Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579814"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: man.! (Pevodovka pehátá. Stop! Návod k obsluze!). dokud symbol s varovným textem nezhasne - nebezpecí poskození pevodovky! Po zhasnutí symbolu a varovného textu mzete pokracovat v jízd. Informacní displej* (Combi) Nastavení V polozce Setup (Nastavení) mzete volit (podle výbavy vozidla) následující polozky: Elektronický stabilizacní systém (ESP)* Autom. blind (Autom. roleta) Automatická roleta (Combi). Zde mzete deaktivovat / aktivovat funkci automatického navinutí rolovacího krytu zavazadlového prostoru pi otevírání víka zavazadlového prostoru. Cervené symboly Význam cervených symbol: Obr. 1 Tlacítko ESP 2 Výmna baterie v klíci s dálkovým ovládáním A dálkovým ovládáním, cervené kontrolní svtlo A obr. 3 neblikne. pípad, ze se kontrolní svtlo rozsvítí hned po spustní motoru, mohlo dojít z technických dvod k vypnutí systému ESP. V takovém pípad mzete ESP znovu zapnout vypnutím a zapnutím zapalování. Pokud kontrolní svtlo zhasne, je systém ESP opt pln funkcní. Vyklopte klíc. 1 Kryt baterie odtlacte palcem nebo plochým sroubovákem v míst sipek A obr Z klíce vyjmte vybitou baterii stlacením baterie smrem dol v míst sipky A obr. 2. Vlozte novou baterii. Dbejte na to, aby oznacení,,+" na baterii smovalo nahoru. Správná polarita je vyznacená na krytu baterie. Nasate kryt baterie na klíc a pitlacte jej az slysiteln zacvakne. Výmna baterie v klíci s dálkovým ovládáním Systém KESSY* Popis systému Systém KESSY (Keyless Entry Start Exit System) umozuje komfortní odemykání a zamykání vozidla a jeho startování bez aktivního pouzití klíce s dálkovým ovládáním. Klíc stací mít pi odemykání a zamykání, resp. startování u sebe, nap. v kapse. Obr. 2 Klíc s dálkovým ovládáním - odkrytí vícka Centrální zamykání, bezpecnostní pojistka* a varovné zaízení proti odcizení vozidla* fungují stejn jako u vozidel bez systému KESSY. Jiné jsou jen nkteré ovládací prvky. Ovládací prvky systému: 1 senzor na vnjsí stran kliky pedních dveí A strana 3, obr. 4 - slouzí k zamykání vozidla, 2 senzor na vnitní stran kliky pedních dveí A strana 3, obr. 4 - slouzí k odemykání vozidla. Obr. 3 Klíc s dálkovým ovládáním Kazdý klíc s dálkovým ovládáním obsahuje jednu baterii, která je ulozena pod víckem B A obr. 2. Pokud je baterie vybitá, po stisknutí nkterého z tlacítek na klíci s Systém KESSY* 3 Odemknutí a zamknutí vozidla Kontrola uzamknutí 1 Po uzamknutí vozidla pomocí senzoru A obr. 4 není mozné po dobu 2 s pomocí 2 senzoru A vozidlo odemknout. To umozuje zatáhnutím za kliku zkontrolovat, zda je vozidlo zamknuté. Poznámka Je-li akumulátor nebo baterie v klíci s dálkovým ovládáním slabá nebo vybitá, mze se stát, ze nebude mozno vozidlo s vyuzitím systému KESSY odemknout nebo zamknout. V takovém pípad pouzijte nouzové odemykání a zamykání dveí idice, viz Návod k obsluze. Obr. 4 KESSY: vyznacení oblastí a odemknutí / zamknutí vozidla A B Nachází-li se u vozidla v oblasti A nebo A obr. 4 platný klíc s dálkovým ovládáním, je mozno odemknout dvee u oblasti, ve které se klíc nachází. Tzn., ze A nachází-li se klíc v oblasti A, mzete odemknout levé pední dvee. Nachází-li se C platný klíc v oblasti A, je mozno odemknout víko zavazadlového prostoru. Dalsí moznosti zamykání Ochrana proti nechtnému uzamknutí klíce ve vozidle Pokud po uzamknutí vozidla a zavení vsech dveí vcetn víka zavazadlového prostoru D zstane ve vozidle v oblasti A klíc, kterým bylo vozidlo uzamknuto, aktivuje se ochrana proti uzamknutí klíce ve vozidle a vozidlo se znovu odemkne. O aktivaci ochrany proti uzamknutí klíce ve vozidle budete informováni bliknutím smrových svtel a hlásením na informacním displeji* Key in vehicle (Klícek ve vozidle.). U vozidel vybavených varovným zaízením proti odcizení vozidla* se navíc ozve akustický signál. Odemknutí vozidla 2 Uchopte kliku pedních dveí celou dlaní, nebo celou dlaní zakryjte senzor A obr. 4, vozidlo se odemkne. Zamknutí vozidla Zavete dvee idice resp. spolujezdce. 1 Prsty se dotknte senzoru A, vozidlo se zamkne (nedrzte kliku celou dlaní, vozidlo pak nelze zamknout). Hlásení na informacním displeji* Nkteré varovné a informacní texty systému KESSY na informacním displeji*: No key Hlásení No key (,,Chybí klíc") se zobrazí, pokud chcete nastartovat motor a systém ve vozidle nenalezne platný klíc. To mze nastat v pípad, ze je klíc mimo vozidlo, je vybitá baterie v klíci, klíc je vadný nebo je siln ruseno elektromagnetické pole. Key not found (Klícek nenalezen.) Hlásení se zobrazí, pokud je zapnuté zapalování nebo je nastartovaný motor a systém ve vozidle nenalezne platný klíc. Deaktivace bezpecnostní pojistky* 1 Dvakrát do 5 s zakryjte prsty senzor A. Odjistní a zamknutí víka zavazadlového prostoru Stisknte madlo víka zavazadlového prostoru, víko se odjistí.

