichž obrátka je nepravidelná a celkově velmi nízká - jedná se zejména o speciální materiál a barvy pro kolejová vozidla. Zmiňovaných výsledků v této oblas jsme dosáhli i díky tomu, že obchodníci jsou se stávajícím řešením schopni prověřit během několika sekund možný termín dodání formou simulace přije zakázky při zohlednění aktuálního vy žení kapacit a dostupnos materiálu. Díky přehledu o aktuálním kapacitním vy žení a stavu jednotlivých zakázek nyní můžeme u vybraných požadavků slibovat, když to situace dovolí, dodací lhůty 1 týden, za mco před projektem jsme u těchto výrobků měli pevně nastavenu minimální dodací lhůtu 3 týdny. SHRNUTÍ DOSAVADNÍ SPOLUPRÁCE K celkovému shrnu projektu Ing. Miroslav Bazala dodává: V prvé řadě mohu se zados učiněním říci, že jsme po dlouhých letech ukončili hledání nejen systému, ale i partnera pro dlouhodobou spolupráci a neustálé zlepšování schopnos řídit proces realizace zakázek. Jsem přesvědčen o tom, že dosažené výsledky v podobě snížení zásob, zkrácení průběžné doby výroby a hlavně plnění dodávek na požadovaný termín, jsou pouhým odrazovým můstkem k dlouhodobému zvyšování provozní efek vity a zákaznického servisu a že změny, které jsme realizovali pod vedením společnos LOGIS, přispějí k upevnění našeho postavení mezi špičkovými dodavateli nejen v železniční branži. Odhaduji, že se nám již nyní, rok a půl od ukončení implementace, inves ce vrá la. Ing. Miroslav Bazala, jednatel, BAST Ke zhodnocení projektu se připojuje i Ing. Tomáš Voj k, výkonný ředitel společnos LOGIS: Od počátku byla pro nás realizace projektu ve společnos BAST velkou výzvou uspět v prostředí, kde se to našim konkurentům nepodařilo. Fakt, že lidé ve firmě BAST měli jasnou a ucelenou představu nejen o cíli a přínosech, ale i o náročnos a změnách, ke kterým během realizace dojde, nemalou měrou přispěl ke konečnému úspěchu. Zároveň jsem rád, že se potvrdily naše předpoklady o tom, že náročnost a vyspělost klienta z pohledu dřívějších zkušenos s implementacemi různých nástrojů na podporu plánování přispěje k velmi dobrým výsledkům takového projektu. Strana 5

6 BAST Společnost BAST se zabývá komplexním CNC zpracováním plechu a výrobou plechových dílů. Firma BAST byla založena v roce 1991 a nyní zaměstnává 190 pracovníků. Služby a kapacity firma nabízí zákazníkům z odvětví výroby kolejových vozidel, všeobecného strojírenství a elektrotechniky. Firma Bast od svého založení v roce 1991 zakládá svoji činnost na vysoké kvalitě výrobků, spolehlivosti a odborném poradenském servisu. Pro každého zákazníka je vypracována individuální nabídka na základě poždavků v následujících oborech: zpracování plechů, výrobky z plechu, svařované plechové díly a sestavy, ostatní výrobky z oceli, nerezi a hliníku. LOGIS PLANNING FOR EFFICIENCY LOGIS je konzultační a poradenská společnost zabývající se dodávkami expertních služeb a informačních technologií zaměřených na zlepšování kvality řízení a konkurenceschopnosti podniků. Dodávky jsou realizovány formou projektů, jejichž cílem je zvyšovat v podnicích zákazníků efektivitu řízení a rozvíjet obchodní úspěchy. Odborné konzultace a doporučená výsledná řešení pomáhají v podnicích klientů realizovat obchodní případy přesněji a s vyšší mírou jistoty. V rámci svých řešení LOGIS uplatňuje pokročilé řídící a plánovací metody a postupy (tzv. best practices), včetně vysoce výkonných informačních technologií z oboru řízení dodavatelských řetězců (SCM) a pokročilého plánování a rozvrhování (APS). Na podporu dosahování cílů bývají rovněž uplatněny systémy kategorie ERP. Použité technologie jsou buďto vlastní, nebo z produkce JDA Software. JDA SOFTWARE GROUP JDA Software Group, Inc. (NASDAQ: JDAS), The Supply Chain Company, je přední poskytovatel inovativních řešení pro oblasti řízení dodavatelských řetězců, maloobchodu a cenotvorby. Řešení JDA umožňuje více než společností všech velikostí přijímat optimální rozhodnutí, která zvyšují ziskovost a vedou k dosažení hodnotných výsledků v oblastech diskrétní a procesní výroby, velkoobchodní distribuce, dopravy, maloobchodního prodeje a služeb. JDA svým portfoliem služeb pokrývá celý dodavatelský řetězec od materiálu až k zákazníkovi, k čemuž využívá silného odkazu a znalostního kapitálu získaných předních světových společností včetně i2 Technologies, Manugistics, E3, Intactix a Arthur. Široká nabídka služeb umožňuje zákazníkům řešení flexibilně konfigurovat, zkracovat návratnost investice, snižovat náklady na vlastnictví a využívat nonstop funkční i technickou podporu. LOGIS a.s., 2012 U Nového světa Frenštát pod Radhoštěm Tel

