PAPCEL, a.s. podporuje růst nasazením technologií APS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PAPCEL, a.s. podporuje růst nasazením technologií APS"

Transkript

1 PAPCEL, a.s. podporuje růst nasazením technologií APS PLANNING FOR EFFICIENCY

2 Strana 2

3 PAPCEL podporuje růst nasazením technologií APS Společnost PAPCEL, a.s., český výrobce strojů a technologických zařízení pro papírenský průmysl se rozhodl zvýšit účinnost svého systému řízení a nasadit technologie pokročilého plánování (APS). Partnerem projektu zaměřeného nejen na dodávku a implementaci informačních technologií ale i na realizaci procesních změn, se stala společnost LOGIS. Akciová společnost PAPCEL Litovel již více než 60 let vyrábí stroje a technologická zařízení pro papírenský průmysl. Na realizaci projektů se podílí více než 240 zaměstnanců. K dispozici jsou všechna potřebná oddě lení nabízející kompletní obchodně technickou podporu: obchodně technické služby, konstrukci, vlastní Ing. Filip Wrnata místopředseda představenstva technický a technologický vývoj včetně firemní zkušebny, oddělení inženýringu a řízení projektů a konečně předvýrobní a výrobní útvary s veškerým technickým vybavením pro požadovanou strojírenskou výrobu. Společnost vyrábí a dodává stroje a zařízení pro kompletní linky papírenských strojů a přípraven látky pro výrobu papíru. Zajišťuje kusové dodávky, dodávky kompletních technologií, opravy, repase, rekonstrukce výrobních uzlů a celých technologických celků. Pro dodaná zařízení zabezpečuje náhradní díly a kompletní servisní služby. Výrobní program je doplněn možností dodání a kompletní přestavby second-hand papírenských strojů. Zakázky PAPCELu jsou charakteristické vysokou komplexností, nízkou opakovatelností a vysokým podílem tvořivé práce. Řízení realizace takových zakázek je proto velmi náročné. Aby společnost maximálně využila své disponibilní zdroje, bylo nezbytné zvýšit účinnost systému řízení. Podrobnější analýza odhalila, že překážkou je zejména nedostatečná výkonnost stávajících nástrojů využívaných pro plánování a řízení realizace zakázek. Strana 3 Díky zavedení plánování konstrukce v APS máme dobrý přehled o kapacitním vy žení klíčových oddělení. PROČ APS? Ing. Filip Wrnata Ing. Filip Wrnata, místopředseda představenstva společnosti PAPCEL, a.s. říká: PAPCEL je rychle rostoucí společností v posledních třech letech jsme výrazně zvýšili naše tržby a ani nadále rozhodně nechceme být v našich cílech pesimističtí. Cítíme, že zájem o naše dodávky stoupá. Výrobní kapacity našeho podniku ale zůstávají stejné a je tak stále obtížnější udržovat ekonomickou efektivitu, stejně jako rychlost, spolehlivost a pružnost při plnění našich zakázek s podporou stávajících nástrojů kategorie ERP. Naším původním záměrem bylo kompletně vyměnit informační systém s cílem dosažení zásadních zlepšení zejména v oblasti synchronizace materiálových toků plánování výroby. V průběhu dlouhého výběrového řízení jsme však dospěli k názoru, že výměna ERP ke kýženému cíli nepovede, především proto, že plánovací koncept, na kterém jsou všechny tyto nástroje založeny, je stále stejný a ve srovnání s možnostmi našeho stávajícího informačního systému bychom si v oblasti plánování výroby a nákupu příliš nepomohli. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že budou nasazeny vysoce účinné a pokročilé technologie plánování moderní nástroje kategorie pokročilého