3 Pokud je vozidlo vybaveno systémem el. ovládání víka zavazadlového prostoru*, zacne se víko po stisku madla otevírat. Zavete víko zavazadlového prostoru, víko se zamkne. 4 El. ovládání víka zavazadlového prostoru* (Combi) Keyless defective (Keyless vadný.) Chyba v systému KESSY, vyhledejte odborný servis. Renew key battery! (Vymte baterii v klícku!) Nízké naptí v baterii klíce s dálkovým ovládáním, vymte baterii. El. ovládání víka zavazadlového prostoru* (Combi) Popis Odstavení vozidla Pokud po dobu 60 hodin není vozidlo odemknuto, automaticky se deaktivuje senzor 1 2 A a A strana 3, obr. 4 v klice dveí spolujezdce. Pro optovnou aktivaci musí být splnna jedna z následujících podmínek: 2 odemknutí dveí idice pomocí senzoru A strana 3, obr. 4, stisknutí madla víka zavazadlového prostoru, odemknutí vozidla tlacítkem na klíci s dálkovým ovládáním, nouzové odemknutí dveí idice (viz Návod k obsluze). Pokud po dobu 90 hodin není vozidlo odemknuto, automaticky se deaktivuje i senzor 1 2 A a A strana 3, obr. 4 v klice dveí idice. Pro optovnou aktivaci musí být splnna jedna z následujících podmínek: odemknutí vozidla tlacítkem na klíci s dálkovým ovládáním, nouzové odemknutí dveí idice (viz Návod k obsluze). Obr. 5 Ovládání víka Komfortní ovládání oken 1 Pokud pi zamykání vozidla podrzíte prst na senzoru A strana 3, obr. 4 déle nez 2 s, 1 otevená okna a panoramatická stecha se zacnou zavírat. Pokud prst od senzoru A 1 oddálíte, zavírání se perusí. Pokud senzor A opt zakryjete, okna a panoramatická stecha se dovou. 1 Pokud pi zavírání oken a panoramatické stechy senzorem A ihned zakryjete senzor 2 A nebo zatáhnete za kliku, vsechna okna a panoramatická stecha se zacnou otevírat. Obr. 6 Ovládání víka - tlacítko na stedové konzole Elektrické ovládání víka zavazadlového prostoru je mozné nkolika zpsoby: stisknutím tlacítka pro odjistní víka zavazadlového prostoru na klíci s dálkovým ovládáním asi na 1 s, A madlem A obr. 5 nad registracní znackou, B vnitním tlacítkem A na spodní hran víka zavazadlového prostoru (pístupné pouze u oteveného víka), tlacítkem na stedové konzole obr. 6. POZOR! Pi zavírání víka se nikdy nezdrzujte v oblasti zavírání víka - nebezpecí úrazu! El. ovládání víka zavazadlového prostoru* (Combi) Upozornní! V kritické situaci lze víko zastavit krátkým rychlým pohybem proti pohybu víka. 5 Popis ovládání Ped otevíráním resp. zavíráním víka zkontrolujte, zda se v oblasti otevírán; víka zavazadlového prostoru madlem A 1 spojitý tón Otevené víko 3 vzrstající tóny 3 stejné tóny Cinnost Otevení Zastavení Zavení Zavené víko Oblast 1 A 2 A 3 A Poznámka 3 Rozsah oblasti A strana 5, obr. 7 se v závislosti na nastavení horní polohy víka strana 6,,,Nastavení horní polohy víka" pimen zmní. Pi nastavení horní polohy víka v oblasti A nebude oblast A aktivní, rozsah oblasti A se pimen k nastavené horní poloze víka zmní. A Ovládání víka zavazadlového prostoru madlem A strana 4, obr. 5 je mozné pouze u odemknutého vozidla. B Ovládání víka zavazadlového prostoru vnitním tlacítkem A Nastavení horní polohy víka V pípad omezeného prostoru pro otevírání víka (nap. výska garáze) nebo pro komfortnjsí ovládání (nap. dle výsky osoby) je mozné provést nastavení horní polohy víka zavazadlového prostoru. Cinnost Otevení Zastavení Zavení Zavené víko Oblast 1 A 2 A 3 A Otevené víko Nastavení horní polohy vyacute; spínac mzete nastavovat stupovit. Poznámka V pípad poruchy el. ovládání víka zavazadlového prostoru se obrate na odborný servis. 8 Panoramatická stecha* (Combi) Upozornní! Otevíráte-li panoramatickou stechu v zimním období, musíte odstranit pípadnou námrazu, jinak hrozí poskození ovládacího mechanizmu. Kdyz vypnete zapalování, mzete panoramatickou stechu pop. posuvnou slunecní clonu jest asi 10 minut otevírat, zavírat a vyklápt. Jakmile ale otevete nkteré z pedních dveí, nemzete jiz panoramatickou stechu a posuvnou slunecní clonu ovládat. Otevení a vyklopení panoramatické stechy Zavení panoramatické stechy Zavení A Otocte otocný spínac do polohy A obr. 9. Ochrana proti sevení Panoramatická stecha je vybavena ochranou proti sevení. Pokud njaká pekázka (nap. námraza) brání zavení, panoramatická stecha se zastaví a vrátí se o nkolik cm zpt. Panoramatickou stechu mzete zcela zavít bez ochrany proti sevení tak, ze A stlacíte otocný spínac v poloze A obr. 9 dokud se panoramatická stecha nedove. Obr. 9 Otocný spínac panoramatické stechy Nastavení do komfortní polohy C Otocte otocný spínac do polohy A obr. 9. POZOR! Panoramatickou stechu zavírejte opatrn - nebezpecí poranní! Cástecné otevení D Otocte otocný spínac do nkteré z poloh v oblasti A.