PAPCEL, a.s. podporuje růst nasazením technologií APS

PAPCEL, a.s. podporuje růst nasazením technologií APS PAPCEL, a.s. podporuje růst nasazením technologií APS PLANNING FOR EFFICIENCY Strana 2 PAPCEL podporuje růst nasazením technologií APS Společnost PAPCEL, a.s., český výrobce strojů a technologických zařízení

Více

T Machinery a.s. Plánování zakázkové výroby: systema cky, přesně a spolehlivě

T Machinery a.s. Plánování zakázkové výroby: systema cky, přesně a spolehlivě T Machinery a.s. Plánování zakázkové výroby: systema cky, přesně a spolehlivě PLANNING FOR EFFICIENCY Plánování zakázkové výroby: systematicky, přesně a spolehlivě Společnost T Machinery a.s., výrobce

Více

TOS VARNSDORF a.s. využívá růstových příležitos díky svému APS systému

TOS VARNSDORF a.s. využívá růstových příležitos díky svému APS systému TOS VARNSDORF a.s. využívá růstových příležitos díky svému APS systému PLANNING FOR EFFICIENCY TOS VARNSDORF využívá růstových příležitostí díky svému APS systému TOS VARNSDORF a.s., přední výrobce obráběcích

Více

ŽĎAS, a.s. zvyšuje provozní efek vitu uplatněním APS technologií

ŽĎAS, a.s. zvyšuje provozní efek vitu uplatněním APS technologií ŽĎAS, a.s. zvyšuje provozní efek vitu uplatněním APS technologií PLANNING FOR EFFICIENCY ŽĎAS zvyšuje provozní efektivitu Počátkem roku 2006 byl ve strojírensko-metalurgického komplexu ŽĎAS, a.s. se sídlem

Více

HAYES LEMMERZ AUTOKOLA a.s. Rychlost, spolehlivost a pružnost při dodávkách v automobilovém průmyslu PLANNING FOR EFFICIENCY

HAYES LEMMERZ AUTOKOLA a.s. Rychlost, spolehlivost a pružnost při dodávkách v automobilovém průmyslu PLANNING FOR EFFICIENCY HAYES LEMMERZ AUTOKOLA a.s. Rychlost, spolehlivost a pružnost při dodávkách v automobilovém průmyslu PLANNING FOR EFFICIENCY APS v HAYES LEMMERZ AUTOKOLA Společnost Hayes Lemmerz Autokola implementovala

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení Spolehlivostní systémy SKF Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení... a její přínos pro vás Společnost SKF vám může pomoci optimalizovat efektivnost technologických

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům.

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Vize Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Mise Zpřístupňujeme zákazníkům moderní výrobní technologie,

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Modernizace skladu v praxi. Závěr managementu

Modernizace skladu v praxi. Závěr managementu Modernizace skladu v praxi Závěr managementu Obsah 1. Úvod...3 2. Průběh studie...3 3. Účastníci studie...3 4. Status quo ve skladech...4 5. Cíl modernizace vybavení...5 6. Přesné seřízení v dílčích oblastech...8

Více

WALTER AIRCRAFT ENGINES. le na křídlech APS PLANNING FOR EFFICIENCY

WALTER AIRCRAFT ENGINES. le na křídlech APS PLANNING FOR EFFICIENCY WALTER AIRCRAFT ENGINES le na křídlech APS PLANNING FOR EFFICIENCY WALTER ENGINES letí na křídlech APS Společnost WALTER ENGINES, tradiční výrobce leteckých motorů, realizovala v průběhu roku 2006 projekt,

Více

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU PPS One SOFTWARE PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY SPOJENÍ PPS One SE SAP BUSINESS ONE Prodej Nákup Logistika Správa kontaktů Analýza příležitostí Personalistika Finanční účetnictví

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

strojírenská výroba radiátory konvektory

strojírenská výroba radiátory konvektory strojírenská výroba radiátory konvektory PROFIL SPOLEČNOSTI BOKI Industries a.s. strojírenská výroba radiátory konvektory Společnost BOKI Industries a.s. (do roku 2014 pod názvem Frigera Metal, a.s.) patří

Více

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ Květen 2014, Martina Brotánková 1 ÚVOD Původně samostatné pivovary Odlišné přístupy vlastníků s různými hospodářskými výsledky Různý stupeň technologického vybavení Jiné