4 Harmonogram projektu Instalace systému Systém přebírá a vyhodnocuje data z ERP systému Základní pravidla plánování výroby Základní informace o problémech se zakázkami Zahrnuta kapacitní a materiálová omezení Možno zaplánování zakázek, získání přehledu o vytíženosti kapacit, požadavcích na materiál a termínování výrobních příkazů Zahrnuta data o rozpracované výrobě Zpětný zápis do ERP Uvedení do rutinního provozu BR 1 Plán - BR 1 BR 2 Plán - BR 2 BR 3 Plán - BR Skutečný průběh Plánovaný průběh projektu plánování (APS), které stávající informační systém nenahrazují, ale doplňují. Implementačním partnerem tohoto projektu se stala společnost LOGIS. V její prospěch hovořily zejména úspěšné implementace produktu v obdobných firmách a spokojené reakce uživatelů. Vlastní projekt implementace APS systému JDA Factory Planner ale nebyl jednoduchou záležitostí. Projekt proběhl ve třech implementačních etapách, během nichž bylo nutné změnit podnikové procesy, a zaměstnanci museli zvládnout nové nástroje řízení. tisíce Kč PRŮBĚH PROJEKTU Doba implementace byla dohodou obou stran stanovena na osm měsíců. Navzdory mírnému zpoždění v rámci první etapy byl projekt dokončen přibližně jeden měsíc před termínem stanoveným smlouvou. Během implementace APS JDA Factory Planner bylo rozhodnuto, že v naší společnosti bude plánováno v týdenním cyklu. Od ledna 2009 do března 2009 byla spuštěna zkušební etapa provozu systému. V období zkušebního provozu byl týdenní plán každodenně Vývoj celkové úrovně zásob > 60 % XII 09 XI 09 X 09 IX 09 VIII 09 VII 09 VI 09 V 09 IV 09 III 09 II 09 I projednáván za účasti výrobního ředitele, vedoucích jednotlivých dílen vedoucího centrálního plánování zakázek a vedoucího kooperace na krátkém dispečinku. Tato plánovací skupina řeší materiálové a kapacitní problémy, analyzuje dopady nově přijatých zakázek, změn a poruch na průběh výroby, připravuje podklady k projednání vedením úseků logistiky, nákupu a výroby, podává podněty a případně navrhuje změny procesů pro zkvalitnění procesu plánování. Účelem je získání zpětné vazby od pracovníků, kteří s plánem pracují. Díky každodenní analýze a vyhodnocování vydaného plánu byly chyby a nedostatky postupně během kontrolních dnů odstraněny. Než došlo k sestavení prvního plánu, předcházelo mu upřesňování počtu pracovníků na jednotlivých pracovištích a následné sestavení pracovního kalendáře zdrojů na rok Dalším krokem byla aktualizace dodacích termínů v objednávkách, které provádí úsek nákupu. Kvalita nastavení kalendáře zdrojů a reálných dodacích termínů u materiálů jsou základem pro sestavení proveditelného týdenního plánu. Neméně důležitým vstupem pro vytvoření plánu je kvalitně zpracování Strana 4