4 Otevení a zavení posuvné slunecní clony Úplné otevení B Otocte otocný spínac do polohy A a drzte jej v této poloze (odpruzená poloha). Vyklopení a zavení - Pro vyklopení stisknte otocný spínac za vybrání smrem ke stese. Pro zavení zatáhnte otocný spínac za vybrání smrem dol a dopedu. Je-li panoramatická stecha nastavena v komfortní poloze,snízí se intenzita hluku vznikajícího proudem vzduchu. Obr. 10 Tlacítka posuvné slunecní clony Posuvnou slunecní clonu mzete zavít resp. otevít samostatn tlacítky obr. 10. Panoramatická stecha* (Combi) Otevení E Pro úplné otevení krátce stisknte tlacítko A strana 8, obr. 10. E Pro otevení do pozadované polohy stisknte a podrzte tlacítko A. Po uvolnní tlacítka se otevírání zastaví. 9 Nouzové ovládání Zavení F Pro úplné zavení krátce stisknte tlacítko A strana 8, obr. 10. F Pro zavení do pozadované polohy stisknte a podrzte tlacítko A. Po uvolnní tlacítka se zavírání zastaví. Komfortní ovládání Panoramatickou stechu a posuvnou slunecní clonu mzete ovládat také zvencí klícem 1 s dálkovým ovládáním nebo u systému KESSY* pomocí senzoru A strana 3, obr. 4. Obr. 11 Výez z podhledu stropu: místa k nasazení sroubováku (vlevo) a nouzové ovládání (vpravo) Pi závad na zaízení mzete panoramatickou stechu zavít, pop. otevít rucn. A Nasate plochý sroubovák opatrn k zadní stn krytu el. pohonu A obr. 11. Zavení panoramatické stechy Drzte stisknuté zamykací tlacítko na klíci s dálkovým ovládáním nebo u systému 1 KESSY* podrzte prst na senzoru A strana 3, obr. 4 dokud se panoramatická stecha nezave. Soucasn se zavíráním panoramatické stechy se bude zavírat i posuvná slunecní clona. 1 Po uvolnní tlacítka nebo u systému KESSY* po oddálení prstu od senzoru A se zavírání okamzit perusí. Opatrn vyklopte kryt smrem dol. B Do otvoru A zastrcte az na doraz sestihranný klíc velikosti 4 a panoramatickou stechu zavete, pop. otevete. Kryt vrate nazpt tak, ze nejdíve nasadíte plastové hroty a pak kryt zatlacte nahoru. Poruchu nechte odstranit v nkterém z odborných servis. Vyklopení panoramatické stechy Drzte stisknuté odemykací tlacítko na klíci s dálkovým ovládáním nebo u systému 1 KESSY* podrzte prst na senzoru A strana 3, obr. 4 dokud se panoramatická stecha nevyklopí. Soucasn s vyklápním panoramatické stechy se bude také otevírat posuvná slunecní clona. Poznámka Po kazdém nouzovém ovládání se musí stecha inicializovat strana 9,,,Inicializace panoramatické stechy". Inicializace panoramatické stechy Po odpojení a optovném pipojení akumulátoru se musí panoramatická stecha a posuvná slunecní clona inicializovat. A Pro inicializaci panoramatické stechy pidrzte otocný spínac v poloze A strana 8, obr. 9 na dobu cca 10 sekund. Poznámka Ochrana proti sevení funguje i pi komfortním zavírání. Pomocí komfortního ovládání nelze panoramatickou stechu otevít. 10 Denní svícení* Zapnutí vnitního svtla Stisknte krycí sklo v míst symbolu obr. 12. F Pro inicializaci posuvné slunecní clony stisknte tlacítko A strana 8, obr. 10, na dobu cca 10 sekund. Pokud nebude pi odpojení a optovném pipojení akumulátoru panoramatická stecha zavená resp. posuvná slunecní clona úpln zasunutá, musíte nejprve zavít panoramatickou stechu resp. posuvnou slunecní clonu strana 8,,,Zavení panoramatické stechy" strana 8,,,Otevení a zavení posuvné slunecní clony". Teprve poté je mozné provést inicializaci. Vypnutí vnitního svtla Stisknte krycí sklo v míst symbolu O. Spínání dvením kontaktem Pepnte krycí sklo do stední polohy. Denní svícení* V nkterých zemích národní zákonná ustanovení vyzadují, aby pi aktivované funkci denního svícení svítila spolu se zárovkami pro denní svícení také obrysová svtla. Varovné svtlo ve dveích* Varovné svtlo* je umístno ve spodní cásti oblození dveí. Vnitní osvtlení vozidla vpedu Ve vnitním osvtlení vpedu jsou integrována dv difuzní svtla*, která osvtlují adicí páku a sted pístrojové desky. Tato svtla se zapínají automaticky po zapnutí obrysových svtel. Krom toho se po zapnutí zapalování, pokud jsou zapnutá obrysová svtla, rozsvítí osvtlení klik* ve dveích. Osvtlení zavazadlového prostoru (Combi) Vyjímatelná svítilna Svtla pro ctení vzadu* (Combi) Platí pro vozidla Combi vybavená panoramatickou stechou. Obr. 13 Vyjímatelná svítilna Na levé stran zavazadlového prostoru je umístna vyjímatelná svítilna. Tato svítilna má dv funkce: Obr. 12 Výez z podhledu stropu: svtla pro ctení vzadu B osvtlení zavazadlového prostoru - svítí cást A obr. 13 (svítilna je v drzáku), C penosná svítilna - svítí cást A (svítilna je vyjmutá z drzáku).