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost Automatizace Přesná manipulace Robotické aplikace Laserová integrace Laserové mikro-obrábění O NÁS IMV Design je společnost specializující

Více

PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE

PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PRŮBĚH PROJEKTU Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Květen 2006 Projektování

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování

Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování Technická univerzita

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Případové studie pokročilého plánování výroby. Zdeněk Kurz 19.11.2015

Případové studie pokročilého plánování výroby. Zdeněk Kurz 19.11.2015 Případové studie pokročilého plánování výroby Zdeněk Kurz 19.11.2015 APS 2 APS Plánovací systém Asprova 3 Napojený na podnikový ERP systém Asprova Vytváří frontu práce pro všechna pracoviště Proveditelný

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation organizace standard zlepšování Dr. Jozef Nanáš áši Průmyslové inženýrství VI Vedoucí 1 Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914) Vývoj Plánování výroby

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ

ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nová etapa v zadávání veřejných zakázek revoluce v roce 2016, aneb taky co nového v elektronizaci přezkumu a auditu ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ Jana Kranecová Ministerstvo financí Harmonogram

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Tlak na efektivitu výroby se trvale zvyšuje - řešením je ERP Tuning

Tlak na efektivitu výroby se trvale zvyšuje - řešením je ERP Tuning IS BERGHOF s.r.o. Tlak na efektivitu výroby se trvale zvyšuje - řešením je ERP Tuning Výroba a produktivita, 21.11.2013, Brno Ing. Milan Hruška, tel.: +420 734 464 986, milan.hruska@berghof.cz 2013 IS

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS. Petra, marketing, DNS

PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS. Petra, marketing, DNS PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS Petra, marketing, DNS www.dns.cz/pripadovestudie PROFIL DISTRIBUTORA DNS a.s. www.dns.cz

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz

Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz Ing. Zbyněk Dohnal DONASY s.r.o. Sídlo: 787 01 Šumperk, Nezvalova20 Poštovní adresa: 623 00 Brno, Chopinova 13 GSM: +420 602 730 976 email: dohnal@donasy.cz

Více

Podnikové informacní systémy investice a efekty

Podnikové informacní systémy investice a efekty Podnikové informacní systémy investice a efekty Odhad nasycenosti trhu vybranými aplikacemi z pohledu dodavatelu v CR na pocátku roku 2006 15 10 Pocet kladných odpovedí 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál. Tomáš Hladík Logio

Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál. Tomáš Hladík Logio Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál Tomáš Hladík Logio 14.3.2012 Obsah Cíl správného řízení zásob Proč segmentovat portfolio? Dobrý forecasting je základ Jak na pomaluobrátkové

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Modul VÝROBA Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Základní kritéria pro nasazení modulu VÝROBA Společnost, která dodává produkty na základně objednávek

Více

Jak mohou informační technologie zvyšovat efektivitu výroby a logistiky

Jak mohou informační technologie zvyšovat efektivitu výroby a logistiky Jak mohou informační technologie zvyšovat efektivitu výroby a logistiky Josef Černý, ICZ a. s. 7.6.2012 www.i.cz 1 Efektivita Pro příští období je prioritou zefektivnit reakce na uspokojení zákaznických

Více

Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha Ing. Zbyněk Chotěborský Ekonomický náměstek Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Základní údaje

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Hamé s.r.o. logistika v praxi. Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ

Hamé s.r.o. logistika v praxi. Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ Hamé s.r.o. logistika v praxi Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ Centrální distribuční sklad Hamé a.s. Centrální distribuční sklad Staré Město u Uherského Hradiště

Více

NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU. Sledování nákladů pomocí nákladového

NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU. Sledování nákladů pomocí nákladového NÁKLADY NA KVALITU/NEKVALITU Sledování nákladů pomocí nákladového modelu PAF Co jsou náklady na kvalitu Náklady vynaložené výrobcem, uživatelem a společností, spojené s kvalitou výrobku a nebo služby Suma

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s.

Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s. Použi& mobilních zařízení a čárových kódů ve firmě DEL a.s. DEL a.s. Strojírenská 2270/38 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika tel.: +420 566 657 111 fax: +420 566 621 657 e- mail: del@del.cz www.del.cz

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ LOGISTIKŮ 2012 Šiklův Mlýn 17. 18. května 2012 OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ jako konkurenční výhoda Ing. MarFn D U B O V Ý, ALog. Mo#o: Ten, kdo dělá to, co nemá, nedělá to, co má. A-N? OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

Více

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Jiří Melzer, MIBCON, a.s. Klíčová témata Plánování sortimentu strategické plánování nové sezóny plánování a tvorba kolekce finanční plánování prodejních

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

IBC SOLAR Podnik s tradicí

IBC SOLAR Podnik s tradicí IBC SOLAR Mezinárodní specialista na fotovoltaiku IBC SOLAR Podnik s tradicí 1982: Založen jako inženýrská kancelář IBC Solartechnik 1986: Iniciátor každoročních FV sympozií 2000: Přeměna na IBC SOLAR

Více

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc.