5 technická a technologická dokumentace. Tato problematika byla řešena v rámci implementace, kdy byla nastavena pravidla vydávání této dokumentace. Nejednalo se o lehký úkol, neboť muselo dojít ke změnám v pravidlech používaných mnoho let. Díky zavedení APS JDA Factory Planner ale došlo k výraznému zlepšení v kvalitě vydávané dokumentace, kladný vliv to mělo i na úroveň dat v ERP aplikaci ALTEC. 100 % 90 % Vývoj termínové spolehlivosti dodávek PLÁNOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH PRACÍ Další oblastí, kterou jsme v rámci plánování řešili, bylo plánování konstrukčních kapacit. Při zavádění jsme se od zástupců společnosti LOGIS dozvěděli, že APS JDA nebývá obvykle k plánování zdrojů v konstrukci Ing. Jan Smítal využíváno, ředitel výroby zejména z důvodu časové náročnosti tvorby plánovacích dat. Přesto jsme vlastními silami k využití tohoto nástroje při plánování v konstrukci přistoupili. Nyní můžeme konstatovat, že se investovaný čas a úsilí vyplatily a díky zavedení plánování konstrukce v APS máme dobrý přehled o kapacitním vytížení těchto klíčových oddělení, do- 80 % XI 08 X 08 IX 08 VIII 08 VII 08 VI 08 V 08 IV 08 III 08 II 08 I 08 dává Ing. Filip Wrnata k dalšímu rozvoji systému plánování po ukončení implementace. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY: ZLEPŠENÍ PODNIKOVÉ VÝKONNOSTI Ing. Jan Smítal, ředitel výroby shrnuje výsledky projektu: Díky plánovacím nástrojům APS JDA Factory Planner byla zkrácena průběžná doba výroby a doba obrátky zásob a došlo také k urychlení reakce na požadavky zákazníků. Implementované řešení nejen zlepšilo proces plánování a s ním řízení i logistiku výroby, ale zejména podpořilo zvýšení termínové spolehlivosti dodávek. Dalším velkým přínosem pro nás bylo snížení nadbytečných zásob materiálu, nedokončené výroby a také nákladů na přesčasy i kooperace. XII 09 XI 09 X 09 IX 09 VIII 09 VII 09 VI 09 V 09 IV 09 III 09 II 09 I 09 XII 08 Jak je patrné z grafi ckého znázornění úrovně zásob, došlo již krátce po implementaci systému pokročilého plánování k významnému trendu snižování zásob, které v průběhu roku 2009 přesáhlo redukci o 60 %. Je nutné říci, že tento trend byl výsledkem celého komplexu opatření, ale vliv pokročilého plánování k tomuto výsledku významně přispěl. Jako jeden z hlavních ukazatelů výkonnosti plánovacího systému je v naší společnosti sledován parametr plnění výrobních zakázek v požadovaném termínu. Tento parametr se před implementací systému pokročilého plánování APS pohyboval řádově v rozmezí %. Necelý rok po implementaci systému JDA Factory Planner se parametr ukazatele výkonnosti stabilně udržuje nad úrovní 95 %. Ing. Tomáš Vojtík, výkonný ředitel společnosti LOGIS k dosaženým výsledkům dodává: Popravdě řečeno, excelentní výsledky, kterých společnost PAPCEL po realizaci projektu dosáhla, mne nijak nepřekvapily. Práce na projektu jsem měl možnost vzhledem k mé účasti v řídícím výboru detailně sledovat a musím konstatovat, že jsem se již dlouho nesetkal s tak sehraným managementem, který dokáže svá rozhodnutí zdůvodnit a především prosadit. Jsem přesvědčen, že právě tento fakt významně přispěl k úspěchu celého projektu. Strana 5

6 PAPCEL Akciová společnost PAPCEL Litovel již více než 60 let vyrábí stroje a technologická zařízení pro papírenský průmysl. Na realizaci projektů se podílí více než 240 zaměstnanců. K dispozici má všechna potřebná oddělení nabízející kompletní obchodně-technickou podporu: obchodně technické služby, konstrukci, vlastní technický a technologický vývoj včetně firemní zkušebny, oddělení inženýringu a řízení projektů a v neposlední řadě předvýrobní a výrobní útvary s veškerým technickým vybavením pro požadovanou strojírenskou výrobu. Společnost vyrábí a dodává stroje a zařízení pro kompletní linky papírenských strojů a přípraven látky. Zajišťuje kusové dodávky, dodávky kompletních technologií, opravy, repase, rekonstrukce výrobních uzlů a celých technologií. Pro dodaná zařízení zabezpečuje náhradní díly a kompletní servisní služby. Výrobní program je doplněn možností dodání a kompletní přestavby second-hand papírenských strojů. LOGIS PLANNING FOR EFFICIENCY LOGIS je dodavatelem expertních služeb a informačních technologií zaměřených na zlepšování kvality řízení a konkurenceschopnosti podniků. Dodávky jsou realizovány formou projektů, jejichž cílem je zvyšovat v podnicích zákazníků efektivitu řízení a rozvíjet obchodní úspěchy. V rámci svých řešení uplatňuje LOGIS pokročilé řídící a plánovací metody a postupy (tzv. best practices), včetně vysoce výkonných informačních technologií z oboru řízení dodavatelských řetězců (SCM) a pokročilého plánování a rozvrhování (APS). Na podporu dosahování cílů bývají rovněž uplatněny systémy kategorie ERP. Použité technologie jsou buďto vlastní, nebo z produkce i2 Technologies (LOGIS je autorizovaným distributorem i2 pro střední a východní Evropu). Společnost má přes 60 klientů ve více než 25 zemích světa. Více na LOGIS a logo LOGIS jsou registrované obchodní značky LOGIS a.s. JDA SOFTWARE GROUP JDA Software Group, Inc. (NASDAQ: JDAS), The Supply Chain Company, je přední poskytovatel inovativních řešení pro oblasti řízení dodavatelských řetězců, maloobchodu a cenotvorby. Řešení JDA umožňuje více než společností všech velikostí přijímat optimální rozhodnutí, která zvyšují ziskovost a vedou k dosažení hodnotných výsledků v oblastech diskrétní a procesní výroby, velkoobchodní distribuce, dopravy, maloobchodního prodeje a služeb. JDA svým portfoliem služeb pokrývá celý dodavatelský řetězec od materiálu až k zákazníkovi, k čemuž využívá silného odkazu a znalostního kapitálu získaných předních světových společností včetně i2 Technologies, Manugistics, E3, Intactix a Arthur. Široká nabídka služeb umožňuje zákazníkům řešení flexibilně konfigurovat, zkracovat návratnost investice, snižovat náklady na vlastnictví a využívat nonstop funkční i technickou podporu. JDA je registrovaná obchodní značka JDA Software Group, Inc. Pro další informace navštivte nebo pište na LOGIS a.s U Nového světa Frenštát pod Radhoštěm Tel