5 Osvtlení zavazadlového prostoru (Combi) Pokud je svítilna v drzáku, automaticky se zapne po otevení víka zavazadlového prostoru. Zstane-li víko oteveno déle nez 30 minut, svítilna se automaticky vypne. Svítilna je napájena temi dobíjecími akumulátory typu AAA s kapacitou 600 mah. Akumulátory se nabíjejí prbzn pouze pi nastartovaném motoru. Z úplného vybití se akumulátory nabijí za cca 3 hodiny. Svítilna je vybavena magnety. Po vyjmutí je mozné ji proto uchytit nap. na karoserii vozidla. 11 Výmna akumulátor svítilny Budete-li chtít vadné akumulátory vymnit sami, postupujte následujícím zpsobem. Vyjmte svítilnu. Kryt akumulátor opatrn odtlacte tenkým spicatým pedmtem v míst F aretacního zácvaku A strana 10, obr. 13. Ze svítilny vyjmte vadné akumulátory. Vlozte nové akumulátory. Nasate kryt akumulátor a pitlacte jej az slysiteln zacvakne. Vyjmutí svítilny Vyjmutí svítilny D Uchopte svítilnu v míst sipek A strana 10, obr. 13 a vyklopte ji ve smru sipky E A. POZOR! Pi výmn akumulátor dbejte zvýsené opatrnosti pi manipulaci s tenkým spicatým pedmtem - nebezpecí poranní. Vlození svítilny zpt do drzáku Zhasnutou svítilnu vlozte do drzáku nejprve na stran blíz k víku zavazadlového prostoru a poté domácknte i na druhé stran az slysiteln zaklapne. Ovládání svítilny Upozornní! Doporucujeme Vám, abyste vadné akumulátory nechali vymnit v odborném servisu. Pi otevírání svítilny mze dojít nesprávnou manipulací k jejímu poskození. A Jedno stisknutí tlacítka A, svítilna se rozsvítí na 100 % svtelné intenzity. A Dalsí stisknutí tlacítka A, svítilna se rozsvítí na 50 % svtelné intenzity. A Dalsí stisknutí tlacítka A, svítilna zhasne. Zivotní prostedí Vadné akumulátory zlikvidujte v souladu s pedpisy na ochranu zivotního prostedí. Upozornní! Vyjímatelná svítilna není vodotsná, proto ji chrate ped vlhkem. Poznámka Poznámka Pi výmn akumulátor dbejte na správnou polaritu. Pokud svítilnu nesprávn vlozíte zpt do drzáku, nebude pi otevení víka zavazadlového prostoru svítit a akumulátory nebudou dobíjeny. Pokud svítilnu nezhasnete a vlozíte ji správn do drzáku, zárovky v pední cásti C svítilny A strana 10, obr. 13 automaticky zhasnou. Vyjmutá svítilna mze svítit max. 24 hodin se 100% svtelnou intenzitou a max. 48 hodin s 50% svtelnou intenzitou. Náhradní akumulátory musí odpovídat specifikaci originálních akumulátor. Pi pouzití jiného typu akumulátor mze dojít ke snízení výkonu nebo nesprávné funkci svítilny. 12 Strace Deaktivace Zapnte zapalování. 6 Do 5 s zatlacte ptkrát po sob ovládací pácku do polohy A obr. 14. Strace Zadní strac (Combi) Vypnte zapalování. Po následném zapnutí zapalování se poloha zadního strace deaktivuje. Aktivaci polohy zadního strace provedete stejným zpsobem jako deaktivaci. Automatický zadní strac* (Combi) Obr. 14 Pácka strac 2 3 Pokud je pácka strac v poloze A resp. A dojde pi rychlosti vozidla vyssí nez 5 km/h kazdých 30 s resp. 10 s k jednomu setení zadního skla. 1 Pi aktivaci snímace dest* (pácka je v poloze A) je funkce aktivní pouze pi trvalém chodu pedních strac (není casová prodleva mezi stíracími cykly). Stírání zadního skla* 6 Zatlacte pácku smrem od volantu do polohy A obr. 14, strac stírá kazdých 6 s. Aktivace/deaktivace Funkce automatického zadního strace se aktivuje/deaktivuje na informacním displeji* v nabídce: Setup (Nastavení) Lights & Vision (Svtla a vidní) Rear wiper (Aut. zad. str. ) Omývací a stírací automatika zadního skla* 7 Zatlacte pácku smrem od volantu do vzdálenjsí odpruzené polohy A, ostikovace pracují ihned, strac zacíná stírat s malým zpozdním. Dokud drzíte pácku v této poloze, strac i ostikovac pracují. Pácku uvolnte, ostikovac pestane pracovat a strac provede jest 2 az 3 setení 6 (podle délky ostiku). Po uvolnní zstane pácka v poloze A. Po zaazení zptného chodu dojde, pokud jsou zapnuté pední strace, k jednomu setení zadního skla. Poznámka Funkce automatického zadního strace platí pouze pro vozidla Combi vybavená informacním displejem*. Funkce je z výroby aktivována. Poloha zadního strace Pi kazdém druhém vypnutí zapalování se peklopí stírací lista zadního strace. Tím se prodlouzí zivotnost stírací listy. Tato funkce je standardn aktivovaná a mzete ji deaktivovat následujícím zpsobem: Vnjsí zrcátka 13 Výmna stírací listy zadního skla (Combi) Elektrické nastavení pedních sedadel* Piazení klíce s dálkovým ovládáním pamovým tlacítkm U vozidel vybavených systémem KESSY* je postup pro piazení klíce s dálkovým ovládáním pamovým tlacítkm, u elektricky nastavitelných pedních sedadel a zrcátek*, následující. Vypnte zapalování do 10 s od ulození nastavení do pamti. Otevete dvee idice. Obr. 15 Stírací lista zadního skla Vyjmutí stírací listy Odklopte raménko strace od skla a stírací listu nastavte do vodorovné polohy obr.