Spolupráce BIVŠ a BOC. Ing. Lubomír Jankových, CSc. Spolupráce BIVŠ a BOC Ing. Lubomír Jankových, CSc. Agenda Proč zrovna procesy jako téma? Výsledky dosavadní spolupráce BIVŠ a BOC Záměry rozvoje spolupráce BIVŠ a BOC Agenda Proč zrovna procesy? (Krapet

Více

10 tipů na vytvoření účinné strategie nákupu. Jaroslav Cirkovský

10 tipů na vytvoření účinné strategie nákupu. Jaroslav Cirkovský 10 tipů na vytvoření účinné strategie nákupu Jaroslav Cirkovský Rozdílný přístup k dodavatelům 2 Výběr strategie nákupu 3 Výběr strategie nákupu 4 Výběr strategie nákupu 5 SMART cíle Specifické Akceptovatelné

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Jsme tým, který je připraven splnit Vaše požadavky a předčit Vaše očekávání Sídlo: LOO s.r.o. Krakovská 583/9 Nové město 110 00 Praha 1

Jsme tým, který je připraven splnit Vaše požadavky a předčit Vaše očekávání Sídlo: LOO s.r.o. Krakovská 583/9 Nové město 110 00 Praha 1 Jsme tým, který je připraven splnit Vaše požadavky a předčit Vaše očekávání Sídlo: LOO s.r.o. Krakovská 583/9 Nové město 110 00 Praha 1 Provozovna: Průmyslová zóna 1314 Bystřice nad Pernštejnem 593 01

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

BySpeed Pro. laser cutting. efficiency in. Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci

BySpeed Pro. laser cutting. efficiency in. Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci efficiency in laser cutting BySpeed Pro Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci 2 BySpeed Pro dynamické, efektivní, nepostradatelné BySpeed Pro je dynamický úsporný balíček pro maximální

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

3.3 Materiálové plánování

3.3 Materiálové plánování od správného rozměru krabic, etiket, fólií až po ramínka. Nemusí se jednat jen o služby v distribuci, ale taktéž i o dodávky výrobci v případě, kdy je logistický poskytovatel zodpovědný za vytváření správných

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

Informační systémy plánování výroby

Informační systémy plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

O ČEM DNES BUDEME HOVOŘIT?

O ČEM DNES BUDEME HOVOŘIT? 1 O ČEM DNES BUDEME HOVOŘIT? Kde jsme nyní a co nás čeká v dalších letech Novela zákona a příprava přechodu financování aneb ohlédnutí za rokem 2014 Rok 2015 NV, VP, OPZ Velká novela zákona, změna financování

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Komplexní modulový seminář integrální logistiky

Komplexní modulový seminář integrální logistiky Komplexní modulový seminář integrální logistiky SEZNAM MODULŮ TERMÍNY 1) ÚVOD DO LOGISTIKY 13. - 14. 10. 2005 2) LOGISTIKA NÁKUPU A ŘÍZENÍ ZÁSOB 20. - 21. 10. 2005 3) LOGISTIKA VÝROBY 3. - 4. 11. 2005

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 PŘEDSTAVENÍ: Ze zkušeností řady podniků je zřejmé, že cesta směrem k optimalizaci a řízení procesů má významný podíl na růstu výkonnosti firem. Cílem však nesmí

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C

Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ. www.simplesystem.cz. Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C Nákup zboží kategorie C SNADNO & EFEKTIVNĚ www.simplesystem.cz Nákupní platforma B2B pro zboží kategorie C 2 Nakupujte zboží kategorie C snadno rychle & transparentně 3 Fakta, která vás přesvědčí: Nákupní

Více

Průvodce GMDP. Spolehlivé výsledky bodu tání, skápnutí a měknutí

Průvodce GMDP. Spolehlivé výsledky bodu tání, skápnutí a měknutí Průvodce GMDP GMDP Snížení rizik Minimalizace chyb Zlepšení kvality Snížení nákladů Ochrana Vašich investic Spolehlivé výsledky bodu tání, skápnutí a měknutí Untitled-1.indd 1 7.1.2015 11:17:33 Zlepšení

Více

powerful SAP-Solutions

powerful SAP-Solutions We deliver powerful SAP-Solutions to the World! MRP / HANA a Industry 4.0 Tomáš Slámka Martin Šindlář itelligence, a.s. Milníky: 2002: založení společnosti 2008: společnost členem itelligence Group 2010:

Více