WALTER AIRCRAFT ENGINES. le na křídlech APS PLANNING FOR EFFICIENCY

WALTER AIRCRAFT ENGINES. le na křídlech APS PLANNING FOR EFFICIENCY WALTER AIRCRAFT ENGINES le na křídlech APS PLANNING FOR EFFICIENCY WALTER ENGINES letí na křídlech APS Společnost WALTER ENGINES, tradiční výrobce leteckých motorů, realizovala v průběhu roku 2006 projekt,

Více

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2 www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 3 Nejvyšší verze informačního systému řady Gx, určená pro velké společnosti s vysokými nároky na výkon a dodávaná

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003 MP Orga, spol. s r.o. Nad Vodovodem 30 100 00 PRAHA 10 Tel.: 274 770 826 274 795 537 Informační systém pro výrobu a prodej nábytku MP Orga AXIS Úvodní popis Brno, leden 2003 MP Orga spol. s r.o., Nad Vodovodem

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Analýza logistického systému ve vybrané organizaci bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Vítková Autor práce: Jan Novák PRAHA 2012 Prohlášení

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Principy pokročilého plánování výroby

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Principy pokročilého plánování výroby UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Principy pokročilého plánování výroby Autor BP: Ondřej Konvička Vedoucí BP: Ing. Marek Beránek, Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s.

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 1 2 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 3 Základní informace o společnosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza efektivnosti podnikových výrobních procesů An analysis of the efficiency of corporate production processes Šárka Kosobudová Cheb

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS.

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Lisi Automotive Form a. s. Gabriela Kulheimová, DiS. Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

Cesta k samostatnosti Rozhovor s prvním absolventem Akademie Business Navigation.

Cesta k samostatnosti Rozhovor s prvním absolventem Akademie Business Navigation. Magazín společnosti INEKON SYSTEMS 1/2013 Akademie Business Navigation Společnost INEKON SYSTEMS vyhověla přáním mnoha svých zákazníků a vytvořila pro ně nový, ucelený vzdělávací program Akademii Business

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU Radim Dolák 1, Martin Miškus 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná Email:dolak@opf.slu.cz 2 Slezská univerzita,

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

na průmysl zaostřeno téma: Řídíte hmotné toky ve firmě nebo čekáte na měsíční výsledky? úvodník / editorial stalo se stane se...

na průmysl zaostřeno téma: Řídíte hmotné toky ve firmě nebo čekáte na měsíční výsledky? úvodník / editorial stalo se stane se... 8 2012 zaostřeno na průmysl téma: Řídíte hmotné toky ve firmě nebo čekáte na měsíční výsledky? Výrobní podnik je organizace z hlediska řízení podstatně složitější než například banka nebo státní úřad.

Více