6 15. Uchopte jednou rukou raménko strace v jeho horní cásti. 1 2 Druhou rukou odjistte pojistku A a stírací listu vyjmte ve smru sipky A. Nejdéle do 10 s stisknte na klíci s dálkovým ovládáním tlacítko pro odemknutí vozidla. Po úspsném piazení bliknou smrová svtla a ozve se akustické potvrzení. Nastavení je ulozeno pod píslusným pamovým tlacítkem. Zadní sedadla Sklopení zadních sedadel (Combi) Upevnní stírací listy 1 Nasate stírací listu na raménko strace a zajistte pojistku A. Pezkousejte, zda je stírací lista správn upevnná. Vnjsí zrcátka Sklopení celých zrcátek je mozné pouze pi zapnutém zapalování a pi rychlosti do 15 km/h. Obr. 16 Vyklopení sedáku Prostor pro náklad mzete zvtsit sklopením zadních sedadel dopedu, pop. vyklopením sedáku. 14 Zavazadlový prostor Vyklopení sedáku 1 2 Sedák povytáhnte ve smru sipky A strana 13, obr. 16 a ve smru sipky A jej vyklopte dopedu. Sklopný hácek (Combi) Poznámka Pro dosazení maximáln vodorovné lozné plochy mzete ped sklopením zádových opr vyjmout zadní hlavové oprky. Vyjmuté oprky ulozte tak, aby se neposkodily a neznecistily. Zavazadlový prostor Upevovací sít - síový program* (Combi) Obr. apod. obr. manipulaci nap. kryt se automaticky odsune do 1 polohy A obr. (Autom. kryt se samovoln navine 1 do polohy A. a pohybem 5 ve smru sipky A kryt vytáhnete. POZOR! Na kryt zavazadlového prostoru nesmjí být odkládány zádné pedmty. Poznámka Povolené zatízení zvýsené podlahy je max. 75 kg. Prostor pod zvýsenou podlahou mzete vyuzít k ulození pedmt nap. variabilních upevovacích prvk, demontovaného roletového krytu, drzáku na kola apod. 16 Zvýsená podlaha* (Combi) Cástecné vysunutí zvýsené podlahy* Pepazení zavazadlového prostoru pomocí zvýsené podlahy* Obr. 22 Pepazení zavazadlového prostoru Obr. 21 Zavazadlový prostor: cástecné vysunutí zvýsené podlahy Zvýsenou podlahu lze cástecn vysunout pes zadní nárazník. pezouvání obuvi. a A zadní okraj zasute do nkterého z otvor A obr. 22. v lizinách. Teleskopická pepázka a pruzný popruh Obr. 3 Pohybem ve smru sipky A obr. 23 podlahu slozte. A Zmácknte zajisovací tlacítka A obr. Úchyt upevovacího oka A obr. 26 vyklopte nahoru a pipevnte nap. Obr. z kazety A smrem k úchytm A. vyjmte. Obr. chcete vyuzít celý zavazadlový prostor, mzete demontovat roletový kryt strana 15. V zavazadlovém prostoru se nachází ctyi posuvná upevovací oka, která mzete vyuzít nap. k pipevnní upevovacích sítí. Dlicí sí* (Combi) 19 POZOR! C Pesvdcte se, ze rozprná tyc je zasunuta v úchytech A v pední pozici! POZOR! Pokracování Pouzití dlicí sít za pedními sedadly Zádové opry musí být bezpecn zajistny, aby nemohlo dojít pi nenadálém zabrzdní k posunu pedmt ze zavazadlového prostoru do prostoru pro cestující - nebezpecí poranní! C Pesvdcte se, ze rozprná tyc je zasunuta v úchytech A v pední pozici! Dbejte na to, aby byla zádová opra zadních sedadel správn zajistna. Jen tak mze tíbodový bezpecnostní pás na prostedním sedadle spolehliv plnit svou funkci. Vyjmutí a nasazení kazety dlicí sít (Combi) Obr. 28 Vytazení dlicí sít Vytazení Sklopte zadní sedadla (viz Návod k obsluze). A B Dlicí sí vytáhnte za oko A obr. 28 z kazety A. C Rozprnou tyc nasate do úchytu A nejprve na jedné stran a zatlacte ji dopedu. C Stejným zpsobem nasate i druhý konec tyce do úchytu A na protjsí stran. Obr. 29 Zadní sedadla: kazeta dlicí sít Vyjmutí Sklopte zadní sedadla (viz Návod k obsluze). Otevete pravé zadní dvee. A 1 2 Kazetu dlicí sít A obr. 29 posute ve smru sipky A a ve smru sipky A ji vyjmte z úchyt zadního sedadla. Navinutí Posute rozprnou tyc nejprve na jedné a potom na druhé stran smrem dozadu C a tyc z úchyt A obr. 28 vyjmte. Pidrzte rozprnou tyc tak, aby se sí mohla pozvolna a bez poskození navinout do B kazety A. Uvete zadní sedadla zpt do pvodní polohy. Nasazení Výezy kazety dlicí sít nasate na úchyty na zadních oprách. 1 Kazetu posute proti smru sipky A az na doraz. POZOR! Po narovnání sedák a zádových opr musí být zámky pás a pásy v pvodní poloze - pipraveny k pouzití. Uvete zadní sedadla zpt do pvodní polohy. 20 Zásuvka v zavazadlovém prostoru (Combi) POZOR! Dbejte na to, aby byla zádová opra zadních sedadel správn zajistna. Jen tak mze tíbodový bezpecnostní pás na prostedním sedadle spolehliv plnit svou funkci. Vyjímatelný vak* Vyjímatelný vak slouzí výhradn pro pepravu lyzí. Zásuvka v zavazadlovém prostoru (Combi) Obr. 31 Zajistní vaku Vyjímatelný vak je urcený pro ctyi páry bzných lyzí. Celková hmotnost pepravovaných lyzí nesmí pekrocit 17kg. Obr. 30 Zavazadlový prostor: zásuvka Zajistní A Stahovací pás A obr. 31 pevn utáhnte za volný konec kolem lyzí ped vázáním.

7 Otevete kryt zásuvky obr. 30. Zasute zástrcku elektrického spotebice do zásuvky. V této schránce je umístn CDmnic*, TV-tuner*. motoru bez aktivního pouzití klice. Neuzavíratelná bocní schránka (Combi) Odblokování a zablokování ízení Obr. 33 Neuzavíratelná bocní schránka Obr. 34 Startovací tlacítko Kryt bocní schránky mzete vyjmout a zvtsit tak zavazadlový prostor. 22 Rozjezd a jízda - Systém KESSY* K odblokování ízení je nezbytné, aby se ve vozidle nacházel platný klíc. Odblokování ízení Otevete dvee idice a vstupte do vozidla. Zavete dvee idice, ízení se odblokuje. Pokud po zablokování ízení s platným klícem nevystoupíte a opt nenastoupíte do vozu, ale chcete odblokovat ízení, stisknte startovací tlacítko. Dojde tak zárove k aktivaci elektrických spotebic (nap. rádia, navigacního systému apod. ) a zapnutí zapalování. Zablokování ízení Zastavte vozidlo. Vypnte motor resp. zapalování stisknutím startovacího tlacítka strana 21, obr. 34. Otevete dvee idice, ízení se zablokuje. ízení se také zablokuje po uzamknutí vozidla. Pokud je ízení zablokováno a systém KESSY nedokáze napoprvé uvolnit pojistku volantu (nap. pokud jsou opená pední kola o obrubník), systém automaticky dvakrát zopakuje pokus o odblokování. Pokud ani poté nedojde k uvolnní pojistky volantu, systém Vás hlásením na informacním displeji* Move steering wheel! (Pohybujte volantem!) vyzve k pootocení volantem a po 2 s zopakuje dalsí 3 pokusy o odblokování. Pokud ani poté nedojde k uvolnní pojistky volantu, zobrazí se na 10 s hlásení na informacním displeji* Steering wheel still locked. (ízení není odemcené). Pro odblokování ízení je nutné odstranit moznou pícinu bránící v odblokování ízení a poté zopakovat pokus o odblokování ízení. Ochrana motorku el. zámku ízení Elektrický zámek ízení obsahuje ochranu motorku, která zpozuje zablokování a odblokování ízení pi opakovaném stisku startovacího tlacítka ve velmi krátkých intervalech. Pokud stisknutím startovacího tlacítka vypnete zapalování nebo motor a dvee idice jsou jiz oteveny, ízení se nezablokuje. Pro zablokování ízení je nutné dvee idice znovu zavít a otevít. Zapnutí zapalování K zapnutí zapalování je nezbytné, aby se ve vozidle nacházel platný klíc a bylo odblokované ízení. Stisknte krátce startovací tlacítko strana 21, obr. 34 zapalování se zapne. Vypnutí zapalování Stisknte krátce startovací tlacítko strana 21, obr. 34 zapalování se vypne. Zapalování je mozné vypnout jen pi rychlosti do 2 km/h. U vozidel s manuální pevodovkou nesmí být pi vypínání zapalování seslápnutá spojka v opacném pípad se bude systém snazit nastartovat. U vozidel s automatickou pevodovkou musí být volicí páka v poloze P nebo N a nesmí být seslápnutý brzdový pedál. Nouzové vypnutí zapalování Zapalování je mozné v pípad nutnosti vypnout i pi rychlosti vtsí nez 2 km/h tzv. nouzovým vypnutím zapalování. Stisknte startovací tlacítko strana 21, obr. 34 na dobu delsí nez 1 s nebo dvakrát bhem 1 s. Poznámka Pokud je ízení zablokováno, dojde po stisknutí startovacího tlacítka k odblokování ízení, aktivování elektrických spotebic (nap. rádia, navigacního systému apod.) a zapnutí zapalování. POZOR! Nikdy nevypínejte zapalování za jízdy nebude pak fungovat posilovac servoízení a brzd - nebezpecí nehody! Rozjezd a jízda - Systém KESSY* 23 Startování motoru K nastartování vozidla je nezbytné, aby se ve vozidle nacházel platný klíc, bylo odblokované ízení a zapnuté zapalování. Pi startování vozidla s manuální pevodovkou drzte seslápnutou spojku u vozidel s automatickou pevodovkou drzte seslápnutý brzdový pedál. Nouzové startování motoru Zázehové motory Podrzte stisknuté startovací tlacítko strana 21, obr. 34 dokud motor nenastartuje. Obr. 35 Nouzový start vozidla Vzntové motory Podrzte startovací tlacítko po celou dobu zhavení, motor nastartuje po zhasnutí kontrolního svtla. Vzntový motor mzete také nastartovat stisknutím startovacího tlacítka, zapne se zapalování a rozsvítí se kontrolní svtlo zhavení. Pockejte az kontrolní svtlo zhavení zhasne, poté podrzte stisknuté startovací tlacítko, dokud motor nenastartuje. V pípad nutnosti rychlého nastartování (nap. v krizové situaci) mzete vzntový motor nastartovat druhým stiskem startovacího tlacítka jest ped zhasnutím kontrolního svtla zhavení. V pípad neúspsného ovení autorizovaného klícku se na informacním displeji* zobrazí hlásení No key (,,Chybí klíc") a je nutno provést nouzové startování motoru.

8 Stisknte startovací tlacítko obr. 35 a následn pidrzte klíc u startovacího tlacítka nebo stisknte startovací tlacítko pímo klícem. Poznámka Pi nouzovém startování motoru je nutné dodrzet správnou orientaci klíce obr. 35. POZOR! Nikdy nenechávejte klíce ve vozidle v dosahu dtí, mohly by vozidlo snadno nastartovat - nebezpecí nehody! Vypnutí motoru Zastavte vozidlo. Stisknutím startovacího tlacítka strana 21, obr. 34 vypnte motor, zárove se vypne i zapalování. Poznámka Pokud je v okamziku startování motoru zablokované ízení, dojde pi podrzení startovacího tlacítka k odblokování ízení, aktivování elektrických spotebic (nap. rádia, navigace apod.), zapnutí zapalování a nastartování motoru. Poznámka Systém KESSY je vybaven pojistkou proti nechtnému vypnutí motoru bhem jízdy tzn., ze se motor za jízdy dá vypnout pouze nouzov strana Hospodárná a ekologická jízda Hlásení na informacním displeji* Na informacním displeji se v pípad poruchy el. zámku systému KESSY zobrazí hlásení závady. Steering column lock: Workshop! (Zámek ízení. Do servisu!) Pokud se na informacním displeji zobrazí toto hlásení a symbol, mzete se zvýsenou opatrností pokracovat v jízd. Vozidlo je nutné neprodlen dopravit do odborného servisu. Steering column lock defective. (Porucha zámku ízení.) Pokud se na informacním displeji zobrazí toto hlásení a symbol, je nutno vozidlo odstavit a nechat dopravit do odborného servisu. Po vypnutí zapalování, jiz nebude mozné zablokovat ízení, aktivovat elektrické spotebice (nap. rádio, navigacní systém apod. ), zapnout zapalování a nastartovat motor. Move selector lever to position P/N! (Zaate volící páku do polohy P/N!)1) Toto hlásení se zobrazí na informacním displeji pokud pi zablokování ízení, zapnutí/vypnutí zapalování nebo pi startování motoru není volicí páka v poloze P nebo N. Move selector lever to position P! (Zaate volící páku do polohy P!)1) Toto hlásení se zobrazí na informacním displeji pokud není pi otevení dveí idice a pi vypnutém zapalování volicí páka v poloze P nebo pokud není pi vypínání zapalování u otevených dveí idice volicí páka v poloze P. Hlásení se vypne po uplynutí nkolika sekund, zapnutím zapalování nebo zaazením volicí páky do polohy P. Hospodárná a ekologická jízda Obr. 36 Doporucení pro peazení Doporucení pro peazení rychlostního stupn* Na displeji panelu pístroj se zobrazuje informace o zaazeném rychlostním stupni A A obr. 36. Z dvodu dosazení co nejnizsí spoteby pohonných hmot se na displeji v pípad poteby zobrazuje doporucení pro peazení na jiný rychlostní stupe. B Pokud ídicí jednotka vyhodnotí, ze je vhodné peadit, zobrazí se na displeji sipka A. Sipka ukazuje nahoru ci dol podle toho, zda je doporuceno peadit na vyssí nebo nizsí rychlostní stupe. A Zárove se místo informace o zaazeném rychlostním stupni A zobrazí informace o doporuceném rychlostním stupni. 1) Platí pro vozidla s automatickou pevodovkou. Zaparkování pomocí parkovacího asistentu a ukoncení parkování 25 Zaparkování pomocí parkovacího asistentu a ukoncení parkování Jakmile se na informacním displeji* zobrazí: Steering interv. active. Monitor area around veh.! (Zásah ízení aktivní! Sledujte okolí!), puste volant, systém pevezme ovládání volantu. Vnujte pozornost pímému okolí vozidla a s pomocí pedál rychlostí max. 7 km/h opatrn zacouvejte. V pípad, ze nelze zaparkovat jedním parkovacím manévrem, parkování C pokracuje dalsími kroky. Pokud na informacním displeji* bliká sipka dopedu A obr. 38, zaate 1. rychlostní stupe resp. nastavte volicí páku* do polohy D. Vyckejte az se volant automaticky natocí do potebné pozice a poté s pomocí pedál rychlostí max. 7 km/h opatrn popojete vped. D Pokud na informacním displeji* bliká sipka dozadu A obr. 38, zaate znovu zptný chod resp. nastavte volicí páku* do polohy R. Obr. 37 Informacní displej: vyhledání mezery Vyckejte az se volant automaticky natocí do potebné pozice a opatrn zacouvejte. Tyto kroky se mohou nkolikrát opakovat. Parkování ukoncete na základ informace o vzdálenosti od systému pomoci pi parkování. Jakmile je parkování ukonceno, zazní akustická signalizace a na informacním displeji* se zobrazí: Steering interv. finished. Please take over steering! (Zásah ízení ukoncen. Pevezmte ízení!). Obr. 38 Informacní displej: dokoncení zaparkování Vypnutí parkovacího asistentu Parkovací asistent se vypne pi nkteré z následujících událostí: Casový limit pro zaparkování s pomocí parkovacího asistentu je 180 s. Jestlize parkovací asistent zjistil vhodnou mezeru pro zaparkování, zobrazí se tato mezera na infora macním displeji* A obr. 37. Pokracujte v jízd tak dlouho, dokud se nezobrazí pokyn pro zaazení zptného B chodu A obr. 37. Zastavte vozidlo na dobu minimáln 1 s. Zaate zptný chod, resp. nastavte volicí páku* do polohy R. pekrocení rychlosti 30 km/h, pekrocení rychlosti 7 km/h bhem parkování, pekrocení casového limitu 180 s pro zaparkování, stisknutí tlacítka parkovacího asistentu, aktivace pomoci pi parkování, zásah idice do automatického otácení volantu (pidrzení volantu), vypnutí systému ASR, vyazení zptného chodu resp.

ŠkodaOctavia DODATEK NÁVODU K OBSLUZE

ŠkodaOctavia DODATEK NÁVODU K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia DODATEK NÁVODU K OBSLUZE Technické změny 11/2009 Úvod 1 Úvod Elektronický stabilizační systém (ESP)* Tento dodatek doplňuje Návod k obsluze vydání 05.09 (dále jen Návod kobsluze).

Více

ŠkodaSuperb DODATEK NÁVODU K OBSLUZE

ŠkodaSuperb DODATEK NÁVODU K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Škoda DODATEK NÁVODU K OBSLUZE Technické změny 12/2009 Úvod 1 Úvod Tento dodatek doplňuje Návod k obsluze SUPERB vydání 05.09 (dále jen Návod kobsluze). Údaje v tomto dodatku mají přednost

Více

ŠkodaRoomster DODATEK NÁVODU K OBSLUZE

ŠkodaRoomster DODATEK NÁVODU K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaRoomster DODATEK NÁVODU K OBSLUZE Technické změny 05/2008 Technické změny 1 Technické změny Úvod Tyto technické změny doplňují Návod k obsluze Roomster vydání 05.07 (dále jen Návod k

Více

Vaše uživatelský manuál CITROEN C2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275400

Vaše uživatelský manuál CITROEN C2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/2445850

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/2445850 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA SUPERB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SKODA SUPERB v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA TOUR http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579718

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA TOUR http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579718 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA FABIA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579618

Vaše uživatelský manuál SKODA FABIA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579618 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidel Parametry požadované zadavatelem sedan (4dveřový) / liftback (5dveřový) 5ti místný (homologováno pro řidiče + 4 cestující) motor zážehový, přeplňovaný (palivo

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Vaše uživatelský manuál FORD FOCUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2425560

Vaše uživatelský manuál FORD FOCUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2425560 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro FORD FOCUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se FORD FOCUS v uživatelské příručce

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA FABIA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579624

Vaše uživatelský manuál SKODA FABIA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579624 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Movano POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA TOUR http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356225

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA TOUR http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356225 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579791

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579791 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA SUPERB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SKODA SUPERB v uživatelské příručce

Více

Akční ceník Platný od 1. ledna 2013. Užitkové vozy. Transporter

Akční ceník Platný od 1. ledna 2013. Užitkové vozy. Transporter Akční ceník Platný od 1. ledna 2013 Užitkové vozy Transporter Akční ceník může obsahovat modely a výbavy, které budou do výroby zařazeny později. Aktuální nabídka může být ovlivněna změnami vyvolanými

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Vaše uživatelský manuál BMW 320D http://cs.yourpdfguides.com/dref/960110

Vaše uživatelský manuál BMW 320D http://cs.yourpdfguides.com/dref/960110 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL INSIGNIA http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824978

Vaše uživatelský manuál OPEL INSIGNIA http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824978 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Odemykání a otevírání

Odemykání a otevírání ŠKODA Superb Tato brožura slouží k rychlému seznámení s některými funkcemi vozidla. Nenahrazuje Návod k obsluze vozidla a Návod k obsluze infotainmentu, protože neobsahuje všechny informace o obsluze,

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579736

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579736 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356227

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356227 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA OCTAVIA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SKODA OCTAVIA v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.cz NEŽ VYJEDETE. Než vyjedete Superb česky 11.2015 S75.5611.0A.15 3V0012701BD. ŠKODA Superb

SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.cz NEŽ VYJEDETE. Než vyjedete Superb česky 11.2015 S75.5611.0A.15 3V0012701BD. ŠKODA Superb SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.cz NEŽ VYJEDETE Než vyjedete Superb česky 11.2015 S75.5611.0A.15 3V0012701BD ŠKODA Superb Tato brožura slouží k rychlému seznámení s některými funkcemi vozidla. Nenahrazuje

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zabezpečovací systém pro motocykly

Zabezpečovací systém pro motocykly Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Tichá aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Deaktivace

Více

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Tento návod na montáž, obsluhu a údržbu peliv uschovejte po celou dobu užívání vrat. 1 Návod na montáž Ped montáží dkladn protte! Montáž mže provádt

Více

SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA

SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA C5_06_2_G081-FRA.qxd C5_06_2_G081-TCH.qxp 10:17 3:42 84 84 III 84 SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA III Maximální výška: Výmìna kola. Zmìny polohy vozidla lze provádìt pouze za chodu motoru Výška vozidla odpovídá

Více

Akční ceník Platný od 1. ledna 2013. Užitkové vozy. Caddy

Akční ceník Platný od 1. ledna 2013. Užitkové vozy. Caddy Akční ceník Platný od 1. ledna 2013 Užitkové vozy Caddy Akční ceník může obsahovat modely a výbavy, které budou do výroby zařazeny později. Aktuální nabídka může být ovlivněna změnami vyvolanými např.

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 Ceník M{zd{ MX-5 Výkon kw (k) Převodovka Emotion Challenge Revolution 1.8 Roadster 93 (126) man. 5st. 574 900 631 900-1.8 Roadster Coupé 93 (126) man. 5st. - 681

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786

Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786 Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786 28.10.2010 VOLVO XC70 Ceník modelového roku 2011, dovoz EU, mezinárodn platná záruka 2 roky, veškeré ceny jsou uvedeny v bez DPH + poplatek 790 obsahující dovoz

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE C3 Pluriel - 2005-1 C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_TCV-TCH.win 6/10/2005 14:16 - page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY. Řídící jednotka centrálního zamykání na DO E27*10R-02-1204*00

NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY. Řídící jednotka centrálního zamykání na DO E27*10R-02-1204*00 NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY E27*10R-02-1204*00 Řídící jednotka centrálního zamykání na DO OBSAH BALENÍ 1x řídící jednotka 2x 3-tlačítkový dálkový ovladač 1x kabelový svazek 1x montážní návod

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Kombinovaná spotřeba (l / 100km) Kombinované emise CO 2 (g / km)

Kombinovaná spotřeba (l / 100km) Kombinované emise CO 2 (g / km) CENÍK Mii TECHNOLOGY TO ENJOY Ceník Mii Ceny Motory Výkon kw/k Kombinovaná spotřeba (l / 100km) Kombinované emise CO 2 (g / km) Mii 3dveřové Mii 5dveřové 44/60 4,5 105 193 900 Kč 202 900 Kč 55/75 4,7 108

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Magic. Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční nabídka. Fabia Fabia Combi Roomster

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Magic. Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční nabídka. Fabia Fabia Combi Roomster SIMPLY CLEVER ŠKODA Magic Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční nabídka Fabia Fabia Combi Roomster Akční ceník Magic (ceny jsou uvedeny včetně zákaznické výhody) Fabia Classic 1,2 HTP/44 kw 229 900

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Silverado Obří závodní lehký dodávkový automobil pickup (dálkově ovládaný vysílačkou)

Silverado Obří závodní lehký dodávkový automobil pickup (dálkově ovládaný vysílačkou) NÁVOD K OBSLUZE Silverado Obří závodní lehký dodávkový automobil pickup (dálkově ovládaný vysílačkou) Objednací číslo: 22 24 04 Monster-Racing Pickup-Truck s úplným ovládáním řízení a jízdními funkcemi

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

CENÍK TOLEDO. Basis Reference Style ENJOYNEERING

CENÍK TOLEDO. Basis Reference Style ENJOYNEERING CENÍK TOLEDO Reference Style ENJOYNEERING Ceník Toledo Ceny Motory Výkon kw/k Kombinovaná spotřeba (l / 100km) Kombinované emise CO 2 (g / km) Toledo 1.2 55/75 5,9 137 269 900 Kč Reference 1.2 TSI 63/85

Více

5-st. manuální. 6-st. manuální. 6-st. manuální. 5-st. automatická. 6-st. manuální. 6-st. manuální. 5-st. manuální. 6-st. manuální. 5-st.

5-st. manuální. 6-st. manuální. 6-st. manuální. 5-st. automatická. 6-st. manuální. 6-st. manuální. 5-st. manuální. 6-st. manuální. 5-st. Diesel Diesel Benzín OPEL Combo Tour 1,2 Combo Tour L1H1 Motor 1.4 70kW (95k) Převodovka 5st. manuální 325.000 341.250 350.000 390.000 409.500 420.000 1.4 CNG Turbo 88kW (120k) 66kW (90k) 6st. manuální

Více

STARTMONKEY400 TM Uživatelský manuál

STARTMONKEY400 TM Uživatelský manuál STARTMONKEY400 TM Uživatelský manuál Startmonkey400 je jedním z nejmenších nouzových startovacích záložních zdrojů autobaterií na světě. Startmonkey400 dokáže vzkřísit náhle vybitou standardní 12V baterii

Více

Kombinovaná spotřeba l/100 km. Výkon kw (k)

Kombinovaná spotřeba l/100 km. Výkon kw (k) Ceník Polo Zdvihový objem (l) Manuální 5 st. pr./manuální 6 st. pr. Kombinovaná spotřeba l/100 km Výkon kw (k) Comfort Edition 1,2 TSI BMT 4.7 66 (90) 324 900 1,2 TSI BMT 4.7 66 (90) 316 900 342 900 1,0

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Dodatek

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Dodatek SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Dodatek Dodatek Technické změny 05.2013 Tento dodatek doplňuje Návod k obsluze Rapid, vydání 11.2012. Údaje v tomto dodatku mají přednost před údaji uvedenými v návodu k obsluze

Více

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz Vážený uživateli našich snhových etz EASY GRIP. Prosíme pette si laskav tohoto prvodce ped prvním použitím a uložte tento návod bezpen

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BO210110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3653274

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BO210110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3653274 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Řídící jednotka LSW 1047 28F pro motory 250W/ 36V úhel hallových sond 120. Návod k obsluze ver. 1.1

Řídící jednotka LSW 1047 28F pro motory 250W/ 36V úhel hallových sond 120. Návod k obsluze ver. 1.1 Řídící jednotka LSW 1047 28F pro motory 250W/ 36V úhel hallových sond 120 Návod k obsluze ver. 1.1 Vlastnosti: Pracuje s napětím: 36V Max. Proud 12A Podpora PAS s možností nastavení intenzity pedálového

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Vaše uživatelský manuál OMRON D4GL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2886916

Vaše uživatelský manuál OMRON D4GL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2886916 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR UIK 1424 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4210474

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR UIK 1424 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4210474 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OPEL Combo Combi. Diesel. Combo Combi (N1) www.opel.cz. Motor. Převodovka 335.000 405.350 350.000 423.500 380.000 459.800 365.000 441.

OPEL Combo Combi. Diesel. Combo Combi (N1) www.opel.cz. Motor. Převodovka 335.000 405.350 350.000 423.500 380.000 459.800 365.000 441. Diesel OPEL Combo Combo (N1) L1H1 L2H1 Motor Převodovka 1.4 70kW (95k) 5-st. manuální 33 405.350 350.000 423.500 1.3 CDTI 66kW (90k) 5-st. manuální 36 441.650 380.000 459.800 1.6 CDTI 66kW (90k) 5-st.

Více